Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010"

Transkript

1 Zvláštní číslo březen Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého přidával ty, kteří zakusili Jeho proměňující lásku, a ochraňoval svoje dílo. Byl to On, který působil nejen dobré záměry pro službu, ale také dával sílu k jejich poslušnému vykonávání. Boží dílo mezi námi pokračuje a my chceme být za to vděčni. Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor také rokem změn. Po čtrnácti letech služby (od ) jsme se v červnu 2010 v rámci Dní otevřených dveří rozloučili s pastorem Ing. Bohdanem Taskou a poděkovali Pánu Bohu za požehnané dílo, které mohl mezi námi vykonat. Od července 2010 začal sloužit jako pastor v evangelickém sboru v Třinci. Na jeho místo nastoupil pastor Mgr. Jiří Chodura, který předtím sloužil v evangelickém sboru v Návsí. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Jan 4,38 Takto by se dalo v prostých slovech shrnout úkoly, které nás čekají. Mnoho mohlo být vykonáno, avšak mnoho je stále ještě před námi. Zejména v oblasti evangelizace a misie. S vděčnosti za dílo spasení a záchrany v Pánu Ježíši Kristu chceme pokračovat ve službě evangelia i pomoci bližním s vírou, že Pán Bůh si může použít i naši nedokonalou službu, aby se oslavil a dal zjevit lidem tohoto světa. Chceme se i nadále učit milovat Boha v Ježíši Kristu, milovat sebe navzájem a sloužit tomuto světu. S vděčnou radostí i s vědomím naší nedostatečnosti předkládáme následující sborovou zprávu o dění v našem sboru v roce Kéž nám dá Pán Bůh sílu vytrvale pokračovat ve službě tam, kde jiní před námi již pracovali, ale také vstupovat na místa, která jsou Boží láskou nezasažená. 1

2 2. Sboroví pracovníci na plný úvazek: pastor Ing. Bohdan Taska (od do ) pastor Mgr. Jiří Chodura (od ) na částečný úvazek: Bohuslav Koukol, pomocný pastor (od ) Halina Tasková, sborová diakonie smluvní pracovníci: Viktor Walach (kostelník), Emilie Walachová (úklid), Marta Pohlová (pokladník), Růžena Stryjová (varhaník), Jan Kaleta ml. (údržbář) dobrovolní pracovníci: Lenka Kaletová, varhaník a dirigent, Jan Lisztwan, zpěvák u pohřbů, Jan Kaleta, dirigent, Miroslav Heczko, Daniel a Marek Svobodovi zvukaři, Vlad. Stebel, Radek Stebel dovoz na bohoslužby Kromě těchto vyjmenovaných slouží ve sboru široký okruh bratří a sester sdružených v KS-SCh i dalších. 3. Presbyterstvo 3.1. Složení Presbyterstvo působí od v tomto složení: Presbyteři: Jan Haltof, Anna Chlebková, Vladislav Chodura, Vanda Kadlubcová, Jan Kaleta, Josef Kaleta, Zdeňka Kaletová, Jan Roik, Dana Smolonová, Lubomír Sobek, Vladislav Stebel, Jan Walach (T.109) Zástupci: Oskar Biedrawa, Danuta Harčárová, Dalibor Marosz, Marta Maroszová, Stanislav Roik, Radek Stebel, Petr Taska, Vladislav Turoň, Jan Walach (T.31), Marcela Walachová Výbor presbyterstva: Bohdan Taska - pastor, Jan Kaleta kurátor, Jan Roik zástupce kurátora, Lubomír Sobek zapisovatel Čestní presbyteři: Richard Chlebek, Jan Lisztwan, Walter Kadlubiec, Vladimír Zientek, Pavel Stebel, Jiří Rucki, Jan Mlynek, Jan Walek, Josef Jadamus 3.2. Činnost presbyterstva Presbyterstvo se sešlo během roku 2010 na svých schůzích celkem 7x. Jedna schůze byla spojená se setkáním všech sborových pracovníků (Rada KS-SCH), tzv. Jádro sboru. Rok 2010 byl posledním rokem funkčního období presbyterstva. Setkání se nesla v duchu vzájemné vstřícnosti i ochotě ke službě a obětavosti v rámci sboru i mimo něj. 2

3 K hlavním službám presbyterů patří: Modlitební podpora sboru a sborovníků. Péče o svěřený sborový rajón a svěřené sborovníky (jubilea, vystěhování, nastěhování, narození dětí, úmrtí, pozvání na akce, pozvání ke konfirmační nauce, nemoc apod.). Služby při bohoslužbách, tzn. vítání přicházejících do kostela, modlitba před bohoslužbami, čtení biblického textu a pomoc při počítání sbírek po bohoslužbách. Pomoc při přípravě a zajišťování sborových akcí, návštěv hostů, brigádách. Evangelizační, misijní a vzdělávací služba je úzce propojena s Radou KS-SCh a přináší požehnané ovoce. 4. Majetek sboru sborový objekt (kostel, sál, byt, sociální zařízení, příslušenství) pozemek přilehlý ke kostelu zahrada 24a naproti kostela přes křižovatku 5. Bohoslužby počet české polské společné průměrná účast Bohoslužby považujeme za ústřední prvek sborového života. Zúčastňovaly se jich všechny věkové generace, což vytváří sounáležitost širšího společenství. Od podzimu se začátku bohoslužeb zúčastňují také děti, které v první společné písni odcházejí na setkání jesliček a nedělních besídek. Bohoslužby mají různorodý charakter, zejména, co se hudebního projevu týče. Zpívány jsou chorály a písně staršího data s varhanami, jak i současné křesťanské písně s doprovodem hudební skupiny. Důležitými prvky bohoslužeb, podtrhujícími všeobecné kněžství věřících, jsou přímluvné modlitby sborovníků a čtení biblických textů. Většina těchto prvků se objevuje na bohoslužbách v 9.00 hod. Druhé bohoslužby v hod. mají více tradiční formu. Během celého roku byly bohoslužby v 9.00 hod. přenášeny prostřednictvím internetu. Průměrný počet on-line posluchačů se pohyboval mezi lidmi. V lednu 2010 byly bohoslužby vysílány prostřednictvím Českého rozhlasu do celé republiky. Bylo mnoho pozitivních a děkovných ohlasů od posluchačů. 3

4 6. Zpověď a Večeře Páně počet česká 7 38 polská 6 39 společná 5 80 starších 4 33 průměrná účast Večeře Páně se mají účastnit konfirmovaní členové sboru. Koná se zpravidla v rámci bohoslužeb, výjimečně před nebo po bohoslužbách. Je vhodné využít každou příležitost k účasti při Večeři Páně, která se ve sboru naskytne. Na přání je Večeře Páně vysluhována nemocným, starším: doma či v nemocnici. Ve zvláštních případech na setkáních mládeže, pobytech apod. Nedělní besídka (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Vladislav Turoň neděle souběžně s bohoslužbami, akce, tábory děti od 0 až po konfirmační věk 20 dětí jesličky, dětí starší skupina Nedělní besídky se konaly ve dvou skupinách. První je určena pro děti předškolního věku, druhá pro děti starší 6-ti let. Na setkáních děti poslouchaly biblické příběhy, učily se zpaměti biblické verše, zpívaly písně, občas si zahrály hry a soutěže. Snahou všech pracovníků nedělních besídek bylo předat dětem srozumitelným způsobem zvěst evangelia. V roce 2010 změnou ve způsobu vedení besídky je její zahájení na bohoslužbách. Akce: Setkání během jarních prázdnin 2.5. Den matek - program v rámci bohoslužeb (dárky maminkám) Výlet do Hnojníka - návštěva zemědělské usedlosti Program pro děti v rámci Dní otevřených dveří Letní tábor pro starší děti 1. turnus (Indiánské léto) Pobyt pro malé děti a jejich rodiče Letní tábor pro starší děti 2. turnus (Indiánské léto) Podzimní setkání rozloučení s broučky lampionový pochod Předvánoční slavnost Mikuláš Předání vánočních dárků dětem a jejich vystoupení na bohoslužbách Nedělní besídky pokračovaly ve sponzorování studia jednoho dítěte z Nepálu prostřednictvím organizace Mezinárodní potřeby (IN). Pracovníci nedělních besídek a další členové sboru nadále finančně podporovali činnost Dětské misie ve Frýdku- Místku. 4

5 Rovněž v roce 2010 se pracovníci nedělních besídek vzdělávali na konferencích a školeních pořádaných Dětskou misií, SCEAV a vlastním přičiněním. Další aktivity spojené se službou mezi dětmi: Misijní klub Smajlík Monika Tasková s týmem spolupracovníků pátek, hod., klubová místnost pod kostelem nezasažené děti v oblasti kolem kostela a v Tyře 12 dětí Misijní klub T-klubáček (projekt M.I.S.E.) Iveta Turoňová s týmem spolupracovníků čtvrtek, hod., česká ZŠ Oldřichovice nezasažené děti v oblasti Oldřichovice Tyrská 17 dětí Cílem klubů je přinést evangelium dětem, které se neúčastní života sboru. Program dětských misijních klubů zahrnuje hry s dětmi, zpěv křesťanských písní, učení Biblického verše, Biblickou lekci. Na akcích pořádaných nedělní besídkou, táborech a pravidelných nedělních setkáních jsou děti z klubů srdečně vítány. Program klubů a nedělních besídek se plánuje při vzájemné pomoci a spolupráci. 7. Výuka náboženství Česká ZŠ Oldřichovice Vlastimil Ciesar, Jiří Chodura (od šk. roku 2010/11) pátek, , žáků ve dvou skupinách Polská ZŠ Oldřichovice Bohdan Taska, Vlastimil Ciesar (od šk. roku 2010/11) středa, žáků v jedné skupině 8. Konfirmace V roce 2010 bylo konfirmováno 18 konfirmandů, z toho 14 české a 4 polské národnosti. Kromě pravidelných setkání v sobotu v 9.00 hod. ve sborovém sálu se konalo během jarních prázdnin soustředění konfirmandů s dorostem. V novém školním roce 2010/11 se připravuje 6 konfirmandů (4 čes./2 pol.). 9. Dorost (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Boleslav Taska sobota, (zimní období), (letní období) mladí lidé od 12 do 18 let 26 mladých 5

6 V roce 2010 se uskutečnilo 39 setkání dorostu. Kromě pravidelných setkání se dorostenci zúčastnili centrálních akcí pro mládež, jako je: modlitební konference, centrální výšlap, letní tábor XcamP, centrální vánoční setkání pro mládež a další. V průběhu jarních prázdnin jsme spolu s konfirmandy prožili pobyt v Písku. Do vedení dorostu se zapojil bratr Zbyszek Kaleta z Českého Těšína, který je pro práci s dorostem velkým požehnáním a pomocí. V roce 2010 přestoupilo 7 dorostenců do řad mládeže. Čtyři konfirmandé se začali pravidelně účastnit našich společných setkání. Vedení dorostu silně pociťuje potřebu přímluvných modliteb za dorostence. Dorost Tyrská Zodpovědné osoby: Libor a Eva Biedrawovi pátek, hod. ZŠ Oldřichovice mladí lidé od 12 do 18 let 14 mladých Dorost na Tyrské je strategickým místem pro pozvání nových lidí, kteří uvěří na T-klubu. Probírali jsme knihu Ester, Rút, Daniele aj. Dorostenci organizují modlitební setkání každou středu v Penzionu na Tyrské. Slouží v T-klubu a T-klubáčku. Dorost má být sjednocujícím místem pro všechny mladé, místem, kde mohou načerpat sílu do svého vztahu s Bohem. Byl vytvořen také dorostový tým, který pomáhá s přípravou dorostů. V létě 2010 se uskutečnil první dorostový pobyt ve srubu v Písku, který byl velmi požehnaný. Cíle dorostu jsou: 1. Evangelizace 2. Osobní růst 3. Vztahy v rodině, s rodiči atd. Prosím modlete se za vytrvalost pro každého, čistotu vztahu s Bohem, rodinné zázemí, aby mladé nezlákal starý život. 10. Mládež (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Jiří Kaleta pátek, hod., sál v přístavbě mladí lidé od 18 let 26 mladých Mimo pravidelná páteční setkání jsme měli setkání s jinými mládežemi naší církve, dorostem, kluby a měli jsme i několik výletů. Jsme rovněž vděčni za letní pobyt v Domašově s velikou podporou starších sboru a prosincový pobyt Gutech, který jsme prožili společně jako všichni mladí sboru. Na mládežích probíráme různá témata, nyní čerpaná z 90let a zjišťujeme, že jsou stále aktuální a mají nám co říct. Podle potřeby máme témata přizpůsobená nejžhavějším problémům a jevům naší společnosti/světa. Na mládežích nechybí modlitby, vyučování z Božího slova a společný zpěv. 6

7 11. Biblické hodiny (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Zbyhněv Kaleta, vedoucí jednotlivých setkání neděle, hod., kostel všechny věkové generace účastníků Hlavním pilířem práce místního společenství KS o.s. zůstávají setkání u Božího slova v podobě biblických hodin. Nedělní shromáždění se konaly každou neděli v 15 00, mimo pátou neděli v měsíci. Tyto neděle jsou věnovány návštěvám starších a nemocných členů sboru. O prázdninách se biblické hodiny konaly ve sborovém sále. Návštěvnost má stále klesající tendenci a pohybovala se v počtu od 40 do 60 účastníků. Oproti tomu se podařilo nastartovat pilotní projekt tzv. Skupinkových biblických hodin, které mají za cíl zapojit do této služby manželské skupinky. Biblická hodina Tyra Jiří Rucki a vedoucí jednotlivých setkání středa, hod., rodinný dům u Stryjů (Tyra) střední a starší generace účastníků Biblická hodina Penzión Oldřichovice-Tyrská Zbyhněv Kaleta a vedoucí jednotlivých setkání čtvrtek, hod., Penzión Oldřichovice- Tyrská všechny věkové generace 15 účastníků Během letních prázdnin byl zachován interval jeden týden v Tyře a jeden v Oldřichovicích. 12. Zpěv a hudba Pěvecký sbor (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Dirigent: Den/čas zkoušek: Počet členů: Jan Kaleta neděle, 7.00 hod. zpěváci všech generací 46 zpěváků Smíšený pěvecký sbor oslavoval Boží jméno písněmi na biblických hodinách, bohoslužbách, ale i mimo náš sbor. 7

8 Vystoupení: Rozhlasové bohoslužby z Oldřichovic 2.5. Služba v Zarieči Slovensko Služba v rámci otevření sborového centra Hutník Dny otevřených dveří Instalace pastora Jiřího Chodury Služba ve sboru v Háji a v Turčianských Teplicích Návštěva sboru v Třanovicích Otevření nového kostela v Písku a instalace pastora Jiřího Kalety Večer koled v Třinci. Dětský pěvecký sbor Paprsek (převzato ze zprávy KS o.s.) Dirigent: Lenka Kaletová Den/čas zkoušek: pátek, hod. děti předškolního a školního věku Počet členů: 16 dětí Dětský sbor Paprsek vystupuje na bohoslužbách a pravidelně se zúčastňuje hudebního odpoledne dětských sborů v Albrechticích u Č. Těšína. Tradičně vystupuje se smíšeným pěveckým sborem na vánoční slavnostní bohoslužbě Vyšlo nové CD pod názvem Archa, jehož výtěžek byl určen na projekt pomoci dětem v Africe. Dechový orchestr (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Dirigent: Jan Kaleta Den/čas zkoušek: čtvrtek, hod. (zimní období), (letní období) hudebníci na dechových nástrojích Počet členů: 16 dětí Pro dechový orchestr minulý rok 2010 byl velice pestrý. Hrál při různých příležitostech a slavnostech, jak ve sboru, tak mimo něj. K významným akcím patří nahrání nového CD pod názvem S důvěrou, které proběhlo v Oldřichovicích. Během roku 2010 měl dechový orchestr 22 vystoupení. V přehledu jsou uvedena některá z nich: 5.4. seniorátní bohoslužby Třinec koncert v rámci Třineckého jara v třineckém kostele otevření sborového centra Hutník dny otevřených dveří Oldřichovice 4.7. vystoupení v rámci oslav 4OO. výročí Žilinské synody v Bytči vystoupení v rámci setkání všech generací na Karmelu služba seniorům na chatě pod Lipou 5.9. služba v Dzięgielowie instalace pastora Jiřího Chodury uvedení nového CD v rámci vystoupení na Fojství 8

9 vystoupení v Třanovicích na biblické hodině otevření kostela a instalace pastora Jiřího Kalety v Písku večer koled v Třinci Vánoční koncert v Hnúšti na Slovensku Mimo tyto aktivity, dechový orchestr sloužil pravidelně na biblických hodinách a bohoslužbách v našem sboru a příležitostně na pohřbech. Gospel Dirigent: Lucie Steblová Den/čas zkoušek: sobota, hod. dívky Počet členů: 20 zpěvaček Dívčí pěvecký sbor Gospel sloužil na bohoslužbách, biblických hodinách i jiných sborových akcích, se službou navštívil také sbor v Návsí. Mládežnická hudební skupina Vedoucí: Zdeněk Stach Den/čas zkoušek: úterý/středa, hod. Počet členů: 5 hudebníků Doprovodná skupina sloužila velmi aktivně na mnoha sborových akcích i za hranicemi sboru. Velmi významnou roli má pravidelný doprovod ke společným písním před kázáním na prvních bohoslužbách. Písně jsou promítány přes projektor na plátno. Skupinu tvoří 5 hudebníků v obsazení klavír, kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí a zpěv. Dívčí Trio Vedoucí: Počet členů: Krystyna Kaletová 3 zpěvačky, klavír, kytara, basová kytara V roce 2010 sloužilo na sborových akcích i při návštěvách v jiných sborech. Dechový kvartet Vedoucí: Složení: Tomáš Kaleta trubka, lesní roh, pozoun, saxofon V roce 2010 sloužil dechový kvartet na sborových akcích i při návštěvách v jiných sborech např. v Dzięgielowie, Hrádku, Komorní Lhotce a dalších. 13. Život a služba sboru Pro efektivní službu sboru byla maximálně uplatňována zásada všeobecného kněžství věřících s využitím duchovních darů (obdarování) jednotlivých členů sboru. 9

10 Spolupráce ve vedení sborové služby (presbyterstvo a KS o.s.) Služba ve sboru je realizována v úzké propojenosti místního sboru Slezské církve evangelické a. v., Křesťanského společenství o. s. a M.I.S.E. (projekt SCEAV a KS o.s. pro práci zejména z mládeží). Spolupráci na úrovni celého sboru zajišťuje tzv. Koordinační výbor sboru, který je tvořen členy výboru presbyterstva a výboru KS o.s. V roce 2010 se konalo setkání všech sborových pracovníků zapojených do vedení a služby ve sboru s pracovním názvem Jádro. Vedoucím místního KS o.s. byl br. Zbyhněv Kaleta, vedoucím projektu M.I.S.E. Daniel Chlebek. Maminky s dětmi klub Benjamínek Halina Tasková, Magdaléna Chodurová (od 9/2010) pátek, 9.00 hod., místnost pro děti maminky účastníků Program klubu je zaměřený na prohlubování vztahu maminky s dítětem, na rozšíření vědomosti a zkušenosti ve výchově dětí a v neposlední řadě na osobní duchovní růst. Setkání manželských párů a mladých rodin (převzato ze zprávy KS o.s.) Radek Stebel (skupinky) Dalibor Marosz (manželství a střední generace) individuálně (zpravidla 1x za 14 dní) manželství a rodiny, střední generace V roce 2010 pokračovala práce mezi střední generací aktivitami jak v manželských skupinkách, tak i všeobecně, bez ohledu na příslušnost účastníků ke skupince. Všeobecné akce: Odpolední setkání s hostem br. Sidney Andersonem Dovolená rodin Rauris - Rakousko, účast 31 osob včetně dětí Setkání s Thomasem Graumannem, jedním ze zachráněných dětí vlaků sira Nicholase Wintona Skupinky: Skupinky jsou účinným nástrojem duchovního růstu a začlenění člověka do společenství sboru. Našim cílem je rozšíření sítě skupinek, vytváření domácích skupinek, které budou tvořeny členy domácí rodiny a blízkými sousedy. Během roku 2010 se zvýšil počet skupinek ze dvou na tři. Pravidelně co 14 dní se scházejí skupinky čítající po cca 5-ti párech s dětmi střídavě v jednotlivých rodinách. Na programu je biblické studium se zamýšlením podle materiálů doporučených k tomuto účelu a zvolených podle zájmu jednotlivých skupinek. Vedle biblického studia nechybí ani společné modlitby a chvilky zpěvu i s dětskou písničkou, či malé 10

11 občerstvení. Skupinky se zapojují do přímluvných modliteb na bohoslužbách a při dalších sborových aktivitách. Vedoucí skupinek: Radek a Lucie Steblovi: Probírány byly knihy z Nového života pod názvem Stavitelé domova a započato studium Desatera z malého katechizmu. Mimo pravidelná setkání se uskutečnilo i promítání filmů s křesťanskou tématikou a vánoční setkání. Daniel a Petra Chodurovi: Probírán list ap. Jakuba, dříve byla probírána kniha Ty jsi moja, ty jsi moj, která je zaměřena na biblické páry. Vladislav a Lucie Steblovi Probírány jsou knihy jsou z Nového života pod názvem Stavitelé domova Společné akce skupinek: Rodinné odpoledne na hřišti v Tyře Výlet do zábavního parku Galaxie Zlín Modlitební skupinky Patrik Kubaczka dorost Daniel Kaleta mládež Jan Haltof střední generace středa, hod., místnosti v přístavbě kostela všechny generace účastníků V rámci sboru se setkávají modlitební skupinky, které jsou tvořeny členy dorostu, mládeže, střední a starší generace. Většina z nich se setkává v prostorách sborového objektu. Některé skupinky se setkávají po domech. Vytvářejí prostor a podmínky pro osobní sdílení a osobní modlitby. Práce mezi sestrami (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Jiřina Pecková úterý, sborový sál dívky a ženy všech generací sester Ženy a dívky našeho sboru se v r setkaly 5krát a 2krát se zúčastnily celocírkevních setkání v Komorní Lhotce a v Třinci. Setkání jsou mezigenerační a těší se velké oblibě. Biblická témata střídají témata vycházející z aktuálních potřeb sester. Jednou jsme hostovali i sestru z Polska Evu Londzin. Pravidelnými hosty na našich setkáních jsou sestry z Gutů. Sestry se také angažují při různých pohoštěních v našem sboru, či pobytech dětí a dorostu o prázdninách. Kromě společných sekání pro všechny sestry se schází skupina sester k biblickému studiu v rámci vzdělávacího programu Entrust. Skupinku vede sestra Barbara Sobková. 11

12 Služba mezi seniory a nemocnými (zpracováno ze zprávy KS o.s.) Halina Tasková, Jan Prokesz s týmem spolupracovníků starší a nemocní sborovníci Při návštěvách sborovníků byla uplatněna zásada povzbuzení Božím slovem a modlitbou. Pro nemocné a starší je velkým povzbuzením poslouchat nahrávky kázání z magnetofonových kazet. Jednou za čtvrt roku se konaly bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro starší sborovníky. Tato setkání jsou připravována i s pozvánkami a se zajištěním přívozu. Na setkáních je připraven i následný program s povzbuzením a pohoštěním. Tento typ setkání seniorů se velice osvědčil a přináší veliké požehnání. V roce 2010 bylo vykonáno asi 290 návštěv doma a v nemocnici. Každou druhou středu v měsíci organizovali manželé Ciencialovi duchovní program pro starší občany v Domově důchodců v Třinci na Sosně. Požehnaně v oblasti pastorace mezi staršími a nemocnými působí pastor Bohuslav Koukol. Díky všem bratřím a sestrám, kteří věnovali svůj čas, modlitby a prostředky k této službě. Za jejich bohatou práci vyjadřujeme upřímné poděkování našich starších a nemocných sborovníků. Společné akce Alianční modlitební týden Prezentace knihy Štěpána Ruckého Poznáváme biblické pravdy Rozhlasové bohoslužby Evangelizační týden Návštěva hostů ze Slovenska Kalná nad Hronom Tematická biblická hodina Velká proměna (Štěpán Rucki) Svatodušní pondělí Talentová biblická hodina Dny otevřených dveří, rozloučení s pastorem Bohdanem Taskou Stanová evangelizace XcamP Smilovice 4.9. Sborový zájezd Krakow Instalace pastora Jiřího Chodury Poděkování za úrodu (sborový den)- Fojství Návštěva na biblické hodině v Třanovicích Biblická hodina vedená skupinkami Účast na večeru koled v Třinci Sborový vánoční večer - Karmel Propagace Propagace a informační služba je realizována prostřednictví následujících forem: Nástěnky (Jolanta Kadłubcová, H. Tasková, jednotlivé sborové sekce) Sborový informátor OKO (Halina Tasková, Ingrid Turoňová, Lenka Tomiczková) Internetové stránky (Daniel Chodura) 12

13 Nahrávky bohoslužeb a biblických hodin (Daniel Svoboda, Miroslav Heczko) Sborová kronika (Anna Chodurová ) KapTyrOl studio videotvorba (Jan a Tomáš Walachovi) Sborová knihovna (Alena a Dalibor Maroszovi) Služba nahrávání a přenosu (zpracováno/převzato ze zprávy KS o.s.) Z každých nedělních bohoslužeb a biblických hodin, jsou pořizovány audio záznamy, které se nahrávají na kazety pro účely zprostředkování setkání starším a nemocným sborovníkům. V průběhu roku 2010 bylo nahráno a distribuováno celkem 946ks kazet z bohoslužeb a 240ks kazet z biblických hodin. Nahrávky bohoslužeb jsou archivovány a pravidelně ukládány na internetu s možností pozdějšího poslechu nebo stažení. Poděkování patří všem zprostředkovatelům, kteří kazety předávali starším a nemocným bratřím a sestrám. On-line přenosy: Nedělní bohoslužby se přenášejí on-line ve formátu audio přes internet. Ozvučení a projekce Technické zajištění ozvučení bohoslužeb, biblických hodin i všech slavností a nepravidelných akcí ve sborovém objektu i při akcích v přírodě nebo výjezdech představuje velmi namáhavou a technicky náročnou službu spojenou s velkou obětavostí. Této službě se dlouhodobě věnují bratři: Miroslav Heczko, Daniel a Marek Svobodovi. Projekci při společných písních i jiných příležitostech zajišťuje br. Michal Klus. Dovoz na bohoslužby Dovoz sborovníků ze Zaguří je realizován pomocí soukromých vozidel sborovníků. Této službě se obětavě a dobrovolně věnují br. Radek Stebel a Vladislav Stebel. Akce a iniciativy zaměřené navenek Nedílnou součásti služby církve je svědectví a nesení evangelia za hranice sboru. Ježíšův rozkaz: Budete mými svědky platí i pro nás v Oldřichovicích a okolí. T- club Pavel Taska a tým spolupracovníků neděle, hod., ZŠ Oldřichovice mladá generace 20 mladých Misijní práce na Tyrské se rozvíjí z iniciativy projektu MISE, který působí v rámci celé SCEAV. Spolupráce s vedením sboru probíhá přes radu KS-SCH Oldřichovice. V listopadu 2010 se z T-clubu vyčlenila další odnož práce na Tyrské a to práce mezi dětmi T-klubáček. Klub byl dětmi kladně přijat a slouží k evangelizaci a duchovnímu růstu dětí. 13

14 Street club Tadeáš Haltof a tým spolupracovníků neděle, hod., klubová místnost pod kostelem mladá generace mladých Misijní klub pro mladé z okolí kostela se schází v prostorách klubovny pod kostelem. Pořádá pravidelná setkání v neděli, ale také víkendové pobyty, sportovní akce, opékání párků aj. zaměřené na evangelizaci mladých lidí nejen z okolí kostela. Součástí programu je promítání Exitu 316 s následnou diskusí. Street Club chce být vstupní branou na setkání dorostu v Oldřichovicích. Smajlík dětský misijní klub Viz. sekce Nedělní besídky Smajlík dětský misijní klub Viz. sekce Nedělní besídky Otevřené dveře V poslední červnový víkend ( ) se konal třídenní cyklus akcí pod velkým stanem na hřišti u Tyrky naproti kostela v rámci sborové akce Dny otevřených dveří. Hosté: senior Tomáš Tyrlík (kázání neděle), loutkové představení Broučci, vystoupení pěveckého seskupení Fusion s evangelizačním slovem br. Lukáše Sztefka z Albrechtic, pěvecká skupina z Dzięgielowa a evangelizační slovo pastora Bohdana Tasky, vystoupení místních souborů, společný sborový oběd, atrakce a hry pro děti. V rámci nedělních bohoslužeb se konalo poděkování pastoru Bohdanu Taskovi za jeho službu v oldřichovickém sboru. Koordinátorem akce byl br. Vladislav Chodura. KapTyrOl studio Studio KapTyrOl se zabývá filmovou tvorbou. Na svých stránkách přináší formou krátkých filmů informace, povzbuzení i poselství formou videoshotů. Pro sborové stránky (viz níže) připravuje videookénko filmové záznamy ze sborových akcí a komentáře. Koordinátorem je br. Jan Walach. Sborové internetové stránky ( Internetové stránky poskytují aktuální přehled o životě a dění ve sboru. Obsahují tyto rubriky: úvod, historie sboru, pastorové sboru, vize, bohoslužby, nedělní besídky, dorost, mládež, T-club, rodiny, video okénko, dechová hudba, dataprojektor, modlitby, diskuze, kontakt, aktuality, on-line přenos, fotoalbum. Webmaster je br. Daniel Chodura. 14

15 14. Hospodářské záležitosti V r proběhla rozsáhlejší rekonstrukce služebního bytu (malování, výměna trubek ústředního topení, plovoucí podlaha, sprchový kout, kuchyně) úpravy prostor garáží a kotelny, zhotovení 20 ks skládacích stolů, koupě a instalace nábytku ve sborové knihovně, instalace projektoru v kostele a mnoho dalších dílčích oprav. V roce 2010 začal jako údržbář působit Jan Kaleta ml. Ve sboru se průběžně pořádaly sbírky na podporu misijních a humanitárních projektů(např. na pomoc Haiti, povodně v Čechách a v Polsku a další). K hlavním cílům hospodářského plánu na rok 2011 patří: Rekonstrukce části pultové střechy nad přístavbou Instalace sněhových zábran Terénní úpravy a výměna plotu kolem kostela Oprava komína nad kotelnou Finanční podpora externích potřeb misijních, humanitárních (sbírky) 15. Plán akcí v r (koordinátoři): Pobyt mužů s dětmi Vladislav Stebel JesusHouse - evangelizace pro mládež Zbyszek Kaleta Pobyt rodin s dětmi (Hrubý Jeseník) Radek Stebel Konfirmace Jiří Chodura 1.6. Dětské odpoledne L. Kaleta, K. Zoňová Svatodušní pondělí Tyra Pam. Zal. sboru, 90. výr. pěv. sboru Jan Kaleta Pobyt dětí Lipa Václav Klus XcamP Pobyt dorostu (Pálava) Boleslav Taska Pobyt mládeže (Krnov-Cvilín) Jiří Kaleta Pobyt maminek s dětmi Dana Kaletová Pobyt dorostu Tyrská Libor Biedrawa Pobyt dětí Lipa Vladislav Turoň 3.9. Sborový zájezd Jan Haltof Evangelický den Žňové bohoslužby na Fojtství Jiří Chodura, Taskovi Sborový vánoční večer (Hutník) Tomáš Rucki 15

16 16. Statistika za rok 2010: Křtů 12 Sňatků 12 Pohřbů 18 Počet členů sboru Závěr Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Židům 12:12-13 Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Hebr. 12:12-13 Tento verš je nejen textem pro sbor na rok 2011, avšak je také výzvou ke krokům víry. Někdy propadáme malomyslnosti a jsme unaveni, protože nevidíme, že se něco hýbe dopředu. Máme pocit, že stojíme a přešlapujeme na místě. Boží moc nás však stále vybízí k tomu, abychom vykročili, protože jen tak uvidíme, jak se Pán Bůh stará a jak projevuje svoji lásku k nám i v těch nejmenších záležitostech života toho soukromého i sborového. Nejlepším vzorem pro vykročení je nám znovu Pán Ježíš Kristus, který vykročil jistým krokem směrem k nám lidem. Jeho krok k lidem ho stál mnoho strádání, únavy a bolesti, a nakonec i život. Avšak jeho smrt a zmrtvýchvstání se stalo odrazovým můstkem pro naše krůčky směrem k evangelizaci a misii současného zraněného světa, směrem ke zraněným a slabým, chromým i těm, kteří jsou bez naděje a bez Boha na světě. Text z listu apoštola Pavla k Židům je také pobídkou k osobnímu zamyšlení a hledání pomoci u Boha v oblastech, ve kterých jsme chromí a zemdlení. Kéž by nás Pán Bůh v Ježíši Kristu na každý den obnovoval a daroval sílu k tomu, abychom zde žili pro Jeho slávu. Zpracoval: Jiří Chodura, pastor Březen 2011 V této zprávě jsou použity části zprávy ze života KS o.s. Oldřichovice s laskavým svolením autora zprávy. 16