Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Mgr. Pavel Kropík na ředitele Jméno školního metodika prevence Telefon Specializační studium Ano Studuje X Ne vzdělávání Prev-centrum Jméno výchovného poradce Mgr. Ivana Vanišová Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne X vzdělávání - Jméno školního psychologa PhDr. Iva Světlá Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium leté gymnázium SŠ ostatní Celkem pedagogů na škole* 17 * Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole zde jsou zahrnuty i 3 vychovatelky ŠD. Někteří pedagogové mohou učit na obou stupních zároveň. 1

2 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE (metodika str. 7) (Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max vět), věcná a mít hodnotící charakter.) Škola má v letošním školním roce ke dni tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd 99 žáků, II. stupeň 4 třídy - 86 žáků). Nejnižší počet žáků je ve III. třídě 14 dětí. Nízké počty na II. stupni (IX. třída 18 dětí) jsou dány převážně postupnými odchody žáků na jazykové školy, případně na víceletá gymnázia a do specializovaných tříd, klesá počet žáků i z důvodu stěhování (v naší lokalitě je v posledních letech značná fluktuace rodin stěhujících se do Libně a z Libně), vliv povodňové lokality je patrný a lidé si zajišťují bydlení v jiných lokalitách. Již několik let po sobě otevíráme pouze jednu první třídu. Tato skutečnost značně ovlivňuje i ekonomické problémy školy, protože v rozpočtu mezd není zohledněna. Průměrný počet žáků na třídu - I.stupeň 19,6, II. stupeň 21,8, škola 20,5. Školní družina má ke dni zapsaných žáků ve třech odděleních a kroužky pohybové hry, výtvarný, flétnu, rytmiku a míčové hry. Školní klub pravděpodobně nebude otevřen rodiče žáků II. stupně mají malý zájem o placené aktivity. Zájmové aktivity budou organizovány v doplňkové činnosti cca 10 kroužků, většinou pro žáky I. stupně. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího (ŠVP ZV Škola = hra, radost, poznání). Vnitřní zdroje Dvě propojené školní budovy. Jsme škola ve staré zástavbě Libně, v prostředí v mnohém odlišném od jiných částí obvodu. Velkou roli zde hraje sociální složení obyvatelstva, možnosti obyvatel pro odpočinek a relaxaci, rušné dopravní křižovatky, po značnou dobu posledních let autobusové nádraží i stanice metra. Toto prostředí pochopitelně ovlivňuje naše žáky i jejich rodiče. Materiálně technické vybavení celkem dobré umožňuje realizaci preventivních a volnočasových aktivit. Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků - převážná většina žáků je z okolí školy. Během posledních let se zde rozšířil počet cizinců. Příslušníci minoritních etnik tvoří cca 13 % žáků školy. Problém vyvstává odchodem žáků 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia. Odchází nejtalentovanější žáci, což se odráží v pracovní morálce a kázni na druhém stupni. Cca 18 % představují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, mají zpracován IVP. Převážně se jedná se o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a poruchy koncentrace). Tito žáci mají zajištěn individuální přístup. Žáci s poruchami učení pracují podle individuálního pracovního vypracovaného učitelem daného předmětu na základě posudku školního psychologa. Výrazně nadaní žáci v této skupině nejsou započítáni, momentálně nemáme takové žáky individuální pozornost je však věnována i ostatním dětem a svědčí o ni i úspěchy, jichž dosahují na soutěžích mezi školami. 2

3 Riziková prostředí ve škole WC, chodby. ŠMP v loňské roce začínal, byl uváděn bývalým metodikem, letos dlouhodobě nemocen, zastupován vedením školy. Spolupráce ŠMP + vedení školy + psycholog PPP Praha 8. Jsme malá škola malý počet pedagogů některé funkce a úkoly musí být kumulovány jednotlivci. Dostupná literatura, DVD, schránka důvěry, žáci informováni i prostřednictvím nástěnek. Vnější zdroje Uvedeny v příloze. 3

4 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (metodika str. 12) (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Omezení násilí a šikany mezi žáky. Počet případů násilí a šikany na škole. Pocit bezpečí ve škole pro žáky. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Omezení záškoláctví. Počet neomluvených hodin a počet žáků, kteří se na nich podílejí. Výchova k plnění povinností a zodpovědnosti. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence v oblasti kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování. Počet případů kriminality žáků, stav zařízení školy. Prevence a výchova v této oblasti. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Upozornit na možnost ohrožování mravní výchovy mládeže. Počet případů ohrožení mravní výchovy žáků Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. 4

5 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Upozornit na nebezpečí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, sledovat možné projevy v našich podmínkách. Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření). Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence v oblasti netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling). Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence diváckého násilí. Názory žáků, jejich jednání. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. 5

6 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí. Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence týrání a zneužívání dětí. Počet případů týraných a zneužívaných dětí. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámení žáků s nebezpečím hrozícím činností sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14) a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání /lektor PPP Praha 8 Počet proškolených pedagogů cca 10 Počet hodin cca 4 Termín konání jaro 2015 Prohloubení všeobecné informovanosti pedagogů při provádění primární prevence zaměřeno zejména na rasismus, xenofobii a drogovou problematiku Vzdělávací seminář 6

7 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující I.- III./1. Prvouka Člověk a jeho svět Bezpečný kontakt se psy 1 TU I.- II./1. Prvouka Člověk a jeho svět Na koho se mohu obrátit 1 TU I.- IV./1. Prvouka Člověk a jeho svět Zdraví 1 TU V./1. Přírodověda Člověk a jeho svět Návykové látky 1 TU I.- IX./průběžně Prvouka, Vo, D, Z Člověk a jeho svět, Člověk a Multikulturní výchova, výchova Vyučující Vo, Vz, Z, Prv. společnost k toleranci a rasismu IV. V./2. Vlastivěda - Člověk a jeho svět, Člověk a Policie ČR a MP 1 TU beseda zdraví VI./1. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a Drogy stav znalostí ve třídě 1 Vyučující Vo, Vz zdraví prevence zneužívání návykových látek VI./2. Vo Člověk a společnost Jak si nenechat ublížit pojmy 1 Vyučující Vo týrání, šikana Linka důvěry základní informace VII./1 Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a Ještě něco o drogách - video 1 Vyučující Vo,Vz zdraví VII./2. Vo Člověk a společnost Kriminalita dětí a mládeže ing. 1 Vyučující Vo Chmelař VII.I/2. Vo,Vz Člověk a společnost, Člověk a Konflikty v rodině 1 Vyučující Vo a Vz zdraví VIII./1. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a zdraví Dospíváme a hledáme společnost - problémy spojené s dospíváním 1 Vyučující Vo, Vz 7

8 VIII./1. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a zdraví IX./2. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a Drogová problematika 1 Vyučující Vo, Vz Otázka drog, alkoholu a kouření 1 Vyučující Vo, Vz zdraví IX./1. Vo Člověk a společnost Všeobecná deklarace lidských práv právo na život, ohrožení života IX./2. Vo Člověk a společnost Sebenalézání v druhých lidech, úcta, přátelství, případy týrání a šikany dětí 1 Vyučující Vo 1 Vyučující Vo Některé tematické bloky se prolínají v podobě situační intervence i mnoha vyučovacími hodinami i stavem v kolektivu AIDS Př, Vo,Vz Drogy Př, Vo, Vz Kouření Prvouka, Př, Vo, Vz Těkavé látky Ch Šikana Vo, i ostatní předměty Romská otázka Vo, i ostatní předměty Zdraví a jeho ochrana Prvouka, Př, Vz i ostatní předměty Další aktivity pro žáky uvedeno v příloze 8

9 Specifická prevence Název Typ Jules a Jim o. s. Počet žáků v 20 Počet hodin Návaznost na cíle MPP ano Zdravý kolektiv ZŠ Palmovka Blok primární prevence Stmelovací kurz témata šikana, závislost, nekriminální chování, rasismus, zdravý životní styl, klima v třídním kolektivu Žáci 7. ročníku 15 (5 dnů po třech hodinách) Zlepšení vztahů v kolektivu žáků složeného z dětí sociálně slabého prostředí, cizinců i jiných etnik. Termín Podzim zima 2014/2015 Mgr. Aneta Navrátilová Název Typ Jules a Jim o. s. Počet žáků v 25 Počet hodin Návaznost na cíle MPP ano Zdravý kolektiv ZŠ Palmovka Blok primární prevence Stmelovací kurz témata šikana, závislost, nekriminální chování, rasismus, zdravý životní styl, klima v třídním kolektivu Žáci 6. ročníku 15 (5 dnů po třech hodinách) Termín 2.pololetí 2014/2015 Zlepšení vztahů v kolektivu žáků složeného z dětí sociálně slabého prostředí, cizinců i jiných etnik. 9

10 Název Typ Počet žáků v 98 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Září 2014 Bezpečný kontakt se psy Beseda Žáci ročníku Zapojení žáků do diskuse Název Typ Počet žáků v 77 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Bezpečné chování Beseda Žáci ročníku Zapojení do diskuse, rozpoznání nebezpečných situací a jejích řešení 1 0

11 Název Typ Počet žáků v 46 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Elektronický svět Beseda Žáci 5. a 6. ročníku Zapojení žáků do diskuse, vyvarování se nebezpečí při chatování, opatrnost při komunikaci na PC Název Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Kyberšikana Beseda Žáci 7. ročníku Zapojení do diskuse, opatrnost při práci na PC, znalosti nástrah a nebezpečí chatování a antivirové problematiky 1 1

12 Název Typ Počet žáků v 43 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek Beseda Preventivní program o. s. SANANIM o. s. SANANIM Žáci 7. a 8. ročníku Zapojení žáků do diskuse, pochopení nebezpečí alkoholu jako běžně dostupné legální drogy Název Typ Počet žáků v 21 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Drogy I. Beseda Žáci 5. ročníku Uvědomění si pojmu závislost a jejích hlavních negativ v oblasti drogové problematiky u tzv. legálních drog 1 2

13 Název Typ Počet žáků v 24 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Drogy II. Beseda Žáci 8. ročníku Zapojení žáků do diskuse, pochopení vztahu Droga Zákon a trestněprávní odpovědnosti mladistvých ve vztahu k zneužívání OPL Název Typ Počet žáků v 25 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Šikana a násilí v dětských kolektivech Beseda Žáci 6. ročníku Zapojení žáků do diskuse, schopnost rozeznat projevy šikany, uvědomění si práva na osobní důstojnost, pochopení pojmů agresor a oběť, uvědomění si, že šikana naplňuje skutkové podstaty mnoha trestných činů 1 3

14 Název Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Kriminalita dětí Beseda Žáci 7. ročníku Zapojení žáků do diskuse, pochopení pojmů prevence, represe, kriminalita, odpovědnost, přestupek, trestný čin, morálka.. Název Typ Počet žáků v 57 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Dopravní výchova Beseda s praktickými ukázkami Žáci třídy Aktivní zapojení žáků do 1 4

15 Název Typ Počet žáků v 41 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden únor 2015 První pomoc Beseda s praktickými ukázkami Žáci ročníku Zvládnutí praktického nácviku základní technik poskytování první pomoci Název Typ Počet žáků v 87 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden únor 2015 První pomoc Beseda s praktickými ukázkami Žáci ročníku Zvládnutí praktického nácviku základní technik poskytování první pomoci 1 5

16 Název Typ Návštěva soudního líčení Blok primární prevence Seznámení žáků s problematikou mladistvých delikventů Obvodní soud pro Prahu 9 Počet žáků v 41 Počet hodin 3 Návaznost na cíle MPP ano Žáci ročníku Termín Leden červen 2015 Jednání žáků v oblastech zaměření pro jednotlivé kolektivy. Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 25 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 6. ročníku Jednání žáků, jejich názory 1 6

17 Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 7. ročníku Jednání žáků, jejich názory Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 24 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 8. ročníku Jednání žáků, jejich názory 1 7

18 Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 18 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 9. ročníku Jednání žáků, jejich názory Název Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Bezpečně v dětském kolektivu Beseda Žáci 4. ročníku Zapojení do diskuse, všímavost ve svém okolí, pomoc druhým, uvědomění si pravidel slušného chování 1 8

19 Název Typ Počet žáků v 66 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Jak si nenechat ublížit I. III. Beseda Žáci ročníku Seznámení se s obecnými zásadami preventivního chování v nebezpečných situacích a následná diskuse žáků na dané téma Název Typ Počet žáků v 46 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Březen 2015 Malý kriminalista Beseda s praktickými ukázkami Žáci ročníku Zapojení do diskuse, pochopení základních pojmů z oblasti kriminality, rozeznávání základních druhů kriminalistických stop, popis osoby. 1 9

20 Název Typ Počet žáků v 11 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Březen 2015 Jak se nestát obětí znásilnění Beseda Dívky 8. a 9. ročníku Zapojení do diskuse, pochopení pojmu znásilnění a převzetí užitečných rad do běžného života Název Typ Počet žáků v 31 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Březen 2015 Jak se nestát pachatelem provinění Beseda Chlapci ročníku Zapojení do diskuse, pochopení principů trestní odpovědnosti na základě rozboru příběhů ve kterých jsou popsány nejčastěji páchané protiprávní činy 2 0

21 Název Typ Počet žáků v 185 Počet hodin 6 Návaznost na cíle MPP ano Termín Duben 2015 Mimořádné události Projektový den, beseda Projektový den spojený s besedou MPHMP na dané téma a prezentací prací dětí zaměřených na jednotlivé mimořádné události, pedagogové ZŠ Palmovka Žáci ročníku Aktivní zapojení žáků do Název Počet hodin Termín konání květen 2015 Školní Vernisáž Zkvalitnění vztahů mezi rodiči a pedagogy škola 2 hodiny Mgr. Ivana Vanišová, třídní učitelé Název Počet hodin Den otevřených dveří, vánoční a velikonoční dílny Zkvalitnění vztahů mezi rodiči a pedagogy škola 4 hodiny Termín konání Prosinec 2014, duben 2015 Mgr. Ivana Vanišová, třídní učitelé 2 1

22 Rodiče Název Počet hodin 1 Seznámení rodičů s problematikou primární prevence v daném kolektivu zaměřeno na násilí, šikanu, záškoláctví, dle potřeb kolektivu. přednáška Třídní učitelé Termín konání v průběhu školního roku 2014/2015 Třídní učitelé 2 2

23 5. EVALUACE (metodika str. 18) A) Kvalitativní hodnocení 1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého, zda bylo dosaženo stanovených cílů 2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném pokračovat i v následujícím roce. Vyhodnocení MPP za školní rok Vyhodnocení cílů: Omezení násilí a šikany mezi žáky násilí i šikana byly řešeny přibližně ve stejném rozsahu jako v předchozích letech, jedná se především o problémy ve dvou třídách. Problémy v těchto třídách řešíme ve spolupráci s pedagogickou poradnou a oddělením sociální péče. Práce navazovala na akce z roku 2012/13 a pokračovala v minulém školním roce. Po intervenčním PhDr. I. Světlé z PPP Prahy 8, která řešila vztahy a klima v 5. třídě průběžně během jara 2013, navázal program o. s. Jil & Jim minulého školního roku v 6. třídě. Ve 3. Třídě proběhl navíc blok primární prevence z grantu MČ Praha 8 - cílem projektu bylo zlepšení kázně a klimatu třídy. Omezení záškoláctví ve srovnání s předchozími lety můžeme konstatovat, že po výrazném poklesu v roce 2012/13, kdy 3 žáci měli 11 neomluvených hodin, jsme zaznamenali více než 230 neomluvených hodin 200 však připadlo na jednu žákyni. Prevence v oblasti kriminality delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování stav stále dobrý nemuseli jsme řešit krádeže mezi žáky, o deliktech mimo školu jsme dostali informaci jen v minimu případů opět řešeno s rodiči i žáky; vandalismus se opět projevoval minimálně Upozornit na možnost ohrožování mravní výchovy mládeže ve spolupráci s kurátory řešeny 4 případy podobně jako v předchozích letech. Upozornit na nebezpečí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, sledovat možné projevy v našich podmínkách podobně jako v minulém roce byly řešeny jen náznaky těchto projevů. 2 3

24 Prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření) - drogy nebyly u žádného z žáků prokázány. Velkým problémem je kouření, které je způsobeno především negativní vliv rodiny. Bylo zjištěno i požívání alkoholických nápojů mimo školu - řešeno ve spolupráci s rodiči v červnu Prevence v oblasti netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling) nebylo pozorováno. Prevence diváckého násilí - nebylo pozorováno. Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí - nebylo pozorováno. Prevence týrání a zneužívání dětí nebylo prokázáno podezření opět řešeno ve spolupráci s PPP Praha 8. Seznámení žáků s nebezpečím hrozícím činností sekt a sociálně patologických náboženských hnutí nebyl zjištěn vliv na žáky naší školy. Vyhodnocení aktivit: Prohloubení všeobecné informovanosti pedagogů při provádění primární prevence zaměřeno zejména na násilí a šikanu seminář pro pedagogy probíhalo v rámci porad ped. pracovníků a v rámci individuálního vzdělávání. Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování probíhaly průběžně během výuky. Ve spolupráci s Centrem poskytujícím pomoc žákům s SVP proběhl seminář týkající se xenofobie a rasismu. Touto tematikou se také z\býval seminář pořádaný MČ Praha 8, jehož se zúčastnilo vedení školy. Vyhodnocení - specifická prevence Stmelovací kurs pro žáky VI. ročníku Zdravý kolektiv ZŠ Palmovka - kurz týmové spolupráce pro žáky ve spolupráci s Jil a Jim zlepšení vztahů v kolektivu proběhl dokončen na jaře roku 2014 Dopravní výchova bezpečnost na silnici + 1. pomoc - pro žáky I., II., III., IV. a V. ročníku Dopravní výchova Chodec v silničním provozu - pro žáky II. ročníku

25 Akce Zdravé zuby pro I., II. a III. ročník březen 2014 Preventivní program policie ČR pro VI. ročník (beseda s poručíkem Holubem) nebezpečné nálezy, krádeže, přepadení, problematika návykových látek Preventivní program policie ČR pro VII. ročník (beseda s poručíkem Holubem) Právní odpovědnost Preventivní program policie ČR pro VIII. ročník (beseda s poručíkem Holubem) šikana, krádeže, drogy Preventivní program policie ČR pro IX. ročník (beseda s poručíkem Holubem) trestná činnost mládeže se zaměřením na Prahu, drogy následky užívání Intervenční program zaměřený na vztahy ve třídě a chování žáků pro III. ročník II. pololetí - PhDr. I. Světlá Akce Vědět jak žít pro žáky VII. ročníku pořádaná organizací SAPERE na téma zdravý životní styl prosinec 2013 Osmička proti rasismu preventivní program MČ Praha 8 účast VI. VIII. ročník Sexuologická osvěta netradičně pro IX. ročník proběhla dne , zúčastnilo se 18žáků; Blok Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí akce pro celou školu v rozsahu 6 hodin proběhlo v dubnu 2014 Návštěva soudního líčení blok primární prevence se uskutečnil pro dvě skupiny žáků VIII., IX. neuskutečnilo se z organizačních důvodů Dále proběhly tyto akce, které byly do plánu zařazovány průběžně: Sportovní den dopravní výchova II. třída Spolupráce s pracovníky Centra pro žáky s SPV pohovory se žáky, intervence při řešení výchovných problémů Holocaust IX. beseda Beseda Kriminalita mládeže J. Klíma VI., IX. Návštěvy dopravního hřiště IV. tř., V. tř., školní družina všechna oddělení 2 5

26 Akce pro rodiče Seznámení rodičů s problematikou primární prevence v daném kolektivu zaměřeno na násilí, šikanu, záškoláctví, a další problematiku dle potřeb kolektivu. Toto seznámení probíhalo během školního roku 2013/14 i na třídních schůzkách. Akce MPP budou z větší části probíhat i ve školním roce Při zahrnutí předchozích skutečností do hodnocení MPP lze konstatovat, že MPP působí pozitivně na utváření klima, vztahů i situací ve škole. Na základě analýzy situace můžeme konstatovat: Silné stránky: Dostupnost programů primární prevence Kvalita programů PP Spolupráce s Jil & Jim o. s., trvající již 7. rok Úzká spolupráce s PhDr. Světlou z PPP pro Prahu 7 a 8 Dostupnost služeb primární prevence Dobrá informovanost o možnostech primární prevence Velikost školy malý počet dětí, většinu známe velmi dobře Zájem pedagogů o řešení problematiky Slabé stránky: Nedostatek finančních prostředků Sociální prostředí v okolí školy Libeň, Karlín, Vysočany, Holešovice, Žižkov Podcenění problémů Pasivní spolupráce s rodiči Dostupnost drog v lokalitě školy Odborné vzdělání školního metodika primární prevence 2 6

27 Příležitosti: Grantová politika Rozšiřování spolupráce s institucemi Stabilita pedagogického kolektivu Plánovaná výstavba v lokalitě Palmovka Ohrožení: Snižování dotací vzhledem ke stoupajícím cenám Restaurace, herny v okolí školy Zvyšující se dostupnost drog Značná fluktuace obyvatel v oblasti Palmovky Sociálně slabé zázemí některých rodin To jsou hlavní faktory ovlivňující plánování i celkovou práci školy nejen v oblasti primární prevence, ale v celkové práci školy. Tyto faktory byly brány v úvahu při sestavování MPP, ale i Plánu školy pro školní rok 2014/

28 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence Prim. Prevence šikana, násilí, rasismus - řešení výchovných problémů v kolektivu, práce se žáky jiných etnik Počet vzdělávacích aktivit 3 Počet celkově proškolených pedagogů 14 Počet hodin 5 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH MPP projednání na třídních schůzkách, problematika jednotlivých tříd 1 1 Cca 150 III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet žáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence 12 cca 180 cca 50 Interaktivní seminář Beseda 7 cca 180 cca 14 Komponovaný pořad Adaptační výjezd Pobytová akce Situační intervence * Jiné cca 12 *POZN. SITUAČNÍ INTERVENCE PROBÍHAJÍ DLE POTŘEBY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM ROKU NELZE PŘESNĚ STANOVIT POČET 2 8

29 Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky 15 cca 90 Víkendové akce školy 1 cca 40 Prázdninové akce školy 0 0 Jiné víkendové akce tříd

30 Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program RCh Rizikové chování SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence RVP Rámcová vzdělávací program ŠVP Školní vzdělávací program V Praze metodik primární prevence Mgr. Pavel Kropík ředitel školy 3 0