Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy I. schvaluje 1. udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality nepřesahujících 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze formou dotace v celkové výši tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu Městské policie hl.m. Prahy v kapitole 0748, běžné výdaje v celkové výši tis. Kč přidělené v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze na vrub výdajů kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. úpravu rozpočtu příspěvkovým organizacím v kapitole 0416, využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 359 tis. Kč v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze na vrub výdajů kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 4. text vzorové dotační smlouvy dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 5. návrh Komise Rady hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy na nepřidělení dotace dle přílohy č. 5 tohoto usnesení II. souhlasí 1. s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality nad 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze formou dotace v celkové výši tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 2. se snížením rozpočtu běžných výdajů v kap. 0704, záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku ve výši tis. Kč za současného navýšení běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy v kap. 0716, 6330, pol (ÚZ 81) ve výši tis. Kč a s poskytnutím účelových neinvestičních dotací ve výši tis. Kč městským částem hl.m. Prahy v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

2 III. ukládá 1. radnímu Hadravovi 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto usnesení Termín: MHMP - ROZ MHMP 1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. a I.3. tohoto usnesení Termín: MHMP - ZSP MHMP 1. podepsat smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.1. tohoto usnesení Termín: Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy Předkladatel: radní Hadrava Tisk: R Provede: radní Hadrava, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZSP MHMP Na vědomí: odborům MHMP

3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Schváleno z rozpočtu HMP 1 "1. Sportovní občanské sdružení" Národních hrdinů Praha-Dolní Počernice IČO: Dětský domov cup 2015 Cílem projektu je využítí sportu jako prevence proti rizikovým faktorům pravidelnými sportovními akcemi, prací s dětmi a mládeží v dětských domovech. Přednášky, testy a diskuse s dětmi a pedagogickými pracovníky nebo lektory. Seznámení s prací MP hl. m. Prahy a P ČR Kč Kč Kč 2 ACORUS, o. s. Podvinný mlýn 669/ Praha 9 IČO: ACORUS - poskytování právních informací obětem trestných činů - obětem domácího násilí Jedná se o celoroční poskytování právních informací obětem TČ. Jde o to, aby oběti TČ získaly informace ve smyslu Zákona o obětech TČ a schopnosti bránit se domácímu násilí právní cestou. Metody - individuální poradenství. Formy - ambulantní, em Kč Kč Kč 3 ACORUS, o. s. Podvinný mlýn 669/ Praha 9 IČO: Armáda spásy v České republice, z. s. Petržílkova 2565/ Praha 13 IČO: Prevence násilného chování v partnerských vztazích Prostřednictvím besed se studenty SŠ, gymnázií a SOU interaktivními metodami zvyšovat jejich informovanost o domácím partnerském násilí, jeho formách a znacích Kč Kč Kč Terénní program - CSS BB Armády spásy Cílem je monitoring osob bez přístřeší: práce spočívá ve vyhledávání, jejich kontaktování, představení a nabídnutí sociálních služeb AS. V případě zájmu může jít o doprovod na úřady, motivace k vyřízení osobních dokladů nebo program zaměřený na návrat do běžného života Kč Kč Kč 5 Bílý kruh bezpečí, o. s. U Trojice 1042/ Praha 5 IČO: Služby na pmoc obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí (dále BKB) se věnuje komplexní pomoci obětem všech trestných činů (bez rozdílu věku a pohlaví), jejich rodinám a svědkům závažných trestných činů. Koná tak na nestátní úrovni, své služby poskytuje občanům na principech bezplatnosti, odbornosti, diskrétnosti a nestrannosti Kč Kč Kč 8 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. V zápolí 1250/ Praha 4 IČO: Preventivní komiksové letáky Reedice ( výtisků) a distribuce 12ti sad edukativních komiksových příběhů s tématy fyzického týrání, sexuálního zneužívání, citového nepřijetí dítěte v rodině, domácího násilí atd. Komiksy budou distribuovány do pražských ZŠ, nízkoprahových center, na OSPODy a PPP Kč Kč Kč 10 DOM - Dům otevřených možností, o.p.s. Braunerova 431/ Praha 8 IČO: DOM proti kriminalitě mladých lidí žijících bez rodinného zázemí Projekt je určen pro klienty, u nichž se již projevily vážnější tendence k porušování zákona, poruchy chování, drobná kriminalita. Projekt obsahuje specifické aktivity: 1) spolupráce se školami a skupinová práce ve školách, 2) kontaktní práce s mladými lidmi v situaci akutní nouze, 3) specifické programy pro mladé lidi cílové skupiny v pobytových službách DOMU, 4) pracovní program Kč Kč Kč Strana 1

4 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 15 Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s. U nás 873/ Praha 4 IČO: Domov na půl cesty Maják Cílem je snižovat rizikové chování mladých lidí ve věku let prostřednictvím: a) podporovaného bydlení po dobu 2 let, b) tréninkovými byty, c) získání stabilního zaměstnání, d) zvyšování právního povědomí o bezp. chování a ochrany před trestnou činností, e) finanční gramotnosti a oddlužení, f) upevnění hygienických návyků, g) zásad zdravé výživy, h) pěstování ekologického povědomí Kč Kč Kč 16 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 1595/ Praha 2 IČO: Výchova k bezpečí - Ochrana člověka za mimořádných událostí (pokračující projekt) Jde o rozšíření výukových prostor v nově upraveném vestibulu interaktivním prostředí, které bude znázorňovat vývoj lidské společnosti a ohně od doby pravěké jeskyně až po současnost. Rozšířením prohlídky stanice o daný výukový blok doplněný interaktivním prostředím vestibulu se tato plně stává formou preventivně výchovné činnosti s dosahem též do oblasti prevence kriminality (prolínající témata v souvislosti s povinnostmi občanů plynoucími ze zákona o požární ochraně, o IZS, o krizovém řízení) Kč Kč Kč 17 Husitské centrum, o.p.s. V tišině 474/ Praha 6 IČO: Nízkoprahový klub Husita Jedná se o ambulantní službu poskytovanou v souladu s principy nízkoprahovosti, která pomáhá klientům lépe se orientovat v soc. situacích a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé životní situace. Naplňuje zákonem stanovené činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační, zpraostředkování kontaktu se společenským prostředím, soc. terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů Kč Kč Kč 19 Imperativ Kovařovicova 1141/ Praha 4 IČO: "Vzděláváním proti nenávisti" Jedná se o projekt specifické prevence kriminality se zaměřením na problematiku extremismu s důrazem na kriminalitu z nenávisti (HATE CRIME). Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd a studenti 1. ročníků SŠ, SOU, VOŠ, formou je přednášková činnost a distribuce propagačních a ilustračních materiálů Kč Kč Kč 21 Iuridicum Remedium, o.s. Vírská 278/ Praha 9 IČO: Právní pomoc a osvěta seniorů jako prostředek k prevenci kriminality a sociálního vyloučení Zajištění právní pomoci seniorům a jejich přímé osvětě v problematice zadlužení jako důsledku předchozí kriminální činnosti. Součástí je i prevence těchto jevů, k níž bude směřovat vedle individuální právní pomoci i medializace kauz. Projekt se bude členit na 3 skupiny aktivit - právní, osvětové a koordinační činnosti Kč Kč Kč 25 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Pozor na ně! Projekt je zaměřen na snižování majetkové kriminality. Jedná se o informační kampaň, kdy preventivní rady jsou cílové skupině sdělovány pomocí graficky zpracovaných plakátů. Informační kampaň se bude zaměřovat na nejčastější formy majetkové trestné činnosti, mezi které patří kapesní krádeže, krádeže odložených věcí a krádeže věcí nesených při sobě Kč Kč Kč Strana 2

5 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 26 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Dotisk výukových materiálů s preventivní tématikou Policie České republiky při svých preventivních aktivitách využívá výukové materiály, které vzešly z aktuální potřeby interaktivně oslovit děti. Jedná se zejména o Poldovy omalovánky, dále o Test bezpečného chování a Sešit plný průšvihů, dopravní pexeso napomáhá při výuce dopravní výchovy a Poldíkovy kartičky obsahují preventivní informace z celé oblasti prevence kriminality Kč Kč Kč 27 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Motivační předměty s preventivní tématikou Policie České republiky při svých preventivních aktivitách oslovuje velké množství osob z různých cílových skupin. Při těchto preventivních akcích jsou aktivní příjemci prevence za svou snahu odměňováni užitečnými předměty preventivního charakteru a jsou dále motivováni k pozitivnímu přístupu k vlastní bezpečnosti. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy během roku pořádá přes 200 akcí pro veřejnost a na 800 besed pro žáky základních a středních škol. Cílem projektu je materiální zabezpečení těchto aktivit Kč Kč Kč 29 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Ozbrojený útočník ve škole Jedná se o projekt sekundární prevence zaměřený na problematiku ozbrojených útoků ve školských zařízeních. V minulosti proběhlo 24 seminářů, které byly připraveny pro celkem 6500 pedagogických pracovníků. Výše popsaný seminář bude doplněn o nové poznatky znovu nabídnut pedagogickým pracovníkům a dále bude cílová skupina rozšířena o koordinátory prevence kriminality MČ, krizové manažery MČ, zástupce školských odborů MČ a zástupce MHMP, MŠMT a metodiky prevence PPP Kč Kč Kč 30 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Policie v médiích Cílem projektu je navázat na školení, které pracovníci Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy absolvovali v roce Mediální kurz s názvem Mediální prezentace prevence policisté absolvovali na Akademii České tiskové kanceláře. Tento kurz má zlepšit prezentaci preventivních činností Policie ČR v médiích. Hate crime (Násilí z nenávisti) je fenomén, který je v dnešní společnosti neustále přítomen. Policie proti těmto formám násilí bojuje jak na úrovni prevence, tak při různých demonstracích, pochodech a sportovních utkáních k zajištění veřejného pořádku. Antikonfliktní tým je nová forma preventivního působení k předcházení protiprávnímu jednání při akcích s účastí většího počtu osob spojených s riziky narušení veřejného pořádku. Hlavním úkolem týmu je komunikace, resp. umět efektivně komunikovat, využívat k tomu vhodné komunikační techniky a umět je aplikovat v praxi Kč Kč Kč 32 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Aktivně proti "Násilí z nenávisti" Kč Kč Kč 33 La Strada Česká republika, o.p.s. Bořivojova 1007/ Praha 3 IČO: Zvýšením informovanosti mládeže k prevenci obchodování s lidmi Cílem projektu je snížit riziko obchodování s lidmi u mládeže, a to zvýšením jejich povědomí o rizicích obchodování s lidmi při vstupu na pracovní trh včetně cestování za prací do zahraničí. Budou realizovány přednášky na SŠ v Praze zaměstnankyněmi a zaměstnanci organizace La Strada a zároveň proběhne školení strážnic a strážníků MP hl.m. Prahy v prevenci na školách i po skončení projektu Kč Kč Kč Strana 3

6 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 35 Lata - Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení Senovážné náměstí 977/ Praha 1 IČO: Ve dvou se to lépe táhne Hlavním cílem projektu je prevence výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve věku let v Praze a snižování rizika sociálního selhání (potažmo soc. vyloučení) zvolené cílové skupiny. Cíl naplňujeme prostřednictvím vrstevnického provázení klientů, v rámci kterého získávají sociální dovednosti, vzorce chování a zkušenosti s bezpečným trávením volného času, i práce odborníků Kč Kč Kč 36 Liga otevřených mužů, o.s. Jeseniova 1908/ Praha 3 IČO: Muži proti násilí na ženách a dětech Projekt přispívá k primární a sekundární prevenci domácího násilí díky terapeutické práci s muži, kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách a dětech. Projekt zahrnuje skupinovou terapii násilných osob na základě inovativní metody "zvládání vzteku" (anger management), dále individuální poradenství a preventivně-informativní kampaň na internetu Kč Kč Kč 64 NADĚJE K Brance 11/19e Praha 13 IČO: Socioterapie s mladými bezdomovci Projekt tvoří ucelený program. Jeho jednotlivé moduly jsou voleny tak, aby působily na základní složky osobnosti mladého člověka. Cílem projektu je zapojit do projektu alespoň 80 osob, zmírnit sociálně patologické jednání mladých bezdomovců, snížit počet mladých bezdomovců trávící čas v ulicích Prahy. Prostředek: systematicky vedená socioterapeutická práce. Metody vycházejí z psychoterapeutických směrů: socioterapie, arteterapie, dramaterapie, teatroterapie a jsou doplňeny pracovní terapii a principy ze zážitkové pedagogiky Kč Kč Kč 65 Neposeda Českobrodská Praha 7 IČO: Cesta hrdiny Cílem je motivovat účastníky ke změně životního stylu a přispívat k jejich osobnostnímu, sociálnímu a morálnímu rozvoji. Sekundárním cílem je zlepšení provázanosti jednotlivých subjektů podílejících se na péči o daného klienta. Program probíhá v průběhu celého roku - v odpoledních hodinách dle možností klienta - v kombinaci skupinové a individuální formy Kč Kč Kč 66 Neposeda Českobrodská Praha 7 IČO: Komunitní terénní program Křižovatka Posláním programu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady. Snižovat dopady sociálně negativních jevů na život v lokalitě. Vyhledávat osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivovat je k aktivnímu řešení své situace a k včasnému využití návazných služeb. Identifikovat rizikové situace v rámci komunity a řešit je Kč Kč Kč 67 Neposeda Českobrodská Praha 7 IČO: Nízkoprahový klub a terénní program AUTOBUS V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu AUTOBUS se snaží o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti, aby vnímali pozitivní i negativní důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Pracuje se s dospívajícími ve věku od 11 do 18 let a čelí mnoha vývojovým úkolům; žijí neb tráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21; jsou zasaženi nepříznivou sociální situací - chovají se rizikovým způsobem, nejsou spokojeni se svým životem Kč Kč Kč Strana 4

7 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 69 Občanské sdružení R - Mosty Havlíčkovo náměstí 300/ Praha 3 IČO: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež R-Mosty Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života romských i neromských dětí, které zažívají složité životní situace, omezující životní podmínky, život v sociálně vyloučené komunitě nesoucí znaky sociálně-patologických návyků, a diskriminaci na základě svého etnického původu nebo soc. vyloučení.. Cílem je i přispět k jejich snadnějšímu sociálnímu začlenění a k vyrovnání příležitostí vzhledem k ostatním dětem kvalitně poskytovanými nízkoprahovými sociálními službami snížit rizikovost prostředí a zabránit tak růstu sociopatologických jevů včetně kriminality Kč Kč Kč 71 Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1669/ Praha 11 IČO: Chceme začít znovu Prevence recidivy u klientů projektu propuštěných z výkonu trestu, zajištění potřebné podpory pro návrat do normálního života. Upevnění jejich pracovních návyků. Při pravidelných setkáních motivovat ke zvýšení sociálních kompetencí, učit je jednat s úřady. Pomoci jim adaptovat se na životní změny, převzít odpovědnost za své chování. Snažit se o sblížení s jejich rodinou, dětmi, řešit dluhy, bydlení, zaměstnání. Projekt je určen pro cca 30 osob po VT Kč Kč Kč 73 Prev-Centrum Meziškolská 1120/ Praha 6 IČO: Prev-Centrum, Nízkoprahové služby - UNCLE - týmy pro mládež Projekt UNCLE TÝM PRO MLÁDEŽ je integrální součástí sociální služby NZDM Prev-Centrum, z.s., respektive rozšiřuje možnosti péče o ohrožené děti a mladistvé. Jedná se o sociálně-terapeutický program, jehož koncepce a zvolené metody práce eliminují rozvoj rizikového chování u ohrožených dětí a mládeže, a předchází tak či brání recidivě jejich trestního jednání, páchání přestupků vůči zákonu a vážnějším prohřeškům vůči polečenským normám. Program je lektorován ve polupráci s Útvarem prevence MP hl. m. Prahy. Smyslem aktivit s MP je přiblížit práci MP mladým lidem, odstraňovat obavy a předsudky, které mohou mít s touto složkou spojeny Kč Kč Kč 74 Prev-Centrum Meziškolská 1120/ Praha 6 IČO: Prev-Centrum, Nízkoprahové služby - NZDM suterén Jedná se o provoz Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Suterén a terénní sociální práci s mládeží, jejichž prostřednictvím jsou vykonávány aktivity zaměřené na rizikové skupiny problémových dětí a mládeže, které účinně omezují jejich rizikového chování a poskytují jim pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén nabízí neorganizovaným dětem a mládeži od 12 let bezpečný prostor pro trávení volného času, širokou nabídku volnočasových aktivit a podporu při řešení obtížných životních situací Kč Kč Kč 77 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138/ Praha 12 IČO: Probační program Proxima Sociale Cílem projektu je resocializace mladistvých prostřednictvím skupinových a individuálních setkání a zážitkových výjezdů. Jde o rozvoj nekriminálních vzorců chování, posílení odpovědnosti za sebe a své chování (vč. snahy o urovnání vztahů s obětí), schopnosti akceptovat společenská pravidla, posílení vazeb na nerizikové sociální prostředí, sebepoznání, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. Cílovou skupinou jsou pachatelé ve věku let, vstup dobrovolný či nařízený soudem Kč Kč Kč Strana 5

8 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 78 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138/ Praha 12 IČO: Resocializační pobyty pro Prahy 11, 12, 13 a 16 Cílem projektu je především zvyšování právního vědomí cílové skupiny, vytváření pozitivní hodnotové orientace cílové skupiny, vedoucí ke změně životního stylu a dlouhodobá práce s mládeží, která je ohrožena sociálně nežádoucími jevy. Prostředky a metody k dosažení cíle - resocializační výjezd a celoroční návazná kontaktní práce v nízkoprahových klubech, v terénních programech a spolupráce s odborem sociální péče a zdravotnictví a oddělením OSPOD. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 12 do 19 let, které jsou ohrožené sociálně nežádoucími jevy, poruchami chování a pochází z dysfunkčních a neúplných rodin Kč Kč Kč 82 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Podolská 242/ Praha 4 IČO: Stopnasili.cz na školách Cílem je preventivní ochrana žáků a studentů před různými formami násilí. Jde o informování o trestně právních i psychických dopadech násilí - semináře na školách v Praze, pomoc pedagogům, akcent na kyberstalking a další nebezpečí internetového sledování, případně kriminality, kterou studenti v roce 2014 více přiznávají, násilí se objevuje i více ze strany dívek. Cílovou skupinou je školní mládež ve věku 4-19 let, a také učitelé, výchovní poradci, preventisté v Praze Kč Kč Kč 83 ROZKOŠ bez RIZIKA Vlhká 166/ Brno-střed IČO: "Pražská kvítka" Cílem projektu je prevence viktimizace, prevence násilí na sex. pracovnicích a prevence páchání vlastní trestné činnosti; sociální a terapeutická práce se ženami, které zažily již nějakou formu násilí či vykořisťování v prostituci; zvyšování informovanosti a ovlivňování zákazníků sex. pracovnic a dalších skupin. Cílovou skupinou jsou sexuální pracovnice, bývalé sexuální pracovnice, ženy a dívky, které zvažují, že by mohly začít poskytovat sexuální služby, ženy ohrožené prostitucí Kč Kč Kč 84 RUBIKON Centrum Korunní 101/ Praha 3 IČO: Terciální prevence v Praze - zaměstnávání a řešení dluhů Cílem projektu je terciální prevence kriminality (recidivy) u min. 70 osob s trestní minulostí na území hl. města Prahy. Jedná se o resocializační program, který se zaměřuje na tyto oblasti integrace cílové skupiny: 1. podpora stabilizace životní situace 2. získání prac. uplatnění 3. řešení zadluženosti. Služby jsou poskytovány jako komplex aktivit. Cílovou skupinou jsou osoby s trestní minulostí: a) po výkonu trestu odnětí svobody b) osoby vykonávající alternativní trest c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů Kč Kč Kč 87 Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. Kobyliské náměstí 640/ Praha 8 IČO: Oratoř - otevřené aktivity pro volný čas dětí a mládeže Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dětí a mládeže v lokalitě Prahy 8 a nabízenými alternativními volnočasovými činnostmi eliminovat patologické jevy, které se u dětí a mládeže vyskytují. Projekt Oratoř nabízí dětem a mládeži možnost smysluplného trávení času v bezpečném prostředí. Projekt je realizován jako běžný provoz a jednoráz.aktivity. Provoz probíhá 5 dní v týdnu (po-pá), od 14 do 18 hod., včetně letních prázdnin. V této době mohou děti využít nabídku prostoru a volnočas. aktivit. Jednoráz. aktivity jsou realizovány hlavně o víkendech a školních prázdninách, tedy v době, kdy jsou děti a dospívající nejvíce ohroženi sociálně patol. jevy Kč Kč Kč Strana 6

9 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 88 Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 Nové Mlýny Praha 1 IČO: Dny mladých hasičů 2015 Cílem projektu je prevence kriminality u dětí v období letních prázdnin nabídkou aktivního vyžití. Jedná se o strukturovaný program, kdy členové SDH Praha 1 organizují tematická setkání s různými bezpečnostními nástrahami běžného dne a lektoři z řad složek IZS dětem přiblíží řešení těchto krizových situací. Dny mladých hasičů budou organizovány ve dvou termínech o prázdninách Projekt je založen na konceptu příměstského tábora, kdy účastníci přespávají doma a denně dojíždějí na táborovou základnu. Základna je situována do zahrady v Loretánské ulici, přičemž její základ tvoří soubor velkých vojenských stanů a výcvikový polygon pro hasiče. Na základně probíhají základní program. bloky hasičské dovednosti, záchranářské techniky Kč Kč Kč 91 "Sdružení na pomoc dětem s handicapy" Vlčkova 1067/ Praha 14 IČO: Nízkoprahový klub Pacific Jde o navázání kontaktu se sociokulturně znevýhodněnými dětmi a mládeží, poskytování odborné pomoci a podpory, eliminovat jejich rizikové chování. Projekt je určen dětem a mládeži ve věku od 6 do 22 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a ohroženi společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahový klub Pacific je kontaktním místem s neformálními programy pro děti a mládež. Význam klubu spočívá především v jeho preventivní a poradenské činnosti. Klientům jsou celoročně k dispozici kvalifikovaní pracovníci klubu i externí odborníci Kč Kč Kč 95 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Křovinovo náměstí 11/ Praha 20 IČO: Prevence kriminality SKP HOPO Cílem projektu je vytvoření a posílení sociálně zdravého životního postoje, zásad slušného chování a právního povědomí jako prevence rizikového jednání u nezletilých, ubytovaných v azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice. Jedná se o celoroční činnost s nezletilými a mladistvými osobami, ubytovanými s rodiči v azylovém domě SKP HOPO Kč Kč Kč 96 Teen Challenge International ČR Na Bendovce 103/ Praha 8 IČO: Nízkoprahové centrum Teen Challenge pro ohrožené děti a mládež Nízkoprahové centrum pro ohrožené děti a mládež - otevřeno 4x týdně od 14 do po celý rok s výjimkou vánočních svátků. Program: příprava do školy, doučování,výtvarné a sportovní aktivity, prevenční programy, individuální řešení výchovných a vzdělávacích problémů, terénní práce, resocializační pobyt pro klienty centra (každoročně pro 22 dětí a teenagerů v délce trvání 10 dnů. Cílem pobytu je poskytnout jim možnost strávit alespoň část letních prázdnin bezpečným, motivujícím a aktivním způsobem) Kč Kč Kč 99 "YMCA Praha o.s." Na poříčí 1041/ Praha 1 IČO: Preventivní programy YMCA na Jižáku Cílem je snižování rizik vyplývajících z životní situace či chování cílové skupiny poskytováním služeb sociální prevence a návazných služeb. Pomoc dětem bezpečně ovládat situace, které je ohrožují. Metody k dosažení cíle: A/ sociální služby, B/ návazné volnočasové aktivity, C/ aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj a preventivní témata Kč Kč Kč Strana 7

10 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace do Kč) 100 "YMCA Praha o.s." Na poříčí 1041/ Praha 1 IČO: YMCA Praha na Sedmičce Cílem projektu je snižování rizik vyplývajících z životní situace či chování cílové skupiny poskytováním služeb sociální prevence a návazných služeb. Metody k dosažení cíle: A/ sociální služby, B/ návazné volnočasové aktivity, C/ aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj a preventivní témata. Cílovou skupinou jsou děti z Prahy 7 ve věku 6 15 (26 let), které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením Kč Kč Kč 104 ŽIVOT 90 Karoliny Světlé 286/ Praha 1 IČO: Prevence domácího násilí na seniorech Hlavním cílem projektu je poskytnutí pomoci seniorům ohroženým sociálním násilím. Metody: Telefonická krizová pomoc, sociální odborné poradenství, poradenství v oblasti domácího násilí a syndromu EAN Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Strana 8

11 Projekty prevence kriminality 2015 (Organizační složka města, příspěvkové organizace) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č ze dne (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze) Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Schváleno z rozpočtu HMP 56 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP Cílem projektu je formou přednáškové a poradenské činnosti poskytovat základní rady a informace k ochraně života, zdraví a majetku. Naučit seniory a ZTP, aby získané preventivní informace a dovednosti dokázali analogicky použít v praxi a tyto znalosti předali dále svému okolí. Zajistit informační a poradenský servis přizpůsobený potřebám seniorů a ZTP a tím minimalizovat hrozící rizika kriminality Kč Kč Kč 57 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Senior akademie Projekt Senior akademie je realizován od roku 2006 a jedná se o cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality na principu univerzity třetího věku. Forma uceleného komplexu témat z oblasti prevence kriminality podrobněji seznamuje zájemce z řad seniorů s touto oblastí. Vzdělávací cyklus tvoří 12 přednáškových bloků a 3 exkurze. Senior akademie je rozložena do třech měsíců, přičemž v jednotlivém bloku je podrobněji rozebíráno konkrétní téma např. Prevence osobního bezpečí, Ochrana a zabezpečení majetku, Senioři versus podvodníci, Domácí násilí, Finanční gramotnost apod Kč Kč Kč 58 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Týdny se seniory Projekt představuje soubor vzdělávacích aktivit v oblasti prevence kriminality zaměřený na zvýšení informovanosti cílové skupiny občanů hl. m. Prahy o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. V rámci pětidenních pobytů situovaných mimo Prahu proškolí pracovníci Oddělení prevence MP hl. m. Prahy přibližně 100 seniorů z problematiky týkající se ochrany života, zdraví a majetku. Projekt je specifický tím, že na rozdíl od klasických preventivních činností, nabízí širší pole působnosti a prostor pro uplatnění prvků individuálního přístupu k jednotlivcům Kč Kč Kč 59 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Bezpečné chování dívek a žen v Praze Projekt seznamuje posluchačky s problematikou bezpečného chování, zasahuje do oblasti ochrany života, zdraví a majetku a upozorňuje na možnosti předcházení násilné a majetkové trestné činnosti. Okruhy preventivního působení jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům cílové skupiny. Projekt je realizován především v domovech mládeže, na středních školách a odborných učilištích a oslovuje jednak dívky a ženy, které na území hl. m. Prahy trvale žijí, ale i ty, které za účelem zaměstnání do hlavního města dojíždějí Kč Kč Kč Strana 1

12 Projekty prevence kriminality 2015 (Organizační složka města, příspěvkové organizace) 60 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost V rámci tradičního projektu Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost zajišťuje MP hl. m. Prahy osvětový, informační a poradenský servis pro veřejnost - informuje občany, jak ochránit svůj osobní majetek, zdraví nebo osobní bezpečnost. Mobilní informační centrum je využíváno při kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných Magistrátem hl. m. Prahy, jednotlivými MČ i při veřejně-prezentačních akcích MP Kč Kč Kč 61 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Praha - bezpečná metropole Ve spolupráci se všemi participujícími subjekty zvýšit kvalitními a dostupnými vzdělávacími programy právní vědomí jednotlivých cílových skupin, omezit kriminalitu na území hl. m. Prahy. Pokračovat a dále rozvíjet preventivní aktivity Městské policie hl. m. Prahy v prevenci rizikového chování, s důrazem především na zajištění informovanosti a na výchovné působení na konkrétní cílové skupiny občanů se zaměřením na předškolní a školní děti a mládež v Praze Kč Kč Kč 62 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: Setkání s MP hl.m. Prahy Přiblížit činnost MP hl. m. Prahy a ostatních složek integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy jako službu obyvatelstvu a prohlubovat tak vhodným způsobem důvěru občanů k městské policii a složkám integrovaného záchranného systému. Ve spolupráci se všemi spolupůsobícími subjekty v hl. m. Praze přispívat ke zvýšení osobního bezpečí, ochraně majetku a informovanosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy Kč Kč Kč 63 Městská policie hlavního města Prahy Korunní Praha 10 IČ: MOSTY 2015 Tento tradiční projekt nabízí dětem a mládeži z málo podnětného sociálního prostředí, jako vyvrcholení dlouhodobého preventivního působení, týdenní pobyt v přírodě, který je zaměřen na pozitivní ovlivňování účastníků, formou her a sportovního vyžití. Individuálním přístupem a vhodně sestavenými a volenými preventivně výchovnými programy usilovat o změny v nevhodných návycích chování, získávání sociálních dovedností a zvládání svých problémů a eliminovat tak možný výskyt závadového nebo jinak společensky nepřijatelného chování Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Strana 2

13 Projekty prevence kriminality 2015 (Organizační složka města, příspěvkové organizace) Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Schváleno z rozpočtu HMP 11 Dům dětí a mládeže Praha 2 Slezská 920/ Praha 2 IČO: Tábory pro děti ze sociálně slabých rodin Cílem projektu je resocializace dětí ze sociálně slabého prostředí, snížení rizikového chování dětí a mládeže, posílení sociálních dovedností, výchova ke zdravému životnímu stylu. V rámci projektu bude o prázdninách probíhat jeden příměstský tábor pro 24 dětí a jeden výjezdový pro 32 dětí Kč Kč Kč 13 Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita Na Balkáně 2866/17a Praha 3 IČO: Klub Beztíže: Prevence kriminality pro Žižkov Prevenci kriminality odborný tým Klubu Beztíže realizuje prostřednictvím kontaktní práce ve formě poskytování informací, preventivních akcí, poradenství, situačních intervencí, asistence a motivačních rozhovorů. Nabízí návštěvníkům zázemí, vybavení a podporu pro širokou škálu volnočasových a zájmových aktivit včetně internetu, sportovních a tvůrčích činností (vlastní hřiště, dílna) Kč Kč Kč 14 Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita Na Balkáně 2866/17a Praha 3 IČO: CELKEM Streetwork Beztíže: Prevence v ulicích Žižkova Terénní sociální práce - vyhledávání uživatelů v jejich přirozeném prostředí a v poskytování sociálních služeb. Info servis, doprovod do institucí, monitoring lokality, motivace cílové skupiny k aktivnímu trávení volného času Kč Kč Kč Kč Kč Kč Strana 3

14 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam projektů s návrhem dotace nad Kč) Název a sídlo Č. realizátora projektu 20 In IUSTITIA Rybná Praha 1 IČO: Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Navrženo z rozpočtu HMP Poradna Justýna: služby na pomoc obětem trestných činů v HMP Poskytování sociálního a právního poradenství obětem násilí z nenávisti a ostatním obětem trestných činů. Aktivity projektu jsou koncipovány jako služby právního a sociálního poradenství a služby právního zastupování. V rámci projektu bude podpořeno 75 osob (25 v poradně a 50 v terénu), v počtu 300 konzultací, bude realizován terénní program v rozsahu 8 h/týdně Kč Kč Kč 22 JAHODA, o.p.s. Vybíralova 969/ Praha 14 IČO: JAHODA proti kriminalitě Cílem je snižování kriminality dětí a mládeže, zvyšování informovanosti a právního vědomí dětí. Obsahem projektu jsou aktivity, které aktivně působí proti kriminalitě a zahrnují služby nízkoprahových klubů a terénní program, tématické preventivní bloky, podpora a organizace volnočasových aktivit pravidelného i pravidelného charakteru, resocializační pobyty Kč Kč Kč 24 Krav Maga Na Pankráci 932/ Praha 4 IČO: Nenechte si ubližovat Cílem projektu je informovat veřejnost a oběti násilí o různých formách násilí na ženách a obecné kriminalitě a nabízet prevenci i řešení takových situací prostřednictvím nfo.brožury. Dále jde o kurzy pro pracovníky a klienty (osoby ohrožené kriminálním chováním) NNO v oblasti managementu osobní bezpečnosti a sebeobrany. Jedná se o osvětovou kampaň (vytvoření a distribuce informační brožury) a praktické semináře a přednášky pro pracovníky a klienty neziskových organizací Kč Kč Kč 31 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Průvodce virtuálním světem Cílem projektu je sekundární prevence zaměřená na oblast internetového bezpečí s cílovou skupinou žáci základních škol. Stěžejní je vytvoření aplikace pro tablety, která napomáhá policejním preventistům interaktivně vyučovat bezpečné chování na internetu, především pak chování na sociálních sítích, pokrývá oblast kyberšikany a kybergroomingu. Tato aplikace bude obsahovat několik modelových situací zaměřených na danou oblast Kč Kč Kč 75 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138/ Praha 12 IČO: Prevence v klubech Jedná se o celoroční program Prevence v klubech MČ Prahy 11, 12, 13 a 16 je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálně nežádoucími jevy. Jedná se o uživatele nízkoprahových klubů pro děti a mládež klub Jižní Pól, klub Krok, klub JednaTrojka a klub Radotín Kč Kč Kč 76 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138/ Praha 12 IČO: Prevence v terénních programech Jde o celoroční program Prevence v terénních programech (dále Tp) v MČ Prahy 9, 11, 12, 13 je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku let ohroženými sociálně nežádoucími jevy. Projekt se skládá ze čtyř částí obsahujících stejné prvky: kontaktní terénní práce, monitoring lokalit, spolupráce s místními samosprávami a městskou policií, specifické činnosti Kč Kč Kč 93 Sdružení SOS dětských vesniček U Prašného mostu 50/ Praha 1 IČO: Tak snadno se to nepozná Hlavním cílem projektu je informování laické i odborné veřejnosti - dospělých i dětí - o závažnosti problematiky ohrožených dětí a motivování občanů k aktivnímu řešení těchto případů. V rámci projektu proběhne 200 interaktivních seminářů na 1. stupni ZŠ, dětem budou distribuovány informační brožury. V průběhu těchto seminářů bude dětem prezentován problém týrání a zneužívání dětí a představeny možnosti řešení a chování, pokud se v takové situaci ony nebo jejich kamarádi či sourozenci nachází Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Strana 1

15 Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu se Zásadami pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze) Č. MČ, název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Navrženo z rozpočtu HMP 6 Městská část Praha 17 Centrum sociálně zdravotních služeb Bendova 1121/ Praha 17 IČO: KLUB 17 Cílem projektu je snížení rizikového chování dětí a mládeže v rámci celoročního provozu NZDM - "Klubu 17", zvýšení bezpečí občanů s ohledem na riziko kriminality v lokalitě Prahy 17. Prostřednictvím projektu bude zakoupen spotřební materiál pro rukodělnou a výtvarnou či keramickou činnost a dále rozšířena nabídka společenských a sportovních aktivit a práce s PC Kč Kč Kč 37 Městská část Praha 1 Vodičkova Praha 1 IČO: Za bezpečnější centrum metropole Projekt je zaměřen na práci s dětmi a školní mládeží na Praze 1 a zahrnuje přednáškovou činnost na školách (cca 50 přednášek), kurzy nácviku základních dovedností sebeobrany, informační a osvětová činnost (setkání s MP na Praze 1), návštěvní dny na služebnách MP, doporovodné programy na veřejných akcích pro veřejnost, tisk informačních materiálů a info-kartiček pro dospělé a pořízení drobných propagačních předmětů (osobní kapesní alarmy, reflexní pásky, přívěsky, reflexní medvídek, pouzdro na mince, pastelky, poznámkové bloky atd.) Kč Kč Kč 38 Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/ Praha 3 IČO: Dětské preventivní výjezdy 2015 Jedná se o 5 na sobě nezávislých pobytových výjezdů (1 střenědobý, 2 krátkodobé a 2 jednodenní). Projekt je zaměřen na děti a mládež ve věku 12 až 18 let ze sociálně vyloučených rodin. Účastníci budou vybírání na základě doporučení institucí a organizací věnujících se práci s touto cílovou skupinou Kč Kč Kč 39 Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/ Praha 3 IČO: "StreetBus" mobilní terénní sociální služba Cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují neorganizované děti a mládež zdržující se na území Prahy 3. Tuto činnost bude zajišťovat mobilní sociální služba StreetBus, která bude efektivně doplňovat terénní činnost stávajících nízkoprahových zařízení Kč Kč Kč 40 Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 IČO: Analýza dětí a mládeže na Praze 4 Analýza zaměřena na hloubkové zmapování výskytu sociálně rizikových jevů, výskytu cílové skupiny a trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže s ohledem na bezpečnost a potřebnost vhodných služeb pro tuto cílovou skupinu. Cílem analýzy je zmapovat aktuální situaci - vytipování míst setkávání dětí a mládeže, způsob trávení volného času, určení výskytu a typu rizikových jevů, vnímání bezpečnosti v lokalitě a potřebnost vhodných služeb. Na základě této analýzy městská část Praha 4 bude moci reagovat na potřeby cílové skupiny a provést následná opatření Kč Kč Kč Strana 1

16 Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) 41 Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/ Praha 5 IČO: Praha 5 bezpečně online: komunitní prevence kybernetické kriminality Projekt zvýší gramotnost žáků na všech dvanácti ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 5 v oblasti ochrany před kyberkriminalitou a dalšími elektronickými útoky, zvýší povědomí žáků v oblasti online bezpečnosti, pomoci, trestně právní úpravy rizikových a trestných činů spojených s užíváním internetu, v oblasti ochrany autorských práv, osobních údajů a osobnosti v prostředí internetu Kč Kč Kč 43 Městská část Praha 6 Čsl armády 601/ Praha 6 IČO: Praha 6 bezpečně online Cílem projektu je snižování kybernetické kriminality a lektronického násilí páchaného dětmi a mládeží a na dětech a mládeži a na dospělých uživatelích internetu. Projekt zvýší gramotnost odborníků a informovanost dětí a veřejnosti Prahy 6 v oblasti ochrany před kyberkriminalitou a dalšími elektronickými útoky Kč Kč Kč 44 Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/ Praha 7 IČO: Bezpečně online 2015 Třetí ročník preventivního, osvětového a vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci elektronického násilí a kriminality na území městské části Praha 7. Témata projektu jsou: zprostředkování informací o rizikovém chování, o prevenci násilí, prevence internetové kriminality. Projekt zvýší povědomí dětí od šesti let a mládeže v oblasti online bezpečnosti, pomoci, trestně právní úpravy rizikových a trestných činů spojených s užíváním internetu, v oblasti ochrany autorských práv, osobních údajů osobnosti v prostředí internetu Kč Kč Kč 45 Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/ Praha 7 IČO: Bezpečné prázdniny 2015 Bezpečné prázdniny jsou zaměřeny na rizika vycházející z chování současné společnosti a na možnosti ochrany dětí před nebezpečími, která skýtají nejen letní prázdniny. Akce je tématicky zaměřena na žáky a pedagogický sbor ZŠ. Bezpečných prázdnin se zúčastní řada odborníků, kteří budou interaktivní formou předávat dětem informace z jednotlivých oblastí Kč Kč Kč 46 Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/ Praha 7 IČO: Už si rozumíme Realizace resocializačních pobytů pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, ohrožené rizikovým chováním, rozdělené na 2 cykly. Specifické zaměření na vzdělávací a výchovné preventivní okruhy, především nácvik spolupráce, tolerance, sebenáhled, reflexe, nácviky různých technik projevu atd. Velký důraz kladen na zážitkové vzdělávání. Celkem pro 30 účastníků Kč Kč Kč 47 Městská část Praha 9 Sokolovská 14/ Praha 9 IČO: Bezpečné prázdniny 2015 Cílem projektu je umožnit již desátým rokem dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí prožití smysluplného pobytu ve zdravém a bezpečném prostředí. Pobyt dětí bude realizován v období letních prázdnin 2015 po dobu 8 dní. Program bude adekvátně přizpůsoben cílové skupině tak, aby se formou her a prožitků účastníci zapojili do kolektivního dění a přijali nutnost respektu k ostatním. Při pobytu v přírodě, v novém kolektivu a za působení odborných pracovníků umožní tento pobyt ukázat i na jiné formy trávení volného času, než s jakými se setkávají v průběhu roku, a při kterých jsou velmi často ohroženy nejrůznějšími sociálně nežádoucími či patologickými jevy Kč Kč Kč Strana 2

17 Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) 48 Městská část Praha 9 Sokolovská 14/ Praha 9 IČO: Krátkodobý pobyt 2015 Cílem projektu, který navazuje na aktivitu Bezpečné prázdniny, je realizace odborného preventivního programu (za pomoci lektorů vybrané neziskové organizace) v mimopražském prostředí. Jedná se o víkendovou aktivitu, která bude realizována během podzimu Odborná činnost bude zajištěna ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací tak, aby program byl tematicky zaměřen nejen na prevenci kriminality, ale i další nespecifickou prevenci Kč Kč Kč 49 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/ Praha 10 IČO: Terénní program pro děti a mládež Vršovice Terénní program pro děti a mládež ve Vršovicích, jedná se standardní terénní program pro uvedenou cílovou skupinu. Cílem je motivace ke změně životního stylu a podpora této změny, poskytování sociálního poradenství; nabídka smysluplné alternativy k trávení volného času na ulici, sekundární prevence sociálně rizikového chování dětí a mládeže Kč Kč Kč 50 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/ Praha 10 IČO: Street akce Street akce jsou určeny především klientům terénního programu pro děti a mládež, jedná se ale o akce otevřené přístupné všem, náplň konkrétní akce vyplývá z poptávky a zájmu klientů terénního programu pro děti a mládež. Cílem je sebepoznání klienta, umožnit prožití emoce společensky akceptovatelnou formou (např. sport, hudba), prevence sociálně rizikového chování Kč Kč Kč 51 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/ Praha 10 IČO: Resocializační pobyt Resocializační pobyt je určen klientům oddělení sociální právní ochrany dětí a práce s rodinou. Cílem je podpora změny sociálně rizikového způsobu života, přijetí respektu k normám společnosti, poznání sebe sama, zvládání řešení obtížných životních situací, prožitek pocitu bezpečí Kč Kč Kč 52 Městská část Praha 14 Bří Venclíků Praha 14 IČO: Box Plechárna Praha Projekt zahrnuje realizaci boxerských tréninků pro děti a mládež ve věku 10 až 26 let žijících na území městské části Praha 14. Cílem je aktivně preventivně působit na cílovou skupinu dětí a mládeže ohroženou rizikovým chováním a sociálním vyloučením. Projekt dále počítá s realizací pětidenního sportovního soustředění a aktivní účastí na sportovních turnajích. Projekt bude realizován ve spolupráci MČ Praha 14 s Praha 14 kulturní. Trenéři jsou z Prahy 14 a pocházejí z místní romské komunity. Oba jsou zaměstnanci městské policie jako asistenti prevence kriminality Kč Kč Kč 53 Městská část Praha 14 Bří Venclíků Praha 14 IČO: Praha 14 bezpečně online Cílem projektu je sociální ochrana občanů městské části před kybernetickou kriminalitou a dalšími rizikovými jevy spojenými s užíváním internetu. Aktivity projektu směřují zejména k ochraně dětí a mladistvých. Projekt je zaměřen na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání na internetu a při online komunikaci. Projekt zahrnuje 100 seminářů pro žáky všech základních škol Prahy 14, z toho 15 pro žáky 1. a 2. tříd s hodinovou časovou dotací a 85 pro žáky tříd s dvouhodinovou časovou dotací. Projekt dále zahrnuje 3 hodinový vzdělávací seminář pro rodiče žáků ZŠ na území MČ Praha Kč Kč Kč Strana 3

18 54 Městská část Praha 14 Bří Venclíků Praha 14 IČO: Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14 Projekty prevence kriminality 2015 (Městské části, příspěvkové organizace městských částí) Projekt zahrnuje realizaci dvou víkendových pobytů a letního táborového pobytu rekreačně výchovného charakteru pro klienty sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a klienty nízkoprahových klubů na území městské části Praha 14. Kapacita těchto pobytů je nastavena na 20 dětí. Děti jsou vybírány na základě doporučení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, zbylá kapacita pobytu je rozdělena mezi spolupracující nevládní neziskové organizace Kč Kč Kč 55 Městská část Praha 20 Jívanská Praha 20 IČO: Nízkoprahový klub Cílem Nízkoprahového klubu je vytvoření prostoru pro bezpečné a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže. Dospívajícím nabízí možnost aktivně a podnětně trávit čas ve společnosti vrstevníků a pracovníků klubu. Pracovníci provázejí dospívající, kteří se z různých důvodů nachází v obtížných životních situacích a prostřednictvím poskytování informací, podpory a aktivní spolupráce jim pomáhají zvládnout těžkosti spojené s dospíváním Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Strana 4

19 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam nepodpořených projektů) Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č ze dne Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové náklady Požadovaná částka Navrženo z rozpočtu HMP Komentář 7 Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39/ Praha 4 IČO: Vyhodnocování rizik a následná prevence u dětí v rodinách s podezřením na výskyt DN Cílem projektu je zmapování situace ve vybraných zemích Evropy v oblasti vyhodnocování rizik v rodinách s podezřením na výskyt DN. Výsledky mapování budou podkladem pro vytvoření pilotní verze nástroje pro vyhodnocování rizik DN použitelné v ČR. Tato pilotní verze bude uvedena do pilotního provozu na vybraných OSPOD v rámci HMP Kč Kč 0 Projekt svým obsahovým zaměřením spadá do sociální oblasti, doporučuje se financování z jiných zdrojů. 9 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Bruselská 298/ Praha 2 IČO: "Pomoc k novému začátku" Projekt zahrnuje krizovou intervenci na úrovni primární a sekundární prevence, terapeutický program pro pachatele domácího násilí, dopisování s vězni, provázení odsouzených v době uvěznění, předvýstupní poradenství, následná péče po propuštění z VTOS - poskytování bezplatné krizové intervence, podpora rodinám a blízkým vězněných Kč Kč 0 Z důvodu nedostatku finančních prostředků nezařazen jako prioritní. 12 Dům dětí a mládeže Praha 2 Slezská 920/ Praha 2 IČO: Imperativ Kovařovicova 1141/ Praha 4 IČO: K srdci klíč U Jezera Horní Jiřetín IČO: Vzdělávání pracovníků otevřených klubů Cílem je zvyšování právního povědomí vedoucích otevřených klubů, zprostředkování informací o rizikovém chování a prevenci násilí, prevence internetové kriminality. Jedná se o víkendové vzdělávání pracovníků otevřených klubů - předpokládaný počet 25 účastníků Kč Kč 0 Obsahové zaměření projektu neodpovídá vyhlášenému grantovému tématu. Projekt lze realizovat zdarma ve spolupráci s MP a v Praze. "Prevencí za demokracii aneb extremismus do 21. století nepatří" Cílem projektu je v souvislosti s problematikou extremismu a lidských práv předcházet protiprávnímu jednání dětí a mládeže a to formou vzdělávání (lektorské činnosti) na školách a v zařízeních pro mládež (NZDM) Kč Kč 0 Projekt svým obsahem kopíruje další předkládaný projekt z.s Imperativ s názvem "Vzděláním proti nenávisti", který byl podpořen. Azylový dům pro muže v Praze Cílem projektu je pomoc mužům bez přístřeší stabilizovat jejich situaci a poskytnout jim k tomu základní prostředky jako jsou jídlo, bydlení, zázemí. V souvislosti s poskytnutím tohoto zázemí je cílem motivovat klienty k postupnému řešení své situace a posílování jejich kompetencí a motivace tak, aby změny byly udržitelné Kč Kč 0 Projekt svým obsahovým zaměřením spadá do sociální oblasti, doporučuje se financování z jiných zdrojů. 28 Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy Kongresová 1666/ Praha 4 IČO: Na šikmé ploše Snaha o natočení preventivního filmu Na šikmé ploše a co potom? volně navazuje na preventivní přínos dříve natočených filmů Nechte mě bejt, Zpackané životy a Já chci domů. Dokumentární film bude vyprávět příběhy holek a kluků, kteří si prošli nelehkými životními situacemi a mají zájem se se svými životními zkušenostmi podělit Kč Kč 0 Projekt svým obsahovým zaměřením nepatří mezi prioritní. Strana 1

20 Projekty prevence kriminality 2015 (Seznam nepodpořených projektů) 34 Lačhe Čhave Rovnoběžná 1053/ Praha 4 IČO: Prevence kriminality v NZDM Rozhledna Cílem projektu je snížení rizikového chování u dětí a mládeže a nebídka smysluplného trávení volného času a zajištění podnětného prostředí dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin a následná pomoc k pozitivní změně ve způsobu jejich života. Jedná se o provoz NZDM Rozhledna Kč Kč 0 Projekt byl vyřazen pro formální nedostatky. Formulář žádosti nebyl potvrzen koordinátorem prevence kriminality MČ. 42 Městská část Praha 6 Čsl armády 601/ Praha 6 IČO: Bezpečná ulice 2015 MČ Praha 6 spolu se složkami IZS a s využitím vybudované učebny Centra bezpečnosti na HS 2 Petřiny zajistí v roce 2015 přednáškovou a informační činnost pro obyvatele Prahy 6. Projekt zabezpečí: 1) Provoz učebny Centra bezpečnosti na HS 2 Petřiny; 2) Cyklus 9-ti přednášek pro zájmové skupiny - žáků ZŠ, seniorů v DPS a DS na Praze 6 a široké veřejnosti, jako Nutná obrana (JUDr. Zdeněk Náchodský + PČR), Bezpečná země, Bezpečnost seniorů, Den s IZS či Extrémismus ; 3) Výtisk letáků/ brožur a výroba prezentačních předmětů k prevenci kriminality. Cílem - Snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí, vlastní bezpečnosti a ochrany majetku Kč Kč 0 Projekt byl podpořen v loňském roce. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nezařazen jako prioritní. 68 Občanské sdružení DOLLY Dopravní 381/ Praha 22 IČO: Klub neorganizovaných dětí, mládeže Projekt nabízí prostor pro kurzy a kluby, pro rodiče s dětmi, pro maminky na MD, zázemí s internetem, workshopy a semináře, možnost poradenství apod. V době jarních a letních prázdnin se organizují příměstské tábory. Spolupracuje se s družinou ZŠ bří Jandusů, pořádají se pro ně celoročně různé akce - tvoření, soutěže, hry v přírodě...pořádají se také urnaje, čtení pro děti, kurzy dle zájmu, nabízí se doučování. Cílovou skupinou je riziková skupina dětí, neorganizovaná mládež od 6 do 18 let, matky s dětmi, mladí nezaměstnaní, školní skupiny Kč Kč 0 Projekt lze zařadit do oblasti voločasových aktivit, doporučuje se financování z jiných zdrojů. 70 Pet Miroslav Khun Myslíkova 263/ Praha 2 IČO: Bezpečný návrat Projekt je zaměřen na žáky 2 pilotních základních škol od 7. ročníku. Klade si za cíl zvýšit u žáků informační gramotnost a vytvořit základní preventivní bezpečností návyky při cestě do a ze školy. Žáci budou seznámeni s riziky spojenými s každodenním pohybem po městě a s typy závažné krominality s nimiž se mohou setkat, za pomocí interaktivních preventivních bloků (frontální přednášky, multimediální prezentace, skupinové práce se třídou, praktických nácviků dovedností, depistáže, evaluace programu) Kč Kč 0 Preventivní program s tímto tématem zajišťuje MP a P ČR. Strana 2

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/78 ze dne 28.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č.

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. 2 / 2012 Datum konání: 19. 3. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 567 ze dne 25. 3. 2014 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy. Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy

Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy. Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 408 ze dne 26.2.2016 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2016

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová

EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová EUROTOPIA OPAVA O.P.S. RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM MSK 2015 Mgr. Petra Večerková Mgr. Simona Kellerová CÍLE RESOCIALIZAČNÍHO PROGRAMU MSK 2015 předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání,

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více