VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ROK 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ

2 a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Sídlo školy: Dolní Branná 193, Dolní Branná, Ředitelka školy: PaedDr. Jana Hrušková IČO: Redizo: Kontakty: Tel.: Tel. www stránky: ZŠ MŠ a ŠJ zsdolnibranna.cz Zřizovatel: Název: OBEC DOLNÍ BRANNÁ Adresa: DOLNÍ BRANNÁ Kontakty: Tel.:

3 Údaje o školské radě: Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Dolní Branná Obec Dolní Branná dne Na základě 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Obec Dolní Branná tuto Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N U Š K O L S K É R A D Y Článek I. Název Školská rada při ZŠ Dolní Branná Článek II. Ostatní ustanovení 1. Školská rada má tři členy ( viz příloha ke zřizovací listině ). 2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 3. Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. 4. Školská rada se zřizuje ke dni Příloha : Seznam jmen a adres členů školské rady V Dolní Branné, Seznam jmen a adres členů školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Branná ke dni Zákonný zástupce nezletilých žáků: Radek Kúřil, Dolní Branná 223 Zástupce pedagogických pracovníků školy : Mgr. Lucie Bucharová, Jilemnice 1186 Zástupce zřizovatele: Mgr. Miroslav Balog, Dolní Branná 291

4 Charakteristika školy Od jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Dolní Branná. Základní škola jako právní subjekt má tyto čtyři složky: Základní školu Mateřskou školu Školní družinu Školní jídelnu Jsme málotřídní školou s ročníky prvního stupně. Převážná většina žáků je místních, někteří dojíždějí z okolních obcí. V letošním školním roce navštěvovalo tuto školu celkem 39 žáků (od dubna žáků). Naše nejdůležitější cíle jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu KRAKONOŠ. Vycházejí z místních přírodních podmínek a využívají krásného prostředí Krkonoš, ve kterém naše děti vyrůstají. Poznáváním přírody a sportovními aktivitami vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřujeme se na rozvoj pozitivního přístupu žáků ke škole. Zejména pomocí sportovních činností (např. běžecké lyžování, rozšířená výuka plavání, sportovní soutěže, dopravní výchova) a estetických činností (výtvarné a pracovní činnosti, hra na zobcovou flétnu, atd.).

5 Využíváme naše okolí k rozvíjení vztahu žáků k domovu, přírodě a ekologii (turistika, ekologické kurzy). Připravujeme žáky k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň městské školy, přičemž využíváme výhod a předností práce na malotřídní škole tzn. samostatná a tvořivá práce dětí, práce ve skupinách, individuální přístup k dětem. Naši absolventi mají velmi dobré výsledky ve znalosti angličtiny. Každoročně odcházejí někteří naši žáci na osmileté gymnázium. Naše škola je dobře vybavena výpočetní technikou. V současné době pracují žáci s 22 PC s internetem a výukovými programy. Malý kolektiv dětí, klidné vesnické prostředí a množství speciálních pomůcek nám umožňují nadstandardní zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kulturní a mimoškolní činnost žáků je důležitou součástí života školy. Rodiče nám pomáhají zabezpečovat kulturní a sportovní akce i zájmové kroužky. Domácí prostředí a úzký vztah školy k obci a radě školy umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem a pomoc při řešení jejich problémů.

6 b) Přehled oborů vzdělání Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Škola vzdělává žáky podle Školního vzdělávacího programu KRAKONOŠ, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku ZŠ. Celoroční a měsíční plány jsou zpracovávány podle těchto programů a jsou vyhotoveny pro všechny předměty. Pro tento školní rok jsme se zaměřili na nákup a vyzkoušení učebnic zpracovaných podle RVP. Většina z nich se osvědčila a dobře se s nimi pracuje. Výuka cizích jazyků: Angličtina Výuka volitelných předmětů: Zpíváme pro radost Život v pohybu

7 Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školní jídelna Vydává jídla, která sama připravuje, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., zejména pak ustanovením 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. c) Rámcový rozpis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor ZŠ PaedDr. JanaHrušková ředitelka školy Mgr. Ivana Mejsnarová učitelka ZŠ (na MD) Mgr. Lucie Bucharová učitelka ZŠ Mgr. Marie Pólová učitelka ZŠ Jiřina Klinerová vychovatelka ŠD Jitka Pešinová učitelka ZŠ Pedagogický sbor MŠ Zdena Cejnarová vedoucí učitelka Martina Kobrlová učitelka MŠ Eva Kuželová učitelka MŠ Ivana Šedová učitelka MŠ Provozní zaměstnanci Milena Pitrmanová Eva Hanušová Zdeňka Nosková Hana Pitrmucová vedoucí ŠJ kuchařka školnice ZŠ školnice MŠ Kvalifikace pedagogů ZŠ: jméno a příjmení aprobace Aprobovanost výuky Jana Hrušková VŠ PF učitelství 1.stupeň Výuka na 1. st. ano, 100% Lucie Bucharová VŠ PF učitelství 1. stupeň Výuka na 1. st. ano 100% Ivana Mejsnarová (do , potom MD) VŠ PF učitelství 1. stupeň Výuka na 1. st. ano 100% Marie Pólová VŠ PF učitelství 6-12 Výuka na 1. st. ne 100% Od ano Jiřina Klinerová SPGŠ Vychovatelství ano 100% Jiřina Klinerová SPGŠ Výuka na 1. st. ne 21% Jiřina Klinerová SPGŠ Asistent ne 25% Ivana Mejsnarová do Zdena Nosková od VŠ PF učitelství 1. stupeň SŠ Vychovatelství ano 25% Vychovatelství - ne

8 d) Údaje o žácích (k ) Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy Číslo řádku Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci 1 z celku převedení do ) z celku žáci opakující vyššího ročníku z celku vzdělávající se podle 50 odst.3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník ročník v 6. ročník tom z toho 10letý VP 0309 X ročník ročník ročník z toho 10letý VP 0313 X ročník 0314 X Žáci učící se cizí jazyk Číslo řádku celkem Běžné třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty celkem Speciální třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty a b 2 3 3a Celkem anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk Individuální vzdělávací plány Číslo řádku Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník XXIV. Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy z celku nově přijatí do 1. z celku nově přijatí do 1. Číslo řádku Počet z toho dívky ročníku Počet z toho dívky ročníku celkem celkem celkem z toho dívky celkem z toho dívky a b a později X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X

9 X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X a dříve X X 0 0 X X Součástí základní školy je školní družina s 39 dětmi. Pravidelná činnost k Číslo Počet řádku a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci z 1. stupně z toho z ročníku v tom z 2. stupně 2 ) z přípravné třídy ZŠ 0105a 0 z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b 0 z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Mateřská škola zahájila školní rok se 48 dětmi. Třídy a děti Třídy s provozem Číslo řádku Počet tříd celkem Běžné třídy Počet dětí z toho dívky ze sl. 3 s ze sl. 3. s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. Počet tříd celkem Speciální třídy Počet dětí z toho dívky ze sl. 7 s ze sl. 7 s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. a b a internátním celodenním polodenním celkem (ř ) český X X X X z ř slovenský X X X X vyučovací jazyk polský X X X X jiný X X X X z celku děti se zdrav. postižením 0309 X X

10 Přijímací řízení: K zápisu do 1. ročníku přišlo v lednu žáků. Všichni byli přijati. Žádný žák nemá odklad školní docházky. Dva žáci pátého ročníku se přihlásili na osmileté gymnázium do Vrchlabí. Přijata byla žákyně Marcela Nosková. e) Údaje o výsledcích chování a vzdělávání žáků: Prospěch a chování žáků Školní rok 2011/2012 byl bez kázeňských přestupků. Prospělo 97,5% (někteří podle IVP). Jedna žákyně bude opakovat ročník. Její neúspěšnost je ovlivněna špatným sociálním prostředím, ve kterém žije. Testování žáků Ve školním roce 2011/2012 probíhalo první testování žáků pátých ročníků. Testování mělo především ověřit technické zabezpečení a schopnost zapojení škol do testování. Žáci ZŠ Dolní Branná zvládli testy pod vedením Jany Hruškové hned v prvním testovacím týdnu. Testy napsali z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Naše počítačová učebna je pro testování dobře vybavena. Již několikátým rokem se naši žáci účastnili celorepublikových testů KALIBRO. Žáci třetího ročníku byli testování z českého jazyka, matematiky a prvouky. Žáci pátého ročníku z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Největší problémy dělaly žákům logické úlohy v matematice.

11 Speciální výchova a vzdělání Reedukaci žáků s vývojovými poruchami učení a poradenskou činnost pro rodiče zajišťuje PaedDr. Jana Hrušková. Žáci mají možnost individuálního doučování, mají k dispozici speciální učební pomůcky, mohou využívat počítačových výukových programů pro speciální výuku. Hodnocení těchto žáků probíhá s ohledem na tyto poruchy. Na žádost rodičů používá škola u některých žáků slovní hodnocení. Rodiče tří integrovaných žáků požádali o individuální vzdělávací plán. Bylo jim vyhověno a po konzultaci s pedagogicko-psychologickou poradnou se žáci podle tohoto plánu vzdělávali. Jeden z těchto žáků pracoval s pedagogickou asistentkou, záměrně často mimo kolektiv třídy pro velkou poruchu soustředění. Pedagogickou asistentku hradí rodiče žáka. O žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ve škole pečují speciálně vyškolení pedagogové, kteří zajišťují: poradenskou činnost pro rodiče spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou reedukaci (nápravu) poruch učení u žáků individuální přístup k žákovi speciální pomůcky pro tyto žáky tvorbu individuálních vzdělávacích programů využití speciálních výukových programů na počítačích odlišné hodnocení žáků s přihlédnutím k dané problematice Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením: individuální přístup učitele spolupráce s PPP pomoc pedagogického nebo osobního asistenta individuální plán reedukace dle pokynů PPP odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály speciální pomůcky a výukové programy Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním žákům je poskytována stejná péče jako žákům se zdravotním postižením důraz je kladen na spolupráci s rodiči pravidelná komunikace a zpětná vazba s lékařem úprava účasti žáka v některých předmětech a náhradní výuka Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním individuální péče odpovídající metody a formy práce pravidelná komunikace s psychologem spolupráce se speciálním pedagogem a etopedem spolupráce se sociálním pracovníkem Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných individuální vzdělávací plány rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zapojení do projektů účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky účast na olympiádách a soutěžích možnost pracovat s různými zdroji informací individuální práce na libovolné téma (vlastní výběr) pomoc mladším spolužákům v roli asistenta

12 Dopravní výchova V tomto roce jsme již poněkolikáté absolvovali výuku a zkoušky na DOPRAVNÍM HŘIŠTI V KOŠŤÁLOVĚ. Zde probíhá pravidelná příprava žáků 4. tříd pod vedením zkušených lektorů. Naší škole se již tradičně věnoval současný starosta Košťálova PaedDr. Miroslav Janata. Čtenářská gramotnost Čtenářskou gramotnost jsme v tomto roce podpořili tvorbou šablon učebních pomůcek v rámci projektu EU peníze do škol. Ve školním roce 2011/2012 byl obnoven a rozšířen fond knih a učebnic pro mimočítankovou četbu, především o komiksovou literaturu. Šablony jsou použitelné jako pracovní listy žáků připravené ke zpracování přečtených textů nebo jako pomůcka pro interaktivní tabuli. Žáci si četbu evidují ve čtenářských denících. Náročnost zvyšujeme podle ročníků. Jednotlivé třídy pořádají exkurze do knihovny ve Vrchlabí a besedují zde s pracovníky knihovny o možnostech výpůjčky a o čtenářských znalostech a dovednostech. Každoročně po takové exkurzi přibývají pravidelní zákazníci vrchlabské knihovny z naší školy. Průřezová témata Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích předmětů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, integrujeme je do různých vyučovacích předmětů. Další formou realizace jsou celoškolní projekty, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Průřezová témata: prolíná všemi předměty po celý školní rok a je zahrnuta v tematických plánech všech předmětů ) Každý školní rok je zpracováno několik celoškolních projektů zahrnující konkrétní průřezové téma. V každém projektu se budou objevovat všechny tematické okruhy daného průřezového tématu.

13 Osobnostní a sociální výchova j schopností poznávání, praktická etika Příklady zrealizovaných projektů ve školním roce 2011/2012: PROJEKT PYŽAMOVÝ DEN NARUBY PROJEKT JE REALIZOVÁN JAKO INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA PRŮŘEZOVÉ TÉMA ŠVP - OSV Autor projektu: Realizátor projektu pro školní rok: Garant projektu: Mgr. Ivana Mejsnarová Mgr. Ivana Mejsnarová a Mgr. Lucie Bucharová PaedDr. Jana Hrušková Cíl projektu: Cílem tohoto jednodenního projektu je prohloubení vědomostí o čase a uvědomění si časových pásem během dne. Pro děti trochu netradičně, zábavně a pozpátku. Cílová skupina žáků: ročník Časový plán projektu: Jednodenní projekt 4 vyučovací hodiny (slunečný podzimní den) Vlastní průběh Příchod: jako každý den na 8,00 do školy v PYŽAMKU. Děti vezmou s sebou svého spacího kamaráda nebo nějakého plyšáčka. 1. hodina téma: VEČER a) módní přehlídka v pyžamech promenáda po molu, fotografování oproštění od studu, posilování sebevědomí, vymyšlení názvu pro svůj spací model, b) večerníček rozprava o oblíbených večerníčcích a večerníčkových postavách, puštění vybraného večerníčku c) večeře - děti posvačí přinesenou svačinku 2. hodina téma: ODPOLEDNE DOMA a) převlečení do civilního oblečení b) dle počasí zábavné hry ve třídě, či venku na hřišti 3. hodina téma: DOPOLEDNE VE ŠKOLE a) malování na plotě volné téma (den naruby, moje pyžamo, večerníček, ) 4. hodina - téma: RÁNO a) snídaně v trávě oběd (opékání buřtíků) dbáme na bezpečnost!!! b) převlečení zpět do pyžamek c) ranní hygiena (čištění zoubků) d) Raníček v družině čtení pohádky, polední klid, zhodnocení projektu e) nění na školní zahradě ve školní družině

14 Výchova demokratického občana životě PROJEKT MÁME RÁDI ZVÍŘATA S DŮRAZEM NA V ÝCHOVU DE MO KRATICKÉ HO OBČANA Příloha školního vzdělávacího programu Krakonoš pro školní rok 2011/2012 Autor projektu: Jiřina Klinerová Realizátor projektu pro školní rok 2011/2012: Jiřina Klinerová Garant projektu: Jana Hrušková Cílová skupina: Žáci 1. až 5. ročníku Materiál: pracovní listy Literatura: Dětská práva Nadace naše dítě Praha 2002 Karel Čapek: Dášeňka, čili život štěněte REALIZACE PROJEKTU 1. Četba knihy Dášeňka DUBEN Nižší ročníky úryvky, vyšší ročníky celou knihu (několik hodin ČJ) 2. Žáci utvoří kruh a povídají si, co je trápí, co jim vadí, s čím nesouhlasí KVĚTEN Zapojí se žáci 1. a 2. třídy (1 hodina prvouky) 3. Domácí úkol pro starší žáky ( třída) rozdělení do skupin za domácí úkol budou žáci sledovat televizní zprávy, noviny, hovořit s rodiči o problémech kolem nás, které se týkají našeho okolí (ne jenom nás) vybraný problém zapíší na kartičku a přinesou zápis do školy 4.. Společné setkání všech žáků školy a přednesení lidských problémů každá skupina přednese vybraný problém výsledkem setkání je nástěnka (novinové články, fotografie, výpisky) 5. třídní besedy učitelky přírodovědy v jednotlivých třídách poznatky z domova shrneme (např. dětem dospělými, ochrana životního prostředí, znečišťování parku dětmi, nebo pejsky, hluk, týrání zvířat atd.) Vybereme jeden problém, který budou děti řešit (vhodný vzhledem k věku péče o zvířata, týrání zvířat a jejich ochrana. Téma: práva dětí a práva zvířat - porovnávání a) Jaká mají práva děti? Práce s knihou práva dětí posuzují důležitost vybraných práv ústně společně sestavíme na tabuli myšlenkovou mapu (právo zdůvodnění) dobrý čtenář přečte práva dětí z publikace dětská práva co jsme si zapamatovali- zapisujeme hodnotíme získané znalosti- předčítají mluvčí jednotlivých skupin jaká mají práva zvířata?

15 (zahájíme písničkou Máme rádi zvířata) postupujeme stejně jako u práv dětí, zvířecí práva vymýšlejí děti samy Porovnání práv dětí a zvířat co je nejdůležitější a společné ( právo na život, jíst a pít) Jak chráníme zvířata? Volné psaní- co koho napadne žáci si sdílejí to, co napsali Setkal jsem se někdy s týráním zvířat? 6. Uvědomění si a závěry bádání ČERVEN Jak chrání zvířata společnost? Existují nějaké spolky, ochránci zvířat, zákony? beseda se členem ochránci zvířat, využít KRNAP není součástí tohoto projektu, probíhá při soustředění na Rýchorách pouze připomeneme co bychom mohli udělat my? Vlastní řešení- vše je správné vybereme nejlepší nápady Závěr: Četbou a vlastním prožitkem lze dojít k poznání, že člověk není na Zemi sám, že má povinnost chránit to, co k sobě připoutal. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech s zajímá

16 PROJEKT CESTOVNÍ KANCELÁŘ (k průřezovému tématu) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ) Projekt zaměřen na literární téma : Mauglí. Realizátor projektu pro školní rok: Lucie Bucharová Cílová skupina žáků: Vzdělávací okruhy: Ročník OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ Vyučovací předmět, časová dotace Český jazyk roč 2 3 hodiny Český jazyk roč 2 hodiny, v případě četby celé knihy více hodin Výtvarná výchova roč Cizí jazyk ročník 1-2 hodina Aktivita Odpovídá vyučující příslušného předmětu Shlédnutí části příběhu Knihy džunglí, (mnohé děti znají celý film disneyovka) a čtení jednotlivých příběhů. Na neznámých bajkách zkusíme při hodinách slohu dovymyslet příběh lze pracovat i ve dvojicích. Na mapě děti vyhledají zemi, ze které spisovatel pochází. Věnují se významným bodům života a tvorby spisovatele, pracují na internetu, v encyklopediích, dle podkladů paní učitelky. Shlédnutí části příběhu Knihy džunglí, (mnohé děti znají celý film disneyovka) a čtení jednotlivých příběhů nebo celé knihy. V hodinách slohu vymylet nebo domyslet části příběhů a dialogy jednotlivých postav viz příprava 2. Žáci se seznámí s mapou Evropy a vyhledají země, které navštívili. Stejně tak indickou džungli. Jak se dostal pan Kipling do džungle a byl tam vůbec? Jak se tam dostaneme nyní? Dokázal bys popsat cestu? Jaký zvolíš dopravní prostředek? Žáci nakreslí obrázky na téma džungle a Mauglí. Úkolem hodiny je naučit děti míchat různé odstíny zelené barvy a barvy umět překrývat. Vytváří zelené pozadí a zároveň mají za úkol umístit na formát A3 i postavu Mauglího nebo nějakého zvířete z džungle. Jejich práce je prvním počinem pro společnou nástěnku tříd na chodbě školy. Během hodiny poslouchají hudbu Ravena, která nápadně vyjadřuje zvuky džungle. Na jednoduché mapce světa řízeným rozhovorem vyznačíme, jakým jazykem se v daných zemích mluví. Spisovatel Angličan, země, kde se příběh odehrává Indie. Děti si zopakují a procvičí okruh učiva : Where are you from? A dále pak vytvoří hádanky v anličtině, kde popíší 2 3 větami zvíře, ostatní hádají, co je to. Hádanky napíší na papír a přidají na společnou nástěnku.

17 Vlastivěda, Přírodověda ročník 1-2 hodiny Cizí jazyk ročník 1 hodina Na mapě děti vyhledají zemi, z které spisovatel pochází. Žáci se seznámí s mapou Evropy a vyhledají země, které navštívili.jednotliví žáci seznámí ostatní s vlastními zážitky a zkušenostmi, vystaví fotografie, suvenýry, typické předměty ze země, kde cestovali. Informace o dalších zemích vyhledají v encyklopediích, na internetu. Žáci se seznámí s mapou Evropy a vyhledají země, které navštívili. Stejně tak indickou džungli. Jak se dostal pan Kipling do džungle a byl tam vůbec? Jak se tam dostaneme nyní? Dokázal bys popsat cestu? Jaký zvolíš dopravní prostředek? Život primitivních národů máme právo zasahovat do jejich zvyků a vývoje, i když jsme vyspělejší národ na této planetě? Potřebují vymoženosti dnešní doby, o kterých zatím ani nevědí? Úvahy a beseda na toto téma. Děti si zkusí říci, se kterými zvířaty se mohou setkat v Indii, co je typické pro zdejší faunu a flóru, najdou si informace o ZOO Dvůr. Králové a zjistí, jestli i zde mohou vidět nějaké zástupce džungle. Žáci pracují ve skupinách se slovníky vyhledávají důležitá slova jako např. kamarád, mír, děkuji, prosím, domov, Děti si zazpívají písničky v anglickém, německém a ruském jazyce, recitují básničky, předvedou hru, apod.seznámí se s možnostmi studia v zahraničí (skupinová práce s reklamním materiálem) Český jazyk ročník 2 hodiny + 1 hodina prezentace Žáci si založí svou cestovní kancelář, vymyslí název a připevní na dveře třídy. Skupiny dětí si připraví základní informace o zemi, nabízejí žákům1.-3. ročníku zájezdy, seznamují s přírodou, měnou, národními jídly, zajímavostmi zvolené země. Multikulturní výchova Environmentální výchova ské vztahy PROJEKT PŘECHOD KRKONOŠ POMŮŽE NÁM KRAKONOŠ? ANEB NAPŘÍČ VŠEMI PRŮŘEZOVÝMI TEMATY S DŮRAZEM NA MULTIKULTURNÍ A E N VIRO N ME NTÁLNÍ VÝCHO VU Autor projektu: PaedDr. Jana Hrušková a Mgr. Radomíra Šolcová Realizátor projektu pro školní rok 2011/2012: Jana Hrušková pro ZŠ Dolní Branná Radomíra Šolcová pro ZŠ Batňovice Cílová skupina: ŽÁCI 5. ROČNÍKU ZŠ

18 KONKRÉTNÍ REALIZACE 1. fáze ve škole, hodina přírodovědy čas: 20 minut Žáci získají od učitele prvotní námět na téma výletu: Indicie: příroda, hory, výhled i za hranice Ve skupinách typují základní směr výletu 2. fáze další nápovědy hledání v mapách na internetu hodina informatiky čas: 20 minut Indicie: vzdálenost od školy do 50km, použité 2 dopravní prostředky 3. fáze vlastní plánování trasy čas: 20 minut Učitel z bezpečnostních důvodů odmítne sedačkové lanovky tím zúží výběr tras (kabinková je v Krkonoších jen jedna) Indicie: 2x projdeme 1. Zónou KRNAP a půjdeme od lanovky na východ 4. fáze vyhledání cíle pro přenocování čas: 20 minut Indicie: turistická křižovatky na všechny světové strany žáci vyhledají (Chalupa na rozcestí) V tajném dopise ve třídě najdou polohu NOVÉ KLÍNOVKY 500 m od křižovatky a na internetu vyhledají všechny další informace o ubytování 5. fáze přechod Krkonoš FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ VEŠKERÝCH DĚJŮ čas: 1. den výletu 1. Příjezd autobusem do Janských Lázní seznámení 2 škol, které se výletu účastní 2. Výjezd lanovkou na Černou horu 3. Rozhledna výklad vyučujících 4. Černohorské rašeliniště naučná stezka 1. Zóna KRNAP - získávání informací a jejich zápis práce ve skupinách 5. Hubertova vyhlídka výklad vyučujících 6. Po červené na Liščí horu s přestávkou na Lyžařské boudě s možností nákupu eko-sýrů a mléčných výrobků místní výroby 7. Výstup na Liščí horu \)1 zóna KRNAP 6. fáze Z tohoto nejvyššího bodu výpravy uvidí žáci Sněžku a získají další informace zeměpisného a vlastivědného charakteru 7. fáze Přes Chalupu na rozcestí sestup na Klínovy louky a ubytování na Nové Klínovce 8. fáze Družba škol, odpočinkový program, večeře 9. fáze MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Večerní program: - Pokračování družby škol - Slovensko-české rozhovory (zaměstnankyně chalupy je ze Slovenska) - Promítání a diskuse o Africe - Promítání získaných materiálů 10. fáze Přenocování a snídaně Zhodnocení získaných vědomostí a příprava mediálních materiálů Náměty na článek do časopisu či školních novin

19 11. fáze čas: 2. den výletu Ochod do Špindlerova Mlýna a odjezd autobusem Rozloučení partnerských škol 12.fáze čas: 1 až 2 hodiny Školní práce v českém jazyce zpracování získaných informací Slohová práce 13. fáze čas: 1 až 2 hodiny Školní práce při VV a PV tvorba nástěnek a propagačních materiálů 14. fáze čas: 1 hodina Mediální výchova info o projektu na školy, v časopise nebo místním zpravodaji Beseda žáků 5. Třídy s ostatními ročníky s promítáním 15. fáze čas: 20 minut Při hodinách informatiky ová komunikace mezi žáky partnerských škol, přeposílání fotografií Mediální výchova cké čtení a vnímání mediálních sdělení PROJEKT Jak se stát reportérem, aneb vzhůru na Novu Mediální výchova Autor projektu: Marie Pólová Realizátor projektu pro školní rok 2011/2012: Marie Pólová Projekt Jak se stát reportérem, aneb vzhůru na Novu si klade za cíl seznámit děti s prací reportérů a novinářů v televizních médiích, realizovat exkurzi v redakci zpravodajství televize Nova, naučit je vzájemné komunikaci, spolupráci, používat PC a internet, zopakovat a procvičit se žáky probrané učivo 3., 4. ročníku jinak než formou písemné práce. Cílová skupina žáků: ročník Časový plán projektu: 1 hodina měsíčně v rámci předmětu Český jazyk, METODICKÝ PŘEHLED Zaměření Procvičování a opakování učiva 3., 4. ročníku z českého jazyka, slohové útvary, příspěvku: vyhledávání a zpracování různých informací, práce na PC, výtvarná zpracování, Klíčové Kompetence k učení: žák vyhledává informace a na základě jejich pochopení je kompetence: efektivně využívá v procesu učení, posoudí vlastní kroky, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly Kompetence k řešení problémů: samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, prakticky ověřuje správnost řešení, osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových situací Kompetence komunikativní: rozumí různým typům textů a reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji, formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám spolužáků a reaguje na ně Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, ovlivňuje

20 Průřezová témata: Rozpracovan é výstupy: Metody a formy práce: Pomůcky: kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanské: rozhoduje se zodpovědně podle dané situace Kompetence pracovní: využívá znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech, používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla Osobnostní a sociální výchova: přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, utváří základní dovednosti pro dobrou spolupráci a komunikaci, chápe umění jako prostředek dorozumívání, vyjadřuje vlastní prožitky Mediální výchova: využívá internetu jako média pro získávání nových informací a jejich ověřování a kritické hodnocení, rozvíjí komunikační schopnosti Rozumí písemným i mluveným pokynům přiměřené složitosti, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, dbá na pravopis při zpracování vlastních textů, tvoří vlastní literární text na dané téma /básničku, vypravování, popis děje, interview, pracuje podle slovního návodu, kreslí obrázky, esteticky dotváří vzhled svých slohových prací a zápisů do čtenářského deníku, ve výtvarné tvorbě projevuje vlastní zkušenosti, v plošném uspořádání uplatňuje linie, tvary a barvy. Metoda RWCT I.N.S.E.R.T., diskusní kroužek; skupinová a samostatná práce, práce ve dvojicích, prezentace vlastní tvorby Listy papíru formátu A4 pro každého v dostatečném množství, fixy, pastelky, vodové barvy, tempery, štětce, děrovačka, eurofólie, fotky Realizace I. Evokace - Diskusní kroužek: Co to jsou televizní noviny...novinky...novinář...slovo nový... - Sledují rodiče televizní noviny? Zajímají se o zpravodajství? Jakou sledují televizní stanici? Co ty? Díváš se na televizní noviny? Sleduješ denní události? Víš, jak se dělají televizní noviny? - Vysvětlíme si obsah a cíl projektu Jak se dělají televizní noviny zpravodajství. Učitelka pustí dětem na internetu ukázku reportáže TV Nova z domova. - Každý žák dostane za domácí úkol celý týden sledovat TV noviny a zaznamenat si nejzajímavější reportáž. Vytvoří o daných reportážích větu či souvětí. Informace se nesmí opakovat. Žáci mluví jeden za druhým tak, jak sedí v kroužku. 1. Formou soutěže Kdo vymyslí a napíše více. Žáci dostanou pracovní list s tabulkou. V lavicích vymýšlejí Podstatná jména související se vznikem a realizací TV novin, píší na řádky do tabulky pracovního listu. Následuje společná kontrola, hodnocení počtu pod. jmen, vyhlášení vítěze. Následuje samostatná práce- k pod. jménům připisují příslušné vzory podstatných jmen. 3. roč. určuje rod, číslo, pád. 2. Totéž provádějí žáci se Slovesy souvisejícími se vznikem a realizací TV novin. Žáci píší na řádky do tabulky pracovního listu. Samostatně si vybírají pouze některá slovesa a časují je do tabulky, tvoří rozkazovací, podmiňovací způsob /obtížnost podle ročníku/. - Po skončení samostatné práce si učitelka vybere pracovní listy - zhodnocení II. Uvědomění - Žáci ve dvojicích plní úkol. Při hodině ICT v internetovém slovníku žáci hledají definice pojmů, které jim nejsou známé a obtížně je vysvětlují: př. Reportér, glosa, kritika, redaktor, reportér, reportáž, interview... Pak si společně říkáme, co kdo objevil a která definice je nejvýstižnější. - Nyní se pokusíme popsat správného reportéra. Co by měl váš popis obsahovat? Jak by měl reportér vypadat? Co by měl umět? Jaké vlastnosti by měl mít?! Žáci navrhují osnovu popisu s jednotlivými body a učitelka zapisuje návrhy na tabuli, například: postava, oblečení, vzdělání, co musí umět, vlastnosti, vystupování,..

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více