Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 6. ročník Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) občanská výchova Domov - obec, region/ Region Vymezení regionu Luděk Wala Datum zpracování srpen 2010

2 Obsah: 1 DOMOV - OBEC, REGION DOMOV - OBEC DOMOV OBEC OBECNÍ SAMOSPRÁVA OBECNÍ ZŘÍZENÍ ORGÁNY OBCE NAŠE OBEC KARVINÁ HISTORIE KARVINÉ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA KARVINÉ VÝZNAMNÍ KARVINŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI SPJATÉ S MĚSTEM KARVINSKÉ POVĚSTI A LEGENDY REGION VYMEZENÍ REGIONU

3 1 Domov - obec, region V této kapitole se dozvíte: Co je domov v širším slova smyslu, jaké významy může mít slovo obec, co se rozumí obcí v České republice Co je obecní zřízení, jaké jsou orgány obce Jaká byla minulost Karviné Které významné památky se v Karviné nacházejí Které významné nebo známé osobnosti se narodily, nebo působily v Karviné Které pověsti a legendy se vážou k území dnešní Karviné Co je region a jaké jsou rozdíly mezi regiony. Budete schopni: Určit co vše je domovem, rozlišit významy pojmu obec, vysvětlit proč je pro lidi užitečné žít spolu v rámci obce Umět rozlišit záležitosti týkající se státní správy a samosprávy, popsat čím se zabývají orgány obce Popsat nejdůležitější historické mezníky v historii Karviné Popsat nejdůležitější historické památky v Karviné Vyjmenovat významné karvinské rodáky Převyprávět obsah významných karvinských pověstí Určit co je region, umět rozlišit regionální zvláštnosti Klíčová slova této kapitoly: domov, obec, základní samosprávná jednotka obecní samospráva, výkon státní správy, zastupitelstvo, rada, starosta/primátor, obecní/městský úřad/magistrát Solca, Fryštát, Karviná karvinské památky karvinští rodáci karvinské pověsti a legendy region, administrativní jednotka, kulturně-historické regiony Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 4 + 7,5 hodiny (teorie + řešení úloh) 3

4 1.1. Domov - obec Domov Domov pro většinu z nás znamená náš byt dům a naši rodinu. Místo, kde žijeme s blízkými lidmi, které důvěrně známé, máme k němu citový vztah. V širším slova smyslu je domovem také obec - město a lidé v ní žijící, naše vlast a planeta Země. Vyjádři jednou větou, co pro tebe znamená domov. Kdo je člověk bez domova? Z jakých příčin se může člověk ocitnout v takové situaci. Připrav pro kamaráda z ciziny krátký program pobytu v našem městě. Popiš důležitá a zajímavá místa v našem městě Obec Jaké významy může mít slovo obec? 1) Obec je okruh lidí (spolek, sdružení, korporace, skupina), kteří mají něco společného - povolání, zájem ( akademická, čtenářská, překladatelů a tlumočníků, sokolská ). 2) Obec je typ lidského osídlení (osada, vesnice, město), ale i místo kolem něj (pole, lesy, cesty). Území obce je ohraničeno katastrální hranicí a nazývá se katastr. Všechna místa České republiky patří do katastru některé obce. 3) Obec je samostatné společenství občanů žijících pospolu. Je základní (nejmenší) územně samosprávnou jednotkou, na které je naše republika rozčleněna. Mluvíme-li o obcích, máme na mysli sdružování lidí na základě určitých shodných zájmů, na základě vědomí, že je užitečné spolupracovat, být pospolu a společně řešit problémy, které ze soužití příslušníků obce vyrůstají. Co se rozumí obcí v České republice. Celé území České republiky se člení na obce. Každá obec má jméno, může mít svůj znak a obecní prapor. Má svůj majetek a finanční zdroje, s nimiž samostatně hospodaří podle svého rozpočtu. Druhy obcí podle velikosti: a) vesnice b) obce městského charakteru města 4

5 c) statutární města (jejich území se může členit na městské obvody- části) d) hlavní město Praha Obec tvoří: a) obytné části (zástavba - domy, silnice, parky) b) volná krajina (cesty, pole, louky, rybníky lesy) c) obyvatelé Obyvatelé obce: a) osoby, které v ní trvale bydlí b) osoby, které mají čestné občanství obce Do obce patří i ti, kteří na území obce pracují, podnikají, vlastní pozemky či stavby obyvateli obce ale nejsou. Proč je pro lidi užitečné žít spolu v rámci obce? Co spojuje obyvatele obce: a) obývají společně nějaké místo b) podílí se na obecní samosprávě - společně rozhodují o důležitých záležitostech obce (veřejný pořádek, ochrana majetku, obhospodařování majetku, společná pravidla jednání platná na území obce) Obec jako základní samosprávná jednotka má svá práva a povinnosti, je právnickou osobou. Nepodléhá nadřízenému státnímu orgánu, řídí se pouze zákony. V právních vztazích vystupuje a jedná samostatně svým jménem a na svoji odpovědnost Jaké významy má slovo obec? Co může patřit mezi symboly obce? Vyjmenuj druhy obcí v ČR. Kdo jsou obyvatelé obce? O čem rozhodují obyvatelé obce? Komu podléhá obec? Vyjmenuj podle mapy všechny obce, se kterými sousedí Karviná. Kde v najdeš v Karviné Katastrální úřad? Co je jeho úkolem? Popiš znak a prapor Karviné. Jaké symboly a barvy obsahuje? Jaká je jejich historie? Zjisti co znamenají označení: městys, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností V minulosti existoval pojem středisková obec. Který slavný český film má část tohoto pojmenování v názvu? 5

6 Domov je místo, kde žijeme s blízkými lidmi, které důvěrně známé, máme k němu citový vztah. V širším slova smyslu je domovem také obec - město a lidé v ní žijící. Slovo obec může mít různé významy. Může to být okruh lidí stejné profese či zájmu, oficiální sdružení nebo spolek, typ lidského sídla (vesnice, město), území, na němž lidské sídlo stojí, nebo společenství občanů, žijících pospolu v rámci určitého samosprávného celku. Základním a nejdůležitějším poutem, které spojuje obyvatele obce, je vzájemná potřeba pomoci a užitečnost společného postupu a řešení společných problémů. Samosprávnost obcí spočívá v jejich samostatnosti v rozhodování a ve správě těch záležitostí, které se bezprostředně týkají zájmů obyvatel obce. Literatura: Janošková D., Ondráčková M., Čečilová A.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova. Fraus, Plzeň ISBN Dudák V., Inquort R., Mareda R.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. SPN, Praha ISBN Kol.: Občanská výchova pro 6. ročník. Nakl. Olomouc, Olomouc ISBN Důležité odkazy:

7 1.2. Obecní samospráva Obecní zřízení K uspořádání svých záležitostí si obec vytváří obecní samosprávu. Podílí se však i na výkonu některých úkolů státu, které na ně stát přenáší. Takovému uspořádání se říká obecní zřízení. V činnosti každé obce tedy rozlišujeme: a) samostatnou působnost = obecní samosprávu: To o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě. Jedná se o správu vlastních obecních záležitostí, které se týkají zájmů obyvatel obce. Stará se o uspokojování potřeb občanů, o sociální, hospodářský i kulturní rozvoj, o tvorbu a ochranu životního prostředí a všestranné uspokojování potřeb občanů (volí orgány obce, sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj se svým majetkem, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů... ). Listiny, které vydávají orgány obce v rámci samostatné působnosti jsou nadepsány obec, město,. Jsou opatřeny razítkem obce, města. b) přenesenou působnost = výkon státní správy: To co na obec přenesl stát, aby za něj vykonávala. Obec se musí řídit zákony, nařízeními státu a zajišťuje jejich dodržování na celém území státu. Listiny, které jsou vydávány v rámci přenesené státní působnosti jsou opatřeny razítkem se symbolem státu (kulaté razítko s českým lvem). Rozděl uvedené příklady, podle toho, zda je řeší obecní samospráva nebo státní správa: *vyplácení sociálních dávek, starobních důchodů *pronájem obecních bytů *sestavování obecního rozpočtu *evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů, živnostenských listů *podpora kulturního života (kina, kulturní domy ) *evidence motorových vozidel *vyhlášení místního referenda (všelidové hlasování) *oprava silnic a chodníků v obci *sociálně-právní ochrana dětí *spravování škol a poskytování peněz na jejich provoz *péče o staré a zdravotně postižené Řešení: obecní samospráva: * sestavování obecního rozpočtu * vyhlášení místního referenda (všelidové hlasování) * spravování škol a poskytování peněz na jejich provoz * oprava silnic a chodníků v obci * podpora kulturního života (kina, kulturní domy ) * pronájem obecních bytů 7

8 státní správa: * vyplácení sociálních dávek, starobních důchodů * evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů, živnostenských listů * evidence motorových vozidel * sociálně-právní ochrana dětí * péče o staré a zdravotně postižené Které dvě základní činnosti obce vykonávají? Orgány obce Jsou nástroje řízení a správy obce. Patří mezi ně zastupitelstvo, rada, starosta primátor, obecní městský úřad. zastupitelstvo: Obecní zastupitelstvo, ve městech městské zastupitelstvo. Je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti obce má 5 až 55 členů. Volí jej občané jednou za 4 roky v obecních (komunálních) volbách. Zvolení zastupitelé získávají pověření (mandát) zastupovat je při řízení obce (každý občan má svůj podíl na rozhodování - rozhodnutí za něj činí zastupitelé, kterým dal důvěru). Jsou ale i případy, kdy obyvatelé obce rozhodují přímo referendem (všelidovým hlasováním). Zastupitelstvo rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech života obce, např. schvaluje její rozpočet, vyhlášky, zřizuje obecní - městskou policii. Zasedá dle schváleného harmonogramu, jeho zasedání jsou veřejná. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje výbory. Zastupitelstvo volí ze svých řad členy obecní - městské rady, starostu - primátora a jeho zástupce. Co je úkolem zastupitelstva? Co je mandát a co je referendum? Koho volí zastupitelstvo? Kolik členů má Zastupitelstvo města Karviné? Které výbory pracují při Zastupitelstvu města Karviné? O usneseních zastupitelstva jsou občané informováni na tzv. úřední desce. Víš, kde se tato deska v Karviné nachází? Co je úkolem městské policie? Kdy se v ČR konalo první referendum a čeho se týkalo? Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který bude v rozhodování zastupovat 8

9 ostatní? Představ si, že jsi členem zastupitelstva. Navrhni jak naložit se 2 miliony Kč, které zbyly v městském rozpočtu. rada: Obecní rada, ve městech městská rada. Je výkonným orgánem obce (vláda obce). Vykonává úkoly, které jí stanoví zákon nebo rozhodnutí zastupitelstva. Má 5 až 11 členů (vždy lichý počet), kteří jsou voleni zastupitelstvem. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, její funkci zastává starosta. Tvoří jí starosty, jeho zástupci a další radní, které zvolilo zastupitelstvo z řad svých členů. Obecní rada zřizuje komise jako své iniciativní a kontrolní orgány. Rada se schází ke svým schůzím dle schváleného harmonogramu, její schůze jsou neveřejné. Co je úkolem rady? Kdo tvoří radu a kolik má členů? Kolik radních má Rada města Karviné? Kolik komisí zřídila Rada města Karviné? Které to jsou? starosta: Ve statutárních městech se tato funkce nazývá primátor.je nejvyšší představitel samosprávy. Volí ho ze svých řad zastupitelstvo obce. Musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva. Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Svolává a zpravidla řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva. Starostu zastupuje místostarosta (náměstek primátora). Jaký je rozdíl mezi starostou a primátorem? Kdo volí starostu, primátora? Jaké jsou úkoly starosty, primátora? Zjisti jméno karvinského primátora. Kolik náměstků zástupců má? Zjisti jejich jména. obecní úřad: Ve městech městský úřad, ve statutárních městech magistrát. Obecní úřad je úřadem samosprávy občanů a zároveň zastupuje v obci stát. Plní úkoly 9

10 zastupitelstva a přenesené státní správy. Tvoří jej starosta, zástupci starosty a zaměstnanci úřadu. Ze zaměstnanců lze zřídit odbory pro jednotlivé úseky činnosti. Má-li obecní úřad alespoň dva odbory, řídí práci zaměstnanců tajemník úřadu. Příklady odborů na obecních úřadech: ekonomický (provádí platby obce, vybírá místní poplatky, zpracovává rozpočet), sociálních věcí (vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou, azylové domy...), vnitřních věcí - matrika (vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství), stavební (povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb, kolaudaci...), životního prostředí (pečuje o pořádek a čistotu v obci, pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky ), živnostenský (vydávání živnostenských listů ), školství a kultury (stará se o školy a kulturu ve městě) Přiřaď k jednotlivým odborům záležitosti, s kterými se na ně mohou občané obracet: MATRIKA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBOR STAVEBNÍ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODBOR DOPRAVY, ODBOR SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ODBOR KULTURY, ODBOR (ÚŘAD) ŽIVNOSTENSKÝ *vyřízení živnostenského listu *vyhrazené místo k parkování *pokácení napadených stromů *uzavření manželství (svatební obřad) *zorganizování koncertu *týrání dětí u sousedů *stavba domu (stavební povolení) *příspěvek pro postižené dítě *kam zapsat dítě do školy Řešení: 1/ uzavření manželství (svatební obřad).. MATRIKA 2/ pokácení napadených stromů ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3/ stavba domu (stavební povolení)..odbor STAVEBNÍ 4/ kam zapsat dítě do školy...odbor ŠKOLSTVÍ 5/ příspěvek pro postižené dítě ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6/ týrání dětí u sousedů.odbor SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ CHRANY DĚTÍ 7/ zorganizování koncertu.odbor KULTURY 8/ vyřízení živnostenského listu ODBOR (ÚŘAD) ŽIVNOSTENSKÝ 9/ vyhrazené místo k parkování ODBOR DOPRAVY 10

11 Jak se nazývají obecní úřady ve městech a statutárních městech? Kdo tvoří obecní úřad? Jaká je dvojí role obecního úřadu? Co jsou odbory obecního úřadu? Které odbory nejčastěji najdeme na obecních úřadech? Zjisti počet a názvy jednotlivých odborů Magistrátu města Karviné. Kdy jsou na Magistrátu města Karviné úřední dny? Doplň tabulku: Jak se označují orgány obce v jednotlivých typech obcí? VESNICE/ OBEC MĚSTO STATUTÁRNÍ MĚSTO (KARVINÁ) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO OBECNÍ RADA RADA MĚSTA (KARVINÉ) STAROSTA OBECNÍ ÚŘAD MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Řešení: VESNICE/ OBEC MĚSTO STATUTÁRNÍ MĚSTO (KARVINÁ) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO ZASTUPITELSTVO MĚSTA (KARVINÉ) ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OBECNÍ RADA MĚSTSKÁ RADA RADA MĚSTA (KARVINÉ) RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY STAROSTA OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA MĚSTSKÝ ÚŘAD PRIMÁTOR MAGISTRÁT MĚSTA (KARVINÉ) PRIMÁTOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 11

12 Každý z obyvatel obce se může podílet na budování své obce, upozorňovat na problémy související s životem v obci a zároveň se i obracet na příslušný úřad o pomoc při vyřizování vlastních záležitostí a řešení problémů. Může sám nebo s dalšími obyvateli obrátit na obec s písemnou peticí (žádostí), kterou se musí zabývat. Co se ti v okolí tvého bydliště nelíbí. Pokus se tento problém (problémy) popsat a sestavit petici. Zjisti, co v minulosti znamenalo: radnice, rychtář, purkmistr, konšel, městský národní výbor Na obrázcích jsou tři budovy. Kdo v nich sídlí (sídlil). Kde v Karviné se nachází (nacházely)? Která z budov už nestojí. Co asi bylo příčinou jejího zbourání? Ověř si své znalosti řízení obce v krátkém testu: 1. Kdo zastupuje obec navenek? a) starosta b) ředitel c) rada d) zastupitelstvo 2. Kdo rozhoduje o důležitých záležitostech obce? a) starosta b) celý obecní úřad c) obecní zastupitelstvo d) rada obce 3. Co má na starosti živnostenský úřad (odbor)? a) vydává povolení pro obyvatele, kteří chtějí podnikat b) zabezpečuje čistotu obce c) schvaluje a kontroluje nové stavby d) vede přehled o obyvatelích města 4. Jak často se konají komunální volby do zastupitelstva? a) jednou za 5 let b) jednou za 3 roky c) jednou za 4 roky d) vždy po 2 letech 5. Kdo vede přehled o obyvatelích obce? a) odbor sociálních věcí b) odbor vnitřních věcí (matrika) c) městská policie d) živnostenský odbor 6. Co z níže uvedeného neřeší obecní samospráva, ale státní správa?a) obecní rozpočet b) oprava silnic c) spravování škol d) důchody 12

13 Obecní zřízení je soustava orgánů, tvořená obecním zastupitelstvem (voleným ve volbách každé 4 roky) v čele se starostou, obecní radou a obecním úřadem. Tyto orgány mají na starosti samosprávu v obci a také výkon přenesené působnosti státu. Samosprávnost obcí spočívá v jejich samostatnosti v rozhodování a ve správě těch záležitostí, které se bezprostředně týkají zájmů obyvatel obce. Jsou to například takové záležitosti jako výstavba, doprava, péče o veřejný pořádek a správa obecního majetku. Ovlivnit život obcí můžeme zejména tím, že se tohoto života aktivně účastníme. Občané obce mají právo volit své zastupitele, účastnit se veřejných zasedání obecní rady, obracet se na obecní radu s dotazy a písemnými žádostmi (peticemi). Obec má sloužit svým obyvatelům, ne obyvatelé obci. Literatura: Janošková D., Ondráčková M., Čečilová A.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova. Fraus, Plzeň ISBN Dudák V., Inquort R., Mareda R.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. SPN, Praha ISBN Kol.: Občanská výchova pro 6. ročník. Nakl. Olomouc, Olomouc ISBN Důležité odkazy: 13

14 1.3. Naše obec Karviná Historie Karviné Přečti si pozorně text Nálezy kamenných nástrojů v oblastech Karviná Doly a Karviná - Hranice svědčí o osídlení zdejšího území už v neolitu - mladší době kamenné. První písemná zmínka o území dnešního města je z roku 1268, kdy se v listině opolského knížete Vladislava uděluje benediktýnskému klášteru v Orlové právo vyvařovat sůl ze slané vody vyvěrající ze země v oblasti sal per totum tj. osada Solca, která se nacházela na území dnešní Karviné - Doly. Z tzv. Vratislavského desátku z let jsou již prokazatelně známy některé další části dnešní Karviné: FRYENSTAT, ROY, CARWINA, BERTHOLDI VILLA (Darkov). Od roku 1447 jsou doloženy STARÝ FRYŠTÁT (Staré Město), LAUKY a roku 1618 MIZEROV. Roku 1327 se Fryštát stal městem. Vzhledem k jeho strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel a sídlo těšínských knížat z rodu Piastovců. K velkému hospodářskému rozvoji došlo od roku 1447, kdy bylo městu uděleno těšínským knížetem Bolkem II. dědičné právo "do čtvrtého kolena", právo mílové, várečné, právo lovu na panském, zřizování cechů a právo vyššího soudnictví. Roku 1473 bylo jeho nástupcem knížetem Kazimírem doplněno právem pořádat trhy. V roce 1540 se poprvé objevuje zmínka o městské škole ve Fryštátě. V důsledku vysoké zadluženosti těšínských Piastovců bylo zadlužené fryštátské panství odprodáno roku 1571 šlechtici Václavu Cigánovi ze Slupska. Později se jeho majitelé často střídali. Období třicetileté války v 17. století přineslo obyvatelům města řadu pohrom: 1617 ničivý požár, 1623 mor, 1626, 1642 obsazení a drancování města dánským a švédským vojskem. Útisk poddaných na fryštátském panství vyústil roku 1766 ve velkou selskou vzpouru, která zachvátila celý zdejší region. Vedl ji sedlák Ondra Foltýn ze Starého Města. Roku 1792 koupil Fryštát hraběcí rod Larisch Mönnichů, který vlastnil 14

15 sousední ves Karvinou už od 16. století. Zásadní obrat ve vývoji města přinesl roku 1776 nález černého uhlí na vrchu Ptáčník (dnes areál dolu ČSA) na panství Larisch Mönnichů v Karviné. Od roku 1794 se těží nepřetržitě dodnes. Při hledání uhlí narazily vrty i na jodobromovou solanku slanou mořskou vodu z hlubin pod městem, jejíž léčivé účinky umožnily v roce 1867 založit lázně. Rozvoj průmyslu umožnil železniční spojení města se světem vybudováním Severní dráhy Ferdinandovy 1847 a Košicko bohumínské dráhy Po vzniku Československé republiky roku 1918 a po vyřešení sporu s Polskem o území Těšínska se stalo území města roku 1920 součástí Československa. V letech bylo Těšínsko včetně území našeho města odstoupeno Polsku a po jeho napadení fašistickým Německem roku 1939 bylo město začleněno do Velkoněmecké říše. Po osvobození bylo rozhodnuto o sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden celek, čímž získala Karviná roku 1948 svou dnešní podobu (1975 byla připojena ještě obec Louky). Rozvoj města ve druhé polovině 20. století byl završen výstavbou nových sídlišť Nové Město, Ráj, Mizerov a Hranice. a doplň správně věty: Nejstarší osídlení Karviné je prokazatelné v První písemná zmínka pochází z roku a zmiňuje místo zvané Poprvé se stala městem část dnešní Karviné, roku Prvním vládcem a majitelem našeho města byla dynastie (rod) V 15. století obdrželo naše město tato městská práva První škola na území města se zmiňuje roku Prvním neknížecím, šlechtickým majitelem města byl V době třicetileté války v 17. století postihly město tři velké katastrofy Velkou selskou vzpouru v 17. století vedl Velkou část našeho města koupil roku 1792 rod Podobu našeho města výrazně ovlivnil nález nerostné suroviny, na místě zvaném, nepřetržitě se zde těží od roku Lázně pomáhají léčivou vodou od roku Železnicí se světem bylo území města spojeno v letech Kterému státu patřilo území našeho města: po roce

16 v letech 1938/39 po roce 1939 Základ dnešní Karviné v roce 1948 vytvořilo pět obcí Přiřaď k letopočtům události karvinské historie: a/ 1268 objev černého uhlí na vrchu Ptáčník b/ 1327 nepřetržitá těžba černého uhlí c/ 1447 spojení Fryštátu a Karviné d/ 1540 spor s Polskem o území města e/ 1766 Fryštát se stal městem f/ 1776 Fryštátu udělena městská práva g/ 1794 první zmínka o škole ve Fryštátě h/ 1867 první písemná zmínka o území města ch/ vzpoura poddaných vedená Ondrou Foltýnem i/ 1948 založení lázní v Darkově Řešení: a/ 1268 první písemná zmínka o území města b/ 1327 Fryštát se stal městem c/ 1447 Fryštátu udělena městská práva d/ 1540 první zmínka o škole ve Fryštátě e/ 1766 vzpoura poddaných vedená Ondrou Foltýnem f/ 1776 objev černého uhlí na vrchu Ptáčník g/ 1794 nepřetržitá těžba černého uhlí h/ 1867 založení lázní v Darkově ch/ spor s Polskem o území města i/ 1948 spojení Fryštátu a Karviné Zjisti podrobnosti k osobnostem/pojmům/ událostem: Solca Piastovci Václav Cigán ze Slupska Ondra Foltýn hraběcí rod Larisch Mönnichů jodobromová solanka Severní dráhy Ferdinandova, Košicko bohumínská dráha spor o Těšínsko 16

17 Významné památky na území města Karviné Karviná-Fryštát: * Nejstarší památkou historického jádra města je farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z poč. 14. stol., s "moravskou kaplí" z r a epitafem Václava Cigána ze Slupska z r * V areálu Farního kostela se nachází soubor hodnotných barokních plastik z.18. století: dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, socha Panny Marie Bolestné, před Moravskou kaplí je umístěn mramorový kříž. * Barokní socha sv. Patrika z r před budovou pošty u kostela Povýšení sv. Kříže. Původ kultu sv. Patrika souvisí s příchodem irského katolického rodu Taafů z Carlingfordu v r do Fryštátu. * Významnou dominantou města je empírový zámek z konce 18. stol. s dochovány zbytky původních gotických prvků a hodnotné nástropní malby. Zámek byl po rekonstrukci v 90. letech 20. století zpřístupněn veřejnosti. Původně to byla dřevěná stavba ze 14. stol. a sloužila jako knížecí zámek těšínských Piastovců. Po požáru r zámek do základu vyhořel a v 1. pol. 16. století byl přebudován v renesančním slohu jako jednopatrová zděná budova se sedlovou střechou. Dnešní podobu získal zámek v letech , kdy byl novými majiteli z rodu Larisch - Mönnichů přebudován v empírovém slohu. Původní jednopatrová budova byla zvýšená o atikové patro, k budově byla přistavěna dvě krátká boční křídla, souběžně s levým křídlem byl směrem do náměstí postaven jednopatrový dům obdélníkového půdorysu, tzv. Lottyhaus. Součástí zámku jsou dvě raně barokní sochy Herkulů z r * Areál zámku obklopuje zámecký park založený roku 1804 v "anglickém" slohu. Dochovala se v něm řada vzácných druhů dřevin. V roce 1821 byla v parku vybudovaná rodová hrobka Larisch - Mönichů a r byly v jeho centrální části postaveny dvě na sebe navazující budovy konírny a mléčnice. Koncem 50. let 20. století byl do zámeckého parku přemístěn ze zrušeného zámeckého parku Solca bazén se sousoším puttů. Na zámecký park navazuje park Lázní Darkov. * Empírová radnice s renesanční věží z konce 16. stol. s kamenným erbem Piastovců a zbytkem kovového řetězu pranýře, původní stavba je z roku Empírovou přestavbou prošla radnice v letech * Významnou dominantou náměstí je litinová kašna vídeňské provenience s městským znakem z roku * Filiální kostel sv. Marka, klasicistní stavba z roku 1774, s epitafem Benigny Haugwitzové ze 17. století, vedle je kamenný kříž z r a novobarokní socha sv. Floriana z r * V historickém jádru města se nachází rovněž několik významných měšťanských domů, které reprezentují zástavbu z 18. a 19. století. 17

18 Karviná Doly: * V důsledku poddolování zaniklo na území staré Karviné mnoho staveb a památek. Mimo jiné: radnice, zámek rodu Larisch - Mönnichů v Solci a rodová hrobka, kostel sv. Jindřicha z roku 1900 pro 4 tisíce osob. * Barokní kostel sv. Petra z Alkantary z r s gotickou kamennou kropenkou ze 14. stol., který je v důsledku poddolování silně nakloněn na jih o 6,8 a zároveň oproti původnímu stanovišti zde došlo k poklesu až o 36 metrů. V důsledku nepříznivých vlivů těžby uhlí na tomto území byla původní vysoká kostelní věž z bezpečnostních důvodů dvakrát snižována. Vzhledem k tomu, že poklesy terénu byly postupně stabilizovány, mohla být v letech provedena rekonstrukce stavby. * Památkou důlní katastrofy na dole Gabriela v r. 1924, je pomník a hrob obětí důlní katastrofy na místním hřbitově, před pomníkem se nachází 12 pamětních desek se jmény zahynulých horníků a záchranářů. Karviná - Darkov: * K městské památkové zóně patří též památky nacházející se na území lázeňského Darkova. * Společenský dům postavený v historizujícím slohu v letech * Moderní architekturu reprezentuje sanatorium, postavené v letech * Novogotická kaple sv. Anny v areálu lázní * Obloukový železobetonový most technická památka z r V roce 2003 byl most kvůli povodním o 2 metry zvýšen. Karviná Ráj: * socha sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. století u kaple sv. Anny. * Nejvýznamnější památkou v Ráji byl renesanční zámek Ráj postavený v letech Po druhé světové válce sloužil zámek mj. jako nemocnice. V roce 1976 postihl zámek požár, po kterém byla budova provizorně zastřešena. Jelikož nebyl zájem o další opravy, byl zámek Ráj roku 1980 zbořen. Karviná Staré Město: * Barokní kamenný rodový erb hrabat Taafů z r umístěný v průčelí fasády statku Olšiny. Karviná Hranice: * Konstruktivistická stavba šestipodlažní vodárenské věže z 20. let, která je technickou památkou. 18

19 Karviná Louky: * Novobarokní kostel sv. Barbory z poč. 19. stol.. Lokalita, v níž se kostel nachází, je natolik zasažena těžbou uhlí, že památce hrozí zánik. Na základě předchozího textu odpověz na otázky: Která z památek v městské památkové zóně je nejstarší? Jak se říká kapli z roku 1611 v kostele Povýšení sv. kříže? Kdo byli první majitelé zámku Fryštát? Jakým typem parku je zámecký park? Kde původně stálo sousoší puttů ze zámeckého parku? Která pohroma postihla zámek Fryštát v roce1511? Co zdobí hlavní vchod zámku Fryštát? V jakém slohu byl přestavěn zámek Fryštát po roce 1800? Z kterého roku byla původní stavba radnice v Karviné? K čemu v minulosti sloužil kovový řetěz, jehož zbytek se dochoval na radniční věži? Z jakého materiálu je karvinská kašna? O kolik metrů poklesl a o kolik stupňů je nakloněn kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech? Co je nejstarším předmětem v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech? Z kterého roku pochází darkovský betonový obloukový most? Jak se jmenuje vedlejší budova zámku Fryštát? Odkud pocházel majitel Fryštátu Mikuláš Taafe z Carlingfordu? Která památka připomíná jejich původ? Jaký rodový erb se nachází na radniční věži? Na kterém dole došlo roku 1924 k důlní katastrofě? Co se nachází v průčelí fasády statku Olšiny ve Starém Městě? Komu je zasvěcen kostel v Loukách, kterému hrozí zánik? Jak se jmenuje stavba v historizujícím slohu v areálu lázeňského Darkova, Která technická památka se nachází v Karviné Hranicích? Který šlechtický rod stojí za současnou podobou zámku Fryštát? Který bývalý majitel Fryštátu má epitaf v kostele Povýšení sv. kříže? Jaký letopočet je na karvinské kašně? 19

20 Přiřaď k názvům památek čísla obrázků: A/ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE Z POČ. 14. STOL.: B/ LITINOVÁ KAŠNA Z ROKU 1900: C/ KOSTEL SV. MARKA Z ROKU 1774: D/ VODÁRENSKÁ VĚŽ Z 20. LET 20. STOL.: E/ BAROKNÍ SOCHA SV. PATRIKA Z POLOVINY 18. STOL.: F/ STARÁ RADNICE S RENESANČNÍ VĚŽÍ Z KONCE 16. STOL.: G/ OBLOUKOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MOST Z ROKU 1925: H/ KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY Z ROKU 1736: I/ KOSTEL SV. BARBORY Z POČÁTKU 19. STOL.: J/ EMPÍROVÝ FRYŠTÁTSKÝ ZÁMEK Z KONCE 18. STOL.: 20

21

22 Která část města je na rytině z roku 1735, poznáváš některé dnešní památky? Vyjmenuj tři zámky, které se nacházely v minulosti na území Karviné. Poznáš je podle obrázků? Proč se dochoval pouze jeden? 22

23 Jakými změnami prošel barokní kostel sv. Petra z Alkantary? Jak se změnila jeho podoba? Proč se mu dnes říká česká Pissa? 23

24 Důsledkem poddolování zaniklo na území Karviné - Dolů mnoho staveb a památek. Některé z nich jsou vyobrazeny na historických obrázcích. Dokážeš je určit a pojmenovat? Literatura: Rebrová A.: Karviná. MěÚ Karviná Důležité odkazy: /OSK/zamek/Seznam%20KP-Karvin%C3%A1- aktu%c3%a1ln%c3%ad.pdf 24

O čarovném zvonu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

O čarovném zvonu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 16 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. A Datum: 24. 10. 2013 Předmět:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 6. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Občanství - občan obce Metodický list

Občanství - občan obce Metodický list Občanství - občan obce Metodický list brainstorming - občanství skupinová práce s tabulí - občanství v obci námět na dcv - reálie obce, ve které se nachází škola praktické cvičení - sepsání petice a obhajoba

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 2. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_336 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

ORGANIZACE VS V ČR. Územní samospráva

ORGANIZACE VS V ČR. Územní samospráva ORGANIZACE VS V ČR Územní samospráva státní správa ČLENĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY především vláda, ministerstva a ostatní ústřední správní úřady odborné územní správní úřady (odvětvová působnost) územní samospráva

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI35 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI35 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI35 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 17.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Severní Morava a Slezsko

Severní Morava a Slezsko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_40 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou Harmonogram přednášky pondělí 13.00 18.00 hod. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy úterý 8.15 11.45 hod. Územní samosprávné celky (zákon o obcích,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Naše vlast - v Evropě Metodický list

Naše vlast - v Evropě Metodický list Naše vlast - v Evropě Metodický list práce u tabule - reálie ČR, poloha ČR v Evropě, státní symboly ČR práce do sešitu + list ke kopírování - reálie ČR téma k diskusi - vztah občanů ke státním symbolům

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR

ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 15 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 15 název č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Kraje Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský V pracovních listech si

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více