Jirchářská 823, Uherský Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jirchářská 823, Uherský Brod"

Transkript

1 Minimální preventivní program Program prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok 2014/2015 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod

2 Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a pro širokou veřejnost. Je komplexním dlouhodobým preventivním programem školy a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného RVP. MPP je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Vychází z metodických pokynů MŠMT, dle kterých do prevence sociálněpatologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních, zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd. Cílem minimálního preventivního programu je se ve spolupráci s rodiči zaměřit na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Naším cílem je formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice a dělat potřebná rozhodnutí. Je třeba naučit žáky mnoho dovedností a činností potřebných v praktickém životě, například umět si poradit v různých životních situacích. Každý by měl umět zhodnotit tzv. rizikové činnosti a rozpoznat patologické jevy. MPP naší školy je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Zahrnuje program preventivních aktivit na školní rok 2014/2015, aktivity v rámci vyučování i mimoškolní činnosti, koordinaci těchto aktivit, spolupráci s odborníky, plán při řešení výskytu sociálně patologického chování, analýzu současného stavu a cíle preventivního programu.

3 Charakteristika školy a její vnitřní zdroje Katolická základní škola v Uherském Brodě byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 2. ledna 2006 na dobu neurčitou jako školská právnická osoba. Dne 9. února 2006 rozhodla tehdejší ministryně školství JUDr. Petra Buzková o jejím zařazení do rejstříku školských právnických osob. Škola zahájila svou činnost ke dni 1. září Škola má v ulici Jirchářská č. 823, tedy téměř v centru města, pronajatý objekt bývalé židovské školy zrekonstruovaný pro aktuální potřeby. Samotná budova patří městu Uherský Brod. V současnosti zde probíhá výuka prvního stupně, tedy třídy. Od září roku 2008 do srpna roku 2013 byla pronajata část budovy č. p Na Máji (bývalé Ekocentrum Chrpa). Zde se začal vyučovat druhý stupeň, od roku 2009 doplněný na všechny třídy druhého stupně. Od loňského školního roku se druhý stupeň nachází v prostorách Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě. Katolická základní škola v Uherském Brodě je úplná základní devítiletá škola s celkovou povolenou kapacitou 450 žáků. Jde o první církevní základní školu v okrese Uherské Hradiště. V budově v Jirchářské ulici není tělocvična, výuka tedy probíhá v pronajaté tělocvičně v majetku města vzdálené cca 300 metrů, u samotné školy je malé asfaltové hřiště vybavené pro basketbal a volejbal, které je využíváno nejen k výuce tělesné výchovy, ale za pěkného počasí i k odpočinku dětí o velkých přestávkách. Škola dále využívá travnaté fotbalové hřiště TJ Orel, což má smluvně ošetřeno. V budově Na Výsluní je tělocvična k dispozici. Pro žáky prvního stupně je k dispozici školní družina; škola má zřízený školní klub. Cíle vzdělávání jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Škola s úsměvem. Ten vychází z prověřeného obsahu osnov Základní školy a je doplněn o povinnou výuku náboženství. Zachovává standardní názvy běžných předmětů, doplněné o závazné obsahy v souladu s Rámcovým vzdělávacím

4 programem. ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy. Ve škole se nachází několik rizikových míst, kde by mohlo docházet k nebezpečným či rizikovým situacím ve všech smyslech. Především se jedná o prostory venkovních hřišť, tělocvičen, všech toalet a šaten. Ve škole byl proveden monitoring, tedy zmapování situace vůči rizikovým formám chování žáků. Bylo provedeno dotazníkové šetření a proběhla přednáška na téma šikana jako patologický jev mezi žáky. Vše probíhalo u žáků od 3. do 6. třídy. Funkci školního metodika prevence vykonává Ing. Bc. Marie Šiborová, jako kumulovanou funkci s funkcí asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, není zde vytvořen žádný školní preventivní tým, vše zaštiťuje MŠP a to za vydatné spolupráce pedagogického sboru a vedení školy. Ve školní knihovně je k dispozici odborná a metodická literatura, odborné časopisy a jiné materiály. Také nadstandardně vedené webové stránky školy se uvedenou tematikou patologického chování zabývají. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde je možno případný problém řešit zcela anonymně. Vnější zdroje školy Mezi vnější zdroje školy patří webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz, web odrogach.cz, web drogy-info.cz, adiktologie.cz a webové stránky celorepublikových a regionálních odborných zařízení, která se patologickým jevy a patologickým chováním dětí zabývají (např. apod.) Hlavním zdrojem odborné a metodické pomoci je pro nás v první řadě poradenský metodik prevence při Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín, paní Mgr. Michaela Pelajová speciální pedagog, dále i krajský školský

5 koordinátor prevence a preventivní pracovníci NNO Zlínského kraje. Důležitá je i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě, která je na velice dobré úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ Kroměříž. I toto patří mezi vnější zdroje získávání nových informací. Nedílným a velmi důležitým vnějším zdrojem informací je účast ŠMT na prezentacích, školeních a seminářích k danému tématu, především vzdělávací programy pro ŠMP pořádané Institutem pro další vzdělávání Zlín jsou na vysoké úrovni. Největším vnějším zdrojem informací je v současné době nepochybně internet, kde je možnost získat potřebné informace a navázat okamžitou spolupráci v případě potřeby například s Policií České republiky, s kurátory pro děti a mládež z OSPOD, s pediatry, psychology apod. Zde je také možnost zmapovat si volnočasové aktivity v regionu, které je možnost využít. Stanovení cílů MPP školy Cílů MPP je několik, patří mezi ně především: osvěta pedagogů, široké veřejnosti a žáků o problematice patologického chování a jeho prevenci. zavádění právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých toto lze uplatnit uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny dětí zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování (přednášky, hry a další školní i mimoškolní aktivity)

6 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků vytváření podmínek pro zamezení sociálně patologických problémů, drogových a jiných závislostí průběžné sledování situace ve škole, zaměřené na včasné podchycení jakéhokoli ohrožení dětí spolupráce školy s rodiči žáků, školskými institucemi, pedagogickými poradnami, střediskem výchovné péče, obecním úřadem, policií a jinými organizacemi, zabývajícími se prevencí patologických jevů u dětí prevence proti záškoláctví, šikaně, kyberšikaně, vandalismu, kouření, netolismu, alkoholismu, gamblingu, xenofobii, rasismu a jiným patologickým jevům vzájemná komunikace =) učitel ŠMP žák rodič, která zlepší klima na škole v letošním školním roce jsou přidaná témata přednášek pro žáky KZŠ. Kromě přednášky na téma šikana, proběhnou v průběhu školního roku 2014/2015 přednášky na téma Domácí násilí, Týrání svěřené osoby, Drogy a jiné závislosti a Základy právního vědomí konflikt se zákonem v případě zájmu jsme schopni zajistit přednášky na daná témata i pro rodiče, nejen pro žáky zavedení etické výchovy v příštím školním roce, nejen jako samostatného předmětu, ale látka bude a je obsažena průřezově i v ostatních předmětech Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny Environmentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání má škola zařazenu do svých vzdělávacích oblastí ve školním vzdělávacím programu. Žáci jsou v průběhu

7 celé školní docházky vzděláváni formou samostatných projektů, volitelnými předměty souvisejícími obsahem s environmentální výchovou a také organizováním dalších aktivit. Žáci školy se účastní činností směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, zapojili se do celostátního vzdělávacího programu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady. Zařazování prvků environmentální výchovy do výuky je na standardní úrovni 6. Ostatní aktivity Žáci školy se zúčastňují mnoha akcí Olympiáda školních družin, Den dětí s biblickými příběhy, Brodský zpěváček, Liga her, výtvarná soutěž Paletka. Probíhají celoškolní projekty na téma Adventní rukodělné dílničky, Velikonoční dílny a Den Země. Mezi nejvýraznější aktivity školy patří lyžařský výcvik pro žáky druhého stupně, který je součástí tělesné výchovy a plavecký kurz pro žáky prvního stupně. Každoročně je pro děti připraven branný závod. Úspěšná je také naše reprezentace v přeborech v plavání. V rámci prevence a správné výchovy děti zapojujeme do dopravní soutěže. Další sportovní vyžití nabízí školou organizované turnaje, poslední loňskou akcí byl Orionflorbal cup. Naše škole se každoročně zúčastňuje akce Sněhové království, která se každou zimu koná na Pustevnách nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Profesionální sochaři, ale také školní týmy, tu ze sněhu a ledu tvoří sochy, které pak obdivují četní turisté i odborná porota. Škola pořádá poznávací exkurze, především pro žáky druhého stupně. Naposledy se děti například podívaly do Vídně, kde pod vedením zkušeného průvodce historika pana Kočího poznávali nejen habsburskou Vídeň, ale také reálie dnešního Rakouska a jejího hlavního města.

8 Mezi další aktivity, které na naší škole probíhají již s pevnou pravidelností, patří soutěže v recitaci, přednesu a zpěvu. Děti jsou velmi šikovné a postupují do dalších okresních, krajských i celorepublikových kol. Úspěšní jsme v řečnické soutěži Mladý Demosthenes, v literární a výtvarné soutěži Proč v ghettu múzy nemlčely i v soutěži Zazpívej, Slavíčku. Dětmi oblíbené vědomostní soutěže se staly již součástí našeho školního života. Děti školu reprezentují v dějepisné a matematické olympiádě, v soutěži Finanční gramotnost, v soutěži Rozpočti si to, v Malé energetické akademii, v biologické olympiádě, v soutěži Matematický klokan či v olympiádě v českém jazyce. V posledních letech má mezi dětmi úspěch soutěž Bible a my. Již šest let se děti snaží ukázat své znalosti. Vzhledem k tomu, že soutěž je pro žáky a žákyně i motivující a výchovná, budeme se do ní zapojovat i v dalších letech. V oblasti výtvarné výchovy se děti naší školy pravidelně přihlašují do různých výtvarných soutěží, naposledy to byl 9. ročník soutěže s názvem Cesta dvou bratří (v rámci celostátní soutěže Cyril a Metoděj na Moravě), akce Komenský na každém kroku, soutěž Moje město v roce 2030 či výtvarná soutěž Strom. V rámci spolupráce s Knihovnou Františka Kožíka v Uherském Brodě probíhá značné množství různých akcí, soutěží, přednášek, výstav a jiných aktivit, kterých se naše škola vždy účastní. V loňském roce jsme se například již po třetí přidali ke školám a knihovnám v České republice a strávili jsme další knižní noc ve škole. Po výborných zkušenostech z předešlých akcí byla příprava Noci s Andersenem opět ponechána v rukou školního parlamentu a budeme se jí účastnit i v dalších letech. V letošním roce proběhne v knihovně celá řada zajímavých přednášek a besed, kterých se naši žáci budou pravidelně zúčastňovat. Například žáci 5. třídy budou navštěvovat besedy v knihovně

9 pravidelně jednou za měsíc. Na děti v naší škole působíme i v oblasti ekologie, podporujeme projekt recyklohraní a malá energetická akademie. V letošním roce se naše škola zapojuje do projektu Etické výchovy, v rámci kterého bude organizováno velké množství akci. Vždy půjde o akce zaměřené na spolupráci školy, rodičů a přátel školy. V rámci tohoto projektu také vznikla úzká spolupráce KZŠ se Základní školou praktickou a speciální, všechny společně organizované programy budou působit na etiku žáků a tím vytvářet prostor pro preventivní působení na zúčastněné osoby. Celoroční družinový projekt V letošním školním roce v družině naší školy probíhá celoroční projekt s názvem Zdravý životní styl. Cílem projektu je: - seznámit děti s pojmem: pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence, stres, šikana, energie, návykové látky, ekologie, recyklace, otužování, očkování (formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení) - pochopit pojem zdravý životní styl a představit si možnosti zdravého stylu života (pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence nemocí z nezdravého životního stylu, ochrana přírody ) - umět poznat a pojmenovat škodliviny včetně návykových látek - seznámit se s přípravou jednoduchých zdravých pochoutek (i prakticky) - naučit se správně třídit odpad do kontejnerů podle barev

10 - pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se - učit se samostatnosti a zodpovědnosti - prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance - odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím Formy práce: - četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, exkurze, beseda s policií ČR, tvořivé dílny, program s následným vystoupením, návštěva sběrného dvora, vyhledávání černých skládek, dramatizace příběhů souvisejících se zdravým životním stylem, rébusy, doplňovačky, práce s internetem Měsíční projekty: ZÁŘÍ ŘÍJEN režim dne LISTOPAD PROSINEC zdravá strava LEDEN ÚNOR škodliviny BŘEZEN DUBEN ekologie KVĚTEN ČERVEN prevence Školní klub Mezi stěžejní aktivity naší školy zaměřené na využití volného času dětí patří bezesporu Školní klub, který nabízí množství možností. Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro I. stupeň

11 Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Veselá matematika Š. Kachníková út tř. Logopedie M. Bartošová čt dle domluvy tř. Angličtina hrou J. Sovišová st 12:30 13:30 FIMO L. Goldmannová 3 v 1 tvoření, kamarádství, příroda pá 14:30 16:30 Š. Kachníková st I. st. Dramatický M. Šiborová út I. st. 1. a 2. tř. Grafomotorika E. Trnková po tř tř. vybíráme 350,- Kč na materiál Fotbal M. Gabriel po,čt od tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) Holúbek I M. Jochimová,M. Chovancová st 14:30 16:00 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16:00 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po I. st třída třída třída Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro II. stupeň Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Sportovní hry M. Slinták pá II. st. Mladý historik, stolní hry M. Slinták st II. st. Zkusme to česky M. Slinták út tř. Holúbek II A. Kapsová út 14:45 16:30 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po II. st třída Nebojme se češtiny A. Kapsová st tř. Nebojme se matematiky D. Kašíková po tř. Tvořivý D. Kašíková čt x za 2 týdny Přírodovědný D. Kašíková čt x za 2 týdny Programování (nebo fyzika) II. st. II. st. J. Hrdý čt 14 15:30 II. st. podle zájmu Matematika + J. Hrdý st 9. tř.

12 Patchwork M. Rožková po 14 15:30 (nebo St) II. st. Angličtina hrou P. Němečková st 14 15? Konverzace v A L. Kebrlová út 14 15? FIMO L. Goldmannová Fotbal pá 14:30 16:30 T. Moravanský po, čt od 17:45 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16: tř. vybíráme 350,- Kč na materiál tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) třída Holúbek Mezi nejvýraznější a nejúspěšnější aktivity školy patří dětský folklorní soubor Holúbek, který vznikl v říjnu 2006 jako součást nové Katolické základní školy v Uherském Brodě. Jeho prvotním cílem byla reprezentace této školy na veřejnosti, snaha získat pro ni podporu a důvěru rodičů budoucích prvňáčků a pomoci jí obstát v konkurenci ostatních brodských škol. Hned od začátku ale nechtěl zůstat Holúbek jen školním kroužkem, ale snažil se důstojně začlenit mezi ostatní soubory tohoto regionu a navázat s nimi kontakt, což se mu podařilo na více než 100 %. Neméně důležitým cílem je také vytvoření vztahu dětí k naší lidové kultuře a uvědomění si její důležitosti v našem stále globálnějším světě. Soubor zpracovává písně, tance a zvykosloví z Uherskobrodska, což považujeme za veliký přínos a vhodné působení na naše děti. Závěr V prostředí školy vzniká každoročně pro každého žáka mnoho nových situací, které se musí naučit zvládat a na které není připraven. Současně děti vstupují do školy s řadou problémů, těžkostí a nezodpovězených otázek. Řada těchto nejasností souvisí s jejich vývojem, ale také s

13 požadavky rodičů či učitelů. V případě, že se tyto tlaky na psychiku dětí ještě znásobí díky tomu, že jsou svědky či přímo účastníky jakéhokoli patologického chování svých spolužáků, může u nich docházet ke stresu, k pocitům úzkosti a deprese. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou vzniku stresu u dětí školního věku jsou vztahy v třídním kolektivu, postavení ve třídě, pocity a chování spolužáků, je naší povinností zabránit takovému patologickému chování a zmírnit důsledky takového chování dětí, které by mohlo uvést kohokoli z žáků do stavu krize. Tento minimální preventivní program je jednou z cest, kterou je třeba se dát, aby žáci a žákyně z naší školy nikdy nemuseli řešit v souvislosti se školní docházkou jakýkoli problém, se kterým by si nevěděli rady a o kterém by naši pedagogičtí pracovníci nevěděli. Zaměstnanci KZŠUB Vedení školy Ředitel Mgr. Ivo Ertl; kzsubrod(a)gmail.com; ertl(a)kzsub.cz Zástupce ředitele - Mgr. Marie Suchá; sucha(a)kzsub.cz Pedagogický sbor Učitelé: Mgr. Miriam Bartošová; učitelka I. stupně; bartosova(a)kzsub.cz RNDr. Jan Hrdý, PhD.; učitel II. stupně; hrdy(a)kzsub.cz Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková; učitelka I. st.; kachnikova(a)kzsub.cz Bc. Mgr. Andrea Kapsová; učitelka II. stupně; kapsova(a)kzsub.cz Mgr. Dagmar Kašíková; učitelka II. stupně; kasikova(a)kzsub.cz Mgr. Lenka Kebrlová; učitelka II. stupně; kebrlova(a)kzsub.zc

14 Mgr. Petra Němečková; učitelka II. stupně; nemeckova(a)kzsub.cz Mgr. Michala Petrová; učitelka I. stupně; petrova(a)kzsub.cz Mgr. Michal Slinták; výchovný poradce; učitel II. stupně; slintak(a)kzsub.cz Mgr. Jana Sovišová; učitelka I. stupně; sovisova(a)kzsub.cz Mgr. Eliška Trnková; učitelka I. stupně; trnkova(a)kzsub.cz Mgr. Zita Zapletalová; učitelka II. stupně; zapletalova(a)kzsub.cz Školní kaplani: P. Mgr. Josef Pelc P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP Mgr. Pavel Macura (jáhen) Katechetky: s. Milada Mertová, SNPPM s. Lucie Nedvídková, SNPPM Asistentky pedagoga: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Vychovatelky: Libuše Goldmannová, vedoucí vychovatelka; goldmannova(a)kzsub.cz Bc. Martina Mošťková; mostkova(a)kzsub.cz Metodik prevence: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Kontakty:

15 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod, kzsubrod(zavináč)gmail.com tel. Jirchářská I. stupeň: tel. Na Výsluní II. stupeň: fax: Adresa: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Uherský Brod Předbranská Uherský Brod Telefon: web: Policie České republiky : bezplatná linka 158

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva Minimální preventivní program 2015-2016 Obsah 1. Údaje o škole 2. Cíl programu 3. Zaměření programu 4. Realizace programu 5. Preventivní programy

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více