Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, Zborovice, tel , mobil , IČO , Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 DOKUMENT ZPRACOVALA: Školní metodička prevence: Mgr. Jana Královičová DOKUMENT SCHVÁLILA: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Hanáková ZBOROVICE, ŘÍJEN 2014

2 OBSAH KONTAKTNÍ ÚDAJE...3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ TÝM...3 PEDAGOGICKÝ SBOR...4 ÚVOD ŠKOLNÍ PREVENCE PREVENCE NESPECIFICKÁ A SPECIFICKÁ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ SPECIFIKA ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ANALÝZA PROBLEMATIKY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU KRÁTKODOBÉ CÍLE DLOUHODOBÉ CÍLE OBLASTI PREVENCE FORMY A METODY PRÁCE V RÁMCI ŠKOLNÍ PREVENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PRVNÍ STUPEŇ: DRUHÝ STUPEŇ: ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE POŽADAVKY ŠMP NA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY PŘÍLOHY PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘEŠENÍ NEJOBVYKLEJŠÍCH PŘÍPADŮ VÝSKYTU NL VE ŠKOLE MAPA REGIONÁLNÍ POMOCI PREZENTACE MPP NA VEŘEJNOSTI MĚŘENÍ EFEKTIVITY MPP ŠKOLY

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace adresa školy: Sokolská 211, Zborovice telefon: mobil: web: IČO: zřizovatel: Obec Zborovice, Hlavní 37, Zborovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ TÝM ředitelka, statutární orgán školy: Mgr. Marcela HANÁKOVÁ zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka BERANOVÁ výchovná poradkyně: Mgr. Lenka SAKAŘOVÁ metodička prevence: Mgr. Jana KRÁLOVIČOVÁ konzultační hodiny: Po a , dále dle dohody Termín a forma seznámení žáků s MPP: v hodinách Sv (seznámení provedou TU). Termín a forma seznámení rodičů s MPP: na nejbližších konzultačních schůzkách (seznámení provedou TU), MPP bude k dispozici na webu školy a v kurzu Prevence rizikového chování v prostředí moodle.zszborovice.cz. Mezi hlavní vnitřní informační zdroje školy patří knihovna odborné a metodické literatury a odborných periodik (také CD a DVD), webové stránky školy obsahující veškeré potřebné kontaktní informace, ová adresa školního metodika prevence, výchovného poradce, školní časopis, školní rozhlas, schránka důvěry, třídní nástěnky a nástěnka věnovaná prevenci a evidence řešených případů. 3

4 PEDAGOGICKÝ SBOR jméno pozice další funkce Mgr. Marcela HANÁKOVÁ Mgr. Lenka BERANOVÁ Mgr. Iva BADANKOVÁ JUDr. Irena BOUKALOVÁ Mgr. Ladislava DVOŘÁKOVÁ Mgr. Iva HAMADOVÁ Mgr. Romana CHERYNOVÁ Mgr. Jiří JABLUNKA Mgr. Jana JANÁČOVÁ ředitelka školy zástupkyně ředitelky třídní učitelka - I. třída třídní učitelka - VII. třída třídní učitelka - IV. třída učitelka třídní učitelka - II. třída učitel třídní učitelka - VI. třída Mgr. Jana KRÁLOVIČOVÁ třídní učitelka - VIII. třída metodička prevence Marta KOPLOVÁ Mgr. Helena KREJČÍŘOVÁ Ing. Petr KOVÁŘ Mgr. Simona KUCIÁNOVÁ asistentka pedagoga třídní učitelka - III. třída učitel třídní učitelka IX. třída Mgr. Lenka SAKAŘOVÁ třídní učitelka - V. třída výchovná poradkyně Bc. Hana SAVČÁKOVÁ učitelka P. Mgr. Mariusz KARKOSZKA výuka náboženství Marcela VAŇÁKOVÁ vychovatelka ŠD 1 Iva LUDÍKOVÁ vychovatelka ŠD 2 asistentka pedagoga (VII.) 4

5 ÚVOD Minimální preventivní program školy je zpracován na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21291/ ), ve znění pozdějších úprav a v souladu s dokumentem Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-22294/2013-1), které do prevence rizikového chování zařazují předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: závislostní chování, užívání všech návykových látek, agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě. Vychází z platných vyhlášek a zákonů vztahujících se k problematice prevence rizikového chování. Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. MPP je hlavním nástrojem prevence ve škole, který zvyšuje schopnost žáků osvojit si takové vědomosti a dovednosti, aby mohli činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí potřebná k ochraně člověka i za mimořádných událostí. MPP představuje základní program prevence ve škole, jeho realizace je závazná a podléhá kontrole ČŠI, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. MPP je zpracován na jeden školní rok. Je naplánován tak, aby mohl být řádně uskutečňován, přizpůsobuje se kulturním, sociálním, politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly v sociálním prostředí. Jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle. Vychází z daných časových, personálních a finančních investic a je zaměřen na nejvyšší efektivitu. Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí kromě ŠMP všichni pedagogičtí pracovníci školy, především vedení školy a výchovný poradce. Při tvorbě a vyhodnocování MPP školní metodička prevence spolupracuje dle potřeby s metodikem prevence Pedagogicko-psychologické poradny. 5

6 1 ŠKOLNÍ PREVENCE Prevence je soubor opatření, která mají vést k předcházení vzniku nějakého jevu. Školní prevence je soubor opatření, která mají vést k předcházení vzniku sociálně nežádoucího a rizikového chování. Prevenci dále dělíme na: primární prevenci základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky.; sekundární prevenci opatření zacílená na skupinu osob, u nichž se již daný jev vyskytl, ať už jednotlivě nebo opakovaně; terciární prevenci/harmreduction opatření zacílená na skupinu osob, u nichž se daný jev již běžně vyskytuje, jde zejména o opatření, která mají zmírnit následky jevu. 1.1 Prevence nespecifická a specifická Primární prevenci dále dělíme na: nespecifickou veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel a zdravého rozvoje osobnosti; specifickou aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 6

7 2 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 2.1 Charakteristika školy a její specifika Základní vzdělávání v ZŠ Zborovice probíhá v 9 ročnících a je členěno na pět tříd prvního stupně a čtyři třídy druhého stupně. Počet žáků školy: 131. Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen škola nebo ZŠ Zborovice) je úplná spádová škola. Školu navštěvují žáci z obce Zborovice a její místní části Medlov a ze spádové obce Troubky- Zdislavice. Hlavní budova je dvoupodlažní; ve sníženém prvním podlaží je tělocvična, šatna se sprchami a nářaďovna. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě kmenové třídy, dvě oddělení školní družiny, dva kabinety (Tv a D-Vo-Z), dvě místnosti šaten žáků vybavené kovovými kójemi. Ve druhém nadzemním podlaží máme tři kmenové třídy, na jaře 2012 moderně zrekonstruovanou učebnu fyziky-chemie Oranžovou učebnu, učebnu informačních a komunikačních technologií, ředitelnu, kanceláře zástupkyně a ekonomky, sborovnu a tři kabinety (VP Aj, Ch Př, F M Ikt). Budova přístavby v přízemí je vestibul, kde probíhají např. celoškolní setkání žáků. Nalézá se zde i školní jídelna a kuchyně. V prvním patře jsou čtyři kmenové třídy 1. stupně, kulturně vzdělávací centrum školy (KVC), sborovna a kabinet učitelek 1. stupně a místnost sloužící současně jako spisovna, serverovna a sklad učebnic. Třídy jsou vybaveny ergonomickým nábytkem. V KVC je k dispozici jedna ze čtyř školních sestav pro interaktivní výuku (dataprojektor, notebook/pc, interaktivní tabule). Pavilon v přízemí budovy se nachází žákovská dílna se dvěma sklady nářadí, dvě malé učebny a dílna školnice. V prvním podlaží je prostorná kuchyňka, dvě skladové místnosti a bývalá prádelna. Vzhledem k aktuálním potřebám školy, tepelným vlastnostem budovy, k energetické náročnosti a nákladnosti elektrického vytápění a k problémům se zastaralou elektroinstalací je přes příjemné prostředí pavilon využíván sporadicky, pouze v omezeném období školního roku. Školní dvůr během výuky Tv a činností školní družiny využíváme asfaltové prostranství a travnaté plochy na školním dvoře. Škola spolupracuje s TJ Pilana Zborovice, některé sportovní aktivity probíhají na místním fotbalovém hřišti. V létě 2013 proběhla renovace obecního hřiště na ulici Sokolské, využívali jsme jej k výuce vybraných disciplín v hodinách tělesné výchovy. 7

8 Riziková místa Problematické je chování žáků mimo vlastní prostor školy před zahájením a po skončení vyučování. Prostor před hlavní budovou až po autobusové zastávky a komunikace mezi budovou ZŠ a MŠ jsou střeženy kamerovým systémem. Provozování kamerového systému je řádně registrováno u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů). Místnost šaten 1. stupně (II. V. třída) je monitorována webovou kamerou, což vyloučilo problémy, které se zde dříve vyskytly (poškozování a krádeže věcí). Problematickým časovým úsekem je doba přestávky mezi dopoledním a odpoledním blokem vyučování. kdy řada zákonných zástupců žáků písemně požádala, aby dítě nebylo v tomto čase pod dohledem školy a mohlo se volně pohybovat po Zborovicích. Přitom škola zabezpečuje v souladu s rozvrhem hodin na tuto dobu žákům vždy pedagogický dohled a dohledovou místnost. 2.2 Analýza současné situace Žáci, učitelé i rodiče hodnotí klima naší školy a třídních kolektivů jako zdravé, osobnostně orientované a kvalitní ve všech dimenzích ekologické, společenské, sociální i kulturní. Jeho hlavním rysem je tolerance, podpora a pomoc. Pozitivně jsou hodnoceny zejména vzájemné vztahy. Třídní koheze je velmi dobrá. Strach ze školy se objevuje jen velmi zřídka. Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace je škola rodinného typu. Díky nízkému průměrnému počtu žáků ve třídě se vzájemně všichni známe, učitelé žákům věnují mnoho pozornosti, mají čas na individuální přístup. Žáci dostávají prostor k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí - učí se využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, jsou vedeni k pochopení významu celoživotního vzdělávání. Osmnáct pedagogických pracovníků a sedm nepedagogických zaměstnanců se neustále snaží připravovat žákům kvalitní podmínky pro vzdělávání. Výuka ve škole je pestrá, program zajímavý, často netradiční. Žáci všech ročníků se ve školním roce 2014/2015 vzdělávají podle aktualizovaného a doplněného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1, včetně dodatků. V našem ŠVP se soustředíme na základní souhrn vědomostí a poznatků stejnou měrou jako na rozvíjení kompetencí žáků. Máme v něm zařazenu řadu aktivit navazujících na tradiční činnosti školy, na regionální podmínky a souvislosti. Velký důraz je kladen na průřezová témata a zejména na Společenskou výchovu, která byla zařazena ve všech ročnících a je již čtvrtým školním rokem vyučována třídními učiteli. 8

9 Ve škole je běžný individuální přístup ke všem žákům, především pak k těm, kteří mají nějaké speciální vzdělávací potřeby nebo handicapy. Žáci se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním jsou vzděláváni v běžných třídách a při jejich vzdělávání je využíváno takových forem a metod, které jsou uzpůsobeny jejich potřebám. Objeví-li se ve třídě žák se sociálním znevýhodněním (především záležitost rodinného prostředí či ohrožení sociálně patologickými jevy), pak škola spolupracuje jak s rodinou, tak s příslušnými orgány. Ve školním roce 2014/15 jsme předložili MŠMT žádost o dotaci na realizaci projektu Svět s čistou hlavou. Smyslem projektu je dosáhnout toho, aby žáci nepovažovali alkohol za běžnou součást života, cílem je informovat děti o zdravotních rizicích a neblahých účincích alkoholu na organismus. Žáci s námi ve škole tráví také svůj volný čas v nepovinných předmětech a v mnoha zájmových aktivitách. Příkladem je již devátým rokem fungující školní Dětský pěvecký sbor Zborováček. Sbor vystupuje nejen na školních akcích, ale reprezentuje školu a obec na koncertech také mimo region. 2.3 Analýza problematiky rizikového chování Tato analýza je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence. V předchozím roce jsme se setkali na naší škole především s těmito typy rizikového chování: - problémové vztahy v některých třídních kolektivech - porušování školního řádu (vulgarismus, nedodržování pravidel slušného chování, ničení školního majetku, neplnění školních povinností) - neshody mezi žáky - neshody žáků s vyučujícími, odporování vyučující a neuposlechnutí pokynů - byl řešen případ experimentování s alkoholem, nebyl zaznamenán případ opilého žáka ve škole, ale dle občasných rozhovorů se žáky však víme, že žáci vyšších ročníků díky svým starším kamarádům alkohol konzumují - experimentování s kouřením - snižování počtu žáků věnujících se sportovním aktivitám, a přibývá žáků, kteří většinu volného času tráví u počítače či televize. 9

10 Evidence rizikového chování za školní rok 2013/2014 Kouření - reálná zjištění 1 podezření 7 počet řešení školou 1 Alkohol - reálná zjištění 1 podezření 2 počet řešení školou 1 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 0 podezření 3 počet řešení školou 3 Kyberšikana - reálná zjištění 3 podezření 0 počet řešení školou 3 Záškoláctví do 10 hodin 2 nad 10 hod. 2 počet řešení školou 4 Kriminalita - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 6 podezření 8 počet řešení školou 6 Jiné rizikové chování: agresivní chování reálná zjištění 3 podezření 0 počet řešení školou 3 Zátěž z rodiny a okolí. Naši žáci se v okolí školy nebo v místě bydliště mohou setkat s řadou vážných problémů jako je nezaměstnanost, chudoba, konzumace alkoholu. Rizikové faktory působí na naše žáky většinou nepřímo, zprostředkovaně přes přátele, rodinu apod. Naprosto zásadní by proto měly být znalosti pro zvládnutí mimořádných události, tím by se předešlo panice a tedy i dalším škodám. 10

11 3 CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Na základě analýzy současné situace jsme stanovili cíle preventivního programu na období jednoho školního roku 2014/ Krátkodobé cíle Začátkem školního roku je zařazen adaptační kurz pro I. a VI. třídu, díky jeho realizaci předpokládáme zahájení spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem, mezi žáky a třídním učitelem, vytvoření pozitivních vazeb ve třídě; v průběhu celého školního roku budeme sledovat vztahy v třídních kolektivech, protože každý den dochází ve třídách k mnoha událostem, které ovlivňují vztah žáků k sobě navzájem, k třídě jako celku a zprostředkovaně ke škole; v hodinách společenské výchovy se zaměříme na praktickou rovinu toho, jak je možné v rámci třídnické práce cíleně s těmito vztahy pracovat a rozvíjet další osobnostní či sociální dovednosti žáků; formou workshopu a ve spolupráci se žáky připravíme projektový den k tématu ochrana člověka za mimořádných událostí; v průběhu září a října vytvoříme nabídku volnočasových aktivit pro žáky, především je důležité nabídnout sportovní a zájmové aktivity, kterými vyplní smysluplně volný čas; v průběhu školního roku provedeme monitoring rizikového chování především se zaměříme na problematiku kuřáctví a experimentování s alkoholem, s ohledem na to, že byl v loňském roce zaznamenán případ takového chování. 3.2 Dlouhodobé cíle Vytvořit funkční preventivní program školy, tím, že se do jeho tvorby a realizace zapojí všichni pedagogičtí pracovníci školy; získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování; 11

12 účinně, včas a jednotně postupovat a využívat systém pochval a kázeňských opatření vyplývající z platných pravidel hodnocení školního řádu k výchově a usměrňování chování žáků, popř. využít individuální výchovný program v rámci řešení rizikového chování žáka (Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č. j. MŠMT-43301/2013); zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů formou interaktivních metod přímo ve výuce; prostřednictvím pravidelných hodin společenské výchovy zvyšovat sociální kompetence žáků, vést je k zodpovědnosti za svoje chování; neustálým zlepšováním školního prostředí a podpory pozitivního klima ve škole zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili rádi ; usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou, podporovat rodiče ve spolupráci se školou; podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro lepší využívání volného času žáků; pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou tak, abychom zvyšovali informovanost žáků v problematických oblastech; nabídnout bezpečné prostředí, které bude rozvíjet slušné chování a adekvátní reakce žáků na nejrůznější podněty; nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost v pravidelných konzultačních hodinách; seznámit všechny pracovníky školy s programem proti šikanování; snížit počet výskytů rizikového chování u žáků školy (vulgarismus, nedodržování pravidel slušného chování, ničení školního majetku, neplnění školních povinností atd.); udržet příznivé sociální klima pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu; podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování; realizovat grantové preventivní projekty; zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy nestátních organizací, financovat další vzdělávání pedagogů, využívat dotační programy MŠMT a Zlínského kraje. 12

13 4 OBLASTI PREVENCE Prevence rizikového chování u žáků zahrnuje především aktivity v těchto oblastech: a) násilí a šikanování b) záškoláctví c) kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování d) ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže e) xenofobie, rasismu a antisemitismu f) užívání návykových látek g) kouření a pití alkoholu h) patologického hráčství i) sexuálního zneužívání dětí j) syndromu týraných a zneužívaných dětí 4.1 Formy a metody práce v rámci školní prevence Tematické bloky ve výuce a získávání základních informací v rámci učebních osnov: diskuze a besedy s externími odborníky individuální konzultace třídních učitelů a učitelů výchov, vliv osobnosti učitele realizace volnočasových aktivit systematické vytváření podmínek pro sebevzdělávání žáků i pedagogického sboru projektové vyučování simulační hry brainstorming dramatizace a hraní rolí nácviky verbální a neverbální komunikace výtvarné zpracování problému aj. Vyučující společenské výchovy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, prvouky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, chemie a českého jazyka začleňují problematiku rizikového chování do výuky v rámci svých předmětů. V nižších ročnících je mimořádně důležitá výchova ke zdravému životnímu stylu a nácvik sociálních dovedností. Témata jsou pravidelně doplňována formou zážitkových programů při 13

14 adaptačních kurzech a formou besed s výchovnou poradkyní. Všichni vyučující se snaží prostřednictvím správné hodnotové orientace pomoci žákům nalézt vhodný způsob začlenění do společnosti. Pomoc vyučujících je zaměřena na žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva (specifické poruchy učení, zdravotní problematika). 4.2 Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů Explicitní programy práce s jednotlivými tématy rizikového chování patří do kurikula výchovy ke zdravému způsobu života na školách a ve školských zařízeních. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze ji zařadit do různých částí osnov a učebních plánů. Klíčové vyučovací oblasti jsou: a) oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobnostní výchova, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity... b) oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence... c) oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie... d) oblast výchovy k občanství a výchovy ke zdraví... e) oblast sociálně právní právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Je třeba, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány. Koordinaci zabezpečuje školní metodik prevence. Samostatnou a obsáhlou kapitolu školní práce, kam je vhodné prevenci začlenit, tvoří aktivity mimo vyučování zájmové aktivity, diskusní kluby, kurzy, školní družina, ale i školní výlety a exkurze. 4.3 První stupeň Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce učitel využívá různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, práci ve skupině. Navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě, usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, spolupracuje 14

15 s rodiči, upevňuje základní návyky žáků v rámci hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami. Pokládá základy etické a právní výchovy, snaží se včas odhalovat specifické poruchy učení i jiných postižení, soustředí se na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů v třídním kolektivu. Během prvního stupně by žáci měli získat tyto kompetence a znalosti: ročník: komunikovat správně s vrstevníky i dospělými rodinu chápat jako zázemí a útočiště mít základní zdravotní návyky (výživa, hygiena, spánek, cvičení) dokázat pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znát jednoduché způsoby odmítání návykových látek znát hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mít vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu mít základní právní povědomí v oblasti rizikového chování ročník: mít povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě znát činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl podrobně znát zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví znát zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog umět komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc umět pojmenovat základní mezilidské vztahy umět rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti vědět na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva mít povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (fyzické ubližování, násilí, zastrašování, vyhrožování aj.), je protiprávní umět správně organizovat svůj volný čas rozlišovat mezi léky a léčivými přípravky a návykovými látkami 15

16 umět definovat drogu a její nebezpečí, včetně alkoholu a tabáku znát základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 4.4 Druhý stupeň S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce ve skupině, práce s médii, hraní scének, besed a přednášek. Druhý stupeň představuje větší prostor pro působení učitele v oblasti tvorby příznivějšího sociálního klimatu. Včasná diagnostika a intervence, spolupráce s odborníky je velmi důležitá. Je nutné se věnovat problematickým skupinám žáků nebo problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany. V rámci prevence kouření a pití alkoholu je nutné žákům poskytnout co největší množství informací. Žák druhého stupně se učí zodpovídat za své zdraví i zdraví ostatních, učí se vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování. K navozování příznivého společenského klimatu ve třídě slouží také organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, školy v přírodě atd. Žáci jsou také vedeni v rámci jednotlivých předmětů k ekologicky uvědomělému smýšlení. Dozvědí se o možnostech pomoci kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se právě závislost na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám násilí. Naučí se orientovat v základních právních normách, získají základní právní povědomí. Žáci 8. a 9. ročníku získávají základní vědomosti o významu sexuálního života a možných rizicích. Během druhého stupně by žáci měli prohloubit a získat tyto kompetence a znalosti: ročník: znát význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví respektovat odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám, tolerovat odlišnosti znát a uplatňovat vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem znát vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích umět spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly znát významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí znát činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů 16

17 uvědomovat si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy umět chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální umět zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky umět vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví vědět, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci znát pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny vědět, že zneužívání dítěte je trestné umět diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek vědět, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) zvládat účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodovat v situacích vlastního nebo cizího ohrožení, pochopit osobní a společenskou zodpovědnost odmítat projevy brutality a násilí, také zprostředkované médii a umí o nich diskutovat pojmenovat základní návykové látky, znát jejich účinky na organismus umět odmítnout, znát kontaktní místa pro problematiku závislostí, rozpoznat propagaci návykových látek orientovat se v problematice sexuální výchovy, znát kontaktní místa zvládat základní sociální dovednosti včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, včetně blízkých kriticky myslet a správně rozhodovat 17

18 Rámcový časový harmonogram témat souvisejících s primární prevencí Ročník Předmět Téma Kdy? 1. prvouka Moje rodina - rodinné vztahy, chování a soužití lidí; Péče o zdraví; Osobní bezpečí; Škola vztahy ve třídě; Šikana ve škole první náznaky - bezpečná cesta domů 2. prvouka Moje rodina, domov, povinnosti členů rodiny (např. zneužívání, týrání, linky důvěry); Naše obec - bezpečnost při pobytu po obci; Člověk mezi lidmi (např. chování k cizím lidem, jednání s nimi); Člověk a zdraví 3. prvouka Naše obec - bezpečnost při pobytu po obci; Člověk - vztahy mezi lidmi, vztahy v rodině, péče o zdraví (např. škodlivost kouření, alkohol) 4. vlastivěda, přírodověda, 5. vlastivěda, přírodověda výchova k občanství výchova ke zdraví Domov - naše obec; Situace hromadného ohrožení - ochrana člověka za mimořádných událostí; Osobní bezpečí - dopravní výchova, bezpečné chování v silničním provozu, některé krizové situace; Péče o zdraví první pomoc, návykové látky a zdraví Domov; Místo kde žijeme; Lidské tělo - životní potřeby a projevy, zdravý životní styl (PC kurz Hravě žij zdravě), osobní bezpečí, Situace hromadného ohrožení, bezpečný internet Člověk ve společnosti lidská setkání, stát a právo lidská práva, zásady lidského soužití, vztahy mezi lidmi, podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj; Kulturní život rovnocennost kultur, kulturní hodnoty a tradice; Člověk, stát a hospodářství majetek, vlastnictví; Právo - občan a právo, rodina a právo, lidská práva, protiprávní jednání; Člověk a morálka, Mezinárodní vztahy, globální svět Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici, partnerské vztahy, manželství, rodičovství; Zdraví způsob života a péče o zdraví; Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - návykové látky, osobní bezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí; Změny v životě člověka a jejich reflexe - partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy; Hodnota a podpora zdraví; Projekty učivo je realizováno podle časových plánů výuky 18

19 1.-9. společenská výchova Rodina a mezilidské vztahy - vztahy ve třídě; Osobnostní, sociální a morální rozvoj; Osobní bezpečí; člověk a jeho zdraví; Člověk a společnost; Právo a spravedlnost- základní lidská práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, Globální problémy- významné sociální problémy, problémy životního prostředí, Komunikace; Trávení volného času; Hodnoty, postoje, etika; Kooperace, kompetice, kreativita 8.,9. chemie Alkoholy - ethanol, tradice a jeho výroba, toluen; Vitamíny; Anabolika, steroidy; Přírodní látky - opiové alkaloidy, psychotropní látky, halucinogeny, syntetické drogy, závislost školní družina Chování na silnici; Hygiena, základy slušného chování a stolování; Komunikace ve skupině (tolerance, šikana, nesnášenlivost, úcta); Dopravní výchova - alkohol za volantem; Správné vybavení při jízdě na kole; První pomoc; Hrozba drogy (příčina, důsledky, prevence) Preventivní program se naplňuje i v dalších předmětech (viz výše). Pedagogové témata týkající se prevence rizikového chování průběžně zařazují do výuky. 19

20 Plán preventivních aktivit na rok 2014/2015 Září Kurz OSV VI. a I. třída, Plavecký výcvikový kurz III. a IV. třídy, Zátopkovy štafety, Evropský den jazyků, sběr bylin šípky, Recyklohraní sběr baterií Říjen Preventivní akce OK kolo, Branný závod v lese, Podzimní sběr papíru, Divadlo nejmenšího diváka Zlín, Přírodovědný klokan 2014 Listopad Zlínský vorvaň 2014, projekt Měsíc filmu na školách Příběhy bezpráví 2014, sběr elektroodpadu, bobr soutěž v programování Prosinec Školní Mikuláš, Vánoční jarmark 2014, divadlo 2. stupeň, Leden návštěva předškoláků v I. třídě Únor celoškolní Soutěž v krasopise, Školní kolo recitační soutěže, Lyžařský výcvikový vzdělávací kurz Březen Výchovný koncert I.-IX. třída, projekt Den vody 2015, projekt Den učitelů Duben- Dopravní soutěž 2015, celoškolní projektový Den Země 2015 (téma Ochrana člověka za mimořádných událostí) Květen Akademie ke Dni matek 2015, projekt Sebeprezentace žáků VIII. třídy, Družební setkání Zborovice 2015 Červen Den dětí 2015, Sportovní den 2015, školní exkurze 20

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence )

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: PaedDr. Jitka Mikešová ( ředitelka školy ) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 Bc. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více