Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)"

Transkript

1 Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo: Ciolkovského 856/4, Praha 6, IČO: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (dále jen Společenství ) vzniklo v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 2. Členy Společenství jsou vlastníci bytů v domě (dále jen jednotka ), společnými členy Společenství jsou společní vlastníci jednotek. Vlastnické právo k jednotkám ve shora uvedeném budově s byty nabyli všichni vlastníci na základě zákona o vlastnictví bytů, v platném znění. Tento zákon vymezuje pojem byt a nebytový prostor. Jednotkou se dle tohoto zákona rozumí byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu uvedeného níže. 3. Společenství je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku a způsobilou vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen správa domu ) a pozemku parcelní číslo 1739/21 a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen občanský zákoník ) a v těchto stanovách. 4. Společenství je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku. 5. Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým Společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží. 6. Společenství jedná právně v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i se třetími osobami. Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje Společenství vlastníky při uplatňování těchto práv. 7. Sdruží-li se Společenství s jiným společenstvím vlastníků jednotek ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se Společenství podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu. 1

2 1. Správou domu se rozumí zajišťování: ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ Čl.II Správa domu, pozemku a další činnosti a) provozu domu a pozemku, b) údržby a oprav společných částí domu, c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů, d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení, kterými je dům vybaven. g) administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, h) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů Společenství, i) dalších činností, které vyplývají pro Společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu. 2. V rámci předmětu své činnosti může Společenství sjednávat smlouvy, především o: a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové Společenství zajišťují u dodavatele přímo, b) pojištění domu, c) nájmu společných částí domu, 3. Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. 4. Při plnění úkolů podle zákona a těchto stanov zajišťuje Společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku: a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů Společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen příspěvky na správu domu a pozemku ), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV, b) vedení evidence plateb členů Společenství, které jsou podle písmene a) vybírány c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti Společenství, d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky, e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy, f) vedení seznamu členů Společenství. 5. Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených Společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen služby ), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména: a) vybírání úhrad za služby zajišťované Společenstvím, b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy Společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy Společenství, 2

3 c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování. 6. Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům Společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv. 7. V rámci činností vykonávaných v rozsahu občanského zákoníku Společenství dále zajišťuje zejména: a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům Společenství těmito Stanovami, b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek, c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti Společenství podle zvláštních právních předpisů. Čl. III Podstatné změny společných částí domu Společenství dále zajišťuje se souhlasem 3/4 většiny všech členů Společenství změny stavby (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace) a změny v užívání stavby. Čl. IV Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí 1. V souladu s Prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen správce domu ), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění ) o ustanovení správce domu, může Společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem domu, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. 2. Smlouva se správcem domu obsahuje: a) vymezení činností, které bude správce domu vykonávat, b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence, c) povinnost správce domu předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu Společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce domu Společenstvím zmocněn k jejich uzavírání, d) povinnost správce domu předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce domu, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, provedených revizích jakož i o jiných významných skutečnostech, e) povinnost správce domu před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru Společenství vlastníků všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti, f) další náležitosti stanovené shromážděním. 3. Změny osoby správce domu nebo změny obsahu smlouvy se správcem domu schvaluje shromáždění. 3

4 4. Uzavřením smlouvy se správcem domu podle odstavců 1 až 3 nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů Společenství plynoucí z občanského zákoníku a těchto stanov. 1. Orgány společenství jsou: ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ Čl. V Společná ustanovení a) shromáždění, b) výbor Společenství (dále jen výbor ), c) kontrolní komise, rozhodne-li o tom shromáždění. 2. Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány Společenství. Členem voleného orgánu Společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která nemusí být členem nebo společným členem tohoto Společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby - člena Společenství, je ke dni volby starší 18 let a je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 3. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámila-li to předem Společenství. To neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je již členem výboru, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu Společenství. Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena výboru z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodlo-li Společenství poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvědělo, že má ve funkci setrvat. 4. Členem voleného orgánu Společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu Společenství. Členství v jednom voleném orgánu Společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto Společenství. 5. Závazek k výkonu volené funkce v orgánu Společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu Společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. 6. Funkční období členů volených orgánů Společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce, ztrátou způsobilosti být členem výboru nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami. 7. Člen voleného orgánu Společenství může být volen opětovně. 8. Člen voleného orgánu Společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním. 9. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým společenství, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Odstoupí-li člen výboru ze své funkce na schůzi výboru nebo na jednání shromáždění, zanikne mu členství ve výboru tímto odstoupením. 4

5 10. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání shromáždění. Nemá-li výbor dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách; jinak soud jmenuje společenství opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. Soud jmenuje společenství opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy společenství a nemá-li společenství jiného člena orgánu schopného ho zastupovat. Tyto stanovy ve smyslu 488 občanského zákoníku určují, aby v tomto případě byl tímto opatrovníkem jmenován někdo ze členů společenství 11. Orgány Společenství hlasují veřejně. 12. Pokud se nesejde Shromáždění k volbě orgánů Společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci členové Společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 členy. Čl. VI Shromáždění 1. Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění, které tvoří členové Společenství. 2. Shromáždění volí a odvolává členy výboru Společenství; volí a odvolává členy kontrolní komise, rozhodne-li o jejím zřízení. 3. Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o: a) změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy b) schválení nebo o změně stanov, c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena Společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, d) změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, e) schválení roční účetní závěrky, předložené výborem spolu se zprávou o hospodaření Společenství a správě domu; pokud jsou správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem domu podle čl. V, předkládá zprávu správce domu v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě, f) výši příspěvků členů Společenství na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV, g) výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této věci usnesením shromáždění svěřeno výboru, h) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy Společenství, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, i) vymáhání plnění povinností uložených členům Společenství k tomu příslušným orgánem Společenství podle zákona a podle těchto stanov, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru, j) změně osoby správce domu nebo o změně obsahu smlouvy se správcem domu, k) nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou předmětem činnosti Společenství podle zákona, o majetkových dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, zatěžování právy jiných osob, ručení těmito věcmi apod.); totéž platí pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité věci, je-li jejich 5

6 pořizovací cena vyšší než částka určená usnesením shromáždění, jinak částka vyšší než 50 tisíc Kč v jednotlivém případě, l) celkové výši odměny členů výboru Společenství, m) rozdělení případného zisku z hospodaření Společenství, n) pravidlech pro užívání společných částí domu, o) schvalování rozpočtu Společenství, p) dalších záležitostech Společenství, pokud tak stanoví zákon, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 4. Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor. Není-li zvolen výbor, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů Společenství. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění. 5. Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů Společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou vlastníků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. 6. Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové Společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednotu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva vlastníci a to na náklady společenství. 7. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům Společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce Společenství. 8. Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové Společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny. 9. Shromáždění se mohou zúčastňovat i osoby, kterým vlastník přenechal byt do užívání. Nezastupují-li však člena společenství, nemohou hlasovat. 10. Zasedání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá, nebo podle odstavce 6, řídí zasedání shromáždění člen Společenství zmocněný tímto svolavatelem. 11. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové Společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. 12. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů Společenství na společných částech domu; členové Společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas. 13. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv člena Společenství soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný člen Společenství požádat soud, aby o ní rozhodl. 14. Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů Společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o: a) schválení nebo změně stanov Společenství vlastníků, b) změně prohlášení vlastníka budovy, c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. c), d) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky, 6

7 e) rozdělení zisku z hospodaření Společenství. 15. K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu je zapotřebí souhlasu ¾ většiny všech členů Společenství. 16. Ke zvolení členů výboru nebo předsedy Společenství vlastníků je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Společenství. 17. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 18. Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat: - datum a místo konání shromáždění; - nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení; - podpis řidícího shromáždění a zapisovatele; - přijatá usnesení; - výsledky hlasování; - výsledky voleb, pokud byly volby prováděny; - plné znění přijatých usnesení; - námitky proti rozhodnutí shromáždění, o jejichž zaprotokolování požádali účastníci shromáždění. 19. Nedílnou přílohou zápisu z jednání shromáždění je prezenční listina s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápisy včetně písemných podkladů k zasedání shromáždění musí být uschovány vzasedací místnosti výboru nebo u předsedy výboru, nelze-li jinak. 20. Ustanovení odstavců 18 a 19 se přiměřeně použijí pro zápisy ze zasedání výboru a kontrolní komise, je-li tato zřízena. Čl. VII Výbor 1. Výbor je výkonným orgánem Společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost Společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti Společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. 2. Výbor je statutárním orgánem Společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda nebo výborem pověřený člen výboru. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. 3. Členové výboru jsou voleni a odvolávání shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává. Členům výboru náleží odměna, jejíž celkovou výši schvaluje shromáždění. 4. Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče 7

8 řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 5. Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost Společenství. 6. Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. 7. Výbor musí mít vždy lichý počet členů a je nejméně tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas. Shromáždění může zvolit náhradníky členů výboru, kteří nastupují na uvolněná místa členů výboru podle stanoveného pořadí. 8. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výborové schůze výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu. 9. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 10. Výbor jako výkonný orgán Společenství zejména: a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností Společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění, b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti Společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů, d) připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření Společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech Společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku, e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat, f) zajišťuje řádné vedení písemností Společenství, g) sděluje jednotlivým členům Společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků, i) zajišťuje včasné plnění závazků Společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek Společenství. 11. Výbor jako statutární orgán Společenství zejména a) v souladu se zákonem a těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání jménem Společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy, b) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody, c) jménem Společenství vymáhá plnění povinností uložených členům Společenství, 8

9 d) plní povinnosti podle zákona ve vztahu k veřejnému rejstříku. 12. V působnosti výboru je dále rozhodování: a) o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu Kč; b) o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 2000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech domu, c) o všech rozhodnutích podle odstavce 12. je výbor povinen informovat Společenství nejpozději na nejbližším jednání shromáždění. 13. Má-li Společenství zaměstnance, je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům předseda výboru Čl. VIII Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost Společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost Společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů Společenství a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise je odpovědna pouze shromáždění a je nezávislá na výboru Společenství vlastníků. 2. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise. 3. Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména a) kontroluje, zda Společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem a s těmito stanovami, b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce Společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění, c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, d) může podat výboru nebo předsedovi Společenství vlastníků zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění, e) může se účastnit prostřednictvím svého zástupce jednání výboru s hlasem poradním. 4. O případné odměně pro členy kontrolní komise a její celkové výši rozhoduje shromáždění. 5. Ustanovení odstavce 1 až 4 se použijí, rozhodne-li shromáždění o zřízení kontrolní komise. 9

10 Čl. IX Jednání dalších osob za Společenství 1. Shromáždění může rozhodnout, že určité činnosti bude pro Společenství vykonávat zaměstnanec (zaměstnanci) Společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. 2. Pracovní zařazení a vymezení právních jednání, kterých je zaměstnanec oprávněn činit za Společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromážděním. 3. Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezení oprávnění zaměstnance k jednání za Společenství. 4. Působnost podle odstavce 1 a 2 nebo její část může shromáždění svým usnesením svěřit výboru Společenství. Čl. X Zvláštní způsob rozhodování ve Společenství 1. V případech, kdy je podle zákona potřebný souhlas všech členů Společenství, může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy Společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů Společenství. Čl. XI. Rozhodnutí mimo zasedání (hlasování per rollam) 2. Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech hlasováním mimo zasedání. 3. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Platí, že lhůta činí 15 dní. 4. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. 5. Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl. 6. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v 10

11 důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. ČÁST ČTVRTÁ ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ Čl. XII Vznik členství 1. Členství ve Společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. 2. Za dluhy Společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. 3. Členy Společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který Společenství vzniklo. Jejich členství vzniká: a) dnem vzniku Společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku Společenství, b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy toto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku Společenství. 4. Společnými členy Společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. 5. Spoluvlastníci jednotky pověří jednoho společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. 6. Seznam členů Společenství, platný ke dni schválení tohoto znění stanov, tvoří přílohu těchto stanov. Členy Společenství, jejichž členství vzniká za trvání Společenství, zapíše výbor Společenství do seznamu členů Společenství neprodleně poté, kdy člen Společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů Společenství musí být u každého člena Společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (korespondenční adresy) též váha hlasu při hlasování na shromáždění. 7. Seznam členů Společenství je zpřístupněn členům Společenství způsobem uvedeným v čl. XIII, odst. 2 těchto stanov. 8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Společenství vlastníků na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. Čl. XIII Práva a povinnosti člena Společenství 1. Člen Společenství má práva vlastníka jednotky a člena Společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov. Má zejména právo: 11

12 a) účastnit se veškeré činnosti Společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, b) účastnit se zasedání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování c) volit a být volen do orgánů Společenství, d) předkládat orgánům Společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti, e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků, f) nahlížet do písemných podkladů pro zasedání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných Společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky, g) seznámit se s tím, jak Společenství hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje, h) nahlížet do účetních knih a dokladů Společenství, i) nechat se při výkonu svých práv zastoupit jiným členem Společenství nebo třetí osobou na základě písemné plné moci. j) Spoluvlastníci jednotky mohou zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči Společenství. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. k) Právnická osoba, která je vlastníkem jednotky, zmocní zástupce, který ji bude zastupovat při jednání vůči Společenství. 2. V případě, že člen společenství vlastníků chce uplatnit své právo a nahlédnout a seznámit se s listinami Společenství, bude domluven takový způsob uplatnění tohoto práva, který bude vyhovovat jak Společenství, tak členu Společenství, případně osobě, která na základě smlouvy zajišťuje činnosti spojené se správou domu. V případě, že způsob uplatnění tohoto práva nebude dohodnut, rozhodne o způsobu uplatnění práva shromáždění. 3. Člen Společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena Společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov. Zejména má povinnost: a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů Společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami, b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování, d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení, e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů Společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v případech, kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě, f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, g) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot, h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu výbor písemně alespoň 3 dny předem, 12

13 i) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů Společenství podle č. XII odst. 6 a pro potřeby správy domu, j) oznamovat výboru Společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, k) Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, předloží výboru Společenství ověřenou projektovou dokumentaci a nejméně 14 dní před zahájením prací umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků. 4. Neplní-li vlastník jednotky povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, je Společenství oprávněno činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Právo vlastníka jednotky činit opatření k nápravě tím není dotčeno. 5. Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií, a pro odečet naměřených hodnot. 6. Při poškození jednotky prováděním prací podle předchozího odstavce, nahradí vlastníku jednotky škodu Společenství. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám. 7. Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy místa trvalého pobytu, doručovací adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, Společenství nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. 8. Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu Společenství změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a doručovací adresu této osoby. 9. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu Společenství jméno a doručovací adresu kteréhokoli vlastníka nebo nájemce v domě. 10. Na návrh Společenství nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. 13

14 1. Členství ve Společenství zaniká: Čl. XIV Zánik členství ve společenství a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, b) úmrtím člena Společenství - fyzické osoby, c) zánikem člena Společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví, d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen Společenství, e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon. 2. Společné členství spoluvlastníků ve Společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena Společenství do veřejného seznamu; tuto změnu je povinen člen Společenství neprodleně oznámit výboru Společenství. Čl. XV Pravidla pro běžný chod domu a pozemku domovní řád 1. Noční klid je stanoven od 22:00 hodin do 6:00 hodiny ranní. V době od 20:00 do 8:00 se v objektu nesmějí provádět stavební a jiné řemeslné práce, které by svou hlučností rušily ostatní vlastníky jednotek, obdobně jako hudební produkce, či jiné hlučné společenské akce. 2. Po celou neděli a ve státem uznané svátky nebo dny pracovního klidu nesmí vlastníci jednotek (nájemci) provádět práce způsobující nadměrný hluk (stavební práce, vrtání, řezání, zatloukání apod.). 3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor. Za poučení a chování nájemce odpovídá vlastník bytové jednotky, který ji pronajal. 4. Vlastníci jednotek a nájemci jsou povinni respektovat přítomnost dětí a nemocných obyvatel v domě a přizpůsobit své chování této skutečnosti; a to i v hodinách mimo dobu nočního klidu. 5. Všichni bydlící, vlastníci jednotek i nájemci a jejich rodinní příslušníci jsou povinni za sebou zavírat vstupní dveře do domu a v době od 22:00 do 06:00 hodin zamykat dům. 6. Pokud dojde k případu, že vlastník jednotky nebo nájemce musí překročit úroveň hluku nad běžnou úroveň (např. při vrtání či stavebních úpravách bytu), je povinen tuto skutečnost oznámit vlastníkům v sousedních bytech a respektovat jejich odůvodněné potřeby na klid (např. malé děti, které spí odpoledne i brzo večer). 7. V zájmu předcházení násilnému otevření bytu nebo nebytového prostoru či příslušenství bytu z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti vlastníka (nájemce) mimo dům, oznámit výboru Společenství nebo správci domu místo přechodného pobytu, dosažitelnost (adresa, telefon, ), resp. osoby zmocněné ke zpřístupnění bytu. 8. Vlastníci bytových jednotek (nájemci) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním bydlícím (vlastníkům i nájemcům) výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vlastníků jednotek (nájemců) nesmí bez právního důvodu 14

15 zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 9. Vlastník jednotky (nájemce) nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k narušování užívacího práva ostatních obyvatel domu a aby byla dodržována čistota v domě. V případě oprávněných stížnosti tří (3) a více obyvatel domu na chování a projevy zvířete musí být toto zvíře z domu odstraněno. 10. Majitelé zvířat jsou povinni ve společných prostorách domu zajistit bezpečný pohyb ostatních bydlících. 11. Nečistoty, případně škody způsobené zvířetem je majitel zvířete povinen bezodkladně odstranit vlastními silami a na vlastní náklady. 12. Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně společných částí domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií a jejich odečet. 13. Jakékoli úpravy a rekonstrukce bytů a bytových jader mohou být prováděny jen vlastníkem bytové jednotky nebo nájemcem s písemným souhlasem vlastníka. 14. Vlastník bytové jednotky je osobně odpovědný za bezpečný, klidný a bezproblémový průběh prováděných prací. Je povinen 14 dní před zahájením prací bytových úprav oznámit toto písemně výboru, dále je vlastník bytové jednotky povinen zabezpečit po celou dobu probíhající rekonstrukce (úpravy bytu) úklid a čistotu všech společných částí domu, které jsou prováděnými pracemi dotčeny. Jedná se především o vestibul, částí společných chodeb před výtahy, kabiny výtahů a společné chodby přiléhající k bytu. Úklid se provádí bezprostředně po znečištění, nejméně však jedenkrát za kalendářní den. 15. Stavební materiál nezbytný pro rekonstrukci bytu nesmí být skladován ve společných prostorách domu. 16. Vlastníci jednotek (nájemci) jsou povinni zejména: a. umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, výměníkům apod.; b. dbát na čistotu společných prostor v domě; c. zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány hořlavé kapaliny, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné látky, jedy, chemikálie a výbušniny; d. zabezpečit, aby věci uložené ve sklepích nebyly zdrojem šíření hmyzu, hlodavců, zápachu; e. uhradit bezodkladně škodu, kterou vlastník (nájemce) způsobil na společných prostorách; f. bezodkladně nahlásit správci domu zjištěnou škodu ve společných prostorách nebo na zařízeních společných prostor. 17. Je zakázáno vyhazovat odpadky z oken, odkládat je ve společných částech domu a ukládat komunální (bytový) odpad na zem mimo kontejnery. 15

16 18. Plné znění domovního řádu, včetně znění čl. XVI Požární ochrana, obdrží v jednom exempláři každý vlastník bytové jednotky. Čl. XVI Požární ochrana 1. Členové společenství, nájemci jednotek a další osoby, které se zdržují v domě, jsou povinni řídit se předpisy o požární ochraně. a) uvnitř společných částí není povoleno jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm ani s doutnajícími předměty, b) ve všech společných částech, zejména na chodbách, na schodišti a ve výtazích platí zákaz kouření. Ve společných částech, zejména ve sklepních kójích není povoleno skladovat hořlavé kapaliny ani hořlavé plyny ve větším, než povoleném množství, c) k zařízení požární ochrany a elektrickým rozvaděčům musí být trvale udržován volný přístup. Zařízení požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty, suchovod, výstražné a orientační tabulky nesmí být poškozováno, d) požární únikové cesty musejí být udržovány trvale volné a nesmějí byt zastavovány žádnými předměty, to se týká i chodbiček, vedoucích od prostorů před výtahy k jednotlivých bytům na příslušných patrech, e) dveře mezi prostory před výtahy a schodištěm v jednotlivých podlažích jsou požární dveře, které oddělují prostor před výtahy od prostoru schodiště, umožňují však průchod unikajícím osobám. Tyto dveře musejí být trvale uzavřeny, nesmějí však být blokovány. Zajišťování dveří v otevřené poloze bez dozoru, např. kvůli větrání je hrubým porušením předpisů o požární ochraně, f) venkovní dveře se zamykají automaticky, zevnitř se odemykají bez použití klíče stiskem kliky. 2. Výtahy v domě nejsou evakuační a při požáru se nesmějí používat. ČÁST PÁTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ Čl. XVII Hospodaření Společenství a způsob nakládání s jeho majetkem 1. Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy Společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy Společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti Společenství. 2. Statutární orgán, případně ve spolupráci se správcem, sestaví na každý kalendářní rok rozpočet hospodaření společenství, ve kterém zohlední hospodaření roku předešlého, očekávané změny cen služeb a nákladů spojených se správou domu a pozemku a zamýšlené investiční akce. 3. Uzavře-li Společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem domu, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce domu předkládat orgánům Společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy Společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle 16

17 zákona a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány Společenství. Ve smlouvě může Společenství pověřit správce domu též zajišťováním činností uvedených v odstavci Nabude-li Společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v občanském zákoníku a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor Společenství vlastníků může v těchto záležitostech právně jednat pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak. 5. Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům Společenství k tomu příslušným orgánem Společenství a plnění závazků třetích osob vůči Společenství. Výbor Společenství vlastníků odpovídá za včasné plnění těchto úkolů. 6. Členové Společenství jsou z právních jednání týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 7. Členové Společenství ručí za závazky Společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Čl. XVIII Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby 1. Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu platí členové Společenství v částkách a v termínech stanovených k tomu příslušným orgánem Společenství na účet Společenství, nerozhodne-li shromáždění o placení na účet správce domu. 2. Výši příspěvku na 1m2 podlahové plochy jednotky schvaluje Shromáždění. 3. Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 4. Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení roční účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku. 1. Příjmem Společenství jsou zejména: Čl. XIX Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle těchto stanov, b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle těchto stanov, c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle těchto stanov, včetně nedoplatků z 17

18 jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků, e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků, f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh, g) veškeré příjmy plynoucí z nájemného za nájem plochy na fasádě a ve společných částech domu pro umístění reklamy, či příjem z nájemného za nájem bytových či nebytových jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů Společenství, h) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, i) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby, a j) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem Společenství. 2. Výdaje Společenství jsou náklady na správu domu a pozemku. 3. Návrh rozpočtu připravuje výbor a předkládá ho ke schválení shromáždění tak, aby shromáždění o schválení rozpočtu rozhodlo nejpozději do 20. prosince roku předcházejícího tomu, pro který se rozpočet schvaluje. 4. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření s finančními prostředky v běžném roce a vytvoření dostatečné finanční rezervy na opravy nebo stavební úpravy společných částí domu plánované v budoucích letech. 5. Výsledky plnění rozpočtu schvaluje shromáždění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků. Čl. XIX Doručování 1. Informace a oznámení členům společenství a jejich zmocněncům se vyvěšují ve vývěsní skříňce ve vestibulu domu. Informace vázané ke konkrétnímu datu se vyvěšují týden předem, není-li stanovena lhůta delší. 2. Členové společenství a jejich zmocněnci mohou doručit písemnost pro výbor nebo kontrolní komisi, je-li zřízena, vhozením do domovní schránky Společenství ve vestibulu domu. 3. Členům společenství a jejich zmocněncům, kteří bydlí v domě, se písemnosti mohou doručovat vhozením do jejich domovních schránek ve vestibulu domu. 4. Písemnosti, které podléhají režimu doručení podle zvláštních předpisů, se mohou vkládat do domovních schránek členů společenství tříčlennou komisí; o vkládání se pořizuje zápis. Takto vkládané písemnosti se považují za doručené pátým pracovním dnem po vložení do domovní schránky. 5. Členům společenství, kteří nebydlí v domě a nemají v domě zmocněnce, se doručují písemnosti poštou na jimi udanou adresu. Jestliže není adresa udána, považuje se za doručení zaslání písemnosti na adresu uvedenou v katastru nemovitostí. Doručení, popř. doručení s potvrzením, se zpoplatňuje. 18

19 6. Písemnosti lze rovněž doručit osobním předáním, popř. osobním předáním oproti podpisu. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto stanovy byly schváleny na zasedání shromáždění dne Dosavadní stanovy Společenství se tímto dnem ruší. 2. Ve všech věcech ve stanovách neupravených platí právní úprava podle českých obecně závazných právních předpisů. 19

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení Stanovy spolecenství vlastníku jednotek PRfLOHAf.,g- NZ~rd/ 2O11 CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ CU Základní ustanovení (I) Spolecenství vlastníku jednotek (dále jen "spolecenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek pro obytný dům číslo popisné : ulice : číslo orientační : parcelní číslo pozemku : plocha pozemku : katastrální území : obec : okres : List vlastnictví č.

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 Čl.1 NÁZEV Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové (dále jen společenství) Čl.2 SÍDLO

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Stanovy společenství vlastníků. Preambule

Stanovy společenství vlastníků. Preambule Stanovy společenství vlastníků Preambule Společenství vlastníků (dále jen společenství ) s názvem... je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 1 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 2 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014 -strana první- NZ /2014 N 331/2014 Notářský zápis sepsaný dne 09.06.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Část třetí Absolutní majetková práva

Část třetí Absolutní majetková práva Část třetí Absolutní majetková práva Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více