Jirchářská 823, Uherský Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jirchářská 823, Uherský Brod"

Transkript

1 Minimální preventivní program Program prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok 2014/2015 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod

2 Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a pro širokou veřejnost. Je komplexním dlouhodobým preventivním programem školy a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného RVP. MPP je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Vychází z metodických pokynů MŠMT, dle kterých do prevence sociálněpatologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních, zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd. Cílem minimálního preventivního programu je se ve spolupráci s rodiči zaměřit na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Naším cílem je formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice a dělat potřebná rozhodnutí. Je třeba naučit žáky mnoho dovedností a činností potřebných v praktickém životě, například umět si poradit v různých životních situacích. Každý by měl umět zhodnotit tzv. rizikové činnosti a rozpoznat patologické jevy. MPP naší školy je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Zahrnuje program preventivních aktivit na školní rok 2014/2015, aktivity v rámci vyučování i mimoškolní činnosti, koordinaci těchto aktivit, spolupráci s odborníky, plán při řešení výskytu sociálně patologického chování, analýzu současného stavu a cíle preventivního programu.

3 Charakteristika školy a její vnitřní zdroje Katolická základní škola v Uherském Brodě byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 2. ledna 2006 na dobu neurčitou jako školská právnická osoba. Dne 9. února 2006 rozhodla tehdejší ministryně školství JUDr. Petra Buzková o jejím zařazení do rejstříku školských právnických osob. Škola zahájila svou činnost ke dni 1. září Škola má v ulici Jirchářská č. 823, tedy téměř v centru města, pronajatý objekt bývalé židovské školy zrekonstruovaný pro aktuální potřeby. Samotná budova patří městu Uherský Brod. V současnosti zde probíhá výuka prvního stupně, tedy třídy. Od září roku 2008 do srpna roku 2013 byla pronajata část budovy č. p Na Máji (bývalé Ekocentrum Chrpa). Zde se začal vyučovat druhý stupeň, od roku 2009 doplněný na všechny třídy druhého stupně. Od loňského školního roku se druhý stupeň nachází v prostorách Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě. Katolická základní škola v Uherském Brodě je úplná základní devítiletá škola s celkovou povolenou kapacitou 450 žáků. Jde o první církevní základní školu v okrese Uherské Hradiště. V budově v Jirchářské ulici není tělocvična, výuka tedy probíhá v pronajaté tělocvičně v majetku města vzdálené cca 300 metrů, u samotné školy je malé asfaltové hřiště vybavené pro basketbal a volejbal, které je využíváno nejen k výuce tělesné výchovy, ale za pěkného počasí i k odpočinku dětí o velkých přestávkách. Škola dále využívá travnaté fotbalové hřiště TJ Orel, což má smluvně ošetřeno. V budově Na Výsluní je tělocvična k dispozici. Pro žáky prvního stupně je k dispozici školní družina; škola má zřízený školní klub. Cíle vzdělávání jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Škola s úsměvem. Ten vychází z prověřeného obsahu osnov Základní školy a je doplněn o povinnou výuku náboženství. Zachovává standardní názvy běžných předmětů, doplněné o závazné obsahy v souladu s Rámcovým vzdělávacím

4 programem. ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy. Ve škole se nachází několik rizikových míst, kde by mohlo docházet k nebezpečným či rizikovým situacím ve všech smyslech. Především se jedná o prostory venkovních hřišť, tělocvičen, všech toalet a šaten. Ve škole byl proveden monitoring, tedy zmapování situace vůči rizikovým formám chování žáků. Bylo provedeno dotazníkové šetření a proběhla přednáška na téma šikana jako patologický jev mezi žáky. Vše probíhalo u žáků od 3. do 6. třídy. Funkci školního metodika prevence vykonává Ing. Bc. Marie Šiborová, jako kumulovanou funkci s funkcí asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, není zde vytvořen žádný školní preventivní tým, vše zaštiťuje MŠP a to za vydatné spolupráce pedagogického sboru a vedení školy. Ve školní knihovně je k dispozici odborná a metodická literatura, odborné časopisy a jiné materiály. Také nadstandardně vedené webové stránky školy se uvedenou tematikou patologického chování zabývají. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde je možno případný problém řešit zcela anonymně. Vnější zdroje školy Mezi vnější zdroje školy patří webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz, web odrogach.cz, web drogy-info.cz, adiktologie.cz a webové stránky celorepublikových a regionálních odborných zařízení, která se patologickým jevy a patologickým chováním dětí zabývají (např. apod.) Hlavním zdrojem odborné a metodické pomoci je pro nás v první řadě poradenský metodik prevence při Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín, paní Mgr. Michaela Pelajová speciální pedagog, dále i krajský školský

5 koordinátor prevence a preventivní pracovníci NNO Zlínského kraje. Důležitá je i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě, která je na velice dobré úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ Kroměříž. I toto patří mezi vnější zdroje získávání nových informací. Nedílným a velmi důležitým vnějším zdrojem informací je účast ŠMT na prezentacích, školeních a seminářích k danému tématu, především vzdělávací programy pro ŠMP pořádané Institutem pro další vzdělávání Zlín jsou na vysoké úrovni. Největším vnějším zdrojem informací je v současné době nepochybně internet, kde je možnost získat potřebné informace a navázat okamžitou spolupráci v případě potřeby například s Policií České republiky, s kurátory pro děti a mládež z OSPOD, s pediatry, psychology apod. Zde je také možnost zmapovat si volnočasové aktivity v regionu, které je možnost využít. Stanovení cílů MPP školy Cílů MPP je několik, patří mezi ně především: osvěta pedagogů, široké veřejnosti a žáků o problematice patologického chování a jeho prevenci. zavádění právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých toto lze uplatnit uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny dětí zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování (přednášky, hry a další školní i mimoškolní aktivity)

6 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků vytváření podmínek pro zamezení sociálně patologických problémů, drogových a jiných závislostí průběžné sledování situace ve škole, zaměřené na včasné podchycení jakéhokoli ohrožení dětí spolupráce školy s rodiči žáků, školskými institucemi, pedagogickými poradnami, střediskem výchovné péče, obecním úřadem, policií a jinými organizacemi, zabývajícími se prevencí patologických jevů u dětí prevence proti záškoláctví, šikaně, kyberšikaně, vandalismu, kouření, netolismu, alkoholismu, gamblingu, xenofobii, rasismu a jiným patologickým jevům vzájemná komunikace =) učitel ŠMP žák rodič, která zlepší klima na škole v letošním školním roce jsou přidaná témata přednášek pro žáky KZŠ. Kromě přednášky na téma šikana, proběhnou v průběhu školního roku 2014/2015 přednášky na téma Domácí násilí, Týrání svěřené osoby, Drogy a jiné závislosti a Základy právního vědomí konflikt se zákonem v případě zájmu jsme schopni zajistit přednášky na daná témata i pro rodiče, nejen pro žáky zavedení etické výchovy v příštím školním roce, nejen jako samostatného předmětu, ale látka bude a je obsažena průřezově i v ostatních předmětech Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny Environmentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání má škola zařazenu do svých vzdělávacích oblastí ve školním vzdělávacím programu. Žáci jsou v průběhu

7 celé školní docházky vzděláváni formou samostatných projektů, volitelnými předměty souvisejícími obsahem s environmentální výchovou a také organizováním dalších aktivit. Žáci školy se účastní činností směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, zapojili se do celostátního vzdělávacího programu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady. Zařazování prvků environmentální výchovy do výuky je na standardní úrovni 6. Ostatní aktivity Žáci školy se zúčastňují mnoha akcí Olympiáda školních družin, Den dětí s biblickými příběhy, Brodský zpěváček, Liga her, výtvarná soutěž Paletka. Probíhají celoškolní projekty na téma Adventní rukodělné dílničky, Velikonoční dílny a Den Země. Mezi nejvýraznější aktivity školy patří lyžařský výcvik pro žáky druhého stupně, který je součástí tělesné výchovy a plavecký kurz pro žáky prvního stupně. Každoročně je pro děti připraven branný závod. Úspěšná je také naše reprezentace v přeborech v plavání. V rámci prevence a správné výchovy děti zapojujeme do dopravní soutěže. Další sportovní vyžití nabízí školou organizované turnaje, poslední loňskou akcí byl Orionflorbal cup. Naše škole se každoročně zúčastňuje akce Sněhové království, která se každou zimu koná na Pustevnách nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Profesionální sochaři, ale také školní týmy, tu ze sněhu a ledu tvoří sochy, které pak obdivují četní turisté i odborná porota. Škola pořádá poznávací exkurze, především pro žáky druhého stupně. Naposledy se děti například podívaly do Vídně, kde pod vedením zkušeného průvodce historika pana Kočího poznávali nejen habsburskou Vídeň, ale také reálie dnešního Rakouska a jejího hlavního města.

8 Mezi další aktivity, které na naší škole probíhají již s pevnou pravidelností, patří soutěže v recitaci, přednesu a zpěvu. Děti jsou velmi šikovné a postupují do dalších okresních, krajských i celorepublikových kol. Úspěšní jsme v řečnické soutěži Mladý Demosthenes, v literární a výtvarné soutěži Proč v ghettu múzy nemlčely i v soutěži Zazpívej, Slavíčku. Dětmi oblíbené vědomostní soutěže se staly již součástí našeho školního života. Děti školu reprezentují v dějepisné a matematické olympiádě, v soutěži Finanční gramotnost, v soutěži Rozpočti si to, v Malé energetické akademii, v biologické olympiádě, v soutěži Matematický klokan či v olympiádě v českém jazyce. V posledních letech má mezi dětmi úspěch soutěž Bible a my. Již šest let se děti snaží ukázat své znalosti. Vzhledem k tomu, že soutěž je pro žáky a žákyně i motivující a výchovná, budeme se do ní zapojovat i v dalších letech. V oblasti výtvarné výchovy se děti naší školy pravidelně přihlašují do různých výtvarných soutěží, naposledy to byl 9. ročník soutěže s názvem Cesta dvou bratří (v rámci celostátní soutěže Cyril a Metoděj na Moravě), akce Komenský na každém kroku, soutěž Moje město v roce 2030 či výtvarná soutěž Strom. V rámci spolupráce s Knihovnou Františka Kožíka v Uherském Brodě probíhá značné množství různých akcí, soutěží, přednášek, výstav a jiných aktivit, kterých se naše škola vždy účastní. V loňském roce jsme se například již po třetí přidali ke školám a knihovnám v České republice a strávili jsme další knižní noc ve škole. Po výborných zkušenostech z předešlých akcí byla příprava Noci s Andersenem opět ponechána v rukou školního parlamentu a budeme se jí účastnit i v dalších letech. V letošním roce proběhne v knihovně celá řada zajímavých přednášek a besed, kterých se naši žáci budou pravidelně zúčastňovat. Například žáci 5. třídy budou navštěvovat besedy v knihovně

9 pravidelně jednou za měsíc. Na děti v naší škole působíme i v oblasti ekologie, podporujeme projekt recyklohraní a malá energetická akademie. V letošním roce se naše škola zapojuje do projektu Etické výchovy, v rámci kterého bude organizováno velké množství akci. Vždy půjde o akce zaměřené na spolupráci školy, rodičů a přátel školy. V rámci tohoto projektu také vznikla úzká spolupráce KZŠ se Základní školou praktickou a speciální, všechny společně organizované programy budou působit na etiku žáků a tím vytvářet prostor pro preventivní působení na zúčastněné osoby. Celoroční družinový projekt V letošním školním roce v družině naší školy probíhá celoroční projekt s názvem Zdravý životní styl. Cílem projektu je: - seznámit děti s pojmem: pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence, stres, šikana, energie, návykové látky, ekologie, recyklace, otužování, očkování (formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení) - pochopit pojem zdravý životní styl a představit si možnosti zdravého stylu života (pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence nemocí z nezdravého životního stylu, ochrana přírody ) - umět poznat a pojmenovat škodliviny včetně návykových látek - seznámit se s přípravou jednoduchých zdravých pochoutek (i prakticky) - naučit se správně třídit odpad do kontejnerů podle barev

10 - pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se - učit se samostatnosti a zodpovědnosti - prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance - odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím Formy práce: - četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, exkurze, beseda s policií ČR, tvořivé dílny, program s následným vystoupením, návštěva sběrného dvora, vyhledávání černých skládek, dramatizace příběhů souvisejících se zdravým životním stylem, rébusy, doplňovačky, práce s internetem Měsíční projekty: ZÁŘÍ ŘÍJEN režim dne LISTOPAD PROSINEC zdravá strava LEDEN ÚNOR škodliviny BŘEZEN DUBEN ekologie KVĚTEN ČERVEN prevence Školní klub Mezi stěžejní aktivity naší školy zaměřené na využití volného času dětí patří bezesporu Školní klub, který nabízí množství možností. Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro I. stupeň

11 Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Veselá matematika Š. Kachníková út tř. Logopedie M. Bartošová čt dle domluvy tř. Angličtina hrou J. Sovišová st 12:30 13:30 FIMO L. Goldmannová 3 v 1 tvoření, kamarádství, příroda pá 14:30 16:30 Š. Kachníková st I. st. Dramatický M. Šiborová út I. st. 1. a 2. tř. Grafomotorika E. Trnková po tř tř. vybíráme 350,- Kč na materiál Fotbal M. Gabriel po,čt od tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) Holúbek I M. Jochimová,M. Chovancová st 14:30 16:00 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16:00 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po I. st třída třída třída Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro II. stupeň Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Sportovní hry M. Slinták pá II. st. Mladý historik, stolní hry M. Slinták st II. st. Zkusme to česky M. Slinták út tř. Holúbek II A. Kapsová út 14:45 16:30 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po II. st třída Nebojme se češtiny A. Kapsová st tř. Nebojme se matematiky D. Kašíková po tř. Tvořivý D. Kašíková čt x za 2 týdny Přírodovědný D. Kašíková čt x za 2 týdny Programování (nebo fyzika) II. st. II. st. J. Hrdý čt 14 15:30 II. st. podle zájmu Matematika + J. Hrdý st 9. tř.

12 Patchwork M. Rožková po 14 15:30 (nebo St) II. st. Angličtina hrou P. Němečková st 14 15? Konverzace v A L. Kebrlová út 14 15? FIMO L. Goldmannová Fotbal pá 14:30 16:30 T. Moravanský po, čt od 17:45 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16: tř. vybíráme 350,- Kč na materiál tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) třída Holúbek Mezi nejvýraznější a nejúspěšnější aktivity školy patří dětský folklorní soubor Holúbek, který vznikl v říjnu 2006 jako součást nové Katolické základní školy v Uherském Brodě. Jeho prvotním cílem byla reprezentace této školy na veřejnosti, snaha získat pro ni podporu a důvěru rodičů budoucích prvňáčků a pomoci jí obstát v konkurenci ostatních brodských škol. Hned od začátku ale nechtěl zůstat Holúbek jen školním kroužkem, ale snažil se důstojně začlenit mezi ostatní soubory tohoto regionu a navázat s nimi kontakt, což se mu podařilo na více než 100 %. Neméně důležitým cílem je také vytvoření vztahu dětí k naší lidové kultuře a uvědomění si její důležitosti v našem stále globálnějším světě. Soubor zpracovává písně, tance a zvykosloví z Uherskobrodska, což považujeme za veliký přínos a vhodné působení na naše děti. Závěr V prostředí školy vzniká každoročně pro každého žáka mnoho nových situací, které se musí naučit zvládat a na které není připraven. Současně děti vstupují do školy s řadou problémů, těžkostí a nezodpovězených otázek. Řada těchto nejasností souvisí s jejich vývojem, ale také s

13 požadavky rodičů či učitelů. V případě, že se tyto tlaky na psychiku dětí ještě znásobí díky tomu, že jsou svědky či přímo účastníky jakéhokoli patologického chování svých spolužáků, může u nich docházet ke stresu, k pocitům úzkosti a deprese. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou vzniku stresu u dětí školního věku jsou vztahy v třídním kolektivu, postavení ve třídě, pocity a chování spolužáků, je naší povinností zabránit takovému patologickému chování a zmírnit důsledky takového chování dětí, které by mohlo uvést kohokoli z žáků do stavu krize. Tento minimální preventivní program je jednou z cest, kterou je třeba se dát, aby žáci a žákyně z naší školy nikdy nemuseli řešit v souvislosti se školní docházkou jakýkoli problém, se kterým by si nevěděli rady a o kterém by naši pedagogičtí pracovníci nevěděli. Zaměstnanci KZŠUB Vedení školy Ředitel Mgr. Ivo Ertl; kzsubrod(a)gmail.com; ertl(a)kzsub.cz Zástupce ředitele - Mgr. Marie Suchá; sucha(a)kzsub.cz Pedagogický sbor Učitelé: Mgr. Miriam Bartošová; učitelka I. stupně; bartosova(a)kzsub.cz RNDr. Jan Hrdý, PhD.; učitel II. stupně; hrdy(a)kzsub.cz Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková; učitelka I. st.; kachnikova(a)kzsub.cz Bc. Mgr. Andrea Kapsová; učitelka II. stupně; kapsova(a)kzsub.cz Mgr. Dagmar Kašíková; učitelka II. stupně; kasikova(a)kzsub.cz Mgr. Lenka Kebrlová; učitelka II. stupně; kebrlova(a)kzsub.zc

14 Mgr. Petra Němečková; učitelka II. stupně; nemeckova(a)kzsub.cz Mgr. Michala Petrová; učitelka I. stupně; petrova(a)kzsub.cz Mgr. Michal Slinták; výchovný poradce; učitel II. stupně; slintak(a)kzsub.cz Mgr. Jana Sovišová; učitelka I. stupně; sovisova(a)kzsub.cz Mgr. Eliška Trnková; učitelka I. stupně; trnkova(a)kzsub.cz Mgr. Zita Zapletalová; učitelka II. stupně; zapletalova(a)kzsub.cz Školní kaplani: P. Mgr. Josef Pelc P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP Mgr. Pavel Macura (jáhen) Katechetky: s. Milada Mertová, SNPPM s. Lucie Nedvídková, SNPPM Asistentky pedagoga: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Vychovatelky: Libuše Goldmannová, vedoucí vychovatelka; goldmannova(a)kzsub.cz Bc. Martina Mošťková; mostkova(a)kzsub.cz Metodik prevence: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Kontakty:

15 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod, kzsubrod(zavináč)gmail.com tel. Jirchářská I. stupeň: tel. Na Výsluní II. stupeň: fax: Adresa: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Uherský Brod Předbranská Uherský Brod Telefon: web: Policie České republiky : bezplatná linka 158

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více