Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Mgr. Pavel Kropík na ředitele Jméno školního metodika prevence Telefon Specializační studium Ano Studuje X Ne vzdělávání Prev-centrum Jméno výchovného poradce Mgr. Ivana Vanišová Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne X vzdělávání - Jméno školního psychologa PhDr. Iva Světlá Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium leté gymnázium SŠ ostatní Celkem pedagogů na škole* 17 * Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole zde jsou zahrnuty i 3 vychovatelky ŠD. Někteří pedagogové mohou učit na obou stupních zároveň. 1

2 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE (metodika str. 7) (Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max vět), věcná a mít hodnotící charakter.) Škola má v letošním školním roce ke dni tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd 99 žáků, II. stupeň 4 třídy - 86 žáků). Nejnižší počet žáků je ve III. třídě 14 dětí. Nízké počty na II. stupni (IX. třída 18 dětí) jsou dány převážně postupnými odchody žáků na jazykové školy, případně na víceletá gymnázia a do specializovaných tříd, klesá počet žáků i z důvodu stěhování (v naší lokalitě je v posledních letech značná fluktuace rodin stěhujících se do Libně a z Libně), vliv povodňové lokality je patrný a lidé si zajišťují bydlení v jiných lokalitách. Již několik let po sobě otevíráme pouze jednu první třídu. Tato skutečnost značně ovlivňuje i ekonomické problémy školy, protože v rozpočtu mezd není zohledněna. Průměrný počet žáků na třídu - I.stupeň 19,6, II. stupeň 21,8, škola 20,5. Školní družina má ke dni zapsaných žáků ve třech odděleních a kroužky pohybové hry, výtvarný, flétnu, rytmiku a míčové hry. Školní klub pravděpodobně nebude otevřen rodiče žáků II. stupně mají malý zájem o placené aktivity. Zájmové aktivity budou organizovány v doplňkové činnosti cca 10 kroužků, většinou pro žáky I. stupně. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího (ŠVP ZV Škola = hra, radost, poznání). Vnitřní zdroje Dvě propojené školní budovy. Jsme škola ve staré zástavbě Libně, v prostředí v mnohém odlišném od jiných částí obvodu. Velkou roli zde hraje sociální složení obyvatelstva, možnosti obyvatel pro odpočinek a relaxaci, rušné dopravní křižovatky, po značnou dobu posledních let autobusové nádraží i stanice metra. Toto prostředí pochopitelně ovlivňuje naše žáky i jejich rodiče. Materiálně technické vybavení celkem dobré umožňuje realizaci preventivních a volnočasových aktivit. Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků - převážná většina žáků je z okolí školy. Během posledních let se zde rozšířil počet cizinců. Příslušníci minoritních etnik tvoří cca 13 % žáků školy. Problém vyvstává odchodem žáků 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia. Odchází nejtalentovanější žáci, což se odráží v pracovní morálce a kázni na druhém stupni. Cca 18 % představují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, mají zpracován IVP. Převážně se jedná se o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a poruchy koncentrace). Tito žáci mají zajištěn individuální přístup. Žáci s poruchami učení pracují podle individuálního pracovního vypracovaného učitelem daného předmětu na základě posudku školního psychologa. Výrazně nadaní žáci v této skupině nejsou započítáni, momentálně nemáme takové žáky individuální pozornost je však věnována i ostatním dětem a svědčí o ni i úspěchy, jichž dosahují na soutěžích mezi školami. 2

3 Riziková prostředí ve škole WC, chodby. ŠMP v loňské roce začínal, byl uváděn bývalým metodikem, letos dlouhodobě nemocen, zastupován vedením školy. Spolupráce ŠMP + vedení školy + psycholog PPP Praha 8. Jsme malá škola malý počet pedagogů některé funkce a úkoly musí být kumulovány jednotlivci. Dostupná literatura, DVD, schránka důvěry, žáci informováni i prostřednictvím nástěnek. Vnější zdroje Uvedeny v příloze. 3

4 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (metodika str. 12) (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Omezení násilí a šikany mezi žáky. Počet případů násilí a šikany na škole. Pocit bezpečí ve škole pro žáky. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Omezení záškoláctví. Počet neomluvených hodin a počet žáků, kteří se na nich podílejí. Výchova k plnění povinností a zodpovědnosti. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence v oblasti kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování. Počet případů kriminality žáků, stav zařízení školy. Prevence a výchova v této oblasti. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Upozornit na možnost ohrožování mravní výchovy mládeže. Počet případů ohrožení mravní výchovy žáků Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. 4

5 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Upozornit na nebezpečí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, sledovat možné projevy v našich podmínkách. Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření). Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence v oblasti netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling). Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence diváckého násilí. Názory žáků, jejich jednání. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. 5

6 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí. Počet případů projevu žáků v těchto oblastech. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence týrání a zneužívání dětí. Počet případů týraných a zneužívaných dětí. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámení žáků s nebezpečím hrozícím činností sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. Uskutečnění preventivních akcí. Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj dětí. Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy. 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14) a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání /lektor PPP Praha 8 Počet proškolených pedagogů cca 10 Počet hodin cca 4 Termín konání jaro 2015 Prohloubení všeobecné informovanosti pedagogů při provádění primární prevence zaměřeno zejména na rasismus, xenofobii a drogovou problematiku Vzdělávací seminář 6

7 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující I.- III./1. Prvouka Člověk a jeho svět Bezpečný kontakt se psy 1 TU I.- II./1. Prvouka Člověk a jeho svět Na koho se mohu obrátit 1 TU I.- IV./1. Prvouka Člověk a jeho svět Zdraví 1 TU V./1. Přírodověda Člověk a jeho svět Návykové látky 1 TU I.- IX./průběžně Prvouka, Vo, D, Z Člověk a jeho svět, Člověk a Multikulturní výchova, výchova Vyučující Vo, Vz, Z, Prv. společnost k toleranci a rasismu IV. V./2. Vlastivěda - Člověk a jeho svět, Člověk a Policie ČR a MP 1 TU beseda zdraví VI./1. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a Drogy stav znalostí ve třídě 1 Vyučující Vo, Vz zdraví prevence zneužívání návykových látek VI./2. Vo Člověk a společnost Jak si nenechat ublížit pojmy 1 Vyučující Vo týrání, šikana Linka důvěry základní informace VII./1 Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a Ještě něco o drogách - video 1 Vyučující Vo,Vz zdraví VII./2. Vo Člověk a společnost Kriminalita dětí a mládeže ing. 1 Vyučující Vo Chmelař VII.I/2. Vo,Vz Člověk a společnost, Člověk a Konflikty v rodině 1 Vyučující Vo a Vz zdraví VIII./1. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a zdraví Dospíváme a hledáme společnost - problémy spojené s dospíváním 1 Vyučující Vo, Vz 7

8 VIII./1. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a zdraví IX./2. Vo, Vz Člověk a společnost, Člověk a Drogová problematika 1 Vyučující Vo, Vz Otázka drog, alkoholu a kouření 1 Vyučující Vo, Vz zdraví IX./1. Vo Člověk a společnost Všeobecná deklarace lidských práv právo na život, ohrožení života IX./2. Vo Člověk a společnost Sebenalézání v druhých lidech, úcta, přátelství, případy týrání a šikany dětí 1 Vyučující Vo 1 Vyučující Vo Některé tematické bloky se prolínají v podobě situační intervence i mnoha vyučovacími hodinami i stavem v kolektivu AIDS Př, Vo,Vz Drogy Př, Vo, Vz Kouření Prvouka, Př, Vo, Vz Těkavé látky Ch Šikana Vo, i ostatní předměty Romská otázka Vo, i ostatní předměty Zdraví a jeho ochrana Prvouka, Př, Vz i ostatní předměty Další aktivity pro žáky uvedeno v příloze 8

9 Specifická prevence Název Typ Jules a Jim o. s. Počet žáků v 20 Počet hodin Návaznost na cíle MPP ano Zdravý kolektiv ZŠ Palmovka Blok primární prevence Stmelovací kurz témata šikana, závislost, nekriminální chování, rasismus, zdravý životní styl, klima v třídním kolektivu Žáci 7. ročníku 15 (5 dnů po třech hodinách) Zlepšení vztahů v kolektivu žáků složeného z dětí sociálně slabého prostředí, cizinců i jiných etnik. Termín Podzim zima 2014/2015 Mgr. Aneta Navrátilová Název Typ Jules a Jim o. s. Počet žáků v 25 Počet hodin Návaznost na cíle MPP ano Zdravý kolektiv ZŠ Palmovka Blok primární prevence Stmelovací kurz témata šikana, závislost, nekriminální chování, rasismus, zdravý životní styl, klima v třídním kolektivu Žáci 6. ročníku 15 (5 dnů po třech hodinách) Termín 2.pololetí 2014/2015 Zlepšení vztahů v kolektivu žáků složeného z dětí sociálně slabého prostředí, cizinců i jiných etnik. 9

10 Název Typ Počet žáků v 98 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Září 2014 Bezpečný kontakt se psy Beseda Žáci ročníku Zapojení žáků do diskuse Název Typ Počet žáků v 77 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Bezpečné chování Beseda Žáci ročníku Zapojení do diskuse, rozpoznání nebezpečných situací a jejích řešení 1 0

11 Název Typ Počet žáků v 46 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Elektronický svět Beseda Žáci 5. a 6. ročníku Zapojení žáků do diskuse, vyvarování se nebezpečí při chatování, opatrnost při komunikaci na PC Název Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Kyberšikana Beseda Žáci 7. ročníku Zapojení do diskuse, opatrnost při práci na PC, znalosti nástrah a nebezpečí chatování a antivirové problematiky 1 1

12 Název Typ Počet žáků v 43 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Říjen 2014 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek Beseda Preventivní program o. s. SANANIM o. s. SANANIM Žáci 7. a 8. ročníku Zapojení žáků do diskuse, pochopení nebezpečí alkoholu jako běžně dostupné legální drogy Název Typ Počet žáků v 21 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Drogy I. Beseda Žáci 5. ročníku Uvědomění si pojmu závislost a jejích hlavních negativ v oblasti drogové problematiky u tzv. legálních drog 1 2

13 Název Typ Počet žáků v 24 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Drogy II. Beseda Žáci 8. ročníku Zapojení žáků do diskuse, pochopení vztahu Droga Zákon a trestněprávní odpovědnosti mladistvých ve vztahu k zneužívání OPL Název Typ Počet žáků v 25 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Šikana a násilí v dětských kolektivech Beseda Žáci 6. ročníku Zapojení žáků do diskuse, schopnost rozeznat projevy šikany, uvědomění si práva na osobní důstojnost, pochopení pojmů agresor a oběť, uvědomění si, že šikana naplňuje skutkové podstaty mnoha trestných činů 1 3

14 Název Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Kriminalita dětí Beseda Žáci 7. ročníku Zapojení žáků do diskuse, pochopení pojmů prevence, represe, kriminalita, odpovědnost, přestupek, trestný čin, morálka.. Název Typ Počet žáků v 57 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Listopad 2014 Dopravní výchova Beseda s praktickými ukázkami Žáci třídy Aktivní zapojení žáků do 1 4

15 Název Typ Počet žáků v 41 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden únor 2015 První pomoc Beseda s praktickými ukázkami Žáci ročníku Zvládnutí praktického nácviku základní technik poskytování první pomoci Název Typ Počet žáků v 87 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden únor 2015 První pomoc Beseda s praktickými ukázkami Žáci ročníku Zvládnutí praktického nácviku základní technik poskytování první pomoci 1 5

16 Název Typ Návštěva soudního líčení Blok primární prevence Seznámení žáků s problematikou mladistvých delikventů Obvodní soud pro Prahu 9 Počet žáků v 41 Počet hodin 3 Návaznost na cíle MPP ano Žáci ročníku Termín Leden červen 2015 Jednání žáků v oblastech zaměření pro jednotlivé kolektivy. Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 25 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 6. ročníku Jednání žáků, jejich názory 1 6

17 Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Leden 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 7. ročníku Jednání žáků, jejich názory Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 24 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 8. ročníku Jednání žáků, jejich názory 1 7

18 Název Přednášky a besedy realizované policisty nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, přepadení Typ Počet žáků v 18 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Beseda por. Holub Preventivní program policie ČR Policie ČR Žáci 9. ročníku Jednání žáků, jejich názory Název Typ Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Bezpečně v dětském kolektivu Beseda Žáci 4. ročníku Zapojení do diskuse, všímavost ve svém okolí, pomoc druhým, uvědomění si pravidel slušného chování 1 8

19 Název Typ Počet žáků v 66 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Únor 2015 Jak si nenechat ublížit I. III. Beseda Žáci ročníku Seznámení se s obecnými zásadami preventivního chování v nebezpečných situacích a následná diskuse žáků na dané téma Název Typ Počet žáků v 46 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Březen 2015 Malý kriminalista Beseda s praktickými ukázkami Žáci ročníku Zapojení do diskuse, pochopení základních pojmů z oblasti kriminality, rozeznávání základních druhů kriminalistických stop, popis osoby. 1 9

20 Název Typ Počet žáků v 11 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Březen 2015 Jak se nestát obětí znásilnění Beseda Dívky 8. a 9. ročníku Zapojení do diskuse, pochopení pojmu znásilnění a převzetí užitečných rad do běžného života Název Typ Počet žáků v 31 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ano Termín Březen 2015 Jak se nestát pachatelem provinění Beseda Chlapci ročníku Zapojení do diskuse, pochopení principů trestní odpovědnosti na základě rozboru příběhů ve kterých jsou popsány nejčastěji páchané protiprávní činy 2 0

21 Název Typ Počet žáků v 185 Počet hodin 6 Návaznost na cíle MPP ano Termín Duben 2015 Mimořádné události Projektový den, beseda Projektový den spojený s besedou MPHMP na dané téma a prezentací prací dětí zaměřených na jednotlivé mimořádné události, pedagogové ZŠ Palmovka Žáci ročníku Aktivní zapojení žáků do Název Počet hodin Termín konání květen 2015 Školní Vernisáž Zkvalitnění vztahů mezi rodiči a pedagogy škola 2 hodiny Mgr. Ivana Vanišová, třídní učitelé Název Počet hodin Den otevřených dveří, vánoční a velikonoční dílny Zkvalitnění vztahů mezi rodiči a pedagogy škola 4 hodiny Termín konání Prosinec 2014, duben 2015 Mgr. Ivana Vanišová, třídní učitelé 2 1

22 Rodiče Název Počet hodin 1 Seznámení rodičů s problematikou primární prevence v daném kolektivu zaměřeno na násilí, šikanu, záškoláctví, dle potřeb kolektivu. přednáška Třídní učitelé Termín konání v průběhu školního roku 2014/2015 Třídní učitelé 2 2

23 5. EVALUACE (metodika str. 18) A) Kvalitativní hodnocení 1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého, zda bylo dosaženo stanovených cílů 2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném pokračovat i v následujícím roce. Vyhodnocení MPP za školní rok Vyhodnocení cílů: Omezení násilí a šikany mezi žáky násilí i šikana byly řešeny přibližně ve stejném rozsahu jako v předchozích letech, jedná se především o problémy ve dvou třídách. Problémy v těchto třídách řešíme ve spolupráci s pedagogickou poradnou a oddělením sociální péče. Práce navazovala na akce z roku 2012/13 a pokračovala v minulém školním roce. Po intervenčním PhDr. I. Světlé z PPP Prahy 8, která řešila vztahy a klima v 5. třídě průběžně během jara 2013, navázal program o. s. Jil & Jim minulého školního roku v 6. třídě. Ve 3. Třídě proběhl navíc blok primární prevence z grantu MČ Praha 8 - cílem projektu bylo zlepšení kázně a klimatu třídy. Omezení záškoláctví ve srovnání s předchozími lety můžeme konstatovat, že po výrazném poklesu v roce 2012/13, kdy 3 žáci měli 11 neomluvených hodin, jsme zaznamenali více než 230 neomluvených hodin 200 však připadlo na jednu žákyni. Prevence v oblasti kriminality delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování stav stále dobrý nemuseli jsme řešit krádeže mezi žáky, o deliktech mimo školu jsme dostali informaci jen v minimu případů opět řešeno s rodiči i žáky; vandalismus se opět projevoval minimálně Upozornit na možnost ohrožování mravní výchovy mládeže ve spolupráci s kurátory řešeny 4 případy podobně jako v předchozích letech. Upozornit na nebezpečí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, sledovat možné projevy v našich podmínkách podobně jako v minulém roce byly řešeny jen náznaky těchto projevů. 2 3

24 Prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření) - drogy nebyly u žádného z žáků prokázány. Velkým problémem je kouření, které je způsobeno především negativní vliv rodiny. Bylo zjištěno i požívání alkoholických nápojů mimo školu - řešeno ve spolupráci s rodiči v červnu Prevence v oblasti netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling) nebylo pozorováno. Prevence diváckého násilí - nebylo pozorováno. Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí - nebylo pozorováno. Prevence týrání a zneužívání dětí nebylo prokázáno podezření opět řešeno ve spolupráci s PPP Praha 8. Seznámení žáků s nebezpečím hrozícím činností sekt a sociálně patologických náboženských hnutí nebyl zjištěn vliv na žáky naší školy. Vyhodnocení aktivit: Prohloubení všeobecné informovanosti pedagogů při provádění primární prevence zaměřeno zejména na násilí a šikanu seminář pro pedagogy probíhalo v rámci porad ped. pracovníků a v rámci individuálního vzdělávání. Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování probíhaly průběžně během výuky. Ve spolupráci s Centrem poskytujícím pomoc žákům s SVP proběhl seminář týkající se xenofobie a rasismu. Touto tematikou se také z\býval seminář pořádaný MČ Praha 8, jehož se zúčastnilo vedení školy. Vyhodnocení - specifická prevence Stmelovací kurs pro žáky VI. ročníku Zdravý kolektiv ZŠ Palmovka - kurz týmové spolupráce pro žáky ve spolupráci s Jil a Jim zlepšení vztahů v kolektivu proběhl dokončen na jaře roku 2014 Dopravní výchova bezpečnost na silnici + 1. pomoc - pro žáky I., II., III., IV. a V. ročníku Dopravní výchova Chodec v silničním provozu - pro žáky II. ročníku

25 Akce Zdravé zuby pro I., II. a III. ročník březen 2014 Preventivní program policie ČR pro VI. ročník (beseda s poručíkem Holubem) nebezpečné nálezy, krádeže, přepadení, problematika návykových látek Preventivní program policie ČR pro VII. ročník (beseda s poručíkem Holubem) Právní odpovědnost Preventivní program policie ČR pro VIII. ročník (beseda s poručíkem Holubem) šikana, krádeže, drogy Preventivní program policie ČR pro IX. ročník (beseda s poručíkem Holubem) trestná činnost mládeže se zaměřením na Prahu, drogy následky užívání Intervenční program zaměřený na vztahy ve třídě a chování žáků pro III. ročník II. pololetí - PhDr. I. Světlá Akce Vědět jak žít pro žáky VII. ročníku pořádaná organizací SAPERE na téma zdravý životní styl prosinec 2013 Osmička proti rasismu preventivní program MČ Praha 8 účast VI. VIII. ročník Sexuologická osvěta netradičně pro IX. ročník proběhla dne , zúčastnilo se 18žáků; Blok Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí akce pro celou školu v rozsahu 6 hodin proběhlo v dubnu 2014 Návštěva soudního líčení blok primární prevence se uskutečnil pro dvě skupiny žáků VIII., IX. neuskutečnilo se z organizačních důvodů Dále proběhly tyto akce, které byly do plánu zařazovány průběžně: Sportovní den dopravní výchova II. třída Spolupráce s pracovníky Centra pro žáky s SPV pohovory se žáky, intervence při řešení výchovných problémů Holocaust IX. beseda Beseda Kriminalita mládeže J. Klíma VI., IX. Návštěvy dopravního hřiště IV. tř., V. tř., školní družina všechna oddělení 2 5

26 Akce pro rodiče Seznámení rodičů s problematikou primární prevence v daném kolektivu zaměřeno na násilí, šikanu, záškoláctví, a další problematiku dle potřeb kolektivu. Toto seznámení probíhalo během školního roku 2013/14 i na třídních schůzkách. Akce MPP budou z větší části probíhat i ve školním roce Při zahrnutí předchozích skutečností do hodnocení MPP lze konstatovat, že MPP působí pozitivně na utváření klima, vztahů i situací ve škole. Na základě analýzy situace můžeme konstatovat: Silné stránky: Dostupnost programů primární prevence Kvalita programů PP Spolupráce s Jil & Jim o. s., trvající již 7. rok Úzká spolupráce s PhDr. Světlou z PPP pro Prahu 7 a 8 Dostupnost služeb primární prevence Dobrá informovanost o možnostech primární prevence Velikost školy malý počet dětí, většinu známe velmi dobře Zájem pedagogů o řešení problematiky Slabé stránky: Nedostatek finančních prostředků Sociální prostředí v okolí školy Libeň, Karlín, Vysočany, Holešovice, Žižkov Podcenění problémů Pasivní spolupráce s rodiči Dostupnost drog v lokalitě školy Odborné vzdělání školního metodika primární prevence 2 6

27 Příležitosti: Grantová politika Rozšiřování spolupráce s institucemi Stabilita pedagogického kolektivu Plánovaná výstavba v lokalitě Palmovka Ohrožení: Snižování dotací vzhledem ke stoupajícím cenám Restaurace, herny v okolí školy Zvyšující se dostupnost drog Značná fluktuace obyvatel v oblasti Palmovky Sociálně slabé zázemí některých rodin To jsou hlavní faktory ovlivňující plánování i celkovou práci školy nejen v oblasti primární prevence, ale v celkové práci školy. Tyto faktory byly brány v úvahu při sestavování MPP, ale i Plánu školy pro školní rok 2014/

28 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence Prim. Prevence šikana, násilí, rasismus - řešení výchovných problémů v kolektivu, práce se žáky jiných etnik Počet vzdělávacích aktivit 3 Počet celkově proškolených pedagogů 14 Počet hodin 5 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH MPP projednání na třídních schůzkách, problematika jednotlivých tříd 1 1 Cca 150 III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet žáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence 12 cca 180 cca 50 Interaktivní seminář Beseda 7 cca 180 cca 14 Komponovaný pořad Adaptační výjezd Pobytová akce Situační intervence * Jiné cca 12 *POZN. SITUAČNÍ INTERVENCE PROBÍHAJÍ DLE POTŘEBY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM ROKU NELZE PŘESNĚ STANOVIT POČET 2 8

29 Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky 15 cca 90 Víkendové akce školy 1 cca 40 Prázdninové akce školy 0 0 Jiné víkendové akce tříd

30 Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program RCh Rizikové chování SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence RVP Rámcová vzdělávací program ŠVP Školní vzdělávací program V Praze metodik primární prevence Mgr. Pavel Kropík ředitel školy 3 0

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460. Mgr.

PREVENTIVNÍ PROGRAM. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460. Mgr. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok: 2017/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení

PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok: 2017/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení Školní rok: 2017/2018 PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy, Šenflukova 220

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Preventivní program 2016/17

Preventivní program 2016/17 Preventivní program 2016/17 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní škola Eden Vladivostocká

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Program předcházení rizikovému chování žáků (dále jen Preventivní program) závazné postupy Pro rok 2015/2016 ZŠ LUP

Program předcházení rizikovému chování žáků (dále jen Preventivní program) závazné postupy Pro rok 2015/2016 ZŠ LUP Program předcházení rizikovému chování žáků (dále jen Preventivní program) závazné postupy Pro rok 2015/2016 ZŠ LUP Východiskem je Metodické doporučení MŠMT k preventivním programům Článek číslo I.: Obecné

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí závěrečná zpráva o plnění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více