Jirchářská 823, Uherský Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jirchářská 823, Uherský Brod"

Transkript

1 Minimální preventivní program Program prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok 2014/2015 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod

2 Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a pro širokou veřejnost. Je komplexním dlouhodobým preventivním programem školy a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného RVP. MPP je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Vychází z metodických pokynů MŠMT, dle kterých do prevence sociálněpatologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních, zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd. Cílem minimálního preventivního programu je se ve spolupráci s rodiči zaměřit na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Naším cílem je formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice a dělat potřebná rozhodnutí. Je třeba naučit žáky mnoho dovedností a činností potřebných v praktickém životě, například umět si poradit v různých životních situacích. Každý by měl umět zhodnotit tzv. rizikové činnosti a rozpoznat patologické jevy. MPP naší školy je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Zahrnuje program preventivních aktivit na školní rok 2014/2015, aktivity v rámci vyučování i mimoškolní činnosti, koordinaci těchto aktivit, spolupráci s odborníky, plán při řešení výskytu sociálně patologického chování, analýzu současného stavu a cíle preventivního programu.

3 Charakteristika školy a její vnitřní zdroje Katolická základní škola v Uherském Brodě byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 2. ledna 2006 na dobu neurčitou jako školská právnická osoba. Dne 9. února 2006 rozhodla tehdejší ministryně školství JUDr. Petra Buzková o jejím zařazení do rejstříku školských právnických osob. Škola zahájila svou činnost ke dni 1. září Škola má v ulici Jirchářská č. 823, tedy téměř v centru města, pronajatý objekt bývalé židovské školy zrekonstruovaný pro aktuální potřeby. Samotná budova patří městu Uherský Brod. V současnosti zde probíhá výuka prvního stupně, tedy třídy. Od září roku 2008 do srpna roku 2013 byla pronajata část budovy č. p Na Máji (bývalé Ekocentrum Chrpa). Zde se začal vyučovat druhý stupeň, od roku 2009 doplněný na všechny třídy druhého stupně. Od loňského školního roku se druhý stupeň nachází v prostorách Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě. Katolická základní škola v Uherském Brodě je úplná základní devítiletá škola s celkovou povolenou kapacitou 450 žáků. Jde o první církevní základní školu v okrese Uherské Hradiště. V budově v Jirchářské ulici není tělocvična, výuka tedy probíhá v pronajaté tělocvičně v majetku města vzdálené cca 300 metrů, u samotné školy je malé asfaltové hřiště vybavené pro basketbal a volejbal, které je využíváno nejen k výuce tělesné výchovy, ale za pěkného počasí i k odpočinku dětí o velkých přestávkách. Škola dále využívá travnaté fotbalové hřiště TJ Orel, což má smluvně ošetřeno. V budově Na Výsluní je tělocvična k dispozici. Pro žáky prvního stupně je k dispozici školní družina; škola má zřízený školní klub. Cíle vzdělávání jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Škola s úsměvem. Ten vychází z prověřeného obsahu osnov Základní školy a je doplněn o povinnou výuku náboženství. Zachovává standardní názvy běžných předmětů, doplněné o závazné obsahy v souladu s Rámcovým vzdělávacím

4 programem. ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy. Ve škole se nachází několik rizikových míst, kde by mohlo docházet k nebezpečným či rizikovým situacím ve všech smyslech. Především se jedná o prostory venkovních hřišť, tělocvičen, všech toalet a šaten. Ve škole byl proveden monitoring, tedy zmapování situace vůči rizikovým formám chování žáků. Bylo provedeno dotazníkové šetření a proběhla přednáška na téma šikana jako patologický jev mezi žáky. Vše probíhalo u žáků od 3. do 6. třídy. Funkci školního metodika prevence vykonává Ing. Bc. Marie Šiborová, jako kumulovanou funkci s funkcí asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že naše škola je poměrně malá, není zde vytvořen žádný školní preventivní tým, vše zaštiťuje MŠP a to za vydatné spolupráce pedagogického sboru a vedení školy. Ve školní knihovně je k dispozici odborná a metodická literatura, odborné časopisy a jiné materiály. Také nadstandardně vedené webové stránky školy se uvedenou tematikou patologického chování zabývají. Ve škole je zřízena schránka důvěry, kde je možno případný problém řešit zcela anonymně. Vnější zdroje školy Mezi vnější zdroje školy patří webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz, web odrogach.cz, web drogy-info.cz, adiktologie.cz a webové stránky celorepublikových a regionálních odborných zařízení, která se patologickým jevy a patologickým chováním dětí zabývají (např. apod.) Hlavním zdrojem odborné a metodické pomoci je pro nás v první řadě poradenský metodik prevence při Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín, paní Mgr. Michaela Pelajová speciální pedagog, dále i krajský školský

5 koordinátor prevence a preventivní pracovníci NNO Zlínského kraje. Důležitá je i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Brodě, která je na velice dobré úrovni. Také spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ Kroměříž. I toto patří mezi vnější zdroje získávání nových informací. Nedílným a velmi důležitým vnějším zdrojem informací je účast ŠMT na prezentacích, školeních a seminářích k danému tématu, především vzdělávací programy pro ŠMP pořádané Institutem pro další vzdělávání Zlín jsou na vysoké úrovni. Největším vnějším zdrojem informací je v současné době nepochybně internet, kde je možnost získat potřebné informace a navázat okamžitou spolupráci v případě potřeby například s Policií České republiky, s kurátory pro děti a mládež z OSPOD, s pediatry, psychology apod. Zde je také možnost zmapovat si volnočasové aktivity v regionu, které je možnost využít. Stanovení cílů MPP školy Cílů MPP je několik, patří mezi ně především: osvěta pedagogů, široké veřejnosti a žáků o problematice patologického chování a jeho prevenci. zavádění právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých toto lze uplatnit uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny dětí zaměřených na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování (přednášky, hry a další školní i mimoškolní aktivity)

6 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků vytváření podmínek pro zamezení sociálně patologických problémů, drogových a jiných závislostí průběžné sledování situace ve škole, zaměřené na včasné podchycení jakéhokoli ohrožení dětí spolupráce školy s rodiči žáků, školskými institucemi, pedagogickými poradnami, střediskem výchovné péče, obecním úřadem, policií a jinými organizacemi, zabývajícími se prevencí patologických jevů u dětí prevence proti záškoláctví, šikaně, kyberšikaně, vandalismu, kouření, netolismu, alkoholismu, gamblingu, xenofobii, rasismu a jiným patologickým jevům vzájemná komunikace =) učitel ŠMP žák rodič, která zlepší klima na škole v letošním školním roce jsou přidaná témata přednášek pro žáky KZŠ. Kromě přednášky na téma šikana, proběhnou v průběhu školního roku 2014/2015 přednášky na téma Domácí násilí, Týrání svěřené osoby, Drogy a jiné závislosti a Základy právního vědomí konflikt se zákonem v případě zájmu jsme schopni zajistit přednášky na daná témata i pro rodiče, nejen pro žáky zavedení etické výchovy v příštím školním roce, nejen jako samostatného předmětu, ale látka bude a je obsažena průřezově i v ostatních předmětech Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny Environmentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání má škola zařazenu do svých vzdělávacích oblastí ve školním vzdělávacím programu. Žáci jsou v průběhu

7 celé školní docházky vzděláváni formou samostatných projektů, volitelnými předměty souvisejícími obsahem s environmentální výchovou a také organizováním dalších aktivit. Žáci školy se účastní činností směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, zapojili se do celostátního vzdělávacího programu Recyklohraní, který zaštiťuje MŠMT ČR. Cílem tohoto projektu je zábavnou formou děti naučit, jak správně třídit a nakládat s odpady. Zařazování prvků environmentální výchovy do výuky je na standardní úrovni 6. Ostatní aktivity Žáci školy se zúčastňují mnoha akcí Olympiáda školních družin, Den dětí s biblickými příběhy, Brodský zpěváček, Liga her, výtvarná soutěž Paletka. Probíhají celoškolní projekty na téma Adventní rukodělné dílničky, Velikonoční dílny a Den Země. Mezi nejvýraznější aktivity školy patří lyžařský výcvik pro žáky druhého stupně, který je součástí tělesné výchovy a plavecký kurz pro žáky prvního stupně. Každoročně je pro děti připraven branný závod. Úspěšná je také naše reprezentace v přeborech v plavání. V rámci prevence a správné výchovy děti zapojujeme do dopravní soutěže. Další sportovní vyžití nabízí školou organizované turnaje, poslední loňskou akcí byl Orionflorbal cup. Naše škole se každoročně zúčastňuje akce Sněhové království, která se každou zimu koná na Pustevnách nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Profesionální sochaři, ale také školní týmy, tu ze sněhu a ledu tvoří sochy, které pak obdivují četní turisté i odborná porota. Škola pořádá poznávací exkurze, především pro žáky druhého stupně. Naposledy se děti například podívaly do Vídně, kde pod vedením zkušeného průvodce historika pana Kočího poznávali nejen habsburskou Vídeň, ale také reálie dnešního Rakouska a jejího hlavního města.

8 Mezi další aktivity, které na naší škole probíhají již s pevnou pravidelností, patří soutěže v recitaci, přednesu a zpěvu. Děti jsou velmi šikovné a postupují do dalších okresních, krajských i celorepublikových kol. Úspěšní jsme v řečnické soutěži Mladý Demosthenes, v literární a výtvarné soutěži Proč v ghettu múzy nemlčely i v soutěži Zazpívej, Slavíčku. Dětmi oblíbené vědomostní soutěže se staly již součástí našeho školního života. Děti školu reprezentují v dějepisné a matematické olympiádě, v soutěži Finanční gramotnost, v soutěži Rozpočti si to, v Malé energetické akademii, v biologické olympiádě, v soutěži Matematický klokan či v olympiádě v českém jazyce. V posledních letech má mezi dětmi úspěch soutěž Bible a my. Již šest let se děti snaží ukázat své znalosti. Vzhledem k tomu, že soutěž je pro žáky a žákyně i motivující a výchovná, budeme se do ní zapojovat i v dalších letech. V oblasti výtvarné výchovy se děti naší školy pravidelně přihlašují do různých výtvarných soutěží, naposledy to byl 9. ročník soutěže s názvem Cesta dvou bratří (v rámci celostátní soutěže Cyril a Metoděj na Moravě), akce Komenský na každém kroku, soutěž Moje město v roce 2030 či výtvarná soutěž Strom. V rámci spolupráce s Knihovnou Františka Kožíka v Uherském Brodě probíhá značné množství různých akcí, soutěží, přednášek, výstav a jiných aktivit, kterých se naše škola vždy účastní. V loňském roce jsme se například již po třetí přidali ke školám a knihovnám v České republice a strávili jsme další knižní noc ve škole. Po výborných zkušenostech z předešlých akcí byla příprava Noci s Andersenem opět ponechána v rukou školního parlamentu a budeme se jí účastnit i v dalších letech. V letošním roce proběhne v knihovně celá řada zajímavých přednášek a besed, kterých se naši žáci budou pravidelně zúčastňovat. Například žáci 5. třídy budou navštěvovat besedy v knihovně

9 pravidelně jednou za měsíc. Na děti v naší škole působíme i v oblasti ekologie, podporujeme projekt recyklohraní a malá energetická akademie. V letošním roce se naše škola zapojuje do projektu Etické výchovy, v rámci kterého bude organizováno velké množství akci. Vždy půjde o akce zaměřené na spolupráci školy, rodičů a přátel školy. V rámci tohoto projektu také vznikla úzká spolupráce KZŠ se Základní školou praktickou a speciální, všechny společně organizované programy budou působit na etiku žáků a tím vytvářet prostor pro preventivní působení na zúčastněné osoby. Celoroční družinový projekt V letošním školním roce v družině naší školy probíhá celoroční projekt s názvem Zdravý životní styl. Cílem projektu je: - seznámit děti s pojmem: pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence, stres, šikana, energie, návykové látky, ekologie, recyklace, otužování, očkování (formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení) - pochopit pojem zdravý životní styl a představit si možnosti zdravého stylu života (pravidelný denní režim, zdravá strava, prevence nemocí z nezdravého životního stylu, ochrana přírody ) - umět poznat a pojmenovat škodliviny včetně návykových látek - seznámit se s přípravou jednoduchých zdravých pochoutek (i prakticky) - naučit se správně třídit odpad do kontejnerů podle barev

10 - pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se - učit se samostatnosti a zodpovědnosti - prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance - odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím Formy práce: - četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, exkurze, beseda s policií ČR, tvořivé dílny, program s následným vystoupením, návštěva sběrného dvora, vyhledávání černých skládek, dramatizace příběhů souvisejících se zdravým životním stylem, rébusy, doplňovačky, práce s internetem Měsíční projekty: ZÁŘÍ ŘÍJEN režim dne LISTOPAD PROSINEC zdravá strava LEDEN ÚNOR škodliviny BŘEZEN DUBEN ekologie KVĚTEN ČERVEN prevence Školní klub Mezi stěžejní aktivity naší školy zaměřené na využití volného času dětí patří bezesporu Školní klub, který nabízí množství možností. Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro I. stupeň

11 Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Veselá matematika Š. Kachníková út tř. Logopedie M. Bartošová čt dle domluvy tř. Angličtina hrou J. Sovišová st 12:30 13:30 FIMO L. Goldmannová 3 v 1 tvoření, kamarádství, příroda pá 14:30 16:30 Š. Kachníková st I. st. Dramatický M. Šiborová út I. st. 1. a 2. tř. Grafomotorika E. Trnková po tř tř. vybíráme 350,- Kč na materiál Fotbal M. Gabriel po,čt od tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) Holúbek I M. Jochimová,M. Chovancová st 14:30 16:00 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16:00 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po I. st třída třída třída Nabídka kroužků Školního klubu na školní rok 2014/2015 pro II. stupeň Název kroužku Vedoucí Den čas Určen pro Poznámka Sportovní hry M. Slinták pá II. st. Mladý historik, stolní hry M. Slinták st II. st. Zkusme to česky M. Slinták út tř. Holúbek II A. Kapsová út 14:45 16:30 Holúbek muzika M. Jochimová,A. Kapsa po II. st třída Nebojme se češtiny A. Kapsová st tř. Nebojme se matematiky D. Kašíková po tř. Tvořivý D. Kašíková čt x za 2 týdny Přírodovědný D. Kašíková čt x za 2 týdny Programování (nebo fyzika) II. st. II. st. J. Hrdý čt 14 15:30 II. st. podle zájmu Matematika + J. Hrdý st 9. tř.

12 Patchwork M. Rožková po 14 15:30 (nebo St) II. st. Angličtina hrou P. Němečková st 14 15? Konverzace v A L. Kebrlová út 14 15? FIMO L. Goldmannová Fotbal pá 14:30 16:30 T. Moravanský po, čt od 17:45 Holúbek Muzička M. Jochimová po 14:30 16: tř. vybíráme 350,- Kč na materiál tř. orlák (v zimě tělocvična GJAK) třída Holúbek Mezi nejvýraznější a nejúspěšnější aktivity školy patří dětský folklorní soubor Holúbek, který vznikl v říjnu 2006 jako součást nové Katolické základní školy v Uherském Brodě. Jeho prvotním cílem byla reprezentace této školy na veřejnosti, snaha získat pro ni podporu a důvěru rodičů budoucích prvňáčků a pomoci jí obstát v konkurenci ostatních brodských škol. Hned od začátku ale nechtěl zůstat Holúbek jen školním kroužkem, ale snažil se důstojně začlenit mezi ostatní soubory tohoto regionu a navázat s nimi kontakt, což se mu podařilo na více než 100 %. Neméně důležitým cílem je také vytvoření vztahu dětí k naší lidové kultuře a uvědomění si její důležitosti v našem stále globálnějším světě. Soubor zpracovává písně, tance a zvykosloví z Uherskobrodska, což považujeme za veliký přínos a vhodné působení na naše děti. Závěr V prostředí školy vzniká každoročně pro každého žáka mnoho nových situací, které se musí naučit zvládat a na které není připraven. Současně děti vstupují do školy s řadou problémů, těžkostí a nezodpovězených otázek. Řada těchto nejasností souvisí s jejich vývojem, ale také s

13 požadavky rodičů či učitelů. V případě, že se tyto tlaky na psychiku dětí ještě znásobí díky tomu, že jsou svědky či přímo účastníky jakéhokoli patologického chování svých spolužáků, může u nich docházet ke stresu, k pocitům úzkosti a deprese. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou vzniku stresu u dětí školního věku jsou vztahy v třídním kolektivu, postavení ve třídě, pocity a chování spolužáků, je naší povinností zabránit takovému patologickému chování a zmírnit důsledky takového chování dětí, které by mohlo uvést kohokoli z žáků do stavu krize. Tento minimální preventivní program je jednou z cest, kterou je třeba se dát, aby žáci a žákyně z naší školy nikdy nemuseli řešit v souvislosti se školní docházkou jakýkoli problém, se kterým by si nevěděli rady a o kterém by naši pedagogičtí pracovníci nevěděli. Zaměstnanci KZŠUB Vedení školy Ředitel Mgr. Ivo Ertl; kzsubrod(a)gmail.com; ertl(a)kzsub.cz Zástupce ředitele - Mgr. Marie Suchá; sucha(a)kzsub.cz Pedagogický sbor Učitelé: Mgr. Miriam Bartošová; učitelka I. stupně; bartosova(a)kzsub.cz RNDr. Jan Hrdý, PhD.; učitel II. stupně; hrdy(a)kzsub.cz Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková; učitelka I. st.; kachnikova(a)kzsub.cz Bc. Mgr. Andrea Kapsová; učitelka II. stupně; kapsova(a)kzsub.cz Mgr. Dagmar Kašíková; učitelka II. stupně; kasikova(a)kzsub.cz Mgr. Lenka Kebrlová; učitelka II. stupně; kebrlova(a)kzsub.zc

14 Mgr. Petra Němečková; učitelka II. stupně; nemeckova(a)kzsub.cz Mgr. Michala Petrová; učitelka I. stupně; petrova(a)kzsub.cz Mgr. Michal Slinták; výchovný poradce; učitel II. stupně; slintak(a)kzsub.cz Mgr. Jana Sovišová; učitelka I. stupně; sovisova(a)kzsub.cz Mgr. Eliška Trnková; učitelka I. stupně; trnkova(a)kzsub.cz Mgr. Zita Zapletalová; učitelka II. stupně; zapletalova(a)kzsub.cz Školní kaplani: P. Mgr. Josef Pelc P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP Mgr. Pavel Macura (jáhen) Katechetky: s. Milada Mertová, SNPPM s. Lucie Nedvídková, SNPPM Asistentky pedagoga: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Vychovatelky: Libuše Goldmannová, vedoucí vychovatelka; goldmannova(a)kzsub.cz Bc. Martina Mošťková; mostkova(a)kzsub.cz Metodik prevence: Ing. Bc. Marie Šiborová; siborova(a)kzsub.cz Kontakty:

15 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod, kzsubrod(zavináč)gmail.com tel. Jirchářská I. stupeň: tel. Na Výsluní II. stupeň: fax: Adresa: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská Uherský Brod Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Uherský Brod Předbranská Uherský Brod Telefon: web: Policie České republiky : bezplatná linka 158