Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ť ů Á Š Á Í Č Ů ě ó Ř ě é é ě é é ř ý ů ň ť ň Š é Ú Č Č Ó Š Č Č Ů ý ů ě Č ý Č Ť ú ň ó ě ý ů óň Č ů é ě ý ý š ě ň ŽŠ ů ý ě ů ě Č Ů ř ů ž ž Č Á Á Ř Ě š š ú ž ý ž ě ů Č ý Č ů é é Ž ě ů ž ú ňó ý Ů ř ř ó Í ó ý ě ř ě š ý é ó Ě Ř ř Ů ů úú ě é ó é ě ř š é é ó é š ů é ů

2 spoleenstvz prvnch předpisů a technických postupů spojených se sprvou domu. V rmci předmětu své innosti můžespoleenstvsjednvat smlouvy, předevšm o a) zajištěn dodvek služeb spojených s užvnmjednotek, nejdeji o služby, jejichž dodvky si lenovéspoleenstvzajišťuju dodavatele přmo, b) pojištěndomu, c) njmu spolených stdomu, d) njmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictv všech lenůspoleenstv. h) dalšchinnost,které vyplývaj pro Spoleenstv zajišťuje rovněž kontrolu plněn jm uzavlených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatňovn nroků z porušovn smluvnch povinnost ze strany dodavatelů, Při plněn úkolůpodle zkona o vlastnictv bytů a těchto stanov zajišt'uje spoleenstvdle zejména tyto innosti spojené se sprvou domu a pozemku: a) vybrnpředem urených finannchprostředků od lenůspoleenstv na nklady spojené se sprvou domu b) c) d) e) 5. 0 a pozemku (dle jen "přspěvky na sprvu domu a pozemku"), popřpadě dalšch přspěvků na innosti uvedené v l. lv, veden evidence plateb lenůspoleenstv,které jsou podle psmene a) vybrny, vedenevidence nkladů vztahujcchse k domu a pozemku a k innosti spoleenstv, zřzenútuu banky a hospodařen s finannmiprostředky, veden úetnictvvsouladu se zvlštnmi prvnmi předpisy, veden seznamu lenůspoleenstv, Spoleenstvzajišt'uje bud' přmo nebo na zkladě smluv uzavřených spoleenstvms dodavateli plněn spojen s užvnmjednotek a spolených stdomu (dle jen,,služby"), napřklad dodvky tepla a teplé užitkovévody, elektřiny, dodvky vody a odvod odpadn vody, úklid spolených prostor, užvnvýtahu, zařizen pro přjem televiznho a rozhlasového signlu. V rmci této innosti spoleenstvzajišťujezejména vybrnúhrad za služby zajišťovanéspoleenstvm, způsob rozútovncen služeb na jednotlivé leny spoleenstv, nen-li rozútovncen služeb stanoveno zvlštnm prvnm předpisem nebo rozhodnutm cehového orgnu, a vyútovnpřijatých zioh na jednotlivé leny spoleenstv, c) veden potřebných evidenc spojených se zajišťovnmslužeb a jejich úhradami vetně vyútovn. Spoleenstvzajišťuje innosti souvisejc s provozovnm spo ených štdomu, zejména technických zařzen,kter slouži jiným fyzickým nebo prvnickým osobm než lenům spoleenstvvetně uzavrns tm souvisejcch smluv. V rmci innostvykonvaných v rozsahu zkona o vlastnictv bytů spoleenstvdle zajišťuje zejména a) vasnévymhn plněn povinnost uložených lenůmspoleenstvk tomu přslušným orgnem spoleenstv, b) řdné hospodařen se svým majetkem a s finannmiprostředky poskytovanými vlastnky jednotek, c) plněn dalšchpovinnost spojených s předmětem innosti spoleenstvpodle zvlštnch prvnch předpisů. a) b) 6. 7, ] t. tv Fodstatné zrirěny spolených stdomu Spoleenstvdle zajišťuje se souhlasem všech lenůspoleenstvzměny stavby (nstavby, přstavby, rekonstrukce a modernizace) a zrněny v užvnstavby. cl. V Zajišťovnsprvy domu a dalšchinnostna zkladě smlouvy se sprvcern 1. V souladu s prohlšenm vlastnka budovy o osobě pověřené sprvou domu (dle jen "sprvce"), ane ladu s usnesenm shromžděn vlastnkůjednotek (dle en Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana 2 z 11 stran

3 ž ě ůž šť é é é š ř ě ě é ě ě Ůž ý Č é ů ř ř ě ř ý ú ž ě ř é ě ř ř š é ě ě ř ž ě ž ě é ř ř ů ž é ý ž ý ý ý ř ž ě é ř ý ěř é š é ě é š ž é ž ě ě ě ž ě ř ů ž ůž ý ý ů ů ů ě Á Ř Á Č Í ž ě ý ý ť ěř ý ý ěř ý ý ž ě é é Č é ý ůž ý ý ě ý é š ů ú ů Č é ůž ý ě ž ř ý ř ě ř é ž ž é é é é é ý é é ůž ř ý é ů ý ů ě é Č é ůž ý ě ě é ů

4 7. B, 9. Člen voleného orgnu spoleenstvmůžebýt před uplynutm funknho obdob z funkce odvoln shromžděnm. Členvoleného orgnu spoleenstvmůžepřed uplynutm funknhoobdob z funkce odstoupit. Odstoupen mus psemně oznmit orgnu spoleenstv, jehož je lenem. Jeho funkce kondnem, kdy tento orgn odstoupen na své schůzi projedna, nejpozději však uplynutm 30 dnů ode dne doruenoznmen o odstoupen. Pověřený vlastnk mus své odstoupen z funkce psemně oznmit shromžděn. Uinky jeho odstoupen nastvaj dnem nsledujcm po nejbližšschůzi shromžděn, nejpozději však uplynuim 60 dnů ode dne doruenoznmen o odstoupen. Shromžděn můževolit nhradnky enůvolených orgnů spoleenstvv potu rovnajcm se nejvýše potu zvolených lenůorgnu, spolu s urenmjejich pořad, Nhradnk nastupuje na msto lena orgnu, jehož funkce skonila před uplynutm funknhoobdob, dnem skonenfunkce. Pro nhradnky plat ustanoven odst"avců 3 a 4 obdobně. Ustanoven o nhradncch lenůvolenýcň oignů se nepoužije u póvěřeného vlastnka. Orgny spo eenstv hlasuj veřejně. Shromžděn se můženadpolovin většinou hlasů přtomných lenu usnést, že bude o uritévěci hlasovat tajně pomoc hlasovacch lstků. V takovém přpadě souasně stanov postup pro tajné hlasovn. 11" Pokud se nesejde shromžděn k volbě orgnů spoleenstvnebo nejsou-li tyto orgny zvoleny, pln jejich funkci len spoleenstv,jehož spoluvlastnický podl na spolených stech domu innejméně jednu polovinu, jinak lenovéspoleenstv,kteř se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéžplat, nebude-li statutrn orgn schopen plnit své funkce z důvodu, že poet lenůvýboru poklesl pod 3 leny, nebo nen-li ve funkci pověřený vlastnk. 10. t. vtl shromžděn Nejvyššmorgnem spoleenstvje shromžděn, které tvoři lenovéspoleenstv. Shromžděn vol a odvolv leny výboru nebo pověřeného vlastnka, vol a odvolv leny kontroln komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zřzen. Do výlunépůsobnosti shromžděn nležrozhodovn o a) změnch ve věcech, které jsou obsahem prohlšenvlastnka budovy podle 4 zkona o vlastnictv bytů, b) schvlen nebo změně stanov, c) uzavřen smlouvy o zstavnm prvu k jednotce se souhlasem lena spoleenstv,ktery je jejm vlastnkem, k zajištěn pohledvek vyplývajcch z úvěru poskytnutého na nklady spojené se sprvou domu, d) změně úeluužvnstavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnch týkajcch se spolených stdomu, e) schvlen ronúetnzvérky, předloženévýborem i pověřeným vlastnkem, spolu se zprvou o hospodařen spoleenstv a sprvě domu; pokud je sprva domu a innosti s n souvisejcvykonvny sprvcem podle l. V, předkld zprvu rovněž sprvce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě, výši přspěvků lenůspoleenstv na sprvu domu a pozemku, popřpadě o výši a způsobu place,ndalšchpřspěvků na innosti uvedené v l. lv, s) výši z1l9 7a úhradu za služby, pokud nen rozhodovn v této věci usnesenm shromždénsvěřeno výboru nebo pověřenému vlastnkovi, h) způsobu rozútovnien služeb na jednotlivé leny spoleenstv, nen- i stanoveno zvlštnm prvnm předpisem nebo rozhodnutm cenového. vymhn plněn povinnost uložených lenůmspoleenstv k tomu přslušnýmorgnem spoleenstv podle zkona o vlastnictv bytů a podle těchto stanov, pokud tuto innost nesvěř do působnostivýboru nebo pověřeného vlastnka, změně osoby sprvce nebo o změně obsahu smlouvy se sprvcem, f) orgnu, i; Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana 4 z 1'1 stran

5 j) k) t) nabývn nemovitých věc, bytů nebo nebytových prostor k úelům,které jsou předmětem innosti spoleenstvpodle zkona o vlastnictv bytů, o majetkových dispozicch s těmito věcmi (převody, darovn, zatěžovn prvy jiných osob, ruen těmito věcmi apod.); totéžplat pro jin prva a jiné majetkové hodnoty, dle pro movité věci; je_li jejich pořizovac cena vyššnež stka uren usnesenm shromžděn, jinak stka vyššnež 50 tisc K v jednotlivém přpadě, stanovenvýšeodměny lenůvýboru nebo pověřeného vlastnka, rozdělen přpadnéhozisku z hospodařen spoleenstv, m) pravidlech pro užvnspolených stdomu, n) schvalovn rozpotu spoleenstv, o) dalšch zležitostech spoleenstv, pokud tak stanov zkon o vlastnictv bytů, anebo si je shromžděn k rozhodnut vyhrad, 4. Shromžděn se schz nejméně jednou za rok. Svolv je výbor nebo pověřený vlastnk. Nen-li zvolen výbor nebo pověřený vlastnk, svolv shromžděn ten, kdo pln funkci orgnů spoleenstv.svolavatel připravuje téžpodklady pro jednn shromžděn. 5. Shromžděn mus být svoln o též,požd-li o to s uvedenm nvrhu pořadu jednn nejméně takový poet lenůspoleenstv,kteř maj alespoň jednu tvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doruentétoždosti, 6. Nespln-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromžděn podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprvněni shromžděn svolat lenovéspoleenstv, jejichž poet hlasů in alespoň jednu tvrtinu všech hlasů. 7, Shr"omžděn se svolv psemnou pozvnkou, kter se doruvšem lenůmspoleenstv, a souasně vyvěsv domě na domovnvývěsce spoleenstv. 8. Psemn pozvnka mus bfi doruena a souasně vyvěšena nejméně 15 dn přede dnem konn shromžděn. V pozvnce se uvede zejména datum, hodina, msto konn a program jednn shromžděn. Dle se v pozvnce uvede, kde se mohou lenové spoleenstvseznmit s podklady k nejdůležitějšmbodům jednn, pokud nejsou tyto podklady k pozvnce připojeny. 9, Jednn shromžděn řdpředseda (mstopředseda) výboru nebo pověřený len výboru, anebo pověřený vlastnk; v přpadě svoln shromžděn svolavatelem podle odstavce 4 věta druh, nebo podle odstavce 6, řdjednn shromžděn len spoleenstv zmocněný tmto svolavatelem. 10. Shromždénje schopné usnšen, jsou-li přtomni lenovéspoleenstv, kteř maj většinu hlasů. K přijet usnesen je zapotřeb nadpolovin většiny hlasů přtomných lenů spoleenstv,pokud zkon nebo tyto stanovy neurujjinak Při hlasovn je rozhodujcvelikost spoluvlastnických podlůlenůspoleenstvna spolených stech domu; lenovéspoleenstv,kteř jsou spoluvlastnky jednotky, maj spoleně jeden hlas. 12, Pťi rovnosti hlasů nebo nedoshne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na nvrh kteréhokoliv,lenaspoleenstv soud. Jde-li o důležitouzležitost, můžepřehlasovaný len spoleenstv poždat soud, aby o n rozhodl. Prvo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsců ode dne přijet rozhgdnut, jinak prvo zanikne" 13. Třtvrtinovévětšiny hlasů přtomných lenůspoleenstvjezapotřeb k přijet usnesen o schvlen nebo změně stanov, prohlšeni vlastnka budovy podle 4 zkona o vlastnictv bytů, c) uzavřen smlouvy o zstavnm prvu k jednotkm podle odstavce 3 psm. c), d) způsobu rozútovncen služeb na jednotlivé vlastnky, e) rozdělen zisku z hospodařen spoleenstv. -a)b)změně Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana5zllstran

6 ř ě ě ú ž ě ě ž ý ě ý ý ř š ů ů ý ěř é ř ě š š ů ř é ř ř ž ě ž š ů ž ě ř ž ř é ú ž ě š ú ů ě é ě ř ý ý ě ř ř é ř ý é é ř ž ý ý ů ř ě ý ů ž ě ý ř ý ěř é ů ř ěř ě ž ý ý ý ý ý Ř ěž ě ý ř ě ý ě ě é ů ě ý é ů ž ě ž ě ý ý ž ě ý ř ě ř ř ř ý ú ý ý ř ř š ý ř ř ř ž š ý Č é ý ž ě ř ř ý ř ý ů ř ý ř ý ěž ý é ů ř é ě š ň ý ň ř ý ž ý ý ý š ř ě š ů ř ř ě š ů ř ý ů ý ž ý ý ý ě ř ý ř é éž ů ě ý š ů š ř ý é ř é ý ý ý é šť ž ě š ů ě ž é ů ž é šť ě ž ě é ů

7 Ů ě ř ě š ě š ě š ě ž é ý ž ř ž ř ú ú é ý ř ů ř ž ě ž ě ř ž ě ř ě š é é ú ý ý ú ž ě ý ěú ů ž ř ě ů ř ú ě é é ž ě šť ř é ě ý ů ž ě ýš ř ě Ů é ýš ú ž šť ú ú ž ř ů ř ů šť é ě ů ý ý ů ř é ň ů ý é Ů ě ž ě ú é ě ř ě é éž š ž ý ě ř ý ů ů ř ř ě š ě ý ů ě é š é ě ž ý ů ř é ř š ý ý š ř ř ěř ý ěř ý ý é ěř ý ú é ěř é ž ě ý ů ý ý ěř ý ů ú é ř š ů ě ý ěř ý š ý ě ý ó ě ž ů ů ěř ý ě ž ú ý ů ž ý ěř é ř é ž ě é ů

8 é ě ř ž ě ý ů ý ý ý ů é ř ř é é ů é ů ě ř ř é ú é ě ý é ů ž ě ž é ý é ůž ý ěř é š ě ý ř é ř ě ů ě ú ř é ý ž ž ž ě ř ů žš ž ůž ž ě ž ů š ž ě ůž ž é ě ě ě ř ú ů é ě ě ě ý ž ě ř é ě ě ů ůž ž ě ý ěř ý ěř é š ů ř ů ř ý š ů ůž ý ř ý é ů ž ě ě é ě é ž ž ů Á Á Č é é é ě ř ě ó ř é ů

9 2. J Spolenými leny spoleenstvjsou spoluvlastnci jednotky nebo manželé,kteř maj jednotku ve spolenémjměn manželů.ze spolenéholenstvjsou spolenlenové oprvněni a povinni spoleně a nerozdlně. Spoluvlastnci jednotky jako spolenlenovémaj postaven vlastnka jednotky a maj prvo na schůzi shromžděn hlasovat jako jeden vlastnk * len spoleenstvs vhou hlasu odpovdajcspoluvlastnickému podlu na spolených stech domu, přiemžvha hlasu je neděliteln. Seznam lenu spoleenstv,jejichž lenstvvzniklo ke dni vzniku spoleenstv,tvoř přlohu těchto stanov. Cleny spoleenstv, jejichž lenstvvznikne za trvn spoleenstv, zapše spoleenstv do seznamu lenůspoleenstvneprodleně poté, kdy len spoleenstv oznm prokazatelně nabyl vlastnic{v jednotky. V Šeznamu dlenů spoleenstv'musbyt u každéholena spoleenstv uvedena vede jména, přjmen, data narozen a msta trvalého pobytu téžvha hlasu při hlasovn na shromžděn. l, xlv Prva a povinnosti lena spoleenstv Člen spoleenstv m prva vlastnka jednotky a lena spoleenstv uveden v přslušných ustanovench zkona o vlastnictv bytů a těchto stanov a m zejména prvo a) úastnitse veškeréinnosti spoleenstv způsobem a za podmnek stanovených zkonem o vlastnictv bytu a těmito stanovami, b) úastnitse jednn shromžděn a hlasovnm se podlet na jeho rozhodovn, c) volit a být volen do orgnů spoleenstv, d) předkldat orgnům spoleenstvnvrhy a podněty ke zlepšeninnosti spoleenstv a k odstraněn nedostatků v jejich innosti, e) obdžet vyútovnzloh na úhradu jednotlivých služeb a vrcen přpadných přeplatků, f) nahlžetdo psemných podkladů pro jednn shromžděn, do zpisu ze schůze shromžděn, do smluv sjednaných spoleenstvma do podkladů, z nichž vychz určenvýše jeho povinnosti podlet se na nkladech spojených se sprvou domu a pozemku a s dodvkou služeb spojených s užvnmjednotky. Člen spoleenstv m povinnosti vlastnka jednotky a lena spoleenstv uvedené v přslušnýchustanovench zkona o vlastnictv bytů a těchto stanov, zejména m povinnost a) dodžovat tyto stanovy a plnit usnesen orgnů spoleenstvschvlen v souladu se zkonem o vlastnictv bytů a těmito stanovami, b) hradit stanovené přspěvry na sprvu Joru pozemku, c) hradit stanovené zlohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývajc d) e) f) g) h) z vyútovn, řdjt se.p1 užvnspolených. st.domu,_ pozemku a, spole_ných zařzen domu prvnmi předpisy a pokyny výrobce nebo sprvce technických zayzen, zdržet se jednn, jmžby zasahoval do prva ostatnch lenůspoleenstv; úpravy jednotky ve svém vlastnictv provdět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického prva ostatnhvlastnkůjednotek a v přpadech, kde to stanov zkon o vlastnictv bytů, provdět úpravy jen se souhlasem všech vlastnkůjednotek nebo na zkladě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastnky jednotek v domě, odstranit na svůj nklad zvady a poškozen, které na jiných jednotkch nebo na spo ených stech domu způsobil sm nebo ti, kteř s nm jednotku užvqi, umožnit instalaci a údržbuzařzen pro měřen tepla a vody v jednotce a odeet naměřených umožnit po předchozm vyzvn přstup do jednotky, pokud to nezbytně vyžaduj úpravy, provoz, opravy apod. ostatnch jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijn i obdobný stav, invýzvu psemně výbor nebo pověřený vlastnk alespoň 3 dny předem, hodnot,. Vzorové stanovy spoleenstvvlastnků jednotek Strana9z1'1 stran

10 é ý ěř é ú ř ý ů ř š é ú ž ý é é ř š ů é ů ú ž ýš ř ě ů é éž Ů ě ů ě ě š ř ý ěř é ěř ř ě ž ě Č ř ř ú é é ž š ů ů é ě š ě ř ý é é ě ě ý Á Á Á Ř Í Č Í ÁŤ ř ů ř ř ý ú ř ě ů ř ý ú ž é ž š ř ý ř ě ě é ř ů ýš ř ě ů ýš ú ž é ú ž š é ů ě ř š é ě ůž ěř éž š ý ě é é é ú ů ý ě ů ě ř ý ú ý ěř ý ůž ě ž ú ě ž ě ž ě ň ě ž ý ů ř š ý ě ů ř ů ý ěř ý é ě ě ú ů é ů

11 Č é ú ů ý é ě ě ě ý ů ý Č é ě ý ů ý ó Ú ů ý ú ž ř ě ú ž ř ě š š ř ř ě ě ě š ů ě ě š ř ů é ý ř š ý ú ž é ú ú ú ž ý ú ř ě ř ě ů ý ů ú ř ý ú ý ř ě ů ú ž ř ě ř ý ž ě ř ú ě ý ů ě ř ů ř ě ě ů ý ě ů ě ř ě ů ř ěň řů ý ě ů ř ý ě ů ř ž ě ů Í Ú ý ř ěň řů ý ě ů é ů

12 Á ů ž Ú š ě é ř ů ž ž ě ů

13 ř Ů š ě ú ž é ů ř ř ě ř ě ů ů ý ú é ů ž ý ů ř é ě ú ž é ý ř š é é é š é ě ů ž ě š ě ř é š é ě ý ě ř ř ý ů ř ý ř ů š ý š ř ů ý š é ě š é ý ě ů ů ž š é ž ý ů é é ž é ř š ý ý ě Ů ř ů š é ů Ů ň ý ř ů é ěř ě ů ě ž ž š é ž ů é š é ů ů ž ý ů ě ů ř ř ů é ú ř ě Ú š é ý ě ž ý ů ě ó ů ě ě é ě ý ě é ě ěř ů ů ě š é é é ž é úó ě ý š ř é ž ě ůž é ů ú ý ě ú ů ý ú ž ě ř ě ě š š ř ý

14 Á Ý Ě ů ů ž ý ě ů ý ěř ý ě ř é šť ú ž é ů ž ě ý ý ě é ž ě ž é ě ý ž é ž ý ř ř ý ěř ý ý ě ě š ů ý ě ě ý ě é ř ý ě ý ě ě ě ý ý ž ý ž é ě ž é ý ě ů ř ř ž ý ý ě ý ě ý ů ý ě ý ž ý šš ž ý ě ý ě ý ř ú řů ý ů ů ř é ý ž é ý ě ž ž ě ů ě ě ý š ý ě é ř ě ý ř é ň ě ý ú ž ý ů ž ý ř ě ý ř ě ž ě ý ě é ř ů ý ůž ý ž ě ý ř

15 ó ó ě ó ů ů ž ó Ť ú ó ů ěň ó ó Ů ěň ý ó ů ě ó ý ů ó Ů Ů ó Ť ó ě ý ý ó Ů Ť ů ó ě ě ý ů ěř é Č ě ú ó ó Ů ó Ť ě ó ě Ť ě ě ě ý ěř ý ř ěř é ó ž ó é ýš ě ě ú ý óř ý ř ě ó ď ě ó ě ýš é ě ě Ů Ť ó ě ú ó ó ů ó ě Ť ě ó ě ě ó Ť ě ýš é ě ý Ť ě ň ó é ě ň ý ř ů ě ó ě ó ó ó ó ž Ť ů ó ý ú Ť

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

é ž ř ř ř Í Í Š Á Í Ú ř ě é ý ě ě ž é ý ě ě é ř ř ž ě ř é ě ý ř ě ý ě ě ř ů ý ú ů ě ě ř ů ý ú ů ě ř é ě ě ě ě ě ř é ý ř ý ý ó ý é ý ř ý ý ů ř ě ý ě Á ý ě ě ý Ž Ž é ě ú é ú ů ě ř ú ř ý Íůů ě ů ě ý é ú ž

Více

ř ř š ř ě ř ř ú ů ů ř ň š ř ěř ř ř ěř ř ř ř ř é ř é ř é š ř ř ř ř Č ú úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ř ú é ř ř ě ě ů Č ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ř š ř Í é é é é ě é ř ž ž é ů ě š é ů ě Č é ř é é ě ř é ř é Č

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

ř ý ř ž Ú Š ř č č č ý č š ř ů ř Š ý ř ř ý ý ý č č ř ř ř ž ů úč č č ý ýš ú ř ř ž ú ý ř ř č ř ž ř ž ř ř ž šť ř Ž ř Ú Š ř ř ř č ž ý č ú ř ý ř ý ů ř ř ř ř ž ý ž ú ž Č ž ř ř ý ů ř č ú ý č š ů snmek katastrln

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA 21. 1 2010 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

ě ů é é é úč ě Č ý ě ý ěř ý ý ý ě Č ě č é š ř ý ěú Č ů ů ě ř é ě ě ě ůž ů ř š ů ý ý ý č ů ú é č š ě ě č ý ž š ě ý ě é ý ů ů ř š ý ř ě ý ž ů ř š ě ž ř š ý ř ě ř Í č ý ř š ý č é é ě é ú ů ý Í č é ř ř d)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012 É č Šč Ž úč ď š ěúč Š š ě č ě ó č ř Ž Úč úč ě ě č Ó ř ěž úž É ó ů ň É č č Ó Ž š řš ř ěž úč Úč ě ď ě ň É ř ěž úč úť ě ď Ů č Š ě ň ú ě ú ě ú ě š ř š ř š č č úč Ť ř ě Á Ú č š ě úč č ě šúč ě š š ě č Ó ř č

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Čl. I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků pro dům Táborská 2304, Benešov (2) Sídlo společenství: Táborská 2304, Benešov, PSČ: 256 01 Čl.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

ÚĚ Í Í Í ú ý ú ě ý ě ě ý ý é ě ý ý ě ě é Č Č Č Č ě ý é š š Č Č ý ýš š Ú Ů š ě ě ú Ů š ú ů ýš ě ď ů ýš Í ě ýš é ě é ě é é ýš ú ě Ů Í é ž ž š ď é é é ž ď é ž é ě šš é š ě ě šš é ů ě Ůý é ě é š é š ě šš é

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Č Č Á ě ý ě ž é ř ě é š ě É ÓňÁ Ž é ě č ó ů ů ó ě řý ř ž ě č š ě ž é š ř č Ž ý ž ří ů ů ě ě é ž ř ě é ů Ž ý Ž ě č ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ě éž ý č ž ž č é é ý ž ž ý ž č ů ě š ě é ř éž č ě ž ř Ž é Ž ě ý ž ž

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

ř ř ě ř ř ř ř ď Ý ě ř ž ťé ř ě Ý ě ř ň ň ř ě ó ůž ě ú ř ř ě ř ř ě ě Ý ř ě ř ě ě ř ž Ř ř ň ř Ď ó ř ě ó ř ž ř ř ň š ř ř Ř ř ň ř ó ě ř ň š ř ř ě ó ě ř ě Í ě Í ř ř ě ř Ž ě ř ů ř ž š ř ř š ů ů Í ě š ř Ů ř ě

Více

é ř ň Č Č ó Á Ř Í Ě Č ÝÚČ ř ť ó ěš ěš úř ě ě ů ř é ř ě ě š éú Č é ž ě ř ě ř ň ě ž ž ě ř ň ž Č Č ř ě š ě é ě ď ú ř é ř ň ř ě žď ú Č é ř Í é ů ž ž š Á š ž ř innost svazkuv roce 2014 Rozpoet: Rozpoetdobrovolnélro

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

ě ů ě é ž ž ů ř ř ý ý ž Ě Ů Á š Š Á Á Á Á é ž é ž ž ž ž é š ě é ř š ěž š ěň ý é ě ý ř ř ý ř é ě ž ý ř ž ž é ů ě ů ý é ů š é ý ů ů ý ů ú ů ý ě ř é ý ě ý é Ě ú Á Á Á Á ů ř é Ý Ě ú Á Š Á Á Á Á ř ž ů šó Ť

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 zapsaných

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Stanovy SVJ Dominova 1/10 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Název: Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky. Sídlo:

Více

í í ž ř ě í ě ší ř ů í Í ý í Ě í ě ší ř ů ž ý ú í Č ř í í ř ř ž é ě í é ě ě é í ř Í í Í ž é í Č ě é ť ř ě í ř í í í í í Č é ď í í í ří í ř í é ř š í Č ú í í ů í í ý í é í ó ý š í ě ří é Ť š í í Ťí ú ší

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 bylo původním vlastníkem budovy a plnilo povinnosti

Více

Z Á P I S. členské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne 4.6. 2013

Z Á P I S. členské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne 4.6. 2013 Z Á P I S 1 lenské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne 4.6. 2013 Program: 1. Zahjení a schvlení programu 2. Volba mandtové, nvrhové a volební komise, ověřovatelů zpisu 3. Zprva o innosti představenstva

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování

Více

Č ř ě ě ř ď ú ů ů ř ř ř ěř ř ěř ř ď é ř é úř ř ř é ř ř ř ř ú úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ď ř é ú ú ř ď ř ž é ě ě ř ě ů ě ú Ž é é ú ů ě ř ď ř ě é ě úř ř é ú ě ř

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům Červenkova 523 527 v Praze 8. se sídlem Červenkova 523, Praha 8 Střížkov, 182 00

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům Červenkova 523 527 v Praze 8. se sídlem Červenkova 523, Praha 8 Střížkov, 182 00 STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům Červenkova 523 527 v Praze 8 se sídlem Červenkova 523, Praha 8 Střížkov, 182 00 2 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Č ý úř Í ř ř ř ý ř ř Č ý ř ř ě ě ř ř ě ý ř ř ě ř Í ř ě ě Ž ř ř ú ý ý ů ř úř ř ř ř ěř ý ř ř ěř ř ř ř ř ř úř ř ú ý ř ř ý ř Á Ě ř ř ř š ě ž ů ý ř ř ř ě ú ý ě ý ř ř Ů ě úč ř ě ř ř ú ř ř ý ě ý ý ý ř ě ř ř ý

Více

Č ř ř Í ř ě ř Ť ú ů ů ř ř ř ěř ť ř ěř ř ď ř ď é ř é úř é ř ř ř ú ú ě úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů é ř ů ě ú ř é ř ř ď ř ř ě ď Í ů žň ř ě ď ř ě ě ú ů é ě ž š ř é ú ě ě ú é ě ě ú

Více

ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

Ý Á Í Í ř é ř ý é é ě š ř ý ě Í ě ř é Ý ě Š ú ř é ď Č ě ě š š š ú ý ř ě ď ě é ř é Š ř ě ř é ř ě ě ř é ý ě Š ě Ž š é ř é ž ý ě Ž ý ž é Ž ž ř ě ě ř ž ě ě ě ř š ěř ř š ěř ř ž éž Ě Č ě ž ě ř ěř ě é ř ě ý ě

Více

Ž ý ř é á ě ř ý ř á ř á ý ř á ď á ě á č ř á ř é ě á ě ý č é ř á ř Í é č ě ř á ď ě á ě žá á č ř á á ď á ý ů ý ů á Í ř á ď ř á ď ř ěř ř á ěř ý Í ř á á ň á á ěř ř ď á ř á á ď é á é ř ř ř á ř Š Ž Ž č á úč

Více

ě ř Ú ň Č ž ěž ě Ž ř ř ě ú ř ě ě ě Ž ěř ě ř ř ě ř ň ě ř ě ů ř ř ž ž ř ůř ě ě š ř ě ě ň ěř ě ě ř ěř ů ř ů ě ů ě ě ž ů Í ř ů ž ž ř ů ř ůž ř ř ř ě ě ů Č ů ú Š Š ř ň Ť ě Ž ě Ž Í ř ěž ů ú ň ě ě ř š ě š ě Ž

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

ý ú ú Ř ó ú ý ě ý ě ě ý ě ž ě ú ý ú ý ú ě ú ž š ě ú ý ěž š ě ě ě ě ú ú ý ý ý Á Ě ě ó š ě ž ů ý ž ó ů ě ě ú ě ú ě ě ý ě ý ú ý ý ě ý ú ů ě ů ý ě ú ě ě ú ý ů ó ě ěž ý ó ý ů ý ž ěž ů ý ú ěž ý ž ý ů ů ý š ý

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení STANOVY Společenství vlastníků Arbesova 1 11 Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství přijalo název Společenství vlastníků Arbesova 1 11 (dále jen Společenství), se sídlem Brno, Arbesova 7, č.p. 7, PSČ:

Více

ů ř ň ř ř ě ř ě ů ě š šť ě é é ž ř é ž ř é ž ů ů ě šť ě ú ž šť ž šť ů ů é ů ů ů é ž é ů ú ř ě ů é é é é ů ř é ě Ť ě ů šť ě é šť š ě ů ě š ů š ř ů Šť ě é é ř š é é ř ě ů ů é ř ě š ř ě ů ů šť ů é ř ě š ř

Více

ň ě ě ě Á ě ř ž ýš ý ř ř ň ý ě ř ž ěž ě ž ý ž ě řů ý řů ú ž ě ž ř ý ú ů ř ř š ě ř ě ý ě ě ř ě ě ú ř ů ž ě ř ř ž Á ě ě ý ý ý ý ý ě ý ř ý ů ý ě ě ř ý ě ř ě ř Č ě ě ř š ě ě ě ý ý ř š ÁŘ ř š ř ů ý ě ř ě ě

Více

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO:

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: 1 NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 1) Název společenství: 2 Část I. Základní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

(dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ. Čl. I Základní ustanovení

(dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ. Čl. I Základní ustanovení (dále jen Stanovy ) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994

Více

ří ý í ř š Š ň Á ÚŘ š í ý ř í ř í ě í éž ř í ř í í ěř í š š ň ěř ý ří í í í í ř í ř í í úř Ž ú í ř í ř í é ř í ř í ú í ý ů ý ů í ě í ě ší ř ů í íř í ř í é í ž í š Š ň ř ť ř í ř í ú í é ú í ě é í í í ř

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou ve smyslu 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

ď ÚŘ Ě Ř Ú Č Ú š Ř Á ÁŠ ý š ú é é ý š ž éž ů Žň ý ď ú ů Žň ý Í Í ú ý é š ů ý ů ůý š Í Ú ů š Ú ý ú Ú ú š ý Ú é éž Í ž Ž Ž ú é Ž Ž é Ž Í šť é ý ů ý ý é ý š Ú ý ú Í š Ů Ž é š š ú ú ú ú ý ů Ž ý é Ž Ž ý ý Ž

Více

Á ý ž ž ů ž ý ů ú ý ř ž š ě ř ě ř ý ř ř ý ž ýž ě š Á ú ú š ě ý ý ě ů ž ů ž ř ě ý ž žů ě ř ůž š ř ýš ú ř š ý ř š ň ý ě ý ěž š ěž ý ě ř ěž ý ý ě ý ů ž š ň ů ů ý ř ř ř ů š ý š ř ý ý ř ý ž ě š š ě ý ů ř úž

Více

Š ŘÁ É É Š ŘÁ É É Ú š ř ř ř ř ý š ě ě ě š ů ý š ě ě š ř ů ý ň ě ě ý ěř ě ů ý ý ě ů ě ě ý ř ě ů ý ř ý ů ý ř ř š ů ř ř ě š ř ě š ů š ř ý ě š ř ý ř ů ř ř ůž ě ě ů ř ě ř ř ě ř Žš ů ř š ů ř ý ý Ž ě ý ř ř Ž

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

č ř Ž Ř Í ě ý ř Č ř Č š ý ý č š č Č ý úř Č ěř ý ě ř ěř č É ě č ý ý č Ú ě ř ř ý ý ý ý č ý ř ř ý ý ý Ž ě ěž č č ř š č ěú č č č ěú č č č ě Ú Ž č č ý ý ú č č Ž ě úč ě ž č ř ú ě ů ř ž ě č č ě Ú č č č ě ú č

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

Á Ě Ý ě ě ň ě ě š ř ů š ř š ě ú ě ů ě ě š ř ů é ě é ě ř ě é ě ř ě Ú ř úř ú ň ř ě Č Ť ě ě š ů ě é ě ě ř ň ř ř ě ě ě ě é ů ě ě ř ů š ú ě ň ě ě š ě š ů ě ú ě ě Č éž ě ř ě ř ě Č éž Č ú ř ě ě ř ú é ě ř ž ě

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

úí Í Í é Č ě ň ň Ř Č ďě ě Ý Ě ě ě š š ě ď ň ě é é Í ě Ů ě š ě š ň ď ě ě ě ě ň Ú Ú š š ě ď ě ěž é é ě ď l k běžnémuspocmu ritu. 19 408702/0600vedenémuu GE Money Bank. 1 ze dne 4.I.20 3 l zrušena z statekpevedennaběžny

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků pro dům č.p. 988, ulice Jurkovičova č.or. 24 a 26, Praha 4, 149 00

Stanovy společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků pro dům č.p. 988, ulice Jurkovičova č.or. 24 a 26, Praha 4, 149 00 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků pro dům č.p. 988, ulice Jurkovičova č.or. 24 a 26, Praha 4, 149 00 Společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 988, ulice Jurkovičova č.

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

ě ř ř é ě Č Ý Á Á Á Ň Á š É Á Í ú ř é ě ř ř é ě ě ě ř Ý ě ř ý ě ě š ř ů ř ý ř Ú ř ěř ř é ě ý ě ř Ž ř ř ě ř é ě ř é ý ř é ř ř Ž š é ř ř ý é ř ý ř ě ř ě ř é ř ě ó š ř ě ó ř ě ř ě ř é ů ý é ř ý ů ě ý é Š

Více

Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý. ď Ý Ý Ý Ý Ý Ý

Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý. ď Ý Ý Ý Ý Ý Ý Č Á Ě ě ě ěž ě ě é ě É Ř Á É Ř ň é é ž ž é ě ň ň é ě é ě é ě ě ů ů ó ě é ú ó ú é ž é ů Á ě ě é é é é ú é ž é ě é ů ě ú é é ě é ú ě ů ů é ú ě é ě ž ů ě ú ň ž é ň ěž ú Í é ů ěž ú ěž ú ěž ú Č ú é ě ů ú é

Více

ď ř ř č Š Š ř č ž č ě úč úč úč š ž ř ů Ú ě ů é š ě ý ř ý ž ř ř ú ř é Ž ý ý ž ř č Ů ů ř ý ý é š ěř é ž š š é ěř š š ř Ě ě ú ě ž úč ž ř é ě ě ř ž ž č ě ř ž č š š ě ů č ě é ž ý č ě š ě ů ě ě ý š ěř ř š č

Více

ó ý ř ů ť ě ř š ř ý ěž ě ň šř ý ů ů ý ř ů ů ý ý ě Ú ýš ý ě ěř š ý ů ř ě ř š ý ř ů š ř ě ěř ů ř ě ú ů Ó ýý š Ú ý ř ů ř š ý ý ů ď š ů ý ý ř ů Č ě ě ě ů ě ř ř Š ěř ě ů ý ř ů ý ý Ž š ý š ř ý ý Ž ý ě ř ě Š

Více

ůř ř é Č ř ř Ř Č Á ř ě ř ď ú ů ů ř ě Í ř ě ř ě ř ř ř ú ů ů ř ě ů ř é ř é ě ú ř ě ě ř ř ř ě é ř ě é ř é ě é ě é é ě é ó é é é é é é ř é é ěž é ú Č ř ř é š ř ě Í ú ů é ě Ú ř ě ě ř ř ř Č ř ě é ě Í é ř ě é

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

š ž Č Č Í ČŠ Á š š ř š ř š Č ó ř ě ř š ř ě š ř š ř ž ř Í ř Ž ěř š š ě ř ě ů ě ů ě š ř š ř šš ě š ě ě š ř ů šť ů ě ů ě ř š š ě š ě š ě ř ě š ě Ž ř ě ř ě š Íš Á š ř š š š š Ž š š ř š š Í Š ú ó ř ř š š Ž

Více

ě ý ť ť é ě č ž é š é ě ž Ž Ž É Ž č č č č č ř ó ó ž č é ěř ě ýš é ž ý ě ž é ú ú ď Ů ú é ž Ť Ť Ť ň ť ň ď Ž ě ý ť é é ě č ž é ýš é ě ž Ž Ž É Ž č č č č č ř é é ž č é ěř ě ýš é ž ý ěž Ú ď ú ď Ú ť ú É Ó ř Ď

Více

ý úř ř ř Č č č ř ů ý ř ř ě č č ý ř ř ě č ř ř ě ý č ř ř Éř ř č ě Ž č ř ě č ř ř ú ý ů ý ů ě č ú Ž š Í ř č ř ě č ú ř ý ř ř ř ěž š ě ř Úř ě č ř ř ř ěř ý ř ř Ž č ěř ř ř č č ř ě Ř č ř úř š ň úč ý ř ř ý č č ř

Více

é úč Á Á Č č ť č ů ř ř é úč č ů Úč é ř Úč ů úč é é ó Úč ň ť úč ů Č é š é é úč ř ř Úč Úč Í úč é úč š úč ř ů úč Í é úč úč é ů úč ů ž úč úč ř ů úč ů ž úč ÚČ Ů ů É ÚČ úč ů ř úč é úč é ř ů é ř č ž é ř ž Úč

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETRŽÍLKOVA 2486-2491

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství Petržílkova 2486-2491 je společenstvím vlastníků jednotek a spoluvlastníků

Více

ť Ý É É ó š Ř ř ň ř é é ž ř ú ě ř ž ě ř š ÚČ ř Č é ř ě ě ř é é ř ě ě ř ě ě ř ě ř ě ě ř š š ž ř ě ě é ř ž Ž é é ř Ů é Ů Ý Ť š ž ž é ř ě ě ž é ř ě ě žž é š ř ě ř ř ě ě š ř Ů š Č ě Č ě š é š ř é š ř ž é ř

Více

Č č č Ž ěš Ž š ř ř š ý š č ů ý ť Ž é č č Ž č ů ý ř š Ž ý ů č Ž é ě č Ž é ř ř Š ů ů é ý č ě č ě š Í ň š ď ů ý ý ěř Ž š ř ě é š é š č č č ř Í č é č é ň Ó č ě Č Ž č č ů ý č ů ř č É ň ř É ý é č ý ů ý ř ě ý

Více

ě ě ě ěš é ú ě ěš ě ě ě ěš é ú ů ě ěš é ě ě ěš ě ú ú ě ě ě ě ď ú ů ú Ř ž Š š ě ó ú ě ú ú ů é é ě é ú ě ě ů é é é ú š ů ú ú ú ě ú ě ú ě š ě é é š ě ž é š ěž é ž š š š ě ě šť ě ě ů ů ě ě ó ě ě ě é ž ě ě

Více

č č č Á Ý ČŮ Ý ř čůč ó č é ý čů ě ř č č ě č č š ý ČŮ ř Š ý é ě č é č é Ů č ý ř ě ů Š čů ř Č é Ů ů é ř ř é ř ě ř ó č ý ů Ů š č Ů ěž Č ě ů š ě ě é é ý ě ý é Č ě Č ě ě é ě ě ř š š š č ě ř š é č ěž Š Š š ř

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ČI. I Název a sídlo. ČI. II Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ČI. I Název a sídlo. ČI. II Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČI. I Název a sídlo 1. Název: Společenství vlastníků Mrkvičkova 1370-1377 2. Sídlo: Praha 17, Mrkvičkova 1375/18, PSČ 163 00 ČI.

Více

ř Ž Í Í É Ž ř ž ř č Á Í Á ř č ž ř ó ú š Ň Á Á Éč ř Ž Í Í É Ř žé ř ž ě ř ě ě š ř ů ř ř ř č ř č ú ž ř ř Č ě ě ě ů ů ě ř ě ř ě ě ě ú ů ě ř ě ž ř ě ě ř č ř ó č ž ř č š ě ě ř Ú ů ů ů žď ě ž ů ě ě ě ř ó ú ó

Více

ý é ů é ě ř é č ě ě ř ý é ů é ř úř ě ř ě č ý é ě š ě ý ř Č ž é ě Č č č č ř é ě ý ž ř ů ř ý ěž ě ň č ý ý ú ž ě ý š ě ý ř č ě ř č ř ěž ř ý ý ý ž č ý é ř ě é é žé é č č ř č č č č ž éž ř ú ě č ř š é ě ůž ý

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

ř ě ě Š ř ů Š Ř Ž ě ú š ř é ř é é š ý ě ř é ý é Ž Ž é š ý ú ř ě Í ý ř Ž é ř é é ž ř ě ř ě Ó é ž ř Ž ž ř ž ž ř ě ř ř ž ř ř ř Ž ř ř Ž ý ý ě ž ž ý ě ř Ž Ž ř ě é ě ř Ž é ř ě ů ř Ž ě ě Í ě ě ů ů ř ž é ř ž Ž

Více

á ť Ť Ú ř ý á úř ó č ú ý ó ř Č č ř ň Úé ý úř ů č Ýé ť á óř Í ě ě á ý úť ě ř š ý Á Í Íú á ě é ř Á á č ř á ě á ř Í éá ě á řá ě ě š ř ů ó ě é č Ž É ě ě Ž ě č ú Ž Ý Ř ě Ú Ň č ó á Í úé É á Ž ň č ě Í Ý á ě é

Více