Z OBSAHU ČÍSLA. Cena Dr. Františka Ulricha profesoru Steinhartovi. Centrum klinické farmakologie. Ústav anatomie. Docent Karel Barták sedmdesátníkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU ČÍSLA. Cena Dr. Františka Ulricha profesoru Steinhartovi. Centrum klinické farmakologie. Ústav anatomie. Docent Karel Barták sedmdesátníkem"

Transkript

1 Z OBSAHU ČÍSLA Cena Dr. Františka Ulricha profesoru Steinhartovi Centrum klinické farmakologie Ústav anatomie Docent Karel Barták sedmdesátníkem O cestě česko-švýcarského nefrologa Černobílé poklady z archívu muzea (3) Prof. Vlastimil Vrtiš můj univerzitní učitel a první přednosta Historie královéhradeckých špitálů, nemocnic a všeho, co se lékařství dotýká (5) Historie medicíny ve fi latelii (13) 70 let od heydrichiády Z historie českých špitálů: Polná ČASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Země lidí objektivem Jana Smita: Kypr ostrov bohyně lásky

2 Cena Dr. Františka Ulricha profesoru Steinhartovi Mìsto Hradec Králové každoroènì udìluje své výroèní ceny. Nejvyšší ocenìní Cenu Dr. Františka Ulricha za celoživotní dílo, která se udìluje jen jednou za dva roky, získal letos prof. Leo Steinhart. V minulých letech tuto cenu získali z okruhu FN a LF neurochirurg prof. Rudolf Petr (1999), kardiochirurg prof. Jaroslav Procházka (2001) a patolog prof. Zdenìk Nožièka (2006). Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc., nar. 1924, je diagnostický a intervenèní radiolog, zakladatel hradecké radiologické školy. S Hradcem Králové je spojen celý jeho profesionální i osobní život. Po studiích na Lékaøské fakultì UK v Praze byl pøidìlen na Vojenskou lékaøskou adademii v Hradci Králové na radiologické oddìlení. Po zrušení VLA zùstal asistentem radiologické kliniky a nastoupil vìdeckou a uèitelskou dráhu. Patøí ke špièkovým radiologùm svìtového formátu. Z jeho publikací a jejich ohlasù vyplývá, že byl prùkopníkem rentgenkardiologie (zobrazování a katetrizaèní vyšetøení srdce a plicních cév), kterou rozvíjel jako jeden z prvních na svìtì. Spoleènì s doc. Endrysem zavedl v roce 1960 v hradecké Fakultní nemocnici originální postup transseptální katerizace levé sínì; tato metoda má celosvìtovou prioritu. Jako první v Èeskoslovensku rovnìž rozpoznal revoluènost objevu poèítaèové tomografie a zasloužil se o vybudování prvního CT pracovištì v republice, a to právì v Hradci Králové (1978). Bìhem svého odborného pùsobení reprezentoval prof. Steinhart dùstojnì èeskoslovenskou radiologii v zahranièí; získané kontakty využil pro další zvelebování oboru na domácí pùdì a vysílání spolupracovníkù na studijní pobyty. Svým pùsobením v Kuvajtu velmi proslavil èeskoslovenskou medicínu a na dlouhou dobu tak vytvoøil možnost expertní èinnosti mnoha našich lékaøù v arabském svìtì. Vychoval celou øadu kolegù, pro které se v minulém spoleèenském klimatu snažil vytvoøit co nejúnosnìjší pracovní podmínky. Na jeho pøednášky s povdìkem vzpomíná øada generací studentù hradecké lékaøské fakulty. Dobrých a vynikajících odborníkù je mnoho. Málo je však tìch velkorysých, kteøí umí své zkušenosti pøedat a hlavnì jsou schopni vytvoøit na pracovišti družnou a tvoøivou atmosféru, která je tolik potøebným podhoubím pro rùst následovníkù. Tato vlastnost Leo Steinhartovi bytostnì náleží. P. Eliáš, A. Krajina, Radiologická klinika Foto C. Veselý: Magistrát (viz článek na s. 23) Časopis SCAN založil a v letech byl jeho vedoucím redaktorem PhDr. Vladimír Panoušek. Šéfredaktor: Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. Sekretářka redakce Alena Hejnová. Adresa redakce Redakèní rada: PhDr. Josef Bavor, prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., Mgr. Martin Formánek, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., prof. MUDr. Ladis lav Chrobák, CSc., Bc. Iveta Juranová, Ing. Eva Kvapilová, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., PhDr. Jiří Štěpán, Mgr. Dana Vaňková, Miroslav Všeteè ka, doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D., RNDr. Josef Židů, CSc. Vydává Fakultní nemocnice v Hradci Králové jako čtvrtletník v nakladatelství ATD Hradec Králové Roèník XXII (2012), è. 2 Vyrobila Tiskárna Ing. Václav Fabián, Praha MK ÈR E ISSN X (Časopis Scan je zveřejněn též na webových stránkách FN a LF na adresách v kapitole Pro širokou veřejnost a cuni.cz v kapitole Informační služby - Časopisy) 2

3 Noví vedoucí pracovníci Doc. Ing. Jiří Pavlíček, CSc., ekonomický náměstek ředitele FN Jiří Pavlíček se narodil v Praze v roce Zde také vystudoval střední a vysokou školu. Na Elektrotechnické fakultě ukončil obor technická kybernetika s vyznamenáním v roce Již jeho diplomová práce byla zaměřena do oblasti umělé inteligence a rovněž jeho kandidátská a habilitační práce vycházely z daného oboru. Zejména se jednalo o využití fuzzy logiky a fuzzy množin v oblasti klasifikačních algoritmů a jejich aplikace v expertních systémech. Zajímavá je skutečnost, že podobný algoritmus je využit při vytváření skupin DRG, tedy mechanismu použitého pro platby za některé výkony od ZP. Profesní kariéru lze rozdělit zhruba do tří období, a to do rané periody spojené převážně s prací v oblasti ITC, dále období s působností v oblasti akademické a řídící a nakonec období obchodně řídící. V první periodě byly pracovní aktivity spojené s vývojem software (SW) a SW celků, systémovou správou, řízením vývojových oddělení SW, včetně řízení výpočetních středisek. Zde v souvislosti se stávající pozicí stojí za zmínku vedení oddělení projekce VS bývalého KÚNZ. Druhé období bylo spojeno s činností akademickou, ale i konzultační a řídící. Počátkem této periody šlo o výuku na katedře matematiky PF HK, posléze založení a vedení katedry informatiky PF HK a v následné fázi založení a řízení Fakulty řízení a informační technologie, později přejmenované na Fakultu informatiky a managementu UHK. V rámci této pracovní aktivity šlo i o zastupování VŠ v předsednictvu Rady VŠ, s odpovědností za komisi Řízení a informatiky a členstvím v Ekonomické komisi RVŠ. Zde jsou i počátky konzultační činnosti např. v podobě kursů strategického řízení pro TOP management ČEZ a rozvodných závodů na úrovni ředitelů elektráren a rozvodných závodů a jejich ekonomických a obchodních náměstků. Konzultační činnost lze již částečně zařadit do třetí oblasti působnosti v délce trvání zhruba 15 let. Patří sem např. konzultační činnost pro rozsáhlé ITC systémy s uplatněním metodologie ITIL (britská firma Logica), dále z titulu funkce ředitele podnikového poradenství dceřiné firmy České spořitelny (ČS Consulting), restrukturalizace některých podniků jako např. Dopravních systémů, Farmaku apod., ale i procesní restrukturalizace BPR v kartovém Centru ČS, a.s.. Na toto období pak těsně navazuje implementace navržené procesní restrukturalizace do života, z pozice ředitele Kartového centra ČS, a.s. tedy sekčního ředitele v přímé odpovědnosti náměstkovi GŘ pro retail. Není asi nezajímavé, že metodologie využitá již koncem devadesátých let pro BPR (ARIS) byla mnohem později rozšířena v ČS jako standardní nástroj pro soustavnou údržbu procesů, stejně jako metodika nastavení a sledováni strategie podniku (Balanced Score Card) použitá jako jedna z prvních implementací v ČR v Kartovém centru, kde se později stala rovněž standardem. Třetí oblast působnosti je rovněž spojena s prací pro mezinárodní zhruba druhou největší světovou firmu v daném oboru (11 tisíc zaměstnanců, obrat kolem 1,8 miliardy Euro). Firma je zaměřena na čipové technologie, jako platební karty, SIM pro mobilní operátory, bezpečnostní technologie, např. používané pro elektronický podpis, stroje na obsloužení bankovek, ale realizuje i tisk bankovek (např. Euro). I zde je pak možné opět nalézt stejné metodologie a přístup k řízení velkého podniku, použité Jiřím Pavlíčkem v dřívější době. Dané metody řízení se zde zaváděly zhruba v polovině první dekády našeho století a samozřejmě se dotkly i působnosti ve 13 zemích střední a východní Evropy, které byly v odpovědnosti Jiřího Pavlíčka jako obchodního ředitele pro danou oblast. Určitě není náhodou, že firma SAP použila v procesním modelu FN HK stejný přístup a metodologii. Jiří Pavlíček se účastnil řady mezinárodních vzdělávacích programů v gesci zahraničních universit, ale i vedení grantů v mezinárodním měřítku. Za zmínku stojí např. zavedení studia Zdravotnického managementu. Bc. Jana Kollarová, vrchní sestra Plicní kliniky Narodila jsem se v roce 1975 ve Svitavách. Po ukončení Střední zdravotnické školy v Hradci Králové jsem v roce 1995 nastoupila do Fakultní nemocnice Hradec Králové na oddělení Traumatologie. V letech jsem byla zaměstnána v Nemocmocnici s poliklinikou v Prachaticích na Centrální jednotce intenzivní péče. V roce 2002 jsem začala pracovat v Pardubické krajské nemocnici jako sestra na Komplexu ambulancí chirurgických a traumatologických. Po ukončení mateřské dovolené v roce 2005 jsem byla jmenována staniční sestrou Neurochirurgického oddělení. Na podzim roku 2008 jsem se vrátila zpět do Fakultní nemocnice Hradec Králové a začala pracovat na Plicní klinice. Nejdříve jako sestra u lůžka a od roku 2011 jako staniční sestra na JIP. Vystudovala jsem specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V roce 2008 jsem ukončila 4leté bakalářské studium, obor Ošetřovatelství a pedagogika ve zdravotnictví na LF UK v Hradci Králové a v roce 2011 jsem absolvovala certifikované kurzy MMM Akademie. Od roku 2010 se podílím na výuce studentů bakalářského studia na LF UK v Hradci Králové. Mým cílem je podpora dalšího rozvoje spolupracovníků, nejenom v jejich profesní činnosti, ale i v oblasti vzdělávání. Zároveň chci přispět k udržení dobrého pracovního prostředí, ve kterém společně zvládneme i náročnost naší profese. 3

4 Mezioborová centra ve Fakultní nemocnici Hradec Králové CENTRUM KLINICKÉ FARMAKOLOGIE Klinická farmakologie nepatří mezi velké medicinské obory. Většině lékařů se při zmínce o farmakologii vybaví pouze nepříliš oblíbený předmět v době studií. V současnosti však žijeme v době, která se někdy označuje jako léková revoluce. Vypukla v 50. až 60. letech minulého století v souvislosti s objevem mnoha nových léčiv v různých lékových skupinách. V České republice se za rok utratí za léky desítky miliard korun. V tomto období se rovněž výrazně upevnilo postavení farmaceutického průmyslu mezi ostatními odvětvími. Historie klinické farmakologie v Hradci Králové má dlouhou tradici, která je mimo jiné daná působením lékařské i farmaceutické fakulty ve městě. První pokusy reagovat na explozi množství léčiv se objevily před padesáti léty, kdy byly zakládány první lékové komise. Časem se od obecné farmakologie odštěpil nový obor, klinická farmakologie. Klinický farmakolog se postupně stal hlavním lékově orientovaným specialistou. Rozvoj oboru v naší fakultní nemocnici se odehrával v postupných krocích. Prvním krokem byla spolupráce s Ústavem farmakologie lékařské fakulty. Následně vzniklo samostatné Oddělení klinické farmakologie jako součást ÚKBD. Centrum klinické farmakologie (CKF) vzniklo v roce Jeho úkolem bylo integrovat aktivity v rámci oboru. V roce 2006 vzniklo Lékové informační centrum společné pracoviště FN a FaF UK v Hradci Králové (LIC). SPOLUPRACUJÍCÍ PRACOVIŠTĚ CKF Poradna klinické farmakologie II. interní kliniky Úsek klinické farmakologie ÚKBD Úsek klinické a forenzní toxikologie ÚKBD Lékové informační centrum Nemocniční lékárna FN Katedra klinické a sociální farmacie FaF UK Cílem centra je zvyšovat bezpečnost farmakoterapie, detekovat léková rizika, zajišťovat spektrum analytických metod pro sledování hladin léků, poskytovat odborné informace (farmakoinformatika) a spolupracovat při řešení problémů lékové politiky (farmakoekonomika). PORADNA KLINICKÉ FARMAKOLOGIE Rozsah individuální péče poskytované klinickým farmakologem je daleko širší než na ostatních srovnatelných pracovištích. Poradnu navštěvují pacienti, u nichž je třeba řešit konkrétní lékový problém. V poslední době se paleta péče rozšiřuje o problémy spojené s přebujelým generickým trhem a pro některé pacienty neúnosnými doplatky na léky. Počty pacientů a výkonů poradny narůstají. Počty pacientů v posledních 9 letech 4 Výhodou péče v poradně je komplexní medicínský přístup, který doplňuje lékovou problematiku. Pro ilustraci uvádím jedno možné dělení oblastí vzniku lékových rizik: indikace/kontraindikace nežádoucí účinky lékové interakce dávkování alergie podávání léčiv populačním skupinám. ÚSEK KLINICKÉ FARMAKOLOGIE ÚKBD a ÚSEK KLINICKÉ A FORENZNÍ TOXIKOLOGIE ÚKBD Stanovení hladin léků a jejich interpretace bylo, a některými klinickými farmakology stále je, pokládáno za základní součást oboru. Obě pracoviště poskytují úplné spektrum potřebných vyšetření. Reagují na rychle se měnící potřeby, ať už v souvislosti se zaváděním nových léků nebo změnami názorů na účelnost stanovení hladiny pro potřeby terapeutické praxe. Mezi léky, u nichž je znalost hladin nezbytná pro účelné a bezpečné podávání patří např. antiepileptika, lithium, aminoglykosidy, cyklosporin A, amiodaron, imunosupresiva a další. Seznam však zahrnuje desítky účinných látek. Úsek klinické farmakologie obdržel v roce 2011 celkem požadavků na vyšetření léčiv a alkoholu. Jako příklad uvádíme počet vyšetření hladiny vankomycinu, kterých bylo provedeno 2919, takrolimu 1933 a cyklosporinu A Úsek klinické toxikologie spolupracuje při stanovování omamných a psychotropních látek. Nově bylo zavedeno stanovování hladin antihypertenziv, které představuje zcela nový přístup k léčbě v kardiologii. Oba úseky úzce spolupracují s pracovišti fakultní nemocnice, kde je analytický servis nezbytností, např. transplantačními poradnami, jednotkami intenzivní péče, neurologií nebo Ústavem soudního lékařství. Zajišťují také interpretaci hladin léků, výpočet farmakokinetických parametrů i modelování v průběhu hladin léků

5 antibiotické politiky FN (klasifikace antibiotik, profylaxe), oddělení financí a analýz (analýzy spotřeby a nákladovosti) a odbor řízení kvality a kontroly FN (lékový audit, nežádoucí události). Obsáhnout formální náplň oboru klinická farmakologie, tak jak je definována, je téměř nereálné. Konkrétní způsob práce musí vycházet z potřeb praxe, personálního obsazení a ekonomických možností. Reagovat včas na rychlé změny ve farmakoterapii je hlavním obecným úkolem. Zajímavé nové problémy se objeví s novými léčebnými postupy jako je biologická léčba, biosimilars, rekombinantně připravené léky a další. Závratně narůstající náklady na léky naráží na Light chromatography mass spectrometry LÉKOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Klinická farmacie je v současné době velmi progresivní obor. Součástí oboru je rovněž farmakoinformatika. LIC poskytuje lékové informace odborné veřejnosti (lékařům i farmaceutům) na základě analýzy lékových databází. V současné době zejména s důrazem na objektivitu ve smyslu evidence based medicine (EBM). Centrum je zaměřeno na řešení lékových problémů a vyhledávání lékových rizik u konkrétních pacientů. Mimo výše uvedené oblasti poskytuje informace o individuálně připravovaných léčivých přípravcích, fytofarmacích, volně prodejných léčivech i o registraci a dostupnosti léčiv. Pracovníci centra zodpoví ročně desítky dotazů. Problematika nežádoucích účinků tvoří asi 20 %, lékových interakcí 15 % a dotazy související se záměnou léčiv 3 6 %. V poslední době roste počet dotazů z fakultní nemocnice. Vzhledem ke zlepšující se informovanosti o lékových problémech se dotazy stávají odbornější, sofistikovanější a zajímavější. Srovnatelných lékových informačních center je v ČR velmi málo. Dotazy je možno odesílat na adresu Multidisciplinárním charakterem oboru jsou dány i kontakty s dalšími pracovišti jako je nemocniční lékárna (dispenzační minimum, pozitivní listy léčiv), léková komise FN (odborné a ekonomické aspekty farmakoterapie), centrum Modelování hladin léků (monitor s křivkou) ekonomické možnosti systému. Generický trh přináší pozitivní i negativní dopady pro pacienty, lékaře i farmaceuty. Stoupající finanční spoluúčast je těžko řešitelná pro pacienta a někdy i lékaře. Klinická farmakologie je dynamicky se rozvíjející obor. Jistě se mi nepodařilo zaznamenat všechno, co jsem měl v úmyslu. Věřím, že čtenář přijme tuto zprávu laskavě. Určitě se nesmíme nechat odradit narůstající horou úkolů. Klinická farmakologie, stejně jako ostatní obory, bude mít takové postavení jaké si prostřednictvím svých odborníků vybojuje. MUDr. Karel Macek, CSc. vedoucí Centra klinické farmakologie JMENOVÁNÍ NOVÝCH DOCENTŮ MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. (2. interní klinika) docentem pro obor Vnitřní lékařství MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. (Urologická klinika) docentem pro obor Chirurgie MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. (Ortopedická klinika) docentem pro obor Chirurgie MUDr. Jan Laco, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie) docentem pro obor Patologie MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. (Chirurgická klinika) docentem pro obor Chirurgie 5

6 Pøedstavují se teoretické ústavy ÚSTAV ANATOMIE Ohlédnutí za historií Ústav anatomie vznikl současně se založením lékařské fakulty v roce Jeho první přednostkou byla v letech MUDr. Libuše Fučíková, která sem přestoupila z pražského anatomického ústavu. V prvních měsících existence ústavu proběhly nejprve nezbytné stavební úpravy pitevního traktu, anatomické přednášky byly zahájeny již v prosinci 1945 a první pitva proběhla v lednu Výukové obrazy a preparáty vznikaly postupně, za vydatné pomoci tehdejších studentů. (Dodnes se zachovaly anatomické obrazy zhotovené Rudolfem Malcem, dnes profesorem neurochirurgie a vynikajícím kreslířem.) Koncem roku 1946 byla založena ústavní knihovna se 120 svazky odborné literatury a pro studenty ústav obstaral 200 svazků Toldtova anatomického atlasu. Již v roce 1947 byly navázány první odborné spolupráce s klinickými pracovišti, např. s chirurgickou klinikou při hledání vztahu mezi mechanismy pohybu páteře a výhřezy meziobratlových plotének, při pokusech o lokalizaci ruptur žaludku apod. V roce 1948 vystřídal Fučíkovou ve funkci MUDr. Josef Zrzavý, také z pražského anatomického ústavu. Po třech le- Výukové korozivní preparáty v anatomickém muzeu Následující období let , kdy anatomický ústav vedl Hromadův žák doc. MUDr. Jiří Pařízek, CSc., bylo charakterizováno dalším významným rozšířením sbírek kosterního materiálu, vysoce přínosnou snahou o modernizaci výuky a zavedením moderních metod výzkumu, především metod histochemických a autoradiografických, a dále transmisní a rastrovací elektronové mikroskopie. Přesto, že docent Pařízek zemřel velmi předčasně, ve věku 52 let, jeho dvacetileté působení ve funkci přednosty ústavu je nesmazatelně zapsáno v historii ústavu i celé fakulty. Snahou jeho kolegů a následníků, ať už pod vedením MUDr. Blanky Pospíšilové, CSc., v letech nebo v současnosti, zůstává nést a co nejlépe rozvíjet jeho odkaz. Pracovníci anatomického ústavu pod vedením profesora Hromady rok 1966 (uprostřed prof. J. Hromada, třetí zleva doc. J. Pařízek, poslední vpravo prof. Z. Vobořil) tech, v roce 1951, dochází k přeměně fakulty na Vojenskou lékařskou akademii a Zrzavý odchází do Olomouce, aby se stal na dlouhá léta přednostou tamějšího anatomického ústavu. Vyměňuje si tak místo s doc. MUDr. Janem Hromadou, který v Olomouci od roku 1946 působil jako přednosta anatomického ústavu a zároveň jako vedoucí histologicko-embryologického ústavu Univerzity Palackého. Profesor Hromada (jmenován profesorem v r. 1953), člověk s velkým odborným rozhledem, klasický anatom v nejlepším slova smyslu, setrval ve vedení ústavu téměř dvacet let, až do své náhlé smrti v roce Pod jeho vedením se anatomický ústav rychle rozvíjel, mimo jiné bylo dobudováno anatomické muzeum s výukovými preparáty a byly postupně doplňovány sbírky výukových preparátů, kosterního materiálu, rtg snímků a výukových obrazů. Výzkumné aktivity ústavu byly v tomto období zaměřeny na klasické anatomické studie, především v oblasti kardiovaskulárního a urogenitálního systému. Anatomické muzeum Na lékařské fakultě v Hradci Králové bylo budování anatomického muzea zahájeno současně se vznikem ústavu anatomie ihned po založení fakulty, na podzim roku Bylo to jistě nezbytné, neboť výuka anatomie zprvu - podle vzpomínek tehdejších studentů - trpěla právě nedostatkem studijních materiálů, obrazů a preparátů. Podle soudobých pramenů se základem muzea stala sbírka kostí, zapůjčená Anatomické muzeum první přednostkou ústavu Libuší Fučíkovou. Preparáty pro muzeum byly zhotovovány postupně, ve spolupráci se studenty, takže koncem letního semestru 1946 mělo muzeum již nejen sbírku kostí, ale i dalších 120 fixovaných preparátů. 6

7 V systematické práci na zhotovování anatomických preparátů a na získávání kosterního materiálu pokračovali pracovníci ústavu anatomie pod vedením profesora Hromady. Pamětníci dodnes vzpomínají na vyvěšené jmenné seznamy asistentů i laborantů ústavu se zadanými úkoly pro preparace i na to, jak důsledně pan profesor tvorbu preparátů kontroloval. O kvalitě preparačních prací jistě svědčí i to, že mnohé tyto preparáty z první poloviny 50. let jsou součástí výukových sbírek dodnes, aniž by doznaly jakýchkoli významných změn. Největší množství fixovaných preparátů, které vytvořily základ muzea, vzniklo v letech, ale doplňování, obnova a rozšiřování sbírek pokračuje od těch dob neustále. Postupně jsou také využívány nejrůznější metody přípravy preparátů. Standardními klasickými metodami jsou čištěny, vysoušeny a impregnovány preparáty kostí, které pak mohou být uchovávány na vzduchu. Z vnitřních orgánů a tkání pitvaných těl jsou zhotovovány tzv. mokré preparáty, ukládané po preparaci a fixaci formaldehydem do skleněných nádob s konzervačním roztokem. Z dalších metod stojí za zmínku jeden z prvních způsobů tvorby řezů vnitřními orgány zalévání fixovaných řezů do želatiny a následně do kamenouhelné smoly. Tato metodika byla získána v roce 1960 z tehdejšího anatomického ústavu Lékařské akademie v Lodži a v tomtéž roce zavedena na našem ústavu MUDr. Přemyslem Poláčkem. Dochované řezy přehledně demonstrují vnitřní strukturu ledvin, srdce či topografické vztahy orgánů v těle plodu. Moderní metodou barvení a zalévání řezů do želatiny jsou dnes zhotovovány horizontální, frontální a transverzální řezy mozkem, které významně pomáhají studentům k porozumění složité struktury tohoto orgánu a zároveň jim umožňují snazší orientaci na snímcích zhotovených rtg a radiodiagnostickými metodami. Velká skupina tzv. nástřikových nebo korozívních preparátů vznikla metodou nástřiků Woodovým kovem, pryskyřicemi a akrylátovými hmotami do orgánového cévního řečiště a dalších dutých systémů. Po zatuhnutí nástřikové hmoty a odleptání měkkých tkání získáváme věrné odlitky prostorového uspořádání orgánových cév, tracheobronchiálního větvení, žlučníku a žlučových cest, či srdečních nebo mozkových komor, dutinek vnitřního ucha, apod. V době, kdy byl anatomický ústav veden doc. Pařízkem byla významně obohacena osteologická sbírka o rozsáhlý soubor kosterního materiálu ze XIII. XVIII. století, získaný ze zrušené kostnice kláštera v Broumově. Při postupném antropologickém zpracování téměř 800 dětských a dospělých lebek tohoto souboru byly nalezeny nejrůznější variety a anomálie, patologické projevy, zhojená válečná zranění apod. Nejzajímavější nálezy z tohoto souboru tvoří v současné době velkou část exponátů veřejně přístupné části anatomického muzea, která slouží nejen k výuce studentů naší fakulty, ale i k výukovým exkurzím studentů pedagogické fakulty, středních zdravotních škol a gymnázií královéhradeckého regionu. Posluchači Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové mají v posledních letech výuku v anatomickém muzeu standardně zařazenu ve svém rozvrhu. Přesto, že ve výuce anatomie je dnes využívána řada nových, moderních metod, anatomické muzeum se svými, často vzácnými, exponáty hraje v přípravě budoucích lékařů nezastupitelnou roli. Velká pitevna výuka s využitím audiovizuální techniky Výuka anatomie V současné době, stejně jako v předchozích letech a desetiletích, spočívá těžiště práce anatomického ústavu ve výukové činnosti. Největší objem výuky je koncentrován do obou semestrů prvního ročníku magisterského studia, kam je zařazena Systematická a topografická anatomie pro posluchače všeobecného i zubního lékařství, v českém a anglickém jazyce. Posluchači zubního lékařství absolvují dále ve 3. ročníku výuku Aplikované anatomie hlavy a krku, na níž se s námi podílejí i učitelé Stomatologické kliniky. Pro studenty všeobecného lékařství vypisujeme již několik let volitelný předmět Klinická anatomie, v českém i anglickém jazyce, který většina z nich absolvuje ve 2. ročníku. Také tyto semináře jsou organizovány ve spolupráci s učiteli klinických oborů, především chirurgie, radiologie, otorinolaryngologie, ortopedie a rehabilitace. Výuka anatomie je dále zařazena do programu 1. ročníku bakalářského studia v oborech Ošetřovatelství - Všeobecná sestra a Specializace ve zdravotnictví - Fyzioterapie. Veškerá výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení, seminářů a pitev. Objem výuky je tradičně velký; celkem učitelé anatomického ústavu odučí během jednoho akademického roku 390 hodin přednášek a 830 hodin praktické výuky. Současné pojetí výuky anatomie spojuje klasické, desetiletími prověření přístupy (studium na preparátech, rtg snímcích a především topografická pitva), s moderními výukovými trendy. Technické a přístrojové vybavení učeben i pitevny umožňuje snímání preparátů kamerou, s následným přenosem obrazu, takže detailní demonstraci učitele u pitevního stolu mohou studenti současně sledovat i na monitorech. Při seminářích jsou využívány videozáznamy a výukové programy, zakoupené nebo natočené přímo na pracovišti. Domácí webové stránky ústavu nabízejí posluchačům všech studijních směrů kompletní podklady k přednáškám a praktickým cvičením, soubory fotografií z anatomického muzea, vybrané prezentace v power pointovém formátu a množství dalších informací. V současné době učitelé ústavu zpracovávají celou tématiku anatomie centrálního a periferního nervového systému formou e-learningových kurzů. Vědecký profil pracoviště Výzkumná činnost ústavu anatomie je v současné době zaměřena především na následující oblasti: 7

8 1. Rastrovací elektronová mikroskopie srdečních chlopní a cévních štěpů Spolupráce s Transplantačním centrem Fakultní nemocnice Motol v Praze na morfologickém hodnocení štěpů aortálních a pulmonálních srdečních chlopní uchovávaných v tkáňové bance, explantovaných patologicky změněných srdečních chlopní a chlopní z experimentů na zvířatech. Spolupráce s Oddělením cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce v Praze při studiu cévních alotransplantátů uchovávaných v tkáňové bance a explantovaných patologicky změněných cévních štěpů. Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu jsou hodnoceny změny vznikající následkem zpracování ve tkáňové bance a pooperační patologické změny transplantátů. Perspektivním cílem spolupráce je vypracování protokolu pro zpracování štěpů v tkáňové bance a vysvětlení vlivu viability transplantovaných chlopní na výkonnost implantovaných štěpů u pacientů. 2. Spolupráce s Katedrou toxikologie FVZ UO při studiu experimentální intoxikace nervového systému inhibitory cholinesteráz a účinku profylaktických antidot Změny v nervovém systému po intoxikaci sarinem, somanem, tabunem a VX látkou jsou sledovány histologickými a histochemickými metodami. Výsledkem práce by mělo být nalezení účinné profylaxe před intoxikací pro ohrožené profesní skupiny. 3. Studium vývoje permanentních chrupavek a významu kalcifikací žeberních chrupavek u člověka Spolupráce s Radiologickou klinikou FN Hradec Králové na téma vývoje permanentních chrupavek a významu kalcifikací v žeberních chrupavkách člověka. Žeberní chrupavky jsou studovány jak z pohledu makroskopie pomocí zobrazovacích metod, tak z pohledu mikroskopie pomocí histologických a histochemických metod. Kalcifikace a následné osifikace jsou hodnoceny na klinických rentgenogramech hrudníku a břicha a rentgenogramech žeberních chrupavek a částí hrudních stěn odebraných při pitvě. Osifikační nálezy vykazují pohlavně dimorfní rysy. Je zjišťován výskyt osifikací, časový vývoj a možnost využití osifikačních modelů pro určení pohlaví. Pomocí laboratorních metod jsou mapovány i další změny objevující se v souvislosti s věkem a zdravotním stavem v žeberních chrupavkách. 4. Studium vlivu nukleotidů v potravinových doplňcích na sliznici trávicího traktu a na imunitní systém experimentálních zvířat i člověka, ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Metodami histologickými a histochemickými jsou studovány změny na orgánech experimentálních zvířat po podání potravy suplementované nukleotidy. Výsledkem výzkumu by mělo být stanovení významu suplementace stravy nukleotidy pro zdraví populace. Týmiž metodami jsou ve spolupráci s Dětskou klinikou naší FN hodnoceny změny střevní sliznice při celiakální sprue a m. Hirschsprungi ve střevních biopsiích u člověka, v rámci diagnostiky těchto chorob. 5. Spolupráce se Stomatologickou klinikou probíhá dlouhodobě, v rámci řešení rozvojových projektů, grantových úkolů (např. studium účinku ftalocyaninů v dutině ústní, spolu s Ústavem klinické mikrobiologie FN a s Výzkumným ústavem organických syntéz v Pardubicích), při organizování společných morfologických seminářů apod. V současné době připravujeme další spolupráci v rámci řešení projektů FRVŠ. K vědecké práci využíváme naši histologickou a histochemickou laboratoř, laboratoř rastrovací elektronové mikroskopie a další nezbytná zařízení. Díky grantové podpoře řešených úkolů mohla být vybudována laboratoř pro výzkum tvrdých tkání, vybavená unikátními přístroji pro zhotovování preparátů kostí, zubů, dentálních implantátů apod. Kromě všech výše uvedených aktivit probíhá v současné době na ústavu anatomie intenzivní příprava na kongres České anatomické společnosti a České histo- a cytochemické společnosti Morphology 2012, který proběhne ve dnech září 2012 na Lékařské fakultě v Hradci Králové a je organizován ve spolupráci s Ústavem histologie a embryologie. Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc., přednostka Ústavu anatomie DOCENT MUDr. KAREL BARTÁK, CSc.... sedmdesátníkem... Letos 6. března jsme si připomněli sedmdesát let od narození doc. MUDr. Karla Bartáka, CSc., senátora Parlamentu ČR, děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, emeritního přednosty oddělení, poté kliniky a od roku 1992 Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK a FN v Hradci Králové. Karel Barták se narodil v Mladé Boleslavi. Po maturitě na jedenáctileté škole v Turnově byl v roce 1959 přijat ke studiu na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po promoci v červenci 1965 se stal řádným aspirantem katedry fyziologie královéhradecké lékařské fakulty; aspiranturu ukončil v červnu 1969 obhajobou kandidátské dizertační práce. Již rok na to složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Jako odborný asistent pracoval na katedře fyziologie až do listopadu 1973, kdy se stal vedoucím oddělení 8

9 tělovýchovného lékařství při II. interní katedře LF UK v Hradci Králové. Nástavbovou atestaci z tělovýchovného lékařství složil v roce 1975 a v roce 1984 se na tehdejší FDL UK v Praze v oboru tělovýchovného lékařství habilitoval. Životní a profesní dráha doc. Bartáka je spojena se třemi hlavními aktivitami: s tělovýchovným lékařstvím, s funkcí učitele, proděkana a posléze děkana LF UK v Hradci Králové a konečně s prací senátora Parlamentu ČR. Všechny tyto funkce plnil doc. Barták s velkou zodpovědností a nasazením. Jeho zájem o tělovýchovné lékařství nebyl náhodný. Sám byl aktivním sportovcem; v mladších letech se věnoval hlavně atletice a volejbalu. Jeho odborná činnost představuje 169 článků publikovaných v domácím i zazahraničním tisku a je věnována fyziologii tělesných cvičení u zdravých a využití námahových testů, hlavně u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Na fakultě přednášel a zkoušel předmět tělovýchovné lékařství. Cizí mu nebyla ani činnost organizační ve funkci místopředsedy výboru České společnosti tělovýchovného lékařství. Po deset let byl lékařem čsl. reprezentačního mužstva v judo. V roce 1984 byl z této funkce odvolán, poněvadž jako zodpovědný lékař odmítl podávat sportovcům anabolika. Mohl pak v Hradci Králové pečovat pouze o mladé judisty středoškolského věku, kteří byli organizováni ve Středisku vrcholového sportu mládeže. Že to nebyli žádní hodní chlapci dokládá příhoda, kdy při návštěvě zoo se dva kluci vsadili, že vlezou přes plot do ohrady s vlky. Od té doby vím, že vlk je zvíře plaché a když je nažraný, tak se člověku raději vyhne, komentuje příhodu doc. Barták. V polistopadovém období se mu díky jeho charakterovým vlastnostem a jako nestraníkovi otevřela cesta k akademickým funkcím. Po ročním působení jako studijní proděkan byl 1. prosince 1991 zvolen děkanem lékařské fakulty a podruhé se tak stalo v roce Funkci děkana vykonával až do roku 1997, kdy z funkce odstoupil v souvislosti se zvolením členem Senátu Parlamentu ČR. Jeho období děkana byla náročná, neboť znamenala uvést do života chod školy v nových demokratických podmínkách. Jako tehdejší proděkan pro zahraniční styky a člen kolegia děkana mohu posoudit, jak rozvážně a zodpovědně si jako děkan počínal. Jednotlivým proděkanům ponechával dostatek prostoru pro uplatnění jejich iniciativ, pokud se tak dělo ve prospěch fakulty. Velmi významné a dokonce odvážné bylo jeho rozhodnutí zavést pro zahraniční studenty počínaje akademickým rokem 1992/93 výuku v anglickém jazyce, které, jak se ukázalo, přispělo nejen k věhlasu fakulty, ale příznivě ovlivnilo i její finanční hospodaření. Uskutečnění tohoto záměru si však po našem vstupu do EU vyžádalo probojování změny 58 odstavce 5 zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách), neboť podle původního znění by se vysoké školy musely zříci poplatku od studentů ze států EU. V novém znění byla vypuštěna pouze tři slova pro cizince a mu, takže původní znění se změnilo na: Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce (vypuštěno pro cizince ), stanoví (vypuštěno mu ) poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Pozměňovací návrh senátora Bartáka podpořily obě komory Parlamentu ČR a návrh podepsal i prezident. Prospěch z toho dodnes mají všechny vysoké školy v ČR. Do jeho funkčního období děkana spadalo v roce 1995 také padesáté výročí založení fakulty. Oslavy, které proběhly ve dnech 5. až 7. října, měly díky pečlivé přípravě důstojný, slavnostní ráz. Zahajovacího slavnostního shromáždění se zúčastnili zástupci vysokých škol, města, církví a veřejných institucí. Pozdravný telegram poslal i prezident republiky Václav Havel (viz SCAN 2012; 22 (1):2). Čestní hosté byli v doprovodu děkana přijati v domě U Špuláků primátorem města Hradec Králové a ve výstavní síni královéhradeckého biskupství si mohli prohlédnout historické archiválie fakulty. Město Hradec Králové přispělo k slavnostnímu rámci uspořádáním koncertu hradeckých filharmoniků. Byl 9 také vydán almanach s názvem Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Oslavy byly zakončeny slavnostní imatrikulací nově přijatých studentů lékařské fakulty. Fakulta by doc. Bartákovi také nikdy neměla zapomenout, že díky jeho úsilí jako zastupitele města a díky vstřícnosti primátorů města Hradec Králové ing. Martina Dvořáka a později ing. Oldřicha Vlasáka byla 6. května 1996 podepsána kupní smlouva, podle níž město Hradec Králové prodalo LF budovu bývalého Sborového velitelství, kterou fakulta od svého založení využívala, a to za symbolickou cenu jedné koruny. Práce oslavence byla oceněna udělením zlaté medaile LF a zlaté medaile UK. V roce 1996 byl doc. Barták zvolen jako nestraník (na kandidátce ODA) senátorem Parlamentu ČR a ve volbách v roce funkci 2002 (jako nezávislý kandidát) obhájil. V senátu pracoval jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a později jako předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentární unie. Souběžně pracoval jako přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství a jako člen kolegia děkana a vědecké rady naší fakulty. Doc. Barták dosud pracuje na menší úvazky jako docent Oddělení tělovýchovného lékařství katedry interních oborů LF UK a 1. interní kardioangiologické kliniky. Spolu s manželkou MUDr. Věrou Bartákovou, CSc., vychovali dvě děti a v současnosti se radují hlavně ze dvou dospívajících vnoučat. A jeho záliby? Práce na zahradě, houbaření a kulinářské umění, třeba s receptem jeho speciality jak připravit kachnu nadívanou kuřetem. Vážený pane docente, milý Karle, my všichni, kteří jsme Tě blíže poznali, si vážíme Tvého ničím nezkaleného, upřímného přátelství, oceňujeme Tvé nemalé zásluhy o naši fakultu a do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, bystrou mysl, radosti z koníčků a trvalou životní pohodu. Ladislav Chrobák

10 Doc. Karel Záruba je jedním z mála pøežívajících pùvodních èlenù 2. interní kliniky. Patøil mezi první èeskoslovenské nefrology, kteøí u nás zaèali používat peritoneální dialýzu. Po odchodu do Švýcarska v roce 1969 vedl mnoho let druhé nejvìtší hemodialyzaèní oddìlení v zemi v Curychu. Na vyzvání svého pøítele prof. Bohumila Fixy napsal doc. Záruba následující vzpomínku. O cestě česko-švýcarského nefrologa z Hradce Králové přes Berlín do Curychu Krátce po založení II. interny v roce 1954 jsem se ucházel o místo na této klinice a v dubnu 1955 jsem byl přijat jako sekundář. Klinika byla tehdy ještě umístěna v budově I. interní kliniky Nové nemocnice. Koncem roku 1955 jsme se přestěhovali do nově zrekonstruované budovy dřívějšího Ústavu hluchoněmých ( Hlucháku ) na Pospíšilově třídě. Budovu jsme sdíleli s Dermatologickou klinikou a Ústavem tělovýchovného lékařství. Přednostou kliniky byl docent Vilo Jurkovič, který byl zároveň náčelníkem Válečné interny Vojenské lékařské akademie (VLA). Byl nejen vynikajícím internistou a kardiologem, ale i učitelem, váženým a oblíbeným nejen u kolegů a spolupracovníků, ale i u studentů medicíny. (viz SCAN, 2011/3, str ). Při mém příchodu na kliniku byl lékařský tým ještě nepočetný. Kromě kardiologů doc. Šandy a dr. Bělobrádka tu působil hematolog dr. Vodička, dr. Čížek a dr. Fiedlerová. Dva měsíce po mém nástupu přišel na kliniku dr. Mazák jako budoucí hematolog. Po přestěhování do nové budovy se lékařský tým rychle rozrůstal. Postupně byly obsazeny další obory interní medicíny. Po složení atestace z interny jsem se stal odborným asistentem. Přednosta kliniky mně navrhl, abych se na klinice věnoval nefrologii. Velmi rád jsem jeho přání vyhověl. V roce 1959 mi byl umožněn studijní pobyt na interní klinice Ústavu chorob krevního oběhu v Praze, jehož přednostou byl docent Jan Brod, který je považován za zakladatele moderní české nefrologie. Velkou výhodou při práci na II. interně byla velkorysost jejího přednosty. Byl nejen přísným učitelem, ale podporoval zároveň u svých spolupracovníků kromě rutinní klinické práce i výzkumnou činnost, pro niž vytvářel i pracovní podmínky. Tak například měl každý z pracovníků kliniky, kdo předložil dobrý výzkumný projekt, jednou za rok nárok na měsíc výzkumného volna. Po jeho absolvování však musel předložit výzkumné výsledky k diskusi a hodnocení v kolektivu lékařů. Již od počátků mé nefrologické činnosti jsem byl konfrontován s problematikou léčby chronického terminálního selhání ledvin. Hemodialýza umělou ledvinou byla teprve v začátcích a možnost získat místo na umělé ledvině byla velmi omezená. Pro většinu pacientů se selháním ledvin to znamenalo infaustní prognózu s brzkým koncem v uremii. Kolektiv lékařů II. interní kliniky r. 1956: zadní řada zleva: Karel Záruba, xxx, Vladimír Pidrman, Dagmar Fiedlerová, xxx; sedící zleva: xxx, Libuše Mihulová, Vilo Jurkovič, Zdeněk Šanda, Zdeněk Bělobrádek, Karel Vodička 10 V hradecké nemocnici byli první pacienti umělou ledvinou léčeni na I. interní klinice, kde jako nefrolog působil doc. Erben. Při tehdejších finančních možnostech byla naděje na získání umělé ledviny i pro II. internu nerealistická. V literatuře jsem se setkával s ojedinělými zprávami o možnosti léčit selhání ledvin intermitentní peritoneální dialýzou, což vzbudilo můj velký zájem. Rozhodl jsem se peritoneální dialýzu na naší klinice zavést. Po překonání technických problémů, hlavně získat potřebné peritoneální katétry a zajistit výrobu sterilního dialyzačního roztoku, se realizace tohoto projektu začala dařit. Dík podpoře přednosty kliniky jsem získal i první spolupracovníky. Nejprve se mnou pracoval dr. Chobola, po jeho odchodu dr. Kačerovský, který se stal mým nástupcem. Počátkem roku 1969 jsem odjel na roční studijní pobyt na nefrologickou kliniku nemocnice Klinikum Westend v Západním Berlíně. K této klinice patřilo i velké dialyzační centrum se 14 umělými ledvinami. Zde jsem získal první zkušenosti s komplexní problematikou hemodialýzy umělou ledvinou. Asi po půlročním pobytu v Berlíně jsem se dozvěděl od německých kolegů, kteří se vrátili z cesty po návštěvě několika dialyzačních center ve Švýcarsku, že v univerzitní nemocnici v Curychu se už 2 roky provádějí transplantace ledvin, aniž by byla k dispozici dialýza umělou ledvinou. Potřebné před- i pooperační dialýzy byly prováděny peritoneální dialýzou. Tato zpráva pro mne znamenala potvrzení mého přesvědčení o významu peritoneální dialýzy, zejména při nedostatku dialyzačních míst na umělé ledvině. Doma jsem se u kolegů často setkával se skepsí a dokonce s názorem, že peritoneální dialýza je nevhodná, či dokonce kontraindikovaná u kandidátů transplantace. Proto jsem se rozhodl navštívit curyšskou kliniku a přesvědčit se na vlastní oči o tamějších zkušenostech. Jak se brzy ukázalo, stala se tak peritoneální dialýza důležitým faktorem určujícím můj další odborný i osobní život. Curyšský nefrolog doc. Scheitlin mě po prohlídce kliniky sdělil, že zakrátko se bude otevírat nové centrum se 6 umělými ledvinami, že hledá nefrologa s dialyzační zkušeností a nabídl mi místo vedoucího nového centra. Byla to pro mne nečekaná příležitost získat nejen zkušenosti s organizováním na tehdejší dobu velkého centra, ale i možnost spolupůsobit

11 v transplantačním programu. Doufal jsem, že získané zkušenosti bych mohl využít i po návratu do vlasti. Když jsem však dopisem požádal hradeckou fakultu o souhlas s přeložením studijního pobytu z Berlína do Curychu, byl jsem děkanátem ostře odmítnut a vyzván k návratu. Dovedl jsem si představit, co by mě po návratu za tehdejší normalizace čekalo. A tak jsem se rozhodl v Curychu zůstat. Po ročním působení v univerzitní nemocnici jsem přešel do městské nemocnice Waid, kde město Curych zřídilo další dialyzační středisko, jehož vedoucím jsem se stal. Během několika let tu vyrostlo druhé největší dialyzační centrum ve Švýcarsku s 18 umělými ledvinami. Kromě nemocniční dialýzy jsme vyvinuli velký program všech druhů samostatné dialýzy (tzv. self-care dialysis). Nejprve to byla domácí dialýza (home-dialysis). Dialyzační kandidáti se, po příslušném školení v centru, dialyzovali doma samostatně, s podporou stejně vyškoleného partnera, kterým byl některý z rodinných příslušníků. Jiným druhem byla samostatná dialýza v centru (tzv. limited-care dialysis) bez dozoru odborného personálu. Později přibyla i nová forma peritoneální dialýzy kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD). Za těch 22 let, kdy jsem působil v centru nemocnice Waid, jsme mezi našimi pacienty zažili několik mimořádných případů. Z nich se chci zmínit jen o dvou nejzajímavějších: 1. Jedna naše pacientka prováděla, po příslušném vyškolení, domácí dialýzu se svým synem, jako dialyzačním partnerem, v téměř 3000 km od Curychu vzdáleném Rabatu v Maroku Byla to tehdy, jak jsme zjistili, první a jediná hemodialýza prováděná v Africe severně od rovníku. Případné problémy jsme řešili telefonicky a pacientka přiletěla jednou za rok na kontrolu do Curychu. Její syn po maturitě vystudoval ve Francii medicínu a později otevřel v Rabatu dialyzační centrum. 2. Jiný z našich pacientů si sám vestavěl celou dialyzační aparaturu do obytného auta, aby s dialýzou mohl cestovat. Tehdy, počátkem 70. let minulého století, ještě neexistovala možnost prázdninové dialýzy v cizích centrech, jak je tomu dnes. Podnikl cesty do různých evropských zemí a navštívil dokonce i spolupacientku v Maroku, s níž se seznámil v Curychu při školení pro domácí dialýzu. I když jsem po dobu normalizace nemohl mít kontakt s domovem, byl jsem informován z ročních zpráv EDTA (Evropská dialyzační a transplantační asociace), že možnosti dialyzační léčby v Československu jsou stále velmi omezené. Zatímco v zemích západní Evropy bylo dialyzováno na milion obyvatel přes 100 pacientů, v Československu dosahoval tento počet sotva padesát. Po listopadové sametové revoluci r se mně naskytla možnost aspoň malé, rychlé pomoci československé nefrologii. Zorganizoval jsem v našem centru v Curychu měsíční studijní pobyt pro několik dvoučlenných týmů (vždy lékař a zdravotní sestra). Smyslem této akce byla snaha, při tehdejším už zmíněném nedostatku dialyzačních míst, pomoci zavést CAPD do více československých center. Kromě toho se mi podařilo získat pro Československo celkem 19 funkčních umělých ledvin a nechat je v letech dopravit do několika československých center. Šlo o aparáty, které byly ve Švýcarsku vyřazeny z provozu domácí dialýzy, většinou po úspěšné transplantaci. Tato akce, těsně před mým penzionováním, se tak vlastně stala i jakýmsi zakončením mého působení v nefrologii od začátku na II. interně hradecké Fakultní nemocnice přes Berlín až do Curychu. Doc. MUDr. Karel Záruba, CSc. Lärchenstrasse 19 CH 8903 Birmensdorf/Zürich Švýcarsko Obyvatelé Hradce Králové si již zvykli potkávat v ulicích mìsta mladé lidi, kteøí svou øeèí, zpùsobem obleèení èi barvou pleti jsou zjevnì cizinci; vìtšinou se jistì jedná o zahranièní studenty naší lékaøské fakulty. V posledních nìkolika letech se však mezi nimi objevují i opravdoví èernoši ; jde o studenty z Botswany, jichž je v souèasnosti na fakultì 37. Mìl jsem možnost navštívit v rámci pøijímacího øízení Botswanu, a protože se jedná o zemi pro nás nepøíliš známou, zde je nìkolik základních dat: BOTSWANA Botswana (døíve Beèuánsko) je vnitrozemský stát velikosti zhruba Francie, který sousedí s Jihoafrickou republikou, Namibií, Zambií a Zimbabwe. 84 % území zaujímá poušť Kalahari. I proto má tato relativnì velká zemì jen necelé 2 miliony obyvatel. Hlavním mìstem je Gaborone (250 tisíc obyvatel). V letech byla zemì britským protektorátem. Od roku 1966 je Botswana nezávislou republikou, v jejímž èele stojí prezident volený parlamentem. Oficiálním jazykem je angliètina. V roce 1977 byla objevena nalezištì diamantù, která tuto pøedtím jednu z nejchudších zemí uèinila tøetím hospodáøsky nejvyspìlejším státem Afriky. Druhým zdrojem pøíjmù Botswany je turismus, zejména do národního parku v deltì øeky Okavango na severozápadì zemì. Denní teploty dosahují v létì (leden bøezen) o C., v zimì (èerven srpen) 23 o C. Sníh zde neznají. Polovina obyvatelstva vyznává køesťanství, druhá polovina pùvodní kmenová náboženství. Jde o mírumilovnou zemi; za celou dobu nezávislosti se v ní nebojovalo. Zdravotnickými problémy Botswany jsou HIV/AIDS (nakažena asi tøetina dospìlých) a paradoxnì i obezita, postihující až polovinu populace. Ivo Šteiner 11

12 Černobílé poklady z archivu muzea (3) - NOVá nemocnice OD dostavby v roce 1928 do roku 1938 Nahoře zleva: chirurgie a gynekologie (dnes ortopedie), interna (dnes neurologie), chirurgie a gynekologie (dnes ortopedie); uprostřed vlevo: dvojpavilon očního a ušního odd.; vpravo: nádvoří nemocnice; dole: administrativní a hospodářské budovy, vstupní brána, infekční pavilon (vlevo) a prosektura Nejen univerzitní města, ale i řada dalších měst v samostatném Československu se dočkala moderních nemocnic, které byly a jsou po stránce architektonické i po stránce účelnosti ceněny lékaři, architekty i širokou veřejností zejména pacienty. I Hradec Králové můžeme zařadit mezi tato města, neboť zde v letech 1926 až 1928 vyrostla nová nemocnice. Projekt pražského architekta Bedřicha Adámka sedmipavilonová nemocnice byl rozsahem největším mimopražským ústavem tohoto typu. Stavba nové nemocnice byla rozložena do dvou etap, nejprve byly v průběhu roku 1926 dostavěny pavilony chirurgický a gynekologický, infekční, prosektura, interní pavilon a administrativní a hospodářská budova. Ve druhé etapě byl v průběhu roku 1927 postaven dvojpavilon pro oddělení oční a ušní. Moderní nemocnice se stavebně rozrůstala a není divu, že se tento motiv dostal i na tehdy velmi oblíbené pohlednice, což můžeme doložit pomocí pokladů z archivu muzea. Nová okresní nemocnice byla slavnostně otevřena 4. listopadu V nemocnici bylo k dispozici 360 lůžek pro pacienty, o které se staralo patnáct lékařů (sedm Zátopy v srpnu 1938 pohled na nemocnici z Bílé věže 12 primářů, osm sekundářů a externistů), pětatřicet ošetřovatelek a jeden laborant. O rok později měla nemocnice již 422 lůžek a počet nemocničního personálu také narůstal. V roce 1934 stoupl počet pacientů na denní průměr 582 až 620, což vedlo k rozhodnutí o další výstavbě v areálu nemocnice. Světová hospodářská krize další výstavbu zpomalila a nový dvojpavilon pro oddělní gynekologické a porodnické byl předán veřejnosti až 19. dubna O rok později následovala adaptace stávajícího chirurgického pavilonu. Vzhledem k rostoucímu významu nemocnice a přílivu pacientů vypracoval okresní výbor program na dobudování nemocnice, a to v několika etapách, vzhledem k finančním možnostem. V první etapě se počítalo s přístavbou očního a ušního pavilonu, ve druhé se stavbou kotelny, dostavbou prosektury, infekčního pavilonu, psychiatrického oddělení, stavbou obytného domu pro sekundáře a dalších prostor. Konec 30. let však přinesl zhoršující se politickou situaci, která výstavbu značně komplikovala. Také přírodní živly jakoby nepřály pokojnému rozkvětu nové nemocnice. 20. srpna 1938 přišla do severovýchodních Čech

13 vichřice a dlouhotrvající déšť. Od 25. srpna se Labe i Orlice začaly rozlévat ze svých koryt. V Hradci Králové způsobil večer z 25. na 26. srpna vodní živel likvidaci trampských chatek ve Svinarech a utrhl vojenskou plovárnu, která ucpala moravský jez, což způsobilo ještě další rozlití Orlice. Voda poničila Malšovice, Zálabí, zatopila dokonce sklepy kolem Masarykova náměstí. Ušetřena nezůstala ani nová okresní nemocnice, což zachycuje snímek uložený v archivu muzea. PhDr. Pavla Koritenská Literatura Koritenská, P.: Nová okresní nemocnice. Scan, 11, 2001, č. 3, s Koritenská, P.: Výstavba pavilonu dnešní porodnické a gynekologické kliniky. Scan, 11, 2001, č.4, s Koritenská, P.: Výstavba v nemocnici koncem 30. let. Scan, 11, 2001, č. 5, s Svobodný, P.; Hlaváčová, L.: Dějiny lékařství v českých zemích. Praha : Triton, Poplachová služba o povodni v Hradci Králové špatně fungovala. Osvěta lidu, 1938, 41, č. 60, s. 2. Půl století péče o královskou nemoc ve fakultní nemocnici putovní výstava při příležitosti Světového dne hemofilie Dne 12. dubna byla na II. interní klinice Oddělení klinické hematologie slavnostně otevřena putovní výstava fotografií Jiřího Hurta s názvem Společně o hemofilii každá tvář má svůj příběh. Posláním této výstavy je připomenutí problematiky této známé vrozené krvácivé choroby při příležitosti Světového dne hemofilie (17. dubna). Jak dlouho o hemofilii vlastně víme? První zmínky byly již v Talmudu ve 2. století. Onemocnění se stalo daleko známějším v 18. a l9. století díky výskytu v panovnických rodech v Anglii (královna Viktorie), carském Rusku a Španělsku. Z tohoto období se také datuje první název hemofilie (1828 Hopff /Schönlein) a také zprávy o úspěšné léčbě podáním plné krve. Jaké jsou dědičnost a prevalence hemofilie? Hemofilie A je onemocnění s dědičností vázanou na X chromozom; ženy nemoc přenášejí a muži onemocní. Ve většině případů je pozitivní rodinná anamnéza krvácivé choroby, nicméně u 30 % pacientů se jedná o případy vzniklé novou mutací. Prevalence hemofilie je 1: narozených chlapců, přičemž hemofilie A (deficit F VIII) zaujímá 80-85% a hemofilie B (deficit F IX) %. V České republice je v současné době téměř tisíc hemofiliků (A i B), z toho cca 240 dětí. Jaké jsou klinické projevy hemofilie? Tíže krvácivých příznaků koreluje s hladinou faktoru. U těžkých hemofiliků se krvácivé projevy objevují mnohdy již v novorozeneckém věku (krvácení z pupečníku), u 1-2 % novorozenců dojde dokonce ke krvácení do centrálního nervového systému. Těžkou formou hemofilie trpí v našem státě 42 % hemofiliků. U ostatních těžkých a středně těžkých hemofiliků se onemocnění často manifestuje již při počínající lokomoci (lezení, chůze), tedy v kojeneckém a časném batolecím věku. Mezi obvyklé úvodní příznaky patří krvácení do svalů a kloubů. Jaká je historie péče o tyto nemocné u nás ve fakultní nemocnici? Péče má více než 50 let dlouhou tradici a začátky jsou spojeny se jménem Dr. Ladislava Chrobáka. Z doby začátků se datuje řada priorit. Dr. Chrobák v období od května 1961 do prosince 1962 inicioval depistážní akci s cílem pilotního zjištění výskytu této choroby na území bývalého Východočeského kraje. To se stalo podkladem k odhadu výskytu této choroby na území celé tehdejší ČSSR. Všichni nemocní byli poučeni o riziku krvácení. Nemocným tehdy byla poskytnuta stomatologická péče, na kterou se specializovala Dr. Antalovská. Na kloubní postižení se zaměřil Dr. Salavec, vynikající revmatolog. Hemofilická artropatie se stala předmětem jeho kandidátské disertační práce. Tehdy také byla ve FN HK provedena první operace tumoru CNS (hypofýzy) prof. Petrem, kdy byla poprvé kontinuálně podána plazma. Soubor všech těchto prací o hemofilii byl pak odměněn cenou České hematologické společnosti za rok O rok později vzniká první centrum komplexní péče o nemocné s hemofilií v našem státě při hematologické poradně při tehdejší 1. interní klinice. Jaká je současné terapie? Terapie prodělala zásadní vývoj a to zejména po změně společenského zřízení v r Do té doby byla podávána výhradně plazma či tzv. kryoprecipitát (vyšší obsah F VIII), což bylo spojeno se dvěma zásadními komplikacemi - jednak těžkými alergickým reakcemi po opakovaném podání a jednak, vzhledem k absenci virucidního ošetření, rizikem přenosu hepatitidy B a C. Vzhledem k faktu, že plazma byla výhradně od českých dárců a hranice nebyly otevřeny, žádný z našich nemocných neonemocněl virem HIV. Jaká je situace ve FN dnes? Po roce 1990 došlo k zásadnímu pokroku v léčbě hemofilie, protože se začaly používat koncentráty F VIII, (resp. IX), které jsou bezpečné z hlediska rizika přenosu infekce a v malém množství umožní podat požadované množství faktoru. Tím se zásadně změnila kvalita života hemofiliků, kloubní postižení je minimální, lze provádět jakékoliv operace. Toho času máme v dispenzarizaci 82 nemocných, někteří provozují i vrcholový sport. Jsme dnes na mapě světa jak tzv. HTC (Hemophilia Treatment Centre), jsme součástí Českého národního hemofilického programu a rovněž součástí vzdělávacího programu Evropské unie. Věříme, že výstava rozšíří návštěvníkům obzor, aby si uvědomili, že mezi námi jsou také nemocní, jejichž životní příběh je spojen s touto královskou chorobou. Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. 2. interní klinika Oddělení klinické hematologie Materiál vznikl pod záštitou vzdělávacího programu Evropské unie Čtyři ze serie panelů s obrázkem a textem osudu hemofilika 13

14 Profesor RNDr et MVDr Vlastimil Vrtiš můj univerzitní učitel a první přednosta Když jsem se před nedávnem procházel Přibyslaví, vzpomněl jsem si, že v rodině zdejšího lékárníka se narodil před 112 lety (24. prosince 1899) jeden z mých prvních univerzitních profesorů a později můj první přednosta, profesor Vlastimil Vrtiš. Poprvé jsem ho poznal za okolností poněkud nezvyklých kolem roku Tehdy jsem se jako student hradeckého gymnázia toužil stát v budoucnu zoologem a navštívil jsem přednášku v Přírodovědeckém klubu severovýchodních Čech, jehož jsem byl nejmladším členem. Entomolog Vladimír Balthazar, bývalý asistent katedry biologie hradecké lékařské fakulty, vyprávěl o svých oblíbených muškách zlatěnkách. V diskuzi promluvil i plukovník vojenské zdravotnické služby, který zcela nezvykle vůbec nemluvil o vojně, ale zato velmi zasvěceně o přírodě. Kdosi mi pak řekl, že to byl náčelník Katedry histologie s embryologií hradecké Vojenské lékařské akademie. Samozřejmě jsem netušil, že s ním později prožiji patnáct společných let, protože o studiu medicíny, natož vojenské, jsem vůbec neuvažoval. Když se ale v roce 1958 z VLA stala opět civilní Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a já, milovník mikroskopů jsem se dozvěděl, že i v medicíně existují mikroskopické obory a měl jsem to štěstí, že mě na fakultu přijali, jsem se s prof. Vrtišem podruhé a nadlouho opět setkal. Tentokrát setkání skončilo ostudou. Při první návštěvě histologického ústavu mě totiž prof. Vrtiš požádal, abych mu obstaral morušové listí pro bource, které právě pěstoval v jakémsi terariu. V životě jsem moruši neviděl, nepoznal bych její listy ani plody. Přinesl jsem listí nejspíš lipové. Zhrozil se, jak chci vůbec studovat medicínu, když nemám tušení, jak vypadá morula, blastula či gastrula, o embryu raději ani nemluvě. Trapný začátek. Ale urovnalo se to, celých patnáct let potom k žádné další ostudě nedošlo. Stal jsem se na histologii demonstrátorem, kreslil schemata tkání do praktik a pečoval o mikroskopické preparáty. Jako medici jsme měli Vrtišovy přednášky rádi. Přicházel na ně se suitou asistentů Charváta, Hradila a Šmahela, kteří nesli krabici barevných kříd a spoustu výukových obrazů. Byly jich stovky a pečoval o ně sympatický zřízenec děda Chaloupka. Líbilo se nám divadlo neustálého hledání a padání těch správných obrazů, kreslení křídami a mazání tabule, a dovedli jsme ocenit srozumitelnost Vrtišova výkladu, který nám tak jasně ukazoval člověka jako součást živé přírody a vývojové souvislosti v živočišné říši od buněčné úrovně až po složité orgány. Histologické rigorózum bylo náročné. Vrtiš denně zkontroloval, zda je připraveno občerstvení pro mediky ve formě malinové šťávy a sušenek a zkoušel k lítosti mediků i přísedících asistentů od rána do noci. Každou nejasnost zkoušeným znovu podrobně vysvětlil, i když byli na propadnutí. Já jsem se svým indexem odcházel od zkoušky v jednu hodinu po půlnoci, naštěstí s úspěchem. Občas jsme Vrtišovi přezdívali Amphioxus, protože tenhle mořský bezobratlý strunatec Amphioxus lanceolatus sloužil embryologům a Vrtišovi zvláště jako nepostradatelný model pro pochopení základních embryologických pochodů. Kdo neznal vývoj Amphioxa, nemohl uspět u zkoušky z embryologie ani histologie, což byly od sebe naprosto neoddělitelné součásti mikroskopické anatomie ve Vrtišově nepochybně správném a didakticky velmi přijatelném podání. Od Amphioxa pokračoval stále výš v žebříčku zoologické říše: A jak je to u ryb. A jak u ptáků. Jak je to u člověka. Jako bych seděl v té staré posluchárně a slyšel ho právě teď. S Amphioxem jsme si užili na katedře zvláště tehdy, když se kvůli demonstraci uzavírání medulární rýhy rozhodl zhotovit názorný model, pružný a vybavený zipem, znázorňujícím srůstání ektodermu nad tvořící se medulární trubicí. Nejvhodnější pružnou tkaninu objevil ve formě dámského podvazkového pásu. Personál ústavu musel tedy shánět modré podvazkové pásy (běžnější růžové odmítal), ze kterých byl nakonec vytvořen vycpaný válec se žlábkem a zipem na straně dorzální (k vidění na obrázku i s personálem ústavu). Jako pedagog byl prof. Vrtiš nejenom oblíbený, ale i nesmírně svědomitý a precisní při přípravě přednášek. Přednášel pouze sám, jen občas pozval své bývalé žáky: hematologa prof. Smetanu nebo embryologa prof. Jiráska. Nesměli však narušit svým výkladem jeho pojetí výuky, hlavně srozumitelnost pro mediky. Takže pokud si dobře pamatuji, neurohistologa prof. Němečka podruhé už nepozval: ten totiž prozradil medikům, že synapse nemusí být jen axo-dendritické a axo-somatické, ale i axo-axonální a dendro-dendritické. To chtěl Vrtiš raději zatajit, aby to v hlavách mediků nenadělalo příliš velký zmatek. Už jako medikům nám vrtalo hlavou, proč vlastně kromě Návodů k praktickým cvičením z histologie a embryologie nenapsal vlastní učebnici. 14

15 Jako asistenti jsme to ale pochopili: bylo to nejspíše kvůli tomu, že některá nová fakta by studentům komplikovala život. A ve vysokoškolské učebnici je zatajit nelze. Přesto však celý rozsah svých biologických znalostí od nejnižších po nejvyšší vývojové formy aplikoval při výuce, včetně těch nejnovějších objevů, pokud byly pro chápání mediků přijatelné. Odborné novinky si vpisoval nebo na útržcích papíru vlepoval do Wolfovy učebnice histologie, která tehdy tvořila základ přednášek. Takto obohacená kniha, neustále používaná a ztloustlá vlepenými poznámkami sice nakonec měla vzhled, kterému obvykle říkáme salát, ale představovala neocenitelný Vrtišův pedagogický podklad. Právě od Vrtiše jsem se naučil nebát se do knihy (pokud ji vlastním) vpisovat poznámky. Tím tu knihu pro sebe ještě více zhodnocuji. Někteří kolegové mi to zprvu zazlívali a nakonec to začali dělat taky. Jako přednosta katedry byl prof. Vrtiš obdivuhodně tolerantní. Poměrně častým ústavním večírkům, kterým jsme říkali mejdany, nejenže nebránil, ale rád se jich zúčastňoval. Novým asistentům však většinou byli pánského pohlaví hned po přijetí důrazně připomínal, aby nezapomínali, že co je v domě, není pro mne a dobrý kohout nekrade na vlastním dvoře. Chtěl tak varovat před eventuálními milostnými románky s ústavními laborantkami. Nutno poznamenat, že prof. Vrtiš byl elegán a naprosto neodmyslitelnou součástí jeho osoby byl motýlek. Dodával mu mladistvého vzezření i v pokročilejším věku. Na fakultní plesy přicházel v žaketu, doprovázen manželkou, která - ještě s několika distingvovanými dámami byla v letních obdobích pravidelnou ozdobou hradecké vojenské plovárny na Orlici. Postupem let jsem se v průběhu studií a později jako asistent prof. Vrtiše dozvídal více podrobností o jeho velmi bohaté akademické životní dráze. Původně chtěl po vzoru svého otce studovat farmacii, ale ještě těsně před koncem první světové války byl povolán do armády a stal se nakrátko rakousko-uherským dělostřelcem. Po této epizodě se k farmacii už nevrátil, ale vystudoval na Univerzitě Karlově přírodní vědy. Velmi ho ovlivnili antropolog prof. Matiegka a fyziolog prof. Babák. Zároveň však absolvoval dva ročníky lékařských teoretických oborů a dokonce kurz pro učitele tělocviku, takže hned po studiích začal vyučovat přírodopis a tělocvik na jednom z pražských reálných gymnázií. V roce 1922 odešel do Brna, kde se stal asistentem Zoologického ústavu Masarykovy univerzity; přitom absolvoval studium veterinárního lékařství a v roce 1927 se stal asistentem Histologicko-embryologického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské. Zde se habilitoval a působil tu i ve válečných letech na veterinární chirurgické klinice a ve Státním veterinárním ústavu. Bezprostředně po druhé světové válce byl jmenován profesorem a vedl Histologicko-embryologický ústav. Současně stejný ústav, zaměřený ovšem na humánní medicínu, začal budovat na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, kde mu bylo nabídnuto místo a kde začal už od roku 1946 přednášet. Brno pak roku 1947 natrvalo opustil. Z hradecké civilní lékařské fakulty se v roce 1951 stala Vojenská lékařská akademie. Z přednosty profesora Vrtiše se stal na sedm let náčelník plukovník Vrtiš. Poté se však fakulta opět stala součástí Univerzity Karlovy a Vrtiš se mohl vrátit do svého civilního obleku. Svoji plukovnickou uniformu navléknul na ramínko a pověsil na okno. Zvenku to vypadalo jako demonstrativní suicidium vysokého důstojníka, a tak musela uniforma na žádost armády z okna zmizet. Na Brno později vždycky rád vzpomínal, a Vysoká škola veterinární si ho dodnes váží snad dokonce víc než naše fakulta. I když se zde v Hradci stal uznávaným přednostou a zastával přední akademické funkce, včetně děkana fakulty v letech , přeci jen si občas blízkým spolupracovníkům postěžoval, že by jeho lékařští kolegové před jeho jménem raději viděli jeden titul MUDr než dva tituly RNDr a MVDr. Nám medikům to ale rozhodně nevadilo a teprve o hodně později jsem dokázal ocenit, jak ono spojení zoologa a veterináře obohatilo naše humánně medicínsky orientované vzdělání. Prof. Vrtiš nikdy vztahy s bývalými brněnskými kolegy nepřerušil, stýkal se s nimi doživotně a řadu z nich jsme dobře znali i my, jeho asistenti. Zůstal ve spojení i s pražskými zoology. To se projevilo i tak, že asistenty hradecké histologie se na léta stali zoologové Bohumil Král (pozdější ředitel pražské ZOO) a Vladimír Semecký (pozdější děkan hradecké farmaceutické fakulty). Vrtišova vědecká činnost prakticky skončila jeho odchodem z Brna. Týkala se zoologické a veterinární problematiky, kterou jsem si později ve svých demonstrátorských letech musel vyzkoušet, když jsem pro něho preparoval a barvil mazové žlázky očních víček polních hrabošů. Měl jich desítky naložených ve formalinu v místnosti za ústavní koupelnou, spolu s dalšími zoologickými objekty jako lvím jazykem a jinými lahůdkami, připravenými snad pro budoucí výzkum, na který ale bohužel už nikdy nenalezl čas. Asistenti ale měli ve své vědecké práci naprostou svobodu, sami si vybírali témata podle své chuti. Vrtiš je v tom ani nevedl, ani nekontroloval, zato přísně dbal na to, aby si vzorně hleděli svých výukových povinností. Společenské aktivity prof. Vrtiše byly naproti tomu tak rozsáhlé, že na vědeckou práci by mu vlastně čas ani nezbýval. Angažoval se ve více než dvaceti odborných společnostech lékařských, zoologických, veterinárních a zemědělských, doma i v zahraničí, a byl poctěn řadou čestných členství a vyznamenání. Po dosažení důchodového věku, kdy se vedení ústavu ujal docent Hradil, se prof. Vrtiš věnoval kromě spolkové činnosti i sepisování historie hradecké fakulty. Jistě ho přitom nemohlo ani ve snu napadnout, jaké absurdní rozloučení ho čeká se školou, pro kterou vykonal tolik záslužné práce. Zanedlouho po Pražském jaru 1968, na začátku krutého období, kterému dnes říkáme normalizační, musel na příkaz hradeckého Kremlu a za vydatného udavačského přispění bezcharakterního vlastního laboranta Oldřicha V. opustit ústav, spolu s řadou svých asistentů. Profesor RNDr et MVDr Vlastimil Vrtiš se šťastnějších let dožil už jen nakrátko. Zemřel 13. února Prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc. 15

16 Zpráva o knize R. PTÁÈEK, P. BARTÙNÌK a kolektiv: Etika a komunikace v medicínì. Grada, 2011, 528 stran V edici celoživotního vzdělávání ČLK vyšla uvedená publikace, obsahující široký pohled na etiku a komunikaci v medicíně. Autory jednotlivých kapitol je 44 našich předních odborníků, z naší fakulty prof. Jiří Mareš z Ústavu sociálního lékařství a doc. Svatopluk Býma z Oddělení praktického a rodinného lékařství. Správná komunikace je důležitá nejen proto, že by měla být samozřejmou součástí naší léčebné péče, ale i proto, že velká část stížností na naše zdravotnictví je způsobena právě špatnou nebo nedostatečnou komunikací mezi zdravotníky a nemocnými. Komunikace je zanedbávána nejen z nedostatku času, byť tuto příčinu nelze podceňovat, ale často důvod spočívá v tom, že neumíme s nemocným dostatečně kvalitně komunikovat, ba namnoze ani nevíme, co má správná komunikace obsahovat. Význam času, který je třeba komunikaci s nemocným věnovat, jsem si plně uvědomil, když mi nám známý prof. Schirger z Mayo Clinic v USA položil otázku, kolik nemocných v ambulanci za dopoledne vyšetřím. Mou odpověď komentoval údajem, že on nemá na tuto dobu povoleno objednat si více než čtyři nemocné, ale o těch pak ví všechno. Komunikace je náročná činnost, která vyžaduje od lékaře a zdravotnického personálu nejen odbornou kvalifikaci, ale i vnitřní přesvědčení, že komunikace je smysluplnou činností, která by měla být integrální součástí naší péče o nemocného; u maligních nevyléčitelných nemocí se může nakonec stát jedním z hlavních léčebných přístupů. Mezi jednotlivými zdravotnickými pracovníky mohou být různé přístupy ke komunikaci, ovlivněné mimo jiné i výchovou v rodině a prostředím. Je proto třeba přijmout názor, že správné komunikaci je nutno se i učit. Má dlouholetá lékařská praxe mne o tom přesvědčila, hlavně, když jsme komunikaci s nemocným učinili spolu s prof. Marešem součástí náplně seminářů z propedeutiky vnitřního lékařství a kdy jsem zjistil, že sám se musím v této oblasti hlouběji poučit. Publikace je rozdělena do tří částí. První část je věnována problematice z obecného hlediska. Druhá část se zabývá komunikací a etickými problémy ve vztahu ke speciálnosti a odlišnosti jednotlivých oborů. Třetí část pak probírá problematiku, která je do určité míry společná všem oborům, jako například komunikace s vážně nemocnými a umírajícími, komunikace s nemocnými s poruchou smyslů nebo komunikace s agresivními nemocnými. V první, obecné části je zmíněno dnešní rozvolnění dřívějšího paternalistického vztahu mezi lékařem a nemocným a nastolení vztahu partnerského, opírajícího se o Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnost lidské bytosti, kdy nemocný má právo získat od svého lékaře všechny údaje potřebné k tomu, aby se mohl před zahájením každého dalšího diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Dále jsou zde probrány jednotlivé formy komunikace verbální a neverbální a náplň a význam empatie. Při práci na ambulanci se mi osvědčilo při vstupu nemocného odpovědět přátelsky na jeho pozdrav, podat mu ruku a oslovit ho jménem včetně akademického titulu, pokud byl jeho nositelem. Podání ruky a oslovení nemocného jménem, s přívětivým výrazem ve tváři, navádí potřebnou atmosféru, kdy nemocný ztrácí počáteční obavu a ostych a naopak posílí se v něm dojem, že je to právě on, nikoliv někdo anonymní, kdo se stal předmětem lékařského zájmu. V druhé oborové části se autoři zabývají problematikou etiky a komunikace v oboru, kterého jsou sami představitelé. Ve vnitřním lékařství je uvedeno měnící se spektrum nemocných, s přibývajícím počtem nemocných polymorbidních a vyššího věku, se všemi důsledky pro komunikaci z toho vyplývajícími. V zasvěcené kapitole věnované chirurgii (P. Pafko) se autor zabývá některými etickými problémy specifickými pro chirurgické obory, k nimž patří informovaný souhlas s operačním výkonem, se závažným upozorněním, aby informovaný souhlas byl proveden lege artis, který jedině je ochranou chirurga před forenzními následky v případě komplikací. Zmíněna je i problematika Svědků Jehovových a krevní transfuze. Pokud s ní nemocný nesouhlasí, je její podání z etického hlediska těžko obhajitelné. Pozornost je věnována i komunikaci ve všeobecném praktickém lékařství, s přehlednou a názornou tabulkou běžných chyb, kterých se dopouštějí lékaři při komunikaci s nemocnými. Podobně je uvedena problematika etiky a komunikace s nemocnými i v jiných oborech. V třetí speciální části je velmi důležitá kapitola věnovaná komunikaci a etice jednání s nemocnými s poruchou smyslů. Velmi vhodné je zařazení kapitoly věnované komunikaci lékařů a sester s příslušníky jiných kultur. Jako příklad jsou uvedeny rozdíly v názorech na zdraví a nemoc u Číňanů. U Arabů se můžeme setkat s požadavkem, kdy manžel chce být přítomen při vyšetření manželky. A je-li takový požadavek vysloven, je nutno mu vyhovět. Setkal jsem se opětovaně i 16

17 s odlišným přístupem k odběru krve na běžné laboratorní vyšetření, kdy nemocný muž se snažil, aby od odběru bylo upuštěno, s obavou, že by to ovlivnilo jeho sílu, rozuměj potenci. Komunikace při tzv. velké vizitě: vizita by neměla být pouze rozhovorem mezi vedoucím lékařem a referujícím ošetřujícím lékařem. I při velké vizitě by měl být zachován partnerský vztah mezi vizitu konajícím lékařem a nemocným, který by měl mít právo položit vedoucímu lékaři otázky, na které by rád znal odpověď. Pokud tak učiní v přítomnosti ostatních nemocných, lékař neporuší právo na ochranu osobních údajů, pokud mu na pokoji odpoví. Nevyjasněné otázky diagnosticko-terapeutického postupu by se však nikdy neměly diskutovat a řešit nad nemocným u jeho lůžka. Vyprávěl mi lékař, autor mezinárodní klasifikace jedné maligní hematologické jednotky, že při antikoagulační terapii pro infarkt myokardu došlo u něho jako pacienta ke krvácení a k poměrně značné ztrátě krve. Lékařské konzilium, které se sešlo nad jeho postelí řešilo otázku vhodnosti podání transfuze i námitky upozorňující na možné závažné komplikace při jejím podání. Členové konzilia nebyli v názoru jednotní, takže kolega je nakonec přerušil: Pánové, běžte se dohodnout na chodbu, kterým způsobem mne hodláte nechat umřít. Velmi důležitá je kapitola věnovaná otázce informovaného souhlasu, případně nesouhlasu s navrženým léčebným postupem, s upozorněním, kdy jedině lze souhlas či nesouhlas pokládat za splňující podmínku lege artis, chce-li se lékař vyhnout soudním následkům za úkon provedený non lege artis. Publikace je zakončena přílohami zveřejňujícími Norim-berský kodex, Evropskou chartu lékařské etiky a Etický kodex ČLK (Stavovský předpis č. 10). Je uveden seznam zkratek, jmenný a věcný rejstřík, umožňující rychlé vyhledávání žádaného problému. Četné literární odkazy za každou kapitolou umožňují, v případě zájmu, seznámit se s uvedenou problematikou hlouběji. Závěrem nutno vyslovit autorům a zvláště editorům dík, že se nám dostává do rukou publikace představující komplexní pohled na komunikaci s nemocnými a na etické problémy v medicíně, byť, jak uvádějí editoři v předmluvě, publikace není zcela vyčerpávající. Mělo by být v zájmu každého lékaře, aby se s publikací a obzvláště s kapitolami týkajícími se jeho oblasti lékařské činnosti seznámil. Možná, že s překvapením zjistí, v čem jeho komunikace s nemocnými dosud nesplňuje požadavek na správnost a dokonalost. Pro mediky lze doporučit publikaci Věry Linhartové Praktická komunikace v medicíně, přibližující se svým pojetím učebnici. prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. CO TAKÉ ZAZNĚLO V SENÁTU... Problém zmenšování v EU Projednávali jsme Návrh naøízení Evropského parlamentu o emisních normách pro nové osobní automobily. Pan senátor Jaroslav Kubera (ODS), náruživý kuøák, sám nevelkého vzrùstu a naopak velký euroskeptik, prohlásil: když budeme muset mít menší auta, tak se budeme muset jistì zmenšit. Tedy jak kdo. Já ve Smartu jsem docela v pohodì, má spotøebu 3,5 l. Akorát nesmím nabourat do kolegy Sehnala (ODS), do jeho jeepu, protože to bych asi dobøe nedopadl. Ministr prùmyslu a obchodu ÈR Martin Øíman (ODS) reagoval slovy: Ta myšlenka na zmenšování je jistì pìkná, Kresba Vladimír Renčín ale já bych pana senátora Kuberu varoval. Když se bude zmenšovat všechno, tak se budou zmenšovat i cigarety, a to pro nìj jistì není dobrá zpráva. (Oživení v sále smích.) Když zasedá parlament, nikdo si není jist hrdlem ani statkem (pøísloví) Pøedseda Senátu Milan Štìch (ÈSSD) zahájil projednávání novely trestního zákoníku slovy: Návrh uvede poslankynì Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSÈM), kterou nyní prosím, aby nás seznámila s návrhem zákona. Zároveò se omlouvám, že jsme ji vèera nechali marnì èekat, ale když i Senát zasedá, nikdo si nemùže být jistý, jak se vìci budou vyvíjet. Dìlat chirurga v Teplicích musí být ohromná sranda Na pøedchozí úsmìvný diskusní pøíspìvek pana senátora Jaroslava Kubery (dlouholetého primátora Teplic) zareagoval pan senátor MUDr. Richard Sequens ( Nezávislí ) slovy: Pane pøedsedající, já bych strašnì rád vašimi ústy podìkoval kolegu Kuberovi. Když jsem šel ráno po službì do Senátu, tak se mi sem moc nechtìlo. Pak jsem tady bojoval se spánkem. Myslím, že jsem v tu chvíli byl dùstojným konkurentem pana ministra zahranièí. Je úžasné, že jsem se po jeho vystoupení úplnì probral a nabudil. Chci se zeptat kdybych náhodou, nedej bože, nebyl znovu zvolen do Senátu, jestli bych nemohl dìlat chirurga v Teplicích, protože tam musí být ohromná sranda. Na schùzích Senátu PÈR vìtšinou vyslechl a ze stenografických záznamù zpracoval Karel Barták. 17

18 Historie královéhradeckých špitálů, nemocnic a všeho, co se lékařství dotýká (5) Příjice v Hradci Králové ZDENĚK DOUBEK Pohlavně přenosná nemoc syfilis (lues; příjice) se do Evropy dostala až koncem 15. století z Ameriky, s nakaženými Kolumbovými námořníky. Její název je odvozen z básně ze 16. století, v níž nymfa léčí pastýře Syphilla, kterého bůh Apollon potrestal novou strašlivou nemocí. Český název příjice navrhl Josef Jungmann podle jména slovanské bohyně lásky Prije. V Evropě se syfilis objevila nejprve ve Španělsku a ve Francii a pak, zejména během válek, mimořádnou rychlostí zaplavila Středomoří. Získala název francouzská nemoc (morbus Gallicus) či neapolská nemoc. Pak se rozšířila po celé Evropě, včetně Čech, a později i v Asii a Africe. Průběh onemocnění byl velmi těžký, s vysokou úmrtností. V 19. století byla syfilis jednou z nejčastějších příčin smrti. V její léčbě se využívala přírodní léčiva, teplo (napařování), vtírání rtuťové masti, od počátku 20. století chemoterapeutikum Salvarzan, a po roce 1943 antibiotika, zejména penicilin. Původce nemoci spirálovitý mikrob Trepanoma pallidum (pallidus = lat. bledý, protože se v nátěrech špatně barví), objevil až v roce 1905 Němec Schaudinn. Syfilis postihovala všechny společenské vrstvy vladaře (Jindřich VIII., Rudolf II., Valdštejn, Josef II., Klement Gottwald), umělce-hudebníky (Nicolo Paganini, Franz Schubert, Bedřich Smetana), malíře (Paul Gaugin, Eduard Manet) i literáty (Antonín Sova, F. X. Šalda), ale i badatele (Tycho de Brahe); a to je jen malý vzorek velké množiny. Po 2. světové válce došlo v Československu k výraznému poklesu až vymizení syfilidy; během posledních desetiletí se však již téměř zapomenuté onemocnění začíná u nás, ale i v celé Evropě opět šířit. I. Š. Po dlouhá staletí Evropu, Čechy a samozřejmě i Hradec Králové postihovaly epidemie infekčních chorob mor, cholera, břišní tyfus, černé neštovice a tuberkulóza, s vysokou úmrtností. V 18. století se k nim přidala i příjice (syfilis, lues). V královéhradecké městské kronice jsou první zmínky o této chorobě po roce 1773, kdy byl zrušen jezuitský řád a jeho kolej se přestavěla na kasárna. Poté nastal do Hradce velký příliv prostitutek, hlavně z Josefova, a s nimi i pohlavní choroby. Úsilí o vymýcení příjice nemělo konce. V roce 1813 nařídil krajský úřad magistrátu, aby se zde zdržující se ženštiny, které se prohlížeti a léčiti dávají pro nápadné rozšiřování příjice mezi vojskem, podle zákona trestaly. V obecní nemocnici bylo hlášeno 23 osob s touto nemocí. Pevnostní velitelství žádalo v roce 1816, aby nakažené lehké ženštiny byly přísně trestány a tak je přešla chuť k návratu k nejstaršímu řemeslu; do nemocnice bylo totiž v té době dopravováno mnoho nakažených vojínů. Existuje záznam z roku 1855, že prostitutky se dovážely hojně na doporučení dohazovaček, kterým se platilo. Dohazovačka dostávala 5 zlatých, prostitutka dostala zaplacen dovoz do Hradce Králové a pod hradbami i večeři zdarma. V hostinci měla pokojíček, také zdarma, ale musela si platit i donesenou vodu, někde jídlo. Z vydělaného hospodskému odváděla určitou částku a také hostinská musela dostávat dárky. Ze soudního jednání se zachoval výrok prostitutky, že i kdyby měla odevzdávat 100 zlatých, stále jí ten zbytek bude stačit k dobrému živobytí. Vzhledem k tomu, že děvčata pocházela z vojenské pevnosti Josefova, byla některá nakažena pohlavními nemocemi. Ty se velice rychle rozšířily a pro jejich léčení se nejprve vybrala bývalá věznice v přízemí vodní věže Kropáčky a později i druhé patro věže. Tato francouzská nemoc, jak se příjici říkalo, se tehdy léčila rtuťovými mastmi, jinde na to měli světničku a léčili ji horkem. V roce 1858 se uvádí, že časté onemocnění příjicí musí donutit magistrát k častějším kontrolám hostinců a míst, kde se zdržují lehké ženštiny. Musí být prohlíženy ranhojičem; každou nemocnou osobu převzal do léčení krajský fyzik s tím, že byla dodána do nemocnice na Kropáčce. Dále byl nařízen přísný dohled a prohlídky podezřelých. V roce 1861začal velký boj zastupitelstva města s prostitucí. Nejprve se to týkalo děveček v hostincích a hostinských samotných. Hostinští nesměli povolovat ubytování prostitutek, které chodily po městě v oblečení neobyčejném a číhaly v síních a před domy na svoje oběti. Tím také odváděly mládež od počestného života. Svolaní hostinští byli instruování, že nesmí trpět prostituci v podnicích, které jim patří, a doloženo to bylo policejními zákony. Uvádějí se též častá pozorování o chování nevěstek. Dokonce se uvažovalo, že pokud se neřest z města nevymýtí, přestěhují se školy do jiného města. Protože se tvrdilo, že nemocné nevěstky přicházejí z Prahy a v Hradci žádají právo k pobytu, bylo v obci zpřísněno vydávání příslušnosti, aby sice bylo povoleno ubytování, i dlouhodobé, ale bez listu příslušnosti k obci. Vodní věž Kropáčka; před ní dům se schodištěm, kde v patře byla nemocnice pro nakažené prostitutky. 18

19 Kolem roku 1862 bylo rozhodnuto, že za udělení občanského práva v královském věnném městě Hradci Králové se bude platit, a to měšťanský synek 5 zlatých rakouského čísla a každý jiný člověk 25 zlatých rakouského čísla. Mimo to každý musel složit do pokladny královéhradeckých městských ostrostřelců 5 zl., do pokladnice pro nuzné 2 zl., na městskou opatrovnu malých dítek 2 zl., na městskou nemocnici také 2 zl. a jeden zlatý do pokladnice řádu hasičského. Léčení prostitutek byla finančně náročné, a tak zemský výbor poskytoval v roce 1862 i v dalších letech finanční příspěvek na léčení a ošetřování ve výši zlatých a na léky 112 zlatých. Lékař Werner prohlížel prostitutky každý týden a vystavoval vysvědčení, že nejsou nakažené. Stávalo se však, že se prostitutka jevila při prohlídce jako zdravá a přesto nakazila další vojáky. Všiml si toho doktor Josef Chleborád a svá pozorování popsal. Chirurg Werner tak více prohlídky prostitutek vykonávat nesměl. I v Hradci Králové se objevily kuplířky, které dohazovaly děvčátka v dětském věku, která pak končila ve zdejším ústavu pro osoby s příjicí. Doktor Chleborád byl v roce 1865 jmenován městským fyzikem se služným za rok 150 zlatých a 6 sáhů polenového dřeva. V roce 1866 mu bylo služné zvýšeno na 300 zlatých, ale přidáno mu k tomu, aby prohlížel veřejné ženštiny a dohlížel na ně. Rozhodnutím městského úřadu se v roce 1867 zřídila první nemocnice s infekčním domem v Dlouhé ulici čp. 98, kde předtím sídlil v nájmu velitel pevnosti. O zřízení nemocnice rozhodla 4. června 1867 rada města; slavnostní otevření následovalo už 26. listopadu téhož roku. V nemocnici byly také infekční oddělení, umrlčí komora, pitevní sál a další oddělení. Celkově zde bylo 130 postelí, podlaha z parket a ve velkém sále kaple. Doktor Josef Chleborád dostal na starost vedení celé všeobecné nemocnice a očkování obyvatel města. Léčily se zde převážně přenosné choroby, jako byla tuberkulóza a pohlavní nemoci. Při epidemii pravých neštovic tady leželo 36 majstrů a studentů ze semináře. Nemocni-ce využívala také budovu stojící i dnes podél Radoušovy ulice. Dr. Ch. Vavřinec Schratz dostal v roce 1865 za očkování osob pod 30 let v Hradci Králové zaplaceno zastupitelstvem 50 zlatých. Dále již v činnosti lékařské pro stáří nepokračoval, praxi za něho převzal dr. Zeiske. V roce 1872 se konstatovalo, že epidemie neštovic zvolna ustupuje. Dosud onemocnělo z veškerého obyvatelstva města mimo vojska 20 osob a zemřela 60letá žena a roční dítě, jak uvádí Hradečan z 6. ledna Ilustrace různých forem syfilis v publikaci z roku Po porážce Napoleonova vojska u Lipska v roce 1813 se jeden z prchajících vojáků dostal na Pouchov, kde se dlouhodobě léčil. Neměl peníze, a tak dal za odměnu recept na trubičky (hořické). Nakonec tu zemřel a pochován je na vojenském hřbitově. Jinak za léčení francouzských vojáků v Hradci Králové musela platit městská pokladna. Také ošetřování cizozemců bylo svěřeno civilním lékařům v režii města. V té době zásobovala královéhradecká pevnost nemocnici v Holcově Jeníkově (Golčův Jeníkov), kam bylo odvezeno kusů prostěradel, slamníků a podhlavníků. Nemocných a raněných bylo tolik, že je museli léčit i civilní lékaři a studenti ve vojenské nemocnici v Dlouhé ulici. Pro nemocné vojsko se dodávalo jen to nejlepší maso. Libra se platila 4 krejcary. Hradečtí měšťané přispívali na stravování francouzských vojáků uspořádáním divadelních představení, výtěžek šel na přilepšení stravy. Od roku 1814 bylo povoleno erárem používat francouzské zajatce k pracím ve městě. Na krajském úřadě byl v roce 1835 jeden lékař fysik a jeden krajský ranhojič. V roce 1857 měl Hradec pět lékařů a dva ranhojiče. Od roku 1860 byly v kasárnách na Velkém náměstí v bývalé jezuitské koleji mimo jiné též dva pokoje pro markytány a čtyři pokoje pro pomocné lékaře, záchod pro rekonvalescenty a tři pokoje pro vrchního lékaře. V tom roce také odcházelo velitelství pevnosti z domu čp. 98 v Dlouhé ulici. Dům byl erárem navrácen obci a upraven pro potřeby městského úřadu.

20 HISTORIE MEDICÍNY VE FILATELII (13) Z archivu M. Vostatka BOJ PROTI INFEKCI JENNER, PASTEUR K postupnému poklesu výskytu přenosných nemocí došlo teprve koncem 19. století, především objevy vyvolavatelů těchto nákaz a cest jejich šíření. Jen dva geniální badatelé objevili princip ochrany před infekcí dříve, než byl znám její původce Edward Jenner a Louis Pasteur. I když jim nebyl znám původce onemocnění proti němuž vynalezli očkování, jednalo se o prvé aktivní imunizace lidí. V jejich vakcinách byl živý virus, i když oslabený, a očkovaní si aktivně vytvořili protilátky proti němu. Edward Jenner ( ) V 18. století byly pravé/černé neštovice (variola) jednou z nejčastějších příčin smrti. Anglický venkovský lékař Edward Jenner opakovaně pozoroval, že dojičky, které prodělaly kravské neštovice neonemocněly při epidemii pravých neštovic. V roce 1796 vpravil osmiletému chlapci do podkoží obsah puchýře dojičky nemocné kravskými neštovicemi; o 2 týdny později mu vočkoval obsah puchýře člověka nemocného pravými neštovicemi chlapec zůstal zdravý. Tento způsob očkování byl nazván vakcinace (od vacca = lat. kráva). Postupné celosvětové proočkování vedlo k úplnému vymýcení neštovic; posední případ byl zaznamenán v africkém Somálsku v roce Praktickým důsledkem je, že se dnes již proti neštovicím neočkuje. Na britské známce vydané na počest objevu tisíciletí je na pozadí těla krávy silueta Jennera, který očkuje chlapce. Louis Pasteur ( ) Francouz Pasteur nebyl lékař; byl fyzik a chemik. Ve fyzice učinil důležité objevy krystalografické, v chemii mj. prokázal, že podstatou kvašení vína jsou mikroorganismy kvasinky. Pasteurovo řešení praktických problémů francouzských zemědělců vakcinace proti slepičímu moru (1880) a proti slezinné sněti antraxu ovcí (1881) vedlo ve svých důsledcích k jeho objevům na poli medicíny průkazu existence anaerobních bakterií, zavedení sterilizace, autoklávování, tepelné sterilizaci potravinářských produktů pasteurizaci, a hlavně k objevu očkování proti vzteklině, která v té době byla prakticky absolutně smrtelnou nemocí. Pasteur zjistil, že místem, kde se množí tehdy neznámý původce vztekliny (dnes víme, že je to virus) je centrální nervová soustava. Injikoval králíkům suspenzi mozku infikovaných pokusných zvířat a získal tak vakcínu s oslabeným virem. Úspěšné očkování proti vzteklině provedl poprvé roku 1885 u chlapce pokousaného před dvěma dny vzteklým psem. Pasteurův princip očkování proti vzteklině se užívá dodnes. V roce 1888 se Pasteur stal prvým ředitelem nově vybudovaného Ústavu pro studium infekčních chorob v Paříži, dnešního Pasteurova ústavu. Červená 45 centová známka s profilem Pasteura vyšla v roce Oproti poválečné době, kdy jsou francouzské známky na vysoké umělecké úrovni, meziválečné známky výtvarně nevynikají. 20

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Hemofilie dnes. Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hemofilie dnes. Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hemofilie dnes Investice do rozvoje a vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zdroje: Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OPVK

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Zdravotnická škola v Hradci Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové Nabízíme přátelské prostředí, umíme naslouchat. Vychováváme odborníky. Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Nabízíme jistotu uplatnění na trhu práce. Zdravotník má místo jisté Naše škola je zařazena

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více