Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, Zborovice, tel , mobil , IČO , Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 DOKUMENT ZPRACOVALA: Školní metodička prevence: Mgr. Jana Královičová DOKUMENT SCHVÁLILA: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Hanáková ZBOROVICE, ŘÍJEN 2014

2 OBSAH KONTAKTNÍ ÚDAJE...3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ TÝM...3 PEDAGOGICKÝ SBOR...4 ÚVOD ŠKOLNÍ PREVENCE PREVENCE NESPECIFICKÁ A SPECIFICKÁ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ SPECIFIKA ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ANALÝZA PROBLEMATIKY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU KRÁTKODOBÉ CÍLE DLOUHODOBÉ CÍLE OBLASTI PREVENCE FORMY A METODY PRÁCE V RÁMCI ŠKOLNÍ PREVENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PRVNÍ STUPEŇ: DRUHÝ STUPEŇ: ŘÍZENÍ A REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE POŽADAVKY ŠMP NA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY PŘÍLOHY PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘEŠENÍ NEJOBVYKLEJŠÍCH PŘÍPADŮ VÝSKYTU NL VE ŠKOLE MAPA REGIONÁLNÍ POMOCI PREZENTACE MPP NA VEŘEJNOSTI MĚŘENÍ EFEKTIVITY MPP ŠKOLY

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace adresa školy: Sokolská 211, Zborovice telefon: mobil: web: IČO: zřizovatel: Obec Zborovice, Hlavní 37, Zborovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ TÝM ředitelka, statutární orgán školy: Mgr. Marcela HANÁKOVÁ zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka BERANOVÁ výchovná poradkyně: Mgr. Lenka SAKAŘOVÁ metodička prevence: Mgr. Jana KRÁLOVIČOVÁ konzultační hodiny: Po a , dále dle dohody Termín a forma seznámení žáků s MPP: v hodinách Sv (seznámení provedou TU). Termín a forma seznámení rodičů s MPP: na nejbližších konzultačních schůzkách (seznámení provedou TU), MPP bude k dispozici na webu školy a v kurzu Prevence rizikového chování v prostředí moodle.zszborovice.cz. Mezi hlavní vnitřní informační zdroje školy patří knihovna odborné a metodické literatury a odborných periodik (také CD a DVD), webové stránky školy obsahující veškeré potřebné kontaktní informace, ová adresa školního metodika prevence, výchovného poradce, školní časopis, školní rozhlas, schránka důvěry, třídní nástěnky a nástěnka věnovaná prevenci a evidence řešených případů. 3

4 PEDAGOGICKÝ SBOR jméno pozice další funkce Mgr. Marcela HANÁKOVÁ Mgr. Lenka BERANOVÁ Mgr. Iva BADANKOVÁ JUDr. Irena BOUKALOVÁ Mgr. Ladislava DVOŘÁKOVÁ Mgr. Iva HAMADOVÁ Mgr. Romana CHERYNOVÁ Mgr. Jiří JABLUNKA Mgr. Jana JANÁČOVÁ ředitelka školy zástupkyně ředitelky třídní učitelka - I. třída třídní učitelka - VII. třída třídní učitelka - IV. třída učitelka třídní učitelka - II. třída učitel třídní učitelka - VI. třída Mgr. Jana KRÁLOVIČOVÁ třídní učitelka - VIII. třída metodička prevence Marta KOPLOVÁ Mgr. Helena KREJČÍŘOVÁ Ing. Petr KOVÁŘ Mgr. Simona KUCIÁNOVÁ asistentka pedagoga třídní učitelka - III. třída učitel třídní učitelka IX. třída Mgr. Lenka SAKAŘOVÁ třídní učitelka - V. třída výchovná poradkyně Bc. Hana SAVČÁKOVÁ učitelka P. Mgr. Mariusz KARKOSZKA výuka náboženství Marcela VAŇÁKOVÁ vychovatelka ŠD 1 Iva LUDÍKOVÁ vychovatelka ŠD 2 asistentka pedagoga (VII.) 4

5 ÚVOD Minimální preventivní program školy je zpracován na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21291/ ), ve znění pozdějších úprav a v souladu s dokumentem Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-22294/2013-1), které do prevence rizikového chování zařazují předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: závislostní chování, užívání všech návykových látek, agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě. Vychází z platných vyhlášek a zákonů vztahujících se k problematice prevence rizikového chování. Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. MPP je hlavním nástrojem prevence ve škole, který zvyšuje schopnost žáků osvojit si takové vědomosti a dovednosti, aby mohli činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí potřebná k ochraně člověka i za mimořádných událostí. MPP představuje základní program prevence ve škole, jeho realizace je závazná a podléhá kontrole ČŠI, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. MPP je zpracován na jeden školní rok. Je naplánován tak, aby mohl být řádně uskutečňován, přizpůsobuje se kulturním, sociálním, politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly v sociálním prostředí. Jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle. Vychází z daných časových, personálních a finančních investic a je zaměřen na nejvyšší efektivitu. Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí kromě ŠMP všichni pedagogičtí pracovníci školy, především vedení školy a výchovný poradce. Při tvorbě a vyhodnocování MPP školní metodička prevence spolupracuje dle potřeby s metodikem prevence Pedagogicko-psychologické poradny. 5

6 1 ŠKOLNÍ PREVENCE Prevence je soubor opatření, která mají vést k předcházení vzniku nějakého jevu. Školní prevence je soubor opatření, která mají vést k předcházení vzniku sociálně nežádoucího a rizikového chování. Prevenci dále dělíme na: primární prevenci základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky.; sekundární prevenci opatření zacílená na skupinu osob, u nichž se již daný jev vyskytl, ať už jednotlivě nebo opakovaně; terciární prevenci/harmreduction opatření zacílená na skupinu osob, u nichž se daný jev již běžně vyskytuje, jde zejména o opatření, která mají zmírnit následky jevu. 1.1 Prevence nespecifická a specifická Primární prevenci dále dělíme na: nespecifickou veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel a zdravého rozvoje osobnosti; specifickou aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. 6

7 2 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 2.1 Charakteristika školy a její specifika Základní vzdělávání v ZŠ Zborovice probíhá v 9 ročnících a je členěno na pět tříd prvního stupně a čtyři třídy druhého stupně. Počet žáků školy: 131. Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen škola nebo ZŠ Zborovice) je úplná spádová škola. Školu navštěvují žáci z obce Zborovice a její místní části Medlov a ze spádové obce Troubky- Zdislavice. Hlavní budova je dvoupodlažní; ve sníženém prvním podlaží je tělocvična, šatna se sprchami a nářaďovna. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě kmenové třídy, dvě oddělení školní družiny, dva kabinety (Tv a D-Vo-Z), dvě místnosti šaten žáků vybavené kovovými kójemi. Ve druhém nadzemním podlaží máme tři kmenové třídy, na jaře 2012 moderně zrekonstruovanou učebnu fyziky-chemie Oranžovou učebnu, učebnu informačních a komunikačních technologií, ředitelnu, kanceláře zástupkyně a ekonomky, sborovnu a tři kabinety (VP Aj, Ch Př, F M Ikt). Budova přístavby v přízemí je vestibul, kde probíhají např. celoškolní setkání žáků. Nalézá se zde i školní jídelna a kuchyně. V prvním patře jsou čtyři kmenové třídy 1. stupně, kulturně vzdělávací centrum školy (KVC), sborovna a kabinet učitelek 1. stupně a místnost sloužící současně jako spisovna, serverovna a sklad učebnic. Třídy jsou vybaveny ergonomickým nábytkem. V KVC je k dispozici jedna ze čtyř školních sestav pro interaktivní výuku (dataprojektor, notebook/pc, interaktivní tabule). Pavilon v přízemí budovy se nachází žákovská dílna se dvěma sklady nářadí, dvě malé učebny a dílna školnice. V prvním podlaží je prostorná kuchyňka, dvě skladové místnosti a bývalá prádelna. Vzhledem k aktuálním potřebám školy, tepelným vlastnostem budovy, k energetické náročnosti a nákladnosti elektrického vytápění a k problémům se zastaralou elektroinstalací je přes příjemné prostředí pavilon využíván sporadicky, pouze v omezeném období školního roku. Školní dvůr během výuky Tv a činností školní družiny využíváme asfaltové prostranství a travnaté plochy na školním dvoře. Škola spolupracuje s TJ Pilana Zborovice, některé sportovní aktivity probíhají na místním fotbalovém hřišti. V létě 2013 proběhla renovace obecního hřiště na ulici Sokolské, využívali jsme jej k výuce vybraných disciplín v hodinách tělesné výchovy. 7

8 Riziková místa Problematické je chování žáků mimo vlastní prostor školy před zahájením a po skončení vyučování. Prostor před hlavní budovou až po autobusové zastávky a komunikace mezi budovou ZŠ a MŠ jsou střeženy kamerovým systémem. Provozování kamerového systému je řádně registrováno u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů). Místnost šaten 1. stupně (II. V. třída) je monitorována webovou kamerou, což vyloučilo problémy, které se zde dříve vyskytly (poškozování a krádeže věcí). Problematickým časovým úsekem je doba přestávky mezi dopoledním a odpoledním blokem vyučování. kdy řada zákonných zástupců žáků písemně požádala, aby dítě nebylo v tomto čase pod dohledem školy a mohlo se volně pohybovat po Zborovicích. Přitom škola zabezpečuje v souladu s rozvrhem hodin na tuto dobu žákům vždy pedagogický dohled a dohledovou místnost. 2.2 Analýza současné situace Žáci, učitelé i rodiče hodnotí klima naší školy a třídních kolektivů jako zdravé, osobnostně orientované a kvalitní ve všech dimenzích ekologické, společenské, sociální i kulturní. Jeho hlavním rysem je tolerance, podpora a pomoc. Pozitivně jsou hodnoceny zejména vzájemné vztahy. Třídní koheze je velmi dobrá. Strach ze školy se objevuje jen velmi zřídka. Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace je škola rodinného typu. Díky nízkému průměrnému počtu žáků ve třídě se vzájemně všichni známe, učitelé žákům věnují mnoho pozornosti, mají čas na individuální přístup. Žáci dostávají prostor k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí - učí se využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, jsou vedeni k pochopení významu celoživotního vzdělávání. Osmnáct pedagogických pracovníků a sedm nepedagogických zaměstnanců se neustále snaží připravovat žákům kvalitní podmínky pro vzdělávání. Výuka ve škole je pestrá, program zajímavý, často netradiční. Žáci všech ročníků se ve školním roce 2014/2015 vzdělávají podle aktualizovaného a doplněného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1, včetně dodatků. V našem ŠVP se soustředíme na základní souhrn vědomostí a poznatků stejnou měrou jako na rozvíjení kompetencí žáků. Máme v něm zařazenu řadu aktivit navazujících na tradiční činnosti školy, na regionální podmínky a souvislosti. Velký důraz je kladen na průřezová témata a zejména na Společenskou výchovu, která byla zařazena ve všech ročnících a je již čtvrtým školním rokem vyučována třídními učiteli. 8

9 Ve škole je běžný individuální přístup ke všem žákům, především pak k těm, kteří mají nějaké speciální vzdělávací potřeby nebo handicapy. Žáci se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním jsou vzděláváni v běžných třídách a při jejich vzdělávání je využíváno takových forem a metod, které jsou uzpůsobeny jejich potřebám. Objeví-li se ve třídě žák se sociálním znevýhodněním (především záležitost rodinného prostředí či ohrožení sociálně patologickými jevy), pak škola spolupracuje jak s rodinou, tak s příslušnými orgány. Ve školním roce 2014/15 jsme předložili MŠMT žádost o dotaci na realizaci projektu Svět s čistou hlavou. Smyslem projektu je dosáhnout toho, aby žáci nepovažovali alkohol za běžnou součást života, cílem je informovat děti o zdravotních rizicích a neblahých účincích alkoholu na organismus. Žáci s námi ve škole tráví také svůj volný čas v nepovinných předmětech a v mnoha zájmových aktivitách. Příkladem je již devátým rokem fungující školní Dětský pěvecký sbor Zborováček. Sbor vystupuje nejen na školních akcích, ale reprezentuje školu a obec na koncertech také mimo region. 2.3 Analýza problematiky rizikového chování Tato analýza je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence. V předchozím roce jsme se setkali na naší škole především s těmito typy rizikového chování: - problémové vztahy v některých třídních kolektivech - porušování školního řádu (vulgarismus, nedodržování pravidel slušného chování, ničení školního majetku, neplnění školních povinností) - neshody mezi žáky - neshody žáků s vyučujícími, odporování vyučující a neuposlechnutí pokynů - byl řešen případ experimentování s alkoholem, nebyl zaznamenán případ opilého žáka ve škole, ale dle občasných rozhovorů se žáky však víme, že žáci vyšších ročníků díky svým starším kamarádům alkohol konzumují - experimentování s kouřením - snižování počtu žáků věnujících se sportovním aktivitám, a přibývá žáků, kteří většinu volného času tráví u počítače či televize. 9

10 Evidence rizikového chování za školní rok 2013/2014 Kouření - reálná zjištění 1 podezření 7 počet řešení školou 1 Alkohol - reálná zjištění 1 podezření 2 počet řešení školou 1 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 0 podezření 3 počet řešení školou 3 Kyberšikana - reálná zjištění 3 podezření 0 počet řešení školou 3 Záškoláctví do 10 hodin 2 nad 10 hod. 2 počet řešení školou 4 Kriminalita - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 6 podezření 8 počet řešení školou 6 Jiné rizikové chování: agresivní chování reálná zjištění 3 podezření 0 počet řešení školou 3 Zátěž z rodiny a okolí. Naši žáci se v okolí školy nebo v místě bydliště mohou setkat s řadou vážných problémů jako je nezaměstnanost, chudoba, konzumace alkoholu. Rizikové faktory působí na naše žáky většinou nepřímo, zprostředkovaně přes přátele, rodinu apod. Naprosto zásadní by proto měly být znalosti pro zvládnutí mimořádných události, tím by se předešlo panice a tedy i dalším škodám. 10

11 3 CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Na základě analýzy současné situace jsme stanovili cíle preventivního programu na období jednoho školního roku 2014/ Krátkodobé cíle Začátkem školního roku je zařazen adaptační kurz pro I. a VI. třídu, díky jeho realizaci předpokládáme zahájení spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem, mezi žáky a třídním učitelem, vytvoření pozitivních vazeb ve třídě; v průběhu celého školního roku budeme sledovat vztahy v třídních kolektivech, protože každý den dochází ve třídách k mnoha událostem, které ovlivňují vztah žáků k sobě navzájem, k třídě jako celku a zprostředkovaně ke škole; v hodinách společenské výchovy se zaměříme na praktickou rovinu toho, jak je možné v rámci třídnické práce cíleně s těmito vztahy pracovat a rozvíjet další osobnostní či sociální dovednosti žáků; formou workshopu a ve spolupráci se žáky připravíme projektový den k tématu ochrana člověka za mimořádných událostí; v průběhu září a října vytvoříme nabídku volnočasových aktivit pro žáky, především je důležité nabídnout sportovní a zájmové aktivity, kterými vyplní smysluplně volný čas; v průběhu školního roku provedeme monitoring rizikového chování především se zaměříme na problematiku kuřáctví a experimentování s alkoholem, s ohledem na to, že byl v loňském roce zaznamenán případ takového chování. 3.2 Dlouhodobé cíle Vytvořit funkční preventivní program školy, tím, že se do jeho tvorby a realizace zapojí všichni pedagogičtí pracovníci školy; získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování; 11

12 účinně, včas a jednotně postupovat a využívat systém pochval a kázeňských opatření vyplývající z platných pravidel hodnocení školního řádu k výchově a usměrňování chování žáků, popř. využít individuální výchovný program v rámci řešení rizikového chování žáka (Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č. j. MŠMT-43301/2013); zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů formou interaktivních metod přímo ve výuce; prostřednictvím pravidelných hodin společenské výchovy zvyšovat sociální kompetence žáků, vést je k zodpovědnosti za svoje chování; neustálým zlepšováním školního prostředí a podpory pozitivního klima ve škole zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili rádi ; usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou, podporovat rodiče ve spolupráci se školou; podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro lepší využívání volného času žáků; pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou tak, abychom zvyšovali informovanost žáků v problematických oblastech; nabídnout bezpečné prostředí, které bude rozvíjet slušné chování a adekvátní reakce žáků na nejrůznější podněty; nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost v pravidelných konzultačních hodinách; seznámit všechny pracovníky školy s programem proti šikanování; snížit počet výskytů rizikového chování u žáků školy (vulgarismus, nedodržování pravidel slušného chování, ničení školního majetku, neplnění školních povinností atd.); udržet příznivé sociální klima pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu; podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování; realizovat grantové preventivní projekty; zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy nestátních organizací, financovat další vzdělávání pedagogů, využívat dotační programy MŠMT a Zlínského kraje. 12

13 4 OBLASTI PREVENCE Prevence rizikového chování u žáků zahrnuje především aktivity v těchto oblastech: a) násilí a šikanování b) záškoláctví c) kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování d) ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže e) xenofobie, rasismu a antisemitismu f) užívání návykových látek g) kouření a pití alkoholu h) patologického hráčství i) sexuálního zneužívání dětí j) syndromu týraných a zneužívaných dětí 4.1 Formy a metody práce v rámci školní prevence Tematické bloky ve výuce a získávání základních informací v rámci učebních osnov: diskuze a besedy s externími odborníky individuální konzultace třídních učitelů a učitelů výchov, vliv osobnosti učitele realizace volnočasových aktivit systematické vytváření podmínek pro sebevzdělávání žáků i pedagogického sboru projektové vyučování simulační hry brainstorming dramatizace a hraní rolí nácviky verbální a neverbální komunikace výtvarné zpracování problému aj. Vyučující společenské výchovy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, prvouky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, chemie a českého jazyka začleňují problematiku rizikového chování do výuky v rámci svých předmětů. V nižších ročnících je mimořádně důležitá výchova ke zdravému životnímu stylu a nácvik sociálních dovedností. Témata jsou pravidelně doplňována formou zážitkových programů při 13

14 adaptačních kurzech a formou besed s výchovnou poradkyní. Všichni vyučující se snaží prostřednictvím správné hodnotové orientace pomoci žákům nalézt vhodný způsob začlenění do společnosti. Pomoc vyučujících je zaměřena na žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva (specifické poruchy učení, zdravotní problematika). 4.2 Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů Explicitní programy práce s jednotlivými tématy rizikového chování patří do kurikula výchovy ke zdravému způsobu života na školách a ve školských zařízeních. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze ji zařadit do různých částí osnov a učebních plánů. Klíčové vyučovací oblasti jsou: a) oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobnostní výchova, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity... b) oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence... c) oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie... d) oblast výchovy k občanství a výchovy ke zdraví... e) oblast sociálně právní právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Je třeba, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány. Koordinaci zabezpečuje školní metodik prevence. Samostatnou a obsáhlou kapitolu školní práce, kam je vhodné prevenci začlenit, tvoří aktivity mimo vyučování zájmové aktivity, diskusní kluby, kurzy, školní družina, ale i školní výlety a exkurze. 4.3 První stupeň Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce učitel využívá různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, práci ve skupině. Navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě, usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, spolupracuje 14

15 s rodiči, upevňuje základní návyky žáků v rámci hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami. Pokládá základy etické a právní výchovy, snaží se včas odhalovat specifické poruchy učení i jiných postižení, soustředí se na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů v třídním kolektivu. Během prvního stupně by žáci měli získat tyto kompetence a znalosti: ročník: komunikovat správně s vrstevníky i dospělými rodinu chápat jako zázemí a útočiště mít základní zdravotní návyky (výživa, hygiena, spánek, cvičení) dokázat pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znát jednoduché způsoby odmítání návykových látek znát hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mít vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu mít základní právní povědomí v oblasti rizikového chování ročník: mít povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě znát činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl podrobně znát zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví znát zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog umět komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc umět pojmenovat základní mezilidské vztahy umět rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti vědět na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva mít povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (fyzické ubližování, násilí, zastrašování, vyhrožování aj.), je protiprávní umět správně organizovat svůj volný čas rozlišovat mezi léky a léčivými přípravky a návykovými látkami 15

16 umět definovat drogu a její nebezpečí, včetně alkoholu a tabáku znát základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 4.4 Druhý stupeň S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce ve skupině, práce s médii, hraní scének, besed a přednášek. Druhý stupeň představuje větší prostor pro působení učitele v oblasti tvorby příznivějšího sociálního klimatu. Včasná diagnostika a intervence, spolupráce s odborníky je velmi důležitá. Je nutné se věnovat problematickým skupinám žáků nebo problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany. V rámci prevence kouření a pití alkoholu je nutné žákům poskytnout co největší množství informací. Žák druhého stupně se učí zodpovídat za své zdraví i zdraví ostatních, učí se vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování. K navozování příznivého společenského klimatu ve třídě slouží také organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, školy v přírodě atd. Žáci jsou také vedeni v rámci jednotlivých předmětů k ekologicky uvědomělému smýšlení. Dozvědí se o možnostech pomoci kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se právě závislost na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám násilí. Naučí se orientovat v základních právních normách, získají základní právní povědomí. Žáci 8. a 9. ročníku získávají základní vědomosti o významu sexuálního života a možných rizicích. Během druhého stupně by žáci měli prohloubit a získat tyto kompetence a znalosti: ročník: znát význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví respektovat odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám, tolerovat odlišnosti znát a uplatňovat vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem znát vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích umět spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly znát významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí znát činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů 16

17 uvědomovat si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy umět chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální umět zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky umět vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví vědět, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci znát pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny vědět, že zneužívání dítěte je trestné umět diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek vědět, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra) zvládat účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodovat v situacích vlastního nebo cizího ohrožení, pochopit osobní a společenskou zodpovědnost odmítat projevy brutality a násilí, také zprostředkované médii a umí o nich diskutovat pojmenovat základní návykové látky, znát jejich účinky na organismus umět odmítnout, znát kontaktní místa pro problematiku závislostí, rozpoznat propagaci návykových látek orientovat se v problematice sexuální výchovy, znát kontaktní místa zvládat základní sociální dovednosti včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, včetně blízkých kriticky myslet a správně rozhodovat 17

18 Rámcový časový harmonogram témat souvisejících s primární prevencí Ročník Předmět Téma Kdy? 1. prvouka Moje rodina - rodinné vztahy, chování a soužití lidí; Péče o zdraví; Osobní bezpečí; Škola vztahy ve třídě; Šikana ve škole první náznaky - bezpečná cesta domů 2. prvouka Moje rodina, domov, povinnosti členů rodiny (např. zneužívání, týrání, linky důvěry); Naše obec - bezpečnost při pobytu po obci; Člověk mezi lidmi (např. chování k cizím lidem, jednání s nimi); Člověk a zdraví 3. prvouka Naše obec - bezpečnost při pobytu po obci; Člověk - vztahy mezi lidmi, vztahy v rodině, péče o zdraví (např. škodlivost kouření, alkohol) 4. vlastivěda, přírodověda, 5. vlastivěda, přírodověda výchova k občanství výchova ke zdraví Domov - naše obec; Situace hromadného ohrožení - ochrana člověka za mimořádných událostí; Osobní bezpečí - dopravní výchova, bezpečné chování v silničním provozu, některé krizové situace; Péče o zdraví první pomoc, návykové látky a zdraví Domov; Místo kde žijeme; Lidské tělo - životní potřeby a projevy, zdravý životní styl (PC kurz Hravě žij zdravě), osobní bezpečí, Situace hromadného ohrožení, bezpečný internet Člověk ve společnosti lidská setkání, stát a právo lidská práva, zásady lidského soužití, vztahy mezi lidmi, podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj; Kulturní život rovnocennost kultur, kulturní hodnoty a tradice; Člověk, stát a hospodářství majetek, vlastnictví; Právo - občan a právo, rodina a právo, lidská práva, protiprávní jednání; Člověk a morálka, Mezinárodní vztahy, globální svět Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici, partnerské vztahy, manželství, rodičovství; Zdraví způsob života a péče o zdraví; Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - návykové látky, osobní bezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí; Změny v životě člověka a jejich reflexe - partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy; Hodnota a podpora zdraví; Projekty učivo je realizováno podle časových plánů výuky 18

19 1.-9. společenská výchova Rodina a mezilidské vztahy - vztahy ve třídě; Osobnostní, sociální a morální rozvoj; Osobní bezpečí; člověk a jeho zdraví; Člověk a společnost; Právo a spravedlnost- základní lidská práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, Globální problémy- významné sociální problémy, problémy životního prostředí, Komunikace; Trávení volného času; Hodnoty, postoje, etika; Kooperace, kompetice, kreativita 8.,9. chemie Alkoholy - ethanol, tradice a jeho výroba, toluen; Vitamíny; Anabolika, steroidy; Přírodní látky - opiové alkaloidy, psychotropní látky, halucinogeny, syntetické drogy, závislost školní družina Chování na silnici; Hygiena, základy slušného chování a stolování; Komunikace ve skupině (tolerance, šikana, nesnášenlivost, úcta); Dopravní výchova - alkohol za volantem; Správné vybavení při jízdě na kole; První pomoc; Hrozba drogy (příčina, důsledky, prevence) Preventivní program se naplňuje i v dalších předmětech (viz výše). Pedagogové témata týkající se prevence rizikového chování průběžně zařazují do výuky. 19

20 Plán preventivních aktivit na rok 2014/2015 Září Kurz OSV VI. a I. třída, Plavecký výcvikový kurz III. a IV. třídy, Zátopkovy štafety, Evropský den jazyků, sběr bylin šípky, Recyklohraní sběr baterií Říjen Preventivní akce OK kolo, Branný závod v lese, Podzimní sběr papíru, Divadlo nejmenšího diváka Zlín, Přírodovědný klokan 2014 Listopad Zlínský vorvaň 2014, projekt Měsíc filmu na školách Příběhy bezpráví 2014, sběr elektroodpadu, bobr soutěž v programování Prosinec Školní Mikuláš, Vánoční jarmark 2014, divadlo 2. stupeň, Leden návštěva předškoláků v I. třídě Únor celoškolní Soutěž v krasopise, Školní kolo recitační soutěže, Lyžařský výcvikový vzdělávací kurz Březen Výchovný koncert I.-IX. třída, projekt Den vody 2015, projekt Den učitelů Duben- Dopravní soutěž 2015, celoškolní projektový Den Země 2015 (téma Ochrana člověka za mimořádných událostí) Květen Akademie ke Dni matek 2015, projekt Sebeprezentace žáků VIII. třídy, Družební setkání Zborovice 2015 Červen Den dětí 2015, Sportovní den 2015, školní exkurze 20