Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 6. ročník Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) občanská výchova Domov - obec, region/ Region Vymezení regionu Luděk Wala Datum zpracování srpen 2010

2 Obsah: 1 DOMOV - OBEC, REGION DOMOV - OBEC DOMOV OBEC OBECNÍ SAMOSPRÁVA OBECNÍ ZŘÍZENÍ ORGÁNY OBCE NAŠE OBEC KARVINÁ HISTORIE KARVINÉ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA KARVINÉ VÝZNAMNÍ KARVINŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI SPJATÉ S MĚSTEM KARVINSKÉ POVĚSTI A LEGENDY REGION VYMEZENÍ REGIONU

3 1 Domov - obec, region V této kapitole se dozvíte: Co je domov v širším slova smyslu, jaké významy může mít slovo obec, co se rozumí obcí v České republice Co je obecní zřízení, jaké jsou orgány obce Jaká byla minulost Karviné Které významné památky se v Karviné nacházejí Které významné nebo známé osobnosti se narodily, nebo působily v Karviné Které pověsti a legendy se vážou k území dnešní Karviné Co je region a jaké jsou rozdíly mezi regiony. Budete schopni: Určit co vše je domovem, rozlišit významy pojmu obec, vysvětlit proč je pro lidi užitečné žít spolu v rámci obce Umět rozlišit záležitosti týkající se státní správy a samosprávy, popsat čím se zabývají orgány obce Popsat nejdůležitější historické mezníky v historii Karviné Popsat nejdůležitější historické památky v Karviné Vyjmenovat významné karvinské rodáky Převyprávět obsah významných karvinských pověstí Určit co je region, umět rozlišit regionální zvláštnosti Klíčová slova této kapitoly: domov, obec, základní samosprávná jednotka obecní samospráva, výkon státní správy, zastupitelstvo, rada, starosta/primátor, obecní/městský úřad/magistrát Solca, Fryštát, Karviná karvinské památky karvinští rodáci karvinské pověsti a legendy region, administrativní jednotka, kulturně-historické regiony Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 4 + 7,5 hodiny (teorie + řešení úloh) 3

4 1.1. Domov - obec Domov Domov pro většinu z nás znamená náš byt dům a naši rodinu. Místo, kde žijeme s blízkými lidmi, které důvěrně známé, máme k němu citový vztah. V širším slova smyslu je domovem také obec - město a lidé v ní žijící, naše vlast a planeta Země. Vyjádři jednou větou, co pro tebe znamená domov. Kdo je člověk bez domova? Z jakých příčin se může člověk ocitnout v takové situaci. Připrav pro kamaráda z ciziny krátký program pobytu v našem městě. Popiš důležitá a zajímavá místa v našem městě Obec Jaké významy může mít slovo obec? 1) Obec je okruh lidí (spolek, sdružení, korporace, skupina), kteří mají něco společného - povolání, zájem ( akademická, čtenářská, překladatelů a tlumočníků, sokolská ). 2) Obec je typ lidského osídlení (osada, vesnice, město), ale i místo kolem něj (pole, lesy, cesty). Území obce je ohraničeno katastrální hranicí a nazývá se katastr. Všechna místa České republiky patří do katastru některé obce. 3) Obec je samostatné společenství občanů žijících pospolu. Je základní (nejmenší) územně samosprávnou jednotkou, na které je naše republika rozčleněna. Mluvíme-li o obcích, máme na mysli sdružování lidí na základě určitých shodných zájmů, na základě vědomí, že je užitečné spolupracovat, být pospolu a společně řešit problémy, které ze soužití příslušníků obce vyrůstají. Co se rozumí obcí v České republice. Celé území České republiky se člení na obce. Každá obec má jméno, může mít svůj znak a obecní prapor. Má svůj majetek a finanční zdroje, s nimiž samostatně hospodaří podle svého rozpočtu. Druhy obcí podle velikosti: a) vesnice b) obce městského charakteru města 4

5 c) statutární města (jejich území se může členit na městské obvody- části) d) hlavní město Praha Obec tvoří: a) obytné části (zástavba - domy, silnice, parky) b) volná krajina (cesty, pole, louky, rybníky lesy) c) obyvatelé Obyvatelé obce: a) osoby, které v ní trvale bydlí b) osoby, které mají čestné občanství obce Do obce patří i ti, kteří na území obce pracují, podnikají, vlastní pozemky či stavby obyvateli obce ale nejsou. Proč je pro lidi užitečné žít spolu v rámci obce? Co spojuje obyvatele obce: a) obývají společně nějaké místo b) podílí se na obecní samosprávě - společně rozhodují o důležitých záležitostech obce (veřejný pořádek, ochrana majetku, obhospodařování majetku, společná pravidla jednání platná na území obce) Obec jako základní samosprávná jednotka má svá práva a povinnosti, je právnickou osobou. Nepodléhá nadřízenému státnímu orgánu, řídí se pouze zákony. V právních vztazích vystupuje a jedná samostatně svým jménem a na svoji odpovědnost Jaké významy má slovo obec? Co může patřit mezi symboly obce? Vyjmenuj druhy obcí v ČR. Kdo jsou obyvatelé obce? O čem rozhodují obyvatelé obce? Komu podléhá obec? Vyjmenuj podle mapy všechny obce, se kterými sousedí Karviná. Kde v najdeš v Karviné Katastrální úřad? Co je jeho úkolem? Popiš znak a prapor Karviné. Jaké symboly a barvy obsahuje? Jaká je jejich historie? Zjisti co znamenají označení: městys, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností V minulosti existoval pojem středisková obec. Který slavný český film má část tohoto pojmenování v názvu? 5

6 Domov je místo, kde žijeme s blízkými lidmi, které důvěrně známé, máme k němu citový vztah. V širším slova smyslu je domovem také obec - město a lidé v ní žijící. Slovo obec může mít různé významy. Může to být okruh lidí stejné profese či zájmu, oficiální sdružení nebo spolek, typ lidského sídla (vesnice, město), území, na němž lidské sídlo stojí, nebo společenství občanů, žijících pospolu v rámci určitého samosprávného celku. Základním a nejdůležitějším poutem, které spojuje obyvatele obce, je vzájemná potřeba pomoci a užitečnost společného postupu a řešení společných problémů. Samosprávnost obcí spočívá v jejich samostatnosti v rozhodování a ve správě těch záležitostí, které se bezprostředně týkají zájmů obyvatel obce. Literatura: Janošková D., Ondráčková M., Čečilová A.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova. Fraus, Plzeň ISBN Dudák V., Inquort R., Mareda R.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. SPN, Praha ISBN Kol.: Občanská výchova pro 6. ročník. Nakl. Olomouc, Olomouc ISBN Důležité odkazy:

7 1.2. Obecní samospráva Obecní zřízení K uspořádání svých záležitostí si obec vytváří obecní samosprávu. Podílí se však i na výkonu některých úkolů státu, které na ně stát přenáší. Takovému uspořádání se říká obecní zřízení. V činnosti každé obce tedy rozlišujeme: a) samostatnou působnost = obecní samosprávu: To o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě. Jedná se o správu vlastních obecních záležitostí, které se týkají zájmů obyvatel obce. Stará se o uspokojování potřeb občanů, o sociální, hospodářský i kulturní rozvoj, o tvorbu a ochranu životního prostředí a všestranné uspokojování potřeb občanů (volí orgány obce, sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj se svým majetkem, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů... ). Listiny, které vydávají orgány obce v rámci samostatné působnosti jsou nadepsány obec, město,. Jsou opatřeny razítkem obce, města. b) přenesenou působnost = výkon státní správy: To co na obec přenesl stát, aby za něj vykonávala. Obec se musí řídit zákony, nařízeními státu a zajišťuje jejich dodržování na celém území státu. Listiny, které jsou vydávány v rámci přenesené státní působnosti jsou opatřeny razítkem se symbolem státu (kulaté razítko s českým lvem). Rozděl uvedené příklady, podle toho, zda je řeší obecní samospráva nebo státní správa: *vyplácení sociálních dávek, starobních důchodů *pronájem obecních bytů *sestavování obecního rozpočtu *evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů, živnostenských listů *podpora kulturního života (kina, kulturní domy ) *evidence motorových vozidel *vyhlášení místního referenda (všelidové hlasování) *oprava silnic a chodníků v obci *sociálně-právní ochrana dětí *spravování škol a poskytování peněz na jejich provoz *péče o staré a zdravotně postižené Řešení: obecní samospráva: * sestavování obecního rozpočtu * vyhlášení místního referenda (všelidové hlasování) * spravování škol a poskytování peněz na jejich provoz * oprava silnic a chodníků v obci * podpora kulturního života (kina, kulturní domy ) * pronájem obecních bytů 7

8 státní správa: * vyplácení sociálních dávek, starobních důchodů * evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů, živnostenských listů * evidence motorových vozidel * sociálně-právní ochrana dětí * péče o staré a zdravotně postižené Které dvě základní činnosti obce vykonávají? Orgány obce Jsou nástroje řízení a správy obce. Patří mezi ně zastupitelstvo, rada, starosta primátor, obecní městský úřad. zastupitelstvo: Obecní zastupitelstvo, ve městech městské zastupitelstvo. Je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti obce má 5 až 55 členů. Volí jej občané jednou za 4 roky v obecních (komunálních) volbách. Zvolení zastupitelé získávají pověření (mandát) zastupovat je při řízení obce (každý občan má svůj podíl na rozhodování - rozhodnutí za něj činí zastupitelé, kterým dal důvěru). Jsou ale i případy, kdy obyvatelé obce rozhodují přímo referendem (všelidovým hlasováním). Zastupitelstvo rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech života obce, např. schvaluje její rozpočet, vyhlášky, zřizuje obecní - městskou policii. Zasedá dle schváleného harmonogramu, jeho zasedání jsou veřejná. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje výbory. Zastupitelstvo volí ze svých řad členy obecní - městské rady, starostu - primátora a jeho zástupce. Co je úkolem zastupitelstva? Co je mandát a co je referendum? Koho volí zastupitelstvo? Kolik členů má Zastupitelstvo města Karviné? Které výbory pracují při Zastupitelstvu města Karviné? O usneseních zastupitelstva jsou občané informováni na tzv. úřední desce. Víš, kde se tato deska v Karviné nachází? Co je úkolem městské policie? Kdy se v ČR konalo první referendum a čeho se týkalo? Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který bude v rozhodování zastupovat 8

9 ostatní? Představ si, že jsi členem zastupitelstva. Navrhni jak naložit se 2 miliony Kč, které zbyly v městském rozpočtu. rada: Obecní rada, ve městech městská rada. Je výkonným orgánem obce (vláda obce). Vykonává úkoly, které jí stanoví zákon nebo rozhodnutí zastupitelstva. Má 5 až 11 členů (vždy lichý počet), kteří jsou voleni zastupitelstvem. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, její funkci zastává starosta. Tvoří jí starosty, jeho zástupci a další radní, které zvolilo zastupitelstvo z řad svých členů. Obecní rada zřizuje komise jako své iniciativní a kontrolní orgány. Rada se schází ke svým schůzím dle schváleného harmonogramu, její schůze jsou neveřejné. Co je úkolem rady? Kdo tvoří radu a kolik má členů? Kolik radních má Rada města Karviné? Kolik komisí zřídila Rada města Karviné? Které to jsou? starosta: Ve statutárních městech se tato funkce nazývá primátor.je nejvyšší představitel samosprávy. Volí ho ze svých řad zastupitelstvo obce. Musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva. Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Svolává a zpravidla řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva. Starostu zastupuje místostarosta (náměstek primátora). Jaký je rozdíl mezi starostou a primátorem? Kdo volí starostu, primátora? Jaké jsou úkoly starosty, primátora? Zjisti jméno karvinského primátora. Kolik náměstků zástupců má? Zjisti jejich jména. obecní úřad: Ve městech městský úřad, ve statutárních městech magistrát. Obecní úřad je úřadem samosprávy občanů a zároveň zastupuje v obci stát. Plní úkoly 9

10 zastupitelstva a přenesené státní správy. Tvoří jej starosta, zástupci starosty a zaměstnanci úřadu. Ze zaměstnanců lze zřídit odbory pro jednotlivé úseky činnosti. Má-li obecní úřad alespoň dva odbory, řídí práci zaměstnanců tajemník úřadu. Příklady odborů na obecních úřadech: ekonomický (provádí platby obce, vybírá místní poplatky, zpracovává rozpočet), sociálních věcí (vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou, azylové domy...), vnitřních věcí - matrika (vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství), stavební (povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb, kolaudaci...), životního prostředí (pečuje o pořádek a čistotu v obci, pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky ), živnostenský (vydávání živnostenských listů ), školství a kultury (stará se o školy a kulturu ve městě) Přiřaď k jednotlivým odborům záležitosti, s kterými se na ně mohou občané obracet: MATRIKA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBOR STAVEBNÍ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODBOR DOPRAVY, ODBOR SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ODBOR KULTURY, ODBOR (ÚŘAD) ŽIVNOSTENSKÝ *vyřízení živnostenského listu *vyhrazené místo k parkování *pokácení napadených stromů *uzavření manželství (svatební obřad) *zorganizování koncertu *týrání dětí u sousedů *stavba domu (stavební povolení) *příspěvek pro postižené dítě *kam zapsat dítě do školy Řešení: 1/ uzavření manželství (svatební obřad).. MATRIKA 2/ pokácení napadených stromů ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3/ stavba domu (stavební povolení)..odbor STAVEBNÍ 4/ kam zapsat dítě do školy...odbor ŠKOLSTVÍ 5/ příspěvek pro postižené dítě ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6/ týrání dětí u sousedů.odbor SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ CHRANY DĚTÍ 7/ zorganizování koncertu.odbor KULTURY 8/ vyřízení živnostenského listu ODBOR (ÚŘAD) ŽIVNOSTENSKÝ 9/ vyhrazené místo k parkování ODBOR DOPRAVY 10

11 Jak se nazývají obecní úřady ve městech a statutárních městech? Kdo tvoří obecní úřad? Jaká je dvojí role obecního úřadu? Co jsou odbory obecního úřadu? Které odbory nejčastěji najdeme na obecních úřadech? Zjisti počet a názvy jednotlivých odborů Magistrátu města Karviné. Kdy jsou na Magistrátu města Karviné úřední dny? Doplň tabulku: Jak se označují orgány obce v jednotlivých typech obcí? VESNICE/ OBEC MĚSTO STATUTÁRNÍ MĚSTO (KARVINÁ) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO OBECNÍ RADA RADA MĚSTA (KARVINÉ) STAROSTA OBECNÍ ÚŘAD MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Řešení: VESNICE/ OBEC MĚSTO STATUTÁRNÍ MĚSTO (KARVINÁ) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO ZASTUPITELSTVO MĚSTA (KARVINÉ) ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OBECNÍ RADA MĚSTSKÁ RADA RADA MĚSTA (KARVINÉ) RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY STAROSTA OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA MĚSTSKÝ ÚŘAD PRIMÁTOR MAGISTRÁT MĚSTA (KARVINÉ) PRIMÁTOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 11

12 Každý z obyvatel obce se může podílet na budování své obce, upozorňovat na problémy související s životem v obci a zároveň se i obracet na příslušný úřad o pomoc při vyřizování vlastních záležitostí a řešení problémů. Může sám nebo s dalšími obyvateli obrátit na obec s písemnou peticí (žádostí), kterou se musí zabývat. Co se ti v okolí tvého bydliště nelíbí. Pokus se tento problém (problémy) popsat a sestavit petici. Zjisti, co v minulosti znamenalo: radnice, rychtář, purkmistr, konšel, městský národní výbor Na obrázcích jsou tři budovy. Kdo v nich sídlí (sídlil). Kde v Karviné se nachází (nacházely)? Která z budov už nestojí. Co asi bylo příčinou jejího zbourání? Ověř si své znalosti řízení obce v krátkém testu: 1. Kdo zastupuje obec navenek? a) starosta b) ředitel c) rada d) zastupitelstvo 2. Kdo rozhoduje o důležitých záležitostech obce? a) starosta b) celý obecní úřad c) obecní zastupitelstvo d) rada obce 3. Co má na starosti živnostenský úřad (odbor)? a) vydává povolení pro obyvatele, kteří chtějí podnikat b) zabezpečuje čistotu obce c) schvaluje a kontroluje nové stavby d) vede přehled o obyvatelích města 4. Jak často se konají komunální volby do zastupitelstva? a) jednou za 5 let b) jednou za 3 roky c) jednou za 4 roky d) vždy po 2 letech 5. Kdo vede přehled o obyvatelích obce? a) odbor sociálních věcí b) odbor vnitřních věcí (matrika) c) městská policie d) živnostenský odbor 6. Co z níže uvedeného neřeší obecní samospráva, ale státní správa?a) obecní rozpočet b) oprava silnic c) spravování škol d) důchody 12

13 Obecní zřízení je soustava orgánů, tvořená obecním zastupitelstvem (voleným ve volbách každé 4 roky) v čele se starostou, obecní radou a obecním úřadem. Tyto orgány mají na starosti samosprávu v obci a také výkon přenesené působnosti státu. Samosprávnost obcí spočívá v jejich samostatnosti v rozhodování a ve správě těch záležitostí, které se bezprostředně týkají zájmů obyvatel obce. Jsou to například takové záležitosti jako výstavba, doprava, péče o veřejný pořádek a správa obecního majetku. Ovlivnit život obcí můžeme zejména tím, že se tohoto života aktivně účastníme. Občané obce mají právo volit své zastupitele, účastnit se veřejných zasedání obecní rady, obracet se na obecní radu s dotazy a písemnými žádostmi (peticemi). Obec má sloužit svým obyvatelům, ne obyvatelé obci. Literatura: Janošková D., Ondráčková M., Čečilová A.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova. Fraus, Plzeň ISBN Dudák V., Inquort R., Mareda R.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. SPN, Praha ISBN Kol.: Občanská výchova pro 6. ročník. Nakl. Olomouc, Olomouc ISBN Důležité odkazy: 13

14 1.3. Naše obec Karviná Historie Karviné Přečti si pozorně text Nálezy kamenných nástrojů v oblastech Karviná Doly a Karviná - Hranice svědčí o osídlení zdejšího území už v neolitu - mladší době kamenné. První písemná zmínka o území dnešního města je z roku 1268, kdy se v listině opolského knížete Vladislava uděluje benediktýnskému klášteru v Orlové právo vyvařovat sůl ze slané vody vyvěrající ze země v oblasti sal per totum tj. osada Solca, která se nacházela na území dnešní Karviné - Doly. Z tzv. Vratislavského desátku z let jsou již prokazatelně známy některé další části dnešní Karviné: FRYENSTAT, ROY, CARWINA, BERTHOLDI VILLA (Darkov). Od roku 1447 jsou doloženy STARÝ FRYŠTÁT (Staré Město), LAUKY a roku 1618 MIZEROV. Roku 1327 se Fryštát stal městem. Vzhledem k jeho strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel a sídlo těšínských knížat z rodu Piastovců. K velkému hospodářskému rozvoji došlo od roku 1447, kdy bylo městu uděleno těšínským knížetem Bolkem II. dědičné právo "do čtvrtého kolena", právo mílové, várečné, právo lovu na panském, zřizování cechů a právo vyššího soudnictví. Roku 1473 bylo jeho nástupcem knížetem Kazimírem doplněno právem pořádat trhy. V roce 1540 se poprvé objevuje zmínka o městské škole ve Fryštátě. V důsledku vysoké zadluženosti těšínských Piastovců bylo zadlužené fryštátské panství odprodáno roku 1571 šlechtici Václavu Cigánovi ze Slupska. Později se jeho majitelé často střídali. Období třicetileté války v 17. století přineslo obyvatelům města řadu pohrom: 1617 ničivý požár, 1623 mor, 1626, 1642 obsazení a drancování města dánským a švédským vojskem. Útisk poddaných na fryštátském panství vyústil roku 1766 ve velkou selskou vzpouru, která zachvátila celý zdejší region. Vedl ji sedlák Ondra Foltýn ze Starého Města. Roku 1792 koupil Fryštát hraběcí rod Larisch Mönnichů, který vlastnil 14

15 sousední ves Karvinou už od 16. století. Zásadní obrat ve vývoji města přinesl roku 1776 nález černého uhlí na vrchu Ptáčník (dnes areál dolu ČSA) na panství Larisch Mönnichů v Karviné. Od roku 1794 se těží nepřetržitě dodnes. Při hledání uhlí narazily vrty i na jodobromovou solanku slanou mořskou vodu z hlubin pod městem, jejíž léčivé účinky umožnily v roce 1867 založit lázně. Rozvoj průmyslu umožnil železniční spojení města se světem vybudováním Severní dráhy Ferdinandovy 1847 a Košicko bohumínské dráhy Po vzniku Československé republiky roku 1918 a po vyřešení sporu s Polskem o území Těšínska se stalo území města roku 1920 součástí Československa. V letech bylo Těšínsko včetně území našeho města odstoupeno Polsku a po jeho napadení fašistickým Německem roku 1939 bylo město začleněno do Velkoněmecké říše. Po osvobození bylo rozhodnuto o sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden celek, čímž získala Karviná roku 1948 svou dnešní podobu (1975 byla připojena ještě obec Louky). Rozvoj města ve druhé polovině 20. století byl završen výstavbou nových sídlišť Nové Město, Ráj, Mizerov a Hranice. a doplň správně věty: Nejstarší osídlení Karviné je prokazatelné v První písemná zmínka pochází z roku a zmiňuje místo zvané Poprvé se stala městem část dnešní Karviné, roku Prvním vládcem a majitelem našeho města byla dynastie (rod) V 15. století obdrželo naše město tato městská práva První škola na území města se zmiňuje roku Prvním neknížecím, šlechtickým majitelem města byl V době třicetileté války v 17. století postihly město tři velké katastrofy Velkou selskou vzpouru v 17. století vedl Velkou část našeho města koupil roku 1792 rod Podobu našeho města výrazně ovlivnil nález nerostné suroviny, na místě zvaném, nepřetržitě se zde těží od roku Lázně pomáhají léčivou vodou od roku Železnicí se světem bylo území města spojeno v letech Kterému státu patřilo území našeho města: po roce

16 v letech 1938/39 po roce 1939 Základ dnešní Karviné v roce 1948 vytvořilo pět obcí Přiřaď k letopočtům události karvinské historie: a/ 1268 objev černého uhlí na vrchu Ptáčník b/ 1327 nepřetržitá těžba černého uhlí c/ 1447 spojení Fryštátu a Karviné d/ 1540 spor s Polskem o území města e/ 1766 Fryštát se stal městem f/ 1776 Fryštátu udělena městská práva g/ 1794 první zmínka o škole ve Fryštátě h/ 1867 první písemná zmínka o území města ch/ vzpoura poddaných vedená Ondrou Foltýnem i/ 1948 založení lázní v Darkově Řešení: a/ 1268 první písemná zmínka o území města b/ 1327 Fryštát se stal městem c/ 1447 Fryštátu udělena městská práva d/ 1540 první zmínka o škole ve Fryštátě e/ 1766 vzpoura poddaných vedená Ondrou Foltýnem f/ 1776 objev černého uhlí na vrchu Ptáčník g/ 1794 nepřetržitá těžba černého uhlí h/ 1867 založení lázní v Darkově ch/ spor s Polskem o území města i/ 1948 spojení Fryštátu a Karviné Zjisti podrobnosti k osobnostem/pojmům/ událostem: Solca Piastovci Václav Cigán ze Slupska Ondra Foltýn hraběcí rod Larisch Mönnichů jodobromová solanka Severní dráhy Ferdinandova, Košicko bohumínská dráha spor o Těšínsko 16

17 Významné památky na území města Karviné Karviná-Fryštát: * Nejstarší památkou historického jádra města je farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z poč. 14. stol., s "moravskou kaplí" z r a epitafem Václava Cigána ze Slupska z r * V areálu Farního kostela se nachází soubor hodnotných barokních plastik z.18. století: dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, socha Panny Marie Bolestné, před Moravskou kaplí je umístěn mramorový kříž. * Barokní socha sv. Patrika z r před budovou pošty u kostela Povýšení sv. Kříže. Původ kultu sv. Patrika souvisí s příchodem irského katolického rodu Taafů z Carlingfordu v r do Fryštátu. * Významnou dominantou města je empírový zámek z konce 18. stol. s dochovány zbytky původních gotických prvků a hodnotné nástropní malby. Zámek byl po rekonstrukci v 90. letech 20. století zpřístupněn veřejnosti. Původně to byla dřevěná stavba ze 14. stol. a sloužila jako knížecí zámek těšínských Piastovců. Po požáru r zámek do základu vyhořel a v 1. pol. 16. století byl přebudován v renesančním slohu jako jednopatrová zděná budova se sedlovou střechou. Dnešní podobu získal zámek v letech , kdy byl novými majiteli z rodu Larisch - Mönnichů přebudován v empírovém slohu. Původní jednopatrová budova byla zvýšená o atikové patro, k budově byla přistavěna dvě krátká boční křídla, souběžně s levým křídlem byl směrem do náměstí postaven jednopatrový dům obdélníkového půdorysu, tzv. Lottyhaus. Součástí zámku jsou dvě raně barokní sochy Herkulů z r * Areál zámku obklopuje zámecký park založený roku 1804 v "anglickém" slohu. Dochovala se v něm řada vzácných druhů dřevin. V roce 1821 byla v parku vybudovaná rodová hrobka Larisch - Mönichů a r byly v jeho centrální části postaveny dvě na sebe navazující budovy konírny a mléčnice. Koncem 50. let 20. století byl do zámeckého parku přemístěn ze zrušeného zámeckého parku Solca bazén se sousoším puttů. Na zámecký park navazuje park Lázní Darkov. * Empírová radnice s renesanční věží z konce 16. stol. s kamenným erbem Piastovců a zbytkem kovového řetězu pranýře, původní stavba je z roku Empírovou přestavbou prošla radnice v letech * Významnou dominantou náměstí je litinová kašna vídeňské provenience s městským znakem z roku * Filiální kostel sv. Marka, klasicistní stavba z roku 1774, s epitafem Benigny Haugwitzové ze 17. století, vedle je kamenný kříž z r a novobarokní socha sv. Floriana z r * V historickém jádru města se nachází rovněž několik významných měšťanských domů, které reprezentují zástavbu z 18. a 19. století. 17

18 Karviná Doly: * V důsledku poddolování zaniklo na území staré Karviné mnoho staveb a památek. Mimo jiné: radnice, zámek rodu Larisch - Mönnichů v Solci a rodová hrobka, kostel sv. Jindřicha z roku 1900 pro 4 tisíce osob. * Barokní kostel sv. Petra z Alkantary z r s gotickou kamennou kropenkou ze 14. stol., který je v důsledku poddolování silně nakloněn na jih o 6,8 a zároveň oproti původnímu stanovišti zde došlo k poklesu až o 36 metrů. V důsledku nepříznivých vlivů těžby uhlí na tomto území byla původní vysoká kostelní věž z bezpečnostních důvodů dvakrát snižována. Vzhledem k tomu, že poklesy terénu byly postupně stabilizovány, mohla být v letech provedena rekonstrukce stavby. * Památkou důlní katastrofy na dole Gabriela v r. 1924, je pomník a hrob obětí důlní katastrofy na místním hřbitově, před pomníkem se nachází 12 pamětních desek se jmény zahynulých horníků a záchranářů. Karviná - Darkov: * K městské památkové zóně patří též památky nacházející se na území lázeňského Darkova. * Společenský dům postavený v historizujícím slohu v letech * Moderní architekturu reprezentuje sanatorium, postavené v letech * Novogotická kaple sv. Anny v areálu lázní * Obloukový železobetonový most technická památka z r V roce 2003 byl most kvůli povodním o 2 metry zvýšen. Karviná Ráj: * socha sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. století u kaple sv. Anny. * Nejvýznamnější památkou v Ráji byl renesanční zámek Ráj postavený v letech Po druhé světové válce sloužil zámek mj. jako nemocnice. V roce 1976 postihl zámek požár, po kterém byla budova provizorně zastřešena. Jelikož nebyl zájem o další opravy, byl zámek Ráj roku 1980 zbořen. Karviná Staré Město: * Barokní kamenný rodový erb hrabat Taafů z r umístěný v průčelí fasády statku Olšiny. Karviná Hranice: * Konstruktivistická stavba šestipodlažní vodárenské věže z 20. let, která je technickou památkou. 18

19 Karviná Louky: * Novobarokní kostel sv. Barbory z poč. 19. stol.. Lokalita, v níž se kostel nachází, je natolik zasažena těžbou uhlí, že památce hrozí zánik. Na základě předchozího textu odpověz na otázky: Která z památek v městské památkové zóně je nejstarší? Jak se říká kapli z roku 1611 v kostele Povýšení sv. kříže? Kdo byli první majitelé zámku Fryštát? Jakým typem parku je zámecký park? Kde původně stálo sousoší puttů ze zámeckého parku? Která pohroma postihla zámek Fryštát v roce1511? Co zdobí hlavní vchod zámku Fryštát? V jakém slohu byl přestavěn zámek Fryštát po roce 1800? Z kterého roku byla původní stavba radnice v Karviné? K čemu v minulosti sloužil kovový řetěz, jehož zbytek se dochoval na radniční věži? Z jakého materiálu je karvinská kašna? O kolik metrů poklesl a o kolik stupňů je nakloněn kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech? Co je nejstarším předmětem v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech? Z kterého roku pochází darkovský betonový obloukový most? Jak se jmenuje vedlejší budova zámku Fryštát? Odkud pocházel majitel Fryštátu Mikuláš Taafe z Carlingfordu? Která památka připomíná jejich původ? Jaký rodový erb se nachází na radniční věži? Na kterém dole došlo roku 1924 k důlní katastrofě? Co se nachází v průčelí fasády statku Olšiny ve Starém Městě? Komu je zasvěcen kostel v Loukách, kterému hrozí zánik? Jak se jmenuje stavba v historizujícím slohu v areálu lázeňského Darkova, Která technická památka se nachází v Karviné Hranicích? Který šlechtický rod stojí za současnou podobou zámku Fryštát? Který bývalý majitel Fryštátu má epitaf v kostele Povýšení sv. kříže? Jaký letopočet je na karvinské kašně? 19

20 Přiřaď k názvům památek čísla obrázků: A/ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE Z POČ. 14. STOL.: B/ LITINOVÁ KAŠNA Z ROKU 1900: C/ KOSTEL SV. MARKA Z ROKU 1774: D/ VODÁRENSKÁ VĚŽ Z 20. LET 20. STOL.: E/ BAROKNÍ SOCHA SV. PATRIKA Z POLOVINY 18. STOL.: F/ STARÁ RADNICE S RENESANČNÍ VĚŽÍ Z KONCE 16. STOL.: G/ OBLOUKOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MOST Z ROKU 1925: H/ KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY Z ROKU 1736: I/ KOSTEL SV. BARBORY Z POČÁTKU 19. STOL.: J/ EMPÍROVÝ FRYŠTÁTSKÝ ZÁMEK Z KONCE 18. STOL.: 20

21

22 Která část města je na rytině z roku 1735, poznáváš některé dnešní památky? Vyjmenuj tři zámky, které se nacházely v minulosti na území Karviné. Poznáš je podle obrázků? Proč se dochoval pouze jeden? 22

23 Jakými změnami prošel barokní kostel sv. Petra z Alkantary? Jak se změnila jeho podoba? Proč se mu dnes říká česká Pissa? 23

24 Důsledkem poddolování zaniklo na území Karviné - Dolů mnoho staveb a památek. Některé z nich jsou vyobrazeny na historických obrázcích. Dokážeš je určit a pojmenovat? Literatura: Rebrová A.: Karviná. MěÚ Karviná Důležité odkazy: /OSK/zamek/Seznam%20KP-Karvin%C3%A1- aktu%c3%a1ln%c3%ad.pdf 24

O čarovném zvonu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

O čarovném zvonu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 16 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. A Datum: 24. 10. 2013 Předmět:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 6. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

SSOS_ON_2.19 Státní správa a samospráva v ČR

SSOS_ON_2.19 Státní správa a samospráva v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_2.19

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE Opakování organiz.principy VS Princip centralizace, decentralizace, koncentrace a dekoncentrace Princip územní a rezortní Princip monokratický a kolegiální Princip volební

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Obec

Obce. Obce. Obce. tková Obce. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Obec Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Občanství - občan obce Metodický list

Občanství - občan obce Metodický list Občanství - občan obce Metodický list brainstorming - občanství skupinová práce s tabulí - občanství v obci námět na dcv - reálie obce, ve které se nachází škola praktické cvičení - sepsání petice a obhajoba

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

B) Které další kláštery se nacházejí v západních Čechách? Vyjmenuj alespoň tři.

B) Které další kláštery se nacházejí v západních Čechách? Vyjmenuj alespoň tři. SPÁLENÉ POŘÍČÍ HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH A) Doplň. První písemná zmínka pochází z roku (MCCXXXIX). V této době v Čechách panuje a užívá královský titul na základě listiny, kterou získal jeho otec

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

ORGANIZACE VS V ČR. Územní samospráva

ORGANIZACE VS V ČR. Územní samospráva ORGANIZACE VS V ČR Územní samospráva státní správa ČLENĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY především vláda, ministerstva a ostatní ústřední správní úřady odborné územní správní úřady (odvětvová působnost) územní samospráva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Orgány obce. SOŠ InterDACT s.r.o.

Orgány obce. SOŠ InterDACT s.r.o. Orgány obce SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

PO STOPÁCH MĚSTSKÉHO ZNAKU

PO STOPÁCH MĚSTSKÉHO ZNAKU PO STOPÁCH MĚSTSKÉHO ZNAKU Víte, proč má Město Bystré ve znaku medvěda? Pověst praví, že v době, kdy bylo Bystré spojeno se Svojanovem, byly daně z Bystrého a připojených obcí odváděny do Svojanova. Tam

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ročník 9. č. 13 název

ročník 9. č. 13 název č. 13 název Krajské členění ČR anotace V pracovních listech si žáci prohlubují učivo z 6. ročníku o krajském členění České republiky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

VY_32_INOVACE_23P1318

VY_32_INOVACE_23P1318 Znak Poruby znak prapor Obec Poruba užívala od počátku 18. století jako své pečetní znamení postavu sv. Mikuláše, patrona zdejšího kostela. Při návrhu heraldického znaku byl částečně využit tento symbol

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Stručný průvodce po památkách města

Stručný průvodce po památkách města Město Karviná s více než 67 tisíci obyvateli jako správní centrum stejnojmenného okresu tvoří významné středisko průmyslu, lázeňství i vzdělání na nově založené Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s.

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s. STANOVY zapsaného Spolku Atletika Jižní Město z.s. I. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: Atletika Jižní Město z.s. (dále jen Spolek). 2. Sídlo Spolku: Praha. II. Hlavní poslání a cíle činnosti

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 2. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_336 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU ve smyslu ustanovení 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU ve smyslu ustanovení 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Příloha č. 1 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLKU ve smyslu ustanovení 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Jihomoravský kraj IČO: 70888337 se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno zastoupený:

Více