Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010"

Transkript

1 Zvláštní číslo březen Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého přidával ty, kteří zakusili Jeho proměňující lásku, a ochraňoval svoje dílo. Byl to On, který působil nejen dobré záměry pro službu, ale také dával sílu k jejich poslušnému vykonávání. Boží dílo mezi námi pokračuje a my chceme být za to vděčni. Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor také rokem změn. Po čtrnácti letech služby (od ) jsme se v červnu 2010 v rámci Dní otevřených dveří rozloučili s pastorem Ing. Bohdanem Taskou a poděkovali Pánu Bohu za požehnané dílo, které mohl mezi námi vykonat. Od července 2010 začal sloužit jako pastor v evangelickém sboru v Třinci. Na jeho místo nastoupil pastor Mgr. Jiří Chodura, který předtím sloužil v evangelickém sboru v Návsí. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Jan 4,38 Takto by se dalo v prostých slovech shrnout úkoly, které nás čekají. Mnoho mohlo být vykonáno, avšak mnoho je stále ještě před námi. Zejména v oblasti evangelizace a misie. S vděčnosti za dílo spasení a záchrany v Pánu Ježíši Kristu chceme pokračovat ve službě evangelia i pomoci bližním s vírou, že Pán Bůh si může použít i naši nedokonalou službu, aby se oslavil a dal zjevit lidem tohoto světa. Chceme se i nadále učit milovat Boha v Ježíši Kristu, milovat sebe navzájem a sloužit tomuto světu. S vděčnou radostí i s vědomím naší nedostatečnosti předkládáme následující sborovou zprávu o dění v našem sboru v roce Kéž nám dá Pán Bůh sílu vytrvale pokračovat ve službě tam, kde jiní před námi již pracovali, ale také vstupovat na místa, která jsou Boží láskou nezasažená. 1

2 2. Sboroví pracovníci na plný úvazek: pastor Ing. Bohdan Taska (od do ) pastor Mgr. Jiří Chodura (od ) na částečný úvazek: Bohuslav Koukol, pomocný pastor (od ) Halina Tasková, sborová diakonie smluvní pracovníci: Viktor Walach (kostelník), Emilie Walachová (úklid), Marta Pohlová (pokladník), Růžena Stryjová (varhaník), Jan Kaleta ml. (údržbář) dobrovolní pracovníci: Lenka Kaletová, varhaník a dirigent, Jan Lisztwan, zpěvák u pohřbů, Jan Kaleta, dirigent, Miroslav Heczko, Daniel a Marek Svobodovi zvukaři, Vlad. Stebel, Radek Stebel dovoz na bohoslužby Kromě těchto vyjmenovaných slouží ve sboru široký okruh bratří a sester sdružených v KS-SCh i dalších. 3. Presbyterstvo 3.1. Složení Presbyterstvo působí od v tomto složení: Presbyteři: Jan Haltof, Anna Chlebková, Vladislav Chodura, Vanda Kadlubcová, Jan Kaleta, Josef Kaleta, Zdeňka Kaletová, Jan Roik, Dana Smolonová, Lubomír Sobek, Vladislav Stebel, Jan Walach (T.109) Zástupci: Oskar Biedrawa, Danuta Harčárová, Dalibor Marosz, Marta Maroszová, Stanislav Roik, Radek Stebel, Petr Taska, Vladislav Turoň, Jan Walach (T.31), Marcela Walachová Výbor presbyterstva: Bohdan Taska - pastor, Jan Kaleta kurátor, Jan Roik zástupce kurátora, Lubomír Sobek zapisovatel Čestní presbyteři: Richard Chlebek, Jan Lisztwan, Walter Kadlubiec, Vladimír Zientek, Pavel Stebel, Jiří Rucki, Jan Mlynek, Jan Walek, Josef Jadamus 3.2. Činnost presbyterstva Presbyterstvo se sešlo během roku 2010 na svých schůzích celkem 7x. Jedna schůze byla spojená se setkáním všech sborových pracovníků (Rada KS-SCH), tzv. Jádro sboru. Rok 2010 byl posledním rokem funkčního období presbyterstva. Setkání se nesla v duchu vzájemné vstřícnosti i ochotě ke službě a obětavosti v rámci sboru i mimo něj. 2

3 K hlavním službám presbyterů patří: Modlitební podpora sboru a sborovníků. Péče o svěřený sborový rajón a svěřené sborovníky (jubilea, vystěhování, nastěhování, narození dětí, úmrtí, pozvání na akce, pozvání ke konfirmační nauce, nemoc apod.). Služby při bohoslužbách, tzn. vítání přicházejících do kostela, modlitba před bohoslužbami, čtení biblického textu a pomoc při počítání sbírek po bohoslužbách. Pomoc při přípravě a zajišťování sborových akcí, návštěv hostů, brigádách. Evangelizační, misijní a vzdělávací služba je úzce propojena s Radou KS-SCh a přináší požehnané ovoce. 4. Majetek sboru sborový objekt (kostel, sál, byt, sociální zařízení, příslušenství) pozemek přilehlý ke kostelu zahrada 24a naproti kostela přes křižovatku 5. Bohoslužby počet české polské společné průměrná účast Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života. Zúčastňovaly se jich všechny věkové generace, což vytváří sounáležitost širšího společenství. Od podzimu se začátku bohoslužeb zúčastňují také děti, které v první společné písni odcházejí na setkání jesliček a nedělních besídek. Bohoslužby mají různorodý charakter, zejména, co se hudebního projevu týče. Zpívány jsou chorály a písně staršího data s varhanami, jak i současné křesťanské písně s doprovodem hudební skupiny. Důležitými prvky bohoslužeb, podtrhujícími všeobecné kněžství věřících, jsou přímluvné modlitby sborovníků a čtení biblických textů. Většina těchto prvků se objevuje na bohoslužbách v 9.00 hod. Druhé bohoslužby v hod. mají více tradiční formu. Během celého roku byly bohoslužby v 9.00 hod. přenášeny prostřednictvím internetu. Průměrný počet on-line posluchačů se pohyboval mezi lidmi. V lednu 2010 byly bohoslužby vysílány prostřednictvím Českého rozhlasu do celé republiky. Bylo mnoho pozitivních a děkovných ohlasů od posluchačů. 3

4 6. Zpověď a Večeře Páně počet česká 7 38 polská 6 39 společná 5 80 starších 4 33 průměrná účast Večeře Páně se mají účastnit konfirmovaní členové sboru. Koná se zpravidla v rámci bohoslužeb, výjimečně před nebo po bohoslužbách. Je vhodné využít každou příležitost k účasti při Večeři Páně, která se ve sboru naskytne. Na přání je Večeře Páně vysluhována nemocným, starším: doma či v nemocnici. Ve zvláštních případech na setkáních mládeže, pobytech apod. Nedělní besídka (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Vladislav Turoň neděle souběžně s bohoslužbami, akce, tábory děti od 0 až po konfirmační věk 20 dětí jesličky, dětí starší skupina Nedělní besídky se konaly ve dvou skupinách. První je určena pro děti předškolního věku, druhá pro děti starší 6-ti let. Na setkáních děti poslouchaly biblické příběhy, učily se zpaměti biblické verše, zpívaly písně, občas si zahrály hry a soutěže. Snahou všech pracovníků nedělních besídek bylo předat dětem srozumitelným způsobem zvěst evangelia. V roce 2010 změnou ve způsobu vedení besídky je její zahájení na bohoslužbách. Akce: Setkání během jarních prázdnin 2.5. Den matek - program v rámci bohoslužeb (dárky maminkám) Výlet do Hnojníka - návštěva zemědělské usedlosti Program pro děti v rámci Dní otevřených dveří Letní tábor pro starší děti 1. turnus (Indiánské léto) Pobyt pro malé děti a jejich rodiče Letní tábor pro starší děti 2. turnus (Indiánské léto) Podzimní setkání rozloučení s broučky lampionový pochod Předvánoční slavnost Mikuláš Předání vánočních dárků dětem a jejich vystoupení na bohoslužbách Nedělní besídky pokračovaly ve sponzorování studia jednoho dítěte z Nepálu prostřednictvím organizace Mezinárodní potřeby (IN). Pracovníci nedělních besídek a další členové sboru nadále finančně podporovali činnost Dětské misie ve Frýdku- Místku. 4

5 Rovněž v roce 2010 se pracovníci nedělních besídek vzdělávali na konferencích a školeních pořádaných Dětskou misií, SCEAV a vlastním přičiněním. Další aktivity spojené se službou mezi dětmi: Misijní klub Smajlík Monika Tasková s týmem spolupracovníků pátek, hod., klubová místnost pod kostelem nezasažené děti v oblasti kolem kostela a v Tyře 12 dětí Misijní klub T-klubáček (projekt M.I.S.E.) Iveta Turoňová s týmem spolupracovníků čtvrtek, hod., česká ZŠ Oldřichovice nezasažené děti v oblasti Oldřichovice Tyrská 17 dětí Cílem klubů je přinést evangelium dětem, které se neúčastní života sboru. Program dětských misijních klubů zahrnuje hry s dětmi, zpěv křesťanských písní, učení Biblického verše, Biblickou lekci. Na akcích pořádaných nedělní besídkou, táborech a pravidelných nedělních setkáních jsou děti z klubů srdečně vítány. Program klubů a nedělních besídek se plánuje při vzájemné pomoci a spolupráci. 7. Výuka náboženství Česká ZŠ Oldřichovice Vlastimil Ciesar, Jiří Chodura (od šk. roku 2010/11) pátek, , žáků ve dvou skupinách Polská ZŠ Oldřichovice Bohdan Taska, Vlastimil Ciesar (od šk. roku 2010/11) středa, žáků v jedné skupině 8. Konfirmace V roce 2010 bylo konfirmováno 18 konfirmandů, z toho 14 české a 4 polské národnosti. Kromě pravidelných setkání v sobotu v 9.00 hod. ve sborovém sálu se konalo během jarních prázdnin soustředění konfirmandů s dorostem. V novém školním roce 2010/11 se připravuje 6 konfirmandů (4 čes./2 pol.). 9. Dorost (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Boleslav Taska sobota, (zimní období), (letní období) mladí lidé od 12 do 18 let 26 mladých 5

6 V roce 2010 se uskutečnilo 39 setkání dorostu. Kromě pravidelných setkání se dorostenci zúčastnili centrálních akcí pro mládež, jako je: modlitební konference, centrální výšlap, letní tábor XcamP, centrální vánoční setkání pro mládež a další. V průběhu jarních prázdnin jsme spolu s konfirmandy prožili pobyt v Písku. Do vedení dorostu se zapojil bratr Zbyszek Kaleta z Českého Těšína, který je pro práci s dorostem velkým požehnáním a pomocí. V roce 2010 přestoupilo 7 dorostenců do řad mládeže. Čtyři konfirmandé se začali pravidelně účastnit našich společných setkání. Vedení dorostu silně pociťuje potřebu přímluvných modliteb za dorostence. Dorost Tyrská Zodpovědné osoby: Libor a Eva Biedrawovi pátek, hod. ZŠ Oldřichovice mladí lidé od 12 do 18 let 14 mladých Dorost na Tyrské je strategickým místem pro pozvání nových lidí, kteří uvěří na T-klubu. Probírali jsme knihu Ester, Rút, Daniele aj. Dorostenci organizují modlitební setkání každou středu v Penzionu na Tyrské. Slouží v T-klubu a T-klubáčku. Dorost má být sjednocujícím místem pro všechny mladé, místem, kde mohou načerpat sílu do svého vztahu s Bohem. Byl vytvořen také dorostový tým, který pomáhá s přípravou dorostů. V létě 2010 se uskutečnil první dorostový pobyt ve srubu v Písku, který byl velmi požehnaný. Cíle dorostu jsou: 1. Evangelizace 2. Osobní růst 3. Vztahy v rodině, s rodiči atd. Prosím modlete se za vytrvalost pro každého, čistotu vztahu s Bohem, rodinné zázemí, aby mladé nezlákal starý život. 10. Mládež (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Jiří Kaleta pátek, hod., sál v přístavbě mladí lidé od 18 let 26 mladých Mimo pravidelná páteční setkání jsme měli setkání s jinými mládežemi naší církve, dorostem, kluby a měli jsme i několik výletů. Jsme rovněž vděčni za letní pobyt v Domašově s velikou podporou starších sboru a prosincový pobyt Gutech, který jsme prožili společně jako všichni mladí sboru. Na mládežích probíráme různá témata, nyní čerpaná z 90let a zjišťujeme, že jsou stále aktuální a mají nám co říct. Podle potřeby máme témata přizpůsobená nejžhavějším problémům a jevům naší společnosti/světa. Na mládežích nechybí modlitby, vyučování z Božího slova a společný zpěv. 6

7 11. Biblické hodiny (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Zbyhněv Kaleta, vedoucí jednotlivých setkání neděle, hod., kostel všechny věkové generace účastníků Hlavním pilířem práce místního společenství KS o.s. zůstávají setkání u Božího slova v podobě biblických hodin. Nedělní shromáždění se konaly každou neděli v 15 00, mimo pátou neděli v měsíci. Tyto neděle jsou věnovány návštěvám starších a nemocných členů sboru. O prázdninách se biblické hodiny konaly ve sborovém sále. Návštěvnost má stále klesající tendenci a pohybovala se v počtu od 40 do 60 účastníků. Oproti tomu se podařilo nastartovat pilotní projekt tzv. Skupinkových biblických hodin, které mají za cíl zapojit do této služby manželské skupinky. Biblická hodina Tyra Jiří Rucki a vedoucí jednotlivých setkání středa, hod., rodinný dům u Stryjů (Tyra) střední a starší generace účastníků Biblická hodina Penzión Oldřichovice-Tyrská Zbyhněv Kaleta a vedoucí jednotlivých setkání čtvrtek, hod., Penzión Oldřichovice- Tyrská všechny věkové generace 15 účastníků Během letních prázdnin byl zachován interval jeden týden v Tyře a jeden v Oldřichovicích. 12. Zpěv a hudba Pěvecký sbor (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Dirigent: Den/čas zkoušek: Počet členů: Jan Kaleta neděle, 7.00 hod. zpěváci všech generací 46 zpěváků Smíšený pěvecký sbor oslavoval Boží jméno písněmi na biblických hodinách, bohoslužbách, ale i mimo náš sbor. 7

8 Vystoupení: Rozhlasové bohoslužby z Oldřichovic 2.5. Služba v Zarieči Slovensko Služba v rámci otevření sborového centra Hutník Dny otevřených dveří Instalace pastora Jiřího Chodury Služba ve sboru v Háji a v Turčianských Teplicích Návštěva sboru v Třanovicích Otevření nového kostela v Písku a instalace pastora Jiřího Kalety Večer koled v Třinci. Dětský pěvecký sbor Paprsek (převzato ze zprávy KS o.s.) Dirigent: Lenka Kaletová Den/čas zkoušek: pátek, hod. děti předškolního a školního věku Počet členů: 16 dětí Dětský sbor Paprsek vystupuje na bohoslužbách a pravidelně se zúčastňuje hudebního odpoledne dětských sborů v Albrechticích u Č. Těšína. Tradičně vystupuje se smíšeným pěveckým sborem na vánoční slavnostní bohoslužbě Vyšlo nové CD pod názvem Archa, jehož výtěžek byl určen na projekt pomoci dětem v Africe. Dechový orchestr (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Dirigent: Jan Kaleta Den/čas zkoušek: čtvrtek, hod. (zimní období), (letní období) hudebníci na dechových nástrojích Počet členů: 16 dětí Pro dechový orchestr minulý rok 2010 byl velice pestrý. Hrál při různých příležitostech a slavnostech, jak ve sboru, tak mimo něj. K významným akcím patří nahrání nového CD pod názvem S důvěrou, které proběhlo v Oldřichovicích. Během roku 2010 měl dechový orchestr 22 vystoupení. V přehledu jsou uvedena některá z nich: 5.4. seniorátní bohoslužby Třinec koncert v rámci Třineckého jara v třineckém kostele otevření sborového centra Hutník dny otevřených dveří Oldřichovice 4.7. vystoupení v rámci oslav 4OO. výročí Žilinské synody v Bytči vystoupení v rámci setkání všech generací na Karmelu služba seniorům na chatě pod Lipou 5.9. služba v Dzięgielowie instalace pastora Jiřího Chodury uvedení nového CD v rámci vystoupení na Fojství 8

9 vystoupení v Třanovicích na biblické hodině otevření kostela a instalace pastora Jiřího Kalety v Písku večer koled v Třinci Vánoční koncert v Hnúšti na Slovensku Mimo tyto aktivity, dechový orchestr sloužil pravidelně na biblických hodinách a bohoslužbách v našem sboru a příležitostně na pohřbech. Gospel Dirigent: Lucie Steblová Den/čas zkoušek: sobota, hod. dívky Počet členů: 20 zpěvaček Dívčí pěvecký sbor Gospel sloužil na bohoslužbách, biblických hodinách i jiných sborových akcích, se službou navštívil také sbor v Návsí. Mládežnická hudební skupina Vedoucí: Zdeněk Stach Den/čas zkoušek: úterý/středa, hod. Počet členů: 5 hudebníků Doprovodná skupina sloužila velmi aktivně na mnoha sborových akcích i za hranicemi sboru. Velmi významnou roli má pravidelný doprovod ke společným písním před kázáním na prvních bohoslužbách. Písně jsou promítány přes projektor na plátno. Skupinu tvoří 5 hudebníků v obsazení klavír, kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí a zpěv. Dívčí Trio Vedoucí: Počet členů: Krystyna Kaletová 3 zpěvačky, klavír, kytara, basová kytara V roce 2010 sloužilo na sborových akcích i při návštěvách v jiných sborech. Dechový kvartet Vedoucí: Složení: Tomáš Kaleta trubka, lesní roh, pozoun, saxofon V roce 2010 sloužil dechový kvartet na sborových akcích i při návštěvách v jiných sborech např. v Dzięgielowie, Hrádku, Komorní Lhotce a dalších. 13. Život a služba sboru Pro efektivní službu sboru byla maximálně uplatňována zásada všeobecného kněžství věřících s využitím duchovních darů (obdarování) jednotlivých členů sboru. 9

10 Spolupráce ve vedení sborové služby (presbyterstvo a KS o.s.) Služba ve sboru je realizována v úzké propojenosti místního sboru Slezské církve evangelické a. v., Křesťanského společenství o. s. a M.I.S.E. (projekt SCEAV a KS o.s. pro práci zejména z mládeží). Spolupráci na úrovni celého sboru zajišťuje tzv. Koordinační výbor sboru, který je tvořen členy výboru presbyterstva a výboru KS o.s. V roce 2010 se konalo setkání všech sborových pracovníků zapojených do vedení a služby ve sboru s pracovním názvem Jádro. Vedoucím místního KS o.s. byl br. Zbyhněv Kaleta, vedoucím projektu M.I.S.E. Daniel Chlebek. Maminky s dětmi klub Benjamínek Halina Tasková, Magdaléna Chodurová (od 9/2010) pátek, 9.00 hod., místnost pro děti maminky účastníků Program klubu je zaměřený na prohlubování vztahu maminky s dítětem, na rozšíření vědomosti a zkušenosti ve výchově dětí a v neposlední řadě na osobní duchovní růst. Setkání manželských párů a mladých rodin (převzato ze zprávy KS o.s.) Radek Stebel (skupinky) Dalibor Marosz (manželství a střední generace) individuálně (zpravidla 1x za 14 dní) manželství a rodiny, střední generace V roce 2010 pokračovala práce mezi střední generací aktivitami jak v manželských skupinkách, tak i všeobecně, bez ohledu na příslušnost účastníků ke skupince. Všeobecné akce: Odpolední setkání s hostem br. Sidney Andersonem Dovolená rodin Rauris - Rakousko, účast 31 osob včetně dětí Setkání s Thomasem Graumannem, jedním ze zachráněných dětí vlaků sira Nicholase Wintona Skupinky: Skupinky jsou účinným nástrojem duchovního růstu a začlenění člověka do společenství sboru. Našim cílem je rozšíření sítě skupinek, vytváření domácích skupinek, které budou tvořeny členy domácí rodiny a blízkými sousedy. Během roku 2010 se zvýšil počet skupinek ze dvou na tři. Pravidelně co 14 dní se scházejí skupinky čítající po cca 5-ti párech s dětmi střídavě v jednotlivých rodinách. Na programu je biblické studium se zamýšlením podle materiálů doporučených k tomuto účelu a zvolených podle zájmu jednotlivých skupinek. Vedle biblického studia nechybí ani společné modlitby a chvilky zpěvu i s dětskou písničkou, či malé 10

11 občerstvení. Skupinky se zapojují do přímluvných modliteb na bohoslužbách a při dalších sborových aktivitách. Vedoucí skupinek: Radek a Lucie Steblovi: Probírány byly knihy z Nového života pod názvem Stavitelé domova a započato studium Desatera z malého katechizmu. Mimo pravidelná setkání se uskutečnilo i promítání filmů s křesťanskou tématikou a vánoční setkání. Daniel a Petra Chodurovi: Probírán list ap. Jakuba, dříve byla probírána kniha Ty jsi moja, ty jsi moj, která je zaměřena na biblické páry. Vladislav a Lucie Steblovi Probírány jsou knihy jsou z Nového života pod názvem Stavitelé domova Společné akce skupinek: Rodinné odpoledne na hřišti v Tyře Výlet do zábavního parku Galaxie Zlín Modlitební skupinky Patrik Kubaczka dorost Daniel Kaleta mládež Jan Haltof střední generace středa, hod., místnosti v přístavbě kostela všechny generace účastníků V rámci sboru se setkávají modlitební skupinky, které jsou tvořeny členy dorostu, mládeže, střední a starší generace. Většina z nich se setkává v prostorách sborového objektu. Některé skupinky se setkávají po domech. Vytvářejí prostor a podmínky pro osobní sdílení a osobní modlitby. Práce mezi sestrami (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Jiřina Pecková úterý, sborový sál dívky a ženy všech generací sester Ženy a dívky našeho sboru se v r setkaly 5krát a 2krát se zúčastnily celocírkevních setkání v Komorní Lhotce a v Třinci. Setkání jsou mezigenerační a těší se velké oblibě. Biblická témata střídají témata vycházející z aktuálních potřeb sester. Jednou jsme hostovali i sestru z Polska Evu Londzin. Pravidelnými hosty na našich setkáních jsou sestry z Gutů. Sestry se také angažují při různých pohoštěních v našem sboru, či pobytech dětí a dorostu o prázdninách. Kromě společných sekání pro všechny sestry se schází skupina sester k biblickému studiu v rámci vzdělávacího programu Entrust. Skupinku vede sestra Barbara Sobková. 11

12 Služba mezi seniory a nemocnými (zpracováno ze zprávy KS o.s.) Halina Tasková, Jan Prokesz s týmem spolupracovníků starší a nemocní sborovníci Při návštěvách sborovníků byla uplatněna zásada povzbuzení Božím slovem a modlitbou. Pro nemocné a starší je velkým povzbuzením poslouchat nahrávky kázání z magnetofonových kazet. Jednou za čtvrt roku se konaly bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro starší sborovníky. Tato setkání jsou připravována i s pozvánkami a se zajištěním přívozu. Na setkáních je připraven i následný program s povzbuzením a pohoštěním. Tento typ setkání seniorů se velice osvědčil a přináší veliké požehnání. V roce 2010 bylo vykonáno asi 290 návštěv doma a v nemocnici. Každou druhou středu v měsíci organizovali manželé Ciencialovi duchovní program pro starší občany v Domově důchodců v Třinci na Sosně. Požehnaně v oblasti pastorace mezi staršími a nemocnými působí pastor Bohuslav Koukol. Díky všem bratřím a sestrám, kteří věnovali svůj čas, modlitby a prostředky k této službě. Za jejich bohatou práci vyjadřujeme upřímné poděkování našich starších a nemocných sborovníků. Společné akce Alianční modlitební týden Prezentace knihy Štěpána Ruckého Poznáváme biblické pravdy Rozhlasové bohoslužby Evangelizační týden Návštěva hostů ze Slovenska Kalná nad Hronom Tematická biblická hodina Velká proměna (Štěpán Rucki) Svatodušní pondělí Talentová biblická hodina Dny otevřených dveří, rozloučení s pastorem Bohdanem Taskou Stanová evangelizace XcamP Smilovice 4.9. Sborový zájezd Krakow Instalace pastora Jiřího Chodury Poděkování za úrodu (sborový den)- Fojství Návštěva na biblické hodině v Třanovicích Biblická hodina vedená skupinkami Účast na večeru koled v Třinci Sborový vánoční večer - Karmel Propagace Propagace a informační služba je realizována prostřednictví následujících forem: Nástěnky (Jolanta Kadłubcová, H. Tasková, jednotlivé sborové sekce) Sborový informátor OKO (Halina Tasková, Ingrid Turoňová, Lenka Tomiczková) Internetové stránky (Daniel Chodura) 12

13 Nahrávky bohoslužeb a biblických hodin (Daniel Svoboda, Miroslav Heczko) Sborová kronika (Anna Chodurová ) KapTyrOl studio videotvorba (Jan a Tomáš Walachovi) Sborová knihovna (Alena a Dalibor Maroszovi) Služba nahrávání a přenosu (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Z každých nedělních bohoslužeb a biblických hodin, jsou pořizovány audio záznamy, které se nahrávají na kazety pro účely zprostředkování setkání starším a nemocným sborovníkům. V průběhu roku 2010 bylo nahráno a distribuováno celkem 946ks kazet z bohoslužeb a 240ks kazet z biblických hodin. Nahrávky bohoslužeb jsou archivovány a pravidelně ukládány na internetu s možností pozdějšího poslechu nebo stažení. Poděkování patří všem zprostředkovatelům, kteří kazety předávali starším a nemocným bratřím a sestrám. On-line přenosy: Nedělní bohoslužby se přenášejí on-line ve formátu audio přes internet. Ozvučení a projekce Technické zajištění ozvučení bohoslužeb, biblických hodin i všech slavností a nepravidelných akcí ve sborovém objektu i při akcích v přírodě nebo výjezdech představuje velmi namáhavou a technicky náročnou službu spojenou s velkou obětavostí. Této službě se dlouhodobě věnují bratři: Miroslav Heczko, Daniel a Marek Svobodovi. Projekci při společných písních i jiných příležitostech zajišťuje br. Michal Klus. Dovoz na bohoslužby Dovoz sborovníků ze Zaguří je realizován pomocí soukromých vozidel sborovníků. Této službě se obětavě a dobrovolně věnují br. Radek Stebel a Vladislav Stebel. Akce a iniciativy zaměřené navenek Nedílnou součásti služby církve je svědectví a nesení evangelia za hranice sboru. Ježíšův rozkaz: Budete mými svědky platí i pro nás v Oldřichovicích a okolí. T- club Pavel Taska a tým spolupracovníků neděle, hod., ZŠ Oldřichovice mladá generace 20 mladých Misijní práce na Tyrské se rozvíjí z iniciativy projektu MISE, který působí v rámci celé SCEAV. Spolupráce s vedením sboru probíhá přes radu KS-SCH Oldřichovice. V listopadu 2010 se z T-clubu vyčlenila další odnož práce na Tyrské a to práce mezi dětmi T-klubáček. Klub byl dětmi kladně přijat a slouží k evangelizaci a duchovnímu růstu dětí. 13

14 Street club Tadeáš Haltof a tým spolupracovníků neděle, hod., klubová místnost pod kostelem mladá generace mladých Misijní klub pro mladé z okolí kostela se schází v prostorách klubovny pod kostelem. Pořádá pravidelná setkání v neděli, ale také víkendové pobyty, sportovní akce, opékání párků aj. zaměřené na evangelizaci mladých lidí nejen z okolí kostela. Součástí programu je promítání Exitu 316 s následnou diskusí. Street Club chce být vstupní branou na setkání dorostu v Oldřichovicích. Smajlík dětský misijní klub Viz. sekce Nedělní besídky Smajlík dětský misijní klub Viz. sekce Nedělní besídky Otevřené dveře V poslední červnový víkend ( ) se konal třídenní cyklus akcí pod velkým stanem na hřišti u Tyrky naproti kostela v rámci sborové akce Dny otevřených dveří. Hosté: senior Tomáš Tyrlík (kázání neděle), loutkové představení Broučci, vystoupení pěveckého seskupení Fusion s evangelizačním slovem br. Lukáše Sztefka z Albrechtic, pěvecká skupina z Dzięgielowa a evangelizační slovo pastora Bohdana Tasky, vystoupení místních souborů, společný sborový oběd, atrakce a hry pro děti. V rámci nedělních bohoslužeb se konalo poděkování pastoru Bohdanu Taskovi za jeho službu v oldřichovickém sboru. Koordinátorem akce byl br. Vladislav Chodura. KapTyrOl studio Studio KapTyrOl se zabývá filmovou tvorbou. Na svých stránkách přináší formou krátkých filmů informace, povzbuzení i poselství formou videoshotů. Pro sborové stránky (viz níže) připravuje videookénko filmové záznamy ze sborových akcí a komentáře. Koordinátorem je br. Jan Walach. Sborové internetové stránky ( Internetové stránky poskytují aktuální přehled o životě a dění ve sboru. Obsahují tyto rubriky: úvod, historie sboru, pastorové sboru, vize, bohoslužby, nedělní besídky, dorost, mládež, T-club, rodiny, video okénko, dechová hudba, dataprojektor, modlitby, diskuze, kontakt, aktuality, on-line přenos, fotoalbum. Webmaster je br. Daniel Chodura. 14

15 14. Hospodářské záležitosti V r proběhla rozsáhlejší rekonstrukce služebního bytu (malování, výměna trubek ústředního topení, plovoucí podlaha, sprchový kout, kuchyně) úpravy prostor garáží a kotelny, zhotovení 20 ks skládacích stolů, koupě a instalace nábytku ve sborové knihovně, instalace projektoru v kostele a mnoho dalších dílčích oprav. V roce 2010 začal jako údržbář působit Jan Kaleta ml. Ve sboru se průběžně pořádaly sbírky na podporu misijních a humanitárních projektů(např. na pomoc Haiti, povodně v Čechách a v Polsku a další). K hlavním cílům hospodářského plánu na rok 2011 patří: Rekonstrukce části pultové střechy nad přístavbou Instalace sněhových zábran Terénní úpravy a výměna plotu kolem kostela Oprava komína nad kotelnou Finanční podpora externích potřeb misijních, humanitárních (sbírky) 15. Plán akcí v r (koordinátoři): Pobyt mužů s dětmi Vladislav Stebel JesusHouse - evangelizace pro mládež Zbyszek Kaleta Pobyt rodin s dětmi (Hrubý Jeseník) Radek Stebel Konfirmace Jiří Chodura 1.6. Dětské odpoledne L. Kaleta, K. Zoňová Svatodušní pondělí Tyra Pam. Zal. sboru, 90. výr. pěv. sboru Jan Kaleta Pobyt dětí Lipa Václav Klus XcamP Pobyt dorostu (Pálava) Boleslav Taska Pobyt mládeže (Krnov-Cvilín) Jiří Kaleta Pobyt maminek s dětmi Dana Kaletová Pobyt dorostu Tyrská Libor Biedrawa Pobyt dětí Lipa Vladislav Turoň 3.9. Sborový zájezd Jan Haltof Evangelický den Žňové bohoslužby na Fojtství Jiří Chodura, Taskovi Sborový vánoční večer (Hutník) Tomáš Rucki 15

16 16. Statistika za rok 2010: Křtů 12 Sňatků 12 Pohřbů 18 Počet členů sboru Závěr Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Židům 12:12-13 Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Hebr. 12:12-13 Tento verš je nejen textem pro sbor na rok 2011, avšak je také výzvou ke krokům víry. Někdy propadáme malomyslnosti a jsme unaveni, protože nevidíme, že se něco hýbe dopředu. Máme pocit, že stojíme a přešlapujeme na místě. Boží moc nás však stále vybízí k tomu, abychom vykročili, protože jen tak uvidíme, jak se Pán Bůh stará a jak projevuje svoji lásku k nám i v těch nejmenších záležitostech života toho soukromého i sborového. Nejlepším vzorem pro vykročení je nám znovu Pán Ježíš Kristus, který vykročil jistým krokem směrem k nám lidem. Jeho krok k lidem ho stál mnoho strádání, únavy a bolesti, a nakonec i život. Avšak jeho smrt a zmrtvýchvstání se stalo odrazovým můstkem pro naše krůčky směrem k evangelizaci a misii současného zraněného světa, směrem ke zraněným a slabým, chromým i těm, kteří jsou bez naděje a bez Boha na světě. Text z listu apoštola Pavla k Židům je také pobídkou k osobnímu zamyšlení a hledání pomoci u Boha v oblastech, ve kterých jsme chromí a zemdlení. Kéž by nás Pán Bůh v Ježíši Kristu na každý den obnovoval a daroval sílu k tomu, abychom zde žili pro Jeho slávu. Zpracoval: Jiří Chodura, pastor Březen 2011 V této zprávě jsou použity části zprávy ze života KS o.s. Oldřichovice s laskavým svolením autora zprávy. 16

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2011

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2011 Zvláštní číslo březen 2012 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2011 Rok 2011 patřil mezi další z požehnaných let v životě evangelického sboru v Oldřichovicích. I když se ve světě

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Tato zpráva byla k dispozici všem členům sborů v tištěné podobě a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním.

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Zpráva ze života a práce sboru

Zpráva ze života a práce sboru Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evang. a.v. v Hrádku za rok 2014, přečtená na sborovém shromáždění, které se konalo dne 15. března 2015 r. v 11,30 hod. v evang. kostele po bohoslužbách. 1.Úvod:

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2012 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15 Úvodní slovo ředitele DM Dětská misie (DM) je součástí mezidenominační, biblicky zaměřené světové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov

Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov Přítomni: Vlastik Stejskal, Eva Urbanová, Barča Halušková, Gabča Halušková, Jakub Hromádka, Josef Tymrák, Jiří Zapletal, Kolja Ivaskiv, Dalibor Jehlář, Jiří Hölbling,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2014 (Zpráva byla prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 22. 3. 2015) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

O nás 10/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.

O nás 10/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57. O nás 10/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.18) Milí enáři, bratři a sestry, jeden z rysů zbožného člověka vystihuje Bible slovy: Nemusí

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Psalo se před 30 lety

Psalo se před 30 lety A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Psalo se před 30 lety Galatským 6, 10 Oldřichovice jsou nevelká obec, ležící nedaleko Třince. A do nich se z těšínského

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program Informátor sboru Vojkovice Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program 3/4 2013 Slovo pastora zamyšlení V tomto měsíci si vždy po ránu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více