tel. řed.: tel./fax/sekr.: č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009"

Transkript

1 tel. řed.: tel./fax/sekr.: č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 2.1) Charakteristika 1.stupně ZŠ 2.2) Charakteristika 2.stupně ZŠ 2.3) Charakteristika MŠ 2.4) Školní družina 2.5) Školní jídelna 2.6) Školní informační a studijní centrum 3) Vzdělávání, vzdělávací program, údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 3.1) Vzdělávací program ZŠ 3.2) Dělení tříd 3.2.1) Povinně volitelné předměty 3.2.2) Nepovinné předměty 3.3) Zájmové kroužky 3.4) Další mimoškolní a školní činnosti dětí a dospělých 3.4.1) Občanské sdružení 3.4.2) Žákovský parlament 3.4.3) Plavecký výcvik 3.4.4) Lyžařský výcvik 3.4.5) Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí 3.4.6) Patronát nad kojeneckým ústavem 3.4.7) Vánoční koncert, Vánoční trhy 3.4.8) Adoptivní činnost 3.4.9) Den otevřených dveří ) Závěrečná školní akademie ) Další akce a realizované projekty, mezinárodní projekt COMENIUS 3.5.) Výsledky vzdělávání 3.6.) Účast v soutěžích 3.7.) Péče o žáky se specifickými poruchami učení 3.8.) Údaje o přijímacím řízení 3.9.) Prevence sociálně patologických jevů 3.10.) Výchovné poradenství a spolupráce s PPP 4. Údaje o pracovnících školy 4.1) Přehled 4.2) Další vzdělávání ped.pracovníků

3 5. Zápis do 1.ročníku 6. Prezentace školy na veřejnosti 7. Spolupráce s odborovými organizacemi 8. Doplňková činnost 9. Evaluace školy 9.1) Vnější evaluace 9.2) Vnitřní evaluace 10. Materiálně technické podmínky 11. Hlavní úkoly na další období a perspektiva školy 11.1) Hlavní úkoly 11.2) Perspektiva školy 12. Základní údaje o hospodaření školy

4 1. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ Fax: ředitelka - sekretářka - hospodářka - www: Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Zřizovatel: Bc. Radek Větrovec a p.lenka Novotná Zákonní zástupci: p.simona Tesárková a p. Petr Blecha Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Mlynárová a Mgr. Šárka Pískačová Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně - Mgr. Monika Kosová - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ - p. Dagmar Semencová Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy

5 2. Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků IZO Mateřská škola stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1- Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2008/ počet žáků 318 Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Dvě třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, videa a DVD přehrávače, počítač či koberec, který využívají k výuce i hrám o přestávkách.v jedné ze tříd v 1.patře je umístěna interaktivní tabule. Na 1.stupni probíhá výuka podle uč.plánů a osnov ZŠ (č.j /96-2), V 1.třídách a ve 2.třídách vyučují učitelé podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život (č.j ) Výuka žáků probíhá koordinovaně v jednotlivých ročnících podle daných tematických plánů po jednotlivých předmětech. Paní učitelky se pravidelně scházejí, porovnávají učivo a výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí píší srovnávací prověrky (Čj, M) a statisticky je vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. K výuce se kromě učebnic využívají mnohé pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici mnoho moderních názorných pomůcek, které škola zakoupila. Ty se využívají v hodinách Prv, Př, Vl, ale i Čj a M. Žáci 1.stupně využívají i literaturu ze školní knihovny, kde si p. učitelky půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků, encyklopedie pro skupinovou práci. Žáci též využívají počítačovou pracovnu, která se stále dovybavuje a modernizuje. Pracují s výukovými programy, seznamují se s prací na internetu. V hodinách je také využívána interaktivní tabule. K práci s touto technikou vyučující tvoří vlastní programy nebo využívají dostupné materiály na CD nebo na internetu. Učitelky na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovaly. S novými poznatky seznamují své kolegyně na pravidelných schůzkách metodických sdružení.

6 3. V letošním školním roce se vyučuje podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme nazvali Sedma pro život. Paní učitelky v 1.a 2.třídách intenzivně spolupracovaly, sdělovaly si zkušenosti. Práci podle nového ŠVP pedagogové hodnotili kladně. Své úspěchy zhodnotili i samotní žáci. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelky vypracovávají spec. individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Pořádáme pro rodiče různé besídky a vystoupení. Zvláštní péči věnuje naše škola i budoucím prvňáčkům. V rámci dnů otevřených dveří jsme zvali do naší školy na ukázkové hodiny v prvních třídách žáky mateřských škol. Pořádali jsme pro mateřskou školu herní a sportovní dopoledne, aby se budoucí prvňáčci seznámili s prostředím základní školy. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně p.učitelky 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky a připravují je na práci školáků. Kromě výuky se p.učitelky věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Důraz klademe na přípravu žáků k výuce cizích jazyků. Děti mohou navštěvovat kroužky Aj, Nj, kde vyučují aprobovaní učitelé, mají k dispozici moderní učebnice, počítačové programy. Povinná výuka Aj začíná již od 3.třídy a probíhá v menších skupinách. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Naše škola organizuje týdenní ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí. zapsala: Mgr. Kosová Monika

7 Charakteristika 2.stupně ZŠ Ve školním roce 2008/ počet žáků 256 Cíle 2.stupně vycházejí z učebních plánů a materiálů MŠMT ČR. V souladu s novými požadavky vzdělávání v ČR (vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR - Bílé knihy a zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) se učitelé zapojili do přípravy a tvorby ŠVP, čímž aktivně ovlivňují způsoby práce s požadovaným učivem, důsledně pracují na provázanosti a přímé návaznosti znalostí žáka během jeho celé školní docházky. V letošním školním roce se v 6. a 7. ročníku vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život, v ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola (č.j /96-2). Žák ZŠ si pak v průběhu ročníku postupně osvojuje poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento prvotní cíl má žákovi přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru lidské činnosti se chce po ukončení ZŠ realizovat. Žák se proto musí v průběhu 2.stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měl by umět řešit problémy na něj kladené tím, že umí vyhledat optimální řešení. K tomuto procesu by však mělo docházet úměrně k věku žáka a s ohledem na jeho skutečné možnosti jak v oblasti duševní, tak fyzické či manuální. Cílem vzdělání na 2.stupni ZŠ je mladý člověk, který se dovede orientovat v základních problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních. Měl by se umět pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, umět formovat své myšlenky celistvě, umět porozumět ostatním a jednat s nimi. zapsala: Mgr. Mlynárová Martina

8 Charakteristika mateřské školy Ve školním roce 2008/ počet žáků 100. Provozní doba: hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Budova mateřské školy je dvou podlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, která ja oplocená a vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně pískovišť, hracího domečku, venkovní tabule na malování, mlhoviště a bazénu pro děti. Škola je esteticky i funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační, didaktické a mechanické hračky, stavebnice, společenské hry sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZŠ prostřednictvím vzájemných kulturních, sportovních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1. třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastňuje besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1. ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranně zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás, který vychází z veřejně zpracovaného programu Barevné kamínky, Kurikulum podpory zdraví, projekt Zdravá školka ( projekt podporovaný zdravotní pojišťovnou MA ) a dále jeho součástí je také sportovní aktivita dětí (základy atletiky, fotbalu, hokejbalu, florbalu, aerobicku). Jeho cílem je vytvoření co nejpestřejší skladby vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí vedoucí k probuzení aktivního zájmu dítěte a chutí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a napomáhat v utváření komplexní osobnosti dítěte předškolního věku.

9 I. Záměry: - rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení - osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost - získat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost - respektovat individuální potřeby a možnosti dítěte 6. ŠVP má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení: - oblast biologická - oblast psychologická - oblast interpersonální - oblast sociálně kulturní - oblast environmentální OBLASTI: a / Oblast: BIOLOGICKÁ Dílčí záměry: Stimulovat a podporovat růst a tělesný vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. b/ Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dílčí záměry: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebevyjádření. c/ Oblast: INTERPERSONÁLNÍ Dílčí záměry: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. d/ Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ

10 7. Dílčí záměry: Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. e/ Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ Dílčí záměry: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím až po globální problémy celosvětového dosahu. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte ( člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tematickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování témat.celků byly respektovány požadavky na: a/ Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b/ Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání dětí v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení - vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech c/ Provádí hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o dětech, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dětech

11 8. II. Formy vzdělávání: Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených v menších i větších skupinách, vycházející z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ : - Jazyk a řeč / Novinky pomůcek a metodických materiálů ve výchovné řeči : Neumanová Radmila - Třída plná pohody : Pragerová Eliška - Jak si užít netradiční dny v MŠ s pohybem: Mydlilová Ivana - Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole: Kindlová Kateřina - Budoucí školní úspěšnost předškoláka: Semencová Dagmar - Budoucí školní úspěšnost předškoláka: Krupičková Ludmila - Ekoateliér Praktický kurz tvořivé recyklace: Neumanová Radmila - Jazyk a řeč ve Školním vzdělávacím programu pro PV: Ernatová Ladislava Výtvarné soutěže a projekty: - Dětské hřiště - Hasiči očima dětí - Sport očima dětí - Zdravá školka - program se zdravotní pojišťovnou MA - Medvídek Nivea celoroční projekt Zařazování doplňkových aktivit: Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: - Plavecký výcvik dětí - Základy sportovních činností atletiky, fotbalu, florbalu, míčových her - Škola v přírodě, jednodenní výlety - Zápis dětí do MŠ spojený s dotazníkem pro děti a zábavným didaktickým dotazníkem pro děti - Schůzka s rodiči na začátku školního roku a po zápisu nových dětí - Soutěž o nejhezčího draka - Maškarní, diskotéka, módní přehlídka - Den pro zdraví - Sportovní den - Dětský den

12 - Soutěže výtvarných prací - Slavnosti jara, loučení se zimou - Společná brigáda na zahradě - Spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka: Hasiči v akci - Vánoční besídka pro rodiče - Besídka na konci školního roku a slavnostní vyřazení absolventů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - Návštěva vedení školy a pedagogických pracovníků na schůzce s rodiči v září - Společná Mikulášská oslava - Kytarové vystoupení žáků 2. stupně ZŠ pro děti v MŠ - Návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce dětí z 1. tříd - ZŠ připravuje Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - Zápis pro děti z MŠ tzv.: Nanečisto - 2. ročník atletických her - 1. ročník cyklistické časovky - Stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ - Spolupráce se spřátelenými státy Polska, Irska a V. Británie 9. Nové úkoly pro školní rok 2009/2010: 1. Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu dětí 4. Zlepšovat společně s rodiči nenásilnou adaptaci dítěte na nové prostředí mat.školy 5. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických, společenských a kulturních návycích 6. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ 7. Zdůraznit ve výchovně vzdělávací činnosti soc.patologické jevy 8. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy 9. Pokračovat v účasti ve výtvarně - dopravním projektu Medvídek Nivea 10. Prohloubit projekt Zdravá školka se zdravotní pojišťovnou Metal Aliance 11. Pokračovat ve sportovních aktivitách dětí, rozšířit je o další sportovní turnaje a závody

13 Rozšířit výtvarný kroužek o práci s netradičními materiály 13. Zařadit výuku anglického jazyka: Hrajeme si se slovy anglického jazyka pod vedením učitelky K.Kindlové 14. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými a zajímavými institucemi Kladenska např. exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce / Magistrát města Kladna, Hasičský sbor Kladna, aj. / zapsala: Semencová Dagmar 2.4 Školní družina Ve školním roce 2008/09 pracovalo ve ŠD 5 oddělení se 150 žáky. Zájem o ŠD byl však větší, takže přednost při přijímání dětí do ŠD měly děti mladší. Starším dojíždějícím žákům bylo umožněno navštěvovat ŠD alespoň ráno, před vyučováním a nepravidelně dle potřeby.ve školní družině děti pobývají převážně v době po vyučování, tj. od do hod., ale využívají i provoz až do hod. Ranní provoz je od 6 hod. do začátku vyučování. V rámci ŠD fungoval i výtvarný kroužek pod vedením p. vychovatelky Eleny Barnincové. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pracovníky ŠD, aby mohly nabízet nové formy práce. Již 2.rok pracují vychovatelky s novým ŠVP, který je koncipován tak, aby se stal vychovatelkám souborem námětů pro volnočasové aktivity dětí. Poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití v průběhu roku dále rozvíjíme a využíváme v různých soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé ŠD. U dětí rozvíjíme jemnou motoriku a zručnost při práci s různými materiály, počínaje sestrojováním z různých druhů stavebnic až po vystřihování, lepení, vyšívání. Mladší děti vyšívají na karton, starší si poradí i se složitější křížkovou technikou na látku. V letošním roce děti velice zaujala práce s netradičním materiálem sádrou. Děti se věnovaly zdobení figurek a plošných obrázků nejen s vánoční a velikonoční tematikou, ale i běžných domácích zvířátek. Během činností děti motivujeme ročními obdobími, tradicemi, životem ve městě. Využíváme sportovní vybavení, hřiště, hračky, počítače, hry. Vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy v přízemí - nástěnky s pracemi dětí, zúčastňují se společných akcí jako např.: - příprava dárků na vánoční trhy - výroba dárků k zápisu - Čertoviny - posílení dozoru při výcviku plavání - zapojení do třídění odpadu - děti si vyrobily své EKOKODEXY - seznamování s pohádkami různých národů - ilustrace k pohádkám - účast na projektu COMENIUS - účast na projektu VELIKONOCE - 4.třídy - účast v soutěži Ze života hmyzu a Společně nám to jde lépe

14 11. V letošním roce se v památníku Lidice uskutečnila 1.výstava prací dětí a pedagogů školních družin Středočeského kraje, která byla nazvaná Nově ve školních družinách. Také naše ŠD se zúčastnila ukázkami prací dětí a vychovatelek z projektu Vesnice dříve a dnes a ukázkou RVP. Z našich prací nejvíce zaujala obydlí ve starém a novém stylu, včetně zvířat. Na tuto výstavu jsme se byli podívat i s dětmi. V ŠD jsme měli také kouzelníka, jeho vystoupení jsme využili k výtvarné soutěži. Další společná akce byla sportovního charakteru - soutěž v přeskoku lana, házení míčků na cíl, vybíjená mezi třídami a soutěže u příležitosti Dne dětí. Samozřejmě nechyběly diplomy a drobné dárky. Po návratu ze školy v přírodě si děti anonymním hlasováním vybraly svého Správného kluka či holku. Zapsala: Věra Sochorová 2.5 Školní jídelna Kapacita naší jídelny je 1050 strávníků, v současné době se jich zde z řad žáků a zaměstnanců našich i sousední školy stravuje 750. V jídelně je 124 míst u stolů, stravování zde probíhá plynule v době od hod do hod. Strávníci pro objednávání a výdej stravy používají bezkontaktní čipy a karty. Tyto identifikační média používáme téměř sedm let a jsme přesvědčeni, že jejich použití se osvědčilo a funguje lépe než původní varianta papírových lístků. Objednávání stravy probíhá jak na objednávacích boxech, tak i pomocí internetu. Strávníci volí ze tří jídel, jídelní lístek je vždy v polovině měsíce k dispozici na měsíc následující. Každý den mají strávníci v nabídce jedno doplňkové jídlo v podobě zeleninového salátu, kompotu, ovocného pyré, nebo sezónního ovoce. O spokojenost našich strávníků se starají tři kuchařky a pět pracovnic provozu. V průběhu loňských letních prázdnin prošla kuchyně rozsáhlou rekonstrukcí odpadů a podlah, která byla ku prospěchu našeho zařízení. Došlo zde zcela k novému dispozičnímu uspořádání technického vybavení, se kterým jsou naše paní kuchařky velmi spokojeny. Od příštího školního roku budeme vařit pro nově budovanou mateřskou školu ve Švýcarské ulici a tím nám přibude dalších 120 strávníků, pro zaměstnance naší kuchyně to bude něco nového, protože jsme zde vždy vařili pouze obědy, ranní a odpolední přesnídávky nikoli. Na naše nové strávníky se moc těšíme a věříme tomu, že i našim nejmenším bude naše kuchyně chutnat stejně jako našim stávajícím strávníkům. zapsala: Bohumila Petříková vedoucí ŠJ

15 Školní studijní a informační centrum Žáci naší školy mohou využívat školní knihovnu pod vedením p.učitelky Mgr. Radky Sokolové. K čerpání informací je i po dohodě přístupná počítačová učebna. Zde si žáci mohou zpracovat různé informace a následně je vytisknout a prezentovat. 3) VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 3.1 Vzdělávací program ZŠ Základní škola má 9 ročníků. V 1., 2 a 6., 7. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu - SEDMA PRO ŽIVOT č.j. 490/07. V ostatních ročnících probíhala výuka podle učebních plánů a osnov Základní škola č.j / Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů Povinně volitelné předměty Ruský jazyk Německý jazyk 7. ročník Výtvarné techniky Ekologická výchova Seminář a praktika z informatiky Sportovní výchova Bavíme se anglicky

16 Informatika 8.ročník Seminář z ekologie Konverzace v anglickém jazyce Tělesná výchova Seminář ze společensko - vědních předmětů Tělesná výchova Informatika 9. ročník Seminář z ekologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Seminář z ekologie Nepovinné předměty 3.3 Zájmové kroužky - Anglický jazyk - Cvičení z českého jazyka - Cvičení z matematiky - Německý jazyk Škola kromě povinných předmětů nabízí i smysluplné trávení volného času v mnoha zájmových kroužcích. Jsou rozděleny na čtyři základní oblasti: ( viz tabulka ) a) NÁPRAVNÉ KROUŽKY název kroužku vyučující děti z.. den / čas učebna Dyskalkulie Kavalírová 1.st. Pondělí 12,45 13,30 10 Dyskalkulie Kavalírová 1.st. Středa 13,15 14,00 10 Dyslektický kroužek Háchová 2.A,B Pondělí 12,45 13,30 4 Dyslektický kroužek Rulová 5.C Pondělí - 13,15 14, Dyslektický kroužek Rosenkrancová 4.tř. Úterý 13,00 13,45 10 Dyslektický kroužek Satýnková 5.A,B Středa 12,40 13, Dyslektický kroužek Urbanová 7.tř. Pondělí 14,15 15, Dyslektický kroužek Lhotáková 8.-9.tř. Pondělí 14,15 15, Dyslektický kroužek Hauptmannová 6.tř. Čtvrtek 14,00 14, Dyslektický kroužek Buriánková 3.tř. Středa 13,00 13, Dyskalkulie Mlynárová 2.st. Středa 13,45 14,30 PC

17 b) VZDĚLÁVACÍ VACÍ KROUŽKY název kroužku vyučující děti z.. den / čas učebna Ruský jazyk Pískačová 6. B Pondělí - 14,00-14, Klub malých debrujárů Veselý 6.tř. Čtvrtek - 14,00-14, Ruský jazyk Vítková 6.A Pondělí - 14,00-14, Anglický jazyk Komancová 2.B Úterý 12,50 13, Německý jazyk Šnajdrová 1.tř. Pondělí - 13,00-13, Informatika Sokolová 1.st. Úterý - 13,45-14,30 PC Angličtina hrou Vestfálová 4.tř. Pondělí 13,40 15,25 PC c) s KULTURNÍM ZAMĚŘENÍM název kroužku vyučující děti z.. den / čas učebna Školní časopis Lhotáková II.st. Pátek 13,50 14,35 hod. 203 Kytara Vestfálová od 3.tř. Středa - 14,00 14,45 hod. 210 Kytara Vestfálová pokr. Středa - 14,45 15,30 hod. 210 Hudebně - II.st. Vestfálová dramatický kr. Úterý - 14,00-14,45 hod. 210 Keramický kroužek Kletečková + Drobná I.st. Pondělí 15,15-16,45 hod. Výt.dílna Ruční práce Rosenkrancová I.+II.st. Pondělí - 13,00-14,30 hod. 10 Flétna Háchová 2.A Středa 12,45 13,30 hod. 4 Sokrates klub Pašková II.st. Pondělí 14,00 15, Pěvecký kroužek Prošková 1. a 2.třídy Středa - 11,40-12,35 hod. 9 Flétna Ejemová I.st. Stčeda 13,30 14, d) se SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM název kroužku vyučující děti z.. den / čas učebna Florbal Urban třídy Pondělí - 13,40-14,25 hod. Tv Sportovní kroužek Zimmermannová třídy Pondělí - 14,30-15,15 hod. Tv Košíková Rulfová 1.stupeň Pondělí/čtvrtek dívky Tv Plavání Rulfová + Bolinová 1.stupeň Úterý - 13,30-15,15 hod. bazén 4.ZŠ Sportovní hry Háchová 2.A,B Pondělí - 13,40-14,25 hod. Tv Bruslení Ejemová 3.-5.tř. Úterý 14,45 15,30 venku

18 Další školní a mimoškolní činnost dětí a dospělých Občanské sdružení Při ZŠ je zřízeno občanské sdružení Sdružení rodičů žáků při 7. základní škole. Je to dobrovolný spolek rodičů, kteří se aktivně zajímají o výchovu svých dětí. Cílem sdružení je zajišťovat podmínky pro takové aktivity dětí, které podporují rozvoj jejich osobnosti, otevírají mezilidskou komunikaci, učí tvořivosti a vnímání krásy a vedou k harmonii. V tomto školním roce nám z prostředků OS byla zakoupena třetí interaktivní tabule a bylo financováno malování chodeb. Kromě těchto velkých akcí nám OS financuje nákup drobných odměn pro žáky (ŠVP, soutěže, vyřazování žáků,...) byla podle Školského zákona vytvořena Školská rada. Jsou v ní dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad pedagogů a dva zástupci magistrátu. Zde byly projednány všechny náležitosti, které vycházejí ze zákona Žákovský parlament Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. V jednotlivých třídách si žáci zvolí svého předsedu, který je zastupuje v žákovském parlamentu. Schůzky se konají 1x za 2-3 měsíce nebo dle potřeby a požadavků jednotlivých zástupců. Na programu jednotlivých schůzek jsou otázky týkající se provozu školy, akce školy, informace k plánům práce na určité období. V letošním šk. roce se zástupci žákovské rady dohodli na spolupráci mezi první a druhým stupněm a každá třída na 2. stupni si zvolila jednu třídu z 1. stupně, se kterou budou spolupracovat (patronát) a budou jí pomáhat. Během schůzek se řešila řada připomínek a námětů k výuce i k provozu školy, školní jídelny, školního bufetu a pracovního prostředí pro žáky ve škole Plavání Zapsala: Irena Satýnková Také v letošním školním roce jsme pokračovali v tradici a každé úterý pracoval kroužek plavání pro žáky 1. stupně. Velký zájem projevili žáci 1. tříd, kteří se začali učit základům plaveckých dovedností a mnozí z nich překonali strach z vody. Starší žáci zdokonalují a vylepšují plavecké styly. Zapsala: Mgr.Lenka Rulfová Lyžařský kurz - 1. a 2.stupeň Již třetí rok jsme absolvovali lyžařský kurz na Friesových boudách v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 30 žáků a 3 učitelé a 1 zdravotník. Byli jsme opět ubytováni v chatě Babička, kterou jsme měli sami pro sebe. Zde jsme si připravovali snídaně a na obědy a večeře jsme docházeli do hlavní budovy. Strava byla chutná a bylo jí dostatek.

19 16. Díky vysoké nadmořské výšce zde byl dostatek sněhu a mohli jsme plně využívat místní lyžařský vlek i přilehlé běžecké stopy. Ve středu odpoledne jsme pěší procházkou navštívili boudu Výrovka, kde jsme měli menší občerstvení. Žáci se během pobytu zdokonalili ve svých sjezdových a běžeckých dovednostech, které předvedli v závěrečných závodech ve slalomu, sjezdu a na běžkách. Nejlepší z nich obdrželi diplom a každý dostal za úspěšné absolvování kurzu sladkou odměnu. Poslední výcvikový den byl zakončen karnevalem na lyžích. Žáci poznali, jak proměnlivé je počasí na horách, střídalo se sněžení, mlha, vítr i slunečno. V průběhu kurzu nebyl nikdo zraněn a všichni si jistě odvezli mnoho pěkných zážitků, díky nimž se budou do hor rádi vracet. Zapsala: Mgr.Věra Vyčítalová Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí Škola v přírodě - Varvažov Termín: Vyjelo 185 žáků a 11 pedagogů 1.A - p. uč. Barnincová Elena 1.B - p. uč. Rulfová Lenka 4.A - p. uč. Vestfálová Lenka 1.C - p. uč. Bolinová Radka 4.B - p. uč. Šnajdrová Miloslava 2.A - p. uč. Háchová Dagmar 5.A - p. uč. Komancová Pavlína 2.B - p. uč. Kletečková Renata 5.C - p. uč. Ejemová Markéta 3.A - p. uč. Sokolová Radka 3.B - p. uč. Buriánková Jiřina V tomto školním roce jsme navštívili nový objekt ve Varvažově. Tento objekt leží uprostřed lesů nedaleko města Písek. Areál se nachází v krásné přírodě, která nabízí zajímavé vycházky do okolí. Děti byly ubytovány v chatkách. Vybavení chat bylo velmi skromné. Dětem to vůbec nevadilo, bylo krásné počasí a děti trávily veškerý čas v přírodě. V dopoledních hodinách probíhala výuka hlavně v přírodě. Odpolední program připravovaly vychovatelky. Žáci se celé dopoledne těšili, čím je paní vychovatelky překvapí. Činnost byla velmi pestrá - bojové a orientační závody, vycházky do okolí, sportovní turnaje, opékání špekáčků, karnevaly, diskotéky atd. Letos jsme si objednali celodenní výlet s kombinovanou dopravou. Autobusem na zámek Orlík i s prohlídkou. Z Orlíku jsme pokračovali na Zvíkov lodí a ze Zvíkova jsme se opět vraceli autobusem do Varvažova. Výlet byl velmi zdařilý. Ani letos nezklamaly paní kuchařky s výbornou stravou. Všichni zaměstnanci ŠvP byli ochotní a vstřícní. Už se opět těšíme na další školu v přírodě. Zapsala: Mgr. Miloslava Šnajdrová

20 17. Škola v přírodě v Chorvatsku , žáků z prvního a druhého stupně se zúčastnilo školy v přírodě v chorvatské Podgoře. Ubytováni byli ve třech apartmánových domech - Branka, Lila, Milenka. Ubytování bylo velmi kvalitní. Stravování bylo formou plné penze. Zde v souladu ŠVP poznávali flóru i faunu přímořské oblasti, seznámili se s kulturou i historií dané oblasti a v neposlední řadě si vyzkoušeli v praxi použití anglického jazyka Patronát nad kojeneckým ústavem Žáci pokračovali v patronátu nad kojeneckým ústavem, pro který z dobrovolného vstupného z námi pořádaných akcí a z prodeje svých prací nakoupili přesnídávky a pleny pro malé děti Vánoční koncert, vánoční trhy - prosinec 2008 Tradiční akcí školy se staly vánoční trhy. Ve dnech prosince přicházely do naší školy stovky návštěvníků, aby si zpříjemnily období adventu. Všechny čekal bohatý program, který si připravili téměř všichni žáci pod vedením svých učitelek a učitelů. Celý program zahájil flétnový soubor Pištci a pěvecká skupina Song Ladies pod vedením Mgr. V. Paškové. Poté následovala pestrá směs vystoupení žáků prvního i druhého stupně. K vidění i slyšení byly nejen tradiční vánoční koledy, ale například dětská opera či taneční představení. Slovo Vánoce nezaznělo pouze v češtině, ale také v angličtině, němčině a ruštině. Svá vystoupení si připravili i žáci z kroužků hry na flétnu a kytaru, klub Sokrates nacvičil anglickou pohádku. Jak už vyplývá z názvu akce trhy, hlavním cílem byl prodej drobných dárků. Na jejich výrobě se podíleli všichni žáci a sami je potom také prodávali. Finanční částka získaná z prodeje výrobků a dobrovolného vstupného byla věnována Dětskému domovu v Kladně a oddělení dětské onkologie Fakultní nemocnice Motol. zapsala Mgr. J. Vítková