Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Rozhodnutím zřizovatele s mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Byšice ve věci sloučení příspěvkových organizací, konaného dne , od 1. ledna 2010 naše Základní škola byla sloučena s Mateřskou školou Byšice. Vznikla tak příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník, se sídlem Komenského Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název školy Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení / /0300 platby školného MŠ a stravného DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Datová schránka ya28n8 Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní družina, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna Identifikátor právnické osoby Poslední zápis do školského S účinností od rejstříku: Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Iva Kliková vedoucí MŠ (od ) Jana Vacková (do ), Martina Kühnová (od ) vedoucí ŠJ Lenka Purašová vedoucí ŠD Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová (do ), Pavel Ort (od ) zpracování účetnictví Jana Navrátilová, Dagmar Lukáčová administrativní a spisový pracovník Spádovou oblast školy tvoří obce: Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 2

3 1.2. Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola, od Základní škola 354 Školní družina 50 Školní jídelna, od strávníků 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.3. Materiálně-technické podmínky školy Materiálně technické podmínky školy Základní škola Učebny: 1. st.: ročník 2. st.: 6 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Žákovská kuchyňka 1 Knihovna Školní dílny Komentář (změny v daném školním roce) V průběhu šk. roku byla po domluvě se zřizovatelem a po poskytnutí účelové dotace byla provedena celková rekonstrukce učebny č. 6 určené pro budoucí prvňáčky. Rozsáhlá rekonstrukce obsahovala výměna podlahy a podlahové krytiny, topení, osvětlení, vstupních dveří, vodoinstalace, umyvadlo, obklady a výmalba. Na 2 st. průběžně probíhá obnova pracovních desek žákovských lavic. Nábytek je odpovídající výšce a věku žáků. V roce 2009 byla vybavena 20 ks nových počítačů. Učebna je však svou kapacitou nedostačující pro výuku. S výstavbou nové učebny se počítá v projektu Rozšíření a zkvalitnění kapacity ZŠ Byšice. Využívána pro výuku pracovních činností vaření. Průběžně je vybavována pomůckami pro práci žáků. S výstavbou nové knihovny se počítá v projektu Rozšíření a zkvalitnění kapacity ZŠ Byšice. Vedle běžné výuky pracovních činností se tyto prostory používají jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu v tomto šk. roce navštěvovalo celkem 51 žáků. Odpočinkový areál: 3

4 Školní dvůr, zahrada Školní hřiště Školní bufet Okolí školy Vybavení učebními pomůckami a audiovizuální a výpočetní technikou Sborovna a ředitelna Školní družina Školní jídelna Investiční rozvoj Komentář: Možnost trávení přestávek a volného času stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. V roce 2010 byl schválen projekt výstavby víceúčelového hřiště v obci Byšice (financováno z ROP Střední Čechy a obcí Byšice). Nové hřiště bude vybudováno v blízkosti školy v areálu Pod skálou a v čase výuky bude sloužit výhradně pro potřeby školy. Ve škole byl v provozu školní bufet. Pitný režim je také zajištěn pomocí dvou nápojových automatů (pro teplé a studené nápoje). V rámci enviromentální výchovy žáci pokračují v tradičním jarním úklidu v okolí školy. Průběžně se žáci snaží udržovat prostor před ŠD, pomáhají s údržbou školního dvora a pozemku. Ve školním roce 2009/10 proběhla významná výměna učebnic pro 1. a 2. stupeň. Učebnice jsou již v souladu s novým RVP a ŠVP. V rámci celkové rekonstrukce sborovny byly zakoupeny dva počítače a notebook pro potřeby pedagogů. Nový školní rok jsme zahájili v nově rekonstruované sborovně. Finanční prostředky pro rekonstrukci poskytl zřizovatel. Rozsah rekonstrukce: výměna podlahové krytiny, radiátorů, osvětlení, vodoinstalace a mycí kout. Do sborovny byl pořízen nový nábytek. Přilehlá vedlejší místnost byla adaptovaná pro potřeby pedagogů jako kuchyňský kout s možností posezení, individuálního setkání s rodiči a zároveň jako pracovní místo pro výchovného poradce. Byla provedena částečná obměna vybavení ředitelny. V druhé polovině školního roku došlo k zkvalitnění prostředí školní družiny. Z rozpočtu školy a za pomoci Klubu rodičů a přátel školy a ostatních sponzorů byl zakoupen nový nábytek do školní družiny, vyměněné podlahové krytiny a provedena výmalba. Ve školní jídelně byla zahájena první fáze modernizace kuchyně a jídelny. Z finančního daru Vitany a.s., byl pořízen kuchyňský robot. Celkově byla přebudována výdejna stravy odpovídající současným trendům vybavení školních jídelen. 4

5 Na jaře roku 2010 byl schválen projekt Rozšíření a zkvalitnění kapacit základní školy Byšice, který bude financován z ROP Střední Čechy a obcí Byšice. Výsledkem bude: přístavba s učebnami PC, cizích jazyků, knihovnou a terasou modernizace třech stávajících učeben (učebna fyziky a chemie s přiléhajícími kabinety, 2. učebna cizích jazyků, a multimediální učebna) rekonstrukce šaten (šatní skříňky) rekonstrukce atria s možností aktivního pohybu žáků venku o přestávky oprava fasády školy Vybavení: celkem pět interaktivních tabulí v nových a zmodernizovaných třídách elektronické učebnice jazykový sluchátkový set včetně řídícího pultu pro výuku cizích jazyků nové počítačové vybavení nový školní nábytek vybavení odborných učeben a knihovny stolní tenis a lavičky v atriu Uskutečnění této rozsáhlé akce umožní realizaci moderního pojetí vyučování a zkvalitnění individuálního přístupu k žákům Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe, č.j. 102/07 ZŠ Byšice dne

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Vzdělávací program školy na školní rok 2008/ a ročník: Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 102/07. Ročník 4., 5. a /96 2 Základní škola Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání korálek čj. 136/2010 Rok je dlouhý copánek, na konci má 6

7 2.2. Vzdělávací programy na školní rok 2008/2009 Základní škola č.j /96-2 ( roč., 9. ročník): Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1Vc Český jazyk a lit. 7 7 včj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Vc vm 16 Prvouka Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie 2 4 Fyzika 2 6 Přírodopis 2 6 Zeměpis 2 6 Dějepis 2 6 Občanská výchova/ 1 4 Rodinná výchova 1 4 Hudební výchova 1 4 Výtvarná výchova Praktické činnosti 1 4 Tělesná výchova Volitelné předměty 2 6 Disponibilní dotacevolit. předmět 1 SH 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů Disponibilní hodiny a volitelné předměty Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2009/2010 zařazeny následující volitelné předměty: 4. ročník: 1 disp. hodina - SPORTOVNÍ HRY 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 disp. hodina - INFORMATIKA 7

8 2.3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání,,čemukoli se učíš, učíš se pro sebe ( , ročníky) OBLAST Jazyk a jazyková komunikace Obor - Předměty Disponabilní dotace I.st Disponabilní dotace Český jazyk a literatura , ,5 18 AJ / NJ Matematika a její aplikace Matematika , ,5 18 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Hudební výchova ,5 0 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, , ,5 Rodinná vých Tělesná výchova II.st. Člověk a svět práce Průžezová témata Disponabilní časová dotace Pracovní činnosti /Svět práce 1 1,5 1, Mediální vých Volitelné předměty 0 0 II. Jazyk Aj/Nj Sportovní hry 1 3 ICT semin. 0,5 0,5 0 Konverzace v Aj Výchova ke kult.-histor. dědictví 1 0 Celková časová dotace

9 2.4. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah programu je uspořádán do 12 integrovaných bloků. Každý blok má svoji strukturu, přibližný časový rozsah, stručnou charakteristiku, obecné vzdělávací cíle (k čemu děti povedeme), očekávané kompetence (čeho by děti na konci období měly dosáhnout) a doporučené návrhy a okruhy činností. ŠVP je společným východiskem a oporou pro práci v jednotlivých třídách. Ve ŠVP jsou tematické bloky zpracovány společně pro všechny věkové skupiny, podrobněji jsou pak rozpracovány a členěny do témat v TVP, kde jsou uzpůsobeny podmínkám a potřebám jednotlivých tříd. Jejich vzdělávací obsah odpovídá možnostem a zkušenostem dětí. Pro pedagogy jsou integrované bloky závazné, mohou se lišit nabídkou činností. Hlavní vzdělávací nabídka je pak doplněna dalšími doplňujícími programy a aktivitami. 9

10 Struktura a členění do integrovaných bloků Rok je dlouhý copánek Kdo jsem a kde žiji... Podzime, podzime... Pozlacený klíček máme, pohádky s ním otvíráme... Vánoční čas nastává... Zima je tu děti... Co už umím... Na jaře,na jaře, čáp jede v kočáře... Den země... Do pohádky za zvířátky... Máme se rádi s mámou a tátou... Haló,haló,co se stalo??? Vteřiny v přírodě... NA KONCI MÁ KORÁLEK... 10

11 2.5. Čtenářská gramotnost Noc s Andersenem Do letošního 10. ročníku tohoto projektu se již podruhé zapojila i naše škola, především žáci 1. stupně a několik žáků 2. stupně. Zatímco minulý rok jsme se seznámili s dánským pohádkářem H. Ch. Andersenem a jeho tvorbou, tak letošní rok jsme věnovali pohádkám českým. Děti přišly strávit noc s knihou převlečené za pohádkové bytosti a četly samostatně, ve dvojicích, předčítaly jim i žákyně z vyšších ročníků a paní učitelky. Pro naše menší děti si žáci z dramatického kroužku připravili pohádku O Sněhurce, která měla velký úspěch. Rádi jsme se zapojili do tohoto projektu, protože všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. A přitom existuje docela jednoduchá cesta dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství Projekt ŠD Březen měsíc knihy beseda o knihách, návštěva knihovny 1. seznámení s knihovnou úkol knihovny a k čemu slouží rozdělení dětské literatury (beletrie, naučná litaretura) oddělení pro děti (orientace a řazení knih na regál) 2. seznámení s knihou zásady správného zacházení s knihou rozdělení dětské literatury (pohádky, příběhy o dětech, o zvířátkách, básničky) autor, název knihy, ilustrace 3. vhodné knihy pro první čtení ukázka vhodných knížek (H. Zmatlíková, Z. Miler, F. Hrubín aj.) (přečtení krátkých úryvků z vybraných knížek) 4. výpůjční řád knihovny výpůjční doba a řád knihovny jak se stát čtenářem knihovny 11

12 2.6. Zájmová činnost Ve školním roce 2009/10 probíhaly tyto kroužky Název kroužku vedoucí Den + čas konání Počet žáků Pohybové hry L.Purašová Středa (2-5.tř.) Florbal p. Orvoš Pondělí,čtvrtek (4. -7.tř.) Aj hravě L.Přibylová Pondělí (2.tř.) Aj hravě N. Fabiánová Středa (1.tř.) Dramatický kroužek T.Neťuková, Čtvrtek (6.,7.tř.) J.Honcová Zdravotnický D.Štrojsová, Čtvrtek (4.,5.tř.) J.Vorlová Míčové hry L.Purašová Úterý (6.-9.) Stolní tenis p. Fabián Pondělí hod. 12 (1.- 9.) Kytara F. Viktorin Čtvrtek (4.-9.tř.) Psaní na PC T.Neťuková Pondělí (6.-9.tř.) ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení TJ Vitana Byšice a ASPV Kroužek Zdravovědy Co žák očekává od kroužku nazvaném Zdravověda? 14 dětí se zvědavostí přišlo v říjnu na první schůzku. Děti ve věku školou povinném vedou aktivní život a mají všestranné zájmy. Kromě chození do školy navštěvují různé aktivity - často sportovně zaměřené, ve volném čase chodí ven s kamarády. O prázdninách jezdí s rodiči na dovolenou k moři a v zimě na hory. I běžnou lidskou činnost provází občas nějaká nástraha, někdy i nějaké to nebezpečí.obvykle stačí jen trocha nepozornosti, podcenění situace, souhra hloupých náhod a nehoda je tu. Proto je určitě dobré dopředu vědět, jak poraněnému pomoci, jakými slovy ho uklidnit, jak se zachovat k okolí, jak rychle přivolat odbornou a zdravotnickou pomoc. 9 dětí si řeklo, že to je ten důvod, proč se na kroužek přihlásily a vytrvaly. Na schůzky chodily každý čtvrtek s předstihem a v pravidelný čas od Zapomínaly se dívat na hodinky a stalo se pravidlem, že byly v upozorněny, že už by měly jít domů. Aktivní zapojení dětí do kroužku zdravovědy je přivedlo k poznání, že i školák se svými znalostmi a schopnostmi může při rychlém a správném zákroku nejenom pomoci, ale i zachránit někomu život. Jde o to dozvědět se alespoň základní postupy jak ošetřit různé druhy poranění, a pak vzít do ruky obinadlo nebo šátek a poraněnou část těla cvičně ošetřit. 12

13 Při nácviku ošetřování měly děti vždy dobrou náladu a užily si i legraci. Zúčastnily se okresní soutěže hlídek Mladých zdravotníků pořádané ČČK Mělník. Přestože byly pro ně některé úkoly obtížné, neodradilo je to. Vybraná 5 členná hlídka se velice snažila. Nepodařilo se nám umístit na předních místech. Děti se však nezalekly a už se těší na příští rok, kdy půjdou do soutěže odhodlaně znovu. To, co se ze zdravovědy naučily, se jim už nikdy neztratí. Při učení jim přejeme hlavu otevřenou a ruce šikovné. Dramatický kroužek Dětem na druhém stupni povinné školní docházky byla nabídnuta možnost začít navštěvovat Dramatický kroužek pod dohledem paní učitelek Jaroslavy Honcové a Mgr. Terezy Neťukové. Na kroužek se přihlásili žáci šestého a sedmého ročníku. Z celkového počtu 15 dětí jich do konce roku vydrželo jen 10. Našim cílem bylo nastudovat hru ze Starého zákona o královně Ester, která byla zahrána na závěrečné školní akademii. Během roku jsme nacvičovali i jiné hry, které žáci hráli při příležitosti rozsvěcení stromečku v čase vánočním (živý Betlém), Noci s Andersonem (byla hrána Sněhurka) a k byšickému Dni dětí (hrána Popelka trochu jinak). Děti si tak během roku vyzkoušeli sestavit vlastní scénář, zkoušeli zvládat trému při vystupování před publikem, procvičili si své hudební a taneční nadaní, když vymýšleli na danou hudbu taneční choreografii. Celkově děti během roku kroužek úspěšně absolvovaly, své snažení dovršily vystoupením na Školní akademii v kině hraním hry Ester, za níž byly obdařeny ovacemi Akce MŠ pro školní rok 2009/2010. Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Zahájení školního roku. Představení v MŠ Zvířátka a kouzelník. Zahájení předplaveckého výcviku, kurzů keramiky a anglického jazyka. Divadelní představení v MŠ Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu. (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Podzim v MŠ tvořivé dílny, vyrábění z přírodnin, aranžování, vycházky do podzimní přírody, pouštění draků. Zájezd na pohádku do Divadla U Hasičů Zvířátka a loupeţnice. Divadelní představení v MŠ Čertovská pohádka. (J. Enochová - Divadlo Rolnička). Dramatizace známých pohádek Hrajeme si na divadlo. Divadelní představení v MŠ Perníková chaloupka. (Maňáskové divadélko I. Lhotákové). Fotografování. Vánoce v MŠ vánoční zvyky a tradice, pečení cukroví, výroba dárků. Vánoční představení pro rodiče a děti s mikulášskou nadílkou. 13

14 Kdyţ přijde čert a Mikuláš Divadelní představení v MŠ Vánoční pohádka. (J.Enochová, Divadlo Rolnička). Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka. Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Zima v MŠ tvořivé dílny, vyrábění z papíru, textilu. Divadelní představení v MŠ Trampoty kouzelníka Bonifáce. (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Předzápisová návštěva předškolních dětí v 1.třídě ZŠ. Maškarní karneval s klaunem Kristyánem. Zájezd na pohádku do Divadla U Hasičů.(Výběr pohádky bude upřesněn). Jaro v MŠ velikonoční zvyky a tradice, malování kraslic, tvoření z papíru, z netradičních materiálů. Divadelní představení v MŠ (název bude upřesněn). (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Čarodějnická diskotéka (soutěžení, tanec, plnění čarod.úkolů) Školní výlet. Zájezd do Divadla U Hasičů.(Výběr pohádky bude upřesněn) Pletení z pedigu dárky pro maminky. Den dětí soutěže, šipkovaná. Škola v přírodě Smrţovka. Divadelní představení v MŠ Lvíček a bolavý zub. (Maňáskové divadélko I.Lhotákové). Slavnostní ukončení školního roku rozloučení s předškoláky. 14

15 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup ,72 Učitelé MŠ 5 4,556 Asistenti pedagoga 2 0,65 Školní družina 2 1,04 Nepedagogové Správní zaměstnanci 7 6,743 Školní jídelna 6 4,647 Celkem 41 33, Údaje o pedagogických pracovnících Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 40,7 roků. Učitelé celkem ZŠ Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho z toho ze sl.4 bez celkem ženy ženy kvalifikace sloupec Celkem ,3 15,3 8 v mateřské škole X X v přípravném stupni ZŠ v tom speciální X X vyučující v přípravné třídě ZŠ X X na 1. st. ZŠ X X 6,4 6,4 2,1 na 2. st. ZŠ X X 10,9 8,9 5,9 Učitelé cizích jazyků (přepočtení na plně zaměstnané) V základní škole Počet Z toho bez kvalif. Celkem 2 1,6 anglický jazyk 1,5 1,1 německý jazyk 0,5 0, Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 64 Učitelé 1. stupně 64 Učitelé 2. stupně 46 Učitelé 2. stupně 28 Učitelé MŠ 52 Učitelé MŠ 52 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD

16 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň Funkce Úvazek vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,619 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 1 střední odborné 5. uklízečka 0,640 střední odborné 6. školnice + kuchařka 0,9 + 0,1 střední odborné 7. uklízečka 0,5 úplné střední odborné 8. vedoucí jídelny 1 úplné střední odborné 9. vedoucí kuchařka 1 střední odborné 10. kuchařka Salačová 1 střední odborné 11. pracovník provozu Jakubská 0,88 střední odborné 12. pracovník provozu Fadrhonsová 0,63 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD Organizační schéma školy Organizační schéma platné do : 16

17 17

18 Organizační schéma platné od : 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2009/2010 stav k K zápisu se dostavilo 22 Po odkladu se dostavilo 10 K zápisu se dostavilo celkem 32 Budou žádat o odklad 3 Celkem zapsaných žáků Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník typ školy počet přijatých žáků gymnázium 1 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 15 celkem 34 5.ročník počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 Celkem: 2 18

19 4.3. Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků na 1.st. - 1 počet žáků na 2. st 1 1 počet žáků celkem Počet žáků přijatých a odstěhovaných do ročníků během šk.roku 2009/2010 POČTY ŢÁKŮ PODLE TŘÍD - období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo AB A B

20 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 5.1. Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2009/10 Přehled prospěchu ve školním roce 2009/10 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- Prospěli Prospěli Nepros- Neklasis vyzn. pěli fikováni s vyzn. pěli fikováni % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 4.00 % 4.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 4.00 % 4.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 5.88 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 5.88 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 7.69 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 7.69 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 6.AB % % 7.40 % 0.00 % % % 7.40 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 7.40 % 0.00 % % % 7.40 % 0.00 % % % 5.55 % 0.00 % % % 5.55 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 5.55 % 0.00 % % % 5.55 % 0.00 % % % 9.52 % 0.00 % % % 9.52 % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % 9.52 % 0.00 % % % 9.52 % 0.00 % 9.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 9.B % % 0.00 % 0.00 % % % 6.25 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 3.33 % 0.00 % 20

21 5.2. Žáci s SPU 1. stupeň ročník: počet žáků: z toho dívek: Celkem 1.st.: stupeň ročník počet žáků z toho dívek Celkem 2.st.: 7 5 Celkem st Hodnocení průběhu ambulantně dyslektického nácviku ve školním roce Hodiny ADN probíhaly každé pondělí a čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Děti se specifickými poruchami učení pracovaly s různými cvičeními různými metodami, které byly vybírány podle oblastí, v nichž dítě selhává. Cvičení byla zaměřena na reedukaci sluchového vnímání, která je nedílnou součástí procesu reedukace specifických porucch učení vůbec, zvláště reedukace dysortografie. Děti se učily naslouchat, procvičovaly sluchovou paměť, sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu. Další oblast, která byla u dětí rozvíjena se týkaly rozvoje zrakového vnímání a jeho reedukace. Při cvičeních byla zapojena i řeč, motorika, paměť a myšlení. Nebyl opomenut rozvoj řeči v souvislosti s jazykovým citem. Neméně důležité než vlastní mluva, je vyprávění druhého a to nejen dospělých, ale i spolužáků. Pro budoucí život dítěte je totiž důležité nejen mluvit, formulovat přesně své myšlenky, ale i naslouchat druhému a vést dialog. Rozvoj jazykového citu a obsahové stránky řeči podporovalo u žáků zejména tvoření vět a upřesňování významu slov. Reedukace žáků v hodinách ADN byla následně zohledněna individuálním plánem, podle kterého integrovaní žáci pracovali v rámci třídy. Plán schválili rodiče. Hodnocení a klasifikace byly prováděny citlivě s ohledem na individuální charakteristiky žáka. 21

22 Je nutno podotknout, že následná domácí podpora reedukace ze strany rodičů značně pokulhává. Ve většině případů končí práce rodiče návštěvou pedagogicko psychologické poradny s dítětem. S výhledem do dalšího školního roku je třeba zaměřit se na individuální pohovory s rodiči, jak bude náprava doma probíhat, tzv. podpora reedukace v domácím prostředí. Prozatím práci, kterou děti dostávaly domů, většinou nevypracovaly nebo na ni zapomněly. Podle výpovědi dětí se rodiče ani neptali, co v hodinách ADN dělají, nemluvě o tom, zda si nemají něco procvičit. Specifické poruchy učení vyžadují individuální přístup nejen ve škole, ale i doma. Bez vzájemné spolupráce pozbývá jedna hodina reedukace týdně pro dítě s poruchou učení významu. Nezájem rodiče se ve velké míře stává příčinou prohlubování poruchy místo její nápravy Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B 5 8 celkem Výchovná opatření třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy dvojka z chování trojka z chování A B celkem

23 5.5. Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky dodatečná zkouška správnosti hodnocení A B celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdrav. důvody žák opakuje 9. r. po splnění pov. šk. doch A B celkem

24 5.7. Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluv.hod. průměr na žáka třídy počet neomluv. hod. průměr na žáka třídy , , , , , , , , A , B , celkem , Testování žáků ve školním roce 2008/2009 Dne naší základní škole udělila společnost Scio Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti. V školním roce 2009/2010 proběhlo testování vzdělávání žáků 6. a 9. ročníků Stonožka (Čj, Ma, Obecně studijní předpoklady). Zároveň byla provedeno hodnocení školy Mapa školy pro základní školu 2009/10. Souhrnné výsledky za školu jsou přístupné v ředitelně školy ve složce Autoevaluace. 24

25 5.9. Práce výchovného poradce, výchova k volbě povolání Práce výchovného poradce v tomto školním roce byla zaměřena na pomoc pedagogům při vypracování individuálních plánů a konzultace s žáky vycházejícími o volbě povolání. Dále byla práce výchovného poradce zaměřena k řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci byl zajištěn v konzultačních hodinách, na nástěnkách v budově školy nebo osobní návštěvou rodičů po předchozí telefonní domluvě. V září tohoto školního roku bylo na škole 16 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. 3 žáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. Během školního roku bylo posláno 11 žáků na kontrolní vyšetření z důvodu ukončení platnosti integrace. Někteří žáci byli posláni na vyšetření na doporučení školy, někteří na vlastní žádost rodičů. Pro integrované žáky byl vypracován individuální plán, na jehož základě s nimi vyučující pracovali. Stanovené cíle individuálního plánu respektovali věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Během školního roku dvakrát navštívila školu pracovnice Pedagogickopsychologické poradny Dr. Černé. Proběhla kontrola plnění individuálních plánů, konzultace s vyučujícími o práci s integrovanými žáky. O metodických návštěvách byly vyhotoveny zápisy. Při řešení výchovných problémů výchovný poradce spolupracoval výchovný poradce po celý rok s metodičkou prevence sociálně patologických jevů a s ředitelstvím školy. Během školního roku se řešilo několik závažnějších případů porušení školního řádu. Např. šikana, neplnění školních povinností, hrubé a nevhodné chování žáků vůči spolužákům nebo učitelům, neplnění školních povinností (příprava na vyučování, nenošení školních pomůcek). O těchto přestupcích jsou vedeny zápisy s žáky a s rodiči. Během tohoto školního roku došlo k podstatně menšímu počtu přestupků žáků proti školnímu řádu. Zde také velmi záleží na přístupu rodičů žáků ke škole a k chování jejich dětí. Na společné snaze potom závisí i řešení problému a nápravy. V oblasti volby povolání došlo k podstatné změně, kdy tento blok byl zařazen jako součást povinné výuky pracovních činností v 8. A 9. Ročníku. Žáci tak jsou soustavně připravování k výběru svého budoucího povolání a uplatnění v životě. Během školního roku se žáci zúčastnili několika akcí, které byly zaměřeny na možnosti výběru budoucího povolání, seznámení se s tím, co dané povolání obnáší. Mezi tyto akce patří: výstava Vzdělávání 2009 (Mělník), návštěva IPS Mělník, ISŠT Mělník, beseda s ředitelem SZŠ Mělník, SCIO testy, přítomnost zástupců učilišť na podzimních rodičovských schůzkách, informace o povolání na nástěnkách školy, brožury. 25

26 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování byla v letošním roce zaměřena na žáky, pedagogy i rodiče. V průběhu školního roku byly uskutečněny následující akce. Již v přípravném týdnu (25. srpna 2009) se pedagogický sbor účastnil vzdělávacího semináře Právní vědomí učitele pod vedením JUDr. Karla Kašpara. Tento seminář pro celý pedagogický sbor znamenal upevnění poznatků v oblasti práva ve školním prostředí. V září byl vypracován Preventivní program rizikového chování pro rok 2009/2010, a hodnocení Preventivního programu rizikového chování roku 2008/2009, který je součástí dokumentace školy a je odesílán na KÚ Středočeského kraje. V tomto měsíci byl vypracován přehled projevů rizikového chování za rok 2008/2009, který se týká záškoláctví, kouření cigaret, požívání alkoholu, drog, týrání dětí atd. Přehledy jsou odesílány okresnímu metodikovi prevence a dále ke zpracování celorepublikového přehledu k výskytu problematiky týkající se rizikového chování ve společnosti u mládeže do 18 let. Naše škola se zúčastnila projektu, který realizoval MÚ Mělník (oddělení prevence) Právo pro každého. Rovněž naplnění části strategie prevence rizikového chování MŠMT. Projekt proběhl v 8. a 9. ročníku, v každé třídě po dvou hodinách. S žáky pracovala zkušená lektorka s praxí. Program tohoto projektu se uskutečnil 26.listopadu K byla podána žádost o přidělení finančních prostředků z dotace Středočeského kraje. Bohužel razantní snížení objemu finančních prostředků na prevenci rizikového chování byl projekt zamítnut v květnu 2010 zamítnut. Ve druhé polovině prosince jsme byli seznámení s dotačním řízením z Fondu primární prevence Středočeského kraje, kde jsme z požadovaných Kč obdrželi Kč a alespoň zčásti mohli realizovat projekt SÁM SEBOU ZŠ BYŠICE. Projekt odborně zajistilo PPK - Pedagogické a právní poradenství Dr. Z. Kašparová, Dr. Karel Kašpar, Weberova 213, Praha 5 Důvodem jeho vypracování projektu je současná situace, kdy dochází ke zvyšování počtu případů patologických jednání mezi žáky školy. K zamezení nežádoucího vývoje byl zpracován předkládaný projekt, který by měl vytvořit základní předpoklady pro realizaci dlouhodobého a navazujícího systému preventivního působení na žáky v oblasti výskytu patologických jednání. Projekt se zaměřuje na jednotlivé věkové skupiny žáků a pomáhá jim zvládat náročné nebo pro ně neznámé situace, se kterými se setkávají ve svém životě. Projekt byl zaměřen na podporu zdravého životního stylu, zastavení nárůstu užívání drog (poskytování informací o návykových látkách), prevenci kriminality (trestná činnost páchaná mládeží a trestná činnost páchaná na mládeži, rozvoj právního vědomí), zdravý rozvoj osobnosti (adaptace na školní prostředí, na třídní kolektiv, práce s třídním kolektivem, cvičení empatie, poznávání sama sebe, komunikace, důvěra ve vlastní síly a schopnosti, zvládání náročných životních situací jinak než únikovými mechanizmy). Obsah jednotlivých preventivních aktivit byl přizpůsoben věkovým skupinám žáků. Úvodem práce bylo s jednotlivými třídními kolektivy provedeno orientační šetření k situaci v konkrétním třídním kolektivu s ohledem na reálně existující problémy třídního kolektivu a informační potřeby žáků. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na možné problémy rizikového chování mládeže. rozvoj protidrogových postojů žáků a studentů, rozvoj schopností odmítnout drogu, prevenci kriminality (ochrana osobnosti, majetku, možnosti řešení modelových situací 26