LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík

2 Požadované znalosti příprava roztoků, přepočet koncentrací způsoby rozkladu biologických vzorků před stanovením minerálních látek titrační stechiometrie, výpočet odměrného stanovení podstata argentometrického stanovení chloridů spektrofotometrie definice absorbance, Lambetův-Beerův zákon princip plamenové atomové absorpční spektrometrie Studenti si mohou příslušnou teorii prostudovat přečtením podrobné verze návodů nebo prohlédnutím prezentace přednášky o analýze minerálních látek v předmětu Analýza potravin a přírodních produktů (obojí lze vyhledat na adrese Náplň úlohy A. Stanovení chloridu sodného v pečivu (argentometrická titrace a plamenová AAS) B. Stanovení kyseliny fosforečné (resp. fosforu) v nealkoholickém nápoji (spektrofotometrie) C. Stanovení zinku (případně zinku nebo mědi nebo manganu, hořčíku nebo vápníku a sodíku) v doplňku stravy (plamenová AAS) O konkrétní náplni práce pro určitou skupinu studentů rozhoduje učitel, který volí program z možností A + B nebo B + C. Obsah str. Část A... 3 Část B... 7 Část C

3 ČÁST A STANOVENÍ CHLORIDU SODNÉHO V PEČIVU Princip Ze vzorku se připraví vodný výluh. Část výluhu se uchová pro stanovení sodíku plamenovou AAS. Ze zbývající části výluhu se odstraní bílkoviny spolusrážením pomocí CARREZOVÝCH činidel. Po deproteinaci se ve filtrátu stanoví chloridové ionty argentometrickou titrací podle MOHRA. Činidla a roztoky odměrný roztok 0,05 M AgNO 3 známého titru odměrný roztok přesně 0,05M NaCl 0,5 M roztok NaHCO 3 5%-ní roztok K 2 CrO 4 CARREZOVO činidlo I: 53 g K 4 Fe(CN) 6.3H 2 O se rozpustí v destilované vodě a doplní na 500 ml CARREZOVO činidlo II: 110 g Zn(CH 3 COO) 2.2H 2 O se rozpustí ve vodě, okyselí se 3 ml koncentrované kyseliny octové a doplní destilovanou vodou na 500 ml roztok CsCl (1,27 g CsCl se odváží do plastové lahvičky se šroubovacím uzávěrem a přidá se demineralizovaná voda do 100 g; po uzavření lahvičky se směs promíchává, dokud se látka úplně nerozpustí, roztok obsahuje 1 % Cs) Pomůcky a přístroje kónické (Erlenmeyerovy) baňky 250 ml, se zátkami nálevky kotouče filtračního papíru č. 389 titrační baňky 250 ml pipety 10 ml, 20 ml a 25 ml kádinka pro plnění byrety odměrným roztokem AgNO 3 kádinka pod byretu byreta 10 ml váhy atomový absorpční spektrofotometr Přípravné práce Příprava a standardizace odměrného roztoku cca 0,05 M AgNO 3 8,5 g AgNO 3 čistoty p.a. se rozpustí v destilované vodě, roztok se převede do 1000 ml odměrné baňky, baňka se doplní destilovanou vodou po značku a se její obsah promíchá. Roztok se uchovává v láhvi z tmavého skla. 3

4 Pro stanovení přesné koncentrace AgNO 3 se odměrným roztokem titruje definované množství primárního standardu NaCl: do titrační baňky se odpipetuje 5,00 ml přesně 0,05M NaCl + cca 80 ml dest. vody + 1 ml 5% roztoku K 2 CrO 4. Směs se titruje odměrným roztokem AgNO 3 do vzniku trvalého světle oranžového zbarvení. Titrace se provede třikrát: průměrná spotřeba V Ag. Výpočet: c AgNO3 = 0,05. 5 / V Ag [mol/l] Pracovní postup Příprava primárního extraktu Do kónické baňky odvážit přesně asi 2 g vzorku nakrájeného předem na kostky ml dest. vody, protřepávat 3 min, převést směs do kádinky, scedit (French press), kapalný podíl zfiltrovat přes filtr 389 do 250 ml odměrné baňky, původní kónickou baňku vypláchnout třikrát 40 ml dest. vody, výplachovou vodu nechat protéci přes filtr, doplnit odměrnou baňku po značku (250 ml) dest. vodou, promíchat, pipetou odebrat přesně 25 ml primárního extraktu a přenést do suché čisté plastové lahvičky se šroubovacím uzávěrem (podíl určený pro stanovení Na). Deproteinace primárního extraktu Do 250 ml odměrné baňky obsahující 225 ml prim. extraktu přidat 2 ml CARREZOVA činidla I + 2 ml CARREZOVA činidla II, promíchat krouživým pohybem baňky, po 10 minutách suspenzi doplnit znovu po značku (250 ml) dest. vodou, promíchat, zfiltrovat (filtr 389) do suché kónické baňky. (Filtrát se použije jako vzorek pro titrační argentometrické stanovení chloridových iontů.) Titrační stanovení chloridů Do titrační baňky odpipetovat 75 ml (= 3 25 ml) filtrátu + 1 ml 0,5M roztoku NaHCO 3 (ph 7-9, případně zkontrolovat indikátorovým papírkem) + 1 ml 5% roztoku K 2 CrO 4 titrovat 0,05M roztokem AgNO 3 známé koncentrace do trvalého oranžově-žlutého zbarvení, titraci provést třikrát, průměrná spotřeba V(AgNO 3 ). Stanovení sodíku Primární extrakt se před analýzou metodou AAS pětkrát až dvacetkrát ředí, přičemž se přidává deionizační činidlo CsCl (výsledná koncentrace Cs 2 mg/ml) a kyselina chlorovodíková (výsledná koncentrace 0,1M). 4

5 Zředěné vzorky se připravují do 10 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce: Zřeďovací poměr 5 Zřeďovací poměr 10 Zřeďovací poměr 20 Roztok vzorku 2 ml 1 ml 0,5 ml Roztok CsCl (1 % Cs) 2 ml 2 ml 2 ml 1M roztok HCl 1 ml 1 ml 1 ml Dest. voda do 10 ml do 10 ml do 10 ml Před stanovením sodíku plamenovou AAS se otevře metoda pro měření sodíku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví sodíko-draslíková lampa a seřídí se na maximální energii. Hořák se otočí do kolmého směru. Otevře se soubor pro ukládání dat a soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků (5, 10 a 20 μg/ml Na) propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace Na v μg/ml) Instrumentální podmínky AAS při stanovení Na Žhavicí proud lampy 10 ma Vlnová délka 589,0 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm Korekce pozadí ne Vyhodnocení signálu integrace Integrační doba 3 s Počet replik 3 Časová konstanta 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square (nelineární metoda nejmenších čtverců) Koncentrace kalibračních roztoků 5,0; 10,0; 20,0 g/ml Výška pozorování 10 mm Průtok vzduchu 10 l/min Průtok acetylenu 1,6-1,9 l/min 5

6 Výpočet výsledku a jeho zhodnocení Celkové látkové množství chloridových iontů ve vzorku se vypočte takto: n(cl - ) = (V 1 /V 2 ). (V 3 /V 4 ). c(agno 3 ). V(AgNO 3 ) mmol V 1 je objem primárního extraktu (=250 ml) V 2 je zbytkový objem primárního extraktu po oddělení dávky pro stanovení sodíku (=225 ml) V 3 je objem zředěného deproteinovaného extraktu (=V 1 = 250 ml) V 4 je alikvotní objem deproteinovaného extraktu pipetovaný k titraci (=75 ml). V(AgNO 3 ) je průměrná spotřeba odměrného roztoku ml a c(agno 3 ) je jeho koncentrace mol/l. Hmotnost chloridů ve vzorku je m(cl - ) = n(cl - ). M(Cl) mg M(Cl) je molární hmotnost chloru (= 35,453 g/mol). Látkový obsah chloridových iontů ve vzorku je x(cl - ) = n(cl - ) / m v mmol/g m v je navážka vzorku pečiva v gramech. Látkový obsah sodíku je x(na) = f z. (Na). V 1 / (M(Na). m v ) mmol/g f z je zřeďovací poměr při ředění primárního extraktu před stanovením sodíku (obvykle f z = 10) (Na) je hmotnostní koncentrace sodíku ve zředěném primárním extraktu stanovená metodou AAS mg/l V 1 je objem primárního extraktu dosazený v litrech (=0,25 l) M(Na) je molární hmotnost sodíku (=22,9898 g/mol) a m v je navážka vzorku pečiva v gramech. Zaokrouhlené hodnoty látkových obsahů chloridových iontů a sodíku se porovnají. Menší z obou hodnot je totožná s látkovým obsahem chloridu sodného. Z látkového obsahu chloridu sodného x(nacl) se pak vypočte procentní obsah chloridu sodného: p(nacl) = x(nacl). M(NaCl) /10 % M(NaCl) je molární hmotnost chloridu sodného (=58,443 g/mol). Výsledek zaokrouhlete na tři platné číslice a zhodnoťte ho ve vztahu k ustanovení Nařízení ES 1924/2006, které připouští označit potravinu za potravinu s nízkým obsahem sodíku/soli v případě, je-li obsah sodíku maximálně 0,12 % (resp. obsah soli maximálně 0,305 %). Dále rozhodněte, zda analyzovaný výrobek musí mít na obalu vyznačen obsah soli. Vyhláška 113/2005 Sb. tuto povinnost předepisuje u výrobků s obsahem soli nad 2,5 % s výjimkou dehydrovaných výrobků, ochucovadel, omáček a dresinků. 6

7 ČÁST B STANOVENÍ KYSELINY FOSFOREČNÉ (RESP. FOSFORU) V NEALKOHOLICKÉM NÁPOJI Princip Kyselina fosforečná poskytuje reakcí s molybdenanovými ionty v silně kyselém prostředí kyselinu molybdátofosforečnou H 3 [P(Mo 3 O 10 ) 4 ], jejíž redukcí vzniká barevná látka tzv. molybdenová modř (směs heteropolykyselin fosforu a pětimocného a šestimocného molybdenu). Absorbance roztoku molybdenové modři je úměrná koncentraci fosforu. Použitelnost Dále uvedený velmi jednoduchý postup analýzy lze použít pouze pro stanovení fosforu (fosforečnanu, kyseliny fosforečné) ve vodě nebo v nápojích, ve kterých je kyselina fosforečná použita jako okyselující látka (obvykle nápoje kolového typu). Pokud má být tato metoda použita pro stanovení fosforu ve vzorcích s organickou matricí (potraviny, biologické materiály), musí být vzorek nejprve zmineralizován (např. záhřevem se směsí HNO 3 +H 2 SO 4 +H 2 O 2 nebo HNO 3 +H 2 SO 4 +HClO 4 ). Mineralizace obvykle trvá několik desítek hodin. Pomůcky a přístroje 6 odměrná baňka 50 ml (z toho 4 ks pro přípravu kalibračních roztoků) pipeta 1-5 ml + špičky odměrný válec 25 ml nebo 50 ml spektrofotometr a rektangulární skleněné kyvety 1 cm Chemikálie, činidla a roztoky kyselina sírová 96 %, p.a. dihydrogenfosforečnan amonný, p.a. molybdenan amonný, tetrahydrát, p.a. síran železnato-amonný, hexahydrát (Mohrova sůl), p.a. zásobní roztok fosforečnanu c = 100 mmol/l (0,5752 g NH 4 H 2 PO 4 se rozpustí v kádince asi ve 20 ml vody, roztok se kvantitativně převede do 50 ml odměrné baňky, okyselí se 1 ml konc. H 2 SO 4 a doplní se vodou po značku). pracovní roztok fosforečnanu c = 1 mmol/l (do 100 ml odměrné baňky se odpipetuje 1,00 ml zásobního roztoku o koncentraci 100 mmol/l a doplní se vodou po značku). 5,4 M (tj. 30 % v/v) roztok kyseliny sírové (do 600 ml kádinky s 250 ml vody se za stálého míchání přidá po malých dávkách celkem 150 ml konc. H 2 SO 4, směs se průběžně ochlazuje ve vodní lázni, po vychladnutí se roztok převede do 500 ml odměrné baňky a opatrně se doplní vodou po značku a po dalším vychladnutí se doplní po značku). 7

8 7 % roztok molybdenanu amonného (do plastové láhve se odváží 35 g (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24.4H 2 O a 465 ml vody, směs se zamíchá a nechá se rozpouštět přes noc; rozpouštění lze urychlit sonikací). 14 % roztok síranu železnato-amonného (do plastové láhve se odváží 35 g (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2.6H 2 O a 215 ml vody; směs se okyselí přídavkem 1 ml konc. H 2 SO 4, výsledný roztok má světle zelenomodrou barvu; činidlo je stálé asi 1 týden). Pracovní postup Příprava kalibrační řady Připraví se kalibrační roztoky molybdenové modři odpovídající koncentracím fosforu 0; 20; 40 a 80 μmol/l. Do řady čtyř 50ml odměrných baněk se postupně (na pořadí záleží) dávkují roztoky a voda podle tabulky. Po přídavku každého činidla se obsah každé baňky opatrně promíchá krouživým pohybem baňky. Označení baňky ml 1mM roztoku NH 4 H 2 PO 4 (pipetou) 0 1,0 2,0 4,0 ml destilované vody (válcem) cca 25 cca 24 cca 23 cca 21 ml 5,4M roztoku H 2 SO 4 (pipetou) 5,0 5,0 5,0 5,0 ml roztoku molybdenanu amonného (pipetou) 5,0 5,0 5,0 5,0 ml roztoku síranu železnato-amonného (pipetou) 5,0 5,0 5,0 5,0 destilovaná voda doplnit po značku (50 ml) Odměrné baňky se uzavřou a obsah se promíchá. Příprava vzorku a slepého vzorku Vzorek: limonáda kolového typu (Coca-Cola, Pepsi apod.) do plastové lahvičky se odlije asi 50 ml nápoje a opatrným třepáním se vypudí oxid uhličitý, do dvou 50 ml odměrných baněk pro vzorek a slepý vzorek se odváží po 0,4 g vzorku a dále se dávkuje destilovaná voda (válcem) a roztoky činidel (pipetou) podle tabulky: Vzorek Slepý vzorek (blank) ml destilované vody ml 5,4M roztoku H 2 SO ml roztoku molybdenanu 5 0 ml roztoku síranu železnato-amonného 5 0 dest. voda doplnit po značku (50 ml) po přídavku každého činidla se směs opatrně promíchá krouživým pohybem baňky; po doplnění dest. vodou po značku se obsahy baněk promíchají. 8

9 Spektrofotometrické měření Měří se absorbance při 700 nm v 1 cm kyvetách, v počítači se otevře metoda fosfát_700, nastaví se nulová absorbance při průchodu paprsku kyvetou s dest. vodou postupně se měří absorbance kalibračních roztoků 0; 20; 40 a 80 μmol/l; software přístroje sestrojí kalibrační přímku a vypočte regresní rovnici kalibrace ve tvaru A = a + b. c. Studenti si zapíší naměřená kalibrační data a rovnici přímky. Změří se vzorek a slepý vzorek software přístroje určí z naměřených absorbancí vzorků jejich koncentrace vyjádřené v μmol/l, studenti si zaznamenají naměřené absorbance. Protože absorbance slepého vzorku (blanku), která je způsobená vlastním zbarvením zředěné limonády, bývá menší než absorbance nulového roztoku, software přiřadí změřené absorbanci zápornou koncentraci (nesmysl). Je tedy třeba určit korigovanou koncentraci z rozdílu absorbancí A vzorek -A blank vydělením rozdílu směrnicí kalibrační přímky. Výpočet a vyhodnocení výsledku Obsah analytu se vyjádří buď jako hmotnostní zlomek kyseliny fosforečné (H 3 PO 4 ), fosforečnanu (PO 4 3- ), nebo fosforu (P) v mg/kg a vypočítá se pro každý vzorek ze vztahu w = 0,05. c kor. M / m v [mg/kg] c kor je korigovaná koncentrace fosforečnanových iontů ve vzorku určená z rozdílu absorbancí (vzorek- slepý pokus vlastního zbarvení) mol/l M je molární hmotnost příslušného analytu (M(H 3 PO 4 ) = 97,995, M(PO 4 3- ) = 94,971 a M(P) = 30,974 g/mol) m v je navážka vzorku g. Výsledek se zaokrouhlí na tři platné číslice. Výsledek se porovná s přípustným množstvím. Nejvyšší přípustné množství kyseliny fosforečné (přídatná látka E 338) v ochucených nealkoholických nápojích stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 4/2008 je 700 mg/kg (vyjádřeno jako P 2 O 5 ). Obsah kyseliny fosforečné se přepočte na obsah oxidu fosforečného násobením faktorem 0,7242 (=molární hmotnost P 2 O 5 / dvojnásobek molární hmotnosti H 3 PO 4 ). 9

10 ČÁST C STANOVENÍ ZINKU (PŘÍPADNĚ MĚDI NEBO MANGANU, HOŘČÍKU, VÁPNÍKU A SODÍKU) V DOPLŇCÍCH STRAVY Princip stanovení Po převedení vzorku (tablety nebo kapsle doplňku stravy) do roztoku mikrovlnnou tlakovou mineralizací kyselinou dusičnou se v patřičně zředěných roztocích stanoví jednotlivé prvky atomovou absorpční spektrometrií v plameni acetylén-vzduch. Pro stanovení sodíku se k měřeným vzorkům přidává deionizační činidlo (CsCl). Pro stanovení hořčíku a vápníku se přidává uvolňovací a deionizační činidlo (LaCl 3 + CsCl). Pomůcky a přístroje teflonové rozkladné nádobky s víčky tlakový mikrovlnný mineralizátor Ertec magnum 50ml, 25ml a 10ml odměrné baňky pipety atomový absorpční spektrofotometr Avanta P Chemikálie, standardy, roztoky a činidla kyselina dusičná, 65 %, stupeň čistoty p.a. nebo Suprapur chlorid cesný, p.a. základní roztoky jednotlivých prvků (Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) o koncentraci 1000 mg/l ve zředěné (0,5M) kyselině dusičné (Merck) směsný roztok Na+K 500 mg/l směsný roztok Mg+Ca 100 mg/l směsný roztok Mn+Fe+Cu+Zn 100 mg/l roztok CsCl (1 % Cs) Schinkelův roztok (roztok LaCl mg/ml La + CsCl 10 mg/ml) (dodavatel Merck) 1M roztok HNO 3 Pracovní postupy Příprava vzorku k analýze Doplňky stravy ve formě kapslí: 1 kapsle o hmotnosti max. 0,6 g se rozloží mikrovlnnou mineralizací: kapsle v rozkladné nádobce + 3 ml HNO 3 (podrobnosti viz dále) Doplňky stravy ve formě šumivých tablet: tableta se zváží, hmotnost se zaznamená, tableta se uvnitř plastového sáčku rozlomí na čtyři až šest kusů a část tablety (asi jedna pětina) se odváží do prázdné a suché rozkladné nádobky + několik ml H 2 O ze střičky, vyčkat 5-10 min (únik CO 2 ) + 3 ml HNO 3. 10

11 Následuje mikrovlnný rozklad (PRÁCE V DIGESTOŘI): rozkladná nádobka se vzorkem a kyselinou se uzavře víčkem mineralizační jednotka se zapne nádobka se vloží do ocelového pouzdra rozkladné jednotky, na víčko se umístí titanová membrána a pouzdro se uzavře nasazením horní ocelové části ( hlavy ), otočením bajonetového uzávěru a utahováním horní matice pomocí klíče až do okamžiku, kdy se ozve zvukový signál zkontroluje se rozkladný program (viz tabulka). Program mikrovlnného tlakového rozkladu Krok Doba Výkon Tlakový limit horní/ spodní Teplotní limit horní/spodní 1 2 min 50 % (175 W) 2,0 / 1,7 MPa* 150 / 145 C 2 2 min 60 % (210 W) 3,0 / 2,7 MPa 200 / 195 C 3 2 min 70 % (245 W) 4,0 / 3,7 MPa 250 / 245 C 4 4 min 80 % (280 W) 4,5 / 4,2 MPa 250 / 245 C Chlazení 10 min * přístroj udává tlak v barech (1 bar = 0,1 MPa) Otevře se přívod chladící vody a zkontroluje se její výtok přes vodní vývěvu do odpadu, start po skončení programu (10 min rozkladu + 10 min chlazení) se pouzdro tlakové nádobky opatrně otevře, odstraní se titanová membrána, na několik sekund se nadzdvihne teflonové víčko nádobky a nádobka se odloží do stojanu, přívod chladící vody se uzavře, obsah nádobky se kvantitativně převede do 50 ml odměrné baňky (použitím nálevky) a roztok se doplní dest. vodou po značku; obsah baňky se promíchá. Stanovení zinku (případně manganu nebo mědi) Pro stanovení zinku se roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku ředí padesátkrát při analýze zlomků šumivé tablety (1,0 ml roztoku + 1 ml konc. HNO 3 do 50ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku) nebo čtyřistakrát při analýze celé kapsle (0,25 ml roztoku + 2 ml HNO 3 do 100ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku). Pro stanovení mědi nebo manganu se roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku ředí pětkrát (2,0 ml roztoku + 1 ml 1M HNO 3 do 10 ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku). Slepý vzorek rozkladu se analyzuje v neředěném stavu. Před stanovením zinku (mědi, manganu) plamenovou AAS se otevře metoda pro měření příslušného prvku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví příslušná lampa (zinková, měděná, manganová) a seřídí se na maximální energii. Hořák se otočí do polohy rovnoběžné s optickou osou a zkontroluje se dráha paprsku nad štěrbinou hořáku. Vytvoří se nový soubor pro ukládání dat a otevře se soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). 11

12 Příprava kalibračních roztoků pro stanovení Zn (Mn, Cu) Kalibrační roztoky se připravují do 100 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Označení baňky 0 0,2 0,5 1,0 2,0 ml směsného roztoku Mn, Fe, Cu, Zn 100 mg/l 0 0,2 0,5 1,0 2,0 (pipetou) ml konc. HNO 3 (dávkovačem) destilovaná voda doplnit po značku (100 ml) výsledná koncentrace (μg/ml) 0 0,2 0,5 1,0 2,0 Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků (0,2; 0,5 a 1,0 μg/ml při stanovení Zn, 0,2; 0,5; 1,0 a 2,0 μg/ml při stanovení Cu a Mn) propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace analytu v μg/ml) Doporučené instrumentální podmínky AAS při stanovení Zn, Cu a Mn Zn Cu Mn Žhavicí proud lampy 3 ma 3 nebo 4 ma 5 ma Vlnová délka 213,9 nm 324,7 nm 279,5 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm 0,5 nm 0,2 nm Korekce pozadí ano ano ano Vyhodnocení signálu integrace integrace integrace Integrační doba 3 s 3 s 3 s Počet replik Časová konstanta 0,2 s 0,2 s 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square (nelineární metoda nejmenších čtverců) Výška pozorování 3-4 mm 3-5 mm 9 mm Průtok vzduchu 10 l/min 10 l/min 10 l/min Průtok acetylenu 1,0-1,2 l/min 1,0-1,2 l/min 1,9 l/min 12

13 Stanovení hořčíku a vápníku Tyto prvky stanovujeme pouze v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet. Roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku se ředí celkem dvěstěpadesátkrát; tohoto zředění je dosaženo dvoustupňově první stupeň ředění (padesátkrát) viz výše (postup při stanovení Zn) (1,0 ml roztoku + 1 ml konc. HNO 3 do 50ml odměrné baňky, doplnit dest. vodou po značku) druhý stupeň ředění (pětkrát) viz tabulka Slepý vzorek rozkladu se ředí dvakrát viz tabulka. Příprava roztoků pro stanovení Mg a Ca Roztoky se připravují do 10 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Vzorek Slepý vzorek (blank) ml 50krát zředěného roztoku vzorku 2 0 ml slepého vzorku 0 5 ml Schinkelova roztoku (LaCl 3 + CsCl) 0,5 0,5 ml 1M HNO dest. voda doplnit po značku (10 ml) Příprava kalibračních roztoků pro stanovení Mg a Ca Kalibrační roztoky se připravují do 50 ml a 100 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Označení baňky Objem baňky (ml) ml Schinkelova roztoku 5 2,5 2,5 2,5 2,5 ml směsného roztoku Mg+Ca 100 mg/l (pipetou) 0 0,5 1,0 2,5 5,0 ml konc. HNO 3 (dávkovačem) 3 1,5 1,5 1,5 1,5 destilovaná voda doplnit po značku výsledná koncentrace (μg/ml) 0 1,0 2,0 5,0 10,0 Příprava AAS k měření Před stanovením hořčíku a vápníku plamenovou AAS se otevře metoda pro měření příslušného prvku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví hořčíko-vápníková lampa a seřídí se na maximální energii. Pro stanovení vápníku se hořák otočí do polohy rovnoběžné s optickou osou a zkontroluje se dráha paprsku nad štěrbinou hořáku. Pro stanovení hořčíku se hořák otočí do kolmého směru. Vytvoří se nový soubor pro ukládání dat a otevře se soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). 13

14 Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků (1,0; 2,0 a 5,0 μg/ml při stanovení Ca, 1,0; 2,0; 5,0 a 10,0 μg/ml při stanovení Mg) propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace analytu v μg/ml) Doporučené instrumentální podmínky AAS při stanovení Mg a Ca Mg Ca Žhavicí proud lampy 5 ma 5 ma Vlnová délka 285,2 nm 422,7 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm 0,5 nm Korekce pozadí ano ne Vyhodnocení signálu integrace integrace Integrační doba 3 s 3 s Počet replik 3 3 Časová konstanta 0,2 s 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square (nelineární metoda nejmenších čtverců) Výška pozorování 10 mm 4-10 mm Průtok vzduchu 10,5 l/min 10 l/min Průtok acetylenu 1,7-1,8 l/min 1,9-2,0 l/min 14

15 Stanovení sodíku Sodík stanovujeme pouze v doplňcích stravy ve formě šumivých tablet (obsah NaHCO 3 ). Roztok připravený mikrovlnným rozkladem vzorku se ředí stokrát viz tabulka Slepý vzorek rozkladu se ředí dvakrát viz tabulka. Příprava roztoků pro stanovení Na Roztoky se připravují do 10 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Vzorek Slepý vzorek (blank) ml roztoku vzorku 0,1 0 ml slepého vzorku 0 5 ml roztoku CsCl 2 2 ml 1M HNO dest. voda doplnit po značku (10 ml) Příprava kalibračních roztoků pro stanovení Na Kalibrační roztoky se připravují do 50 ml a 100 ml odměrných baněk podle schématu v tabulce. Označení baňky Objem baňky (ml) ml roztoku CsCl ml směsného roztoku Na+K 500 mg/l (pipetou) 0 0,5 1,0 2,0 ml konc. HNO 3 (dávkovačem) 3 1,5 1,5 1,5 destilovaná voda doplnit po značku výsledná koncentrace (μg/ml) 0 5,0 10,0 20,0 Příprava AAS k měření Před stanovením sodíku se otevře metoda pro měření sodíku (čímž se přístroj nastaví na příslušné optické parametry viz tabulka dále), do pracovní polohy se nastaví sodíkodraslíková lampa a seřídí se na maximální energii. Hořák se otočí do kolmého směru. Otevře se soubor pro ukládání dat a soubor definující sekvenci měření (kalibrace, vzorky). Postup práce s AAS zapálení plamene start měření nastavení nulové absorbance při nasávání kalibračního blanku kalibrace postupným měřením při nasávání kalibračních roztoků propláchnutí zmlžovače dest. vodou analýza při nasávání jednotlivých vzorků, případně slepých vzorků propláchnutí zmlžovače asi 30s nasáváním dest. vody zhasnutí plamene zaznamenání výsledků (absorbance a koncentrace analytu v μg/ml) 15

16 Instrumentální podmínky AAS při stanovení Na Žhavicí proud lampy 10 ma Vlnová délka 589,0 nm Šířka spektrálního intervalu 0,5 nm Korekce pozadí ne Vyhodnocení signálu integrace Integrační doba 3 s Počet replik 3 Časová konstanta 0,2 s Druh kalibrace Concentration least square Výška pozorování 10 mm Průtok vzduchu 10 l/min Průtok acetylenu 1,7-1,9 l/min Výpočet a vyhodnocení výsledku Při analýze celé kapsle se obsah zinku vyjadřuje jako hmotnost zinku v jedné kapsli m Zn = V. (f. ρ ρ b ) [mg] V je objem odměrné baňky, do níž byl převeden mineralizát vzorku, vyjádřený v litrech (=0,05) ρ je stanovená hmotnostní koncentrace zinku ve zředěném roztoku vzorku [μg/ml] f je zřeďovací poměr při ředění roztoku vzorku (při stanovení Zn je f z = 400) ρ b je stanovená hmotnostní koncentrace zinku ve slepém vzorku (blank rozkladu) [μg/ml] Výsledek analýzy se porovná s deklarovanou hmotností zinku uvedenou na obalu výrobku. Při analýze šumivé tablety se nejprve pro každý stanovený prvek M (symbolizuje Zn, Cu, Mn, Mg, Ca nebo Na) vypočítá hmotnostní zlomek v mg/kg podle vzorce w M = V. (f 1. ρ M f 2. ρ Mb )/m v [mg/kg] V je objem odměrné baňky, do níž byl převeden mineralizát vzorku, vyjádřený v ml (=50) ρ M a ρ Mb jsou změřené hmotnostní koncentrace příslušného prvku ve zředěném vzorku a v (případně zředěném) slepém vzorku vyjádřené v μg/ml f 1 a f 2 jsou zřeďovací poměry při ředění vzorku a při ředění slepého vzorku (pro Zn f 1 =50 a f 2 =1, pro Cu a Mn f 1 = 5 a f 2 =1, pro Mg a Ca f 1 =250 a f 2 =2 a pro Na f 1 = 100 a f 2 = 2) m v je navážka vzorku, tj. hmotnost zlomku tablety [g]. Pak se vypočítá hmotnost prvku v jedné tabletě: m M = w M. m T.10-3 [mg] m T je hmotnost tablety [g]. Výsledky pro jednotlivé prvky se porovnají s deklarovanými hmotnostmi na obalu výrobku. Obsahy sledovaných mikronutrientů (Zn, případně Cu, Mn, Mg, Ca) v tabletě se porovnají s obsahem sodíku, který spotřebitel požije současně s dávkou mikronutrientu. 16

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly Pracuješ jako laboratorní technik ve společnosti, která se zabývá, kromě jiné činnosti, výrobou chemických specialit. Máš na starosti

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 3.4 Exsikátor s účinný vysoušecí prostředke. 3.5 Analytické váhy. 4. Postup Do isky (3.1), přede vysušené a zvážené, opatřené teploěre (3.2) se naváží

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech 1. Úvod:... 1 2. Podstata zkoušky... 2 2.1 Potřeby a pomůcky:... 2 2.1.1 Nářadí:... 2 2.1.2 Laboratorní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012)

Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012) Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012) Mgr. Václav Štengl, Ph.D., stengl@iic.cas.cz 1. FOTOKATALÝZA: Úvod a mechanismus Oxid titaničitý

Více

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Činnost NRL RO ÚKZÚZ Plzeň Rozbor hnojiv Organická komposty, průmyslové komposty, vermikomposty,

Více

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele. Pokyny pro účastníky PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody OZNAČENÍ: MATRICE: PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody Pilotní projekt Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Technická zpráva Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak AGENDA převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak PŘEVODY JEDNOTEK jednotky I. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny).

Základy analýzy potravin Přednáška 10. Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). MINERÁLNÍ LÁTKY Definice: složky potraviny, které zbývají po úplné oxidaci organické matrice vzorku (složky popela potraviny). Klasifikace podle množství: příklady podle příklady významu: majoritní prvky

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG 1 Rozsah a účel Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu arsenu v krmivech a minerálních premixech metodou atomové

Více

Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov

Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. Ohrazenice 226 CZ 511 01 Turnov Tel. Fax 00420 481 323969 e-mail: panoch.ed@iol.cz, www.elektrochemicke-detektory.cz Standardní ceník pro rok 2011 Iontově selektivní

Více

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Strana 1 ze 27 1. Úvod První rozbory vody začali provádět raní přírodovědci 16. až 18. století mimo jiné lékař Paracelsus, anglický chemik

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14. ANALÝZA VODY OBSAH 1. STANOVENÍ SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ VODY 2. STANOVENÍ Ca, Mg VE VODĚ CHELATOMETRICKY (TVRDOST VODY) 3. CHLORIDY VE VODĚ 4. STANOVENÍ AMONIAKÁLNÍHO DUSÍKU A DŮKAZ AMONIAKU VE VODĚ 5.

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více