VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ROK 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ

2 a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Sídlo školy: Dolní Branná 193, Dolní Branná, Ředitelka školy: PaedDr. Jana Hrušková IČO: Redizo: Kontakty: Tel.: Tel. www stránky: ZŠ MŠ a ŠJ zsdolnibranna.cz Zřizovatel: Název: OBEC DOLNÍ BRANNÁ Adresa: DOLNÍ BRANNÁ Kontakty: Tel.:

3 Údaje o školské radě: Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Dolní Branná Obec Dolní Branná dne Na základě 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Obec Dolní Branná tuto Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N U Š K O L S K É R A D Y Článek I. Název Školská rada při ZŠ Dolní Branná Článek II. Ostatní ustanovení 1. Školská rada má tři členy ( viz příloha ke zřizovací listině ). 2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 3. Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. 4. Školská rada se zřizuje ke dni Příloha : Seznam jmen a adres členů školské rady V Dolní Branné, Seznam jmen a adres členů školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Branná ke dni Zákonný zástupce nezletilých žáků: Radek Kúřil, Dolní Branná 223 Zástupce pedagogických pracovníků školy : Mgr. Lucie Bucharová, Jilemnice 1186 Zástupce zřizovatele: Mgr. Miroslav Balog, Dolní Branná 291

4 Charakteristika školy Od jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Dolní Branná. Základní škola jako právní subjekt má tyto čtyři složky: Základní školu Mateřskou školu Školní družinu Školní jídelnu Jsme málotřídní školou s ročníky prvního stupně. Převážná většina žáků je místních, někteří dojíždějí z okolních obcí. V letošním školním roce navštěvovalo tuto školu celkem 39 žáků (od dubna žáků). Naše nejdůležitější cíle jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu KRAKONOŠ. Vycházejí z místních přírodních podmínek a využívají krásného prostředí Krkonoš, ve kterém naše děti vyrůstají. Poznáváním přírody a sportovními aktivitami vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřujeme se na rozvoj pozitivního přístupu žáků ke škole. Zejména pomocí sportovních činností (např. běžecké lyžování, rozšířená výuka plavání, sportovní soutěže, dopravní výchova) a estetických činností (výtvarné a pracovní činnosti, hra na zobcovou flétnu, atd.).

5 Využíváme naše okolí k rozvíjení vztahu žáků k domovu, přírodě a ekologii (turistika, ekologické kurzy). Připravujeme žáky k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň městské školy, přičemž využíváme výhod a předností práce na malotřídní škole tzn. samostatná a tvořivá práce dětí, práce ve skupinách, individuální přístup k dětem. Naši absolventi mají velmi dobré výsledky ve znalosti angličtiny. Každoročně odcházejí někteří naši žáci na osmileté gymnázium. Naše škola je dobře vybavena výpočetní technikou. V současné době pracují žáci s 22 PC s internetem a výukovými programy. Malý kolektiv dětí, klidné vesnické prostředí a množství speciálních pomůcek nám umožňují nadstandardní zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kulturní a mimoškolní činnost žáků je důležitou součástí života školy. Rodiče nám pomáhají zabezpečovat kulturní a sportovní akce i zájmové kroužky. Domácí prostředí a úzký vztah školy k obci a radě školy umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem a pomoc při řešení jejich problémů.

6 b) Přehled oborů vzdělání Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Škola vzdělává žáky podle Školního vzdělávacího programu KRAKONOŠ, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku ZŠ. Celoroční a měsíční plány jsou zpracovávány podle těchto programů a jsou vyhotoveny pro všechny předměty. Pro tento školní rok jsme se zaměřili na nákup a vyzkoušení učebnic zpracovaných podle RVP. Většina z nich se osvědčila a dobře se s nimi pracuje. Výuka cizích jazyků: Angličtina Výuka volitelných předmětů: Zpíváme pro radost Život v pohybu

7 Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školní jídelna Vydává jídla, která sama připravuje, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., zejména pak ustanovením 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. c) Rámcový rozpis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor ZŠ PaedDr. JanaHrušková ředitelka školy Mgr. Ivana Mejsnarová učitelka ZŠ (na MD) Mgr. Lucie Bucharová učitelka ZŠ Mgr. Marie Pólová učitelka ZŠ Jiřina Klinerová vychovatelka ŠD Jitka Pešinová učitelka ZŠ Pedagogický sbor MŠ Zdena Cejnarová vedoucí učitelka Martina Kobrlová učitelka MŠ Eva Kuželová učitelka MŠ Ivana Šedová učitelka MŠ Provozní zaměstnanci Milena Pitrmanová Eva Hanušová Zdeňka Nosková Hana Pitrmucová vedoucí ŠJ kuchařka školnice ZŠ školnice MŠ Kvalifikace pedagogů ZŠ: jméno a příjmení aprobace Aprobovanost výuky Jana Hrušková VŠ PF učitelství 1.stupeň Výuka na 1. st. ano, 100% Lucie Bucharová VŠ PF učitelství 1. stupeň Výuka na 1. st. ano 100% Ivana Mejsnarová (do , potom MD) VŠ PF učitelství 1. stupeň Výuka na 1. st. ano 100% Marie Pólová VŠ PF učitelství 6-12 Výuka na 1. st. ne 100% Od ano Jiřina Klinerová SPGŠ Vychovatelství ano 100% Jiřina Klinerová SPGŠ Výuka na 1. st. ne 21% Jiřina Klinerová SPGŠ Asistent ne 25% Ivana Mejsnarová do Zdena Nosková od VŠ PF učitelství 1. stupeň SŠ Vychovatelství ano 25% Vychovatelství - ne

8 d) Údaje o žácích (k ) Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy Číslo řádku Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci 1 z celku převedení do ) z celku žáci opakující vyššího ročníku z celku vzdělávající se podle 50 odst.3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník ročník v 6. ročník tom z toho 10letý VP 0309 X ročník ročník ročník z toho 10letý VP 0313 X ročník 0314 X Žáci učící se cizí jazyk Číslo řádku celkem Běžné třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty celkem Speciální třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty a b 2 3 3a Celkem anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk Individuální vzdělávací plány Číslo řádku Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník XXIV. Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy z celku nově přijatí do 1. z celku nově přijatí do 1. Číslo řádku Počet z toho dívky ročníku Počet z toho dívky ročníku celkem celkem celkem z toho dívky celkem z toho dívky a b a později X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X

9 X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X a dříve X X 0 0 X X Součástí základní školy je školní družina s 39 dětmi. Pravidelná činnost k Číslo Počet řádku a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci z 1. stupně z toho z ročníku v tom z 2. stupně 2 ) z přípravné třídy ZŠ 0105a 0 z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b 0 z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Mateřská škola zahájila školní rok se 48 dětmi. Třídy a děti Třídy s provozem Číslo řádku Počet tříd celkem Běžné třídy Počet dětí z toho dívky ze sl. 3 s ze sl. 3. s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. Počet tříd celkem Speciální třídy Počet dětí z toho dívky ze sl. 7 s ze sl. 7 s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. a b a internátním celodenním polodenním celkem (ř ) český X X X X z ř slovenský X X X X vyučovací jazyk polský X X X X jiný X X X X z celku děti se zdrav. postižením 0309 X X

10 Přijímací řízení: K zápisu do 1. ročníku přišlo v lednu žáků. Všichni byli přijati. Žádný žák nemá odklad školní docházky. Dva žáci pátého ročníku se přihlásili na osmileté gymnázium do Vrchlabí. Přijata byla žákyně Marcela Nosková. e) Údaje o výsledcích chování a vzdělávání žáků: Prospěch a chování žáků Školní rok 2011/2012 byl bez kázeňských přestupků. Prospělo 97,5% (někteří podle IVP). Jedna žákyně bude opakovat ročník. Její neúspěšnost je ovlivněna špatným sociálním prostředím, ve kterém žije. Testování žáků Ve školním roce 2011/2012 probíhalo první testování žáků pátých ročníků. Testování mělo především ověřit technické zabezpečení a schopnost zapojení škol do testování. Žáci ZŠ Dolní Branná zvládli testy pod vedením Jany Hruškové hned v prvním testovacím týdnu. Testy napsali z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Naše počítačová učebna je pro testování dobře vybavena. Již několikátým rokem se naši žáci účastnili celorepublikových testů KALIBRO. Žáci třetího ročníku byli testování z českého jazyka, matematiky a prvouky. Žáci pátého ročníku z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Největší problémy dělaly žákům logické úlohy v matematice.

11 Speciální výchova a vzdělání Reedukaci žáků s vývojovými poruchami učení a poradenskou činnost pro rodiče zajišťuje PaedDr. Jana Hrušková. Žáci mají možnost individuálního doučování, mají k dispozici speciální učební pomůcky, mohou využívat počítačových výukových programů pro speciální výuku. Hodnocení těchto žáků probíhá s ohledem na tyto poruchy. Na žádost rodičů používá škola u některých žáků slovní hodnocení. Rodiče tří integrovaných žáků požádali o individuální vzdělávací plán. Bylo jim vyhověno a po konzultaci s pedagogicko-psychologickou poradnou se žáci podle tohoto plánu vzdělávali. Jeden z těchto žáků pracoval s pedagogickou asistentkou, záměrně často mimo kolektiv třídy pro velkou poruchu soustředění. Pedagogickou asistentku hradí rodiče žáka. O žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ve škole pečují speciálně vyškolení pedagogové, kteří zajišťují: poradenskou činnost pro rodiče spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou reedukaci (nápravu) poruch učení u žáků individuální přístup k žákovi speciální pomůcky pro tyto žáky tvorbu individuálních vzdělávacích programů využití speciálních výukových programů na počítačích odlišné hodnocení žáků s přihlédnutím k dané problematice Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením: individuální přístup učitele spolupráce s PPP pomoc pedagogického nebo osobního asistenta individuální plán reedukace dle pokynů PPP odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály speciální pomůcky a výukové programy Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním žákům je poskytována stejná péče jako žákům se zdravotním postižením důraz je kladen na spolupráci s rodiči pravidelná komunikace a zpětná vazba s lékařem úprava účasti žáka v některých předmětech a náhradní výuka Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním individuální péče odpovídající metody a formy práce pravidelná komunikace s psychologem spolupráce se speciálním pedagogem a etopedem spolupráce se sociálním pracovníkem Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných individuální vzdělávací plány rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zapojení do projektů účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky účast na olympiádách a soutěžích možnost pracovat s různými zdroji informací individuální práce na libovolné téma (vlastní výběr) pomoc mladším spolužákům v roli asistenta

12 Dopravní výchova V tomto roce jsme již poněkolikáté absolvovali výuku a zkoušky na DOPRAVNÍM HŘIŠTI V KOŠŤÁLOVĚ. Zde probíhá pravidelná příprava žáků 4. tříd pod vedením zkušených lektorů. Naší škole se již tradičně věnoval současný starosta Košťálova PaedDr. Miroslav Janata. Čtenářská gramotnost Čtenářskou gramotnost jsme v tomto roce podpořili tvorbou šablon učebních pomůcek v rámci projektu EU peníze do škol. Ve školním roce 2011/2012 byl obnoven a rozšířen fond knih a učebnic pro mimočítankovou četbu, především o komiksovou literaturu. Šablony jsou použitelné jako pracovní listy žáků připravené ke zpracování přečtených textů nebo jako pomůcka pro interaktivní tabuli. Žáci si četbu evidují ve čtenářských denících. Náročnost zvyšujeme podle ročníků. Jednotlivé třídy pořádají exkurze do knihovny ve Vrchlabí a besedují zde s pracovníky knihovny o možnostech výpůjčky a o čtenářských znalostech a dovednostech. Každoročně po takové exkurzi přibývají pravidelní zákazníci vrchlabské knihovny z naší školy. Průřezová témata Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích předmětů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, integrujeme je do různých vyučovacích předmětů. Další formou realizace jsou celoškolní projekty, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Průřezová témata: prolíná všemi předměty po celý školní rok a je zahrnuta v tematických plánech všech předmětů ) Každý školní rok je zpracováno několik celoškolních projektů zahrnující konkrétní průřezové téma. V každém projektu se budou objevovat všechny tematické okruhy daného průřezového tématu.

13 Osobnostní a sociální výchova j schopností poznávání, praktická etika Příklady zrealizovaných projektů ve školním roce 2011/2012: PROJEKT PYŽAMOVÝ DEN NARUBY PROJEKT JE REALIZOVÁN JAKO INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA PRŮŘEZOVÉ TÉMA ŠVP - OSV Autor projektu: Realizátor projektu pro školní rok: Garant projektu: Mgr. Ivana Mejsnarová Mgr. Ivana Mejsnarová a Mgr. Lucie Bucharová PaedDr. Jana Hrušková Cíl projektu: Cílem tohoto jednodenního projektu je prohloubení vědomostí o čase a uvědomění si časových pásem během dne. Pro děti trochu netradičně, zábavně a pozpátku. Cílová skupina žáků: ročník Časový plán projektu: Jednodenní projekt 4 vyučovací hodiny (slunečný podzimní den) Vlastní průběh Příchod: jako každý den na 8,00 do školy v PYŽAMKU. Děti vezmou s sebou svého spacího kamaráda nebo nějakého plyšáčka. 1. hodina téma: VEČER a) módní přehlídka v pyžamech promenáda po molu, fotografování oproštění od studu, posilování sebevědomí, vymyšlení názvu pro svůj spací model, b) večerníček rozprava o oblíbených večerníčcích a večerníčkových postavách, puštění vybraného večerníčku c) večeře - děti posvačí přinesenou svačinku 2. hodina téma: ODPOLEDNE DOMA a) převlečení do civilního oblečení b) dle počasí zábavné hry ve třídě, či venku na hřišti 3. hodina téma: DOPOLEDNE VE ŠKOLE a) malování na plotě volné téma (den naruby, moje pyžamo, večerníček, ) 4. hodina - téma: RÁNO a) snídaně v trávě oběd (opékání buřtíků) dbáme na bezpečnost!!! b) převlečení zpět do pyžamek c) ranní hygiena (čištění zoubků) d) Raníček v družině čtení pohádky, polední klid, zhodnocení projektu e) nění na školní zahradě ve školní družině

14 Výchova demokratického občana životě PROJEKT MÁME RÁDI ZVÍŘATA S DŮRAZEM NA V ÝCHOVU DE MO KRATICKÉ HO OBČANA Příloha školního vzdělávacího programu Krakonoš pro školní rok 2011/2012 Autor projektu: Jiřina Klinerová Realizátor projektu pro školní rok 2011/2012: Jiřina Klinerová Garant projektu: Jana Hrušková Cílová skupina: Žáci 1. až 5. ročníku Materiál: pracovní listy Literatura: Dětská práva Nadace naše dítě Praha 2002 Karel Čapek: Dášeňka, čili život štěněte REALIZACE PROJEKTU 1. Četba knihy Dášeňka DUBEN Nižší ročníky úryvky, vyšší ročníky celou knihu (několik hodin ČJ) 2. Žáci utvoří kruh a povídají si, co je trápí, co jim vadí, s čím nesouhlasí KVĚTEN Zapojí se žáci 1. a 2. třídy (1 hodina prvouky) 3. Domácí úkol pro starší žáky ( třída) rozdělení do skupin za domácí úkol budou žáci sledovat televizní zprávy, noviny, hovořit s rodiči o problémech kolem nás, které se týkají našeho okolí (ne jenom nás) vybraný problém zapíší na kartičku a přinesou zápis do školy 4.. Společné setkání všech žáků školy a přednesení lidských problémů každá skupina přednese vybraný problém výsledkem setkání je nástěnka (novinové články, fotografie, výpisky) 5. třídní besedy učitelky přírodovědy v jednotlivých třídách poznatky z domova shrneme (např. dětem dospělými, ochrana životního prostředí, znečišťování parku dětmi, nebo pejsky, hluk, týrání zvířat atd.) Vybereme jeden problém, který budou děti řešit (vhodný vzhledem k věku péče o zvířata, týrání zvířat a jejich ochrana. Téma: práva dětí a práva zvířat - porovnávání a) Jaká mají práva děti? Práce s knihou práva dětí posuzují důležitost vybraných práv ústně společně sestavíme na tabuli myšlenkovou mapu (právo zdůvodnění) dobrý čtenář přečte práva dětí z publikace dětská práva co jsme si zapamatovali- zapisujeme hodnotíme získané znalosti- předčítají mluvčí jednotlivých skupin jaká mají práva zvířata?

15 (zahájíme písničkou Máme rádi zvířata) postupujeme stejně jako u práv dětí, zvířecí práva vymýšlejí děti samy Porovnání práv dětí a zvířat co je nejdůležitější a společné ( právo na život, jíst a pít) Jak chráníme zvířata? Volné psaní- co koho napadne žáci si sdílejí to, co napsali Setkal jsem se někdy s týráním zvířat? 6. Uvědomění si a závěry bádání ČERVEN Jak chrání zvířata společnost? Existují nějaké spolky, ochránci zvířat, zákony? beseda se členem ochránci zvířat, využít KRNAP není součástí tohoto projektu, probíhá při soustředění na Rýchorách pouze připomeneme co bychom mohli udělat my? Vlastní řešení- vše je správné vybereme nejlepší nápady Závěr: Četbou a vlastním prožitkem lze dojít k poznání, že člověk není na Zemi sám, že má povinnost chránit to, co k sobě připoutal. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech s zajímá

16 PROJEKT CESTOVNÍ KANCELÁŘ (k průřezovému tématu) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ) Projekt zaměřen na literární téma : Mauglí. Realizátor projektu pro školní rok: Lucie Bucharová Cílová skupina žáků: Vzdělávací okruhy: Ročník OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ Vyučovací předmět, časová dotace Český jazyk roč 2 3 hodiny Český jazyk roč 2 hodiny, v případě četby celé knihy více hodin Výtvarná výchova roč Cizí jazyk ročník 1-2 hodina Aktivita Odpovídá vyučující příslušného předmětu Shlédnutí části příběhu Knihy džunglí, (mnohé děti znají celý film disneyovka) a čtení jednotlivých příběhů. Na neznámých bajkách zkusíme při hodinách slohu dovymyslet příběh lze pracovat i ve dvojicích. Na mapě děti vyhledají zemi, ze které spisovatel pochází. Věnují se významným bodům života a tvorby spisovatele, pracují na internetu, v encyklopediích, dle podkladů paní učitelky. Shlédnutí části příběhu Knihy džunglí, (mnohé děti znají celý film disneyovka) a čtení jednotlivých příběhů nebo celé knihy. V hodinách slohu vymylet nebo domyslet části příběhů a dialogy jednotlivých postav viz příprava 2. Žáci se seznámí s mapou Evropy a vyhledají země, které navštívili. Stejně tak indickou džungli. Jak se dostal pan Kipling do džungle a byl tam vůbec? Jak se tam dostaneme nyní? Dokázal bys popsat cestu? Jaký zvolíš dopravní prostředek? Žáci nakreslí obrázky na téma džungle a Mauglí. Úkolem hodiny je naučit děti míchat různé odstíny zelené barvy a barvy umět překrývat. Vytváří zelené pozadí a zároveň mají za úkol umístit na formát A3 i postavu Mauglího nebo nějakého zvířete z džungle. Jejich práce je prvním počinem pro společnou nástěnku tříd na chodbě školy. Během hodiny poslouchají hudbu Ravena, která nápadně vyjadřuje zvuky džungle. Na jednoduché mapce světa řízeným rozhovorem vyznačíme, jakým jazykem se v daných zemích mluví. Spisovatel Angličan, země, kde se příběh odehrává Indie. Děti si zopakují a procvičí okruh učiva : Where are you from? A dále pak vytvoří hádanky v anličtině, kde popíší 2 3 větami zvíře, ostatní hádají, co je to. Hádanky napíší na papír a přidají na společnou nástěnku.

17 Vlastivěda, Přírodověda ročník 1-2 hodiny Cizí jazyk ročník 1 hodina Na mapě děti vyhledají zemi, z které spisovatel pochází. Žáci se seznámí s mapou Evropy a vyhledají země, které navštívili.jednotliví žáci seznámí ostatní s vlastními zážitky a zkušenostmi, vystaví fotografie, suvenýry, typické předměty ze země, kde cestovali. Informace o dalších zemích vyhledají v encyklopediích, na internetu. Žáci se seznámí s mapou Evropy a vyhledají země, které navštívili. Stejně tak indickou džungli. Jak se dostal pan Kipling do džungle a byl tam vůbec? Jak se tam dostaneme nyní? Dokázal bys popsat cestu? Jaký zvolíš dopravní prostředek? Život primitivních národů máme právo zasahovat do jejich zvyků a vývoje, i když jsme vyspělejší národ na této planetě? Potřebují vymoženosti dnešní doby, o kterých zatím ani nevědí? Úvahy a beseda na toto téma. Děti si zkusí říci, se kterými zvířaty se mohou setkat v Indii, co je typické pro zdejší faunu a flóru, najdou si informace o ZOO Dvůr. Králové a zjistí, jestli i zde mohou vidět nějaké zástupce džungle. Žáci pracují ve skupinách se slovníky vyhledávají důležitá slova jako např. kamarád, mír, děkuji, prosím, domov, Děti si zazpívají písničky v anglickém, německém a ruském jazyce, recitují básničky, předvedou hru, apod.seznámí se s možnostmi studia v zahraničí (skupinová práce s reklamním materiálem) Český jazyk ročník 2 hodiny + 1 hodina prezentace Žáci si založí svou cestovní kancelář, vymyslí název a připevní na dveře třídy. Skupiny dětí si připraví základní informace o zemi, nabízejí žákům1.-3. ročníku zájezdy, seznamují s přírodou, měnou, národními jídly, zajímavostmi zvolené země. Multikulturní výchova Environmentální výchova ské vztahy PROJEKT PŘECHOD KRKONOŠ POMŮŽE NÁM KRAKONOŠ? ANEB NAPŘÍČ VŠEMI PRŮŘEZOVÝMI TEMATY S DŮRAZEM NA MULTIKULTURNÍ A E N VIRO N ME NTÁLNÍ VÝCHO VU Autor projektu: PaedDr. Jana Hrušková a Mgr. Radomíra Šolcová Realizátor projektu pro školní rok 2011/2012: Jana Hrušková pro ZŠ Dolní Branná Radomíra Šolcová pro ZŠ Batňovice Cílová skupina: ŽÁCI 5. ROČNÍKU ZŠ

18 KONKRÉTNÍ REALIZACE 1. fáze ve škole, hodina přírodovědy čas: 20 minut Žáci získají od učitele prvotní námět na téma výletu: Indicie: příroda, hory, výhled i za hranice Ve skupinách typují základní směr výletu 2. fáze další nápovědy hledání v mapách na internetu hodina informatiky čas: 20 minut Indicie: vzdálenost od školy do 50km, použité 2 dopravní prostředky 3. fáze vlastní plánování trasy čas: 20 minut Učitel z bezpečnostních důvodů odmítne sedačkové lanovky tím zúží výběr tras (kabinková je v Krkonoších jen jedna) Indicie: 2x projdeme 1. Zónou KRNAP a půjdeme od lanovky na východ 4. fáze vyhledání cíle pro přenocování čas: 20 minut Indicie: turistická křižovatky na všechny světové strany žáci vyhledají (Chalupa na rozcestí) V tajném dopise ve třídě najdou polohu NOVÉ KLÍNOVKY 500 m od křižovatky a na internetu vyhledají všechny další informace o ubytování 5. fáze přechod Krkonoš FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ VEŠKERÝCH DĚJŮ čas: 1. den výletu 1. Příjezd autobusem do Janských Lázní seznámení 2 škol, které se výletu účastní 2. Výjezd lanovkou na Černou horu 3. Rozhledna výklad vyučujících 4. Černohorské rašeliniště naučná stezka 1. Zóna KRNAP - získávání informací a jejich zápis práce ve skupinách 5. Hubertova vyhlídka výklad vyučujících 6. Po červené na Liščí horu s přestávkou na Lyžařské boudě s možností nákupu eko-sýrů a mléčných výrobků místní výroby 7. Výstup na Liščí horu \)1 zóna KRNAP 6. fáze Z tohoto nejvyššího bodu výpravy uvidí žáci Sněžku a získají další informace zeměpisného a vlastivědného charakteru 7. fáze Přes Chalupu na rozcestí sestup na Klínovy louky a ubytování na Nové Klínovce 8. fáze Družba škol, odpočinkový program, večeře 9. fáze MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Večerní program: - Pokračování družby škol - Slovensko-české rozhovory (zaměstnankyně chalupy je ze Slovenska) - Promítání a diskuse o Africe - Promítání získaných materiálů 10. fáze Přenocování a snídaně Zhodnocení získaných vědomostí a příprava mediálních materiálů Náměty na článek do časopisu či školních novin

19 11. fáze čas: 2. den výletu Ochod do Špindlerova Mlýna a odjezd autobusem Rozloučení partnerských škol 12.fáze čas: 1 až 2 hodiny Školní práce v českém jazyce zpracování získaných informací Slohová práce 13. fáze čas: 1 až 2 hodiny Školní práce při VV a PV tvorba nástěnek a propagačních materiálů 14. fáze čas: 1 hodina Mediální výchova info o projektu na školy, v časopise nebo místním zpravodaji Beseda žáků 5. Třídy s ostatními ročníky s promítáním 15. fáze čas: 20 minut Při hodinách informatiky ová komunikace mezi žáky partnerských škol, přeposílání fotografií Mediální výchova cké čtení a vnímání mediálních sdělení PROJEKT Jak se stát reportérem, aneb vzhůru na Novu Mediální výchova Autor projektu: Marie Pólová Realizátor projektu pro školní rok 2011/2012: Marie Pólová Projekt Jak se stát reportérem, aneb vzhůru na Novu si klade za cíl seznámit děti s prací reportérů a novinářů v televizních médiích, realizovat exkurzi v redakci zpravodajství televize Nova, naučit je vzájemné komunikaci, spolupráci, používat PC a internet, zopakovat a procvičit se žáky probrané učivo 3., 4. ročníku jinak než formou písemné práce. Cílová skupina žáků: ročník Časový plán projektu: 1 hodina měsíčně v rámci předmětu Český jazyk, METODICKÝ PŘEHLED Zaměření Procvičování a opakování učiva 3., 4. ročníku z českého jazyka, slohové útvary, příspěvku: vyhledávání a zpracování různých informací, práce na PC, výtvarná zpracování, Klíčové Kompetence k učení: žák vyhledává informace a na základě jejich pochopení je kompetence: efektivně využívá v procesu učení, posoudí vlastní kroky, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly Kompetence k řešení problémů: samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, prakticky ověřuje správnost řešení, osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových situací Kompetence komunikativní: rozumí různým typům textů a reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji, formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám spolužáků a reaguje na ně Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, ovlivňuje

20 Průřezová témata: Rozpracovan é výstupy: Metody a formy práce: Pomůcky: kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanské: rozhoduje se zodpovědně podle dané situace Kompetence pracovní: využívá znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech, používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla Osobnostní a sociální výchova: přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, utváří základní dovednosti pro dobrou spolupráci a komunikaci, chápe umění jako prostředek dorozumívání, vyjadřuje vlastní prožitky Mediální výchova: využívá internetu jako média pro získávání nových informací a jejich ověřování a kritické hodnocení, rozvíjí komunikační schopnosti Rozumí písemným i mluveným pokynům přiměřené složitosti, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, dbá na pravopis při zpracování vlastních textů, tvoří vlastní literární text na dané téma /básničku, vypravování, popis děje, interview, pracuje podle slovního návodu, kreslí obrázky, esteticky dotváří vzhled svých slohových prací a zápisů do čtenářského deníku, ve výtvarné tvorbě projevuje vlastní zkušenosti, v plošném uspořádání uplatňuje linie, tvary a barvy. Metoda RWCT I.N.S.E.R.T., diskusní kroužek; skupinová a samostatná práce, práce ve dvojicích, prezentace vlastní tvorby Listy papíru formátu A4 pro každého v dostatečném množství, fixy, pastelky, vodové barvy, tempery, štětce, děrovačka, eurofólie, fotky Realizace I. Evokace - Diskusní kroužek: Co to jsou televizní noviny...novinky...novinář...slovo nový... - Sledují rodiče televizní noviny? Zajímají se o zpravodajství? Jakou sledují televizní stanici? Co ty? Díváš se na televizní noviny? Sleduješ denní události? Víš, jak se dělají televizní noviny? - Vysvětlíme si obsah a cíl projektu Jak se dělají televizní noviny zpravodajství. Učitelka pustí dětem na internetu ukázku reportáže TV Nova z domova. - Každý žák dostane za domácí úkol celý týden sledovat TV noviny a zaznamenat si nejzajímavější reportáž. Vytvoří o daných reportážích větu či souvětí. Informace se nesmí opakovat. Žáci mluví jeden za druhým tak, jak sedí v kroužku. 1. Formou soutěže Kdo vymyslí a napíše více. Žáci dostanou pracovní list s tabulkou. V lavicích vymýšlejí Podstatná jména související se vznikem a realizací TV novin, píší na řádky do tabulky pracovního listu. Následuje společná kontrola, hodnocení počtu pod. jmen, vyhlášení vítěze. Následuje samostatná práce- k pod. jménům připisují příslušné vzory podstatných jmen. 3. roč. určuje rod, číslo, pád. 2. Totéž provádějí žáci se Slovesy souvisejícími se vznikem a realizací TV novin. Žáci píší na řádky do tabulky pracovního listu. Samostatně si vybírají pouze některá slovesa a časují je do tabulky, tvoří rozkazovací, podmiňovací způsob /obtížnost podle ročníku/. - Po skončení samostatné práce si učitelka vybere pracovní listy - zhodnocení II. Uvědomění - Žáci ve dvojicích plní úkol. Při hodině ICT v internetovém slovníku žáci hledají definice pojmů, které jim nejsou známé a obtížně je vysvětlují: př. Reportér, glosa, kritika, redaktor, reportér, reportáž, interview... Pak si společně říkáme, co kdo objevil a která definice je nejvýstižnější. - Nyní se pokusíme popsat správného reportéra. Co by měl váš popis obsahovat? Jak by měl reportér vypadat? Co by měl umět? Jaké vlastnosti by měl mít?! Žáci navrhují osnovu popisu s jednotlivými body a učitelka zapisuje návrhy na tabuli, například: postava, oblečení, vzdělání, co musí umět, vlastnosti, vystupování,..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více