Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek"

Transkript

1 ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá² Novotný Studijní program: Softwarové technologie a management, Bakalá ský Obor: Web a multimedia 28. kv tna 2010

2 i Pod kování Za trp livost a cenné rady d kuji vedoucímu své práce Ing. Tomá²i Novotnému.

3 ii Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne

4 Abstract The aim of this thesis was to design and implement an interface that would enable to create a conguration for the web extractor, developed by supervisor of this project. Denition of content intended for the extraction is based on CSS3 selectors. They allow to describe nonstructured documents with satisfactory universality. The result of this thesis is the extension for Mozilla Firefox web browser, which generates these selectors according to user selection in document and allows to modify them easily. Abstrakt Cílem bakalá ské práce bylo navrhnout a implementovat rozhraní, které by pomocí vizuálních nástroj umoº ovalo vytvo it konguraci pro webový extraktor vyvinutý vedoucím tohoto projektu. Denice obsahu ur eného k extrakci je p itom zaloºena na CSS3 selektorech, které dovolují popsat nestrukturované dokumenty dostate n obecn. Výsledkem práce je tak roz²í ení webového prohlíºe e Mozilla Firefox, který na základ uºivatelského výb ru v dokumentu tyto selektory generuje a následn umoº uje jejich jednoduchou editaci. iii

5 Obsah 1 Úvod 1 2 Analýza Deklarace zám ru Sou asný stav Budoucí stav Poºadavky Scéná Funk ní poºadavky Nefunk ní poºadavky Technologické e²ení Mozilla Application Framework XUL Struktura Elementy Aplika ní logika Vzhled XUL aplikací Overlays Adresá ová struktura dopl ku XPInstall CSS3 selektory Syntaxe [10] Jednoduché selektory Selektor typu Univerzální selektor Selektory atribut Selektor t ídy Selektor ID Pseudo-t ídy Seskupování selektor Kombinování selektor Následník Potomek Sourozenec iv

6 OBSAH v Shrnutí Sizzle jquery JavaScript Object Notation Aardvark Návrh e²ení Kongurace extraktoru Objekt Select Objekt Def Objekt URL Editace kongurace Generování sektor Implementace Gracké uºivatelské rozhraní Postranní li²ta Popup panel Struktura aplika ní logiky Objekt GUI Objekt Tree Objekt Aardvark Objekt Editor Objekt File Objekt Extractor Záv r 33 Literatura 34 A Seznam pouºitých zkratek 36 B Souhrnný p ehled CSS3 selektor 37 C Ukázková kongurace extraktoru 39 D Obsah p iloºeného CD 41

7 Seznam obrázk 3.1 Editace selektoru Editace selektoru Postranní li²ta Popup panel Aktualizace editoru p íkaz Obslouºení události u nástroje pro editaci selektoru vi

8 Seznam tabulek 3.1 Roz²í ení specikace CSS3 v knihovn Sizzle B.1 Souhrnný p ehled CSS3 selektor vii

9 Kapitola 1 Úvod Objem sdílených informací v celosv tové síti Internet dnem ode dne roste, coº jist posiluje jeho pomyslnou roli v domostní studnice lidstva. Jistý problém v²ak lze vid t v nestrukturovanosti t chto dat. Jedním p íkladem za v²echny m ºe být Wikipedie, otev ená encyklopedie, jejíº obsah tvo í sami uºivatelé. Ta v sou asné dob disponuje obrovským mnoºstvím nejr zn j²ích informací, av²ak získat z ní data v takové podob, aby je bylo posléze moºné pouºít nap íklad ke statistickému zpracování, je pom rn pracné a zdlouhavé. Proto je cílem této práce navrhnout a implementovat rozhraní, které by uºivatel m umoºnilo extrakci ºádaných dat jednodu²e automatizovat. Toto rozhraní bude mít podobu roz²í ení webového prohlíºe e Mozilla Firefox, který s pomocí vizuálních nástroj umoºní i uºivatel m bez hlub²ích znalostí problematiky vytvo it kongura ní soubor pro samotný webový extraktor. Hlavním nástrojem pro popisu extrahovaných dat zde p itom budou CSS3 selektory, nebo práv díky nim je moºné zachytit strukturu dokumentu dostate n obecn. Seznámit se nimi a s dal²ími pouºitými technologiemi je moºné v t etí kapitole této práce. Extraktor jako takový zde nicmén popsán není, nebo navrhované roz²í ení bude vyuºívat program vyvíjený vedoucím tohoto projektu. B hem návrhu a realizace tak bude kladen velký d raz na to, aby funkcionalita dopl ku mohla být do budoucna co nejsnadn ji modikována, pop ípad dále rozvíjena, o emº se lze podrobn ji do íst v tvrté a páté kapitole. Výslednou podobu roz²í ení webového prohlíºe e je pak moºné najít na p iloºeném kompaktním disku. 1

10 Kapitola 2 Analýza Po deklaraci zám r této práce, je v pr b hu analýzy nejprve shrnut sou asný stav na poli extrakce web, na eº je vyjád ena p edstava situace, která by m la po jejím dokon ení následovat. Na základ toho je pak sestaven scéná, který nasti uje, jak by práce s výsledným produktem m la ve výsledku vypadat. Toto neformální vyjád ení poºadavk na systém je posléze p eformulováno do podoby jiº konkrétních funk ních a nefunk ních poºadavk. 2.1 Deklarace zám ru Hlavním zám rem práce je vytvo it roz²í ení pro webový prohlíºe Mozilla Firefox, které by umoºnilo uºivatel m jednodu²e automatizovat extrakci dat z nestrukturovaných web, aniº by k tomu pot ebovali n jaké hlub²í znalosti této problematiky. K dispozici jim proto bude vizuální nástroj, který jim dovolí vybrat elementy, z nich cht jí data extrahovat, a podle toto výb ru automaticky vygeneruje CSS3 selektor, který v rámci dokumentu cestu k elementu popisuje. Uºivatel pak bude moci tyto selektory dále editovat s tím, ºe mu budou vºdy nabídnuty moºné zm ny a on si tak bude moci v²e jednodu²e naklikat. B hem úprav uºivatel samoz ejm ihned uvidí dopad jím provedených zm n, nebo elementy vyhovující selektoru budou v dokumentu barevn odli²eny, p i emº p i kaºdé zm n bude toto zvýrazn ní aktualizováno. Tímto výb rem tedy bude uºivatel konguraci postupn vytvá et, p i emº bude moci kdykoliv b hem tohoto procesu extraktor spustit, aby získal p ehled, jaké výsledky jsou mu za aktuálního stavu vraceny. Výsledek své snahy pak bude moci samoz ejm uloºit do externího souboru. Z n j poté m ºe být kongurace kdykoliv znovu na tena a p ípadn i dále editována. 2.2 Sou asný stav V sou asné dob, kdyº chce uºivatel z Wikipedie získat kup íkladu p ehled o po tu obyvatel v jednotlivých metropolích Evropy, musí projít stránky v²ech t chto m st a informace z nich ru n p epsat. To je jist zna n pracné a zdlouhavé. Chce-li v²ak tato data, nemá jinou moºnost. 2

11 KAPITOLA 2. ANALÝZA Budoucí stav S roz²í ením, jenº bude výsledkem této práce, by se mu ale m la práce výrazn zjednodu²it. N kolika kliknutími totiº jen vybere seznam odkaz na stránky s informacemi o jednotlivých m stech a následn pak na jedné z nich (op t pomocí n kolika kliknutí) vybere hodnotu, která má být ukládána. Poté uº jen spustí extraktor a soupis poºadovaných informací má b hem n kolika chvil hotový. 2.4 Poºadavky Scéná 1. Uºivatel otev e stránku se seznamem odkaz na dokumenty, jenº obsahují informace o hlavních m stech stát Evropy. 2. Tuto stránku nastaví v konguraci jako výchozí. 3. Dále pak spustí nástroj pro selekci element a s jeho pomocí vybere jeden odkaz ze seznamu. Systém automaticky vygeneruje selektor a p idá ho do kongurace. 4. Uºivatel si ov í, zdali navrºenému selektoru odpovídají v²echny odkazy v seznamu, nebo p ípadn jen ty, které ho zajímají. 5. Pokud mu selektor nevyhovuje, ru n ho pomocí editoru modikuje. B hem úprav jsou mu p itom nabízeny r zné varianty zm n, a tak uºivatel m ºe selektor editovat prakticky bez pouºití klávesnice. 6. Uºivatel ale zárove také v editoru nastaví, ºe stránka, na níº odkaz sm uje, má byt vºdy na tena. 7. Následn pak sám p ejde na jednu ze stránek, na neº je v seznamu odkazováno, a prost ednictvím selek ního nástroje op t vybere n který z element. Tentokrát v²ak jiº s hodnotou, kterou bude chtít extrahovat. 8. Pomocí editoru m ºe selektor op t modikovat, nicmén zcela jist musí nastavit, aby se z vybraného elementu p e etla jeho hodnota. 9. Poté m ºe uºivatel je²t p ejít na n kterou z dal²ích stránek ze seznamu, aby si ov il, ºe i zde odpovídá denovaný selektor elementu, z n jº mají být data na tena. 10. Pokud selektor vyhovuje, je jiº v²e p ipraveno pro zahájení. Uºivatel tedy spustí extraktor a sleduje, jak se data postupn na ítají. 11. Do n kolika chvil má tak poºadované hodnoty o v²ech hlavních m stech stát Evropy.

12 KAPITOLA 2. ANALÝZA Funk ní poºadavky Systém umoºní uºivateli vizuáln vybrat libovolný element dokumentu. Systém automaticky vygeneruje podle uºivatelského výb ru selektor a p idá jej do kongurace. Systém umoºní uºivateli editaci vygenerovaného selektoru. Systém nabídne nástroje umoº ující editaci selektoru pomocí jednoho kliknutí my²í. Systém zvýrazní elementy odpovídající editovanému selektoru. Systém zvýrazní kontext, vn mº se uºivatel aktuáln nachází. Systém umoºní uloºení kongurace do souboru. Systém umoºní na tení kongurace ze souboru. Systém umoºní spu²t ní extrakce kdykoliv v pr b hu tvorby kongurace. Systém automaticky spustí extrakci p i otev ení kongurace v podob HTML dokumentu Nefunk ní poºadavky Systém musí podporovat webový prohlíºe Mozilla Firefox 3.5. Systém musí být funk ní ve v²ech OS podporovaných prohlíºe em Mozilla Firefox 3.5. Systém vyuºívá extraktor vyvíjený vedoucím této práce. Systém vyuºívá pro selekci element existujícího roz²í ení Aardvark. Systém musí umoº ovat snadnou roz²í itelnost editoru selektor.

13 Kapitola 3 Technologické e²ení Jak je jiº ze zadání práce patrné, navrhovaný systém bude postaven na Mozilla Application Frameworku pouºitém ve webovém prohlíºe i Mozilla Firefox. Tím pádem jsou ale i dány technologie, které budou p i jeho tvorb pouºity. Jsou jimi XUL, kaskádové styly a JavaScript. Extraktor, který bude v dopl ku vyuºíván, nás rovn º limituje, co se moºného výb ru pouºitých technologií tý e. Výchozí konguraci totiº p ijímá pouze v podob objektu typu JSON. Navíc v ní p i popisu element pouºívá CSS3 selektory. Aby s nimi bylo moºné pracovat i v tomto projektu, bude zde vyuºito existujících knihoven, a to konkrétn Sizzle a jquery. Nástroj pouºitý pro výb r element bude rovn º p evzatý, nebo se jedná o roz²í ení známé pod názvem Aardvark. 3.1 Mozilla Application Framework Mozilla Application Framework [1] je kolekce multiplatformních softwarových komponent slouºící k vývoji aplikací b ºících na ad r zných opera ních systému. Zám rem tv rc p itom bylo poskytnout sadu multiplatformních funkcí, která by byla vhodná pro vývoj webových prohlíºe, ových klient a jim podobných aplikací. Je tedy zjevné, ºe webový prohlíºe Mozilla Firefox je postaven práv na tomto balíku. Jak jiº bylo e eno, balík se skládá z ady sou ástí jakou je nap íklad i velmi výkonné vykreslovací jádro Gecko. Vzhledem k zám ru této práce v²ak na²e pozornost bude sm ovat pouze ke dv ma komponentám, kterými MAD disponuje, a to k XUL a XPInstall XUL XML User Interface Language, neboli XUL [ ti z l], je jazyk vyvinutý organizací Mozilla, který slouºí k snadné tvorb multiplatformních grackých rozhraních a je proto pouºíván v aplikacích jako nap. Mozilla Firefox nebo Mozilla Thunderbird. Jak je jiº z jeho názvu patrné, jazyk vychází z XML. Stojí v²ak na jiº existujících standardech a technologiích, jakými je nap íklad CSS, JavaScript nebo DOM, a tak pro lidi, kte í jiº tyto technologie ovládají, je velmi jednoduché se jej nau it [2]. 5

14 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 6 Moºností pouºití jazyka XUL je p itom hned n kolik [3]: Roz²í ení prohlíºe e Firefox P idává dal²í funkce do prohlíºe e Firefox. Tohoto je dosaºeno pomocí vlastnosti jazyka XUL zvané Overlays (p ekrytí). Samostatná XULRunner aplikace XULRunner je zabalená verze Mozilla platformy, která umoº uje vytvo ení samostatné XUL aplikace. Ke spu²t ní není pot eba prohlíºe Firefox, nebot' aplikace má vlastní spou²t cí soubor. XUL balí ek Aplikace podobná roz²í ení prohlíºe e Firefox. Spou²tí se v samostatném okn a chová se jako samostatná aplikace. Pouºívá se, kdyº nechceme k aplikaci p ibalovat XULRunner. Ke spu²t ní vyºaduje prohlíºe Firefox. Vzdálená XUL aplikace Zdrojový soubor aplikace je moºno umístit na webový server a aplikaci spou²t t vzdálen v internetovém prohlíºe i Firefox podobn jako webovou stránku. Nevýhodou jsou ur itá bezpe nostní omezení. Nás nicmén bude zajímat pouze první z moºností vyuºití, a to roz²í ení funk nosti webového prohlíºe e Mozilla Firefox Struktura Jelikoº XUL vychází z XML, musí kaºdý dokument za ínat XML hlavi kou. Aby v²ak bylo zcela jasné, ºe jedná o XUL dokument, musí být pat i n nastaven jeho jmenný prostor. Jednoduchý dokument pak m ºe vypadat t eba takto: <?xml version="1.0"?> <window id="main-window" title="hlavní okno" xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"> <description>ukázkový XUL dokument</description> </window> Ko enovým elementem XUL souboru je vºdy jeden z top-level element (viz ) nebo ve zvlá²tním p ípad element <overlay> (viz ). Takový prvek se p itom m ºe v dokumentu vyskytnou pouze jedenkrát. Jeho obsah pak tvo í výsledné uºivatelské rozhraní Elementy XUL denuje celou adu element, které je moºné rozd lit zhruba do t chto kategorií [4]: top-level elementy window, page, dialog, wizard, atd.

15 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 7 widgets label, button, text box, list box, combo box, radio button, check box, tree, menu, toolbar, group box, tab box, colorpicker, spacer, splitter, atd. box model box, grid, stack, deck, atd. events and scripts script, command, key, broadcaster, observer, atd. data source template, rule, atd. ostatní overlay, iframe, browser, editor, atd. Krom toho je v XUL dokumentech moºné pouºít elementy jiných jazyk zaloºených rovn º na XML, jako nap íklad XHTML, SVG nebo MathML Aplika ní logika Aplika ní logika XUL se implementuje v JavaScriptu [5]. Podobn jako u HTML disponují i XUL elementy atributy typu oncommand, jejichº obsahem je JavaScriptový kód, potaºmo volání n jaké externí funkce. Ta je pak následn volán vºdy, kdyº se u elementu vyskytne událost, kterou atribut reprezentuje. Externí JavaScript je p itom moºné do XUL vloºit pomocí elementu <script>, tedy stejn jako v HTML. Zde ov²em podobnost s HTML dokumenty nekon í. Stejn jako v jejich p ípad je totiº i XUL v pam ti reprezentováno prost ednictvím objektu DOM, a tak je zjevné, ºe manipulovat s ním je moºn naprosto stejným zp sobem, jako je tomu u HTML Vzhled XUL aplikací Jak jiº bylo e eno, XUL je p edev²ím multiplatformní technologie a ve webovém prohlíºe i Mozilla Firefox je stejn jako HTML vázána na vykreslovací jádro Gecko [5]. Z toho m ºe patrné, ºe vzhled XUL bude stejn jako u HTML denován pomocí kaskádových styl. Ty v²ak nejsou pro tvorbu GUI p íli² vhodné, pon vadº nebyly pro tento ú el navrhovány a navíc v tomto sm ru neposkytují dostate nou funkcionalitu. Vývojá i Mozilly v²ak tento problém vy e²ili tím, ºe standardní implementaci CSS roz²í ili tak, aby vyhovovala pot ebám XUL, zárove v²ak ale nechali p vodní jádro netknuté tak, aby pln vyhovovalo standardu. Mozilla Firefox má tím pádem v²echny prvky GUI denované práv prost ednictvím CSS. Av²ak narozdíl od HTML CSS v XUL neslouºí k denici rozloºení element. K tomu jsou zde tzv. box model elementy (viz ). Díky nim je layout XUL oproti HTML výrazn stabiln j²í. Av²ak tento fakt stále je²t neznamená, ºe pomocí CSS není p eci jen moºné rozloºení XUL denovat.

16 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ Overlays XUL Overlays je technika, která krom jiného umoº uje za b hu zm nit stávající XUL dokument dle vlastních pot eb. Práv díky ní je moºné vyvíjet dopl ky pro Mozilla aplikace, potaºmo pro Mozilla Firefox. Ko enovým elementem souboru XUL Overlay je element <overlay> a jeho obsahem jsou fragmenty XUL kódu. T mi bude na základ shody identikátor p ekryta ást kódu p - vodního dokumentu. Pomocí toho je moºné v p vodního UI prvky mazat, m nit, anebo k nim p idávat nové [6]. Tento princip si názorn objasníme na následujícím p íkladu [7]. Fragment kódu, jenº p edstavuje menu se ty mi poloºkami:... <menu id="file_menu"> <menuitem name="new"/> <menuitem name="open"/> <menuitem name="save"/> <menuitem name="close"/> </menu>... My toto menu pomocí XUL Overlay roz²í íme o jednu poloºku. Nezbytností p itom je, abychom u elementu menu pouºili stejný identikátor. <?xml version="1.0"?> <overlay id="singleitemex" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"> <menu id="file_menu"> <menuitem name="super Stream Player"/> </menu> </overlay> Ve výsledku, tedy po p ekrytí, bude menu fakticky vypadat takto:... <menu id="file_menu"> <menuitem name="new"/> <menuitem name="open"/> <menuitem name="save"/> <menuitem name="close"/> <menuitem name="super Stream Player"/> </menu>... P i vývoji dopl ku je ale t eba mít na pam ti, ºe jmenný prostor ID je spole ný pro v²echna roz²í ení. Abychom se tedy vyhnuli p ípadným kolizí s jinými dopl ky, m li bychom u v²ech na²ich identikátor pouºívat unikátní prex [7].

17 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ Adresá ová struktura dopl ku Adresá ová struktura roz²í ení webového prohlíºe Mozilla Firefox vypadá typicky takto: +- Doplnek -- chrome.manifest -- install.rdf +- content -- overlay.xul -- overlay.js +- locale +- cs-cz +- en-us +- skin - overlay.css V hlavní sloºce se povinn nacházejí soubory, a to chrome.manifest a install.rdf. Ty obsahují informace o daném roz²í ení a o jeho dal²ím vnit ním uspo ádání. V sloºce content jsou pak umíst ný XUL soubory s denicí rozhraní a skripty zaji² ující jeho aplika ní logiku. Sloºka skin dále obsahuje soubory s kaskádovými styly, jejichº prost ednictvím je denován vzhled dopl ku. V poslední z uvedených sloºek, ve sloºce locale, je posléze moºné najít lokaliza ní soubory. install.rdf První povinný soubor roz²í ení p edstavuje jakousi jeho hlavi ku. Z n j má Mozilla Firefox moºnost si p e íst informace o jeho názvu, autorovi a celou adu dal²ích údaj. Pro ukázku je zde uveden p íklad tohoto souboru: <?xml version="1.0"?> <RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:em="http://www.mozilla.org/2004/em-rdf#"> <Description about="urn:mozilla:install-manifest"> <em:version>1.0</em:version> <em:type>2</em:type> <em:targetapplication> <Description> <em:id>{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}</em:id> <em:minversion>1.5</em:minversion> <em:maxversion>3.5.*</em:maxversion> </Description> </em:targetapplication>

18 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 10 <em:name>dopln k</em:name> <em:description>dopln k pro Mozilla Firefox.</em:description> <em:creator>ji í Ma²ek</em:creator> <em:homepageurl>http://www.example.net/</em:homepageurl> </Description> </RDF> Na první pohled je patrné, ºe se jedná o XLM soubor, k emuº asi není t eba nic dodávat. Pro dopln ní zde ale bude osv tlen význam n kterých jeho element. id Jednozna ný identikátor dopl ku, který by m l být unikátní z rámci v²ech ostatních roz²í ení. Proto se zpravidla vytvá í tím zp sobem, ºe se spojí název roz²í ení se jménem autora do tvaru podobného ové adrese. name Název roz²í ení, který bude zobrazen ve Správci dopl k. version Zp sob zápisu verze dopl ku není ºádným zp sobem limitován, nicmén je vhodné pouºívat stejný formát, jaký pouºívají aplikace Mozilla, tedy nap description Popis roz²í ení, který bude zobrazen ve Správci dopl k. creator Jméno tv rce dopl ku. targetapplication Prost ednictvím tohoto elementu jsou denovány aplikace, pro n º je roz²í ení ur eno. Spole n s tím je zde i uveden rozsahu verzí, v nichº bude dopln k podporován. chrome.manifest Jak bylo jiº v kapitole zmín no, p ekrývání umoº uje roz²i ovat nebo jinak modikovat p vodní rozhraní prohlíºe e. K tomu je ale je²t pot eba íci, který soubor budeme p ekrývat a jakým. K tomu krom jiného slouºí práv tento soubor. Pro názornost je zde op t uveden p íklad: content doplnek content/ skin doplnek classic/1.0 skin/ overlay chrome://browser/content/browser.xul chrome://doplnek/content/overlay.xul style chrome://global/content/customizetoolbar.xul chrome://doplnek/skin/overlay.css První ádek ur uje sloºku s rozhraním a obsluºnými skripty. Dále následuje denice skinu. ádek za ínající klí ovým slovem overlay poté jasn denuje, který XUL soubor bude roz²i ovat tím na²ím. A na posledním ádku najdeme denic souboru s kaskádovými styly.

19 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ XPInstall Cross-Platform Install, neboli XPInstall, je technologie, kterou webový prohlíºe Mozilla Firefox spolu s jiný aplikacemi zaloºenými na XUL pouºívá pro instalaci dopl k [8]. Instala ní modul XPI [ ti zippy] (také nazývaný Bundles) je p itom oby ejný ZIP soubor, který obsahuje instala ní skript a samoz ejm soubory ur ené k instalaci [9]. Aplikace Mozilla p i interakci s t mito moduly automaticky nabídnou jejich instalaci. 3.2 CSS3 selektory Selektor p edstavuje podobn jako regulární výraz strukturu, která m ºe být pouºita bu to jako podmínka (nap. v CSS jako pravidlo), která ur uje elementy v stromové struktu e HTML, potaºmo XML dokumentu, nebo jako obecný popis HTML i XML fragmentu, který této struktu e odpovídá [10]. Selektory p itom m ºou odkazovat na elementy pouze na základ jejich typu, nebo lze s jejich pomocí vytvo it velmi specický popis vycházející ze vzájemných vztah prvk ve struktu e dokumentu. Extraktor, na n mº je tato práce postavena, vyuºívá, ke specikaci element práv tyto selektory, coº ostatn bylo jiº n kolikrát zmín no. Je v²ak ale namíst zamyslet nad tím, zdali jsou zrovna selektory tím nejlep²ím moºným e²ením. Mohly zde být nap íklad vyuºity XPath, nebo XQuery. Aadrvark (viz. 3.4), který bude v roz²í ení pouºit k výb ru element, dokonce sám XPath výrazy p ímo generuje a MAF navíc i implicitn podporuje jejich interpretaci [11]. Zápis cest pomocí t chto technologií je v²ak pom rn zdlouhavý a velmi neintuitivní. Navíc je pro jejich editaci t eba hlub²ích znalostí této technologie. CSS3 selektory naproti tomu umoº ují popsat elementy dostate n obecn p i zachování minimáln moºné délky zápisu. Zápis je p itom velmi p ehledný a na první pohled je patrné, jaký výsledek od n j m ºe uºivatel o ekávat Syntaxe [10] Selektor je et zec sloºený z jedné i více sekvencí jednoduchých selektor navzájem od sebe odd lených kombinátory. K poslední sekvenci p itom m ºe být p ipojen jeden pseudo-element. Sekvence jednoduchých selektor je et zec sloºený z jednoduchých selektor, které nejsou navzájem odd leny kombinátory. Za íná vºdy selektorem typu nebo univerzálním selektorem. šádný dal²í selektor typu i univerzální selektor se v²ak jiº v sekvenci vyskytovat nesmí. Jednoduchý selektor je bu to selektor typu, univerzální selektor, selektor atributu, selektor t ídy, selektor ID nebo pseudo-t ída. Kombinátory jsou bílé znaky, znaménko v t²í neº, znaménko plus a tilda. Bílé znaky se p itom mohou vyskytovat i mezi jednoduchým selektorem a jiným kombinátorem.

20 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ Jednoduché selektory Selektor typu Selektorem typu m ºe být název libovolného elementu dokumentu. Selektor pak reprezentuje v²echny instance daného elementu v dokumentu. Nap íklad selektor h1 tak odpovídá v²em nadpis m první úrovn Univerzální selektor Univerzální selektor se zna í symbolem * a zahrnuje v²echny elementy v dokumentu. V p ípad, ºe univerzální selektor není jedinou sou ástí sekvence jednoduchých selektor, je moºné jej vynechat, pon vadº jeho p ítomnost se implicitn p edpokládá. P íklady pouºití: *[hreflang =en] je ekvivalentní s [hreflang =en] *.warning je ekvivalentní s.warning *#myid je ekvivalentní s #myid Selektory atribut Elementy mohou být téº specikovány na základ vlastností svých atribut. Selektory atribut s ov ením existence i hodnoty Jiº specikace CSS2 obsahovala ty i selektory atribut [12]: [att] Tento selektor popisuje pouze ty elementy, u nichº je uveden atribut att, p i emº na jeho hodnot jiº nezáleºí. [att=val] Naproti tomu elementy, které vyhovují tomuto selektoru, nejenºe mají atribut att uvedený, ale jeho hodnota p ímo odpovídá hodnot val. [att~=val] Pokud hodnotou atributu att je seznam slov odd lených bílými znaky a je-li jedním z t ch slov práv val, pak daný element odpovídá tomuto selektoru. [att =val] V tomto p ípad selektor reprezentuje elementy, u nichº hodnota atributu att za- íná et zcem att, p i emº bezprost edn za ním následuje poml ka. Tento selektor je p itom primárn navrºen pro ur ování jazykových variant obsahu (podle RFC 1766), pon vadº ty jsou práv v tomto tvaru uvád ny. Totiº zatímco [lang=en] odpovídá pouze element m s atributem lang="en", selektor [lang=en] vyhovuje v²em variantám angli tiny, tedy nap íklad lang="en-us" nebo lang="en-gb".

21 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 13 P íklady pouºití: Tento selektor odpovídá nadpisu první úrovn, jenº má denovaný atribut title bez ohledu na jeho hodnotu. h1[title] V následujícím p íkladu selektor reprezentuje element span, jehoº atribut class p esn odpovídá hodnot example. span[class="example"] Selektory atribut je p itom moºné libovoln kombinovat. Tento selektor tak nap íklad p edstavuje element span, jehoº atribut id odpovídá hodnot sample a atribut class je roven example. span[id="sample"][class="example"] Následující CSS pravidlo ukazuje rozdíl mezi = a ~=. Prvnímu selektoru vyhovuje element a, u n jº je hodnota atributu rel nap íklad copyright copyleft copyeditor. Naproti tomu druhý selektor odpovídá pouze t m element m, u nichº je atribut href p esn roven hodnot a[rel~="copyright"] {... } a[href="http://www.w3.org/"] {... } Poslední selektor pak odpovídá v²em element m, u nichº hodnota atributu hreflang za íná et zcem en, tedy nap íklad en, en-us i en-gb. a[hreflang ="en"] Selektory atribut s vyhledáváním v et zci Specikace CSS3 roz²í ila selektory atribut tím zp sobem, ºe je moºné je koncipovat na základ pod et zc obsaºených v jejich hodnotách. [att^=val] Tento selektor popisuje ty elementy, u nichº hodnota atributu att za íná et zcem val. Je-li val prázdný et zec, pak selektor neodpovídá ºádnému elementu. [att$=val] Naproti tomu u element vyhovujících následujícímu selektoru hodnota atributu att et zcem val kon í. Je-li val prázdný et zec, pak selektor op t neodpovídá ºádnému elementu.

22 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 14 [att*=val] Poslední ze selektor atribut odpovídá t m element m, jejichº hodnota atributu att alespo jednou obsahuje pod et zcem val. Je-li val prázdný et zec, pak i zde selektor neodpovídá ºádnému elementu. P íklad: Selektor, který následuje, reprezentuje v²echny objekty typu image. object[type^="image/"] Naproti tomu tento selektor odpovídá v²em odkaz m, u nichº hodnota atributu href kon í et zcem.html. a[href$=".html"] Poslední selektor pak p edstavuje takový odstavec, u n jº hodnota atributu title obsahuje pod et zec hello. p[title*="hello"] Selektor t ídy Abychom si usnadnili práci, m ºe v HTML p i práci s t ídami pouºít namísto selektoru atributu [att~=val] selektor t ídy.val. V p ípad HTML dokument mají totiº selektory div.value a div[class~=value] stejný význam. Název t ídy nicmén musí v p ípad tohoto selektoru bezprost edn následovat za te kou. P íklady pouºití v CSS: Pomocí tohoto pravidla zm níme barvu písma u v²ech element s class~="pastoral": *.pastoral { color: green } Je nicmén moºný i tento zápis:.pastoral { color: green } Následují pravidlo naproti tomu zm ní barvu písma pouze u nadpis první úrovn s class~="pastoral: h1.pastoral { color: green }

23 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 15 V d sledku toho si první nadpis zachová svoji p vodní barvu a druhý se zm ní na zelený: <h1>nadpis</h1> <h1 class="pastoral">zelený nadpis</h1> Poslední pravidlo pak odpovídá odstavci, u n jº je hodnotou atributu class seznam bílými znaky odd lených slov, mezi nimiº se vyskytují et zce pastoral a marine: p.pastoral.marine { color: green } Toto pravidlo tak vyhovuje nap íklad elementu s class="pastoral blue aqua marine", nikoliv v²ak jiº class="pastoral blue" Selektor ID Podobn jako je tomu u selektor t íd, m ºeme i v p ípad identikátor element pouºít namísto selektoru atributu [id=val] selektor ID #val. Název t ídy zde p itom musí bezprost edn následovat za k íºkem. Selektory div#value a div[class=value] v²ak nemají zcela stejný význam. Selektory ID jsou totiº z hlediska kaskádování mnohem speci t j²í. Navíc vºdy odpovídají pouze jednomu elementu, a to prvnímu, u n hoº je daný identikátor pouºit. Práv proto se pro n j téº uºívá ozna ení hard ID. V n kterých zejména star²ích HTML dokumentech jsou v²ak identikátory pouºívány opakovan. Proto je v takových p ípadech mnohem vhodn j²í pouºít selektor atributu div[class=value], tedy tzv. soft ID. P íklady pouºití: Tento selektor odpovídá takovému nadpisu první úrovn, u n jº je identikátor roven kapitola1: h1#kapitola1 Naproti tomu tento selektor p edstavuje jakýkoliv element s hodnotou identikátoru rovnou kapitola1: kapitola1 Poslední uvedený selektor op t reprezentuje libovolný element, av²ak tentokrát s hodnotou identikátoru rovnou z98y. *#z98y

24 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ Pseudo-t ídy Hlavní my²lenkou pseudo-t íd je umoºnit výb r element takovým zp sobem, ºe by vycházel z informacích, které se nacházejí mimo strukturu dokumentu, anebo nem ºe být vyjád eny prost ednictví jiných jednoduchých selektor. Tento selektor sestává vºdy z dvojte ky, která je pak bezprost edn následována názvem pseudo-t ídy a p ípadn je²t závorkami s n jakou hodnotou dále specikující výb r. Uºití pseudo-t íd je moºné ve v²ech sekvencích jednoduchých selektor v selektoru, p i- emº v rámci jedné sekvence m ºe být umíst na kdekoliv za selektorem typu i za univerzálním selektorem. Pseudo-t íd p itom m ºe být pouºito v sekvenci hned n kolik. Zárove mohou být dynamické, a to v tom smyslu, ºe elementy pseudo-t ídou popisované se mohou objevovat a znovu mizet v závislosti na interakci uºivatele s dokumentem. Pseudo-t ídy je p itom moºné rozd lit hned do n kolika kategorií, av²ak pro pot eby této práce sta í znalost pouze n kterých z nich. Strukturální pseudot ídy Pseudo-t ídy z této kategorie umoº ují popis element na základ struktury dokumentu. V jejich následujícím vý tu je vºdy stru n popsána skupina element, kterou daná pseudot ída reprezentuje: :root Ko enový element dokumentu. V p ípad HTML 4 je to vºdy html. :nth-child(n) Element, který je n-tým potomkem svého rodi e. :nth-last-child(n) Element, který je n-tým potomkem svého rodi e p i po ítání odzadu. :nth-of-type(n) Element, který je n-tým potomkem svého typu. :nth-last-of-type(n) Element, který je n-tým potomkem svého typu p i po ítání odzadu. :first-child Element, který je prvním potomkem svého rodi e. :last-child Element, který je posledním potomkem svého rodi e. :first-of-type Element, který je prvním potomkem svého typu. :last-of-type Element, který je posledním potomkem svého typu.

25 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 17 :only-child Element, který je jediným potomkem svého rodi e. :only-of-type Element, který je jediným potomkem svého typu. :empty Element, který nemá ºádné potomky. Co je v²ak inní tyto pseudo-t ídy opravdu mocnými, je moºnost nahradit argument n namísto ísla polynomem an + b. Je zde ale také moºné pouºít klí ová slova odd a even, p i emº odd odpovídá polynomu 2n + 1 a even je zas shodný s výrazem 2n. P íklady pouºití v CSS: /* první ádek tabulky bude mít ervené pozadí */ tr:first-child { background-color: red; } /* kaºdý sudý ádek tabulky bude mít ervené pozadí */ tr:nth-child(even) { background-color: red; } /* pátý ádek tabulky bude mít ervené pozadí */ tr:nth-child(5) { background-color: red; } /* kaºdý pátý ádek tabulky bude mít ervené pozadí */ tr:nth-child(5n) { background-color: red; } /* kaºdá prázdná bu ka tabulky bude mít ervené pozadí */ td:empty { background-color: red; } Pseudo-t ída Content Pseudo-t ída :contains("foo") p edstavuje element, v jehoº textovém obsahu se vyskytuje zadaný pod et zec. Textový obsah elementu p itom zahrnuje ve²kerá PCDATA obsaºená v n m i v jeho následnících.

26 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 18 P íklad pouºití: p:contains("markup") Tento odstavec odpovídá vý²e uvedenému selektoru: <p> <strong>h</strong>yper<strong>t</strong>ext <strong>m</strong><em>arkup</em> <strong>l</strong>anguage </p> Pseudo-t ída Not Pseudo-t ída :not(x) p edstavuje ty elementy, které neodpovídají selektoru uvedenému v jejím argumentu. Negace nicmén nem ºe být vno ená. Zápis :not(:not(...)) tedy není validní. P íklady pouºití: Následující selektor reprezentuje v²echna tla ítka v dokumentu, která nejsou deaktivována: button:not([disabled]) Zatímco tento selektor odpovídá v²em element m v dokumentu s výjimkou odstavc. *:not(p) Seskupování selektor Seznam selektor odd lených árkami p edstavuje souhrn v²ech element odpovídajících kaºdému jednotlivému z nich. Bílé znaky se p itom mohou vºdy vyskytovat p ed a/nebo za árkou.

27 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 19 P íklady pouºití v CSS: Zde máme t i pravidla s naprosto shodnou deklarací: h1 { font-family: sans-serif; } h2 { font-family: sans-serif; } h3 { font-family: sans-serif; } Jejich zápis m ºeme nicmén zjednodu²it: h1, h2, h3 { font-family: sans-serif } Kombinování selektor Selektory je moºné téº vytvá et vzájemným kombinováním jednodu²²ích selektor a vytvá et tak speci t j²í popis v závislosti na vzájemných vztazích prvk ve struktu e dokumentu [13] Následník M ºe nastat situace, kdy je pot eba specikovat pouze ty prvky, které jsou následníky n kterého jiného elementu v rámci struktury dokumentu (nap. element em, jenº je obsaºen v nadpisu první úrovn ). Tento vztah je moºné popsat tak, ºe selektor nad azeného prvku, v tomto p ípad h1, spojíme pomocí bílého znaku se selektorem poºadovaného elementu, tedy em. Bílým znakem je p itom prakticky vºdy mezera. Výsledný selektor h1 em pak bude reprezentovat v²echny elementy em, které jsou libovoln vno ené do nadpisu první úrovn. P íklad pouºití: h1 em Vý²e uvedený selektor popisuje element em v následujícím fragmentu kódu. Není p itom nezbytné, aby element em byl p ímým potomkem nadpisu. <h1>tento <span class="myclass">nadpis je <em>velmi</em> d leºitý</span></h1> Potomek Tento vztah je velmi podobný tomu p edcházejícímu, av²ak s tím rozdílem, ºe zde je popisovaný element p ímým potomkem nad azeného prvku. Kombinátorem je zde tedy namísto mezery symbol v t²í neº.

28 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 20 P íklady pouºití: Tomuto selektoru odpovídají v²echny odstavce, které jsou p ímými potomky elementu body: body > p Zatím co tento selektor kombinuje vztah následníka a potomka: div ol>li p Odpovídá tak odstavci, který je libovoln vno en do poloºky seznamu. Tato poloºka v²ak musí být p ímým potomkem íselného seznamu. Ten v²ak jiº m ºe být op t libovoln vno en do elementu div. Za pov²imnutí téº stojí fakt, ºe bílé znaky, které je moºné umístit p ed i za symbol v t²í neº, byly v tomto p ípad vynechány Sourozenec Mezi sousedícími elementy je moºné popsat dva druhy vzájemného postavení. V prvním p ípad se tyto dva prvky nalézají bezprost edn vedle sebe. V druhém pak není na potenciální existenci element nacházejících se mezi nimi brán z etel. Kaºdopádn ani v jednom p ípad není brán z etel na uzly, které by se sice nacházely mezi sousedícími prvky, ale zárove by nebyly elementy (nap. text mezi prvky). Bezprost edn následující sourzozenec U tohoto vztahu odd luje dv sekvence jednoduchých selektor znaménko plus. Elementy reprezentované ob ma z nich p itom mají v struktu e dokumentu spole ného rodi e a prvek popsaný první ástí selektoru vºdy bezprost edn p edchází elementu vyjád eného druhou sekvencí. P íklady pouºití: První selektor p edstavuje odstavec, který bezprost edn následuje za nadpisem první úrovn : h1 + p Naproti tomu tento selektor,a koliv je konceptuáln shodný s p ede²lým, odpovídá pouze takovému odstavci, který bezprost edn následuje za nadpisem první úrovn, p i emº hodnota jeho atributu class je rovna opener. h1.opener + p

29 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 21 Obecn následující sourozenec Oproti p ede²lému vztahu je zde kombinátorem znak tilda. Elementy reprezentované ob ma sekvencemi mají ve struktu e dokumentu op t spole ného rodi e, nicmén prvek popsaný první ástí selektoru nemusí nutn bezprost edn p edcházet elementu vyjád enému druhou sekvencí. P íklad pouºití: h1 ~ pre Vý²e uvedený selektor p edstavuje v následujícím fragmentu kódu p edformátovaný text následující za nadpisem první úrovn : <h1>definice funkce a</h1> <p>funkci a(x) je t eba pouºít na v²echny hodnoty v tabulce.</p> <pre>fce a(x) = 12x/13.5</pre> Shrnutí Souhrnný p ehled v²ech vý²e zmín ných selektor je moºné posléze najít v tabulce B Sizzle Sizzle je knihovna, jenº je napsaná ist ve skriptovacím jazyce JavaScript. Díky tomu je nezávislá nejen na platform, ale i na prohlíºe i, v n mº je pouºívána. P edstavuje tzv. selector engine, coº by se obecn dalo popsat jako program, který umí vyhodnocovat CSS selektory, na jejichº základ pak vrací elementy, které jim ve zpracovávaném dokumentu odpovídají. Pouºití knihovny je p itom snadné. Pro získání element vyhovujících danému selektoru totiº sta í zavolat metodu Sizzle(String selector, DOMElement DOMDocument context). Jejími parametry jsou p itom vyhodnocovaný selektor a objekt zpracovávaného dokumentu, pop. reference na element, v jehoº kontextu bude selektor vyhodnocován. Jako nedostatek této knihovny by p itom mohl být vnímán fakt, ºe pln neimplementuje specikaci CSS3. Nicmén v naprosté v t²in vyhodnocovaných selektor se tato skute nost nikterak neprojeví. Naopak její velkou výhodou je, ºe umoº uje zjednodu²ení zápisu n kterých pseudo-t íd. Jejich vý et následuje v tabulce 3.1. Sizzle navíc specikaci roz²i uje o vlastní pseudo-t ídy :has(s), :lt(n) a :gt(n). Pseudo-t ída :has(s) p itom p edstavuje ty elementy, které obsahují prvky odpovídající selektoru s. Naproti tomu :lt(n) a :gt(n) reprezentují prvky, jenº p edcházejí i následují n-tého potomka svého rodi e.

30 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 22 Tabulka 3.1: Roz²í ení specikace CSS3 v knihovn Sizzle CSS3 :not([att=value]) :first-child :last-child :nth-child(even) :nth-child(odd) :nth-child(n) input[type=text] input[type=checkbox] input[type=file] input[type=password] input[type=submit] input[type=image] input[type=reset] Sizzle [att!=value] :first :last :even :odd :eq(n) :text :checkbox :file :password :submit :image :reset jquery Knihovna jquery, rovn º napsaná v JavaScriptu, p itom s knihovou Sizzle úzce souvisí. Práv ji totiº jquery vyuºívá jako sv j selector engine. Stru n by se tato knihovna dala charakterizovat tím zp sobem, ºe podobn jako CSS odd luje zobrazovací charakteristiku od struktury HMTL, tak jquery od ní odd luje chování [14]. Nicmén v tomto projektu se s jquery setkáme jen velmi okrajov. Bude zde totiº pouze vyuºito jeho schopnosti manipulovat s CSS, a to jen p i té p íleºitosti, kdyº bude pot eba zvýraznit elementy, jenº vyhovují aktuáln editovanému selektoru. 3.3 JavaScript Object Notation JavaScript Object Notation, neboli JSON, je zp sob zápisu dat nezávislý na po íta ové platform, ur ený pro p enos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována objektech. Vstupem je libovolná datová struktura ( íslo, et zec, boolean, objekt nebo z nich sloºené pole), výstupem je vºdy et zec. Sloºitost hierarchie vstupní prom nné není teoreticky nijak neomezena [15]. Tento zp sob zápisu dat je zde p itom vyuºíván p i konguraci extraktoru. To je podrobn ji rozebráno v kapitole Aardvark Aardvark je roz²í ení webového prohlíºe e Mozilla Firefox, které je zárove velmi efektivním a uºivatelsky p íjemným nástrojem pro výb r element v rámci HTML dokument (viz. obrázek 3.1). Na tomto nástroji je zaloºena ada existujících dopl k jako nap íklad Adblock

31 KAPITOLA 3. TECHNOLOGICKÉ E ENÍ 23 Plus: Element Hiding Helper [16], coº je nástroj slouºí k blokování reklamních banner, nebo AutoPager, který prozm nu slouºí k automatickému na ítání stránek. Obrázek 3.1: Editace selektoru Práce s tímto nástrojem je velmi jednoduchá. Pro jeho spu²t ní totiº sta í zavolat metodu aardvarkselector.start(browser), jejímº parametrem je reference na objekt reprezentující prohlíºe. Pro up esn ní je ale t eba íci, ºe prohlíºe em zde není my²leno celé okno webového prohlíºe e ani proces, v n mº je spu²t n, nýbrº konkrétní XUL element, v n mº je HTML dokument vykreslován. Odchytávání vybraných element pak není o nic sloºit j²í, nebo Aardvark sám p i kaºdém potvrzení výb ru elementu, a je jedno jestli stisknutím tla ítka s nebo kliknutím my²i, volá metodu aardvarkselector.select(elem), jejímº argumentem je práv vybraný element. Nám tak sta í pouze nahradit p vodní kód kódem vlastním. O své ukon ení se Aardvark stará rovn º sám. Dojde k n mu bu to po stisknutí tla ítka q nebo Esc. Aardvark krom toho disponuje je²t n kolika velice uºite nými metodami, které p i implementaci roz²í ení vyuºijeme. Jsou jimi metody aardvarkutils.currentdocument(), aardvarkutils.currentbrowser() a aardvarkutils.currentwindow(), p i emº kaºdá z nich vºdy vrací referenci na aktuáln uºívaný dokument, prohlíºe, i okno.

32 Kapitola 4 Návrh e²ení V návrhu e²ení je nejprve nutné rozebrat, jak vlastn probíhá kongurace extraktoru, nebo práv od toho se celé e²ení bude odvíjet. Extraktor se konguruje prost ednictvím objektu typu JSON, p i emº jeho ukázku je moºné najít v dodatku C. 4.1 Kongurace extraktoru Jak jiº bylo e eno, kongurace extraktoru se provádí prost ednictvím objektu typu JSON. Ten má následující strukturu: { } delay: int, url: String, def: Object, select: Object Význam prvních dvou hodnot je zcela prostý. Atribut url udává adresu, z níº bude extraktor vycházet, a hodnota delay naproti tomu p edstavuje délku prodlení mezi jednotlivými operacemi Objekt Select Sloºit j²í je v²ak situace v p ípad atributu select, nebo práv podle n j je ízen celý proces extrakce. Z praktického hlediska se p itom jedná od podobjekt, jehoº obsahem je libovolné mnoºství t chto struktur, kdy kaºdá fakticky p edstavuje jeden p íkaz: [name]: { area: String, url: Object, read: String, use: String, attach: String, select: Object } 24

33 KAPITOLA 4. NÁVRH E ENÍ 25 Hodnotou [name] je zde p itom textový et zec, který p íkaz pojmenovává a v d sledku tak zastává roli identikátoru. Zejména proto tak musí být v rámci objektu vºdy unikátní. Vlastnosti read, use a attach následn ur ují, co p esn se bude dít s elementy, které popisuje selektor obsaºený v atributu area. V jejich kontextu budou rovn º provád ny pod ízené p íkazy obsaºené v objektu select. To v²ak platí pouze za p edpokladu, ºe aktuální p íkaz nemá denovaný atribut url. Ten totiº zna í p echod na jinou stránku, z ehoº je tudíº jasné, ºe vno ené p íkazy tak pracují se zcela odli²ným dokumentem. Kaºdopádn v d sledku toho se nám z objektu select fakticky vytvo í stromová struktura p íkaz, kde [name] je rodi a atribut select obsahuje v²echny jeho potomky. Pro v t²í názornost si toto ukáºeme na praktickém p íkladu. Zde máme potenciáln obsah atributu select: mesto: { area: "", select: { nazev: { read: "text" }, adresa: { read: "link" } } } Abychom v n m onu stromovou strukturu vid li jasn ji, transformujeme ho do následující podoby: name:"mesto", area:"td:eq(1) a" - name:"nazev", read:"text" - name:"adresa", read:"link" V tomto stavu je jiº moºné objekt select zobrazit prost ednictvím XUL elementu tree, který k zobrazování stromových struktur slouºí Objekt Def Objekt def funguje na naprosto stejném principu jako objekt select, akorát s tím rozdílem, ºe ne ídí proces extrakce, nýbrº jen denuje opakující se sekvence p íkaz. Pro názornost bude op t nejjednodu²²í si toto ukázat na praktickém p íkladu: def: { cesky_nazev: { url: { area: ".interwiki-cs a",

34 KAPITOLA 4. NÁVRH E ENÍ 26 read: "link" }, area: "h1", read: "text" } }, select: { cesky_nazev: { use: ["cesky_nazev"] } } V objektu def máme denovaný p íkaz cesky_nazev, na který se pak z ásti select odkazujeme prost ednictvím atributu use. P i zpracování tak bude ídící sekvence p íkaz fakticky vypadat takto: select: { cesky_nazev: { url: { area: ".interwiki-cs a", read: "link" }, area: "h1", read: "text" } } Objekt URL O objektu url, který je atributem ve struktu e p íkazu, jsme se doposud nezmínili. V jeho p ípad je totiº situace pon kud komplikovan j²í, nebo atribut sám je totiº p íkazem. Pro lep²í pochopení následuje p íklad: detail: { url: { read: "link" }, select: { plny_nazev: { area: ".infobox.geography.country-name", read: "text" } }, attach: "inline" } Z tohoto faktu p itom plyne jedna d leºitá skute nost, a to ºe kaºdý atribut url m ºe obsahovat stejnou stromovou strukturu p íkaz jako objekty def a select.

35 KAPITOLA 4. NÁVRH E ENÍ Editace kongurace Z p edchozího rozboru kongurace extraktoru tedy vyplynulo, ºe se zde nacházejí t i r zné stromové struktury p íkaz. Díky transformaci, kterou jsou s nimi schopni provést (viz ), je tak m ºeme snadno zobrazit prost ednictvím XUL elementu tree, a umoºnit tak jejich editaci. Jeden uzel stromu tak bude vºdy odpovídat jednomu p íkazu, p i emº pro kaºdý z nich pak bude moºné samostatn otev ít editor, který dovolí úpravu jeho vlastností, tj. [name], area, url, read, use a attach. Hlavní d raz zde nicmén bude kladen na atribut area. Editor tak uºivateli nabídne adu nástroj, které mu jeho editaci co nejvíce zjednodu²í. V centru pozornosti t chto nástroj p itom vºdy bude aktuáln editovaná sekvence jednoduchých selektor, která bude rozpoznána podle pozice kurzoru v textboxu se selektorem. Nap íklad v textboxu zobrazeném na obrázku 4.1 se za editovanou bude pokládat sekvence table.wikitable:eq(0). Obrázek 4.1: Editace selektoru Nástroje pak s ohledem na kontext p íkazu a strukturu dokumentu nabídnou dal²í jednoduché selektory, které bude moci jedním kliknutím my²i k sekvenci p idat, odebrat, i v p ípad selektoru typu zm nit. Rovn º bude umoºn no pomocí jednoho tla ítka celou editovanou sekvenci ze selektoru odstranit, ímº se výrazn usnadní jejich zobec ování. B hem implementace p itom bude kladen velký d raz na to, aby skupina t chto nástroj mohla být kdykoliv a co nejjednodu²eji roz²í ena. U atribut read, attach a use je pak pro zm nu omezena mnoºina moºných hodnot, jenº jim mohou být p i azeny. V p ípad prvních dvou tyto mnoºiny vychází z moºností extraktoru, a proto je vºdy nutné z n j tyto informace p i spu²t ní roz²í ení získat. Hodnoty atributu use pak zase vycházejí z p íkaz p eddenovaných v objektu def. P i dokon ení editace celé kongurace, tj. p i jejím ukládání, nebo p i p ímém spou²t ní extraktoru, se struktura z elementu tree transformuje zp t do podoby objektu JSON tak, aby mohl být rovnou p edán extraktoru ke zpracování. 4.3 Generování sektor Jak jiº bylo v analýze e eno, cílem práce je konguraci co nejvíce zjednodu²it, a práv proto se dal²ím klí ovým nástrojem celého roz²í ení stane Aardvark. Ten totiº umoºní uºivateli vizuáln vybrat element, který chce do editované struktury p idat, p i emº pro n j bude automaticky vygenerován selektor tak, aby jiº odpovídal kontextu, do kterého je vkládán.

36 Kapitola 5 Implementace Roz²í ení pro webový prohlíºe Mozilla Firefox bylo po dohod s vedoucím práce vyvíjeno pod licencí MPL 1.1, a to z toho d vodu, aby mohlo být do budoucna modikováno a vylep²ováno kýmkoliv, kdo by projevil o problematiku extrakce webu prost ednictvím dopl ku prohlíºe e zájem. B hem samotné implementace bylo nicmén postupováno podle vý²e uvedeného návrhu e²ení a aº na drobné komplikace se jej poda ilo celý úsp ²n realizovat. 5.1 Gracké uºivatelské rozhraní Gracké rozhraní implementovaného roz²í ení se skládá ze dvou základních ástí. První z nich je postranní li²ta (viz. obrázek 5.1), která zobrazuje aktuáln editovanou p íkazovou strukturu. Druhou je pak popup panel (viz. obrázek 5.2), který slouºí jako editor jednotlivých p íkaz Postranní li²ta Hlavním a nejd leºit j²ím prvkem postranní li²ty (viz. obrázek 5.1) je XUL element tree. Pouze jeho prost ednictvím totiº m ºe být zobrazena editovaná struktura p íkaz. O jakou se p itom aktuáln jedná je vºdy moºné poznat z ko enového uzlu stromu. Je-li p itom editován objekt url, je nad elementem tree navíc zobrazena cesta, která k n mu vede, a tla ítko umoº ující návrat k nad azenému objektu. V dolní ásti li²ty jsou pak tla ítka, která dovolují nap íklad spustit nástroj umoº ující selekci element, ru n p idat i odebrat p íkaz ze struktury, ap Popup panel Jak jiº bylo zmín no, hlavním ú elem popup panelu (viz. obrázek 5.2) je umoºnit uºivateli modikaci jednotlivých p íkaz. Zobrazí si jej p itom tak, ºe v postranním panelu klikne pravým tla ítkem na uzel stromu, který si p eje v danou chvíli editovat. Panel mu následn 28

37 KAPITOLA 5. IMPLEMENTACE 29 Obrázek 5.1: Postranní li²ta umoºní zm nit nastavit hodnotu v²ech atribut p íkazu, p i emº navíc jsou zde pro n j p ipraveny nástroje, které se mu snaºí editaci selektoru, potaºmo atributu area, co nejvíce zjednodu²it. Podrobn j²í informace o principu fungování t chto nástroj a moºnostech jejich roz²í ení je moºné nalézt v kapitole Struktura aplika ní logiky Ve²kerá aplika ní logika roz²í ení je obsaºena v objektu infocram. Ten se p itom skládá z ²esti díl ích podobjekt, kdy kaºdý z nich obsluhuje pouze specickou ást poºadavk systému. V následujících kapitolách tak bude osv tlen význam kaºdého z nich Objekt GUI První z objekt, objekt gui, má na starost v²echny innosti související s postranní li²tou, zejména pak s jejím elementem tree. Umoº uje do n j p idat i z n j odebrat jednotlivé uzly, m nit jejich díl í hodnoty a mnoho dal²ího. V neposlední ad se tento objekt téº stará o zvýraz ování objekt vyhovujících práv editovanému selektoru a o vyzna ování kontextu, jenº odpovídá aktuáln vybranému p íkazu.

38 KAPITOLA 5. IMPLEMENTACE 30 Obrázek 5.2: Popup panel Objekt Tree Hlavním a zárove jediným posláním objektu tree je uchování t ch ástí kongurace, které nejsou aktuáln zobrazovány elementem tree. Jediná metoda, kterou p itom objekt disponuje, tak vrací celou konguraci v podob objektu JSON Objekt Aardvark Z názvu toho objektu je jiº patrné, ºe jeho obsahem budou metody, které zaji² ují úkony souvisejí s nástrojem Aardvark. P edn je to tedy jeho samotné spu²t ní a následn pak zpracovávání uºivatelem vybraných element. Pro n je objekt schopen vygenerovat takový selektor, který bude odpovídá kontextu aktuáln vybraného p íkazu, a následn ho pak p idat do p íkazové struktury jako jeho potomka Objekt Editor Tento objekt se od ostatních podobjekt pon kud li²í. Totiº navzdory skute nosti, ºe je zodpov dný za ve²keré d ní související s editorem p íkaz, je jeho funkcionalita zcela minimální. Místo n j ji totiº obstarávají jemu pod ízené objekty. Kaºdý z nich má p itom na starosti jen díl í ást editoru. P ed kaºdým jeho otev ením, potaºmo p i zm n editované sekvence jednoduchých selektor i p esunu na jinou, je pak volána metoda infocram.editor.update() (viz. obrázek 5.3). Ta ov²em neaktualizuje ºádné konkrétní prvky editoru, nýbrº projde v²echny prvky objektu infocram.editor a u t ch, jejichº název vyhovuje regulárnímu výrazu ^widget.*$, nejprve ov í existenci metody update() a tu p ípadn pak zavolá.

39 KAPITOLA 5. IMPLEMENTACE 31 Obrázek 5.3: Aktualizace editoru p íkaz Bude-li tedy n kdo chtít roz²í it editor o n jaký vlastní prvek, jehoº obsah bude vázán práv na editovanou sekvenci jednoduchých selektor, je moºné to ud lat nap íklad takto: infocram.editor.widgetattr = { update: function() {. }, onclick: function(elem) {. } } Obsluºná metoda události vyvolané tímto prvek pak probíhá p ibliºn tak, jak ilustruje diagram uvedený na obrázku 5.4. Tedy v hrubých tím zp sobem, ºe získá aktuáln editovanou sekvenci jednoduchých selektor, tu vyhodnotí a modikuje, na eº vyvolá aktualizaci zvýrazn ní element vyhovujících aktuáln editovanému selektoru a celkovou obnovu samotného editoru.

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

BOZP - akcepta ní testy

BOZP - akcepta ní testy BOZP - akcepta ní testy Kristýna Streitová Zadavatel: Ing. Ji í Chludil 13. prosince 2011 Obsah 1 Úvod 2 1.1 Popis test....................................... 2 2 Testy 3 2.1 ID - 1 P ihlá²ení do systému.............................

Více

DeepBurner (testování UI)

DeepBurner (testování UI) ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce DeepBurner (testování UI) Blaºej, Friebel, Olexová, Volf P edm t: Testování uºivatelských rozhraní Obor: Softwarové inºenýrství

Více

Vektory. Vektorové veli iny

Vektory. Vektorové veli iny Vektor je veli ina, která má jak velikost tak i sm r. Ob tyto vlastnosti musí být uvedeny, aby byl vektor stanoven úpln. V této ásti je návod, jak vektory zapsat, jak je s ítat a od ítat a jak je pouºívat

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Integrování jako opak derivování

Integrování jako opak derivování Integrování jako opak derivování V tomto dokumentu budete seznámeni s derivováním b ºných funkcí a budete mít moºnost vyzkou²et mnoho zp sob derivace. Jedním z nich je proces derivování v opa ném po adí.

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

Soft Computing (SFC) 2014/2015 Demonstrace u ení sít RCE, Java aplikace

Soft Computing (SFC) 2014/2015 Demonstrace u ení sít RCE, Java aplikace Soft Computing (SFC) 2014/2015 Demonstrace u ení sít RCE, Java aplikace Franti²ek N mec (xnemec61) xnemec61@stud.t.vutbr.cz 1 Úvod Úkolem tohoto projektu bylo vytvo it aplikaci, která bude demonstrovat

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Mít svoji webovou stránku je dnes in. Cesta k jejímu získání nemusí být až tak trnitá, jak se na první pohled může zdát. Pokud máme základní počítačové znalosti a jsme ochotni naučit

Více

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 22. ervna 2005 2 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol,

Více

Informace a návod k pouºití ablony pro BP student FZS v Plzni. Ing. Petr V elák 20. únor 2012

Informace a návod k pouºití ablony pro BP student FZS v Plzni. Ing. Petr V elák 20. únor 2012 Informace a návod k pouºití ablony pro BP student FZS v Plzni Ing. Petr V elák 20. únor 2012 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 P edmluva 4 2 Formátování a úprava bakalá ské práce 5 2.1 Vzhled stran........................................

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Pravd podobnost a statistika - cvi ení. Simona Domesová místnost: RA310 (budova CPIT) web:

Pravd podobnost a statistika - cvi ení. Simona Domesová místnost: RA310 (budova CPIT) web: Pravd podobnost a statistika - cvi ení Simona Domesová simona.domesova@vsb.cz místnost: RA310 (budova CPIT) web: http://homel.vsb.cz/~dom0015 Cíle p edm tu vyhodnocování dat pomocí statistických metod

Více

Kelvin v kapkový generátor

Kelvin v kapkový generátor Kelvin v kapkový generátor Kry²tof Kadlec 1, Luká² Kune² 2, Luká² N me ek 3 1 Gymnázium Franti²ka Palackého, Vala²ské Mezi í í, krystoof.2@seznam.cz 2 Gymnázium, Zlatá stezka 137, Prachatice, kunamars@seznam.cz

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Návrh Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 1 16 3 2009 Tisoň, Horník 11 4 4 2010 Tisoň Přidáno GUI 12 84 2010 Tisoň

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Správa požadavků. Semestrální práce

Správa požadavků. Semestrální práce Správa požadavků Semestrální práce Tomáš Náhlovský 12. březen 2013 Obsah I.METODIKA SPRÁVY POŽADAVKŮ 1.1 SBĚR POŽADAVKŮ 3 1.2 EVIDENCE POŽADAVKŮ 3 1.3 ZMĚNY POŽADAVKŮ 3 1.4 POSUZOVÁNÍ POŽADAVKŮ 3 1.5 KONTROLA

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

P íklady k prvnímu testu - Pravd podobnost

P íklady k prvnímu testu - Pravd podobnost P íklady k prvnímu testu - Pravd podobnost 28. února 204 Instrukce: Projd te si v²echny p íklady. Kaºdý p íklad se snaºte pochopit. Pak vymyslete a vy- e²te p íklad podobný. Tím se ujistíte, ºe p íkladu

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

EFESSO. Uživatelský manuál

EFESSO. Uživatelský manuál Projekt: Tvorba sady aplikací pro zvýšení kvality a efektivity řízení organizací poskytujících služby včetně související metodiky byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropský fond pro

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 03.220.20, 35.240.60 Elektronický výběr mýtného Výměna ČSN EN informací mezi

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Ergodické Markovské et zce

Ergodické Markovské et zce 1. b ezen 2013 Denice 1.1 Markovský et zec nazveme ergodickým, jestliºe z libovolného stavu m ºeme p ejít do jakéhokoliv libovolného stavu (ne nutn v jednom kroku). Denice 1.2 Markovský et zec nazveme

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Prohlá²ení. V Praze dne 18. dubna 2010...

Prohlá²ení. V Praze dne 18. dubna 2010... ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Studentova Berli ka III - Jádro aplikace Jaromír Van k Vedoucí práce: Ing. Ji í Chludil Studijní program: Softwarové

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky. Václav Trpák

Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky. Václav Trpák ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky Václav Trpák Vedoucí práce:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MAKRA I

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MAKRA I KATEDRA INFORMATIKY, P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MAKRA I Slajdy vytvo ili Vilém Vychodil a Jan Kone ný (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 3 Makra I 1 / 35

Více

Modul informačního systému SPŠSE Liberec

Modul informačního systému SPŠSE Liberec Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Modul informačního systému SPŠSE Liberec (analýza a návrh řešení modulu odevzdávání úloh) Semestrální

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

EDUX - personalizace UI. Luká² Komárek. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce

EDUX - personalizace UI. Luká² Komárek. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce EDUX - personalizace UI Luká² Komárek Vedoucí práce: Ing. Tomá² Kadlec Studijní program:

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní Petr Mach Vedoucí práce: Ing. Tomá² Novotný Studijní program:

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 27. dubna 2015 Č.j.:359/15/REV1 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Jevy, nezávislost, Bayesova v ta

Jevy, nezávislost, Bayesova v ta Jevy, nezávislost, Bayesova v ta 17. b ezna 2015 Instrukce: Projd te si v²echny p íklady. Kaºdý p íklad se snaºte pochopit. Pak vymyslete a vy- e²te p íklad podobný. Tím se ujistíte, ºe p íkladu rozumíte.

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více