VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE:"

Transkript

1 Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Dodatek zohledňující závěry z Ř konaného Česká republika Ministerstvo dopravy PROJEKT: Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR POKYTOATEL: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 Praha 8 Tel: Fax: EDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POKYTOATELE: Ing. David Šnorek DATUM:

2 Obsah Obsah 1 Úvod Cíle a rozsah dokumentu Faktory ovlivňující příjmy ze zpoplatnění komunikací Manažerské shrnutí Posuzované varianty Ekonomické hodnocení variant Realizovatelnost a rizikovost variant Administrativní rámec a proveditelnost variant Ekonomické hodnocení WOT analýza a analýza rizik Způsob posouzení variant WOT analýza Analýza rizik Preventivní opatření pro eliminaci rizik eznamy eznam pojmů eznam zkratek eznam tabulek eznam obrázků eznam zdrojů

3 1 Úvod 1.1 Cíle a rozsah dokumentu Dokument Koncepce zpoplatňování silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR Dodatek (dále jen Dodatek ) byl Poskytovatelem zpracován v rámci projektu Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR. Zmíněny projekt zahrnuje sadu konzultačních, analytických, technických, administrativních a dalších činností směřujících k návrhu a přípravě realizace rozšíření zpoplatnění komunikací v České republice. Dokument zohledňuje závěry z Ř ze dne rámci diskuse na předmětném Ř byly projednávány a konstatovány následující skutečnosti: K polovině měsíce listopad 212 připravit zprávu do vlády, a to formou podání informace, ne dokumentu pro rozhodnutí o stavu zpracování koncepce rozšíření mýtného systému na vybraných pozemních komunikacích v ČR. Potřeba vyčíslit výnosy a náklady celkem jak pro variantu, tak i aktualizované varianty A C, viz níže. rámci varianty, tj. bez změny rozsahu zpoplatněných komunikací zvážit navýšení sazeb pro vozidla registrovaná v emisní třídě EURO. Na základě výše uvedených skutečností v tomto dokumentu došlo k pozměnění variant z důvodu posunu rozhodnutí o možném budoucím rozšíření zpoplatnění v ČR. Z tohoto důvodu se nedá očekávat naplnění časového rámce, který je potřebný na přípravu a realizaci varianty C a A. arianta C tak není dále uvažována, jelikož splývá s variantou B. arianta A byla pozměněna na variantu A1, tj. s předpokladem zavedení časového poplatku až od Dále, byla zavedena nová varianta 1, která předpokládá získání dodatečných finančních prostředků již před rokem 217, a to bez nutnosti dalších investic. Tato varianta předpokládá zvýšení mýtné sazby u vozidel s registrovanou emisní třídou EURO. arianty dále uvažují s vypsáním otevřeného výběrového řízení v roce 216 na provozovatele stávajícího mýtného systému. Očekává se, že otevřená soutěž přinese určité snížení ceny za provozování mýtného systému. Podle některých expertních odhadů by mohla úspora provozních nákladů dosáhnout 15 % až 2 %. Pro potřeby tohoto dokumentu bylo konzervativně použito procento snížení provozních nákladů ve výši 15 %. Tento fakt má v konečném důsledku pozitivní vliv na vybrané prostředky z mýta. Dokument byl zpracován s využitím zdrojů, informací a dat poskytnutých Objednatelem či veřejně dostupných. Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich úplnost a správnost. 1.2 Faktory ovlivňující příjmy ze zpoplatnění komunikací Jednotlivé navrhované varianty řešení zpoplatnění pozemních komunikací v ČR byly zpracovány se zřetelem k rozhodujícím faktorům, které mohou ovlivnit a také ovlivňují výběr mýtného. Jde především o následující faktory, které jsou základními rysy jednotlivých navržených variant: Dopravní výkony zpoplatněných vozidel: o Měřeno vztahem ujeté vzdálenosti po zpoplatněných pozemních komunikacích a intenzitou provozu zpoplatněných vozidel. o Faktor je ovlivňován hospodářskou situací v tuzemsku a okolních zemích a je zohledněn ve všech posuzovaných variantách mimo varianty rozšíření formou časového zpoplatnění. Délka zpoplatněných pozemních komunikací: o Prodloužení délky zpoplatněných pozemních komunikací má dopad na zvýšení dopravních výkonů podléhajících zpoplatnění. o Tohoto faktoru je využito u varianty A1 a B. 3

4 Tarifní politika: o Přímo ovlivňuje výběr mýtného. o Faktor je základem pro konstrukci varianty 1. o Jde o optimalizaci změny úrovně a struktury mýtných sazeb. o U časového zpoplatnění (varianta A1) se jedná o rozhodnutí vlády pro stanovení výše ceny K. Investice do pozemních komunikací a dotace EU, a to nepřímo, jelikož jejich objem ovlivňuje maximální možné vážené průměrné sazby mýtné: o Tento faktor nám v budoucnosti může negativně ovlivnit výši mýtných sazeb, budou-li investice do infrastruktury dále klesat. Na celkové ekonomické výsledky po zavedení a rozšíření mýtného mají sekundární vliv i další důležité faktory: Náklady na provoz mýtného systému: o Předpokládá se optimalizace nákladů tím, že výběr nového provozovatele stávajícího mýtného systému EZ (týká se variant, 1, A1) nebo dodavatele nového systému EM (ve variantě B) proběhne formou otevřené soutěže. Efektivita kontrolních činností: o Je nezbytné nastavit optimum mezi náklady na kontrolní systém a jeho účinností a vlivem na udržitelnost celkových příjmů z mýtného. o Problematika je předmětem samostatného projektu a není předmětem této zprávy. Náklady na vymáhání pohledávek: o Je nezbytné optimalizovat proces vymáhání a nastavit výši kumulovaných pohledávek, které je neefektivní vymáhat. o Problematika je předmětem samostatného projektu a není předmětem této zprávy. 4

5 2 Manažerské shrnutí 2.1 Posuzované varianty Na základě rozhodnutí Ř ze dne byly rozpracovány a posouzeny čtyři varianty rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací v ČR, které mají následující základní charakteristiky: arianta A1 - Rozšíření stávajícího mýtného systému o časové zpoplatnění. Časové zpoplatnění vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t se uplatní na silnicích I. třídy s výjimkou těch úseků, které jsou již dnes zpoplatněny výkonově. ozidla prokazují uhrazení poplatku na příslušné časové období vylepením časového kuponu. Předpokládá se možnost zavedení časového zpoplatnění od roku 217. ýkonové zpoplatnění bude zachováno ve stávajícím rozsahu zpoplatněné sítě dálnic, rychlostních silnic a vybraných tranzitních úseků silnic I. třídy, s možností rozšíření o nově dostavované úseky dálnic a rychlostních silnic. Provoz systému výkonového zpoplatnění (nebo také jen EZ ) je smluvně zajištěn do konce roku 216, v dalších letech se počítá se zajištěním provozu EZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. ystém výkonového zpoplatnění bude muset být navíc upraven pro podporu evropské interoperability EET. Obrázek 1 Časový průběh a struktura varianty A EZ 22 7 Dálnice, rychlostní silnice a vybrané ilnice I. třídy (mimo vybrané úseky) EZ Časové zpoplatnění arianta B Zavedení nového mýtného systému od roku 217 (v technologických alternativách satelit a hybrid) a jeho provozování. Nový systém by měl poskytovat provozovateli i uživatelům systému větší variabilitu a flexibilitu, včetně interoperability na Evropskou službu elektronického mýtného (EET). Obrázek 2 Časový průběh a struktura varianty B EZ 227 Nový EM Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. ilnice I. třídy (mimo vybrané úseky) arianta 1 Nulová varianta EURO spočívá v provozu stávajícího DRC mýtného systému (EZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 216 s tím rozdílem, že u nyní zvýhodněné emisní třídy EURO dojde ke zvýšení mýtných sazeb o 25 % od roku 215. Po roce 216 se předpokládá zajištění provozu EZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Změny rozsahu zpoplatněné sítě pozemních komunikací se týkají pouze nově dostavovaných dálnic a rychlostních silnic. Jediné systémové změny se týkají přizpůsobení systému novým požadavkům v souvislosti se zaváděním EET. 5

6 Obrázek 3 Časový průběh a struktura varianty EZ 22 7 Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. EZ arianta Nulová varianta spočívá v provozu stávajícího DRC mýtného systému (EZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 216. Po roce 216 se předpokládá zajištění provozu EZ dodavatelem zvoleným v otevřeném výběrovém řízení. Změny rozsahu zpoplatněné sítě pozemních komunikací se týkají pouze nově dostavovaných dálnic a rychlostních silnic. Jediné systémové změny se týkají přizpůsobení systému novým požadavkům v souvislosti se zaváděním EET. Obrázek 4 Časový průběh a struktura varianty EZ 22 7 EZ Dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. tále platí, že u variant A1 a B je v rámci posouzení uvažováno zpoplatnění sítě v rozsahu délky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd v extravilánu obcí. e zpoplatněním silnic II. a III. třídy není uvažováno, a to především z důvodu, že zpoplatnění těchto se z ekonomického pohledu jeví jako neefektivní. Před zpoplatněním silnic II. a III. třídy by bylo navíc nutno vypořádat řadu kompetenčních, organizačních a realizačních otázek pramenících ze skutečnosti, že silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě krajů. Zejména by bylo třeba sestavit model alokace příjmů a výdajů ze zpoplatnění a dohodnout se na jeho aplikaci s jednotlivými kraji. Nově posuzované varianty rozšíření zpoplatnění jsou porovnávané proti tzv. nulové variantě, spočívající v provozu stávajícího mikrovlnného mýtného systému (EZ) na současných zpoplatněných komunikacích i po roce 216. Posuzované varianty byly analyzovány z ekonomického hlediska a z pohledu proveditelnosti, realizovatelnosti a rizikovosti. 2.2 Ekonomické hodnocení variant arianty A1 a 1 znamenají přibližně stejný dodatečný příjem z mýta. U varianty 1 tento dodatečný příjem představuje od roku 215 každoročně cca 85 mil. Kč. U této varianty nejsou potřeba dodatečné významné počáteční náklady. arianta A1 představuje v prvním roce počáteční náklady 262 mil. Kč a od následujícího roku generuje cca 8 mil. Kč dodatečných čistých příjmů ročně. arianta B (hodnocena v technologicky podmíněných sub-variantách BH hybridní a B satelitní) přestavuje dodatečný příjem ve výši cca 2,5 mld. Kč ročně. Investice potřebná k dosažení těchto příjmů byla vypočtena ve výši 3,6 až 4,4 mld. Kč. v závislosti na mýtné technologii. Za daných předpokladů se varianta B z pohledu efektivnosti jeví jako nejlepší, a to v pořadí BH, B. 2.3 Realizovatelnost a rizikovost variant Dle provedené WOT analýzy jsou všechny varianty z pohledu realizovatelnosti možné a proveditelné. 6

7 arianty A1 a B jsou založeny na rozšíření rozsahu zpoplatněné sítě. Za předpokladu platnosti současné právní úpravy vyvolávají nutnost nově zpoplatněné komunikace označit adekvátním dopravním značením. Zatímco zvýšení příjmů ze zpoplatnění je u variant A1 a B vyvoláno rozšířením zpoplatněné sítě, u varianty 1 zvýšením stávajících mýtných sazeb. U této varianty 1 přitom není potřeba dodatečné počáteční investice a dosáhne se srovnatelného zvýšení příjmů jako ve variantě A1. labou stránkou varianty A1 je souběh časového a výkonového zpoplatnění, což znamená, že vozidla musí být vybavena jak palubní jednotkou, tak časovým kuponem. Lze předpokládat, že jakákoliv varianta znamenající rozšíření zpoplatněné sítě (tj. varianty A1 a B) nebo zvýšení mýtných sazeb (varianta 1) vyvolá odpor dopravců. Jako spravedlivější lze z pohledu uživatelů vnímat zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, což je také způsob zpoplatnění preferovaný ze strany EU. případě časového zpoplatnění bude nutné rozhodnout o výši ceny nově zavedených silničních kuponů. ýběr nejvhodnějšího řešení je však nutné učinit v kontextu cílů rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. arianta je možná, nicméně znamená, že nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě PK. Za předpokladu otevřené soutěže na služby provozování mýtného systému lze od roku 217očekávat snížení provozních výdajů. Tato varianta je také současně nejméně riziková, avšak strategicky neutrální, tj. bez rozvojového potenciálu. Jako středně riziková byla vyhodnocena varianta 1, která předpokládá navýšení mýtných sazeb, což s sebou přinese odpor dopravců a možnost zvýšení vyhýbání se mýtné povinnosti. íce rizikové byly vyhodnoceny varianty A1 a B. yšší rizikovost vykazuje varianta B, z důvodu zavádění zcela nového systému a komplikacemi spojenými s migrací dat a přechodu všech uživatelů PK na novou technologii. arianta B má však ze strategického hlediska nejvyšší rozvojový potenciál. 2.4 Administrativní rámec a proveditelnost variant Ze závěrů z Ř ze dne plyne, že nebude naplněn časový rámec potřebný na přípravu a realizaci varianty C a A. Toto nastane z důvodu pravděpodobného nepřijetí potřebných legislativních rozhodnutí/opatření před limitním datem Protože se tento termín posouvá, musely být odpovídajícím způsobem upraveny jednotlivé variantní návrhy. arianta A byla upravena a pozměněna na variantu A1, s předpokladem zavedení časového poplatku až od Nově byla zavedena varianta 1, která předpokládá získání dodatečných finančních prostředků již před rokem 217, a to bez nutnosti počátečních investic. Tato varianta je založena na zvýšení mýtné sazby u vozidel registrovaných v emisní třídě EURO. 7

8 3 Ekonomické hodnocení Ekonomické posouzení vychází z porovnání jednotlivých navržených variant vůči současnému stavu (tedy vůči variantě ). Předpokládá se výběr nového provozovatele stávajícího mýtného systému (poskytovatele služeb) od roku 217. Příjmy jsou v této variantě vyčísleny na úrovni roku 211 a odhadu roku 212 a prodloužením do následujících let. ýdaje jsou převzaty z dat ŘD a ve stejné výši projektované až do roku 216. Následně, po výběru nového dodavatele, by mohlo být dosaženo nižších provozních výdajů o 15-2 %, než je stávající stav. Níže uvedené analýzy předpokládají 15% snížení provozních nákladů a indexování těchto výdajů v dalších letech. Počáteční investice je vždy vynaložena jednorázově, a to ve všech uvažovaných variantách. Tento zjednodušený model nemusí odpovídat konečnému smluvnímu ujednání, kde počáteční investice může být rozložena do více let či promítnuta do ceny služby. Následující tabulka shrnuje možné ekonomické dopady jednotlivých variant. Obsahuje vždy řádek se stávajícími příjmy a výdaji a změny, které způsobí zavedení jiné varianty. Rozdílový řádek zobrazuje odlišnosti v absolutních číslech oproti variantě. arianta B je vyčíslena s ohledem na specifika technického řešení ve dvou sub-variantách, a to s využitím hybridní technologie (označení BH ) a satelitní technologie (označení B ). 8

9 Tabulka 1 Přehled variant arianta Položka Příjmy ýdaje Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% 25% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% Příjmy ýdaje A1 Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 23% 23% 19% 19% 19% 19% 19% 2% 2% 2% 2% 2% Rozdíl oproti variantě Příjmy Příjmy A ýdaje ýdaje A Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% 28% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Rozdíl oproti variantě

10 arianta Položka BH Příjmy Příjmy BH ýdaje B ýdaje BH Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% Rozdíl oproti variantě Příjmy Příjmy B % 19% 16% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 14% 13% ýdaje ýdaje B Peněžní tok Poměr výdajů k příjmům 25% 73% 21% 17% 18% 16% 25% 19% 17% 16% 16% 13% Rozdíl oproti variantě

11 4 WOT analýza a analýza rizik Kapitola obsahuje posouzení realizovatelnosti variant rozšíření zpoplatnění na základě WOT analýzy a na základě analýzy rizik. 4.1 Způsob posouzení variant Prostřednictvím WOT analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky a dále příležitosti a hrozby spojené s realizací jednotlivých variant rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací. rámci analýzy rizik jsou vymezena rizika jednotlivých variant a na obecné úrovni navržena preventivní opatření na eliminaci rizik a jejich dopadů. Při posouzení byla zohledněna existence stávajícího mýtného systému (EZ) a možná omezení vyplývající z existujících smluvních vztahů. 4.2 WOT analýza Kapitola obsahuje závěry WOT analýzy realizačních variant rozšíření zpoplatnění PK v ČR. ilné a slabé stránky, hrozby a příležitosti jednotlivých variant jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 2 WOT analýza realizačních variant arianta ilné stránky 1 A1 Ověřená technologie a fungující procesy EZ. polehlivý provoz. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 217. labé stránky Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktura podél PK. Rozsah zpoplatněné sítě zůstane zachován. Ověřená technologie a fungující procesy EZ. polehlivý provoz EZ. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 217. Bez potřeby dodatečné investice. Dodatečné (zvýšené) příjmy jsou k dispozici již od roku 215. Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktura podél PK. Rozsah zpoplatněné sítě zůstane zachován. Zkušenosti z prodeje dálničních kupónů. Existující a fungující distribuční síť. Dostatek času na přípravu rozšíření časového zpoplatnění. Ověřená technologie a fungující procesy EZ. polehlivý provoz EZ. Dostatek času na přípravu zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele služeb od roku 217. Nutnost označení zpoplatněných úseků: vysoké náklady, velký rozsah, nákladné změny. Nesystematický přístup ke zpoplatnění silniční sítě na území ČR. Komplikovanost pro uživatele komunikací daná souběhem dvou řežimů zpoplatnění časového a výkonového. Nutnost využití stávajících technologií, zejména infrastruktury podél PK (ve vztahu k dalšímu provozování EZ od r. 217). 11

12 arianta B ilné stránky arianta Dostatek času na změnu právních předpisů. Dostatek času na přípravu zadávacích řízení (zejm. na nový mýtný systém a související služby a na realizaci přeznačení PK). Dostatek času na přípravu transformace EZ na nový mýtný systém. Jasné smluvní rozdělení původního EZ a nového systému EM pro zadávací řízení. ystém poplatků zohledňující skutečně ujetou vzdálenost po zpoplatěných PK je vnímán jako spravedlivější než časové zpoplatnění a je preferován právními předpisy EU. labé stránky Příležitosti Dosažení výhodnějších smluvních a cenových podmínek poskytování služeb novým poskytovatelem po roce 216. Hrozby 1 Dosažení výhodnějších podmínek poskytování služeb po roce 216. Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. A1 B Nutnost označení zpoplatněných úseků: vysoké náklady, velký rozsah, nákladné změny. Nutné vyřešit přechod z EZ na nový systém migraci dat, převod distribuční sítě CP DP a vybavení vozidel jiným druhem OBE před dokončením smluvního vztahu se současným poskytovatelem služeb. Pro ŘD nutnost dořešit majetkový útlum EZ. Nutno dořešit povinnost po dobu 4 let od ukončení provozu EZ vracení EZ OBE. Nutno vypořádat nespotřebovaný přednabitý kredit na prepay účtech (převod/vrácení zůstatku). Obtížné převzetí W aplikací od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů (na poskytování služeb od roku 217). Obtížné převzetí W aplikací od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů (na poskytování služeb od roku 217). Odpor dopravců z důvodu navýšení mýtných sazeb. Překročení nejvyšší přípustné hodnoty průměrného váženého mýtného podle měrnice (Z1). Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. Dosažení výhodnějších smluvních a cenových podmínek poskytování služeb novým poskytovatelem po roce 216. Obtížné převzetí W aplikací EZ od stávajícího poskytovatele služeb, které nelze detailně specifikovat v zadávací dokumentaci. Odpor dopravců. Získání dodatečných finančních prostředků na silniční infrastrukturu. Zvýšení flexibility po roce 217 pro rozšiřování rozsahu zpoplatnění, např. při řešení objížděk a/nebo zpoplatnění na silnicích nižších tříd. Riziko prodlužování realizace z důvodů stížností neúspěšných uchazečů. Odpor dopravců. arianty A1 a B znamenají rozšíření zpoplatněné sítě. Za předpokladu platnosti současné právní úpravy znamenají nutnost nově zpoplatněné komunikace označit adekvátním dopravním značením. 12

13 Získání dalších finančních prostředků je u variant A1 a B vyvoláno rozšířením zpoplatněné sítě, u varianty 1 zvýšením stávajících sazeb. U varianty 1 přitom není potřeba počáteční investice a dosáhne se podobných zisků jako ve variantě A1. labou stránkou varianty A1 je souběh časového a výkonového zpoplatnění, což znamená, že vozidla musí být vybavena jak palubní jednotkou, tak časovým kuponem. Lze předpokládat, že jakákoliv varianta znamenající rozšíření zpoplatněné sítě (tj. varianty A1 a B) nebo zvýšení mýtných sazeb (varianta 1) vyvolá odpor dopravců. Jako spravedlivější lze z pohledu uživatelů vnímat zpoplatnění na základě ujeté vzdálenosti, což je také způsob preferovaný ze strany EU. případě časového zpoplatnění bude nutné rozhodnout o výši ceny nově zavedených silničních kuponů. Z výše uvedené WOT analýzy vyplývá, že všechny varianty jsou z pohledu realizovatelnosti možné. U varianty 1, u které není potřeba dodatečné investice, lze očekávat dosažení podobných čistých peněžních toků jako ve variantě A1. arianta B znamená dosažení vyšších příjmů a rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. arianta je možná, nicméně znamená, že nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě PK. Za předpokladu výběru nového poskytovatele služeb v otevřené soutěži, lze od roku 217 očekávat snížení provozních výdajů. ýběr nejvhodnějšího řešení je nutné učinit v kontextu cílů rozvoje zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. 4.3 Analýza rizik Pro analyzované varianty možností rozšíření výkonového zpoplatnění byla vybrána a vyhodnocena níže uvedená základní rizika. Tabulka 3 Hodnocení rizik Riziko Nepřijetí změn právních předpisů před zahájením rozšíření zpoplatnění Nedodržení termínu realizace změn dopravního značení Nedodržení plánovaného termínu zahájení zpoplatnění/poskytování služeb (z důvodů jiných než nedodržení termínu realizace změn dopravního značení) Odpor dopravců, nesouhlas s výší sazeb mýtného, resp. s cenou silničních kuponů pro nové zpoplatněné PK Objíždění, vyhýbání se mýtné povinnosti 1 A1 B N Riziko spojené s provozními vlastnosti, výkonností a spolehlivostí nového systému Riziko spojené s migrací dat a služeb a organizací přechodu na nový systém v roce 217 Nespokojenost uživatelů při existenci dvou režimů zpoplatnění Obtížné převzetí W aplikací od stávajícího poskytovatele služeb. Přechod všech uživatelů PK na nové technické řešení a migrace dat ze starého (EZ) do nového (EM) systému, včetně finančního vypořádání závazků a pohledávek ve vztahu k uživatelům PK 13

14 Riziko 1 A1 B Celkem počet rizik N 1 Celkem počet rizik Celkem počet rizik oučet bodů N nízká míra rizika, váha 1 střední riziko, váha 2 velké riziko, váha 5 prázdná buňka bez rizika Jako nejméně riziková byla vyhodnocena varianta tedy varianta, kdy nedojde k rozšíření zpoplatněné sítě a bude pokračovat provoz stávajícího EZ (je předpokládáno otevřené výběrové řízení na poskytovatele služeb provozu EZ od roku 217). Jako středně riziková byla vyhodnocena varianta 1, která předpokládá navýšení mýtných sazeb, což s sebou přinese odpor dopravců a možnost zvýšení vyhýbání se mýtné povinnosti. Jako více rizikové byly logicky vyhodnoceny varianty A1 a B. yšší rizikovost vykazuje varianta B, z důvodu zavádění zcela nového systému a možných komplikací spojených s migrací dat a přechodem všech uživatelů PK na nové technické řešení zpoplatnění Preventivní opatření pro eliminaci rizik Základním předpokladem preventivní eliminace rizik jsou následující opatření: Přijetí potřebných legislativních změn před zpracováním zadávací dokumentace pro jednotlivá zadávací řízení. Otevřená a nediskriminační zadávací řízení zahájená v dostatečném předstihu před požadovaným termínem realizace (zadávací řízení dle potřeb jednotlivých variant zadávací řízení na poskytovatele služeb provozu EZ od roku 217, na výrobu a distribuci K, na přeznačení zpoplatněných PK, na dodavatele / poskytovatele služeb nového mýtného systému, na projektového manažera, na právního poradce, na technického poradce a další). Koordinace všech činností zpracování zadávací dokumentace a vlastních zadávacích řízení předem vybraným projektovým manažerem se zkušenostmi z obdobných projektů. Nastavení objektivních měřítek kvality a jejich provázání s odměnou poskytovateli služeb. Detailní plán rizik a preventivních opatření pro eliminaci rizik pro celý projekt. mluvní podmínky zahrnující mimo realizační a provozní fáze projektu, také případnou útlumovou fázi a migraci dat a služeb na dalšího poskytovatele. Projektový a smluvní management během celého životního cyklu projektu. Úzká spolupráce projektového managementu se všemi zainteresovanými stranami. Otevřená komunikace s veřejností o projektu. 14

15 5 eznamy 5.1 eznam pojmů Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující slova, výrazy a pojmy použité v tomto dokumentu nebo jeho přílohách níže definovaný význam. Pojem Objednatel Poskytovatel Právní předpisy měrnice 1999/62/E měrnice 26/38/E měrnice 21/4/EU měrnice 211/76/EU 5.2 ýznam Česká republika Ministerstvo dopravy, smluvní strana mlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR, uzavřená dne Deloitte Advisory s.r.o., smluvní strana mlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického mýta v ČR, uzavřená dne Relevantní (vzhledem ke kontextu, ve kterém je tento termín užit) platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie. měrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/E ze dne 17. června 1999 výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. měrnice Evropského parlamentu a Rady 26/38/E ze dne 17. května 26, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. měrnice Evropského parlamentu a Rady č. 21/4/EU ze dne 7. července 21 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy měrnice Evropského parlamentu a Rady 211/76/EU ze dne 27. září 211, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. eznam zkratek Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující zkratky použité v tomto dokumentu nebo jeho přílohách níže definovaný význam. Zkratka ČH D D EK EP EZ MD ýznam Čistá současná hodnota Dálnice Dopravní výkon (vozkm) Evropská komise Evropský parlament Elektronický systém výkonového zpoplatnění; současný DRC mýtný systém elektronického v ČR, jehož prostřednictvím je vybíráno mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích I. třídy. Ministerstvo dopravy ČR NP OBU / OBE PK Net Present alue = ČH čistá současná hodnota Elektronické palubní zařízení (On Board Unit / On Board Equipment) Pozemní komunikace (silniční infrastruktura) R Rada ŘD K Rychlostní silnice Rada EU Ředitelství silnic a dálnic ČR ilniční kupón platný na silnicích I. až III. třídy podle analyzované varianty ÚPEM Úsek provozovatele elektronického mýtného systému (v ŘD) 15

16 5.3 eznam tabulek Tabulka 1 Přehled variant... 9 Tabulka 2 WOT analýza realizačních variant Tabulka 3 Hodnocení rizik eznam obrázků Obrázek 1 Časový průběh a struktura varianty A Obrázek 2 Časový průběh a struktura varianty B... 5 Obrázek 3 Časový průběh a struktura varianty Obrázek 4 Časový průběh a struktura varianty eznam zdrojů (Z1) měrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/E ze dne 17. června 1999 výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. (Z2) měrnice Evropského parlamentu a Rady 26/38/E ze dne 17. května 26, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. (Z3) měrnice Evropského parlamentu a Rady 211/76/E ze dne 27. září 211, kterou se mění směrnice 1999/62/E o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. (Z4) měrnice Evropského parlamentu a Rady č. 21/4/EU ze dne 7. července 21 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. (Z5) Rozhodnutí Komise evropských společenství o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků z 6. října 29 (Z6) Zákon č. 13/1997 b., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (Z7) Zákon č. 361/2 b., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (Z8) Zákon č. 56/21 b., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 b., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 37/1999 b. (Z9) Nařízení lády ČR č. 484/26 b., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení 484/26 b. ). (Z1) yhláška Ministerstva dopravy č. 527/26 b. ze dne 24. listopadu 26 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 14/1997 b., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen yhláška 527/26 b. ). (Z11) yhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 3/21 b., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. (Z12) Zákon č. 137/26 b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejm. Zákona č. 55/212, kterým se mění zákon č. 137/26 b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). (Z13) Prováděcí pokyny Ministerstva dopravy ČR pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech (dostupné online: (Z14) ýsledky celostátního sčítání dopravy 21 (dostupné online: 16

17 (Z15) Jednotlivé výstupy, prezentace a další materiály projektu Dopravních strategií Ministerstva dopravy ČR (dostupné online: ). (Z16) FDI ceny DK, výroční zprávy za rok 29 až 211 (Z17) tudie osazení dopravních značek na silnice I. třídy (Interoperabilní mýtný systém),father a on spol. s r.o., 211 pro ŘD (Z18) Metodika výpočtu maximálního váženého průměrného mýtného, studie ČUT a Deloitte, rok 211 (Z19) TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, rok 21 (Z2) Česká národní banka ( (Z21) Ředitelství silnic a dálnic ( (Z22) Analýza možností rozšíření výkonového zpoplatnění, Deloitte (Z23) DWH mýtného systému (Z24) tatistika FDI poskytnutá od MD (Z25) Centrální registr vozidel (Z26) Celní správa České republiky, ( 17

18 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese polečnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 15 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 182 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality. 212 Deloitte Česká republika

Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Česká republika Ministerstvo dopravy

Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Česká republika Ministerstvo dopravy Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Česká republika Ministerstvo dopravy PROJEKT: POSKYTOVATEL: Technické poradenství pro projekt rozšíření

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1 Řízení realizace projektu Úspěšný start do světa projektového řízení Romana Hůlková 3. června 2014 1 Agenda Představení 3 Společnost Deloitte 4 Cíl projektového řízení x Cíl realizace projektu 9 Jak uřídit

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý. ď Ý Ý Ý Ý Ý Ý

Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý. ď Ý Ý Ý Ý Ý Ý Č Á Ě ě ě ěž ě ě é ě É Ř Á É Ř ň é é ž ž é ě ň ň é ě é ě é ě ě ů ů ó ě é ú ó ú é ž é ů Á ě ě é é é é ú é ž é ě é ů ě ú é é ě é ú ě ů ů é ú ě é ě ž ů ě ú ň ž é ň ěž ú Í é ů ěž ú ěž ú ěž ú Č ú é ě ů ú é

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou BYOD 2 Wearables Co společnostem přináší a co jim berou D Obsah Představení wearables Výhody wearable technologií Bezpečnost wearable technologií Pohled do historie Digitální hodinky Hamilton /Pulsar Náramková

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015 Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky 19. března 2015 Agenda Právní a daňové novinky Akvizice Výstavba Prodej 2 Akvizice 3 Akvizice Aktuální právní otázky Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Finanční nástroje, stav v Evropě a ekonomická politika

Finanční nástroje, stav v Evropě a ekonomická politika Finanční nástroje, stav v Evropě a ekonomická politika Luděk Niedermayer Březen 2013 Situace u nás Něco nové pod sluncem? V novodobé ekonomické politice ČR lze nalézt: Použití finančních nástrojů Vytváření

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň Ť š Ť É éť š Ť š éť š éť š ď éť š éť š éť š éť š Ú éť š š Ť š š ě š Ť š é Ť š Ť Ť š Ť Ť š ď Ť Ť š Ú Ě é Ť š Ť š é Ť š Ř š ž Ž ě ď é Ť š é Ť š Ž ž é Ť é Ť š é ě ě ď ě Ť š Ť š é Ť š é é š

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

ř ú ú Š Í Á É ř ř ř é é ř ř š é ř ř š ř é ž é ž š é š é é ř ů ž ž ř é ř ů é é ž é ř é é ř é ú é é ž é é š ň é ř š é š é Ť é ř ů ž ž ď ř é é é ž ř é Š ů é ř é ř é Š ú ř Í ž ž ř ř Í é š ž é ř Ť š ř ř ř š

Více

ň ý ě ý ý ý ě ň ý ě ý Ú ú ň ň ý ě ý ó ž ý ň ě ě ě ú ú Ř ň ň ý ě ý ě ě ž ý ž ě ý ě ý ě ě ů ě Ů Č Í Ě Á Á Í ě ě ě ě Ž Ů ú ě ě ě Ú ě ů ě ý ě ě ú ň ý ě Ů ž ů ž ě ý ý ý ý ě Č Č ě Č ě ů ý ě ý ý ž ě ě ž ů ž ě

Více

ě ě ú ě ě ě ě ě ň ě ň ů ě ů Ý ě ě ů ň ě Í ě ň ě ě Ž ě ň ě ě ú ů ú ě ě ě ú ě ě ě ě ě ě ů ě ů ě ě ú ů ě ě ě Ž ů ě ě ú Ž Ž Ú ě ě ě ě Ž Ž ě ť Ž Í ě Ž ě Ž Ž ů ěž ů ěž ě Í Ú ů ě ů ě Ž Ž Ž ě ě ě ů ě ě ě ě ě ů

Více

č ě č ě Ž Ž č č Ť ě Ú ě Ž ě ě ě ě ž ě ď ě Ť ě ě ě Ť Ť ž č ě Ř Á Ř Ě Á ÁŘ Á Á Ť ě Š Š ě ť čď č Ě Í Á Ť Žč Ť č Ť Ť Ť Ť č Ó Ť ě Ť č Š ě ě č č ě č ě č ď ě ě Í ř Ť ď ě ě ě ě ě ť Ě Í Ť ě č Í ě č ě Ť č Í ě Ť

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Ý Ě Ú Ý Ů Ý Ů ě ě ú É Ř É Ý ú š ě Ú ť Ó Ó ó ď ů ď ů ů ů ě ů ú ů ů ů ů ě ů ú ě ů ď ů ů ů ě ů ú ů ů ů ů ě ů ú ů ž ěž ěž ú ů Ú ů ú Ř ů ď Ť Ó Ř ů ů ů ů ů ů ů ť ů Ú ú ú ě ů ů ů ó ů ó ď ó ó ů ů ú ó ó ů ů ú Ř

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015 Sdílení informací ve zdravotnictví Březen 2015 Osnova Idea sdílení informací ve zdravotnictví Jaké soubory informací se ve zdravotnictví nacházejí a kdo k nim má přístup? Jaké právní předpisy upravují

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time (

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hodnocení dopadů regulace po zpoplatnění všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací (D+R) a vybraných silnic I.třídy (VS

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Právní novinky. březen 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. březen 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika K technické novele zákona Dne 10. února 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR další tzv. technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb.,, ve znění schváleném

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Zákonem roku je pro české podnikatele evropská směrnice podporující propojení obchodních rejstříků

Zákonem roku je pro české podnikatele evropská směrnice podporující propojení obchodních rejstříků Tisková zpráva Ambruz & Dark/Deloitte Legal Kontaktní osoba: David Pilař Pozice: Marketing Manager Tel.: +420 246 042 927 Mob. +420 604 100 491 Email: dpilar@deloittece.com Zákonem roku je pro české podnikatele

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více