U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města, 2) RO č. 48/2008, 3) harmonogram rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za I. pololetí 2008, 4) ztráty a nálezy (vyřazení) změnu závazných ukazatelů na rok 2008: a. u Bytového podniku města zvýšení dotace na investice o částku 1, ,00 Kč účelově určené na rekonstrukci (přeměnu) nebytových prostor na 2 bytové jednotky v objektu Masarykovo nám. 25 (viz RO č. 37/2008), b. u Městského kulturního střediska Nový Jičín zvýšení příspěvku na provoz o částku ,00 Kč (viz RO č. 31/2008), c. (viz RO č. 35/2008): - zvýšení příspěvku na údržbu u MŠ Máj o ,00 Kč na opravu střechy odloučeného pracoviště MŠ Jubilejní (na montáž tepelné izolace a ventilačních komínků na odvětrávání), - zvýšení provozního příspěvku u Střediska volného času FOKUS o ,00 Kč (na odměnu statutárnímu zástupci této organizace včetně zákonných odvodů zaměstnavatele), - zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Jubilejní o 8.110,00 Kč, u ZŠ Komenského 66 o 4.110,00 Kč, u ZŠ Komenského 68 o 4.110,00 Kč, u ZŠ Tyršova o 4.110,00 Kč a Střediska volného času FOKUS o 4.110,00 Kč (na základě nominací na vyhodnocení pedagogických osobností městem Nový Jičín včetně zákonných odvodů zaměstnavatele), - zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Jubilejní o ,00 Kč, u ZŠ Komenského 66 o 5.740,00 Kč, u ZŠ Komenského 68 o 3.895,00 Kč a u ZŠ Tyršova o ,00 Kč (na základní plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd), - zvýšení provozního příspěvku, resp. přísp. na údržbu u MŠ Sady o ,00 Kč (na přemístění dětského pískoviště v souvislosti se závěry Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje), - zvýšení provozního příspěvku u Střediska volného času FOKUS o 5.000,00 Kč (na zakoupení věcných cen pro vítěze na akci "Pohár starosty" dne ), - zvýšení příspěvku na údržbu u ZŠ Komenského 68 o částku ,00 Kč na elektropráce vyplývající z Protokolu o prováděných revizích na této škole a na rekonstrukci a vybavení 2 WC kabinek pro dívky), - zvýšení provozního příspěvku u ZŠ Komenského 68 o částku ,00 Kč (na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního dvora a části hřiště jako nezbytný vlastní podíl prostředků při žádosti o dotaci z programů regionálního rozvoje), d. u Technických služeb města Nového Jičína zvýšení dotace na investice o ,00 Kč na zvýšené náklady na pořízení mobilního pódia a o ,00 Kč na zvýšené náklady na pořízení travní sekačky (viz RO č. 19/2008, 20/2008, 36b/2008), e. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 40/2008): - zvýšení dotace na investice o ,00 Kč (na nákup a zavedení nového ekonomického softwaru GORDIC), - odvod výnosu z prodeje zemědělského traktoru ZETOR a sklápěcího přívěsu dle skutečné výše prodejní ceny (cca ,00 Kč) zřizovateli, f. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 41/2008): - zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na úhradu daně z příjmů právnických osob za rok 2007 a dvou čtvrtletních záloh stejné daně na rok 2008), g. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 45/2008): - zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na zlepšení platových podmínek zaměstnanců, a to u jednotlivých středisek: stř. 203-údržba místních komunikací o ,00 Kč, stř veřejné osvětlení o ,00 Kč, stř. 208-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o ,00 Kč, stř. 210-sběr a svoz komunálního odpadu o ,00 Kč a stř. 211-provoz bezbariérové MHD o ,00 Kč) - zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na mimořádné opravy strojové techniky, a to 1

2 stř. 203-údržba místních komunikací o ,00 Kč a stř. 210-sběr a svoz komunálního odpadu o ,00 Kč), 2. doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující úpravu rozpočtu města na rok 2008 = rozpočtové opatření č. 48/2008: a. zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ Komenského 66 o částku 7.000,00 Kč a SVČ Fokus o 2.890,00 Kč zapojením rezervy na kap. 14 (org. 400) za pomoc při organizaci Mezinárodních dnů starosty , b. zvýšení dotace na investice u ZŠ Jubilejní o částku ,00 Kč, ZŠ Komenského 66 o 6.333,00 Kč, u ZŠ Komenského 68 o 5.333,00 Kč a u ZŠ Tyršova o 5.333,00 Kč jako 1/3 podíl ke schválené dotaci na průkaz energetické náročnosti budovy nad 1000 m2 plochy v rámci "Programu EFEKT 2008" zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 (popř. zapojením mimořádných nebo nerozpočtovaných příjmů), 3. bere na vědomí termíny konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za I. pololetí 2008 a deleguje své členy k osobní účasti na projednávání rozborů dle rozpisu, 4. schvaluje dle návrhu likvidační komise vyřazení věcí odevzdaných jako ztráty a nálezy dle předloženého soupisu a zároveň souhlasí s návrhem komise, že v případě nezájmu o prodej uvedených věcí budou věci uvedené v soupisu v odhadnuté výši 890,00 Kč fyzicky zlikvidovány. 2615/27/2008 Znovuprojednání žádosti o příspěvek na zřízení jeslí a projednání možnosti zřízení dalšího oddělení MŠ 1. neschvaluje žádost paní H. Skočkové o možnost zřízení jeslí v Novém Jičíně a finanční příspěvek na provoz jeslí. 2616/27/2008 Úprava platových výměrů a návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení ve smyslu 102 odst. písmene b. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu se Zásadami pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobních příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový Jičín, s platností od úpravu platového výměru ředitelce Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín Mgr. H. Cholevíkové a řediteli Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3 Mgr. L. Pospěchovi dle předloženého návrhu, 2. schvaluje mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu ředitelce Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 Mgr. E. Řehákové a ředitelce SVČ Fokus Nový Jičín Mgr. H. Růžové za vzornou pomoc při organizaci Mezinárodního poháru starosty města konaného od 19. do 22. června Odměna může být vyplacena z příspěvku na provoz pro rok 2008 ZŠ Komenského 66 a SVČ Fokus Nový Jičín v nejbližším výplatním termínu. 2617/27/2008 Vyřazení neupotřebitelného a poškozeného majetku z Beskydského divadla vyřazení neupotřebitelného a poškozeného majetku města v souhrnné výši ,- Kč z kapitoly 16 - kultura k dle průvodního materiálu a ukládá Beskydskému divadlu Nový Jičín, příspěvkové organizaci zabezpečit likvidaci tohoto majetku ve smyslu ustanovení Směrnice o hospodaření s majetkem města. 2618/27/2008 Schválení dohody o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na jednoho žáka s obcí Hostašovice předloženou žádost starosty obce Hostašovice ve věci uzavření dohody o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na žáka v Základní a Mateřské škole Hostašovice, příspěvkové organizaci a úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na žáka, který navštěvuje základní školy, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, 2

3 2. neschvaluje,,dohodu o úhradách neinvestičních výdajů škol připadajících na jednoho žáka pro rok 2008" mezi městem Nový Jičín a obcí Hostašovice za novojičínské děti, které vykonávají povinnou školní docházku u výše uvedené příspěvkové organizace a hostašovické děti, které vykonávají povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín. 2619/27/2008 Návrh hodnotící komise na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 1. souhlasí s návrhem hodnotící komise pro výběr firmy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem,,beskydské divadlo - výměna rozvodů vody a zařizovacích předmětů", dle předloženého návrhu. 2620/27/2008 Žádosti k pronájmu letního kina a. žádost paní K. Kotůlkové o dlouhodobý pronájem areálu letního kina ve Smetanových sadech v Novém Jičíně za účelem vybudování dětského areálu s občerstvením, b. projekt založení společnosti a provozování přírodního zábavního a sportovního areálu pana J. Kotase ml., 2. ukládá připravit ve spolupráci s komisemi (kulturní, pro výchovu a vzdělávání, rozvoje města, pro tělovýchovu a sport, životního prostředí) návrh dalšího postupu, který vyjde z výše uvedených záměrů a stanoviska Kina Květen. T: Z: Miloš Lossmann, Ing. Oldřiška Navrátilová 2621/27/2008 Stanovisko k instalaci popisných cedulek označujících kulturní památky na území MPR záměr instalování popisných tabulek na památkové objekty v Novém Jičíně, 2. ukládá odboru ŠKMaTv připravit návrh na realizaci výše uvedeného, který bude obsahovat formu tabulek, rozsah označených budov, časový harmonogram a způsob financování. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová 2622/27/2008 Stanovisko k umístění sochy Maria Pavesiho na území města 1. rozhodla o umístění sochy Maria Pavesiho na kruhovém objezdu na ulici Máchova, Zborovská, 2. ukládá odboru obecního podnikání ve spolupráci s odbory ÚP, SŘ a PP a ŠKMaTv zahájit kroky spojené s umístěním výše uvedené sochy na předmětném místě. T: ihned Z: Josef Rivec, Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. arch. Jiří Raška 2623/27/2008 Stanovisko k žádosti Ing. T. Szolonyho žádost Ing. T. Szolonyho o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemku žadatele a k záměru nemá námitek. 2624/27/2008 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě s městem Kopřivnice týkající se útulku pro psy Dodatek č. 1 smlouvy o umístění a obstarávání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku ze dne

4 2625/27/2008 Jmenování komise pro výběrové řízení "Regenerace panelového sídliště Loučka" 1. jmenuje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavby "Regenerace panelového sídliště Loučka - III.etapa" v tomto složení: členové / náhradníci ing. arch. Ivo Domorák - projektant / ing. Lubomír Novák - projektant ing. Vladimír Bárta - místostarosta / MVDr. Milan Šturm - místostarosta Jaroslav Kotas - člen ZM / Martin Rýpar - člen ZM Petr Orel - člen / Miloš Lossmann - místostarosta ing. arch. Zdeněk Tupý - člen ZM / Oldřich Němec - projektant 2626/27/2008 Studie rozšíření krytého bazénu Nový Jičín a. informaci o výsledku energetického auditu budovy krytého bazénu, b. architektonickou studii "Rozšíření krytého bazénu Nový Jičín" od zpracovatele CENTROPROJEKT a. s., ARCH-Z-STUDIO ZLÍN, 2. schvaluje postupnou realizaci varianty 2 stavebně-energetických opatření vyplývajících z energetického auditu, 3. ukládá odboru obecního podnikání: a. zajistit zpracování projektové dokumentace vyplývající z bodu 2., b. navrhnout zařazení finančních prostředků na realizaci opatření uvedených v bodu 2. do rozpočtu města na rok 2009, T: Z: Josef Rivec 4. ukládá odboru obecního podnikání: a. projednat architektonickou studii dle bodu 1. b) ve finančním výboru a příslušných komisích, b. prověřit možnost získání dotačních prostředků na realizaci rozšíření krytého bazénu, c. po zajištění stanovisek a informací dle bodů 4. a) a 4. b) znovu problematiku předložit. T: Z: Josef Rivec 2627/27/2008 Změna složení komise prevence kriminality změnu složení prevence kriminality dle předloženého návrhu. 2628/27/2008 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. neschvaluje podnájem bytu č. 4 na ulici Zborovská 11 panu T. Gromnicovi, 2. neschvaluje prodloužení podnájmu bytu č. 4 na ulici Gen. Hlaďo 22 paní D. Gránerové na dobu určitou 1 roku, 3. neschvaluje a. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Balážovi, b. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní M. Gažové, 4. schvaluje a. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Kotlárovi na dobu určitou 3 měsíců s možnosti prodlužování, b. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Till na dobu 3 měsíců s možnosti prodlužování, 5. neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 na ulici U Mostu 185 paní B. Gažové s opravou na vlastní náklady, 6. neschvaluje přidělení panelového bytu o velikosti 1+3 panu K. Kačovi a N. Kačové, 4

5 7. schvaluje přidělení jiného náhradního bytu na ulici U Jezu 287 o velikosti 1+1 panu A. Balážovi a I. Horáčkové, uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 8. schvaluje přidělení bytu nízkého standardu S. Kačové a E. Kačovi, 9. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici U Mostu 185 paní S. Pokutové na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování za podmínky uhrazení soudních poplatků, 10. neschvaluje přidělení dvou bytu o velikosti 1+1 a 1+2 panu J. Kandrovi ml. a J. Kandrovi st., 1 přidělení dvou bytů nízkého standardu, v přízemí, paní M. Girgové s rodinou na dobu 3 měsíců s možností prodlužování smlouvy, 12. neschvaluje přidělení náhradního bytu paní A. Girgové a V. Girgovi z důvodu dluhů vůči městu, 13. bod stažen z jednání Rady města, 14. schvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami a zařazuje žádost paní A. Hromádkové na pořadí č. 12 (za paní Urbišovou). 15. bere na vědomí dopis pana V. Kačo ze dne a nemění své rozhodnutí ve věci přidělení bytů panu V. Kačovi s rodinou. 2629/27/2008 Prominutí poplatků z prodlení 1. doporučuje Zastupitelstvu města prominutí 3/4 poplatků z prodlení ve výši ,50 a následné vrácení přeplatku H. Kozákové. 2630/27/2008 Informace o bytech na Tyršova 8 informaci BPM o řešení pronájmu bytů na ul. Tyršova č. 8, 2. souhlasí s návrhem postupu BPM ve věci volného bytu, 3. ukládá BPM informovat o dalším postupu ve věci zbývajících dvou bytů. T: Z: Ing. Miloslav Holiš 2631/27/2008 Snížení nájmu nebytových prostor snížení nájemného za nebytové prostory dle předloženého návrhu. 2632/27/2008 Opakované projednání žádosti pana V. Kačo ve věci stavebních úprav bytu Žižkova 12 opětovně podanou žádost pana V. Kačo ve věci provedení stavebních úprav pronajatého bytu na náklad vlastníka s následnou úpravou nájemného, 2. trvá na znění usnesení Rady města č. 2583/25/2008 ze dne , s tím že pan Kačo provede přímou úhradu nákladů dodavateli. 2633/27/2008 Uzavření smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně uzavření Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně dle předloženého návrhu, 5

6 2. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 2634/27/2008 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej pozemku parcela č. 481/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1202 m2) a pozemku parcela č. 481/44 (zahrada o výměře cca 4200 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; b Prodej pozemku parcela č. 124/13 (zahrada o výměře 137 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Prodej pozemku parcela č. 695 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2) a prodej části pozemku parcela č. 947/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; d Prodej pozemku parcela č. 866/39 (orná půda o výměře 693 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; e Prodej pozemku parcela č. 1737/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2) a prodej části pozemku parcela č. 1737/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2) v k.ú. Straník; f Prodej (směna) části pozemku parcela č. 88/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle GP nově vzniklé pozemky parcela č. 88/3 o výměře 87 m2 a parcela č. st.267 o výměře 23 m2 a prodej části pozemku parcela č. 1737/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 1737/29 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Straník, g Nájem nebytových prostor v objektu ZŠ Jubilejní 3 v Novém Jičíně (místnost mezi prvním a druhým stupněm školy o výměře 11,25 m2); h Nájem nebytových prostor v objektu ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně (místnost v prostorách koridoru školy o výměře 10 m2). 2. Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání. 3. nesouhlasí se zveřejněním záměru nájmu části pozemku parcela č. 354/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a. 885 Nájem části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 106 m2) v k.ú. Libhošť pro M. Kaššu, jako dvůr, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 2,90/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v objektu na ul. Dobrovského 1 v Novém Jičíně (místnost č. 114 o výměře 36,41 m2 a místnost č. 115 o výměře 28,57 m2) pro Mgr. A. Tomana, za účelem zřízení terapeutické ordinace, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné Kč 1.196,00/m2/rok; c Nájem nebytových prostor v objektu na ul. Dobrovského 1 v Novém Jičíně (místnost č. 116 o výměře 17,10 m2) pro bytové družstvo SBD Pod Skalkou, se sídlem Nový Jičín Císařská 68, jako kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce, nájemné Kč 700,00/m2/rok; d Nájem části pozemku parcela č. 277/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí pro A. Podzemnou, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 4,00/m2/rok; e. Nájem části pozemků parcela č. 519/22 (ostatní plocha, zeleň část o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a parcela č. 584/1 (orná půda část o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro P. Teichmana, za účelem umístění stacionární mapy města, na dobu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné Kč 1000,00/za každý započatý m2 reklamní plochy/rok; f Nájem části pozemku parcela č. 467/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína pro L. Kráčmara, za účelem parkování vozidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné Kč 43,00/m2/rok s podmínkou, že na pozemku nebudou realizované žádné stavební úpravy; g Uzavření dohody o průjezdu a úpravě účelové komunikace na částech pozemků parcela č. 1409/5 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 437 m2), parcela č. 1409/6 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 804 m2), parcela č. 1409/7 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 665 m2) a parcela č. 1409/8 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 27 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro společnost T Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 Tomíčkova 2144/1, za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě základnové stanice T-Mobile s názvem Nový Jičín-Žilina (šíře komunikace do 3,5 m2), na dobu 35-ti let, při 6

7 jednorázové úhradě za shora uvedený způsob užívání ve výši Kč 50,00/běžný metr (tedy 410 m2 x Kč 50,00), tj. Kč , schvaluje ukončení nájmů nebytových prostor ve II. patře domu Masarykovo nám. 29/45, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 29,80 m2 + podíl na společných prostorách) dohodou ke dni s nájemcem D. Kunzovou, majetkoprávní záměr č souhlasí s umístěním reklamní tabule na fasádě garáže na ulici Žižkova v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí (plocha nad vstupem do tohoto nebytového prostoru), majetkoprávní záměr č bere na vědomí odvolání D. Pernické proti usnesení č.j. 2527/22/2008 bod 2 l ze dne a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parcela č.1737/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m2) v k.ú. Straník, majetkoprávní záměr č souhlasí s prodloužením lhůty na úhradu kupní ceny za prodej části pozemku parcela č. 293/24 (orná půda), dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 293/36 (orná půda o výměře 813 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí do , majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost vlastníků bytových jednotek v domech Husova 16, 18, 20, Nový Jičín a schvaluje zřízení věcného břemene k převáděným pozemkům parcela č. 918 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 364 m2) a parcela č. 917 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 526 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí spočívající v právu chůze a jízdy motorovými vozidly v šíři 3,5 m přes shora uvedené pozemky ve prospěch vlastníka pozemků parcela č. 21/1 (zahrada o výměře 755 m2) a parcela č. 21/17 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. Toto věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. A dále věcného břemene k pozemkům parcela č. 918 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 364 m2) a parcela č. 917 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 526 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí spočívající v právu chůze a jízdy motorovými vozidly ve prospěch vlastníků garáže na pozemcích parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2) a parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, za cenu pětinásobku ročního plnění. Přesná trasa a rozsah břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který zajistí a uhradí oprávnění z věcného břemene po předchozím projednání se zástupci shora uvedených vlastníků, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o došlých žádostech na prodej pozemků parcela č. 132/1 (zahrada o výměře 1994 m2) a parcela č (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1065 m2), vše v k.ú. Libhošť, včetně všech stanovisek Osadního výboru Libhošť a nesouhlasí s pokračováním záměru prodejem shora uvedených pozemků, přičemž zůstává v platnosti právo užívat tyto pozemky manželům Bartošovým, a to na základě platné nájemní smlouvy, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit směnu částí pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 594/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o celkové výměře cca 162 m2 a pozemku parcela č. st.1735 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, které jsou ve vlastnictví města za pozemky parcela č. 431/25 (orná půda o výměře 449 m2) a parcela č. 431/26 (orná půda o výměře 76 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, které jsou ve vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava Plynární 420/3, majetkoprávní záměry č a V 373. dále schvaluje zveřejnění záměru prodeje (směny) částí pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 594/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o celkové výměře cca 162 m2 a pozemku parcela č. st.1735 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 12. doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 555 (zahrada o výměře 379 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro Mgr. R. Gilara, za kupní cenu dle ZP + náklady tj. Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemků parcela č. 467/1 (trvalý travní porost o výměře 230 m2) a parcela č. 469/2 (zahrada o výměře 1173 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro V. Rýdla, za kupní cenu dle ZP + náklady tj. Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 124/7 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 115 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí do podílového vlastnictví dle vlastnických podílů na domě Msgr. Šrámka 29, Nový Jičín pro M. Davida, M. Kaděrovou, a J. Majoroše, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,-- /m2, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 124/12 (zahrada o výměře 233 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní 7

8 Předměstí do podílového vlastnictví každému ideální 1/4 pro E. Markovou, L. Kumpovou, Z. Škultétyovou a D. Čajánka, za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemků parcela č. 992/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 107 m2) v k.ú. Libhošť pro J. Macháčka, za kupní cenu dle ZP + náklady tj. Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č schvaluje vrácení kupní ceny ve výši Kč 3.380,00 za prodej pozemku parcela č. 393 (zahrada o výměře 394 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína J. a L. Michnovým, z důvodu neplatnosti uzavřené kupní smlouvy od samého počátku. 18. schvaluje uzavření Dohody o způsobu užívání části pozemku parcela č. 1528/66 (orná půda o výměře cca 325 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, který je ve vlastnictví O. Indráka, za účelem uložení dešťové kanalizace (odvedení dešťových vod ze stavby cyklostezky Nový Jičín Libhošť), v rozsahu dle předloženého návrhu s tím, že dohoda bude uzavřena na 10 let s možností prodloužení a vlastníku pozemku náleží jednorázová náhrada ve výši Kč 5.000, doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 457/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 198 m2 - pozemek pod stavbou místní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, na město Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parcela č. 948/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 377 m2), parcela č. 508/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 129 m2), parcela č. 509/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 147 m2), parcela č. 509/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2) vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína a bezúplatný převod pozemku parcela č. 458/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (převod pozemků v rámci plánované akce Regenerace sídliště Loučka IV.etapa ) z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, na město Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit výkup (směnu) částí pozemků parcela č. st.36 (zastavěná plocha a nádvoří dle GP nově vzniklý pozemek parcela č o výměře 35 m2) a parcela č. 90 (zahrada dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 90/3 o výměře 166 m2), vše v k.ú. Straník od J. Indráka, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit výkup pozemků parcela č. 508/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2), parcela č. 509/3 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 m2) a parcela č. 491/12 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108 m2) vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína od Mgr. L. Leo, Ing. M. Mitanové, a L. Orlity, za cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizace v části pozemku parcela č. 958/2 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Loučka u Nového Jičína v rámci stavby Chodníkové těleso, Loučka u Nového Jičína a II.etapa-dešťová kanalizace mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, jako povinným a městem Nový Jičín, jako oprávněným. 24. schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v uložení dešťové kanalizace DN 300 v délce 1137,2 m v části pozemku parcela č. 1493/77 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (lokalita Za Střelnicí ) mezi MUDr. B. Vaiglovou, jako povinným a městem Nový Jičín, jako oprávněným. 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a V. Vágaim, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 26. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení vodovodní přípojky včetně šachty v pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice) k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Z. a R. Hanzelkovými, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 27. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení elektrické přípojky v pozemku parcela č. 671/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 671/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Šenov u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a družstvem Stavbař výrobní družstvo, se sídlem Šenov u Nového Jičína Školní 562, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 8

9 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN a trafostanice VN/NN pro nová odběrová místa v pozemku parcela č. 730/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 746 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro stavbu: Nový Jičín stavební obvod Bludovice DTS mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení stavby 4467 Nový Jičín, ul. B.Benešové rekonstrukce vodoměrné a redukční šachty na vodovodním řadu LT DN 300 pozemky parcela č. 420, 421, 673/4 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu dle ZP. dále souhlasí se zřízením věcného břemene pro shora uvedenou stavbu rovněž na pozemku parcela č. 872/1 k.ú. Nový Jičín Horní předměstí, který je ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/4, a který by měl být předmětem převodu na město Nový Jičín. 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení stavby 4613 Nový Jičín, ul. Poděbradova rekonstrukce kanalizačního řadu pozemky parcela č. 646/25,649/2,649/4 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a parcela č. 1/2 a 2/5 (ostatní plocha) k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu dle ZP. 3 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky a vybudování sjezdu na pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice) k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a L. a E. Vojtíkovými, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 32. schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu Nový Jičín, ÚR FORTE-P, připojení pozemek parcela č. 553/7 (ostatní plocha, manipulační plocha) a parcela č. 665/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., Region Morava, se sídlem Praha Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 33. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve vybudování dvou sjezdů přes pozemek parcela č. 1833/2 k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a J. Urbanem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 34. bere na vědomí informaci o navýšení nákladů na technické zhodnocení nebytových prostor v areálu zimního stadionu v Novém Jičíně (prostory pro vybudování restaurace), jehož výše byla upravena na základě PD pro realizaci stavby a souhlasí s navýšením původní částky schválené dne pod usnesením č. 2527/22/2008 bod 16 na novou částku ve výši Kč ,00. V souvislosti s touto změnou schvaluje prodloužení doby nájmu restaurace na 14 let. dále bere na vědomí upravené rozpočty všech budovaných nebytových prostor v areálu zimního stadionu v rozsahu dle předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmů nebytových prostor v domě Havlíčkova 11, Nový Jičín (prodejna zdravé výživy) dohodou ke dni s jedním z nájemců P. Krausem, majetkoprávní záměr č schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 506/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a F. Vaškem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 37. schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v uložení a strpění vodovodní přípojky DN 200 v pozemku parcela č. 558/26 (ostatní plocha, manipulační plocha) k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi B. Honzkem, jako povinným a městem Nový Jičín, jako oprávněným, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost vlastníků pozemku parcela č. 268 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína o navýšení úhrady za zřízení věcného břemene ke shora uvedenému pozemku a trvá na svém usnesení č. 2605/25/2008 bod 22 ze dne schvaluje nájem dřevěného prodejního stánku pro FC Libhošť, na dobu určitou 5-ti let, nájemné Kč 5.000,00/předmět nájmu/rok s tím, že po skončení nájmu bude tento stánek převeden na nájemce formou daru. 9

10 2635/27/2008 Jmenování nového člena dopravní komise 1. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pana Mgr. O. Syrovátku členem dopravní komise na volební období /27/2008 Různé informaci o provozu a ekonomice čerpací stanice pohonných hmot v Technických službách města Nového Jičína. Miloš Lossmann místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 10

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 5/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 5/2013 z 5. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 27. února 2013 V Horních Bludovicích dne 27. února

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Schvaluje Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 - Rozpočtové opatření rozpočtu obce Slatiny č. 4/2011 - Rozpočet obce Slatiny na rok 2012 - Rozpočet MŠ Milíčeves

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 12 /2008 konané dne 28. dubna 2008 RM schvaluje: 1. Ceny vstupného a poplatků na koupališti pro rok 2008 dle předloženého návrhu. 2. Časový harmonogram rozpočtového procesu Města

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011 Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011 01.06.2011/ZO v z a l o n a v ě d o m í : 1. Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 68/2011 rozhodnutí

Více

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 234/13 Rada města program řádného jednání rady města. Usnesení č.

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více