Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ť ů Á Š Á Í Č Ů ě ó Ř ě é é ě é é ř ý ů ň ť ň Š é Ú Č Č Ó Š Č Č Ů ý ů ě Č ý Č Ť ú ň ó ě ý ů óň Č ů é ě ý ý š ě ň ŽŠ ů ý ě ů ě Č Ů ř ů ž ž Č Á Á Ř Ě š š ú ž ý ž ě ů Č ý Č ů é é Ž ě ů ž ú ňó ý Ů ř ř ó Í ó ý ě ř ě š ý é ó Ě Ř ř Ů ů úú ě é ó é ě ř š é é ó é š ů é ů

2 spoleenstvz prvnch předpisů a technických postupů spojených se sprvou domu. V rmci předmětu své innosti můžespoleenstvsjednvat smlouvy, předevšm o a) zajištěn dodvek služeb spojených s užvnmjednotek, nejdeji o služby, jejichž dodvky si lenovéspoleenstvzajišťuju dodavatele přmo, b) pojištěndomu, c) njmu spolených stdomu, d) njmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictv všech lenůspoleenstv. h) dalšchinnost,které vyplývaj pro Spoleenstv zajišťuje rovněž kontrolu plněn jm uzavlených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatňovn nroků z porušovn smluvnch povinnost ze strany dodavatelů, Při plněn úkolůpodle zkona o vlastnictv bytů a těchto stanov zajišt'uje spoleenstvdle zejména tyto innosti spojené se sprvou domu a pozemku: a) vybrnpředem urených finannchprostředků od lenůspoleenstv na nklady spojené se sprvou domu b) c) d) e) 5. 0 a pozemku (dle jen "přspěvky na sprvu domu a pozemku"), popřpadě dalšch přspěvků na innosti uvedené v l. lv, veden evidence plateb lenůspoleenstv,které jsou podle psmene a) vybrny, vedenevidence nkladů vztahujcchse k domu a pozemku a k innosti spoleenstv, zřzenútuu banky a hospodařen s finannmiprostředky, veden úetnictvvsouladu se zvlštnmi prvnmi předpisy, veden seznamu lenůspoleenstv, Spoleenstvzajišt'uje bud' přmo nebo na zkladě smluv uzavřených spoleenstvms dodavateli plněn spojen s užvnmjednotek a spolených stdomu (dle jen,,služby"), napřklad dodvky tepla a teplé užitkovévody, elektřiny, dodvky vody a odvod odpadn vody, úklid spolených prostor, užvnvýtahu, zařizen pro přjem televiznho a rozhlasového signlu. V rmci této innosti spoleenstvzajišťujezejména vybrnúhrad za služby zajišťovanéspoleenstvm, způsob rozútovncen služeb na jednotlivé leny spoleenstv, nen-li rozútovncen služeb stanoveno zvlštnm prvnm předpisem nebo rozhodnutm cehového orgnu, a vyútovnpřijatých zioh na jednotlivé leny spoleenstv, c) veden potřebných evidenc spojených se zajišťovnmslužeb a jejich úhradami vetně vyútovn. Spoleenstvzajišťuje innosti souvisejc s provozovnm spo ených štdomu, zejména technických zařzen,kter slouži jiným fyzickým nebo prvnickým osobm než lenům spoleenstvvetně uzavrns tm souvisejcch smluv. V rmci innostvykonvaných v rozsahu zkona o vlastnictv bytů spoleenstvdle zajišťuje zejména a) vasnévymhn plněn povinnost uložených lenůmspoleenstvk tomu přslušným orgnem spoleenstv, b) řdné hospodařen se svým majetkem a s finannmiprostředky poskytovanými vlastnky jednotek, c) plněn dalšchpovinnost spojených s předmětem innosti spoleenstvpodle zvlštnch prvnch předpisů. a) b) 6. 7, ] t. tv Fodstatné zrirěny spolených stdomu Spoleenstvdle zajišťuje se souhlasem všech lenůspoleenstvzměny stavby (nstavby, přstavby, rekonstrukce a modernizace) a zrněny v užvnstavby. cl. V Zajišťovnsprvy domu a dalšchinnostna zkladě smlouvy se sprvcern 1. V souladu s prohlšenm vlastnka budovy o osobě pověřené sprvou domu (dle jen "sprvce"), ane ladu s usnesenm shromžděn vlastnkůjednotek (dle en Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana 2 z 11 stran

3 ž ě ůž šť é é é š ř ě ě é ě ě Ůž ý Č é ů ř ř ě ř ý ú ž ě ř é ě ř ř š é ě ě ř ž ě ž ě é ř ř ů ž é ý ž ý ý ý ř ž ě é ř ý ěř é š é ě é š ž é ž ě ě ě ž ě ř ů ž ůž ý ý ů ů ů ě Á Ř Á Č Í ž ě ý ý ť ěř ý ý ěř ý ý ž ě é é Č é ý ůž ý ý ě ý é š ů ú ů Č é ůž ý ě ž ř ý ř ě ř é ž ž é é é é é ý é é ůž ř ý é ů ý ů ě é Č é ůž ý ě ě é ů

4 7. B, 9. Člen voleného orgnu spoleenstvmůžebýt před uplynutm funknho obdob z funkce odvoln shromžděnm. Členvoleného orgnu spoleenstvmůžepřed uplynutm funknhoobdob z funkce odstoupit. Odstoupen mus psemně oznmit orgnu spoleenstv, jehož je lenem. Jeho funkce kondnem, kdy tento orgn odstoupen na své schůzi projedna, nejpozději však uplynutm 30 dnů ode dne doruenoznmen o odstoupen. Pověřený vlastnk mus své odstoupen z funkce psemně oznmit shromžděn. Uinky jeho odstoupen nastvaj dnem nsledujcm po nejbližšschůzi shromžděn, nejpozději však uplynuim 60 dnů ode dne doruenoznmen o odstoupen. Shromžděn můževolit nhradnky enůvolených orgnů spoleenstvv potu rovnajcm se nejvýše potu zvolených lenůorgnu, spolu s urenmjejich pořad, Nhradnk nastupuje na msto lena orgnu, jehož funkce skonila před uplynutm funknhoobdob, dnem skonenfunkce. Pro nhradnky plat ustanoven odst"avců 3 a 4 obdobně. Ustanoven o nhradncch lenůvolenýcň oignů se nepoužije u póvěřeného vlastnka. Orgny spo eenstv hlasuj veřejně. Shromžděn se můženadpolovin většinou hlasů přtomných lenu usnést, že bude o uritévěci hlasovat tajně pomoc hlasovacch lstků. V takovém přpadě souasně stanov postup pro tajné hlasovn. 11" Pokud se nesejde shromžděn k volbě orgnů spoleenstvnebo nejsou-li tyto orgny zvoleny, pln jejich funkci len spoleenstv,jehož spoluvlastnický podl na spolených stech domu innejméně jednu polovinu, jinak lenovéspoleenstv,kteř se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéžplat, nebude-li statutrn orgn schopen plnit své funkce z důvodu, že poet lenůvýboru poklesl pod 3 leny, nebo nen-li ve funkci pověřený vlastnk. 10. t. vtl shromžděn Nejvyššmorgnem spoleenstvje shromžděn, které tvoři lenovéspoleenstv. Shromžděn vol a odvolv leny výboru nebo pověřeného vlastnka, vol a odvolv leny kontroln komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zřzen. Do výlunépůsobnosti shromžděn nležrozhodovn o a) změnch ve věcech, které jsou obsahem prohlšenvlastnka budovy podle 4 zkona o vlastnictv bytů, b) schvlen nebo změně stanov, c) uzavřen smlouvy o zstavnm prvu k jednotce se souhlasem lena spoleenstv,ktery je jejm vlastnkem, k zajištěn pohledvek vyplývajcch z úvěru poskytnutého na nklady spojené se sprvou domu, d) změně úeluužvnstavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnch týkajcch se spolených stdomu, e) schvlen ronúetnzvérky, předloženévýborem i pověřeným vlastnkem, spolu se zprvou o hospodařen spoleenstv a sprvě domu; pokud je sprva domu a innosti s n souvisejcvykonvny sprvcem podle l. V, předkld zprvu rovněž sprvce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě, výši přspěvků lenůspoleenstv na sprvu domu a pozemku, popřpadě o výši a způsobu place,ndalšchpřspěvků na innosti uvedené v l. lv, s) výši z1l9 7a úhradu za služby, pokud nen rozhodovn v této věci usnesenm shromždénsvěřeno výboru nebo pověřenému vlastnkovi, h) způsobu rozútovnien služeb na jednotlivé leny spoleenstv, nen- i stanoveno zvlštnm prvnm předpisem nebo rozhodnutm cenového. vymhn plněn povinnost uložených lenůmspoleenstv k tomu přslušnýmorgnem spoleenstv podle zkona o vlastnictv bytů a podle těchto stanov, pokud tuto innost nesvěř do působnostivýboru nebo pověřeného vlastnka, změně osoby sprvce nebo o změně obsahu smlouvy se sprvcem, f) orgnu, i; Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana 4 z 1'1 stran

5 j) k) t) nabývn nemovitých věc, bytů nebo nebytových prostor k úelům,které jsou předmětem innosti spoleenstvpodle zkona o vlastnictv bytů, o majetkových dispozicch s těmito věcmi (převody, darovn, zatěžovn prvy jiných osob, ruen těmito věcmi apod.); totéžplat pro jin prva a jiné majetkové hodnoty, dle pro movité věci; je_li jejich pořizovac cena vyššnež stka uren usnesenm shromžděn, jinak stka vyššnež 50 tisc K v jednotlivém přpadě, stanovenvýšeodměny lenůvýboru nebo pověřeného vlastnka, rozdělen přpadnéhozisku z hospodařen spoleenstv, m) pravidlech pro užvnspolených stdomu, n) schvalovn rozpotu spoleenstv, o) dalšch zležitostech spoleenstv, pokud tak stanov zkon o vlastnictv bytů, anebo si je shromžděn k rozhodnut vyhrad, 4. Shromžděn se schz nejméně jednou za rok. Svolv je výbor nebo pověřený vlastnk. Nen-li zvolen výbor nebo pověřený vlastnk, svolv shromžděn ten, kdo pln funkci orgnů spoleenstv.svolavatel připravuje téžpodklady pro jednn shromžděn. 5. Shromžděn mus být svoln o též,požd-li o to s uvedenm nvrhu pořadu jednn nejméně takový poet lenůspoleenstv,kteř maj alespoň jednu tvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doruentétoždosti, 6. Nespln-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromžděn podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprvněni shromžděn svolat lenovéspoleenstv, jejichž poet hlasů in alespoň jednu tvrtinu všech hlasů. 7, Shr"omžděn se svolv psemnou pozvnkou, kter se doruvšem lenůmspoleenstv, a souasně vyvěsv domě na domovnvývěsce spoleenstv. 8. Psemn pozvnka mus bfi doruena a souasně vyvěšena nejméně 15 dn přede dnem konn shromžděn. V pozvnce se uvede zejména datum, hodina, msto konn a program jednn shromžděn. Dle se v pozvnce uvede, kde se mohou lenové spoleenstvseznmit s podklady k nejdůležitějšmbodům jednn, pokud nejsou tyto podklady k pozvnce připojeny. 9, Jednn shromžděn řdpředseda (mstopředseda) výboru nebo pověřený len výboru, anebo pověřený vlastnk; v přpadě svoln shromžděn svolavatelem podle odstavce 4 věta druh, nebo podle odstavce 6, řdjednn shromžděn len spoleenstv zmocněný tmto svolavatelem. 10. Shromždénje schopné usnšen, jsou-li přtomni lenovéspoleenstv, kteř maj většinu hlasů. K přijet usnesen je zapotřeb nadpolovin většiny hlasů přtomných lenů spoleenstv,pokud zkon nebo tyto stanovy neurujjinak Při hlasovn je rozhodujcvelikost spoluvlastnických podlůlenůspoleenstvna spolených stech domu; lenovéspoleenstv,kteř jsou spoluvlastnky jednotky, maj spoleně jeden hlas. 12, Pťi rovnosti hlasů nebo nedoshne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na nvrh kteréhokoliv,lenaspoleenstv soud. Jde-li o důležitouzležitost, můžepřehlasovaný len spoleenstv poždat soud, aby o n rozhodl. Prvo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsců ode dne přijet rozhgdnut, jinak prvo zanikne" 13. Třtvrtinovévětšiny hlasů přtomných lenůspoleenstvjezapotřeb k přijet usnesen o schvlen nebo změně stanov, prohlšeni vlastnka budovy podle 4 zkona o vlastnictv bytů, c) uzavřen smlouvy o zstavnm prvu k jednotkm podle odstavce 3 psm. c), d) způsobu rozútovncen služeb na jednotlivé vlastnky, e) rozdělen zisku z hospodařen spoleenstv. -a)b)změně Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana5zllstran

6 ř ě ě ú ž ě ě ž ý ě ý ý ř š ů ů ý ěř é ř ě š š ů ř é ř ř ž ě ž š ů ž ě ř ž ř é ú ž ě š ú ů ě é ě ř ý ý ě ř ř é ř ý é é ř ž ý ý ů ř ě ý ů ž ě ý ř ý ěř é ů ř ěř ě ž ý ý ý ý ý Ř ěž ě ý ř ě ý ě ě é ů ě ý é ů ž ě ž ě ý ý ž ě ý ř ě ř ř ř ý ú ý ý ř ř š ý ř ř ř ž š ý Č é ý ž ě ř ř ý ř ý ů ř ý ř ý ěž ý é ů ř é ě š ň ý ň ř ý ž ý ý ý š ř ě š ů ř ř ě š ů ř ý ů ý ž ý ý ý ě ř ý ř é éž ů ě ý š ů š ř ý é ř é ý ý ý é šť ž ě š ů ě ž é ů ž é šť ě ž ě é ů

7 Ů ě ř ě š ě š ě š ě ž é ý ž ř ž ř ú ú é ý ř ů ř ž ě ž ě ř ž ě ř ě š é é ú ý ý ú ž ě ý ěú ů ž ř ě ů ř ú ě é é ž ě šť ř é ě ý ů ž ě ýš ř ě Ů é ýš ú ž šť ú ú ž ř ů ř ů šť é ě ů ý ý ů ř é ň ů ý é Ů ě ž ě ú é ě ř ě é éž š ž ý ě ř ý ů ů ř ř ě š ě ý ů ě é š é ě ž ý ů ř é ř š ý ý š ř ř ěř ý ěř ý ý é ěř ý ú é ěř é ž ě ý ů ý ý ěř ý ů ú é ř š ů ě ý ěř ý š ý ě ý ó ě ž ů ů ěř ý ě ž ú ý ů ž ý ěř é ř é ž ě é ů

8 é ě ř ž ě ý ů ý ý ý ů é ř ř é é ů é ů ě ř ř é ú é ě ý é ů ž ě ž é ý é ůž ý ěř é š ě ý ř é ř ě ů ě ú ř é ý ž ž ž ě ř ů žš ž ůž ž ě ž ů š ž ě ůž ž é ě ě ě ř ú ů é ě ě ě ý ž ě ř é ě ě ů ůž ž ě ý ěř ý ěř é š ů ř ů ř ý š ů ůž ý ř ý é ů ž ě ě é ě é ž ž ů Á Á Č é é é ě ř ě ó ř é ů

9 2. J Spolenými leny spoleenstvjsou spoluvlastnci jednotky nebo manželé,kteř maj jednotku ve spolenémjměn manželů.ze spolenéholenstvjsou spolenlenové oprvněni a povinni spoleně a nerozdlně. Spoluvlastnci jednotky jako spolenlenovémaj postaven vlastnka jednotky a maj prvo na schůzi shromžděn hlasovat jako jeden vlastnk * len spoleenstvs vhou hlasu odpovdajcspoluvlastnickému podlu na spolených stech domu, přiemžvha hlasu je neděliteln. Seznam lenu spoleenstv,jejichž lenstvvzniklo ke dni vzniku spoleenstv,tvoř přlohu těchto stanov. Cleny spoleenstv, jejichž lenstvvznikne za trvn spoleenstv, zapše spoleenstv do seznamu lenůspoleenstvneprodleně poté, kdy len spoleenstv oznm prokazatelně nabyl vlastnic{v jednotky. V Šeznamu dlenů spoleenstv'musbyt u každéholena spoleenstv uvedena vede jména, přjmen, data narozen a msta trvalého pobytu téžvha hlasu při hlasovn na shromžděn. l, xlv Prva a povinnosti lena spoleenstv Člen spoleenstv m prva vlastnka jednotky a lena spoleenstv uveden v přslušných ustanovench zkona o vlastnictv bytů a těchto stanov a m zejména prvo a) úastnitse veškeréinnosti spoleenstv způsobem a za podmnek stanovených zkonem o vlastnictv bytu a těmito stanovami, b) úastnitse jednn shromžděn a hlasovnm se podlet na jeho rozhodovn, c) volit a být volen do orgnů spoleenstv, d) předkldat orgnům spoleenstvnvrhy a podněty ke zlepšeninnosti spoleenstv a k odstraněn nedostatků v jejich innosti, e) obdžet vyútovnzloh na úhradu jednotlivých služeb a vrcen přpadných přeplatků, f) nahlžetdo psemných podkladů pro jednn shromžděn, do zpisu ze schůze shromžděn, do smluv sjednaných spoleenstvma do podkladů, z nichž vychz určenvýše jeho povinnosti podlet se na nkladech spojených se sprvou domu a pozemku a s dodvkou služeb spojených s užvnmjednotky. Člen spoleenstv m povinnosti vlastnka jednotky a lena spoleenstv uvedené v přslušnýchustanovench zkona o vlastnictv bytů a těchto stanov, zejména m povinnost a) dodžovat tyto stanovy a plnit usnesen orgnů spoleenstvschvlen v souladu se zkonem o vlastnictv bytů a těmito stanovami, b) hradit stanovené přspěvry na sprvu Joru pozemku, c) hradit stanovené zlohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývajc d) e) f) g) h) z vyútovn, řdjt se.p1 užvnspolených. st.domu,_ pozemku a, spole_ných zařzen domu prvnmi předpisy a pokyny výrobce nebo sprvce technických zayzen, zdržet se jednn, jmžby zasahoval do prva ostatnch lenůspoleenstv; úpravy jednotky ve svém vlastnictv provdět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického prva ostatnhvlastnkůjednotek a v přpadech, kde to stanov zkon o vlastnictv bytů, provdět úpravy jen se souhlasem všech vlastnkůjednotek nebo na zkladě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastnky jednotek v domě, odstranit na svůj nklad zvady a poškozen, které na jiných jednotkch nebo na spo ených stech domu způsobil sm nebo ti, kteř s nm jednotku užvqi, umožnit instalaci a údržbuzařzen pro měřen tepla a vody v jednotce a odeet naměřených umožnit po předchozm vyzvn přstup do jednotky, pokud to nezbytně vyžaduj úpravy, provoz, opravy apod. ostatnch jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijn i obdobný stav, invýzvu psemně výbor nebo pověřený vlastnk alespoň 3 dny předem, hodnot,. Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana9z1'1 stran

10 é ý ěř é ú ř ý ů ř š é ú ž ý é é ř š ů é ů ú ž ýš ř ě ů é éž Ů ě ů ě ě š ř ý ěř é ěř ř ě ž ě Č ř ř ú é é ž š ů ů é ě š ě ř ý é é ě ě ý Á Á Á Ř Í Č Í ÁŤ ř ů ř ř ý ú ř ě ů ř ý ú ž é ž š ř ý ř ě ě é ř ů ýš ř ě ů ýš ú ž é ú ž š é ů ě ř š é ě ůž ěř éž š ý ě é é é ú ů ý ě ů ě ř ý ú ý ěř ý ůž ě ž ú ě ž ě ž ě ň ě ž ý ů ř š ý ě ů ř ů ý ěř ý é ě ě ú ů é ů

11 Č é ú ů ý é ě ě ě ý ů ý Č é ě ý ů ý ó Ú ů ý ú ž ř ě ú ž ř ě š š ř ř ě ě ě š ů ě ě š ř ů é ý ř š ý ú ž é ú ú ú ž ý ú ř ě ř ě ů ý ů ú ř ý ú ý ř ě ů ú ž ř ě ř ý ž ě ř ú ě ý ů ě ř ů ř ě ě ů ý ě ů ě ř ě ů ř ěň řů ý ě ů ř ý ě ů ř ž ě ů Í Ú ý ř ěň řů ý ě ů é ů

12 Á ů ž Ú š ě é ř ů ž ž ě ů

13 ř Ů š ě ú ž é ů ř ř ě ř ě ů ů ý ú é ů ž ý ů ř é ě ú ž é ý ř š é é é š é ě ů ž ě š ě ř é š é ě ý ě ř ř ý ů ř ý ř ů š ý š ř ů ý š é ě š é ý ě ů ů ž š é ž ý ů é é ž é ř š ý ý ě Ů ř ů š é ů Ů ň ý ř ů é ěř ě ů ě ž ž š é ž ů é š é ů ů ž ý ů ě ů ř ř ů é ú ř ě Ú š é ý ě ž ý ů ě ó ů ě ě é ě ý ě é ě ěř ů ů ě š é é é ž é úó ě ý š ř é ž ě ůž é ů ú ý ě ú ů ý ú ž ě ř ě ě š š ř ý

14 Á Ý Ě ů ů ž ý ě ů ý ěř ý ě ř é šť ú ž é ů ž ě ý ý ě é ž ě ž é ě ý ž é ž ý ř ř ý ěř ý ý ě ě š ů ý ě ě ý ě é ř ý ě ý ě ě ě ý ý ž ý ž é ě ž é ý ě ů ř ř ž ý ý ě ý ě ý ů ý ě ý ž ý šš ž ý ě ý ě ý ř ú řů ý ů ů ř é ý ž é ý ě ž ž ě ů ě ě ý š ý ě é ř ě ý ř é ň ě ý ú ž ý ů ž ý ř ě ý ř ě ž ě ý ě é ř ů ý ůž ý ž ě ý ř

15 ó ó ě ó ů ů ž ó Ť ú ó ů ěň ó ó Ů ěň ý ó ů ě ó ý ů ó Ů Ů ó Ť ó ě ý ý ó Ů Ť ů ó ě ě ý ů ěř é Č ě ú ó ó Ů ó Ť ě ó ě Ť ě ě ě ý ěř ý ř ěř é ó ž ó é ýš ě ě ú ý óř ý ř ě ó ď ě ó ě ýš é ě ě Ů Ť ó ě ú ó ó ů ó ě Ť ě ó ě ě ó Ť ě ýš é ě ý Ť ě ň ó é ě ň ý ř ů ě ó ě ó ó ó ó ž Ť ů ó ý ú Ť

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

é ě Á áž ý á ě á ž áš ý ý ě ň ý é é é á ě ě á é á ý ů á ů ě š ě ý č á č ý ý ů ř é ě š ř é é á é á ř ž á ž á á Í á ř é ř é Ó é á á á ýš é á ě ř ř ý ě ýš é ž é ř š č é ýš č ř áč ý ý ř ý ž č ř ž č ěř ř ů

Více

ý ú é ž ř ě ě é ž ě ř ě ě č ř č é ž ě ř ě ě ý ů č ě ě ě ý š ů ý úř Ú é ž ř ě ě ř š ý č é ř é ě č ě ě ě ý š ů ě ě š ř ů č ř ě ě š ř ů ř ř é ř ě ž é é ž ě ř ě Í é ě é ž ě ř ě ě ě ř ě ů ě ý ů č ý ě é č ú

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

ě ě ě ř ě Ý ď ý ě ř ž ě š ě Ř Ě Á Ř Ř É Á Ě Á É Ř Ř É Á Ě Á Ř Ř ů Á É ž Á ů Á Á ů š Á Á ú ě ě ě ř ě ě ě ř ě ý ý ě ř ž ě š ě Ř Ě Á Ř Ř ú Á ř ř ě ř ř ř ě Ť ř ž ý ě ř ž š ř ě ě ěř ř Ě Á Ř Á ř ý Ě Á Ř Ř É

Více

Ý Č É Č Č Č ř é ě ý ž š ř ě ě ý ů é ě ě é Č é ě ě š ř ů ě é ř ě ě š ř ů ěž ř ř é ěž ú Í Ř ř Ž ě ě ý ů ě Č ř ě ř é ěž ěž ř ž ř ě ě é Č ý ž ý ěž ú ů Ú ěž ý Č é é é é ř š é ý ě ě ý ů ř š é úř šř ů š ý ň ě

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

ď Š Ď ÁČÁ ý Č ý Ý á Ú Í Úř ě éá ý ř ř ý ú á á řá ě ě ř ů á á á Ý á ě ě ř ů ú ř ž á žá á á ě Í ú á ě ř Ť řé Č á Ť á ž á ě á á ď á á ě ě ú ň ď á ř ř ě Ť á ě ť á Í ú Ťá ú Í Í á ú Š ěř é ř á é ěř Í á Íž ř

Více

ý ř Ú ý ů ž ť ů ř š ž ý ě ýň ť ů ž ý ů ýý ř Ů ž š ý ů Ů ě Ú ž Ů ý ě ď ť ě š ř ě ř ó ď ě Ú ř š ř š ů ž ů ě ý ů ř š š ý ěž ž ý ž řů ěž ě ň ě Ů Ů š ť ř ž ýý ů ů š ů ř ř ů ž ý ý ý ů ý ř š ý ž ý š ě ř ě Ů ů

Více

ř é ě ř ě ě š ř ů Č ě ř ř é ž ž é ř ó é ě ě ř é ú ě é ř é ř ě ř ě ě ř é é ž é é ě é é ž ř ě ě ř é é ě ě ž ě ř é éž ř ě ě é é é ě ř Ř é š ž ú š é š ě š š ú Č ř ř ů ž ř é ř ř ř ř ř é š ě é ť š é é ě ň ě

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

č Č ř č ý č č ž ř ů ř ě ř ř é é é ý ě ě ř ů é ř ě ě ř ů é č ř é ř ť ř č ý ř ě é ě č ř ž ěř č č ř ě ž ý č ř ř é é ě ý ě ě ř ů ě ř ů é ě éř é é č é č éč Č ř č ý č č ě ř é é é Č éč č é č ž č ě ř ě ě ř ů č

Více

ž é ě ř ř Í Á é Ž ě é ř ě ř é ý ž ě ě ě é é řš Ž ž řš ř é ě ý ž š ě ě é ř ŘÍ Í Ř ž ý é ě ř ě Í ý ý ě ě ě ě ý ů é Ú š Č ě ě é ř ž ř é ý úř š ž ý ř ř é ř é ó é é ý ř ě é ř Í Í é úř ř ý š ě š ú š šú šú é

Více

ř á ó ó Í á ě é ě ž Č ř á á ř é ě é á á ž á á á Č ě á ž ř á á Č ř ě Ž ř á á Č á ž ž á ž Ž Ž ř á ý ř ě ž ř ě ž é ů Ž ě á á ř áý ě áý ě ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě á ů ů ě ě ý ů á ý ě ů Ž á

Více

Ť Á é Ýď Á Á ž ů é ř č ř é ě ř č ě ě ř ů ž ě ž ř é č ž č Ú č č č ě ě ě é ř ř é é č Ú ž ř č ř ě ř ě ě é ú ř ě č ž ž ě ě ř ě é ů ě ř ř é ř ě é é č č ěř Á ó ř ě ě ř ř éč ů é ř Ž ř č é ř č ř ě ř é ě ř ě ř

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

ř ř ř ú ě ř éú é é ú ÉÚ ÚČ ř ú é ř ě Č ú ř Ú ř Úó ř é é ř ě ě ú ú ó Č é ř ř é ě ř ú š š ě ú Č š é ě é ě ř ú ě ř š š ř ř ú ě ú ě úě ú é ě Ú ě ú ě š ř ř ř ř ř É ú Ň Á Á ň ř ř ř ú ř ě ú é ě ú é š ú ú é ě

Více

Š ď é ě ěř é š ř ř Ž é ř é ě ď ěř é ď Ú ě ý ú ř ř Á ř ě é ř ě ř ě úř ř ý é ě ř Ž ř š é ř é ě Í Í ý ř ě ú ě š ěř š ěř ěř š Ž ř š ě š ě Ú ř Ú é ě š ě Ú ě é ě Ú ř ř ě é ř é ě š ě é ě ě š ý é úř ý ř ř ť é

Více

Ě Á Á Í ř Č Č ú ř é é Č ý ě ý Š ě ř ů š ď é ř ř ě ř ě é ě ů š ě ř ý Š ř ř š ř ě Ě Á Í ů Ř ú ó ú ó ý é ř ý Ť é é ě ř é é ě ů ě ř Ťů š ř ý ý ů ě Ě Ě Á Í ě ě ř ř ř ě é ň ě ě ř ě ě ě ě ř ě ě ř š ě é ě é é

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Ú ě ý Ú š ě é ě Ú Á ý ě é š ě ú ě ý ž é Č é ě ě š ů š ň ž ý š ž ě ě š ů ě š ý š ý ě é éž Ř é Č é ý ý ě ů ž ů ě ě ý ů ú šť ý ú Ú ý š ě ý ě é ů ý ů ý ě ý ó ě š ž Ú úó ý Ú ý ě é Ú ě ý ý Č Ř ý é š ů é ú Ů

Více

ů É Č Ň Ó Ž ě ž ž š ě Ž ž Ó Í ž Í ů ů Č š ú ě Í ů ž ě š ě š Í Í ň Í ů ů š ú ě ž ě š ě š Í š ú ů ž ů ě ú Í ů ů š ě š ě ňů š ú ě ú ě š š ě ť ž ď ě ž ě ž Í ů ě Í š ú ě š ě ě ě ě ú ž ž ů ůž ě Ú ů ů š ě Í

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Ž é é Ž ů ů ů ž Ů ó é é Ž Ó Š é ůž Ž Ž ů é é é Ž Ž Í é ú ů é é é é é é Ó é é Š é Ó é é Ó é é é é é é é é é é Ó é é ť ť ů Ž Ž é ů é Ó é é é é é Í Ó Š Í Ž ů é Ž ň ž é é é ů Ó é Žň ů ó Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ž Ž é ť

Více

Ř Š Á Ú š ě Ů Ď Ř Ň ý É ó Ú ý č Ů Ó Ú š Ú Š č ó ýš ó Ýš ý š č ž ú ň úš ý ě ú ď ý ě ě č Ž Š Á ě č Č ž ž č Š č ž ó Ť ž č č Ž ýš č č Š č č ě č Č ó ů Ž ž ý č č č ě ý ě š ě ě ú š č ý ý ů č č ž ů ě č Š č ž č

Více

ú Č Š ř ř ř ř Ý Ť šř Ť ý ů ř Ť ó ř š ř ř ú Á ř Č Í š ř š ů ř ů ř ř Í ď ú ů ž ó ů ř Ť Í Ť ž ř Ú Á š ř Ú ť ř š š ř š ř ý ť ž ř ř ť Íú Í ž ó ď ž ř ř ó Č ý š š Í š ř š ý Í Í Í ž ď ř ž ý ýš Ť ž ž ž Ť Í Ť Íú

Více

Ž ý š š é š Ý Ě ÉÍ Š Ě Í Á Í ú ý š é é ý š é ú ý ů ý é ú š é é é ů é ý ů é é š ú š ý ý ý ý ý ý ý Ž ý š ý ý ů é ý š é ú š ž š š ú š ý é ý é ú š é š ú ů ž é ž ý é Í é é Ž š ů š š ú ž ý ý ú ý ý ú ó ý Č ý

Více

ÚŘ ť Ř ě ů ú ů ě ú ě ůž ň ú ú ě ď ě ÚŘ Ř É Ú Š ú Š ě ú é ě ě ě ě ú Ú ě ě ě ě ě ť é é ú ě ú é ě ú ú é Ú š Ó é ě š š ú Ú ú ú ú ú ú Ú ú ú ň é É é ě ě ě é Ů Ž é ě Ů ú ě ů ú ť ť é é ů é ň é Ú é ě Š Ě É Ř Á

Více

ř Í ř ť ř é ř ť ů ř ů é ř ř Ž é ř ř Ý é ř Ó ř ů ůž ř é é ř Ž ř ř Í ř é Ú Ú Ú ř é ř ř ř ř ť ů ř ř ů ř ž é é é é ř Ž ř ř é é ř ď Í ď Š ř ť ď ř ů ř Ó Š Ú ň ř Í Í ů é ř Ž ř Ž ů é ů é ř ů é ř ž Ž ř é é é Í

Více

Í ž Ú ť ó Í ó Í Í ň ň ž ó ú ť ž Ú ó Ž ž Í Ž Ž ž Ů Í Ž ž Ú ú Í Ž Í Š ť Ú ž Ž ů Ž Ž Ž Ů Ž ó ť Ž Ž ň Ž ů ž Í Í ů ŽÍ Ž Č Í ž Í Ž Í ž Í ž Í ň ť ž Ž Ž ť ú Ž ó ó Í Ž Ž ú ó ú ň ó Ž ť Ž ó Á ó Í ó Č Í ů Č Ú ť ů

Více

Ě Ý úř Ř ř š Í úř úř ř š ú ř š ř ů ú ř ř ř ž ú ž ř š šú ú ú ř ř š ř ň š ů ů š ř š š ř ř ů š š ů ž š ř ř ú ž ů úř ů ů ú ú ú š š ú ú ú ť ř š ň šť ú ř š ř š š ř ů š š ů ž š ř ř š ř úř Ž úř Ž úř ř š ř ů úř

Více

Ý Š š Í š ž Ž Ž Ž Í ž š ú š ú Ž Ž š š Ž Ž ů Ů ů ů Ž ůž š š úó ů ů Ž ů ž Ř Ř ů š ň ň š š ú š Ž Ž ů ů ů Ž Ž šť ů Ž Ž Ž ů Ů ů ů ů ů ů ů Š Ž š Ž ů š Ž š ň ů ů š ů ů š ů š ů Ž Ž Ž ů š Ž š Í Ž Ů Ž ť ů ž Ž Ž

Více

ř é ě ř ř Ž ý ů ý Ž Ž ř ě š ý šť ý ř š ý é ě Ž ý ý ř ě ě Ž ž ý Ž ř ý ý ý ý é ř ě ř é ě ř é ú ěř Ž ý ě ů é é ě ř Č ž ř Č ý é é š š ě ř é ě ý ř úř Úř Ž ý Ž Ž ú ý é ě ý ý ý ů ě ý ě é ř ř š úř ě é ě ý é š

Více

ř é ř Č š ň ř ú ý ě ř ž ž ě Č Č ň ú ě Ý ří ž ž ě ě é ě ž š ž ě ř ř ě ž é ř ě ě ý ž ě Ž š ž š ý ý ě ž ý ř é ž ě ů é é š é é é é é ý Í ý é é ň ě Í ěž ě ě ř ě š ž ě ř ř ě Í ž é é ě ě š ř ú ř Č ř ě é ř é é

Více

ý ř ř Ř ř ř ř ř ú ř é ř ř é é ď é ě ř ř ý ů ý ů é ě š ř ů ř é ř ě ř ř ř ěř ý ř ř Č ý š ú ěř ř žú ě Ú š é ě š ř ů ř é úř ť é ř ě ř é ě ě Š ř ů ú ř ú ř ě Č é Č é ě š ř ů ě ř ů ý ů ě ě ěž ý Č ý ů ý ěž ů ý

Více

ě ů ě š ř í ě é í ří ří í í ř í é í íš ň ř é č é Ž í í í ř š é úč š ř í ř é Š í ř é ěž é ě ěž Ž š ř í ů í ý ů ú í ří í é í ří í í Í í í ř í é í íš ň ě ěž é ří í í ří š ý í úř ů ý ů í í ř ý ú í ří í é í

Více

ú Š ú é é é ú ě ú ž é ě Ý Č ú ů ě ú ú ž ž ě é ů š ě ž ě é š ě é é ď ě ž ů é ě ú ů ů ů ž ě ů ů ěž é é š ň ě é ž é é ž žá éš é ň ě š Ú ž é é ě ď ú é é ůž é ž ú é Ž é ě é š ž ž ž ú š ů Í ě é ě ě ě ů é Ň Č

Více

á á ř ý á š ř ů áš š á é ř á é á á ř é ý Ž á š á é é á á ř á á é ý á ř ř ář ř ý á á á á é á Ú š á á ý á ř ý á ý ů ú é á šš á š Ů á šš Ů ř ý ů ř ú ů ř ď ú ř á ř ř á é ý Ň Ť Ó Ú ř é á ř ř ř ý á ú ď é é Ú

Více

Á Á Ž íš É Ú ě š š ó ří Ú í é ř ší ž í š ě ř ěž é ž í ří í ž í š é ž ří í ží ř í ě í í í ž ší ř í é ří í ě š é ú ě é š é Ř Ě í í ě š í ú ž é ž íš é ží í í í í é í í ž í í ř é ž í é í é í í é é í é ě ží

Více

í ÁŘ Ý Á ý é í é ř Ú í í ď é é Ťí í ř é ř Ú í í í í ř é ř ř íň í ř í í ř í í é ř Ú í í ř ú í é é í é ě í íí ří ě ěš ý í é ý é í í é í ě í ý í š Ž ů í ú ů í é ý úř í ů é é ů ě í é í é ě é ý ří ě ěš ý í

Více

š ý ě éří Č Íý ň Ř Š Í É ř é ý ě é ř ý ě é Í š éú Ž Č Š ř ř ý ě Š Š Ž ý ř ě Ý ě é ř ř ě ý ě é ř č ý ě ř š é ř ě ý ě é ř č ý ý č ý é č ž ě ý ě é ř ň ě ř č ř ý č ě ě š č ř š é ě Š ř ř é š ý ř ř ě ř ě é č

Více

á ě č á Ž ří á í č ě í é í řá ů ž ář í č í á ý í ří á Ž č é í ů ž ř í ě í ž ž á í í ří č éž ž ů é č ří á á í ří š ř úč ě ší ů í ě Í š á á ň á š ří ě ší á á í č ý ě í áž é é Ž ř í ů é Ž čá í ší á é í íč

Více

ž É ř é Č ň ž Č é ř ř š ř ň ž Č ó Č é ú Í Č Í ř é ý é ž ž ř ř Č Č ť ř ů ý ř ý ý ř ř é ů ý ř ý ý ž ř ý é ůú ý ů ý ř š ž š ů é ú ý ý ý š ů é é ř š é š é š š é š é é ř ž ý ř š ý ý ý ř ů ý ý ý ý é ž ý ů ů

Více

Í Í ÁŘ É Á Ý Á ě ě č ě č ě č č č ě ě š ř ů ř ý Ý Á ř é ě č ř ů ř é ř ý ó ě é ó ě č č ú ó é ř ě ě č ó š ě ě č č č é ř ě ř é ó ř é ó ÁŘ Ý Ě É ě č č ý ý ř é ó ř é č š č č ř é ř ě ě ř é ý ě ě č ř ó ý ó č ů

Více

ě ř é ř ý ř é ř ř é ž ř ý é ě ř ý ě ě ř ě ě š Í ř úř ř ý é ř ý ř ě ě ř é ř ě Í é é Ť š ě ž é é ř ý ě ř ý é ě ě š ě Ž é é ý ž Í ý ě ř é ř žší ř ř ě é š é ř ř ý é ý é Í ř ř ý ě ý ř ý ý ž ě Í ř ů é ý ď ž

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

Č Úř á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á š ě ý ě á ú Úř á á ě ý Ž á é á á ě ě š ř ů á ř š ř Ž ý á áš ř Ž á á á ě ě š ř Ů ě š á ý š ý ě é ř á éž Ř á é Č é á ý á ý ěř ě á á ř á ů á ý ěř ů ě ě ý ů ě š Š á ř š é ř é

Více

ě ý úť ď ř Ž ř š ě ř šť Í ě ý úť ř ť Í úř ž ř ě úř ě úř úř ř š ý ě ú ř ě ě š ř ů ě ž Í ž ž ř ř ý ř ý ě ú ě š ě ř ř š ý ú Č ě ř ž ž ř ř ý ř ý ě ú ě š ř ř š ý š ě ě ě ř Í ěř ř Í ý ě ě ž ý š ě ý ě ž ů ý š

Více

š ů ť ú š š ř ě š ú Č ř ú Á Ě Á Ú ě Ú ě š ř ú ř ě ů ř Ř ř ř š ž ř ř Ř Ě Ě ř ě ě š ž š ř š ř ě ě ř Č ř ř ě ě ř ř ě ě ž ú ů ď ř ž š ě Ž ř ě ě ž Ž Í ř ř ř ě ě ž ř ě ě ě ě ř ě ě ě Ř ř ž ě ř ž ú ž ž ů ř ů ř

Více

č č č ř čů á č é ý čů á ě á ř á č č ě Ú ý čů řá á á ý čů ř é č é č č š ý ČŮ ř áš ý é ě č é č é Ů á č ý ř ě ů Š čů ř Č é Ů ů á é ř á ř é ř ě ř ó č ý ů ů š č Ů ěž Č ě ů š ě ě é é á ř á ý é Č ě Č ě ě é ě

Více

ě ý úř ě ě Í ŘÁ Ú ž ř ě ř ý ň é é ě ý úř ě ě č ň ý ř ě ě š ř ů ň ý ř ž č Í č ý ř ě ě š ř ů ř č ý ž ř ž ěš ř é ě ž ě č ř ě ž ř ě ě ý ě ý ý ě ě ě ě ý ř ě ě ý ř ř š č ě ř ě ůž ý ý ě ý ř ě ý ý č ž ě ř š ě

Více

ý ě ý ě č ů ě ž ýš ě ý č Ž ř Č ě ů ž ř ě ň ř č ě ř č ř ý č ú Č ě ě š ř ě ř šť Č ř ě ě ř ě ř ů ý ů ý ž ý ý Č ř č č č ř ě ě ě šť Č ů ů ě ě ě č š ř ě Ú ý ýš ůž ý č ě ř ě ř ř ž ů č ě č ý ž Č č ž č ř ě ř č

Více

ý ý ú ý ň ó ť ý ý ů ň ů ý ů Ě ů ý ů ý ů ý Ý Á ý ň ů ú ý ň ý ý ý ý ů ď ý ý ň Ý Č Á ý ň ý ý ý ý ů ý ý Ú Ý Š Ž Ž Á É Ě Á Á ý Ť Ř ý Ý Č Á ý ň ý ň ý ý ý ý ů ý Ú Ý ý ĚŘ Č ů Ř Ý Ý Č Ů Ř Á Ř Ě Ý Á Ů ÁŽ Č Á Ý ó

Více

ž Š ť ú ň ě Š ůž Á ň ó ť ó ú Ť ě ú Š Ť Š ó ó ó ť Ď Ý ó é Ť Ť É ŤĎ Ť Ú É Ť ě ú Ť ó ůž ě ě ě é ě é Ú é ě é é é é ě ě š ě é é ě Ť é š ě é é Ť ž ě ě é ě ě š ů ě ž ě ě Ť ě é é é ž ó ě é ě ú ě ě é ě ě š ů ě

Více

ě ř ř č Ú Č Ť ě ú č č á ž ě ý ů Č á ž á č č ý á ž ó ž ý ž ž ě Č á á ě é é ř ž č ř á Úč ě ř ř č Ž Í ŘÁ ě ř é ů č á ě á ě ž é á Ž ý á ě ě š ř ů á č ř ě ě š ř ů ď á Ú Úč ď Í ý čň ž ž č úč č áš á ú ě ř ž řá

Více

š ó š ó ů š ó ů ú ó ů š Ž Á Č Ž Í Ž š Í Í ÁČÁ Á É š ó š ó ů ó š ťí ó ů ó š š š ó Í Í ď ň Á ů š ů ů Ň Ž š ů Í š ú ů š š ď š ů š ů Ž Č Í ČÍ Í ů Ž ů ó Ý Í ň š Í Š š ť Ž Ž š Í Ž š ů ÁČ š Ž š Ž š Ž Ž ů Ě š

Více

ě č č ě ť Í Ř Á ř č Úř ě é č úř ř š č Í ř ě ě Š ř ť ě ě č š č ě ě š é ň ů ř ř Ž ž č š č š řé ě ř š ě š č š é ú ú ř ř ě ú č é é ě ů č š č ú ů Ú ř š ě ř é ě š ě ů ř Ú č ť ř ó é ť č é ř ř čů é Ž ř ř š ě Ž

Více

ě š ě ě š š ě ě ž ř ú ř ě ř š ě ě ě ěř ů š ě ě ř ů ě ř ř ř ě ř ě Ž ě š ě ř ú ř š ě ř ě ě š ě ě š ě ř ř ů Ú ě š ě ěř ě ů ú š ě š ž ě ů š ž ě ú ů ú ř ř ž ú ěž ŤÁ ě š Č Č ž ě ů Ř É Á ř š Ž ž Ž ř š Ó Ž ě ů

Více

č ž ó ý č š á é řá á á ý á á á á ř é řá ěž é ě č á ř Ž ž ý ěž ý é ů ě á á ě ý ěř ř ě ů á ě é á á á ř ě á á Ť ó ů ř š á Ž ř ý ř ř řá Š é á á á č Č á á á ř ž Ť ý á á š ř ě č á č ř ů č š á á ž š é á č á ě

Více

ď ž ď ď Á Í Ž ě ě ů č Í ž č ř č ží ů ř č ě Í ě ž Í ž ž š ě ž ů Ů Ž É Ě Í ě ů č Ž ž č ě č ž šé ř č č ř Íž ž ř ž ě ž š č ž ě Í ž ě č č ř č ž úč ř ř Í ú řč č š É ů č ž řú č č ž ř č č Í ů č č ě č žň š ě ž

Více

š ě ě š ů ů ó ě ť ě é Š Č ú ň ň ě ě ě ť ě é Č Č Č Č é ě ú ň ú ě ě ě é Ú Č éž ě ž ý ž ýš ý ě ý é ž é Ž š é é é é ž ý ý é é ž ě ý ý ť š ů š ž Ž ó é š ě ů é š é ě é ě ě ě ý š ě š ú ý ě ě ů ě Š é é é ě ž é

Více

ě ú é ě é ý ě ů ě ě ě Ú ě ů ě ě é ř š ě ě Ú ý ý ě é ř ě é ý é é ř Š Š é é ý ě ě ř Š Š é é ý ě ě Í ě é ř ě ý ě ř ěř ú Š é ř ř ě š ě šř Š š ě ě é ý ů ý ěř ý š ř ěř ů ň é ř ř Ť Í ě ú ě é ě ě é Č ě ě é ý Ú

Více

Č Í Í Ů é ž ě ů ř ř ě ý ý ů Á Š Á É Í ů ě ý ě é ě é é ň ř ů ě řé ď ú š é ž óó ď žá ě ó š Č ů ý ů ě ý Á é ů ě ů é Ó é ý ý Á Ó š ě ů é ý ě ů ě é ů ž ó ů ř ě Č ř é ě é ž ů ř ě ř ě žé é ě ř ý ě é ř é ř ř ů

Více

á í ě ší í Ž á ý č š á Čí ý ě í á Ž Ž é á á ě á á ý í í ý á ě ě č í Ží á ý ří ů é ř č ý í Ž í č ě ě ý á š ý á í í é é í á í čá á í ř č Ž ř ě í á ě ář á á á ě ě á á é š ý í ř á ě š š ě č ů á ů š č č ý í

Více

ó ž ť ž ů ž ů ž ž ň ž ů ů ů ů ů ň ž ů ž úž ď ž Á ů ů ž ž ž ž ů ň ů ž Á ž ž ů ž ž ž É Ů É É ť ň ť ť ž Ě ů ů ž ž ž ž ž ů ů ů ž ž ž ž ů ů ů ť Ó Š Š Š ž ů ž ů ů ůž ů ž ž ú ž ů ú ž Ů É Á ú ó ť Ý ž Ý ť ž ž ž

Více

Ý ú é Č ý Ř ě ž Ť ý ů ý ů ě ď ě ý Ť ž é ú ú ě ě ďó ý ů ý ů ě ý ů é é ýú ý ý é ěš ď ý ě ý é ě ď ý ý ů ý é š é š ě Š Š ýš ď ý ě Ú Ú é ú ý ěň ů é ý ýš ň ů ý ý ď Í ť ě ď ú é ý ú é ú é ú š ý ď ů ýš ýš é é ý

Více

É Ř Á š Ř Á É Ř É É š ÉÉ Ř ú Ř Ý ú ž ř Ú ř é ř é é é š ř š é é ř é ř ý ú Ž ú ř ú š é é ř ž ů ž ř ř ú ů š š é ř é ů ž ů é ř ů ů š ř š é é ř é ř ý ř ř ž ř ů ř ž ž ž Ó é š é ř é ý é ř ž é é ř ž ř Č ž ř é

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ř Ú Ú Ě Č ř Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í Č Í Í Ú Ú Ž ě ř é č ú Ú ý ř ě ó ř é č é ř ě č é Ú č č ů ý ě ýš ř žščó šš ř š ř šť é ř ě ů é úř úř úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ě ř š ý ř ř ě ř ě ě š ř ů ř č é ř č ě

Více

ÚŘ ú Č Ú Á ú č é ú é ú š Ž č č ž ý é Ž ú ž č ú č č ú č č ú č Ž č ú č č ú č Ž ú ý úž ž č ú č č š č ú č ó ýš č ž šť é ó ž ž é ž č ú č ý ý ů ú ý ó ů ý ý ů é č ú č é ýš ý čó č é ý ýš č ú č ó é ž ú ú š ý ú

Více

ě ý úř š ě ř š š ř é Í Í ý ě ý úř ď ě ř ú ř ř š ý ě ě š ř ť ť ř ř š ý ě ě š ř ť ú ř ě ě š ř ů ř ř ž ž Ú ý Č Ú ř é ú ž Ú é Č š é ř š ě ě ě ř ů ě é ě é ě é ú ě ú ě ě ě ů ě ý ú ú ď ú úř ě é Úř ú ě é úř ý

Více

ř Ý Ú Ú ř š ý é ř Á ř Č ř š Ň Á Á ý ů ů ř ů ř ý ř é ý ř ř ř ž é š é é ů ř é ř ř é ž é é ř é ř é ř é é ý š ř ů ů é ý é ř ř Ž ř ř ř ž ý é ř é ž ř é ň é ř Ú ř Ú é é ř ů ř ů ř ř ž ř ž ů ř ý ů ý ý ř ř ř ý ř

Více

Á Á Ú ř ý ý ě ý ď ú Á Í Á ú ó ě ř ě ř é ř ě ř é é Ť ý ě ý ú ř ě ě š ř ů š ý ý ž ě é é ž é š ý ý ž ý ě ě ě ř ý ž ě ě š ř ů š ě ř ě ř é Ž ý ý ě š ú ř ý ý ý Ú ří ý ý ú é Í ř é Í ě ý ď é é é ě ý ý ý ě ý ý

Více

ÁŘ ÁŠ Á Í é š é é ú é š ú ž ž ú Č Č é ž é š éž Í š Š Í Í éž ú éž š š éž š š ň éž ú é ú éž ú š ž ú é é ž é ď ž š é é š š é š Í š é ď Č Č ž š é ž š š ď Ž Ž š ď š é Ž š Ž ž š é š š ď š š ň ž é š é ž é Ž ú

Více

Č Ň ď Č É ž Ť Ý Ó ě ť ě ň ě Ě é Ť ě Č Ť Ť ď é ž ÚÚ ť ě ě Ť ě Ť é Ě Ť Ť é Ť ě Ť é ž Ť ř é Č Ě Ý ě Ť é é é é ě Ě ť é é ž Ě Č é ěť é ě é ě é ť ě ž é ž ě Ě é ť Ě Ý ě ě Ť Ě Č Á É Ť é ě é ě ě ě ú ě ě Ě ě Ě Ě

Více

Ú ě ě ě ě Š š á á čů řá Š áš š á Š š ČŮ řá Š áš š á Š ž Č é Ž á č ž á č ů ě ě š ř ů ž á á č č ý á úč č Ú Š Š á ý ý ž ý á č Ž á Č ů ž úč č á š š á á š é é Ů Š ů é š Žá Ů ÚČ ěž ř š žá á ý á é ě á ů žá ů

Více

Ý Á Á Ě ř é č ř ě ě š ř ů ř Í ě ř ř é ř Ž ž é ř é ě ě č ÍÚ é č Č Ř Ě Ř Á ř ř ř ě ř é ř ě ř é ú Č ř č ů č č č č Č ě é ě é č ř é ě č ě Č é Ž ž ů č ě Č Č ě č ě ň č č ť ř ž ň č Č ú ě š ůč ě č ú ě č ř ů ě ř

Více

ú Ý É Ě ň ú ó Ř Á ň ň ň ú ť ó ň ú ň ň ň Č ň ú ú ť ň ú ú Ý ú Ú Ó Č ď ó Žň ó Š Ť ó ď ť Č ú Ž ú ú ú Č ď ó ň ú Ú Č ň ú ď Č ď ď ú ó ť ť Ň ň ť ú ú ú ú ó ú ó Č ú ň ň Ž Ú ú ú ň ť ň ú ň ú ň ň Č ň ň ó ú ň ó ú ň

Více

Á ý Ě É Ř ú ú ř ě ř Č ř é ý é Ž ů ý ý ý ý ěž ý ž é ě ř ý ě é ř é é ř ě Š Ž ú ú Ž ú Ž ý ž ř ř é ž Ž Č Ý Ý ů ř é ý ě é ř Ž ď ý ž ý ý ý ěž ů ý ý ž ř é é ř ě ř é ě é ř é ř é ýš é ěž é ú ž ř é ř ý é ě š ž é

Více

í é ě é é é ř é í í ř ř é í í é š ř í ý í ř í ěž ý ř ě é č ř í é ř ž ě ě ý é š ř í ř é í í ž š í í í ý é ý í í č Í ř š ý ý í č ššíč é č í ě é ž ř č ěž ý ř ě é í é Í é í č ý í í é š č í ř í é ě šíř í í

Více

ý š Ú ý š Č Ú Ú ý š Ú Í Č Ř Á ÁŠ ÚČ Í ŘÍ É Á ý š Í ú Í Ú š ý Í ú Í š ů ó Ú Ú ó ň Ž Í ž čí ů úč Úč Č š ý š ý š Úč Í ÍŠ Ž Ž Í Úč Š Č Č ÚČ š ý š ý š ý ú ý š ú úč Í ň č č ď š ů ý ů ů č ůž ý Í Í č ů úč Ť Ž

Více

Ň É Á Ř ú É Ř š Á Ý ó š Ř ň š š š š š š Ť Ř ň Ť ů Č Ř Č š š š Č š š š š ň ň Ý š š š ů ň š Ř š š š š šš Č š šš š šš š Č š Č š š š Č š š š ň š š š š š š š Ý š š š Č š Š š ň š š š š š š š š ď Ú š ň Č š ů

Více

ú Ž é é Ó ó é é é Ž é ó Ž š é š é Ř Éú Ě ú ó Ř Ů Ý ú Í Í é Ě Ň é ó ó š É é š Ň Š ú ú Ž é Á é é Ě é é é š Ž é Š Ť é é Ě š é é Ž Ž Ž ú Ý Á ů ó Ý É š Ň ó š Á ó ó Ň Š ú ú Ň Š ú ú Ž ů é ú é é é ú Ň Ý Ň Á é

Více

ú ů é é Š Š Č ó Ř ď č Ř Á ÁŠ ň ý úř Í ů é é č úč ů ř č ř ě ě š ř ů č ú ě é č ý ů č č č č ř ý ů ě ř š ň ý ě úř ř č Č Č č Ú Í Ů Í ÁŇ Ý Č Ú ě ň ý úř Ú ů é é ě ž Č é ě ů ý é é č é č ý š ň é ě é ě š ř ů é ř

Více

Č ÍŘÁ ě Č ÁŘ Ý ů úř ž ř ů ř ř ž ěú ř Ž ř ě ŘÁ ÁŘ Ý ř ú š ř ů ú š ě žď ž ř ě ú ě š ů ž ů ě ř Č ř š ě š ř š ě ž š ě ž ž ž ě ř Č Č š ě ž Č ř ň ů ř š ě Č ě š ě ž ě š šš ř š ě ů š ě Ů ěř ž ů ěř ž ž ů ů ž ř

Více

é é é ú Š Ó ú ý Š ý Ý ÁŽ ý ý é é é é é é é é é ó ů ť ť ť é ý é Ý Í ý é Ý Ý ý é é ó Í ň ň é ý ň ý é ý é ý ý Ý ý ó Ž Ž é é é Ř Ě Í ú ó Ú ý Š ý é ů é ů ý Ž ů ť Í ť Í ť Ž é ý ý é ý Ž ý Ž Š Ž ÁŽ ý Í Ž ý é ý

Více

é é ě ř ů ů ů ů ů ť ř š š ěú Š Ú ě é ěú é ěř ů ý é ů é ý ě ě ř ů ů ě ý ú Í ě ý ř ú ě ý ř ú ě Í ú ř ú ř é ř ě ý ť ů ý Í ě ý ř šť š ř ý ř ý é ě ř ě é Í ě ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý š ď ě é ěř ř Í Š ěř ý é ě

Více

ě ě Č é ě ě é Č ě é úť ž ú ě é ž ě ě úř úř ě ě ř š ú ř é ě ě ř š úř ř ě ě š ř ů Ťř ě é ú š ě š ú ě ú ř ř ú ř é ě ě Ť é ž ň ó ě ř ó ú ě Ú ř ěž ť ř ě Č é ě Č ě é ž šť ě ř é ě é ě é ů ř é š ě ě é Í é š ě

Více