Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Blišťanová Vypracovala: Mgr. Tamara Šašvatová školní metodik prevence Pedagogická rada projednala: Základní škola česká Ves, okres Jeseník

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika školy Analýza současného stavu školy z pohledu rizikového chování Témata primární prevence Cíle MPP Činnosti nutné k dosažení cíle Činnost školního metodika prevence Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence Evaluace MPP Příloha 23 2

3 Úvod Minimální preventivní program je samostatnou přílohou školního vzdělávacího programu Vlnka vědomosti, lidskost, nápady, kamarádství, aktivita. Minimální preventivní program vychází zejména z těchto platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování: - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže, č. j.: 20006/ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j.: / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j.: / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 21291/ Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na léta Charakteristika školy Naše základní škola je škola venkovská. Máme 7 tříd na 1. stupni se 159 žáky. Na 2. stupni je 6 tříd se 140žáky. Celkem je tedy na škole 13 tříd, ve kterých je vzděláváno 299žáků. Naši školu navštěvují nejen žáci z České Vsi, ale také žáci z Písečné, kde je na škole pouze 1. stupeň a poměrně velké množství žáků z Jeseníku. Pedagogický sbor tvoří 27 pedagogů. Vzděláváme celkem 22integrovaných žáků, z toho se 4žáky pracují asistenti pedagoga. Již čtvrtým rokem působí na naší škole asistentka, která má za úkol pomáhat s přípravou na vyučování žákům ze sociálně znevýhodněných rodin. Ve škole jsou dvě oddělení družiny a školní klub. Naše škola je pavilónového typu. Škola doznala velkých změn po povodni v roce Dnes jsme moderní školou, která poskytuje žákům 2 nově vybavené počítačové učebny, jazykovou učebnu, odbornou učebnou chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodovědy. V 8 učebnách jsou interaktivní tabule. Škola má k dispozici rozsáhlé moderní sportovní zařízení: tělocvičnu, posilovnu, sportovní areál, hřiště, dopravní hřiště. Žáci mohou využívat také keramickou dílnu a multifunkční místnost, ve které je umístěná školní knihovna a velkoplošná televize, počítač, DVD přehrávač, interaktivní tabule. Ve škole je jídelna s vlastní vývařovnou. 3

4 V areálu školy je také místní pobočka Městské knihovny Jeseník. Nedaleko je krytý plavecký bazén, který žáci školy hojně využívají. Naše škola je totiž školou s rozšířenou výukou plavání. Analýza současného stavu školy z pohledu rizikového chování Většina výchovných problémů ve škole se týká nekázně ve vyučování a nevhodného chování během vyučování a o přestávkách. Velmi časté je i vulgární vyjadřování a absence základních návyků slušného chování. U některých žáků se projevuje agresivita ve formě pošťuchování, vzájemného napadání slovního i fyzického a ničení školního majetku. Z dotazníkového šetření školního klimatu, které bylo předloženo rodičům našich žáků v červnu 2012 V květnu a červnu 2012 proběhlo mezi žáky školy dotazníkové šetření na klima ve škole. Pro toto šetření bylo využito dotazníku Klima školy žáci na serveru pro podporu žáků základních a středních škol: Z výsledků tohoto šetření vyplynulo: - 73,7% žáků je na škole spokojeno - 72,5% žáků je spokojeno s prostředím a materiálním zázemím - 70,7% žáků je spokojeno s komunikací a vztahy ve škole - 69,6% žáků je spokojeno s učiteli a spolužáky - 63,9% žáků je spokojeno s výukou, s přípravou učitelů na výuku a s jejich hodnocením - 63,8% žáků je spokojeno se systémem, pravidly a hodnotami ve škole. Celkem je tedy ve škole spokojeno 68% žáků. Nejméně jsou žáci spokojeni: - 48% žáků se stavem učebnic, které dostávají zapůjčeny ze školy - 47% žáků s informovaností rodičů v případě, že se jim ve škole daří nebo se velmi dobře chovají - 47% žáků v prací ve skupinkách při vyučování - 23 žáků je nespokojeno s některými učiteli - 8 žáků je nespokojeno s chováním žáků k sobě. Rizikové jevy, které se v minulém školním roce na naší škole vyskytovaly: - hrubé někdy až agresivní nekázeň vůči spolužákům - nevhodné chování, porušování pravidel slušného chování - neplnění školních povinností 4

5 - šikana ve 2., 7. a 8. ročníku. Šikana v 8. ročníku byla řešena za pomoci okresního metodika prevence - záškoláctví žákyně 8. ročníku - napadení žáka 6. ročníku žákem 8. ročníku. Riziková místa naší školy: WC, prostor šaten, podchody mezi pavilony, okolí školy. Témata primární prevence Šikana Záškoláctví - Šikana se na naší škole vyskytuje. Odhalování šikany a její počáteční stádia řešíme sami. V případě potíží nebo u pokročilého stádia spolupracujeme s PPP nebo policií ( viz Postup školy v případě výskytu šikany ). S pokročilým stadiem šikany jsme se zatím nesetkali. Řešíme počáteční stadia. - Pro předcházení šikany je důležitá prevence: zajišťovat a budovat zdravé klima ve škole a v třídních kolektivech, což se děje jednak v rámci výuky ale i při práci se třídou. Návykové látky - Záškoláctví se na naší škole objevuje. Při jeho řešení postupujeme podle Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j / Setkali jsme se s případem požití alkoholu žáky. Pokud máme podezření, že žák požil návykovou látku postupujeme podle Doporučeného postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových látek, který je součástí školního řádu. CAN syndrom týraného dítěte Kyberšikana Gambling Homofobie - Na naší škole jsme se s případem týraného dítěte nesetkali. - V případě výskytu spolupracujeme s policií. - Nesetkali jsme se. - Nesetkali jsme se. 5

6 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus - Nesetkali jsme se. Poruchy příjmu potravy - Nesetkali jsme se. Rizikové chování v dopravě Vandalismus - Na prvním stupni probíhá výuka dopravní výchovy a v rámci ní se tato problematika řeší. Využíváme také dopravní hřiště, které je součástí školy. - Tento problém se naší škole vyskytuje. Upozornění na nesprávnost ničení věcí je i ve školním řádu. Pokud je odhalen viník zničené nebo poškozené věci, je náhrada škody požadována po zákonných zástupcích. Násilí Krádeže - Na škole se vyskytuje. Řeší ho učitelé, kteří vykonávají dozor, třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. Ve vážnějších případech se schází výchovná komise: ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce a školní metodik prevence ( jedna osoba ), třídní učitel. Závažné případy násilí, kdy by bylo nutné se obrátit na policií se nevyskytly. - Pokud se vyskytnou, řeší se podle závažnosti: třídní učitel, školní metodik prevence, ředitel školy, výchovná komise. Cíle MPP Hlavním dlouhodobým cílem preventivního programu je vytvářet pozitivní klima ve škole minimalizovat kázeňské problémy žáků a projevy šikany. Podporovat u žáků rozvoj návyků zdravého životního stylu. Zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovému chování. Tedy chceme, aby děti do naší školy chodily rády, beze strachu a obav a byly spokojené. Konkrétní cíl na tento školní rok vyplynul z již zmiňovaného dotazníkového šetření pro rodiče a také z dotazníkové šetření žáků: - Důsledně řešit a postihovat veškeré projevy nevhodného chování žáků zvláště ty, které jsou zaměřeny vůči spolužákům 6

7 - Posilovat důvěru žáků k pedagogickému sboru, aby v případě, že se stanou obětí napadení nebo šikany nebo budou svědkem podobného chování, toto včas nahlásili. Činnosti nutné k dosažení cíle a,školní vzdělávací program Hlavním nástrojem, který využíváme v prevenci rizikových jevů je náš školní vzdělávací program Vlnka. Jeho cílem není jen žáky vzdělávat, ale také je naučit. - Dodržovat pravidla správné komunikace - Respektovat dohodnutá pravidla - Spolupracovat s ostatními - Nabídnout a poskytnou pomoc druhému - Samostatně řešit problém - Vhodně obhájit svůj názor - Sebevědomě vystupovat - Být otevřený, upřímný, tolerantní, zodpovědný. Témata prevence rizikového chování, které jsou součástí ŠVP: Na prvním stupni jsou tato témata obsažena především v předmětech: Prvouka ( ročník ), Člověk a jeho svět ( ročník ), Tělesná výchova a Člověk a svět práce: - Osobní bezpečí - Základní hygienické návyky - Základy správné životosprávy - Vztahy mezi rodinnými příslušníky - Pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti - Dopravní výchova zásady dodržování bezpečnosti při cestě do školy - Význam sportování a správné výživy pro zdraví - Škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství - Týrání, zneužívání, šikana - Základy sexuální výchovy - Základní zdraví prospěšné cvičení - Kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení - Výběr a nákup potravin - Příprava jednoduchých pokrmů. Na druhém stupni jsou tato témata obsažena především v předmětech: Přírodopis, Zeměpis, Chemie, Dějepis, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví: - Komunikace v rodině, mezi vrstevníky, s dospělými 7

8 - Partnerské vztahy - Duševní a tělesné zdraví - Vyrovnání se s problémy - Způsoby chování v krizových situacích - Šikana a její projevy - Osobní a intimní hygiena - Sexuální výchova reprodukční zdraví, plánované rodičovství, pohlavní choroby, sexuální deviace, prostituce, pornografie - Pozitivní životní cíle a hodnoty - Nebezpečí vzniku závislostí a jejich prevence - Nebezpečí vzniku civilizačních nemocí a jejich prevence - Zásady zdravého způsobu života - Poruchy příjmu potravy - Lidská nesnášenlivost a její projevy - Základní demokratické principy - Kompromis, řešení problémů - Asertivní jednání - Náročné životní situace - Stres a jeho zvládání Možnosti relaxace - Rozdíly mezi lidskými rasami rasismus - Národnostní menšiny v ČR - Společné a odlišné znaky států konflikty, terorismus - Životní plány a cíle, smysl života, seberealizace -. b, Školní řád Základní pravidla, která jsou obsažena a podrobně vysvětlena ve školním řádu jsou důležitou součástí prevence: - Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Makarenkova 414, kterou sis vybral - Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním - Aktivně se zúčastňuj školní práce - Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy - Dodržuj školní pravidla - Chraň svoji školu i své věci - Jsi svobodný žák, který se rozhoduje - Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat - Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! - I vyučování má svá pravidla k dodržování máš právo na kvalitní vzdělávání! - Starej se o své školní dokumenty - Kdy do školních kanceláří - Školní jídelna je tu pro tebe - Nezapomeň dát o sobě vědět 8

9 - Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! - Dodržuj školní řád. c, Školní parlament Do školního parlamentu jsou z každé třídy ročníku voleni dva zástupci. Svou činnost Školní parlament zaměřuje na: - Zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků - Hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem - Podíl při organizaci chodu školy. Cíle Školního parlamentu: - Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy - Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy - Připomínat dodržování školního řádu - Pomáhat s organizací akcí tříd - Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy - Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy. Akce Školního parlamentu na tento školní rok: d, Práce třídních učitelů Práce třídního učitele se třídou je důležitou součástí prevence rizikového chování. Každý třídní učitel se schází se svou třídou 1x za 14 dní na třídnických hodinách. Převážná většina třídních učitelů druhého stupně absolvovala projekt PPP Jeseník: Pedagogická komunita-alternativní realizace třídnických hodin. Cílem tohoto projektu bylo naučit třídní učitele vést jiným způsobem třídnické hodiny, což by mělo mít vliv na minimalizaci rizikových jevů ve třídě. Kromě třídnických hodin učitelé se žáky organizují během školního roku různé akce na stmelení kolektivu: výlety na konci školního roku, ale i během roku, spaní ve škole, sportovní akce. Preventivní program 1. třída - Pravidla chování ve třídě, v hodinách, o přestávkách, v budově školy. Školní řád. - Všichni jsme kamarádi vztahy mezi sebou. Pohádka O řepě pomáhám rád druhým. Paleček a jeho kamarádi pomoc spolužákům. - Každý z nás je jiný vzájemná tolerance k druhým. Hra: Po mé pravici si sedne - Můj domov pocit bezpečí. Vztahy mezi členy rodiny, vztahy mezi sourozenci. Pohádka O poslušných kůzlátkách - poslušnost, plnění příkazů. 9

10 - Myslím také na druhé, umím obdarovat své nejbližší i své kamarády. Pohádka Krtek a Vánoce. - Na Zemi nejsem sám, jsem součást určité skupiny, mám vztah k místu, kde bydlím a žije tu má rodiny. - Bajka O lišce, jak pohostila čápa budu tolerantní, upřímný, nezištný. Preventivní program 1. B Září listopad: Pravidla třídy, Naše třída, O přestávce - kamarádské chování, prevence šikany, pomoc druhému, Když jde Ája do školy bezpečný pohyb při cestě do školy a ze školy, přecházení ulice. Prosinec: Moje rodina správné vzory v rodině, ochrana soukromí dětí ochrana před sociální sítí a ztrátou soukromí, prevence zneužívání dětí na internetu, pomoc druhému, Vánoce myslíme na druhé, nesobeckost. Leden: U babičky a dědečka úcta ke starým lidem. Únor: Lidské tělo, Péče o tělo výživa, péče o zdraví, prevence, životospráva, vyvarování se škodlivým a návykovým látkám atd. Březen duben: Rodinné oslavy alkohol, cigarety, návykové látky, Zaměstnání spolehlivost, poctivost, zodpovědnost k práci prevence porušování zákona, trestný čin. Květen: V obchodě podvádění, krádež, šizení. Preventivní program 2. třída Září: Pravidla chování ve třídě v hodinách, o přestávkách, v budově školy. Školní řád. Říjen: Všichni jsme kamarádi vztahy mezi sebou. Šikana jako negativní jev. Listopad: Můj domov, vztahy mezi členy rodiny pocit bezpečí. S cizími lidmi nesmím nikam chodit. Prosinec: Kladný vztah ke zvířatům. Vím, jak se mám k nim chovat, také mi nesmí ublížit. Leden: Každý vypadá jinak. Posuzuji člověka podle jeho chování. Tolerance k handicapovaným. Únor: Jíme zdravě, zdravý životní styl. Pozor na návykové látky. Březen: Na Zemi nejsem sám. Jsem součástí určité skupiny. Mám vztah k místu, kde bydlím. Duben: Umím se bezpečně pohybovat po komunikaci, znám základní pravidla sil. provozu. Umím přivolat pomoc. Květen: Chráním si své zdraví, umím se chovat v přírodě. Spolupráce s Policií ČR preventivní program Ajax. 10

11 Preventivní program 3. třída Září říjen: Vztah k místu, kde žiji, nebudu šikanovat své spolužáky. Listopad: Učíme se sebepoznání, seznamujeme se se správným životním stylem. Prosinec: Hezké vztahy mezi lidmi, vzájemná tolerance. Duben: Dodržujeme pravidla silničního provozu. Bezpečně se pohybujeme po komunikacích. Květen: Chráním si své zdraví, jím zdravě, dodržuji pravidelný režim dne. První pomoc přednáška paní Tylové ze záchranky. Preventivní program 4. A - Školní řád seznámení se školním řádem na začátku roku, jeho využití během školního roku - Pravidla chování ve třídě vytvoření pravidel v třídním kolektivu, jejich dodržování - Zdraví jako základní lidská hodnota zařazování vhodných činností do denního režimu, osvojování si zdravého životního stylu - Nebezpečí šikany upozornění na projevy šikany, předcházení projevům šikany, snaha o bezpečné klima ve třídě a ve škole - Nebezpečí návykových látek předcházení užívání návykových látek, upozorňování na zdravotní rizika a právní důsledky - Domácí násilí, týrání a zneužívání možnosti řešení s dalšími subjekty ( linka důvěry, ) - Kriminalita předcházení projevům kriminality, spolupráce s policií v případě podezření na kriminální činnost - Volný čas sportovní a zájmová činnost po vyučování, správné využití volného času. Preventivní program 4. B 1. Základní společenská pravidla Elementární slušnosti není nikdy nazbyt. Připomínat, doplňovat a rozvíjet dosavadní nabyté návyky a zásady slušného chování je každodenní trpělivou prací, kterou se dětem snažíme vštípit a utvrdit. Pravidla a normy pro komunikaci mezi lidmi v dnešní době zmatené a uspěchané době nabývají na vážnosti. Prosté poděkování či prosba musí být samozřejmostí, stejně jako pozdrav při setkání nebo odchodu. Děti se stávají pod vlivem médií (televize) a počítačových her hrubé, násilnické, vulgární a méně citlivé vůči jiným a ve vztazích k druhým. Závěr: Nečiňme nikomu něco, co nechceme, aby činil on nám, jedním z mnoha, které budeme vyžadovat po dětech. Velmi inspirativním se stává náš Řád školy, kde jsou v kapitole 5) velmi dobře formulována hesla, která stručnou formou vyjadřují postoje zúčastněných k jednotlivým situacím. Jak se zachovat v každodenním styku s jinými vrstevníky či staršími, lze nacvičovat a trénovat v mateřském jazyce formou her v komunikační výchově( např.co udělám v dopravním prostředku plném lidí, nachází-li se tam osoba starší atd.)dalším vhodným postupem může být formulace pravidel a zásad, 11

12 podle kterých se děti snaží žít v třídním kolektivu mezi sebou, k učiteli, k ostatním žákům tak, aby klima třídy bylo inspirující k další plodné práci. Desatero 4. B může pomoci tím, že sami žáci si stanoví a vymezí jednotlivé body a mantinely svého chování. Věřím, že i těmito zdánlivě maličkostmi, a samozřejmostmi lze zlepšit a ozdravit už tak velmi pokroucené vztahy mezi lidmi ve společnosti. 2. Drogy - memento dnešní doby Velkou hrozbou dle médií, která každodenně přinášejí stále více alarmující skutečnosti, je rozrůstání a prorůstání užívání drog do populace-náctiletých, ale i mladších ročníků, kteří navštěvují ZŠ. Že se to děje ve velkých městech je notoricky známé, ovšem omamné látky, distribuce i konzumace se objevují i na maloměstě a jinde, kde se to v minulých letech zdálo málo pravděpodobné. Tento nešvar nezná hranice, řešením je osvěta a prevence u stále mladších dětí, které snáze vlivem nevědomosti a dětské důvěřivosti, jsou více náchylnější než žáci znalí problému. Závěr: Děti poučíme o škodlivosti užívání drog formou povídání s důrazem na devastující účinky na to, co člověk nezbytně potřebuje k harmonickému a šťastnému životu-pevnému zdraví. 3 Alkohol, kouření Nejenom drogy jako takové, ale i ty, jejichž toleranci a užívání uznává a mnohdy i kvituje většina české populace-alkohol a cigarety budou problémem, se kterým si neví spousta lidí rady. O těchto negativních požitcích, které prostupují celou společností bylo napsáno mnoho, ovšem udělalo se málo. Přestože se legislativa staví spíše na stranu nekuřáků, jen velmi pomalu se pozitivní změny uvádějí do života. Některé rádoby celebrity svým příkladem a chováním určitě nejsou vzorem pro mladou generaci. Svými excesy s alkoholem a tolerancí přispívají k nedobrému stavu, kdy léčení nemocí spojené s konzumací alkoholických nápojů a kouřením stojí stát nemalé finance. Závěr: Potřebnou osvětou, neustálým připomínáním škodlivosti těchto látek na lidský organismus, apelací na zdravý úsudek člověka,i když děti prvostupňoví se těmito vlivy tolik nesetkávají jako jejich starší kamarádi v různých partách a komunitách. Pohovor s rodiči na třídních schůzkách je dobrou průpravou na potírání těchto negativních jevů. 4. Obezita V poslední době se stále aktuálnější hrozbou stává narůstající obezita obyvatelstva, nejvíce ohroženými skupinami se jeví mladí, děti, které jsou lehce ovlivnitelné a deformované všudy přítomnou reklamou médií. Děti se svými špatnými stravovacími návyky v rodině, masírováním nevhodných reklam v televizi jsou nuceny konzumovat potraviny, které při nedostatku pohybu v dnešní době vedou zákonitě ke zvyšování tělesné hmotnosti v ČR.Za poslední léta jsme se projedli až k pomyslnému bronzovému stupínku evropských tlusťochů. Všichni vědí, že obezita ruku v ruce přináší lidskému organismu nemoci pohybového aparátu v tom lepším, v tom horším neblaze končící choroby kardiovaskulární, které mnohdy bývají konečnou stanicí člověka v životě. - jak trávím svůj volný čas ( zájmová činnost po vyučování ) - školní řád, vytváříme pravidla v třídním kolektivu - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu - osvojují si zdravý životní styl - znají zdravotní a sociální rizika návykových látek - umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování apod.) je protiprávní 12

13 - zvyšování sebeúcty, sebedůvěry. Preventivní program 5. třída - jak trávím svůj volný čas (zájmová činnost po vyučování) - školní řád, vytváříme pravidla v třídním kolektivu - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - znají zdravotní a sociální rizika návykových látek - umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivost - ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování apod.) je protiprávní - zvyšování sebeúcty, sebedůvěry Konkrétní cíle: 1. Prevence agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu předcházet různým formám a projevům šikany podporou pozitivního a ve třídě i ve škole zajistit dohled nad bezpečností žáků o přestávkách a volných hodinách upevňovat obecně uznávané hodnoty a morální postoje ve společnosti 2..Prevence záškoláctví předcházet záškoláctví podporou pozitivního a zdravého klimatu ve třídě i ve škole upevňovat spolupráci a komunikaci s rodiči spolupracovat s dalšími subjekty v případě podezření na záškoláctví (zdravotníci, policie) 3. Prevence závislostí (kouření, alkoholismus, virtuální drogy, ) 13

14 předcházet užívání jakýchkoliv návykových látek omezit přístup žáků k virtuálním drogám ve škole (zablokování nevhodných webových stránek a nepřístupný Facebook, ) upozorňovat na zdravotní rizika a právní důsledky spojené s užíváním návykových látek vést žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem 4. Prevence rizikových sportů a chování v dopravě začlenit dopravní výchovu do výuky upozorňovat na zdravotní rizika a právní důsledky při nedodržování bezpečnostních pravidel 5. Prevence poruch příjmu potravy podporovat zdravý životní styl a kladný vztah žáků ke svému tělu předcházet negativním vlivům médií a reklamy upozorňovat na zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu potravy 6. Prevence rizikového sexuálního chování - předcházet rizikům předčasného a rizikového sexuálního života - upozorňovat na zdravotní rizika a právní důsledky spojené s tímto chováním - posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty související s rodičovstvím - 7. Prevence domácího násilí, týrání a zneužívání předcházet rizikům zneužívání (i sexuálního), týrání a zanedbávání poučit žáky o možnostech řešení domácího násilí s dalšími subjekty (linky důvěry, ) podporovat zdravé sebevědomí žáků, posuzovat chování ve vztahu k normalitě a společenské normě spolupracovat s dalšími subjekty (linka důvěry, ) v případě podezření na 14

15 domácí násilí 8. Prevence kriminality ( krádeže, vandalismus ) předcházet základním projevům kriminality a delikvence upozorňovat na právní důsledky při nedodržení zákonů a pravidel upevňovat spolupráci a komunikaci s rodiči spolupracovat s dalšími subjekty (policie) v případě podezření na kriminální činnost Zařazení do výuky: 1. V rámci výuky přírodovědy budou zařazena témata agrese, šikana, násilí, rasismus, záškoláctví, porucha příjmu potravy 2. V rámci výuky vlastivědy bude zařazeno naše nejbližší okolí možné negativní jevy v našem okolí (na co by si děti měly dávat pozor, jak by se měly chovat k cizím lidem, atd.) 3. Ve výuce českého jazyka, čtení budou zařazeny závislosti (drogy, kouření, alkohol, ) Preventivní program 6. třída - stmelovací hry + podzimní sešlost třídy - vánoční besídka - netradiční odpoledne na sněhu - školní výlet. Preventivní program 7. A - výlet se třídou vzájemná spolupráce, komunikace a zlepšení vztahů 15

16 - program Elio pro školy práce kolektivu, týmová spolupráce, vedení k respektu druhých spolužáků, komunikace - exkurze vodní tvrz, hvězdárna, středisko volného času Duha vzdělávací a výchovný význam - aktivní zapojování do školních a mimoškolních akcí, aktivní zapojení třídy do vánoční a závěrečné akademie vzájemná spolupráce, komunikační a organizační činnost vedoucí k lepšímu vztahu - spaní ve škole prožitky, úcta, poznávání a respektování ostatních - využití volnočasových aktivit pro zlepšení kolektivu ( bruslení, opékání, ) - LV sportovní prožitky a nové zážitky v týmu, výchovně vzdělávací proces. Preventivní program 7. A - pravidelné třídnické hodiny řešení kázeňských problémů, vztahů ve třídě a problémy žáků - zapojení do projektu Elio pro školy formování kolektivu, zlepšení vztahů, role ve třídě, řešení společných úkolů a konfliktů - spaní ve škole - školní výlet. Preventivní program 8. třída - školní výlet - spaní ve škole - třídnické hodiny. Preventivní program 9. a - příprava a organizace školních akcí - zlepšování klimatu třídy a předcházení rizikovým jevům - motivace k účasti v soutěžích a olympiádách a ke studiu - třídnické hodiny komunitní kruh, důsledné dodržování stanovených pravidel. Preventivní program 9. Třída 16

17 - školní výlet - exkurze - vodní tvrz, hvězdárna, středisko volného času Duha - aktivní zapojení do školních a mimoškolních akcí - aktivní zapojení do vánoční a závěrečné akademie - spaní ve škole - využití volnočasových aktivit pro zlepšení kolektivu ( bruslení, opékání, ) e, Jednorázové výchovně preventivní akce Škola je zapojena do projektu: Jeden svět na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni při ČT. Tento projekt je zaměřen na prevenci rizikových jevů především na problematiku drog, boj s rasismem a intolerancí. V rámci tohoto projektu dostáváme spoustu materiálů na toto téma, které jsou využívány ve výuce. V listopadu vždy organizujeme pro žáky 9. tříd projekci filmu a besedu s pamětníkem na téma Příběhy bezpráví, které se zabývají dějinami 20. století. Během školního roku se zapojíme do dalších akcí, které budou v rámci projektu pro školy pořádány. Škola využije nabídky Preventivní informační skupiny Policie ČR. V rámci této nabídky se žáci 2. ročníku zapojí do preventivní akce AJAX, která je zaměřena na dopravní výchovu a prevenci rizikového chování. Pro žáky prvního i druhého stupně budou zorganizovány besedy o zdravém životním stylu, které zajišťuje Poradna zdraví Šumperk: - První třída Úraz není náhoda - Druhá třída Zdravá výživa - Třetí třída Proč je pohyb důležitý - Čtvrtá třída NE Bezpečná síť - Páté třídy Dospívání - Šesté třídy Hra o nezávislost Pro žáky druhého stupně budou uskutečněny besedy na téma nebezpečí rizikových jevů, které pro nás připraví K-centrum Darmoděj z Jeseníku. Žáci 7. tříd jsou zapojení do projektu Elio pro školy, který je zaměřen na předcházení rizikových jevů a na budování vzájemných dobrých vztahů ve třídě. Integrovaní, zohlednění a sociálně znevýhodnění žáci 7. až 9. tříd jsou zapojeni do projektu Na správné cestě, který jim má pomoci vybrat vhodné zaměstnání a předcházet rizikovým jevům. 17

18 Naše škola je také zapojena v projektu Technika má zelenou, který je určen pro žáky 2. stupně a jeho cíl je vzbudit zájem u žáků o studium technických oborů. Další akce: Vědomostní soutěže: září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Logická olympiáda Přírodovědný klokan OČJ Dějepisná olympiáda MO 5. tř. MO 9. tř. Chemická olympiáda Biologická olympiáda Olympiáda z anglického jazyka Zeměpisná olympiáda Pythagoriáda 1. stupeň Pythagoriáda 2. stupeň Matematická olympiáda 6., 7., 8. tř. Matematický klokan 1., 2. stupeň Fyzikální olympiáda Přírodovědný list Matematická soutěž 4. tříd - Javorník Dovednostní soutěže: září říjen listopad prosinec březen duben červen Přespolní běh Běh Terryho Foxe Turnaj ve florbalu OP v přespolním běhu Jeden svět na školách Duchová písnička Vánoční plavání Skok vysoký 2. stupeň Vánoční laťka - Jeseník Recitační soutěž Formela Cup Zvoneček Atletika Pohár rozhlasu v atletice Akce: 18

19 září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celoročně Seznámení s prací IZS Bludiště Táhneme za jeden provaz Drakiáda Soutěž v obratnosti Projekt Opracování dýně Podzimní výtvarná soutěž OP šachy Vánoční besídka Cestou k Betlému Vánoční dílničky Vánoční akademie Vánoční výtvarná soutěž Stavby ze sněhu Skok vysoký Halová kopaná Orion Florbal Cup 2. st. LV 1. st. LV 2. st. Velikonoční sobotní škola Návštěva partnerské školy Den Země Formela Cup Den matek Letní mámení MC Donald Cup 1. st. Školní výlety Den dětí Školní akademie Recyklohraní Činnost ŠD a ŠK: Září: zábavné odpoledne, výlet do Lázní Jeseník kino Říjen: dyňové slavnosti + spaní ve škole + výstavka výrobků z přírodnin Listopad: návštěva hasičů v Jeseníku, sportovní hry Prosinec: vystoupení na akademii školy, prodej keramiky Cesta k Betlému, Vánoční dílničky, Pexesový, Kvartetový král, předvánoční rej Leden: návštěva MŠ Okno do školy, turnaj ve florbale, dárky k zápisu Únor: karneval v maskách 19

20 Březen: návštěva knihovny, pohádkové klubíčko, týden kvízů, hádanek a sudoku Duben: jezdím podle pravidel s PČR ( návštěva PČR v Jeseníku), rej čarodějnic, Velikonoční dílničky + výstavka Květen: poznáváme okolí / výlet, malování křídou, módní přehlídka Červen: celodenní výlet s opékáním ( rozloučení se školou ), vystoupení na akademii školy. f, volnočasové aktivity žáků Na škole pracují tyto zájmové útvary: Kroužky ( Duha Jeseník ) Kroužek třídy vedoucí Malý výtvarník 1.st. Mgr. Jarmila Procházková Pohybové a sportovní hry 1.st. Mgr. Kateřina Halouzková Anglický jazyk 1.st. Mgr. Pavla Mudrová Florbal 2. st. Mgr Josef Zbýňovec Basketball 2. st. Mgr. Josef Zbyňovec, Iveta Komínková Atletika 1.,2. st. Mgr. Rostislav Kolich Dramatický kroužek 2. st. Mgr. Jiří Štěpán Truneček Kroužky počet žáků vedoucí Kytara 12 Ludmila Šimonová Keramika 48 Eva Franklová Šikulové 18 Gabriela Janáčiková Činnost školního metodika prevence 20

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o. Vítězslava Nezvala 2467/25, Most Minimální preventivní program šk. rok 2016/2017 Vypracoval: Mgr. Marcela Černá - školní metodik prevence Schválil: Mgr. Marcela Černá

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy.

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Hodnocení prevence rizikových jevů za rok 2015/2016 V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Ve druhém

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2016/2017 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více