STROJNÍ MECHANIK Zámečník H/01. U Letiště 370

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370"

Transkript

1 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE M/01 Počítačové aplikace M/01 LETECKÝ MECHANIK L/009, L/02 STROJNÍ MECHANIK Mechanik opravář pro letadla H/01 KLEMPÍŘ pro leteckou výrobu H/01 STROJNÍ MECHANIK Zámečník H/01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK U Letiště 370

2 Odolena Voda / OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Školy a školská zařízení - členění Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 5 6. Údaje o přijímacím řízení 6 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7 8. Hodnocení chování žáků 9 9. Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Další vzdělávání ve škole Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy Závěr 26 Přílohy: č. 1 Osvědčení o oprávnění dle Part 147 č. 2 Osvědčení absolventů dle Part 66 č. 3 Minimální preventivní program

3 č. 4 Vyhodnocení realizace MPP č. 5 Zpráva výchovného poradce č. 6 Závěr ze zprávy ČŠI č. 7 Výroční zpráva o.p.s. Zenit

4

5 OSVĚDČENÍ CERTIFICATE OF RECOGNITION KURZ ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU PODLE ČÁSTI 147 IR 147 APPROVED BASIC TRAINING COURSE Toto osvědčení získal This Certificate of recognition is issued to: JMÉNO NAME DATUM A MÍSTO NAROZENÍ DATE AND PLACE BIRTH Vydáno / By Střední letecké a výpočetní techniky Odolena Voda organizací schválenou podle požadavků ČÁSTI 147 An organisation approved to the IR 147 by Úřadem pro civilní letectví ČR školou Leteckým úřadem státu s plným členstvím v JAA pod referenčním číslem oprávnění a JAA full member Authority under approval reference CZ Toto osvědčení potvrzuje, že jmenovaná osoba úspěšně ukončila schválený kurz základního výcviku nebo základní zkoušku, jak je uvedeno dále This Certificate confirms that the above named person either succesfully passed the approved basic training course or the basic examination stated below; KURZ ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU A1, A2, A3 BASIC TRAINING COURSE A1, A2, A3 DATUM UKONČENÍ / DATE COMPLETED : Jmenovaný tímto splnil část požadavků ČÁSTI - 66 na jmenování za člena osvědčujícího personálu organizace pro údržbu schválenou podle ČÁSTI And in that respect has completed part of the requirement of IR - 66 to qualify as certifying staff for a IR approved maintenance organisation. Toto osvědčení uznávají všechny státy s plným členstvím ve Sdružených leteckých úřadech a EU. This Certificate is recognised by all full members of the Joint Aviation Authorities and EU. Podpis / Signed:. Za / For SŠLVT Odolena Voda. Datum / Date: Číslo osvědčení / Certificate No:

6 Střední škola letecké a výpočetní techniky, U Letiště 370 Odolena Voda Minimální preventivní program Zpracovaní: Mgr. Monika Kozaňáková, pí Marie Kindová Garant: Ing. Miloslav Franěk ( ředitel školy ) Realizace: Mgr. Monika Kozaňáková, pí Marie Kindová, Komise sociálně patologických jevů 6

7 Září 2012 OBSAH STŘEDNÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY,... 6 U LETIŠTĚ ODOLENA VODA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ÚVOD... 8 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY, KTEROU MPP ŘEŠÍ CÍL PROGRAMU CHARAKTERISTIKA CÍLOVÝCH SKUPIN STUDENTI VLASTNÍ PROGRAM AKTIVITY PRO STUDENTY VZDĚLÁVÁNÍ - PEDAGOGOVÉ RODIČE SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI Oblast zdravotnictví Oblast sociálních věcí Policie ZÁVĚR MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PLÁN PRÁCE KOMISE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Září Říjen Listopad Prosinec

8 1. ÚVOD Doba, kterou právě prožíváme, doba plná převratných změn, posunujících nás mezi vyspělé evropské země, nás zároveň staví i před mnohé zátěžové situace a negativní skutečnosti. Výrazně se změnil životní styl i tempo života převážné části naší společnosti. S novými kvalitami se musí vyrovnávat nejen dospělí, ale především mladá generace. Jsou naše děti připraveny řešit problémy, které jim přináší každodenní život? Jsou schopny čelit negativním vlivům okolí? Jsou dostatečně vybaveny obrannými mechanismy? Pedagogové spolu s rodiči a dalšími subjekty ve výchovném působení v současné době musí akceptovat existenci ve společnosti nežádoucích, tzv. sociálně patologických jevů a společně vyvíjet aktivity, směřující k jejich prevenci. Proto naše škola rozhodla připravit a realizovat komplexní, dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na prevenci: - drogových závislostí, alkoholismu a kouření, - kriminality a delikvence, - virtuálních drog (počítače, televize a video), - patologického hráčství (gambling), - záškoláctví, - šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, - xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, - nebezpečí používání internetu. Minimální preventivní program jako základní nástroj prevence vychází z těchto stávajících platných dokumentů v resortu MŠMT: STRATEGIE Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období %3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Fuploads%2Fsoubory%2Fprevence%2FMB_38_2009_61_Strategie _prevence_rpch_2009_2012.doc&ei=d3yluehocogttaa5hycqba&usg=afqjcnh5o9vtv sbupapgzbrz8giiiewuvw&bvm=bv ,d.yms Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až

9 Strategie prevence kriminality na léta METODICKÉ POKYNY Východiska: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nedobrovolným svazkem obcí Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Vyhláška 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Vnitroresortní předpisy a dokumenty Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu,xenofobie a intolerance, č.j.: / (Věstník MŠMT sešit 5/1999) Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanováním mezi žáky škol a školských zařízení č.j.: / (Věstník MŠMT sešit 1/2001) Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (MŠMT 2001) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/ (Věstník MŠMT sešit 3/2002) Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) Informace pro odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská zařízení Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, čj.: / (Věstník MŠMT sešit 11/2003) Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/ (Věstník MŠMT sešit 6/20004) 9

10 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období , č.j.: / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j /2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / (Věstník MŠMT sešit 11/2007) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů MINISTERSTVO FINANCÍ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů MINISTERSTVO VNITRA Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Usnesení č. 2/1993 Sb., Předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY, KTEROU MPP ŘEŠÍ počet žáků: 305 počet tříd: 16 průměrný počet žáků ve třídě: 19,1 počet ubytovaných: 158 zvláštnosti: zvýšený věkový průměr sboru rizikové ukazatele: škola nevybočuje z okresní normy 10

11 ( počet neomluvených hodin, výchovné problémy, konzumace drog ) Zvýšený věkový průměr sboru neomezuje kvalitu dílčích projektů MPP. Dobrá je spolupráce školních metodiček s ředitelem školy, výchovnou poradkyní (budeme se ji snažit i nadále prohlubovat). V minulém roce se spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy zlepšila, oproti předešlým létům ( budeme se snažit o zlepšení vztahů a další komunikace). ŠMP mládež oslovuje neformálním jednáním a hledáním žákům blízkých výrazových prostředků. Upozornění: Funkce ŠMP je od 9/11 nově obsazena. MPP je proto ve fázi přestavby a experimentů. 2. CÍL PROGRAMU Hlavní cíl vychází z cíle stanoveného v Minimálním preventivním programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cíle MPP budovat návyky zdravého životního stylu rozšířit možnosti trávení volného času zlepšit vztah žáků ke školnímu prostředí prohloubit spolupráci s rodiči rozvinout sociální a komunikační dovednosti žáků rozvinout komunikaci mezi žáky a učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky zvýšit informovanost v oblasti sociální patologie a trestně právní odpovědnosti sociální problémy řešit, nepostihovat snižovat počet žáků experimentujících z drogami, snižovat počet případů šikany, násilí, rasismu a xenofobie 3. CHARAKTERISTIKA CÍLOVÝCH SKUPIN 3.1. STUDENTI Program je zaměřen na věkovou skupinu let. Jde o velmi náročný věk, kdy dochází k tělesnému i psychickému dozrávání. Dotvářejí se a specifikují jednotlivé složky identity. Na rozdíl od období puberty adolescent se již cítí dostatečně separován od rodičů a nepociťuje potřebu tuto separaci demonstrativně prezentovat. Samozřejmě přetrvává kritické hodnocení názorů a jednání rodičů, ale nejedná se již o úplné odmítnutí hodnot, které rodiče vyznávají, adolescent jen potřebuje najít jejich subjektivní smysl. V tomto období se dokonce mohou objevit obavy z úplné separace, mnozí jedinci najednou pociťují nechuť stát se dospělými. V jejich pocitech pak převažují úzkost, nejistota. Ke konci tohoto období je dosahováno takové identity, která potvrzuje jedinečnost osobnosti. V tomto procesu tvorby vlastní identity hrají často nezastupitelnou roli vzory, které jsou adolescenty akceptovatelné, a pak jsou napodobovány. To je nesmírně cenný prvek pro primární prevenci. 11

12 Základem identity je sebepoznání. To je důležité pro plánování budoucí identity a sociální role. Ovšem v sebepoznání se vlivem dalších charakteristik (zbrklost, emociálnost apod.) adolescent může dopouštět chyb. Kvalitu svého já zjišťuje zejména prostřednictvím hodnocení ze strany okolí, které posuzuje jeho chování z hlediska přijatelnosti. Pro vlastní sebeuvědomování je pro jedince v této fázi vývoje důležité subjektivní vědomí příslušnosti k určité skupině či k určitému prostředí. Samozřejmě je to rodina, ale častěji to mohou být vrstevnické kolektivy. A jde o to, aby se jedinec ztotožnil s takovou skupinou, která neproklamuje ohrožující hodnoty a vzory chování. V období adolescence se také jedinec stává vnímavějším k problémům lidské existence. Konfrontuje skutečnost se svými hodnotami a představami, a to navíc silně emocionálně. Řeší tedy otázky smyslu života, hledá absolutně platné hodnoty. Celé toto období má samozřejmě své mezníky, které zásadně ovlivňují socializaci adolescenta: - ukončuje povinnou školní docházku, - dovršuje přípravné profesní období, - dosahuje plnoletosti nejen z právního hlediska, ale toto období je završeno dosažením dospělosti Mnoho charakteristik období adolescence zvyšuje riziko ohrožujícího chování a tudíž umocňuje potřebu akceptovatelné prevence: - preference intenzivních prožitků - snaha o absolutní řešení, která často vedou k přehnaným podnětům, neúměrným aktivitám - potřeba neodkladného uspokojení a z toho vyplývající jistá netrpělivost při dosahování cílů (může se snadno vytvořit pocit životní neúspěšnosti). Závěrem je třeba připomenout skutečnost, že procento těch, kdo se již rizikově chovají, je v této věkové kategorii značně vysoké. Takže o prevenci jako takové můžeme uvažovat jen u těch druhých, čistých. Na druhou stranu už sám kontakt (a ten bývá v tomto období věku více než častý) s osobou, která ohrožuje své vlastní zdraví díky užívání návykových látek apod., může mít preventivní dopad. Ale určitě častější je obrácený efekt vtažení do rizikového jednání. A to je také důvod pro neustálou prevenci. MPP je určen všem 305 žákům školy. Dílčí projekty jsou zaměřeny na specifické cílové skupiny odlišné věkem a sklony k sociopatickému jednání ( spolupráce: odborná pracoviště ) PEDAGOGOVÉ Ne všichni pedagogové školy absolvovali ve své praxi vzdělávání v tomto směru a také ne všichni budou při realizaci programu sehrávat stejnou úlohu. Hlavní roli samozřejmě bude hrát vyučující občanské nauky a tělesné výchovy. Přesto však i na další pedagogy budou kladeny nároky a to zejména v takovém přístupu ke studentům, který zajistí respektování osobnosti studenta, postaveném především na partnerském vztahu. Vždyť posilování sebevědomí, pomoc při zvládání stresových situací, zdravá náročnost není výsadou jen několika učitelů. Za tímto účelem budou všichni kolegové seznámeni s tímto programem a s hlavními pravidly primární prevence. 12

13 Největší tíha realizace programu však připadne školním metodičkám prevence a rovněž výchovné poradkyni školy RODIČE V diskusi o významu vzdělávacího procesu je přeceňována úloha školských zařízení a tím opomíjena úloha rodiny a rodinného zázemí. Rodiče nemohou být v žádném případě pominuti ani v preventivním působení na děti. Mnohým však chybějí základní informace, mnozí při vyslovení problému, jakým jsou drogy atd., podléhají jakési vnitřní panice, jiní naopak před těmito otázkami zavírají oči. Naším úkolem tedy v rámci Minimálního preventivního programu je pokračovat především v informování o dané problematice na schůzkách s rodiči, vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, nastolit atmosféru součinnosti při řešení nastalých problémů apod. Budeme pracovat nejen s rodiči problémových žáků, ale samozřejmě i s ostatními. 4. VLASTNÍ PROGRAM 4.1. AKTIVITY PRO STUDENTY Preventivní působení probíhá na několika úrovních. Jedná se o osvědčené aktivity a v rámci možností školy v nich budeme i nadále pokračovat: Výuka Především v hodinách občanské nauky, českého jazyka a literatury, tělesné výchovy, cizích jazyků, chemie, základy ekologie atd. Prostor k preventivnímu působení se nabízí v rámci témat věnovaných zdravému životnímu stylu, etice a společenskému chování, právnímu vědomí apod. Cíleně mohou být zaměřeny i volné hodiny. Vyučující budou volit takové metody a formy práce, které povedou k vytváření atmosféry spolupráce, k sebepoznávání žáků, zdravému sebehodnocení, přispějí k zdokonalování schopnosti komunikace atd. V rámci vhodných témat budeme využívat odborníků (i z řad rodičů) k besedám, např. právní problematika dealerství a užívání drog, zdravotní rizika návykových látek, zdravý životní styl atd Volnočasové aktivity Kulturní akce školy plán kulturních akcí koordinuje Mgr.Jaroslava Kubíčková. Týká se to hlavně filmových a divadelních představení. Studenti, kteří mají zájem, se mohou stát členy Klubu mladého diváka klub má na starosti Mgr.Hana Literová Sportovní akce školy plán sportovních akcí koordinuje pan Ivan Wirth. Jedná se hlavně o účast studentů na sportovních soutěžích v rámci Středočeského kraje a dále i v jiných soutěžích. 13

14 Preventivní přednášky a besedy jsou organizovány pod vedením školní metodičky prevence vyučujícími občanské nauky Mgr.Dany Hohlbergerové,Mgr.Jaroslavy Kubíčkové, Mgr.Jiřiny Jackové Výpočetní technika - žákům je dlouho do odpoledních hodin přístupná výpočetní technika ve škole včetně internetu, takže zde nalézají smysluplné využití volného času. Škola má v současné době tři učebny a kroužek výpočetní techniky. Internet je zpřístupněn studentům i na Domově mládeže pomocí Wi-Fi. Knihovna a studovny - nabízí žákům v době mimo vyučování prostor pro studium, domácí přípravu apod. Seznamovací akce pro studenty I. ročníků Každým rokem probíhají vždy na začátku školního roku (první víkend v září) Adaptační kurzy realizované Special Team for Adventure in Nature (STAN) v RS Březová v Rokytnici nad Rokytkou Poradenská činnost Školní poradenské pracoviště Výchovná poradkyně: ing. Michaela Martinů Školní metodik prevence: Mgr. Monika Kozaňáková Metodik prevence na DM: pí. Marie Kindová Konzultační hodiny: individuálně po dohodě ( akutní problémy okamžitě) Snahou ŠMP je vybudovat u studentů povědomí o možnosti hledat v kabinetu ŠMP,VP nebo na hlavní vychovatelně pomoc kdykoliv. Výchovný poradce (VP) v jeho náplni práce je také mimo jiné pomoc v krizových situacích apod. jak žákům, tak i jejich rodičům. Zároveň konzultuje jednotlivé případy i s ostatními vyučujícími, s vedením školy nebo s pracovníky PPP. Aktualizuje pravidelně svoji nástěnku. Školní metodik prevence (ŠMP) hlavní náplní je posilňování osobnosti žáků pomocí nejrůznějších technik a metod práce. Dále zodpovídá za realizaci tohoto programu. Rovněž má k dispozici svoji nástěnku. Povinnosti metodika primární prevence: hlavní náplní je posilňování osobnosti žáků pomocí nejrůznějších technik a metod práce zodpovídá za realizaci tohoto programu vedení evidence žáků s poruchami chování vedení evidence veškerých přestupků chování na škole zajišťování besed a přednášek pro školu v oblasti primární prevence tvorba nástěnky ŠMP ve škole a na DM Schránka důvěry to je forma pomoci těm, kteří buď chtějí zůstat v anonymitě nebo se ostýchají svěřit se s problémem přímo (schránky míjejí žáci cestou z jídelny, místa jsou přesto často opuštěná ). Pedagogicko-psychologická poradna Praha-východ zejména žáci využívají pracovníků tohoto zařízení. Aktuální problémy jsou konzultovány s pracovnicemi poradny Středočeského kraje, pracoviště Praha východ. Adresa: Mochovská 570, Praha 9 Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr.Michaela Trávníčková Telefon: Mobil: , 14

15 Školní parlament v roce 2006 pod vedením ŠMP bylo zahájeno setkávání zástupců tříd na schůzkách školního parlamentu, kde se projednávají každý měsíc potřebné informace pro studenty z oblasti výuky, školních a mimoškolních aktivit. Činnost ŠP se po 6 letech existence osvědčila, zejména při vzájemné komunikace žák, žáci učitel, pedagogický sbor, vedení školy. Dnes je již nedílnou součástí života školy Další aktivity ve škole PÍSEMNÉ MATERIÁLY PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY jsou k dispozici u školních metodiček prevence. Jedná se o nejrůznější letáčky, brožury a zpracované přehledy k nejrůznějším problémům. NÁSTĚNKY jsou funkčně rozmístěny po škole a DM. Viditelně označena jako Nástěnka ŠMP oznamuje telefonní čísla dostupných psychosociálních služeb a konzultační hodiny s kontaktem na ŠMP. Průběžně je prostor doplňován tiskovými informacemi a školními aktualitami. ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY - při realizaci MPP spolupracuje s PPP Praha-východ, Policií ČR a dalšími organizacemi (dle nabídky). ZÁJMOVÉ KROUŽKY viz. příloha V případě nabídky jiných aktivit, pořádaných subjekty mimo školu (kulturní pořady, filmová představení apod.) budou s ohledem na jejich kvalitu využívány k preventivním účelům VZDĚLÁVÁNÍ - PEDAGOGOVÉ a) na úrovni vlastní školy: - v rámci odborně zaměřených pracovních porad pedagogů školy - formou metodických písemných materiálů b) na úrovni mimo školu: - využívá se nabídek nejrůznějších mimoškolních subjektů - dále se postupuje podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 4.3. RODIČE Jednou za školní rok jsou rodiče žáků prvních ročníků seznámeni s danou problematikou, je jim vysvětleno, jak případné problémy škola řeší a jak jim může pomoci. Dostávají také pomocné materiály. Dále mají možnost všichni rodiče dané problémy řešit v rámci individuálních konzultací s pedagogy. Škola současně vystupuje jako poradenská instituce pro rodiče konkrétně výchovný poradce a školní metodik prevence. Na první třídní schůzce oslovíme rodiče v tom smyslu, aby ti, kteří pracují v různých oblastech spojených se sociálně patologickými jevy ve společnosti, vystupovali jako lektoři, aby se zapojili do osvětové činnosti nejen ke vztahu k žákům, ale i k učitelům a ostatním rodičům. INFORMOVANOST informace jsou pedagogickým pracovníkům předávány na pedagogických radách, studentům třídními učiteli, školního parlamentu a prostřednictvím nástěnky ŠMP. Rodičům jsou informace sdělovány písemně nebo telefonicky a na rodičovských schůzkách. Veškeré informace se také nacházejí na internetových stránkách školy. 15

16 4.4. METODICKÉ, UČEBNÍ MATERIÁLY A DALŠÍ POMŮCKY Ve škole jsou k dispozici: 1) video a DVD programy: - jsou plně využívány při povinném vyučování, při suplovaných hodinách a dále pak i při aktivitách mimo vyučování Stop kriminalitě Jak se nestát obětí 1.díl Nebezpečné situace Stop kriminalitě Jak se nestát obětí 3.díl Právní vědomí Ochrana majetku a osob Řekni drogám ne! René Katka Oči hadů I.díl Oči hadů II.díl Oči hadů III.díl Děti a drogy Školáci versus drogy Rodiče a svět drog Drogová problematika, sexuální výchova Synkopa imunity Rady začínajícím milencům Dokumentární filmy o drogách Virus Free generation Na dobrodružnou cestu plnou energie vás zve M.Londesborouch 2) publikace: Hrabal,Vladimír: Sociální psychologie pro učitele Kovář, Michal: Bolest šikanování Ryska, Radovan: Právo pro střední školy Havrdová,Egle : Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže Pišková,Taťána:menšiny a migranti v ČR 3) časopisy - Učitelské noviny - Prevence - Romano Vodi - Holocaust 4.5. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ VE ŠKOLE A NA DM Zjištění šikany ve třídě třídní učitel ( vychovatel ) se spojí s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence a další kroky řeší společně. S žáky ve třídě jsou postupně vedeny rozhovory na toto téma. Třídní učitel kontaktuje rodiče oběti a oznámí jim danou skutečnost, rodiče se dále podílí společně s učiteli na dalších krocích. Třídní učitel svolá třídní schůzku, na které oznámí rodičům veškeré kroky, které se v této záležitosti uskuteční. Se závěrem, který organizace škole poskytne, jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci i rodiče. Další kroky jsou závislé od výsledku šetření. Zjištění neomluvených hodin třídní učitel s spojí s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Jsou kontaktováni rodiče, jak telefonicky, tak písemně. Návštěva rodičů školy a společné řešení této skutečnosti 16

17 s školou ( doporučen pohovor žáka s psychologem ). Pokud rodiče nijak na tuto skutečnost nereagují, škola informuje okresní správu sociálního zabezpečení. Zjištění držení omamných látek pokud se u žáka najdou omamné látky (př. marihuana aj.) je přivolána policie, okamžitě jsou kontaktování rodiče. Další kroky jsou závislé od spolupráce s rodiči, závisí na závěrečných zprávách od psychologa a policie. Vše probíhá v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Zjištění krádeže záleží na tom, jaký je rozsah krádeže. Pokud se jedná o drobnou krádež, případ je projednáván v rámci školy se žákem, rodiči. Je svolána komise, rodičům je doporučen pohovor s psychologem. Pokud je krádež většího rozsahu, je přivolána policie, jsou kontaktováni rodiče. Další postup je obdobný jak u předchozích přestupků. Zjištění pokusu o podvod třídní učitel s výchovnou poradkyní a metodičkou kontaktují rodiče, zjistí závažnost a příčinu, dle toho činí další patřičné kroky. Zjištění porušování školního řádu a zákonných norem třídní učitel s výchovnou poradkyní a metodičkou kontaktují rodiče, zjistí závažnost a příčinu. Další postup je obdobný jako ve všech předešlých případech. Všechny přestupky jsou vždy konzultovány nejen s vedením školy, ale jsou s nimi seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří mohou vyjádřit k dané skutečnosti svůj názor, postřeh či námět na řešení SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI Oblast zdravotnictví Využívá se hlavně nabídek Okresní hygienické stanice a Českého červeného kříže. Podle možností některých lékařů budou organizovány i besedy a návštěvy odborných lékařských pracovišť Oblast sociálních věcí I nadále budeme pokračovat ve spolupráci s okresním metodikem preventivních aktivit zejména v koordinaci aktivit a při předkládání projektů v rámci grantů s žádostí o poskytnutí finančních prostředků Policie Ve spolupráci s policií budou připraveny besedy jak pro žáky, tak i pro rodiče HODNOCENÍ AKTIVIT vnitřní i vnější (OMP) supervize projektu porady realizačního týmu (ŠMP, výchovný poradce, ředitel, třídní učitel) evidence výskytu sociálně patologických jevů rozbor postupu řešení konkrétních případů a jejich konzultace s odborníky zápis jednání o přijatých opatřeních v případě výskytu sociálně patologického jevu sledování vlivu opatření na vývoj jedinců s problémovým chováním (psychodiagnostika) dotazníky zjišťující informovanost žáků ve sledované oblasti 17

18 evidence počtu spolupracujících rodičů roční zpracování hodnotící zprávy MPP Veškerou evidenci preventivních aktivit povede školní metodik prevence a ve spolupráci s dalšími zúčastněnými pedagogy provede jejich vyhodnocení tak, aby bylo možné určit jejich efektivitu. Zároveň bude zpracovávat zprávy pro vedení školy či nadřízené orgány. Po vyhodnocení dílčích aktivit stanoví, zda budou ve stejné podobě realizovány i v budoucnu, či budou modifikovány, či se neosvědčily vůbec. Za tím účelem vypracuje jednoduchý dotazník, kterým ověří přijetí jednotlivých aktivit samotnými žáky. S výsledky budou seznámeni ostatní pedagogové, ale také rodiče. Výsledky budou publikovány ve výroční zprávě školy. 5. ZÁVĚR Minimální preventivní program směřuje k ochraně mládeže před sociálně negativními jevy, včetně vzniku závislostí na návykových látkách, hracích automatech a počítačích. V jeho rámci je preferován pozitivní přístup vychází z poznání, že spíše než poskytovat informace o nežádoucích jevech je lepší vytvářet podmínky pro využití volného času, spolupodílet se na vzájemně přínosné nestresující komunikaci, upřednostňovat aktivity, které přinášejí pozitivní prožitky jinak než užitím drogy apod. Důraz je kladen na posilování zdravého sebevědomí, samostatné rozhodování a řešení problémů, rozvoj zdravého životního stylu. Tento zpracovaný materiál je dokumentem otevřeným, který bude aktuálně doplňovaný a přehodnocovaný. Vypracovaly: Mgr.Kozaňáková Monika,pí. Kindová Marie Garant : Ing.Miloslav Franěk V Odolena Vodě Příloha č. 1: 18

19 Výchovný program preventivních aktivit na školní rok ročník : - kriminalita, šikana, drogy ve škole, kouření, alkohol - organizace a aktivní účast na dobročinných akcích 2. ročník : - zdravá sexualita - protidrogová výchova - organizace a aktivní účast na dobročinných akcích 3. ročník : - problematika sekt - problematika AIDS - organizace a aktivní účast na dobročinných akcích 4. ročník : - problematika sekt - žádost o zaměstnání - návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně a v Praze - individuální návštěvy VŠ, VOŠ apod. Příloha č. 2: 19

20 Osobnostní a sociální výchova jako nástroj práce ŠMP v naší škole FORMY PRÁCE SE ŽÁKY 1. Kolektiv třídy: a) přímá preventivní práce: realizace témat v rámci vyučovacího předmětu občanská nauka upevňování kolektivu v jednotlivých třídách pomocí různých společných akcí během školního roku preventivní besedy, osobní prožitky účast kolektivu třídy na lyžařském výcvikovém kurzu (I. ročník) preventivní besedy účast kolektivu třídy na turistickém kurzu (II. ročník) preventivní besedy účast kolektivu třídy na humanitárních akcích a veřejných sbírkách osobní prožitky b) přímá poradenská práce: pomoc při řešení problémů v kolektivu tříd (spolupráce s třídními profesory a VP) pomoc při analýze příčin špatného klimatu ve třídě (spolupráce s třídními učiteli a VP) c) nepřímá preventivní i poradenská: nástěnky prezentace preventivních písemných materiálů schránka důvěry dotazy, přání, připomínky a návrhy žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy (vyhodnocování a řešení) vitríny s materiály pro žáky a zákonné zástupce (doplňování a obměna materiálů) instruktáže třídních učitelů při poradách a následné konzultace spolupráce s vedením školy a s výchovným poradcem 2. Individuální konzultace: a) preventivní: žáci s výchovnými problémy (nepravidelná docházka do školy) žáci rizikoví (kuřáci, s rodinnými problémy, se zdravotními problémy) b) poradenská: žáci, kteří pociťují výchovný problém a mají zájem o konzultaci nebo o pomoc žáci, kteří jsou doporučeni vyučujícími, výchovným poradcem nebo PPP 3. Skupinová konzultace preventivní: žáci, kteří chtějí zlepšit svůj životní styl zájmové skupiny, nepovinné předměty (výchova ke zdraví), kroužky Příloha č. 3: 20