N á v o d. I n s t a t O n l i n e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v o d. I n s t a t O n l i n e"

Transkript

1 Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben

2 Obsah 1. Úvod Definice základních termínů Přihlášení... 5 Změna hesla... 6 Zapomenuté heslo... 7 Změna údajů o uživateli... 8 Vstup do aplikace po přihlášení Zpravodajská jednotka Odesílatel Změna nastavení jazyka Kmenová data... 9 Editace typů a stavů zpravodajské jednotky Nové hlášení Výběr sazebníkového kódu zboží a statistického znaku Přepočet kurzu Práce se šablonami Import Importní limit Odeslání Přehled hlášení Přehled zpráv Postupy častých operací Vytvoření negativního hlášení Oprava již vytvořeného neodeslaného hlášení Oprava již vytvořeného odeslaného hlášení přijatého centrem Intrastatu Smazání již vytvořeného odeslaného hlášení přijatého centrem Intrastatu Oprava již vytvořeného odeslaného hlášení odmítnutého centrem Intrastatu Smazání již vytvořeného odeslaného hlášení odmítnutého centrem Intrastatu Postup při zpracování zprávy, která je ve stavu 7 - chyba při přijímání odpovědi Vytvoření zálohy Nápověda

3 1. Úvod Internetová aplikace pro sběr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie Pro usnadnění zpracování dat osobami odpovědnými za poskytování informací dle čl.7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, dle Celního zákona a Vyhlášky 201/2005 Sb. v platném znění, byla Generálním ředitelstvím cel ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vyvinuta aplikace InstatOnline, umožňující sběr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Takto shromážděná data jsou následně zasílána Českému statistickému úřadu. Aplikace je určena především pro malé a střední firmy. Cílem této dokumentace je pomoci Vám při užívání aplikace InstatOnline. Přesnější informace o zasílání dat najdete přímo na Internetu na adrese Softwarové požadavky, které má aplikace Instant Online na váš systém, vycházejí z potřeby instalace prohlížeče Microsoft Explorer verze 6.0 a vyšší a v případě elektronického podepisování s nainstalovaným prvkem active X viz kapitola 7 Odeslání poslední odstavec. Data jednotlivých hlášení mohou být zadávána buď manuálně nebo importována do aplikace InstatOnline z jiných programů. K dispozici je import ve formátu CSV-souboru (Comma Separated Values). Tento import je ovšem z technických důvodů omezen na určitý maximální počet vět měsíčně (300). Proto doporučujeme při větším objemu dat využít buď komerčního software k podání přes Portál veřejné správy, nebo Celní správou dodávaného nástroje Instat Import, který je třeba instalovat na vlastním PC a který umožní pouze importy dat rovněž přes PVS bez využití komerčního software. InstatOnline obsahuje funkce pro ověření správnosti dat. Vámi zadaná nebo nahraná (importovaná) data budou automaticky ověřena a chyby zobrazeny. Mimo to je v aplikaci k dispozici především číselník kódů zboží (ekvivalent TARICu pro Intrastat) a řada zobrazení pomocí zadaných filtrů, které Vám pořizování hlášení usnadní. Ke změnám tohoto manuálu dochází vždy při zásadnějších změnách v aplikaci, na drobné úpravy upozorňujeme na našich webových stránkách (www.cs.mfcr.cz v položce menu Clo, daně, obchod se zbožím/intrastat). Pro poskytnutí pomoci při k používání aplikace slouží Helpdesk Intrastatu se sídlem v Olomouci, který funguje od pondělka do pátku, od 7.00 do (tel ). Kontaktujte jej, pokud budete mít problémy při užívání aplikace nebo jestliže se objeví chyby v aplikaci. Další informace získáte na GŘC (tel: ), případně přímo na místně příslušném celním úřadě. 2. Definice základních termínů Zpravodajská jednotka (dále ZJ) Právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a může jí vzniknout povinnost poskytovat do Intrastatu stanovené údaje o zboží odeslaném do jiného členského státu nebo přijatém z jiného členského státu. ZJ se registruje na místně příslušném celním úřadě k odesílání hlášení přes InstatOnline (případně, je-li 3

4 zastupována, ji může registrovat zástupce, vybavený plnou mocí) Žádostí, která obsahuje údaje o ZJ, a v případě, že chce používat elektronický podpis, též veřejnou část certifikátu a platný . Zástupce Odesilatel Výkaz (výkaz pro Intrastat) Příslušný celní orgán Referenční období Intrastat Osoba zplnomocněná ZJ k podávání výkazů Intrastatu jménem zastupované ZJ. Také zástupce se registruje (pokud ještě není) na svém místně příslušném CÚ jako třetí strana. Údaje o zastupování jsou součástí Žádosti ZJ, která obsahuje údaje o ZJ a údaje o zástupci, především jeho ovou adresu a veřejnou část jeho podpisového certifikátu. Odesilatelem je ZJ nebo zástupce, pokud je oprávněn zpracovat a odeslat výkaz pro Intrastat a je zaregistrován na CÚ. Měsíční výkaz (soubor hlášení, vět) pro Intrastat obsahuje předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo přijetí z takového státu. Místně příslušný celní úřad, kterému zpravodajská jednotka podle svého sídla předává údaje do Intrastatu. Kalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží. Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu, pokud tento měsíc povinnosti k přiznání je měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží. Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy při vnitrounijním obchodu Hlášení (věta) Část měsíčního výkazu pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo přijetí zboží z takového státu předávaný celním orgánům na stanoveném tiskopise nebo ve stanovené elektronické podobě. V aplikaci též označována jako "deklarace". Negativní hlášení (věta) V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat výkazy pro Intrastat o přijetí anebo odeslání zboží, v některém měsíci žádnou 4

5 transakci nerealizuje, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti negativní hlášení. Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání ve stejných termínech jako běžný výkaz. Mazací hlášení (věta) Opravné hlášení (věta) Zpráva Pozice Pohyby věty Hlášení s funkcí Mazací odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete smazat. Hlášení s funkcí Oprava odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete opravit. Soubor hlášení (vět) odesílaných aplikací InstatOnline do zpracovatelského centra Intrastatu. Pořadí věty ve zprávě. Je jedinečné pro každou ZJ a referenční období. S větami v různých stavech lze provádět pouze určité operace: Po vytvoření věty lze větu zobrazit, lze ji upravovat, smazat nebo odeslat. Je-li věta smazána, nelze se k ní již vrátit. Jakmile je věta odeslána, je ji možno zobrazit, ale nelze ji již upravovat. To je možné až po přijetí nebo odmítnutí věty centrem Intrastatu. Po odeslání věty se zobrazí, zda byla věta přijata či odmítnuta centrem Intrastatu. Pokud byla věta přijata, je možné větu zobrazit a lze ji také upravit či smazat. V tomto případě bude upravovaná nebo mazaná věta nahrazena novou větou s funkcí oprava resp. mazací a tato věta musí být znovu odeslána. Je-li věta centrem Intrastatu odmítnuta, lze ji zobrazit, opravit a odeslat znovu. Odmítnutou větu je také možné smazat. V tomto případě není vygenerována mazací věta a není tedy třeba ji odesílat. 3. Přihlášení Po spuštění aplikace InstatOnline se zobrazí přihlašovací dialogové okno, do něhož uživatel zadá svou ovou adresu a přidělené heslo. Při zadávání hesla je třeba rozlišovat velká a malá písmena. Pokud se přihlášení opakovaně nedaří, je třeba vyžádat si opakované zaslání hesla pomocí funkce "Zaslat heslo". Při prvním přihlašování do aplikace je třeba postupovat následovně: Nejprve klikněte na tlačítko "Zaslat heslo". V dialogu, který se zobrazí, vyplňte svou ovou adresu, přepište text (číslice), který se zobrazuje na obrázku pod dialogem, a klikněte na tlačítko Odeslat. Do Vaší ové schránky bude doručeno heslo pro přístup do aplikace, které si 5

6 můžete následně změnit v hlavním menu webových stránek Celní správy (http://www.cs.mfcr.cz) pod odkazem Změna hesla. Volby "Pamatovat moje ověření" a "Nová registrace" nejsou pro aplikaci Instat Online určeny, nepoužívejte je. Obr. 1. Přihlašovací obrazovka Změna hesla Uživatel má po přihlášení možnost změnit si své heslo prostřednictvím formuláře Změna hesla, který lze vyvolat z hlavního menu webových stránek Celní správy (http://www.cs.mfcr.cz) pod odkazem Změna hesla. Nastavení omezení hesla (délka, povolené znaky atd.) je řízeno nastavenou politikou Active Directory. Odkaz na změnu hesla je zobrazen pouze přihlášenému uživateli a nachází se pod tlačítkem Odhlásit v hlavním menu výše uvedené stránky. Při zadávání nového hesla je průběžně, po libovolné změně, prováděna kontrola hesla vůči vyjmenovaným kritériím, které musí každé heslo splňovat. Výsledek této kontroly je zobrazován pod polem pro zadání nového hesla. Pokud heslo nesplňuje všechny kontrolované kritéria, není možné formulář úspěšně odeslat a heslo se tedy nezmění. 6

7 Obr. 1a Změna hesla Zapomenuté heslo V případě, že uživatel zapomene heslo, může si jej nechat zaslat na svou ovou adresu kliknutím na odkaz Zaslat heslo na přihlašovací stránce. Obr. 1b Zapomenuté heslo Uživateli není z bezpečnostních důvodů zasláno heslo původní, nýbrž nové - systémem náhodně vygenerované. Po přihlášení si pak uživatel heslo může znovu změnit. Jako ochrana proti zneužití tohoto principu ke strojové změně hesel pomocí robotů slouží náhodně generované číslo, které se zobrazí ve formě obrázku na formuláři. Toto číslo je nutné vložit do potvrzovacího pole Vložte text z obrázku. Bez jeho správného zadání není možné heslo změnit. 7

8 Změna údajů o uživateli Přihlášený uživatel má rovněž možnost provést i změnu svého jména, které se zobrazuje vpravo nahoře - v záhlaví obrazovky Portálu Celní správy (Obr. 1c Záhlaví portálové stránky se jménem přihlášeného uživatele). Obr. 1c Záhlaví portálové stránky se jménem přihlášeného uživatele Formulář pro změnu uživatelských údajů lze spustit kliknutím na odkaz Úprava profilu v hlavním menu portálu Celní správy vlevo, případně také kliknutím na zobrazené jméno uživatele v záhlaví obrazovky. Kromě stávajícího jména uživatele se zobrazí i uživatele a datum, kdy byl účet vytvořen (viz Obr. 1d Změna údajů o uživateli). Po provedení změn a kliknutí na tlačítko Uložit dojde k aktualizaci účtu. Nové jméno v záhlaví stránky se zobrazí až po obnovení (refresh) stránky. Jedná se pouze o přihlašovací údaje, které nemají vliv na samotná data Intrastatu. Obr. 1d Změna údajů o uživateli Vstup do aplikace po přihlášení V případě úspěšného přihlášení se zobrazí údaje o uživateli - jméno, DIČ a jeho role v systému. Zkontrolujte, zda pole DIČ a Role odpovídají Vašim údajům. Pokud ano, klepněte na tlačítko Vstoupit. V opačném případě nevstupujte a kontaktujte HelpDesk - aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www stránkách Obr. 2. Obrazovka s kontrolou údajů o uživateli 8

9 Po přihlášení se zobrazí stránka přehledu hlášení (viz níže), obsahující v horní části vodorovné menu s hlavní nabídkou funkcí aplikace. Dostupné funkce se liší v závislosti na roli přihlášeného uživatele Zpravodajská jednotka Pro uživatele v roli zpravodajské jednotky jsou veškeré údaje k dispozici pouze pro čtení a každá zpravodajská jednotka může zobrazit pouze vlastní údaje. Uživatel přihlášený jako ZJ tedy nemůže ani pořizovat nebo importovat hlášení, ani zobrazit přehled sestavených zpráv. Tomu odpovídá i obsah hlavní nabídky aplikace, kde jsou dostupné pouze ty funkce aplikace, ke kterým má uživatel v roli ZJ přístup (viz obr. 3). Obr.3. Hlavní nabídka při přihlášení jako zpravodajská jednotka 3.2. Odesílatel Uživatel v roli odesílatele má plný přístup k funkcím aplikace. Tomu odpovídá i obsah jemu zobrazené hlavní nabídky, která obsahuje volby pro všechny funkce aplikace (viz obr. 3a). Obr.3a. Hlavní nabídka při přihlášení jako odesilatel 3.3. Změna nastavení jazyka Aplikace může komunikovat s uživatelem v češtině nebo v angličtině. Primární nastavení jazyka závisí na nastavení www prohlížeče (Nástroje -> Možnosti Internetu - >Obecné -> Jazyky), je však možné jazyk změnit kliknutím na volbu "English version" (eventuálně v anglické verzi "Česká verze") v pravé horní části stránky. Aplikace si nastavení zapamatuje i pro příští spouštění. 4. Kmenová data Funkce Kmenová data slouží k úpravám údajů o odesílateli a zpravodajských jednotkách. Po klepnutí na odkaz Kmenová data v menu aplikace se zobrazí tento formulář: 9

10 Obr. 4. Kmenová data V levé části obrazovky vyberte, zda chcete editovat údaje o zástupci (resp. odesílateli), nebo o zpravodajské jednotce. V případě editace údajů zpravodajské jednotky vyberte ZJ, jejíž údaje chcete editovat, v zobrazeném seznamu. V polích v pravé části obrazovky můžete upravit údaje o zástupci (odesílateli) nebo o ZJ, přičemž platí následující pravidla: - DIČ nelze editovat; - číslo úřadu můžete vybrat z rozbalovacího seznamu; - všechna pole musí být pro ZJ povinně vyplněna vyjma položky Fax, pro odesílatele je povinné pouze pole Název firmy - typ firmy: viz podrobný popis níže; - pokud vyplníte ovou adresu, musí být v korektním tvaru. Pokud je některý údaj zadán nesprávně nebo je povinný a přitom není vyplněn, zobrazí se vpravo od pole červená chybová hláška a při pokusu o uložení se zobrazí okénko s chybou. Po zadání všech dat klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části hlavní obrazovky Kmenová data. Uživatelé v roli ZJ nemají možnost výběru v levé části formuláře a mohou pouze zobrazit svá data bez možnosti jejich editace. Editace typů a stavů zpravodajské jednotky Je-li k editaci vybrána zpravodajská jednotka, zobrazí se na obrazovce Kmenová data řádek Typ zpravodajské jednotky. Chcete-li údaj upravit, klepněte na tlačítko Změnit. 10

11 Obr. 5. Kmenová data přehled typů a stavů zpravodajské jednotky Pod nadpisem Editace typů zpravodajské jednotky je zobrazeno DIČ vybrané ZJ. Pod nadpisem Období vyberte z rozbalovacího seznamu požadovaný rok. Klepnutím na tlačítko Odeslat dotaz zobrazíte přehled typů a stavů zpravodajské jednotky v jednotlivých měsících zadaného roku. Klepnete-li na tlačítko Upravit nalevo od názvu měsíce, můžete pro tento měsíc vybrat z rozbalovacích seznamů jiný typ firmy. Status ZJ se zobrazuje ve formě dvoumístného kódu s následujícími významy: 11 aktivní 13 nedostupný 22 neaktivní 23 ukončil vykazování 98 jednorázové (příležitostné) vykázání 11

12 Obr. 6. Kmenová data editace typu ZJ, úpravy Rozbalovací seznam umožňuje vybrat z následujících typů firmy: přijetí i odeslání pouze přijetí pouze odeslání Po výběru typu firmy klepněte na odkaz Uložit v levé části obrazovky na řádku příslušného měsíce. Chcete-li výběr zrušit, klepněte na odkaz Storno. Klepnutím na tlačítko Zpět zobrazíte opět hlavní obrazovku Kmenová data. 5. Nové hlášení Po klepnutí na odkaz Nové hlášení se zobrazí následující formulář, umožňující ruční pořízení nového hlášení. Tato funkce je dostupná pouze odesílateli. 12

13 Obr. 7. Nové hlášení V části Referenční období zadejte rok a měsíc, za který hlášení vyplňujete. Údaje vyberte z rozbalovacího seznamu, který zobrazíte klepnutím na tlačítko se šipkou dolů vedle pole pro zadání příslušného údaje. Zkontrolujte, zda je v části Zpravodajská jednotka zadána zpravodajská jednotka, za kterou bude hlášení vyplňováno. Pokud není zadána příslušná zpravodajská jednotka nebo pokud není zadána žádná ZJ, klepněte na tlačítko Změnit zprav. jednotku. Zobrazí se dialog Výběr zpravodajské jednotky. V něm označte požadovanou ZJ v seznamu. V pravé části obrazovky můžete zkontrolovat kontaktní údaje každé ZJ. Po označení ZJ klepněte na tlačítko Vybrat. Zvolená ZJ bude přenesena do části Zpravodajská jednotka na obrazovce Nové hlášení. 13

14 Obr. 8. Nové hlášení Výběr zpravodajské jednotky V části Hlášení vyberte, zda jde o přijetí, nebo odeslání, a z rozbalovacího seznamu vyberte typ věty. V závislosti na směru a typu věty vyplňte ostatní aktivní textová pole v této části - všechna se vyplňují výběrem z rozbalovacího menu. Neaktivní pole jsou označena šedou barvou. Tato pole se na daný směr a typ věty nevztahují, nelze je tedy vyplnit. V části Zboží zadejte do prvního pole sazebníkový kód zboží. Do druhého pole zadejte statistický znak - vyplňuje se jen u vybraných typů zboží specifikovaných v příloze 6 příručky k systému Intrastat. Klepnutím na tlačítko Zkontrolovat můžete ověřit, zda jste zadali skutečný sazebníkový kód, případně statistický znak. Je-li zadán kód, který v seznamu kódů neexistuje, je po klepnutí na tlačítko Zkontrolovat smazán. Výběr sazebníkového kódu zboží a statistického znaku Pokud nechcete zadávat sazebníkový kód a statistický znak ručně, klepněte na tlačítko Vybrat vedle pole Sazebníkový kód zboží. Zobrazí se následující dialog: Obr. 9. Nové hlášení Výběr sazebníkových kódů zboží V dialogu Výběr sazebníkových kódů zboží zadejte do polí Číslo zboží nebo Označení příslušný kód, resp. název nebo jeho část, kterou chcete vyhledat. Pole můžete ponechat i nevyplněná. V poli Počet záznamů na stránku vyberte, kolik záznamů se má zobrazit na jedné 14

15 stránce, a klepněte na tlačítko Vyhledat. Zobrazí se seznam zboží odpovídajícího zadání - viz obrázek. Obr. 10. Nové hlášení Výběr sazebníkových kódů zboží, zobrazení seznamu V seznamu se zobrazí číslo zboží, měrná jednotka a označení zboží. Seznam můžete procházet klepnutím na čísla stránek v levé dolní části seznamu. Zobrazuje se vždy jedna stránka seznamu s odkazy na dalších 10 stran. Po klepnutí na odkaz " ", uvedený za čísly stránek, můžete procházet následujících 10 stran seznamu, po klepnutí na odkaz " ", uvedený před čísly stránek, můžete procházet předchozích 10 stran seznamu. Požadované zboží zvolíte klepnutím na tlačítko Vybrat v příslušném řádku. Údaje budou přeneseny do hlášení na obrazovce Nové hlášení. Statistický znak se po výběru zboží doplní automaticky - vyplňuje se pouze u vybraných typů zboží specifikovaných v příloze 6 příručky k systému Intrastat. Na obrazovce Nové hlášení poté ručně vyplňte pole Vlastní hmotnost, Množství v MJ a Fakturovaná hodnota. Jednotka množství se zobrazí automaticky po kontrole nebo výběru sazebníkového kódu zboží. V případě výběru zboží s neurčenou doplňkovou MJ je pole Množství v MJ neaktivní, vyplní se automaticky nulovou hodnotou. Část Poznámky je určena pro doplňující poznámky. Přepočet kurzu Aplikace umožňuje zadat fakturovanou hodnotu také ve vybrané cizí měně a nechat jí automaticky přepočíst dle příslušného kurzu. Kurz se převezme z platného kurzovního lístku z databáze Celní správy, přičemž platí, že: - při podávání za aktuální období (tj. podáváte-li za březen a je březen) se bere kurz platný v den podání - při podávání za dřívější období se bere poslední platný kurz tohoto období. 15

16 Přepočet kurzů se uvede v chod výběrem měny, ze které chcete fakturovanou hodnotu přepočíst, z výklopného menu pod popiskou "Fakturovaná hodnota". Vyberete-li jinou měnu než českou korunu, zpřístupní se pole "Fakturovaná hodnota v cizí měně", do kterého lze zadat částku v cizí měně s přesností na dvě desetinná místa. Po kliknutí na tlačítko "Přepočítat" dojde k přepočtu a výsledná hodnota se vloží do pole "Fakturovaná hodnota". Práce se šablonami Při pořizování nových hlášení je možné využít funkce aplikace pro práci se šablonami a hlášení s často se opakujícími údaji nechat předvyplnit ze šablony. Tyto šablony si však uživatel musí nejprve sám vytvořit. Upozornění: pro práci se šablonami je třeba, aby byla vybrána zpravodajská jednotka, za kterou se podává. Vytvoření šablony Na stránce pro vkládání hlášení standardním způsobem vyplňte hlášení, resp. ty údaje z něj, které chcete uložit do šablony (nemusí být vyplněna všechna pole), a klikněte na tlačítko "Uložit jako šablonu", které je vpravo dole pod tlačítkem "Uložit". Budete vyzváni k zadání názvu šablony (viz obr.). Po uložení je možné vrátit se zpět na nové hlášení nebo zobrazit seznam šablon. Obr. 10a - vytvoření nové šablony - zadání názvu Obr. 10b - hlášení po vytvoření nové šablony Výběr šablony, editace a smazání Na stránce pro vkládání hlášení nejprve vyberte zpravodajskou jednotku, potom klikněte na tlačítko "Použít šablonu" (vpravo pod tlačítkem "Změnit zpravodajskou jednotku"). Zobrazí se seznam šablon připravených pro vybranou zpravodajskou jednotku (název šablony a vybrané atributy - směr, země, zboží) - viz obrázek. Kliknutím na odkaz "Použít šablonu" vyberete šablonu a údaje z ní se aplikují do nového hlášení. Kliknutím na odkaz "Upravit" vstoupíte do editace šablony, klinutím na odkaz "Smazat" vybranou šablonu vymažete. Obr. 10c - výběr šablony ze seznamu 16

17 Chcete-li hlášení vymazat, klepněte na tlačítko Vymazat formulář v levé dolní části obrazovky. Klepnutím na toto tlačítko vymažete pole v částech Hlášení, Zboží a Poznámky. Pole v částech Referenční období a Zpravodajská jednotka zůstanou vyplněna naposled zadanými údaji. Chcete-li hlášení uložit, po vyplnění všech aktivních polí klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části obrazovky. Pokud nejsou vyplněna všechna aktivní pole nebo je některé pole vyplněno nesprávně, budete vyzváni k tomu, abyste hlášení opravili či doplnili. Pole s chybějícími nebo chybnými údaji budou označena červenou barvou - viz obrázek: Obr. 11. Nové hlášení nedostatečné vyplnění formuláře. Pole s chybějícími údaji jsou označena červenou barvou, je zobrazena chybová zpráva. V některých případech se mohou chybové zprávy zobrazit také v následujícím formátu: 17

18 Obr. 12. Nové hlášení - obrazovka při zjištění chyby ve vyplnění. Po uložení hlášení se zobrazí zpráva Hlášení bylo úspěšně uloženo do databáze. Obr. 14. Nové hlášení zpráva o úspěšném uložení hlášení Klepnutím na tlačítko Nové hlášení vstoupíte do zadávání dalšího hlášení do prázdného formuláře. Klepnutím na tlačíto Nové s převzetím vstoupíte do zadávání dalšího hlášení, ve kterém budou vyplněny údaje z předešlého hlášení vyjma vlastní hmotnosti, množství a fakturované hodnoty. Klepnutím na tlačítko Přehled hlášení zobrazíte obrazovku Přehled hlášení. Změna zpravodajské jednotky: Pokud pokračujete ve vkládání nových hlášení, avšak pro jinou zpravodajskou jednotku, je třeba změnit ZJ. V části Zpravodajská jednotka 18

19 klepněte na tlačítko Změnit zprav. jednotku. V levé části obrazovky vyberte zpravodajskou jednotku a klepněte na tlačítko Vybrat. 6. Import Tato funkce je určena pro import souboru s hlášeními z externích systémů. Funkce je dostupná pouze uživatelům v roli odesilatele. Soubor musí být v odpovídajícím tvaru a formátu CSV (viz Technická dokumentace k Instat Online dostupná na www stránkách HelpDesku) a musí mít příponu ZIP nebo GZIP. Formulář pro import souborů má následující podobu: Obr. 15. Import souborů Do pole Soubor.zip nebo.gzip je třeba zadat název souboru, případně je možné klepnout na tlačítko Procházet a soubor vybrat. Do pole Oddělovač zadejte znak, který v importovaném souboru slouží k oddělování jednotlivých hodnot. Po vyplnění obou polí klepněte na tlačítko Import. Import může trvat několik minut. Importní limit Vzhledem k tomu, že importem rozsáhlých souborů přes www rozhraní dochází k velkému zatížení aplikace, není možné přes aplikaci Instat Online importovat více než 300 vět za měsíc. Pro import větších souborů je nutné použít buď aplikaci Instat Import, poskytovanou bezplatně Celní správou, nebo software komerčních výrobců, který s Intrastatem komunikuje přes Portál veřejné správy. Importní limit funguje tak, že počty hlášení, která importujete, se od limitu odečítají, a pokud se pokoušíte importovat soubor s počtem hlášením vyšším, než je zbývající limit, je celý odmítnut. Pokud je však soubor kvůli chybě odmítnut, limit se nesnižuje. Limit se nastavuje zpět nahodnotu 300 záznamů ke každému 1. dni v měsíci. Ve výjimečných případech je možné požádat Helpdesk Intrastatu o jednorázové navýšení limitu. Helpdesk může po posouzení žádosti limit navýšit. 7. Odeslání Tato funkce slouží k odeslání nově zadaných, opravných a mazacích hlášení do centra Intrastatu. Klepnutím na odkaz Odeslání zobrazíte následující formulář: 19

20 Obr. 16. Odeslání Před zahájením odesílání zkontrolujte, zda je správně vyplněn název a DIČ odesilatele v části Odesilatel. Odeslání zprávy pak probíhá v několika krocích: Krok 1 - výběr rozsahu odesílání: Nejprve zvolte, zda chcete odeslat všechna neodeslaná hlášení, nebo hlášení jen za jedno referenční období. Ve druhém případě (tj. jedno období) vyberte z rozbalovacích seznamů rok a měsíc. Potom klepněte na tlačítko Zobrazit. Obr. 17. Odeslání výběr zpráv Zobrazí se seznam ZJ, které odpovídají zadání (tj. za zadané období pro ně existují neodeslaná hlášení), a tyto podrobnosti o každé ZJ: Zpravodajská jednotka název zpravodajské jednotky DIČ DIČ zpravodajské jednotky Počet vět Počet hlášení ZJ, která budou ve zprávě obsažena. Fakt. hodnota přijetí suma fakturované hodnoty dovezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Fakt. hodnota odeslání suma fakturované hodnoty vyvezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy 20

21 Hmotnost přijetí suma hmotnosti dovezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Hmotnost odeslání suma hmotnosti vyvezeného zboží vykázaného v hlášeních v rámci zprávy Krok 2 - výběr ZJ: Vyberte ZJ, jejíž hlášení chcete ve zprávě odeslat, klepnutím na přepínač, který se nachází zcela vlevo na řádku dané ZJ. V případě, že zprávu nechcete podepsat elektronickým podpisem, proveďte pouze krok 3. Pokud zprávu chcete podepsat, proveďte kroky 4-6 Krok 3 - odeslání bez elektronického podpisu: Pokud zprávu nechcete podepsat, vyberte v části Elektronický podpis možnost Nepodepsat zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat vybrané. Zobrazí se zpráva Zpráva byla vygenerována a probíhá její odeslání. Krok 4 - elektronický podpis: Pokud chcete zprávu podepsat, vyberte v části Elektronický podpis možnost Podepsat zprávu. Klepněte na tlačítko Odeslat vybrané. V případě, že je tato operace na daném počítači prováděna poprvé, je možné, že se objeví chybové hlášení "ActiveX prvek pro podepisování není nainstalován, nebo je podpora ActiveX ve vašem prohlížeči vypnuta. Zpráva nebude korektně odeslána." spolu s tlačítkem Instalovat. Kliknutím na toto tlačítko lze prvek nainstalovat a poté pokračovat v podepsání a odeslání zprávy. Instalaci provedete v následujících krocích (viz obr. 18): - po kliknutí na tlačítko instalovat se v prohlížeči otevře nová stránka a spustí se instalace - v dialogovém okně budete vyzváni k souhlasu s instalací komponenty (dotaz "Do you want to install this software?" potvrďte kliknutím na "OK") - úspěšná instalace bude potvrzena hlášením "ActiveX prvek je korektně nainstalován". Možné problémy s instalací ActiveX prvku kvůli zabezpečení prohlížeče lze zkusit řešit pomocí změny nastavení prohlížeče: ve volbě Nástroje (Tools) - Možnosti Internetu (Internet options) na záložce Zabezpečení (Security) a volbě Důvěryhodné stránky (Trusted sites) přidejte do seznamu důvěryhodných stránek adresu https://www.cs.mfcr.cz/. 21

22 Obr Instalace ActiveX prvku pro podepisování Pokud je prvek instalován a přesto se elektronicky podepsanou zprávu nedaří odeslat, zkontrolujte, zda je ve vašem www prohlížeči povoleno spouštění ActiveX prvků (volbami Nástroje - Možnosti Internetu - Zabezpečení - Internet - Vlastní úroveň - Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in - Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in - Povolit (tento popis odpovídá českému MSIE 6.0). Analogicky, pokud se nedaří prvek instalovat, je třeba povolit instalaci prvků ActiveX. V případě přetrvávajících potíží se obraťte na Helpdesk na webu Celní správy - kontakt viz 22

23 Obr. 19. Odeslání zadání hash kódu certifikátu pro podpis Krok 5 - výběr certifikátu: Pokud je ActiveX prvek pro podepisování instalován, lze pokračovat v odesílání zprávy zadáním, resp. výběrem hash kódu certifikátu. V okně Hash kód certifikátu pro podpis klepněte na tlačítko se znakem " ", v zobrazeném okně vyberte požadovaný hash kód certifikátu a klepněte na tlačítko OK. Obr. 20. Odeslání výběr hash kódu certifikátu pro podpis Krok 6 - odeslání: Po vyplnění pole Hash kód certifikátu pro podpis klepněte na tlačítko Podepsat a odeslat. Zobrazí se zpráva Zpráva byla vygenerována a probíhá její odeslání. Obr. 21. Odeslání odeslání zprávy Zda se odeslání zdařilo, ověříte v Přehledu hlášení - viz kapitola Přehled hlášení Po klepnutí na odkaz Přehled hlášení v hlavním menu aplikace se zobrazí obrazovka Výběrová kritéria filtr. Ve formuláři je možné zadávat kritéria pro vyhledání požadovaných hlášení. 23

24 Obr. 23. Přehled hlášení V levé části obrazovky lze vyplňovat následující pole: Identifikátor zprávy identifikační číslo přidělené zprávě centrem Intrastatu. Pozice: Od a Do pořadí hlášení v seznamu v daném měsíci Období: Měsíc a Rok období, za které chcete hlášení zobrazit (měsíc a rok vyberte z rozbalovacích seznamů) Zprav. jednotka (ZJ lze vybrat klepnutím na odkaz Vybrat v pravé části řádku Zprav. jednotka za textovým polem) Poznámka V pravé části obrazovky lze vyplňovat následující pole: Fakt. hodnota fakturovaná hodnota hlášení. V prvním poli vyberte z rozbalovacího seznamu matematický operátor (=, >, <, >=, <=), do druhého pole zadejte hodnotu, s níž má být položka porovnávána. Status vyberte z hodnot (Jakýkoliv), Nová, Odeslaná, Přijatá, Odmítnutá. Sazebníkový kód sazebníkový kód lze zadat ručně nebo jej můžete vybrat klepnutím na odkaz Vybrat. Ve druhém případě postupujte stejně jako v kapitole 5, odstavec "Výběr sazebníkového kódu zboží". Směr v rozbalovacím seznamu vyberte z hodnot Přijetí i odeslání, Přijetí, Odeslání. Zaškrtnete-li políčko Součet položek - Celková hmotnost, fakturovaná hodnota a množství v pravém sloupci nahoře, bude se na konci výsledného přehledu hlášení zobrazovat okénko s hodnotami těchto veličin sumarizovanými za hlášení odpovídající výběru. 24