Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická Kačice. Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická Kačice Minimální preventivní program Vypracoval: Eva Barešová Schválil: Mgr. Naděžda Hrabalová Projednáno na ped. radě dne

2 Základní informace o Základní škole a Mateřské škole Kačice Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická Kačice IČO ZŠ: RED.IZO: IZO ZŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: Organizační číslo ZŠ: 0914 Ředitelka školy: Mgr. Hrabalová Naděžda Tel.: Mobil: Zřizovatel: Obec Kačice Masarykova Kačice Tel.:

3 Charakteristika základní školy Základní škola Kačice je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je školou málotřídní s pěti ročníky ve třech třídách. 1. ročník je vždy samostatně v pracovně č. I, společně do jedné pracovny č. II jsou sloučeny 2. a 3. ročník a v č. III je umístěn 4. a. ročník. Žáci využívají při výuce ještě učebnu počítačovou č. IV a tělocvičnu v budově školy. Kapacita základní školy je 60 žáků (od školního roku 2014/201 byla zvýšena na 80 žáků) a navštěvují ji převážně žáci z obce Kačice, ale také jsou žáci dojíždějící z okolních vesnic (Stochov, Čelechovice, Srby). V letošním školním roce ji navštěvuje 8 žáků. Součástí základní školy je školní družina s kapacitou 2 žáků (od školního roku 2014/201 byla zvýšena na 30 žáků). Jsou zde umísťováni především žáci z nižších ročníků, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni a žáci dojíždějící. Školní družina pracuje v samostatné místnosti v budově. Paní vychovatelka zde pracuje s dětmi podle vytvořeného vlastního Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Další součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 60 jídel (od školního roku 2014/201 byla zvýšena na 90 jídel). Zajišťuje obědy a pitný režim pro žáky během celého dne. Kuchyně i jídelna jsou též umístěny v budově, stejně tak, jako sklad potravin a kancelář pro vedoucí školní jídelny a účetní. V budově je umístěna ředitelna, kabinet na pomůcky, šatna, kotelna, dílna pro drobnou údržbu školy a sociální zařízení. Vybavení školy V 1. patře budovy základní školy jsou tři místnosti kmenové třídy (od školního roku 2014/201 bude zprovozněna další kmenová třída), potom místnost pro pobyt žáků ve školní družině, počítačová pracovna a ředitelna školy s kabinetem. V přízemí je umístěna šatna, sociální zařízení, tělocvična, školní kuchyně s jídelnou, kanceláří pro vedoucí školní jídelny, pro účetní a sklad potravin. Ve sklepních prostorách se nachází plynová kotelna, sklep na brambory a dílna sloužící k drobné údržbě budovy. Budova je barevně vymalována, její prostory působí velmi útulně, protože na bohaté barevné výzdobě místností i chodeb se podílejí sami žáci svými výtvarnými pracemi a stále tak dotvářejí a doplňují Školní galerii. Pracovny jsou prostorné, v každé z nich je umístěn koberec využívaný k odlehčení při výuce a především k relaxaci žáků. Na bohaté výzdobě učeben se podílejí sami žáci. Nyní má škola již kvalitně zrekonstruované hygienické zázemí šatny i WC v souladu s hygienickými normami. K pohybovým aktivitám, veřejným a kulturním vystoupením žáci využívají tělocvičnu v budově školy, ale i přírodní venkovní prostory kolem ní a hřiště, které je umístěno nedaleko školy u místní sokolovny. V místní sokolovně probíhají ve spolupráci s TJ Sokol Kačice akademie našich žáků, aby se všichni návštěvníci mohli akcí zúčastnit. V době přestávek tráví žáci čas ve všech jim přístupných prostorách budovy, za vhodného počasí tráví velké přestávky mimo budovu v okolí školy pod dozorem pedagogů. Na začátku každé velké přestávky jdou žáci pod dozorem svačit do školní jídelny, kde současně vypijí podané nápoje a teprve potom odcházejí ven nebo zpět do tříd. V počítačové pracovně, školní družině, IV. třídě a v ředitelně školy jsou umístěny počítače, celkem 21 stanic, které tvoří školní síť a jsou bezdrátově připojeny k internetu, rychlost připojení sítě je 8MB/s. Lze používat kopírku, černobílou i barevnou tiskárnu, scanner a digitální fotoaparát. V roce 2008 a 2013 byly zakoupeny na náklady obce interaktivní tabule a 3

4 umístěny jsou v počítačové pracovně a v pracovně č. III Ve III. třídě a ŠD jsou také umístěny pro potřeby žáků elektronické klávesy. Nově zrekonstruovaná ředitelna školy slouží zároveň i jako sborovna, protože nízký počet pedagogických pracovníků nevyžaduje samostatnou místnost. Materiální vybavení základní školy je dostatečné, ale stále je zdokonalováno dle potřeb výuky. V poslední době jsme však narazili na nedostatek státních finančních prostředků. Velmi vstřícně se k nám v této oblasti staví zřizovatel, tedy Obec Kačice a nemalou část potřebných pomůcek a kulturních akcí pro žáky hradíme v současné době z výtěžku za sběr starého papíru. Charakteristika pedagogického sboru V základní škole pracují na plný úvazek 3 pedagogičtí pracovníci a 3 pedagogičtí pracovníci na úvazky částečné. Z pedagogů je jeden muž. Všichni jsou pravidelně 1x ročně proškolováni v kurzech PO, BOZP a 1. pomoci. Dle časových, finančních možností a nabídek se zúčastňují DVPP. Navštěvují především kurzy týkající se výuky, rizikového chování žáků a seminářů, které zvyšují jejich kvalifikaci. Nekvalifikovaná paní učitelka studuje 3. ročník PedF UK Praha, obor speciální pedagogika. Vyučující 1. ročníku je také speciální pedagog, pomáhá dětem i rodičům v oblasti logopedie a specifických poruch učení. Všichni vyučující vzájemně spolupracují na jednodenních i dlouhodobých školních projektech, spolu s žáky je 2x ročně vydáván školní časopis a pořádají se kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost (akademie, vítání nových občánků do života, vánoční slavnost v obci, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, ) spolu se Dny otevřených dveří a Jarmarkem. Pedagogičtí pracovníci, kromě plnění ŠVP, navštěvují s dětmi okolí bydliště za účelem poznávání regionu, několikrát za rok navštěvují divadla a pořádají minimálně 2x ročně celodenní výlet a exkurze. Nabyté zkušenosti mimo školu potom využívají ve výuce. Mnoho kulturních představení se pořádá v budově školy, což představuje ušetření finančních prostředků za dopravu. Spolupráce s rodiči a spolupráce s jinými subjekty Pracovníci školy se snaží o to, aby spolupráce rodiny a školy byla co nejefektivnější a co nejužší. Rodiče vědí, že mohou školu navštívit kdykoliv před vyučováním nebo během dne po domluvě s vyučujícími nebo ředitelkou školy. Čtyřikrát během školního roku se konají třídní schůzky, při kterých žáci mohou být přítomni spolu se svými rodiči. Podle zájmů mohou také rodiče po dohodě s vyučujícím a ředitelkou školy být přítomni ve vyučovací hodině. Rodiče jsou také podle potřeby informováni o poskytovatelích služeb v oblasti problematiky zvládání rizikových forem chování u jejich dětí. V počátku každého školního roku jsou rodiče i žáci seznamováni se školním řádem a řádem školní družiny. Dále mohou být rodiče přítomni ve škole při slavnostním zahájení školního roku, Akademiích, Dnech otevřených dveří, Jarmarcích a slavnostních rozloučeních s vycházejícími žáky na obecním úřadě. V současné době připravujeme pracovní výtvarné dílny pro rodiče i jejich děti. 4

5 O činnosti školy a práci dětí jsou rodiče také informováni prostřednictvím školního časopisu, který je vydávám 2x ročně. Dále jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek, telefonicky, po internetu a na webu. Při obecním úřadě pracuje školská rada, která je též rodičovské veřejnosti k dispozici. Byla ustanovena dne Škola úzce spolupracuje s některými místními a regionálními subjekty, mezi které patří především: - AGRO Kačice - PČR Kladno - ČČK Kladno - Plas Kačice - Hasičský záchranný sbor ČR Stochov - požární preventista a bezpečností preventista p. ing. Rais - divadlo Slaný, Kladno, Spejbla a Hurvínka - PPP Kladno - dětský psycholog Mgr. Veselská - dětský psychiatr MUDr. Kutina - sociální správa Kladno, Rakovník - SPC Slunce Stochov - zdravotnická zařízení - obecní knihovna - Obecní úřad Kačice a jeho zastupitelé - spádová ZŠ Tuchlovice - ZŠ Smečno - ZŠ Mšec - ZŠ Stochov - Plavecká škola Plaváček Tuchlovice - Labyrint Kladno - Dětský dům Slaný - Sládečkovo muzeum Kladno - autobusová doprava M. Bříza, J. Kalivoda Činnost pedagogů a žáků Ze ZŠ Kačice odchází žáci do 6. ročníku většinou do ZŠ Tuchlovice. V tomto školním roce nebyl nikdo přijat ke studiu do víceletého gymnázia, protože nebyla podána žádná přihláška. V budově školy je v provozu školní družina, školní jídelna a lze zde navštěvovat tělocvičnu. Na hřiště je nutno docházet k místní sokolovně. U školy je park, kde za vhodného počasí děti tráví hlavní přestávky, někdy si zde hrají i se školní družinou, v zimě tu sáňkují. Žáci ZŠ Kačice absolvují letos opět plavecký výcvik v Plavecké škole Plaváček v Tuchlovicích, letos 19 vyučovacích hodin. Škola je zapojena do projektu Tereza Les ve škole, škola v lese. Škola je též zapojena do projektu Ovoce do škol a Zdravé zuby.

6 Ve škole jsou zavedeny počítače, které jsou dětmi využívány ve výuce informatiky v. ročníku, při činnosti Počítačového kroužku pro žáky 3. a 4. ročníku, v ostatních předmětech i ve volném čase, především při vyhledávání informací na internetu a při procvičování látky, stejně tak, jako interaktivní tabule. Výukou prolíná též estetická výchova, práce dětí jsou vystaveny po stěnách a oknech celé budovy, máme vytvořenu Školní galerii. Ke každému výročí je instalována nová výzdoba. Je zaváděno projektové vyučování v jednotlivých hodinách nebo celodenní projekty pro jednotlivé ročníky nebo pro všechny žáky dohromady, využíváme skupinového vyučování. Letošní školní rok probíhá pod mottem: J. A. Komenský: Velká didaktika Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí.. Výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP Veselá škola, který je platný od Zavádíme environmentální výchovu do výuky a snažíme se u dětí rozvíjet zdravý životní styl. Za tím účelem se ve škole snažíme o nabídku čistého, klidného, harmonického, domácího prostředí. Do plánu práce s dětmi na daný školní rok jsou zařazovány vhodné kulturní a společenské akce dle aktuálních nabídek. Dle finančních možností rodičů jsou pořádány různé exkurze, výlety a kurzy ve škole. Také jsou pořádány koncerty, přednášky, nabídky nových knih a divadelní představení, kterých se zúčastňují i děti z. Jsou též uskutečňovány společné akce žáků a ZŠ. Mateřská škola je součástí školského zařízení a navštěvuje ji 46 dětí, což je plná kapacita. Ve škole celoročně probíhá sběr papíru ve spolupráci s mnoha občany obce a firmy Plas Kačice. Z výtěžku potom jsou žákům nakupovány pomůcky, pracovní sešity, odměny a přispívá se na kulturní akce nebo na dopravu. Stále se pracuje s integrovanými žáky, je věnována péče dětem s logopedickými vadami. Individuální pozornost je věnována žákům nadaným, spolu s přípravou případných zájemců z. ročníku k příjímacím pohovorům na víceleté gymnázium. Velká péče je věnována žákům. ročníku, aby plynule zvládli přechod na II. stupeň ZŠ a celoplošné testování znalostí, letos se opět uskuteční slavnostní rozloučení s těmito žáky na OÚ v Kačici ve spolupráci se ZOÚ. Během roku jsou využívány nabídky ČČK Kladno, pana Raise požárního preventivy, PC Rakovník, Praha, Kladno, Labyrintu Kladno, ZŠ Mšec v rámci projektu EU a nabídky besed Policie Kladno. Je vytvářena snaha o spolupráci s místními organizacemi v obci, aby děti znaly svoje bydliště ZOÚ, sportovci, Agro, pošta, knihovna, lékařské středisko, atd. Do výuky je též včleňována problematika drogové prevence, šikany, práv dítěte, výchovy ke zdraví atd.. Snažíme se u žáků vytvářet návyky vedoucí ke společenské nepřijatelnosti kouření (vysvětlování, modelové situace, nebezpečí pasivního kouření, atd.). Žáci i zaměstnanci budou absolvovat opět přednášku s praktickými ukázkami o požární ochraně a první pomoci. Je nutno věnovat maximální pozornost prevenci školních úrazů. Ve škole je dvakrát ročně vydáván žáky školní časopis pro ně i pro veřejnost, který je věnován životu školy a žáci zde mohou uplatnit svoje nápady. U žáků jsou upevňovány znalosti jejich práv, ale i povinností. Mimoškolní aktivity žáků Pro děti zařazené do školní družiny platí ŠVP pro ŠD. Žáci mohou navštěvovat v budově školy kroužky: turistický, kroužek anglického jazyka, kroužek výtvarné výchovy, keramický a počítačový kroužek. Turistický kroužek, keramický kroužek, kroužek anglického jazyka a kroužek Vv navštěvují žáci od 1. do. ročníku, od 3. 6

7 ročníku mohou navštěvovat kroužek počítačový. Ve škole probíhá i nadále výuka nepovinných předmětů: logopedická péče a dyslektická náprava. Ve vesnici pracuje TJ Sokol, kde dívky navštěvují hodiny aerobiku, chlapci hrají fotbal. Někteří naši žáci navštěvují též hru na hudební nástroje v ZUŠ ve Slaném, Kladně a ve Stochově a výuku cizích jazyků v zařízení MIMOaZA v Novém Strašecí. Někteří chlapci hrají fotbal v Kladně, Novém Strašecí a Tuchlovicích. Dívky také jezdí tančit do Stochova a do Kladna, kde také navštěvují výuku karate. Garant programu a spolupracovníci Garantem programu: Spolupracovníci: Eva Barešová Mgr. Naděžda Hrabalová Mgr. Jitka Jindáčková Ilona Hrdličková Seznámení a projednání Minimálního preventivního programu ředitelkou školy a ostatními pedagogy proběhlo dne na 2. pedagogické radě, kde zároveň byl MPP schválen spolu s Programem proti šikanování a Krizovým plánem školy. 7

8 Analýza současného stavu ve škole S velkou většinou rodičů se dobře spolupracuje ohledně projednávání chování našich žáků. Ti nedosahují výrazně negativního chování. Ve vztahu k drogám nejsou žádné problémy. Ojediněle se údajně projevuje kouření, což se neděje ve škole. V případě, že toto škola ví, upozorňuje na tuto skutečnost rodiče, s alkoholem problémy dosud nebyly a nejsou žádné. Chování projednáváme ústně na třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích. Dosud nebylo nutné kontaktovat Policii ČR za účelem řešení přestupků v chování našich žáků. Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem Slunce ve Stochově, s PPP Kladno, dětským psychologem Mgr. Veselskou, dětským psychiatrem MUDr. Kutinou, odborem sociální péče v Rakovníku a Kladně a s pediatry. Spolupracujeme i s ostatními organizacemi, které jsou níže uvedeny. Domníváme se, že pokud mají děti dostatek prostoru k sebeuplatnění, kulturnímu a sportovnímu vyžití, získávání vědomostí a zkušeností, poznávání života v regionu i mimo něj, dostatek přístupných informací o svých právech a povinnostech a zázemí ve škole a v neposlední řadě v rodině, nedochází v jejich chování k závažným problémům. Ke zjišťování aktuálního stavu jsou ve škole používány drobné vlastní dotazníčky, krátké besedy se žáky, jejich připomínky i názory rodičů. Zjišťování je průběžné a vždy je konzultováno mezi všemi pedagogickými pracovníky. Akce, které jsou školou pořádány navštěvují vždy všichni žáci a velmi velký počet jejich rodinných příslušníků, kamarádů i občanů, kteří se školou vůbec nepřicházejí do styku. Cíle prevence MPP je zpracován na jeden školní rok je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem práce s žáky je založen na spolupráci všech zaměstnanců školy, zákonných zástupců žáků i veřejnosti Strategie prevence rizikového chování žáků je u nás prioritně zaměřena na získávání kompetencí k předcházení rozvoje rizikových projevů v chování (šikana, agrese, rasismus, násilí, záškoláctví, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, projevy agresivity ve škole atd.). Naše aktivity směřují k rozpoznávání, zjištění a včasné pomoci v možných případech šikanování, zneužívání dětí domácího násilí, ohrožování mravní výchovy dětí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování atd.. Naše aktivity také podporují zdravý životní styl, smysluplné využívání volného času (nabídka mimoškolních aktivit), odpovědnost za své chování a vzdělávání se. Snažíme se ve škole i ve třídách vytvářet vhodné klima, rozvíjet a upevňovat sociálně emoční dovednosti, zkvalitňovat komunikaci žáků mezi sebou i s dospělými. Učíme žáky, aby uměli odmítnout dárky od cizích lidí, aby dokázali jednat v zátěžových situacích, zvládnout úzkost a stres, aby byli odvážní a zdravě sebevědomí, aby dokázali vyjádřit a obhájit svůj názor, zvyšujeme jejich zdravé sebevědomí a učíme je sebepoznávání a sebehodnocení. Podporujeme vlastní aktivitu žáků a usilujeme o předávání vyvážených informací a dovedností. Vedeme žáky k tomu, aby se co nejlépe dokázali orientovat v okolním světě, naplňovat svůj volný čas hodnotným způsobem, podle vlastního výběru a zájmu. Úzce spolupracujeme s metodikem prevence PPP Kladno. 8

9 Pracovníci školy se snaží předcházet náznakům a rozvoji rizikového chování soustavnou prací s dětmi, nabídkou mimoškolních aktivit, pestrostí Plánu práce na školní rok, vyžadováním dodržování Školního řádu, týmovou prací a jednotným vystupováním zaměstnanců školy na veřejnosti. Všichni pracovníci kladou důraz především na následující zásady: vytvářet příjemné, klidné a bezpečné klima ve škole vytvářet důvěryhodný vztah mezi žáky, učiteli, vychovatelkou i ostatními zaměstnanci školy chránit žáky před šikanou, všímat si varovných signálů šikanování a včas je odhalovat a reagovat na ně soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků věnovat individuální péči méně průbojným žákům a pomáhat jim se začleněním do kolektivu posilovat u žáků sebedůvěru, zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich osobnost, ale vést je i ke správnému a kritickému sebehodnocení posilovat komunikační dovednosti a schopnosti řešit problémy a konflikty pěstovat v žácích právní vědomí, mravní i morální hodnoty podněcovat hrdost žáků i zaměstnanců na svoji Veselou školu učit žáky využívat smysluplně volný čas a začleňovat je do volnočasových aktivit posilovat u žáků správné stravovací návyky pro zkvalitnění vztahů třídních kolektivů podporovat a nabízet různé aktivity předcházet problémům s návykovými látkami učit žáky nést odpovědnost za svoje jednání a chování naučit žáky odmítat podávat dostatek informací o druzích a účincích návykových látek na zdraví člověka pravidelná informovanost pedagogů a zaměstnanců o všech problémech, které se ve škole objeví zajistit odborné vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence důsledně dodržovat Školní řád, Krizový plán školy, Minimální preventivní program, Plán proti šikanování motivovat rodiče ke spolupráci se školou Prevence ve vyučování ročník: včasné odhalování SPU, poruch chování nebo jiných obtíží besedy na dopravní téma a téma o osobním bezpečí s účastí PČR Kladno chování při styku s cizí osobou řešení problémů, zvládání agresivity důležitá telefonní čísla přiměřeně k věku probírat téma kouření, alkohol, agresivita, vandalismus, šikana mezilidské vztahy rodina, přátelství, kamarádi vést žáky ke zdravému životnímu stylu Prevence ve vyučování 4.. ročník: důležitá telefonní čísla, způsob jejich užívání, webové stránky školy, telefonování, SMS správné využívání PC čas, virtuální realita, netolismus pravidla pro správné užívání internetu vyhledávání informací, autorská práva varovat žáky před kiberšikanou, zneužívání internetu 9

10 vliv reklamy beseda s PČR Kladno na téma osobní bezpečí, prevence patologických jevů (drogy, šikana, týrání, zneužívání, obrana, agresivita, vandalismus) PČR Kladno doprava, dopravní situace, BESIP ČČK Kladno nácvik první pomoci obvazová technika, umělé dýchání, masáže srdce spolupráce se spádovou školou ZŠ Tuchlovice prohlídka školy, seznámení se s prostředím, učiteli, budoucími spolužáky, sportovní škola Kladno nábor žáků výchova ke zdravému životnímu stylu využívání volného času, správné stravovací návyky jak řešit problémy, komu se svěřit přiměřeně k věku probírat téma léky, vitamíny, návykové látky (alkohol, cigarety, drogy jejich odmítání) VZP Řekni drogám NE!, agresivita, vandalismus, šikana, kiberšikana, sexuální zneužívání, rasismus, intolerance atd. U všech našich žáků se zaměřujeme na získávání klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, občanských, kompetencí k řešení problémů. Ve všech vzdělávacích oblastech zařazujeme průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Mediální výchova, která přispívají k pozitivnímu vývoji osobnosti našich žáků. Program školní družiny se v oblasti prevence zaměřuje na vytváření příjemného, domáckého a bezpečného klimatu, na kladné vztahy ve skupině. Zaměřuje se na vhodné využití volného času, zájmové aktivity, sportovní akce, pracovní činnosti, pobyt v přírodě a spolupráci s rodiči atd.. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Téma Třída Organizace Plánováno Proběhlo Hodnocení Přednáška o PO 1.. Fa p. Raise březen Přednáška 1. pomoci 1.. ČČK Kladno březen Indiáni FUN AKTIVITY květen Důležité kontakty 1.. vyučující, 1. Pomoc, požárníci, PČR, linka bezpečí září březen

11 Příběhy lišky Bystroušky 1.. D1herce září Doprava v obci 1.. PČR Kladno duben Cirkus Cecilka 1.., Pracovníci cirkusu prosinec O 12 měsíčkách 1.-. Kulturní Stochov dům prosinec Výchovný koncert 1.. sourozenci Podivínští březen Abeceda slušného chování 1.. Labyrint Kladno září Domácí zvířata 1.. pracovníci Agra květen Výchovný koncert 1.. J.Paulík, L.Dusilová říjen Návštěva. ZŠ Tuchlovice červen Dílna Barvy 1.. p. Kleisnerová květen Ajaxův zápisník 4.. PČR průběžně Život v naší obci rozsvícení stromečku 1.. ZOÚ Kačice listopad Rozloučení s. třídou. ZOÚ Kačice červen Jak zlatník ke štěstí přišel 1.. p. Hroš říjen

12 Plavecký výcvik 1.. Plaváček Tuchlovice od února do června viz TK Osvobození 4.. pamětník květen Fotografování 1.., fotograf květen Sportovní den 1.. TJ Sokol Kačice červen Slavnost 1.. rodiče a pozvaní hosté září Vítání občánků 4.. ZOÚ Kačice listopad Papírový sběr 1.. SKS Kladno průběžně Halloween 1.. FUN AKTIVITY říjen Exkurze 4.. Pošta Kačice říjen Třídní schůzky 1.. rodiče listopad leden duben květen Čtyřlístek ve službách krále 1.. Kino Stochov říjen Kouzelnické představení 1.. manželé Kellnerovi listopad Návštěva v ZŠ 1. + uvítání kamarádů leden Pohádky s odpadky 1.., herci s loutkami leden

13 Zápis do 1. ročníku ZŠ rodiče a budoucí prvňáčci leden 29., Akademie 1.-. veřejné vystoupení prosinec Adventní Den otevřených dveří, Jarmark 1.. veřejnost listopad Čokoláda 1.. workshop prosinec Peníze hrou 1.-. pracovníci Labyrintu červen Tablo. veřejnost červen Pohádky s odpadky 1.. Divadýlko v pytlíčku duben Kouzelná voda 1.. D1herce květen Pomoc při řešení výukových problémů probíhá průběžně během školního roku ve spolupráci s PPP Kladno a Speciálním pedagogickým centrem Slunce Stochov, dětským psychologem Mgr. Veselskou, dětským psychiatrem MUDr. Kutinou a pediatry. Spolupráci a jednotlivé akce zajišťuje ŘŠ, TU a Mgr.Jindáčková Jitka. Propagace Téma Forma Plánováno Proběhlo Hodnocení zahájení a závěr školního roku s rodiči, září, listopad, Slavnost vítání občánků, květen,červen rozloučení s žáky, akademie Školní galerie práce dětí výstava průběžně 13

14 BOZP, BESIP besedy, návštěvy PČR Kladno, ing.rais září březen duben pomoc, PO přednáška, praktické ukázky, ČSČK březen Důležitá telefonní čísla nástěnky, Prv, Ajax září, průběžně Práva dětí nástěnky, vyučovací hodiny, pís. a prac. materiály průběžně 4 Turistické aktivity soutěže, bodování, zápisníky, časopis, spaní ve škole, vaření, vycházky říjen prosinec duben červen Kulturní akce pro děti v obci plakáty,strom,oznámení, Den dětí, Kačický běh,vítání občánků listopad září červen listopad Sport fotbal, tanec, karate průběžně Zprávy a besedy žáků školní časopis leden červen Miss a Missák soutěž duben ZŠ + rodiče + veřejnost návštěvy v ZŠ září listopad leden duben květen

15 Výchova ke zdraví v době vyučování průběžně Pohádky vyučovací hodiny, projekty, billboardy, školní časopis, galerie průběžně Zájmová literatura (čtenářství) volné čtení 4. až. ročník (1.-.) průběžně v hodinách Čj Mikuláš,Vánoce,Velikonoce, pouť, posvícení lidové tradice a zvyky říjen prosinec duben Superstar pěvecká soutěž červen Zápis žáků do 1. roč. pozvánky, dárky, návštěva v ZŠ leden Vánoce, Velikonoce udržování zvyků, posezení, výzdoba, básničky, písničky prosinec duben Srnčák video, výstava, naučná stezka, soutěže v přírodě, přednáška duben Agro chování domácích zvířat červen Kultura koncert, divadlo, cirkus, stolování, kouzelník, karneval průběžně viz TK 1

16 PO a požárníci ukázka techniky PO květen Fotografování tvorba a vystavení tabla květen červen Prevence Prevence probíhá na naší škole formou nástěnek, besed se žáky, s rodiči a příslušnými organizacemi, hledáním informací na internetu. Důraz na environmentální výchovu a zdravý životní styl prolíná všemi vyučovacími předměty. Je dbáno na dodržování Školního řádu a dětem jsou vydávány jasné pokyny a je důrazně dbáno na jejich plnění, aby nedocházelo k úrazům a byť jen k náznakům rizikového chování. Před každým volným dnem a před každými prázdninami jsou žáci důrazně poučení o BOZP a o tom, jak se mají chovat, pokud by došlo k případnému styku s rizikovými občany a nepředvídatelnými událostmi. V průběhu výuky je dětem zdůrazňována podstata významných dnů v našem kalendáři, které jsou obsaženy v Plánu práce ZŠ na školní rok 2013/2014. Ve škole je zaveden Deník MPP, kde jsou uváděny byť malé náznaky problémů v chování. Cíl prevence Spokojení žáci a jejich rodiče v naší Veselé škole Realizace prevence Akce Třída Cíl Plánováno Proběhlo Hodnocení kladné Zahájení školního roku 1.. interpersonální vztahy září Divadelní představení 1.. kultura - chování září, říjen prosinec duben, květen 19.9., , 16

17 Důležitá telefonní čísla a kontakty,bozp,po 1.. Sběr papíru 1.. Školní řád 1.. Workschop 1.. Turistické aktivity 1.. Podzimní výzdoba školy 1.. Třídní schůzky 1.. Vítání občánků 4.. Příhody lišky Bystroušky 1.-. umět zavolat pomoc, umět pomoci šetření surovinami, třídění odpadů Práva a povinnosti ve škole práce pod vedením externích pracovníků postarat se o sebe i o ostatní bez rodičů estetické vnímání skutečnosti prospěch a chování žáků život v obci, vystoupení Diskotéka a soutěže 1.,. umění se bavit Ajaxův zápisník 1.. Život v naší obci 1.. Čtenářství 1.-. Vánoční výzdoba školy Adventní Den otevřených dveří, Jarmark Advent 1.. září březen průběžně září 3., prosinec květen říjen prosinec duben červen říjen listopad leden duben květen listopad D1herce září BESIP, ne drogám místo, kde žiji, OÚ, pošta, obchod, podniky kladný vztah ke knihám estetické vnímání skutečnosti, živ. prostředí práce pro veřejnost, pochlubit se školou kulturní dědictví, zvyky říjen květen průběžně průběžně průběžně listopad listopad listopad, prosinec průběžně (viz TK a web)

18 Akademie 1.-. Mikulášský den 1.. Perníkový den 4.. Rozsvícení stromečku v obci Počítače, interaktivní tabule, fotoaparát Zásady správného chování, peníze Cirkus Cecilka 1.. prezentace školy na veřejnosti dodržování starých zvyků tentokrát v režii dětí tradice, zručnost, výzdoba interiéru prosinec prosinec listopad život v obci listopad ICT průběžně Vánoční nadílka 1.. jak se zachovat, když Cirkus, umět se chovat, bavit se interpersonální vztahy, zvyky září červen prosinec prosinec sourozenci Podivínští 1.-. výchovný konzert březen Návštěva v ZŠ Zápis do 1. roč. 1. a 1.., Školní časopis 1.. Karneval 1.. Diskotéka, soutěže 1.-- Rozdání vysvědčení 1.. uvítání, přijetí návštěvy předškoláků výroba dárečků, příprava na zápis realizace a prezentace vlastních nápadů a kreseb umět se chovat, bavit se umět se bavit a chovat, vyhrát a prohrát slavnost, zhodnocení práce, vyhodnocení sběru papíru Plavecký výcvik 1.. fyzická zdatnost Naše zdraví a první pomoc 1.. chránit zdraví své i ostatních leden leden leden červen 29., leden říjen květen leden červen od února do června březen

19 Jak zlatník ke štěstí přišel 1.. kultura-divadlo říjen Doprava 1.. spolupráce s PČR duben Čtyřlístek ve službách krále 1.. chování v kině říjen Cvičný požární poplach 1.. chování v krizové situaci leden Jarní výzdoba školy estetika pracovního prostředí březen Velikonoce 1.. lidové zvyky, vystoupení na veřejnosti duben Školní miss a missák Superstar umění vyhrát i prohrát květen červen Fotografování 1.. umět se chovat květen Tablo žáků. ročníku. vlastní prezentace červen Osvobození 4.. Den otevřených dveří 1.. Jarmark 1.. Hurá do Tuchlovic. historie obce, kronika prezentace na veřejnosti prezentace na veřejnosti návštěva spádové ZŠ květen listopad listopad červen Rozloučení s. třídou. slavnost na OÚ červen Mezinárodní den dětí 1.. Školní kolo superstar 1.. Slavnostní zakončení školního roku 1.. soutěživost, fair play, bavit se umět se prezentovat, vystoupit, nestydět se slavnost, zhodnocení práce červen červen červen

20 Dle aktuálních nabídek budou zařazovány případné nabízené akce v průběhu školního roku. Připravované projekty Název Ročník Plánován Proběhlo Hodnoce ní Pravidla slušného chování 1.-. září říjen průběžně 4 Zasaď si svůj strom 4.-. září 19.9.,20.9. Vítáme podzim ŠD září Strašidelná noc Turist. kroužek říjen Halloween 1.-. říjen Začal podzim v přírodě říjen Doprava 1. říjen 1., Vlak s vagóny 1. listopad 4 Pečeme perníčky a vítáme zimu ŠD listopad průběžně Perníkový den 4.. listopad Týden vánočních obyčejů prosinec Advent, sv. LucieVánoce 1.. prosinec průběžně Noc plná překvapení ŠD prosinec Pohádková zima leden průběžně Mikulášský den - Čokoláda 1. prosinec Adventní Den otevřených dveří, Jarmark 1.-. listopad