Jirchářská 823, Uherský Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jirchářská 823, Uherský Brod"

Transkript

1 Minimální preventivní program Program prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok 2014/2015 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod

2 Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a pro širokou veřejnost. Je komplexním dlouhodobým preventivním programem školy a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného RVP. MPP je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Vychází z metodických pokynů MŠMT, dle kterých do prevence sociálněpatologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních, zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd. Cílem minimálního preventivního programu je se ve spolupráci s rodiči zaměřit na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Naším cílem je formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice a dělat potřebná rozhodnutí. Je třeba naučit žáky mnoho dovedností a činností potřebných v praktickém životě, například umět si poradit v různých životních situacích. Každý by měl umět zhodnotit tzv. rizikové činnosti a rozpoznat patologické jevy. MPP naší školy je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Zahrnuje program preventivních aktivit na školní rok 2014/2015, aktivity v rámci vyučování i mimoškolní činnosti, koordinaci těchto aktivit, spolupráci s odborníky, plán při řešení výskytu sociálně patologického chování, analýzu současného stavu a cíle preventivního programu.

3 Charakteristika školy a její vnitřní zdroje Katolická základní škola v Uherském Brodě byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 2. ledna 2006 na dobu neurčitou jako školská právnická osoba. Dne 9. února 2006 rozhodla tehdejší ministryně školství JUDr. Petra Buzková o jejím zařazení do rejstříku školských právnických osob. Škola zahájila svou činnost ke dni 1. září Škola má v ulici Jirchářská č. 823, tedy téměř v centru města, pronajatý objekt bývalé židovské školy zrekonstruovaný pro aktuální potřeby. Samotná budova patří městu Uherský Brod. V současnosti zde probíhá výuka prvního stupně, tedy třídy. Od září roku 2008 do srpna roku 2013 byla pronajata část budovy č. p Na Máji (bývalé Ekocentrum Chrpa). Zde se začal vyučovat druhý stupeň, od roku 2009 doplněný na všechny třídy druhého stupně. Od loňského školního roku se druhý stupeň nachází v prostorách Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě. Katolická základní škola v Uherském Brodě je úplná základní devítiletá škola s celkovou povolenou kapacitou 450 žáků. Jde o první církevní základní školu v okrese Uherské Hradiště. V budově v Jirchářské ulici není tělocvična, výuka tedy probíhá v pronajaté tělocvičně v majetku města vzdálené cca 300 metrů, u samotné školy je malé asfaltové hřiště vybavené pro basketbal a volejbal, které je využíváno nejen k výuce tělesné výchovy, ale za pěkného počasí i k odpočinku dětí o velkých přestávkách. Škola dále využívá travnaté fotbalové hřiště TJ Orel, což má smluvně ošetřeno. V budově Na Výsluní je tělocvična k dispozici. Pro žáky prvního stupně je k dispozici školní družina; škola má zřízený školní klub. Cíle vzdělávání jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Škola s úsměvem. Ten vychází z prověřeného obsahu osnov Základní školy a je doplněn o povinnou výuku náboženství. Zachovává standardní názvy běžných předmětů, doplněné o závazné obsahy v souladu s Rámcovým vzdělávacím

4 programem. ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy. Ve škole se nachází několik rizikových míst, kde by mohlo docházet k nebezpečným či rizikovým situacím ve všech smyslech. Především se jedná o prostory venkovních hřišť, tělocvičen, všech toalet a šaten. Ve škole byl proveden monitoring, tedy zmapování situace vůči rizikovým formám chování žáků. Bylo provedeno dotazníkové šetření a proběhla přednáška na téma šikana jako patologický jev mezi žáky. Vše probíhalo u žáků od 3. do 6. třídy. Funkci školního metodika prevence vykonává Ing. Bc. Marie Šiborová, jako kumulovanou funkci s funkcí asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, není zde vytvořen žádný školní preventivní tým, vše zaštiťuje MŠP a to za vydatné spolupráce pedagogického sboru a vedení školy. Ve školní knihovně je k dispozici odborná a metodická literatura, odborné časopisy a jiné materiály. Také nadstandardně vedené webové stránky školy se uvedenou tematikou patologického chování zabývají. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde je možno případný problém řešit zcela anonymně. Vnější zdroje školy Mezi vnější zdroje školy patří webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz, web odrogach.cz, web drogy-info.cz, adiktologie.cz a webové stránky celorepublikových a regionálních odborných zařízení, která se patologickým jevy a patologickým chováním dětí zabývají (např. apod.) Hlavním zdrojem odborné a metodické pomoci je pro nás v první řadě poradenský metodik prevence při Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín, paní Mgr. Michaela Pelajová speciální pedagog, dále i krajský školský

5 koordinátor prevence a preventivní pracovníci NNO Zlínského kraje. Důležitá je i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě, která je na velice dobré úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ Kroměříž. I toto patří mezi vnější zdroje získávání nových informací. Nedílným a velmi důležitým vnějším zdrojem informací je účast ŠMT na prezentacích, školeních a seminářích k danému tématu, především vzdělávací programy pro ŠMP pořádané Institutem pro další vzdělávání Zlín jsou na vysoké úrovni. Největším vnějším zdrojem informací je v současné době nepochybně internet, kde je možnost získat potřebné informace a navázat okamžitou spolupráci v případě potřeby například s Policií České republiky, s kurátory pro děti a mládež z OSPOD, s pediatry, psychology apod. Zde je také možnost zmapovat si volnočasové aktivity v regionu, které je možnost využít. Stanovení cílů MPP školy Cílů MPP je několik, patří mezi ně především: osvěta pedagogů, široké veřejnosti a žáků o problematice patologického chování a jeho prevenci. zavádění právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých toto lze uplatnit uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny dětí zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování (přednášky, hry a další školní i mimoškolní aktivity)

6 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků vytváření podmínek pro zamezení sociálně patologických problémů, drogových a jiných závislostí průběžné sledování situace ve škole, zaměřené na včasné podchycení jakéhokoli ohrožení dětí spolupráce školy s rodiči žáků, školskými institucemi, pedagogickými poradnami, střediskem výchovné péče, obecním úřadem, policií a jinými organizacemi, zabývajícími se prevencí patologických jevů u dětí prevence proti záškoláctví, šikaně, kyberšikaně, vandalismu, kouření, netolismu, alkoholismu, gamblingu, xenofobii, rasismu a jiným patologickým jevům vzájemná komunikace =) učitel ŠMP žák rodič, která zlepší klima na škole v letošním školním roce jsou přidaná témata přednášek pro žáky KZŠ. Kromě přednášky na téma šikana, proběhnou v průběhu školního roku 2014/2015 přednášky na téma Domácí násilí, Týrání svěřené osoby, Drogy a jiné závislosti a Základy právního vědomí konflikt se zákonem v případě zájmu jsme schopni zajistit přednášky na daná témata i pro rodiče, nejen pro žáky zavedení etické výchovy v příštím školním roce, nejen jako samostatného předmětu, ale látka bude a je obsažena průřezově i v ostatních předmětech Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny Environmentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání má škola zařazenu do svých vzdělávacích oblastí ve školním vzdělávacím programu. Žáci jsou v průběhu

7 celé školní docházky vzděláváni formou samostatných projektů, volitelnými předměty souvisejícími obsahem s environmentální výchovou a také organizováním dalších aktivit. Žáci školy se účastní činností směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, zapojili se do celostátního vzdělávacího programu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady. Zařazování prvků environmentální výchovy do výuky je na standardní úrovni 6. Ostatní aktivity Žáci školy se zúčastňují mnoha akcí Olympiáda školních družin, Den dětí s biblickými příběhy, Brodský zpěváček, Liga her, výtvarná soutěž Paletka. Probíhají celoškolní projekty na téma Adventní rukodělné dílničky, Velikonoční dílny a Den Země. Mezi nejvýraznější aktivity školy patří lyžařský výcvik pro žáky druhého stupně, který je součástí tělesné výchovy a plavecký kurz pro žáky prvního stupně. Každoročně je pro děti připraven branný závod. Úspěšná je také naše reprezentace v přeborech v plavání. V rámci prevence a správné výchovy děti zapojujeme do dopravní soutěže. Další sportovní vyžití nabízí školou organizované turnaje, poslední loňskou akcí byl Orionflorbal cup. Naše škole se každoročně zúčastňuje akce Sněhové království, která se každou zimu koná na Pustevnách nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Profesionální sochaři, ale také školní týmy, tu ze sněhu a ledu tvoří sochy, které pak obdivují četní turisté i odborná porota. Škola pořádá poznávací exkurze, především pro žáky druhého stupně. Naposledy se děti například podívaly do Vídně, kde pod vedením zkušeného průvodce historika pana Kočího poznávali nejen habsburskou Vídeň, ale také reálie dnešního Rakouska a jejího hlavního města.

8 Mezi další aktivity, které na naší škole probíhají již s pevnou pravidelností, patří soutěže v recitaci, přednesu a zpěvu. Děti jsou velmi šikovné a postupují do dalších okresních, krajských i celorepublikových kol. Úspěšní jsme v řečnické soutěži Mladý Demosthenes, v literární a výtvarné soutěži Proč v ghettu múzy nemlčely i v soutěži Zazpívej, Slavíčku. Dětmi oblíbené vědomostní soutěže se staly již součástí našeho školního života. Děti školu reprezentují v dějepisné a matematické olympiádě, v soutěži Finanční gramotnost, v soutěži Rozpočti si to, v Malé energetické akademii, v biologické olympiádě, v soutěži Matematický klokan či v olympiádě v českém jazyce. V posledních letech má mezi dětmi úspěch soutěž Bible a my. Již šest let se děti snaží ukázat své znalosti. Vzhledem k tomu, že soutěž je pro žáky a žákyně i motivující a výchovná, budeme se do ní zapojovat i v dalších letech. V oblasti výtvarné výchovy se děti naší školy pravidelně přihlašují do různých výtvarných soutěží, naposledy to byl 9. ročník soutěže s názvem Cesta dvou bratří (v rámci celostátní soutěže Cyril a Metoděj na Moravě), akce Komenský na každém kroku, soutěž Moje město v roce 2030 či výtvarná soutěž Strom. V rámci spolupráce s Knihovnou Františka Kožíka v Uherském Brodě probíhá značné množství různých akcí, soutěží, přednášek, výstav a jiných aktivit, kterých se naše škola vždy účastní. V loňském roce jsme se například již po třetí přidali ke školám a knihovnám v České republice a strávili jsme další knižní noc ve škole. Po výborných zkušenostech z předešlých akcí byla příprava Noci s Andersenem opět ponechána v rukou školního parlamentu a budeme se jí účastnit i v dalších letech. V letošním roce proběhne v knihovně celá řada zajímavých přednášek a besed, kterých se naši žáci budou pravidelně zúčastňovat. Například žáci 5. třídy budou navštěvovat besedy v knihovně

9 pravidelně jednou za měsíc. Na děti v naší škole působíme i v oblasti ekologie, podporujeme projekt recyklohraní a malá energetická akademie. V letošním roce se naše škola zapojuje do projektu Etické výchovy, v rámci kterého bude organizováno velké množství akci. Vždy půjde o akce zaměřené na spolupráci školy, rodičů a přátel školy. V rámci tohoto projektu také vznikla úzká spolupráce KZŠ se Základní školou praktickou a speciální, všechny společně organizované programy budou působit na etiku žáků a tím vytvářet prostor pro preventivní působení na zúčastněné osoby. Celoroční družinový projekt V letošním školním roce v družině naší školy probíhá celoroční projekt s názvem Zdravý životní styl. Cílem projektu je: - seznámit děti s pojmem: pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence, stres, šikana, energie, návykové látky, ekologie, recyklace, otužování, očkování (formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení) - pochopit pojem zdravý životní styl a představit si možnosti zdravého stylu života (pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence nemocí z nezdravého životního stylu, ochrana přírody ) - umět poznat a pojmenovat škodliviny včetně návykových látek - seznámit se s přípravou jednoduchých zdravých pochoutek (i prakticky) - naučit se správně třídit odpad do kontejnerů podle barev

10 - pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se - učit se samostatnosti a zodpovědnosti - prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance - odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím Formy práce: - četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, exkurze, beseda s policií ČR, tvořivé dílny, program s následným vystoupením, návštěva sběrného dvora, vyhledávání černých skládek, dramatizace příběhů souvisejících se zdravým životním stylem, rébusy, doplňovačky, práce s internetem Měsíční projekty: ZÁŘÍ ŘÍJEN režim dne LISTOPAD PROSINEC zdravá strava LEDEN ÚNOR škodliviny BŘEZEN DUBEN ekologie KVĚTEN ČERVEN prevence Školní klub Mezi stěžejní aktivity naší školy zaměřené na využití volného času dětí patří bezesporu Školní klub, který nabízí množství možností. Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro I. stupeň

11 Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Veselá matematika Š. Kachníková út tř. Logopedie M. Bartošová čt dle domluvy tř. Angličtina hrou J. Sovišová st 12:30 13:30 FIMO L. Goldmannová 3 v 1 tvoření, kamarádství, příroda pá 14:30 16:30 Š. Kachníková st I. st. Dramatický M. Šiborová út I. st. 1. a 2. tř. Grafomotorika E. Trnková po tř tř. vybíráme 350,- Kč na materiál Fotbal M. Gabriel po,čt od tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) Holúbek I M. Jochimová,M. Chovancová st 14:30 16:00 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16:00 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po I. st třída třída třída Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro II. stupeň Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Sportovní hry M. Slinták pá II. st. Mladý historik, stolní hry M. Slinták st II. st. Zkusme to česky M. Slinták út tř. Holúbek II A. Kapsová út 14:45 16:30 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po II. st třída Nebojme se češtiny A. Kapsová st tř. Nebojme se matematiky D. Kašíková po tř. Tvořivý D. Kašíková čt x za 2 týdny Přírodovědný D. Kašíková čt x za 2 týdny Programování (nebo fyzika) II. st. II. st. J. Hrdý čt 14 15:30 II. st. podle zájmu Matematika + J. Hrdý st 9. tř.

12 Patchwork M. Rožková po 14 15:30 (nebo St) II. st. Angličtina hrou P. Němečková st 14 15? Konverzace v A L. Kebrlová út 14 15? FIMO L. Goldmannová Fotbal pá 14:30 16:30 T. Moravanský po, čt od 17:45 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16: tř. vybíráme 350,- Kč na materiál tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) třída Holúbek Mezi nejvýraznější a nejúspěšnější aktivity školy patří dětský folklorní soubor Holúbek, který vznikl v říjnu 2006 jako součást nové Katolické základní školy v Uherském Brodě. Jeho prvotním cílem byla reprezentace této školy na veřejnosti, snaha získat pro ni podporu a důvěru rodičů budoucích prvňáčků a pomoci jí obstát v konkurenci ostatních brodských škol. Hned od začátku ale nechtěl zůstat Holúbek jen školním kroužkem, ale snažil se důstojně začlenit mezi ostatní soubory tohoto regionu a navázat s nimi kontakt, což se mu podařilo na více než 100 %. Neméně důležitým cílem je také vytvoření vztahu dětí k naší lidové kultuře a uvědomění si její důležitosti v našem stále globálnějším světě. Soubor zpracovává písně, tance a zvykosloví z Uherskobrodska, což považujeme za veliký přínos a vhodné působení na naše děti. Závěr V prostředí školy vzniká každoročně pro každého žáka mnoho nových situací, které se musí naučit zvládat a na které není připraven. Současně děti vstupují do školy s řadou problémů, těžkostí a nezodpovězených otázek. Řada těchto nejasností souvisí s jejich vývojem, ale také s

13 požadavky rodičů či učitelů. V případě, že se tyto tlaky na psychiku dětí ještě znásobí díky tomu, že jsou svědky či přímo účastníky jakéhokoli patologického chování svých spolužáků, může u nich docházet ke stresu, k pocitům úzkosti a deprese. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou vzniku stresu u dětí školního věku jsou vztahy v třídním kolektivu, postavení ve třídě, pocity a chování spolužáků, je naší povinností zabránit takovému patologickému chování a zmírnit důsledky takového chování dětí, které by mohlo uvést kohokoli z žáků do stavu krize. Tento minimální preventivní program je jednou z cest, kterou je třeba se dát, aby žáci a žákyně z naší školy nikdy nemuseli řešit v souvislosti se školní docházkou jakýkoli problém, se kterým by si nevěděli rady a o kterém by naši pedagogičtí pracovníci nevěděli. Zaměstnanci KZŠUB Vedení školy Ředitel Mgr. Ivo Ertl; kzsubrod(a)gmail.com; ertl(a)kzsub.cz Zástupce ředitele - Mgr. Marie Suchá; sucha(a)kzsub.cz Pedagogický sbor Učitelé: Mgr. Miriam Bartošová; učitelka I. stupně; bartosova(a)kzsub.cz RNDr. Jan Hrdý, PhD.; učitel II. stupně; hrdy(a)kzsub.cz Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková; učitelka I. st.; kachnikova(a)kzsub.cz Bc. Mgr. Andrea Kapsová; učitelka II. stupně; kapsova(a)kzsub.cz Mgr. Dagmar Kašíková; učitelka II. stupně; kasikova(a)kzsub.cz Mgr. Lenka Kebrlová; učitelka II. stupně; kebrlova(a)kzsub.zc

14 Mgr. Petra Němečková; učitelka II. stupně; nemeckova(a)kzsub.cz Mgr. Michala Petrová; učitelka I. stupně; petrova(a)kzsub.cz Mgr. Michal Slinták; výchovný poradce; učitel II. stupně; slintak(a)kzsub.cz Mgr. Jana Sovišová; učitelka I. stupně; sovisova(a)kzsub.cz Mgr. Eliška Trnková; učitelka I. stupně; trnkova(a)kzsub.cz Mgr. Zita Zapletalová; učitelka II. stupně; zapletalova(a)kzsub.cz Školní kaplani: P. Mgr. Josef Pelc P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP Mgr. Pavel Macura (jáhen) Katechetky: s. Milada Mertová, SNPPM s. Lucie Nedvídková, SNPPM Asistentky pedagoga: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Vychovatelky: Libuše Goldmannová, vedoucí vychovatelka; goldmannova(a)kzsub.cz Bc. Martina Mošťková; mostkova(a)kzsub.cz Metodik prevence: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Kontakty:

15 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod, kzsubrod(zavináč)gmail.com tel. Jirchářská I. stupeň: tel. Na Výsluní II. stupeň: fax: Adresa: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Uherský Brod Předbranská Uherský Brod Telefon: web: Policie České republiky : bezplatná linka 158

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Při přípravě MPP se vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže (č. j. 20 006/2007-51)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Vypracováno podle metodického pokynu MŠMT Č.j. 21291/2010-28 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka Strana 1 / 5

Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka Strana 1 / 5 M i n i m á l n í p r e v e n t i v n í p r o g r a m 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - u k á z k a Charakteristika školy, podmínky pro realizaci MPP Základní škola praktická má 9 postupných ročníků, které navštěvuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více