Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 6. ročník Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) občanská výchova Domov - obec, region/ Region Vymezení regionu Luděk Wala Datum zpracování srpen 2010

2 Obsah: 1 DOMOV - OBEC, REGION DOMOV - OBEC DOMOV OBEC OBECNÍ SAMOSPRÁVA OBECNÍ ZŘÍZENÍ ORGÁNY OBCE NAŠE OBEC KARVINÁ HISTORIE KARVINÉ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA KARVINÉ VÝZNAMNÍ KARVINŠTÍ RODÁCI A OSOBNOSTI SPJATÉ S MĚSTEM KARVINSKÉ POVĚSTI A LEGENDY REGION VYMEZENÍ REGIONU

3 1 Domov - obec, region V této kapitole se dozvíte: Co je domov v širším slova smyslu, jaké významy může mít slovo obec, co se rozumí obcí v České republice Co je obecní zřízení, jaké jsou orgány obce Jaká byla minulost Karviné Které významné památky se v Karviné nacházejí Které významné nebo známé osobnosti se narodily, nebo působily v Karviné Které pověsti a legendy se vážou k území dnešní Karviné Co je region a jaké jsou rozdíly mezi regiony. Budete schopni: Určit co vše je domovem, rozlišit významy pojmu obec, vysvětlit proč je pro lidi užitečné žít spolu v rámci obce Umět rozlišit záležitosti týkající se státní správy a samosprávy, popsat čím se zabývají orgány obce Popsat nejdůležitější historické mezníky v historii Karviné Popsat nejdůležitější historické památky v Karviné Vyjmenovat významné karvinské rodáky Převyprávět obsah významných karvinských pověstí Určit co je region, umět rozlišit regionální zvláštnosti Klíčová slova této kapitoly: domov, obec, základní samosprávná jednotka obecní samospráva, výkon státní správy, zastupitelstvo, rada, starosta/primátor, obecní/městský úřad/magistrát Solca, Fryštát, Karviná karvinské památky karvinští rodáci karvinské pověsti a legendy region, administrativní jednotka, kulturně-historické regiony Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 4 + 7,5 hodiny (teorie + řešení úloh) 3

4 1.1. Domov - obec Domov Domov pro většinu z nás znamená náš byt dům a naši rodinu. Místo, kde žijeme s blízkými lidmi, které důvěrně známé, máme k němu citový vztah. V širším slova smyslu je domovem také obec - město a lidé v ní žijící, naše vlast a planeta Země. Vyjádři jednou větou, co pro tebe znamená domov. Kdo je člověk bez domova? Z jakých příčin se může člověk ocitnout v takové situaci. Připrav pro kamaráda z ciziny krátký program pobytu v našem městě. Popiš důležitá a zajímavá místa v našem městě Obec Jaké významy může mít slovo obec? 1) Obec je okruh lidí (spolek, sdružení, korporace, skupina), kteří mají něco společného - povolání, zájem ( akademická, čtenářská, překladatelů a tlumočníků, sokolská ). 2) Obec je typ lidského osídlení (osada, vesnice, město), ale i místo kolem něj (pole, lesy, cesty). Území obce je ohraničeno katastrální hranicí a nazývá se katastr. Všechna místa České republiky patří do katastru některé obce. 3) Obec je samostatné společenství občanů žijících pospolu. Je základní (nejmenší) územně samosprávnou jednotkou, na které je naše republika rozčleněna. Mluvíme-li o obcích, máme na mysli sdružování lidí na základě určitých shodných zájmů, na základě vědomí, že je užitečné spolupracovat, být pospolu a společně řešit problémy, které ze soužití příslušníků obce vyrůstají. Co se rozumí obcí v České republice. Celé území České republiky se člení na obce. Každá obec má jméno, může mít svůj znak a obecní prapor. Má svůj majetek a finanční zdroje, s nimiž samostatně hospodaří podle svého rozpočtu. Druhy obcí podle velikosti: a) vesnice b) obce městského charakteru města 4

5 c) statutární města (jejich území se může členit na městské obvody- části) d) hlavní město Praha Obec tvoří: a) obytné části (zástavba - domy, silnice, parky) b) volná krajina (cesty, pole, louky, rybníky lesy) c) obyvatelé Obyvatelé obce: a) osoby, které v ní trvale bydlí b) osoby, které mají čestné občanství obce Do obce patří i ti, kteří na území obce pracují, podnikají, vlastní pozemky či stavby obyvateli obce ale nejsou. Proč je pro lidi užitečné žít spolu v rámci obce? Co spojuje obyvatele obce: a) obývají společně nějaké místo b) podílí se na obecní samosprávě - společně rozhodují o důležitých záležitostech obce (veřejný pořádek, ochrana majetku, obhospodařování majetku, společná pravidla jednání platná na území obce) Obec jako základní samosprávná jednotka má svá práva a povinnosti, je právnickou osobou. Nepodléhá nadřízenému státnímu orgánu, řídí se pouze zákony. V právních vztazích vystupuje a jedná samostatně svým jménem a na svoji odpovědnost Jaké významy má slovo obec? Co může patřit mezi symboly obce? Vyjmenuj druhy obcí v ČR. Kdo jsou obyvatelé obce? O čem rozhodují obyvatelé obce? Komu podléhá obec? Vyjmenuj podle mapy všechny obce, se kterými sousedí Karviná. Kde v najdeš v Karviné Katastrální úřad? Co je jeho úkolem? Popiš znak a prapor Karviné. Jaké symboly a barvy obsahuje? Jaká je jejich historie? Zjisti co znamenají označení: městys, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností V minulosti existoval pojem středisková obec. Který slavný český film má část tohoto pojmenování v názvu? 5

6 Domov je místo, kde žijeme s blízkými lidmi, které důvěrně známé, máme k němu citový vztah. V širším slova smyslu je domovem také obec - město a lidé v ní žijící. Slovo obec může mít různé významy. Může to být okruh lidí stejné profese či zájmu, oficiální sdružení nebo spolek, typ lidského sídla (vesnice, město), území, na němž lidské sídlo stojí, nebo společenství občanů, žijících pospolu v rámci určitého samosprávného celku. Základním a nejdůležitějším poutem, které spojuje obyvatele obce, je vzájemná potřeba pomoci a užitečnost společného postupu a řešení společných problémů. Samosprávnost obcí spočívá v jejich samostatnosti v rozhodování a ve správě těch záležitostí, které se bezprostředně týkají zájmů obyvatel obce. Literatura: Janošková D., Ondráčková M., Čečilová A.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova. Fraus, Plzeň ISBN Dudák V., Inquort R., Mareda R.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. SPN, Praha ISBN Kol.: Občanská výchova pro 6. ročník. Nakl. Olomouc, Olomouc ISBN Důležité odkazy:

7 1.2. Obecní samospráva Obecní zřízení K uspořádání svých záležitostí si obec vytváří obecní samosprávu. Podílí se však i na výkonu některých úkolů státu, které na ně stát přenáší. Takovému uspořádání se říká obecní zřízení. V činnosti každé obce tedy rozlišujeme: a) samostatnou působnost = obecní samosprávu: To o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě. Jedná se o správu vlastních obecních záležitostí, které se týkají zájmů obyvatel obce. Stará se o uspokojování potřeb občanů, o sociální, hospodářský i kulturní rozvoj, o tvorbu a ochranu životního prostředí a všestranné uspokojování potřeb občanů (volí orgány obce, sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj se svým majetkem, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů... ). Listiny, které vydávají orgány obce v rámci samostatné působnosti jsou nadepsány obec, město,. Jsou opatřeny razítkem obce, města. b) přenesenou působnost = výkon státní správy: To co na obec přenesl stát, aby za něj vykonávala. Obec se musí řídit zákony, nařízeními státu a zajišťuje jejich dodržování na celém území státu. Listiny, které jsou vydávány v rámci přenesené státní působnosti jsou opatřeny razítkem se symbolem státu (kulaté razítko s českým lvem). Rozděl uvedené příklady, podle toho, zda je řeší obecní samospráva nebo státní správa: *vyplácení sociálních dávek, starobních důchodů *pronájem obecních bytů *sestavování obecního rozpočtu *evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů, živnostenských listů *podpora kulturního života (kina, kulturní domy ) *evidence motorových vozidel *vyhlášení místního referenda (všelidové hlasování) *oprava silnic a chodníků v obci *sociálně-právní ochrana dětí *spravování škol a poskytování peněz na jejich provoz *péče o staré a zdravotně postižené Řešení: obecní samospráva: * sestavování obecního rozpočtu * vyhlášení místního referenda (všelidové hlasování) * spravování škol a poskytování peněz na jejich provoz * oprava silnic a chodníků v obci * podpora kulturního života (kina, kulturní domy ) * pronájem obecních bytů 7

8 státní správa: * vyplácení sociálních dávek, starobních důchodů * evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů, živnostenských listů * evidence motorových vozidel * sociálně-právní ochrana dětí * péče o staré a zdravotně postižené Které dvě základní činnosti obce vykonávají? Orgány obce Jsou nástroje řízení a správy obce. Patří mezi ně zastupitelstvo, rada, starosta primátor, obecní městský úřad. zastupitelstvo: Obecní zastupitelstvo, ve městech městské zastupitelstvo. Je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti obce má 5 až 55 členů. Volí jej občané jednou za 4 roky v obecních (komunálních) volbách. Zvolení zastupitelé získávají pověření (mandát) zastupovat je při řízení obce (každý občan má svůj podíl na rozhodování - rozhodnutí za něj činí zastupitelé, kterým dal důvěru). Jsou ale i případy, kdy obyvatelé obce rozhodují přímo referendem (všelidovým hlasováním). Zastupitelstvo rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech života obce, např. schvaluje její rozpočet, vyhlášky, zřizuje obecní - městskou policii. Zasedá dle schváleného harmonogramu, jeho zasedání jsou veřejná. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje výbory. Zastupitelstvo volí ze svých řad členy obecní - městské rady, starostu - primátora a jeho zástupce. Co je úkolem zastupitelstva? Co je mandát a co je referendum? Koho volí zastupitelstvo? Kolik členů má Zastupitelstvo města Karviné? Které výbory pracují při Zastupitelstvu města Karviné? O usneseních zastupitelstva jsou občané informováni na tzv. úřední desce. Víš, kde se tato deska v Karviné nachází? Co je úkolem městské policie? Kdy se v ČR konalo první referendum a čeho se týkalo? Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který bude v rozhodování zastupovat 8

9 ostatní? Představ si, že jsi členem zastupitelstva. Navrhni jak naložit se 2 miliony Kč, které zbyly v městském rozpočtu. rada: Obecní rada, ve městech městská rada. Je výkonným orgánem obce (vláda obce). Vykonává úkoly, které jí stanoví zákon nebo rozhodnutí zastupitelstva. Má 5 až 11 členů (vždy lichý počet), kteří jsou voleni zastupitelstvem. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, její funkci zastává starosta. Tvoří jí starosty, jeho zástupci a další radní, které zvolilo zastupitelstvo z řad svých členů. Obecní rada zřizuje komise jako své iniciativní a kontrolní orgány. Rada se schází ke svým schůzím dle schváleného harmonogramu, její schůze jsou neveřejné. Co je úkolem rady? Kdo tvoří radu a kolik má členů? Kolik radních má Rada města Karviné? Kolik komisí zřídila Rada města Karviné? Které to jsou? starosta: Ve statutárních městech se tato funkce nazývá primátor.je nejvyšší představitel samosprávy. Volí ho ze svých řad zastupitelstvo obce. Musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva. Vykonává obecní správu a zastupuje obec navenek. Svolává a zpravidla řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva. Starostu zastupuje místostarosta (náměstek primátora). Jaký je rozdíl mezi starostou a primátorem? Kdo volí starostu, primátora? Jaké jsou úkoly starosty, primátora? Zjisti jméno karvinského primátora. Kolik náměstků zástupců má? Zjisti jejich jména. obecní úřad: Ve městech městský úřad, ve statutárních městech magistrát. Obecní úřad je úřadem samosprávy občanů a zároveň zastupuje v obci stát. Plní úkoly 9

10 zastupitelstva a přenesené státní správy. Tvoří jej starosta, zástupci starosty a zaměstnanci úřadu. Ze zaměstnanců lze zřídit odbory pro jednotlivé úseky činnosti. Má-li obecní úřad alespoň dva odbory, řídí práci zaměstnanců tajemník úřadu. Příklady odborů na obecních úřadech: ekonomický (provádí platby obce, vybírá místní poplatky, zpracovává rozpočet), sociálních věcí (vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou, azylové domy...), vnitřních věcí - matrika (vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství), stavební (povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb, kolaudaci...), životního prostředí (pečuje o pořádek a čistotu v obci, pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky ), živnostenský (vydávání živnostenských listů ), školství a kultury (stará se o školy a kulturu ve městě) Přiřaď k jednotlivým odborům záležitosti, s kterými se na ně mohou občané obracet: MATRIKA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBOR STAVEBNÍ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODBOR DOPRAVY, ODBOR SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ODBOR KULTURY, ODBOR (ÚŘAD) ŽIVNOSTENSKÝ *vyřízení živnostenského listu *vyhrazené místo k parkování *pokácení napadených stromů *uzavření manželství (svatební obřad) *zorganizování koncertu *týrání dětí u sousedů *stavba domu (stavební povolení) *příspěvek pro postižené dítě *kam zapsat dítě do školy Řešení: 1/ uzavření manželství (svatební obřad).. MATRIKA 2/ pokácení napadených stromů ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3/ stavba domu (stavební povolení)..odbor STAVEBNÍ 4/ kam zapsat dítě do školy...odbor ŠKOLSTVÍ 5/ příspěvek pro postižené dítě ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6/ týrání dětí u sousedů.odbor SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ CHRANY DĚTÍ 7/ zorganizování koncertu.odbor KULTURY 8/ vyřízení živnostenského listu ODBOR (ÚŘAD) ŽIVNOSTENSKÝ 9/ vyhrazené místo k parkování ODBOR DOPRAVY 10

11 Jak se nazývají obecní úřady ve městech a statutárních městech? Kdo tvoří obecní úřad? Jaká je dvojí role obecního úřadu? Co jsou odbory obecního úřadu? Které odbory nejčastěji najdeme na obecních úřadech? Zjisti počet a názvy jednotlivých odborů Magistrátu města Karviné. Kdy jsou na Magistrátu města Karviné úřední dny? Doplň tabulku: Jak se označují orgány obce v jednotlivých typech obcí? VESNICE/ OBEC MĚSTO STATUTÁRNÍ MĚSTO (KARVINÁ) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO OBECNÍ RADA RADA MĚSTA (KARVINÉ) STAROSTA OBECNÍ ÚŘAD MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Řešení: VESNICE/ OBEC MĚSTO STATUTÁRNÍ MĚSTO (KARVINÁ) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO ZASTUPITELSTVO MĚSTA (KARVINÉ) ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OBECNÍ RADA MĚSTSKÁ RADA RADA MĚSTA (KARVINÉ) RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY STAROSTA OBECNÍ ÚŘAD STAROSTA MĚSTSKÝ ÚŘAD PRIMÁTOR MAGISTRÁT MĚSTA (KARVINÉ) PRIMÁTOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 11

12 Každý z obyvatel obce se může podílet na budování své obce, upozorňovat na problémy související s životem v obci a zároveň se i obracet na příslušný úřad o pomoc při vyřizování vlastních záležitostí a řešení problémů. Může sám nebo s dalšími obyvateli obrátit na obec s písemnou peticí (žádostí), kterou se musí zabývat. Co se ti v okolí tvého bydliště nelíbí. Pokus se tento problém (problémy) popsat a sestavit petici. Zjisti, co v minulosti znamenalo: radnice, rychtář, purkmistr, konšel, městský národní výbor Na obrázcích jsou tři budovy. Kdo v nich sídlí (sídlil). Kde v Karviné se nachází (nacházely)? Která z budov už nestojí. Co asi bylo příčinou jejího zbourání? Ověř si své znalosti řízení obce v krátkém testu: 1. Kdo zastupuje obec navenek? a) starosta b) ředitel c) rada d) zastupitelstvo 2. Kdo rozhoduje o důležitých záležitostech obce? a) starosta b) celý obecní úřad c) obecní zastupitelstvo d) rada obce 3. Co má na starosti živnostenský úřad (odbor)? a) vydává povolení pro obyvatele, kteří chtějí podnikat b) zabezpečuje čistotu obce c) schvaluje a kontroluje nové stavby d) vede přehled o obyvatelích města 4. Jak často se konají komunální volby do zastupitelstva? a) jednou za 5 let b) jednou za 3 roky c) jednou za 4 roky d) vždy po 2 letech 5. Kdo vede přehled o obyvatelích obce? a) odbor sociálních věcí b) odbor vnitřních věcí (matrika) c) městská policie d) živnostenský odbor 6. Co z níže uvedeného neřeší obecní samospráva, ale státní správa?a) obecní rozpočet b) oprava silnic c) spravování škol d) důchody 12

13 Obecní zřízení je soustava orgánů, tvořená obecním zastupitelstvem (voleným ve volbách každé 4 roky) v čele se starostou, obecní radou a obecním úřadem. Tyto orgány mají na starosti samosprávu v obci a také výkon přenesené působnosti státu. Samosprávnost obcí spočívá v jejich samostatnosti v rozhodování a ve správě těch záležitostí, které se bezprostředně týkají zájmů obyvatel obce. Jsou to například takové záležitosti jako výstavba, doprava, péče o veřejný pořádek a správa obecního majetku. Ovlivnit život obcí můžeme zejména tím, že se tohoto života aktivně účastníme. Občané obce mají právo volit své zastupitele, účastnit se veřejných zasedání obecní rady, obracet se na obecní radu s dotazy a písemnými žádostmi (peticemi). Obec má sloužit svým obyvatelům, ne obyvatelé obci. Literatura: Janošková D., Ondráčková M., Čečilová A.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova. Fraus, Plzeň ISBN Dudák V., Inquort R., Mareda R.: Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. SPN, Praha ISBN Kol.: Občanská výchova pro 6. ročník. Nakl. Olomouc, Olomouc ISBN Důležité odkazy: 13

14 1.3. Naše obec Karviná Historie Karviné Přečti si pozorně text Nálezy kamenných nástrojů v oblastech Karviná Doly a Karviná - Hranice svědčí o osídlení zdejšího území už v neolitu - mladší době kamenné. První písemná zmínka o území dnešního města je z roku 1268, kdy se v listině opolského knížete Vladislava uděluje benediktýnskému klášteru v Orlové právo vyvařovat sůl ze slané vody vyvěrající ze země v oblasti sal per totum tj. osada Solca, která se nacházela na území dnešní Karviné - Doly. Z tzv. Vratislavského desátku z let jsou již prokazatelně známy některé další části dnešní Karviné: FRYENSTAT, ROY, CARWINA, BERTHOLDI VILLA (Darkov). Od roku 1447 jsou doloženy STARÝ FRYŠTÁT (Staré Město), LAUKY a roku 1618 MIZEROV. Roku 1327 se Fryštát stal městem. Vzhledem k jeho strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel a sídlo těšínských knížat z rodu Piastovců. K velkému hospodářskému rozvoji došlo od roku 1447, kdy bylo městu uděleno těšínským knížetem Bolkem II. dědičné právo "do čtvrtého kolena", právo mílové, várečné, právo lovu na panském, zřizování cechů a právo vyššího soudnictví. Roku 1473 bylo jeho nástupcem knížetem Kazimírem doplněno právem pořádat trhy. V roce 1540 se poprvé objevuje zmínka o městské škole ve Fryštátě. V důsledku vysoké zadluženosti těšínských Piastovců bylo zadlužené fryštátské panství odprodáno roku 1571 šlechtici Václavu Cigánovi ze Slupska. Později se jeho majitelé často střídali. Období třicetileté války v 17. století přineslo obyvatelům města řadu pohrom: 1617 ničivý požár, 1623 mor, 1626, 1642 obsazení a drancování města dánským a švédským vojskem. Útisk poddaných na fryštátském panství vyústil roku 1766 ve velkou selskou vzpouru, která zachvátila celý zdejší region. Vedl ji sedlák Ondra Foltýn ze Starého Města. Roku 1792 koupil Fryštát hraběcí rod Larisch Mönnichů, který vlastnil 14

15 sousední ves Karvinou už od 16. století. Zásadní obrat ve vývoji města přinesl roku 1776 nález černého uhlí na vrchu Ptáčník (dnes areál dolu ČSA) na panství Larisch Mönnichů v Karviné. Od roku 1794 se těží nepřetržitě dodnes. Při hledání uhlí narazily vrty i na jodobromovou solanku slanou mořskou vodu z hlubin pod městem, jejíž léčivé účinky umožnily v roce 1867 založit lázně. Rozvoj průmyslu umožnil železniční spojení města se světem vybudováním Severní dráhy Ferdinandovy 1847 a Košicko bohumínské dráhy Po vzniku Československé republiky roku 1918 a po vyřešení sporu s Polskem o území Těšínska se stalo území města roku 1920 součástí Československa. V letech bylo Těšínsko včetně území našeho města odstoupeno Polsku a po jeho napadení fašistickým Německem roku 1939 bylo město začleněno do Velkoněmecké říše. Po osvobození bylo rozhodnuto o sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden celek, čímž získala Karviná roku 1948 svou dnešní podobu (1975 byla připojena ještě obec Louky). Rozvoj města ve druhé polovině 20. století byl završen výstavbou nových sídlišť Nové Město, Ráj, Mizerov a Hranice. a doplň správně věty: Nejstarší osídlení Karviné je prokazatelné v První písemná zmínka pochází z roku a zmiňuje místo zvané Poprvé se stala městem část dnešní Karviné, roku Prvním vládcem a majitelem našeho města byla dynastie (rod) V 15. století obdrželo naše město tato městská práva První škola na území města se zmiňuje roku Prvním neknížecím, šlechtickým majitelem města byl V době třicetileté války v 17. století postihly město tři velké katastrofy Velkou selskou vzpouru v 17. století vedl Velkou část našeho města koupil roku 1792 rod Podobu našeho města výrazně ovlivnil nález nerostné suroviny, na místě zvaném, nepřetržitě se zde těží od roku Lázně pomáhají léčivou vodou od roku Železnicí se světem bylo území města spojeno v letech Kterému státu patřilo území našeho města: po roce

16 v letech 1938/39 po roce 1939 Základ dnešní Karviné v roce 1948 vytvořilo pět obcí Přiřaď k letopočtům události karvinské historie: a/ 1268 objev černého uhlí na vrchu Ptáčník b/ 1327 nepřetržitá těžba černého uhlí c/ 1447 spojení Fryštátu a Karviné d/ 1540 spor s Polskem o území města e/ 1766 Fryštát se stal městem f/ 1776 Fryštátu udělena městská práva g/ 1794 první zmínka o škole ve Fryštátě h/ 1867 první písemná zmínka o území města ch/ vzpoura poddaných vedená Ondrou Foltýnem i/ 1948 založení lázní v Darkově Řešení: a/ 1268 první písemná zmínka o území města b/ 1327 Fryštát se stal městem c/ 1447 Fryštátu udělena městská práva d/ 1540 první zmínka o škole ve Fryštátě e/ 1766 vzpoura poddaných vedená Ondrou Foltýnem f/ 1776 objev černého uhlí na vrchu Ptáčník g/ 1794 nepřetržitá těžba černého uhlí h/ 1867 založení lázní v Darkově ch/ spor s Polskem o území města i/ 1948 spojení Fryštátu a Karviné Zjisti podrobnosti k osobnostem/pojmům/ událostem: Solca Piastovci Václav Cigán ze Slupska Ondra Foltýn hraběcí rod Larisch Mönnichů jodobromová solanka Severní dráhy Ferdinandova, Košicko bohumínská dráha spor o Těšínsko 16

17 Významné památky na území města Karviné Karviná-Fryštát: * Nejstarší památkou historického jádra města je farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z poč. 14. stol., s "moravskou kaplí" z r a epitafem Václava Cigána ze Slupska z r * V areálu Farního kostela se nachází soubor hodnotných barokních plastik z.18. století: dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, socha Panny Marie Bolestné, před Moravskou kaplí je umístěn mramorový kříž. * Barokní socha sv. Patrika z r před budovou pošty u kostela Povýšení sv. Kříže. Původ kultu sv. Patrika souvisí s příchodem irského katolického rodu Taafů z Carlingfordu v r do Fryštátu. * Významnou dominantou města je empírový zámek z konce 18. stol. s dochovány zbytky původních gotických prvků a hodnotné nástropní malby. Zámek byl po rekonstrukci v 90. letech 20. století zpřístupněn veřejnosti. Původně to byla dřevěná stavba ze 14. stol. a sloužila jako knížecí zámek těšínských Piastovců. Po požáru r zámek do základu vyhořel a v 1. pol. 16. století byl přebudován v renesančním slohu jako jednopatrová zděná budova se sedlovou střechou. Dnešní podobu získal zámek v letech , kdy byl novými majiteli z rodu Larisch - Mönnichů přebudován v empírovém slohu. Původní jednopatrová budova byla zvýšená o atikové patro, k budově byla přistavěna dvě krátká boční křídla, souběžně s levým křídlem byl směrem do náměstí postaven jednopatrový dům obdélníkového půdorysu, tzv. Lottyhaus. Součástí zámku jsou dvě raně barokní sochy Herkulů z r * Areál zámku obklopuje zámecký park založený roku 1804 v "anglickém" slohu. Dochovala se v něm řada vzácných druhů dřevin. V roce 1821 byla v parku vybudovaná rodová hrobka Larisch - Mönichů a r byly v jeho centrální části postaveny dvě na sebe navazující budovy konírny a mléčnice. Koncem 50. let 20. století byl do zámeckého parku přemístěn ze zrušeného zámeckého parku Solca bazén se sousoším puttů. Na zámecký park navazuje park Lázní Darkov. * Empírová radnice s renesanční věží z konce 16. stol. s kamenným erbem Piastovců a zbytkem kovového řetězu pranýře, původní stavba je z roku Empírovou přestavbou prošla radnice v letech * Významnou dominantou náměstí je litinová kašna vídeňské provenience s městským znakem z roku * Filiální kostel sv. Marka, klasicistní stavba z roku 1774, s epitafem Benigny Haugwitzové ze 17. století, vedle je kamenný kříž z r a novobarokní socha sv. Floriana z r * V historickém jádru města se nachází rovněž několik významných měšťanských domů, které reprezentují zástavbu z 18. a 19. století. 17

18 Karviná Doly: * V důsledku poddolování zaniklo na území staré Karviné mnoho staveb a památek. Mimo jiné: radnice, zámek rodu Larisch - Mönnichů v Solci a rodová hrobka, kostel sv. Jindřicha z roku 1900 pro 4 tisíce osob. * Barokní kostel sv. Petra z Alkantary z r s gotickou kamennou kropenkou ze 14. stol., který je v důsledku poddolování silně nakloněn na jih o 6,8 a zároveň oproti původnímu stanovišti zde došlo k poklesu až o 36 metrů. V důsledku nepříznivých vlivů těžby uhlí na tomto území byla původní vysoká kostelní věž z bezpečnostních důvodů dvakrát snižována. Vzhledem k tomu, že poklesy terénu byly postupně stabilizovány, mohla být v letech provedena rekonstrukce stavby. * Památkou důlní katastrofy na dole Gabriela v r. 1924, je pomník a hrob obětí důlní katastrofy na místním hřbitově, před pomníkem se nachází 12 pamětních desek se jmény zahynulých horníků a záchranářů. Karviná - Darkov: * K městské památkové zóně patří též památky nacházející se na území lázeňského Darkova. * Společenský dům postavený v historizujícím slohu v letech * Moderní architekturu reprezentuje sanatorium, postavené v letech * Novogotická kaple sv. Anny v areálu lázní * Obloukový železobetonový most technická památka z r V roce 2003 byl most kvůli povodním o 2 metry zvýšen. Karviná Ráj: * socha sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. století u kaple sv. Anny. * Nejvýznamnější památkou v Ráji byl renesanční zámek Ráj postavený v letech Po druhé světové válce sloužil zámek mj. jako nemocnice. V roce 1976 postihl zámek požár, po kterém byla budova provizorně zastřešena. Jelikož nebyl zájem o další opravy, byl zámek Ráj roku 1980 zbořen. Karviná Staré Město: * Barokní kamenný rodový erb hrabat Taafů z r umístěný v průčelí fasády statku Olšiny. Karviná Hranice: * Konstruktivistická stavba šestipodlažní vodárenské věže z 20. let, která je technickou památkou. 18

19 Karviná Louky: * Novobarokní kostel sv. Barbory z poč. 19. stol.. Lokalita, v níž se kostel nachází, je natolik zasažena těžbou uhlí, že památce hrozí zánik. Na základě předchozího textu odpověz na otázky: Která z památek v městské památkové zóně je nejstarší? Jak se říká kapli z roku 1611 v kostele Povýšení sv. kříže? Kdo byli první majitelé zámku Fryštát? Jakým typem parku je zámecký park? Kde původně stálo sousoší puttů ze zámeckého parku? Která pohroma postihla zámek Fryštát v roce1511? Co zdobí hlavní vchod zámku Fryštát? V jakém slohu byl přestavěn zámek Fryštát po roce 1800? Z kterého roku byla původní stavba radnice v Karviné? K čemu v minulosti sloužil kovový řetěz, jehož zbytek se dochoval na radniční věži? Z jakého materiálu je karvinská kašna? O kolik metrů poklesl a o kolik stupňů je nakloněn kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech? Co je nejstarším předmětem v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech? Z kterého roku pochází darkovský betonový obloukový most? Jak se jmenuje vedlejší budova zámku Fryštát? Odkud pocházel majitel Fryštátu Mikuláš Taafe z Carlingfordu? Která památka připomíná jejich původ? Jaký rodový erb se nachází na radniční věži? Na kterém dole došlo roku 1924 k důlní katastrofě? Co se nachází v průčelí fasády statku Olšiny ve Starém Městě? Komu je zasvěcen kostel v Loukách, kterému hrozí zánik? Jak se jmenuje stavba v historizujícím slohu v areálu lázeňského Darkova, Která technická památka se nachází v Karviné Hranicích? Který šlechtický rod stojí za současnou podobou zámku Fryštát? Který bývalý majitel Fryštátu má epitaf v kostele Povýšení sv. kříže? Jaký letopočet je na karvinské kašně? 19

20 Přiřaď k názvům památek čísla obrázků: A/ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE Z POČ. 14. STOL.: B/ LITINOVÁ KAŠNA Z ROKU 1900: C/ KOSTEL SV. MARKA Z ROKU 1774: D/ VODÁRENSKÁ VĚŽ Z 20. LET 20. STOL.: E/ BAROKNÍ SOCHA SV. PATRIKA Z POLOVINY 18. STOL.: F/ STARÁ RADNICE S RENESANČNÍ VĚŽÍ Z KONCE 16. STOL.: G/ OBLOUKOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MOST Z ROKU 1925: H/ KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY Z ROKU 1736: I/ KOSTEL SV. BARBORY Z POČÁTKU 19. STOL.: J/ EMPÍROVÝ FRYŠTÁTSKÝ ZÁMEK Z KONCE 18. STOL.: 20

21

22 Která část města je na rytině z roku 1735, poznáváš některé dnešní památky? Vyjmenuj tři zámky, které se nacházely v minulosti na území Karviné. Poznáš je podle obrázků? Proč se dochoval pouze jeden? 22

23 Jakými změnami prošel barokní kostel sv. Petra z Alkantary? Jak se změnila jeho podoba? Proč se mu dnes říká česká Pissa? 23

24 Důsledkem poddolování zaniklo na území Karviné - Dolů mnoho staveb a památek. Některé z nich jsou vyobrazeny na historických obrázcích. Dokážeš je určit a pojmenovat? Literatura: Rebrová A.: Karviná. MěÚ Karviná Důležité odkazy: /OSK/zamek/Seznam%20KP-Karvin%C3%A1- aktu%c3%a1ln%c3%ad.pdf 24