Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Verměřovice Kód části obce PRVK: Název obce: Verměřovice Kód obce (IČOB): (581119) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2: Jablonné nad Orlicí A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) V obci Verměřovice ( m n.m.) žije 687 trvale bydlících obyvatel a 90 rekreantů. Nachází se zde 208 nemovitostí (z toho 19 chalup), 3 chaty a 1 ubytovací zařízení. K roku 2015 se předpokládá 737 trvale bydlících obyvatel a 104 rekreantů. V k.ú. Verměřovice se nachází Přírodní rezervace Sutice a zasahuje sem Přírodní park Orlice. Obec je charakteristická zástavbou RD, má jeden 6-ti bytový dům, a několik meších podnikatelů, nachází se zde Podorlicko a.s. se zemědělskou výrobou (20 zaměstnanců), další pracovní příležitosti jsou v okolních obcích. Po roce 2004 bude dokončeno 22 nových rodinných domů (I. Etapa), dalších 20 RD je plánováno po roce Po roce 2002 je plánováno rozšíření zemědělské výroby výstavba kravínů na jižním okraji obce směrem na Dolní Čermnou, celkem cca 400 krav. C. PODKLADY Informace OÚ Verměřovice Informace VaK Jablonné nad Orlicí a.s. Dokumentace k ÚŘ Rodinné domy Na Skalách (8/2000) Dotazník k PRVKÚC Generel kanalizací obcí Sdružení Orlice Verměřovice (10/1994) ÚP obce Verměřovice (11/2000) Realizační projekt OP vodního zdroje, Orlická skupina OP, část 1. prameniště Suchý vrch, Hynkovice a Kozinec (3/2001) Realizační projekt OP vodního zdroje, Orlická skupina OP, část 2. jímací území Lubník, Vyšehrad a Jablonský les (3/2001) D. VODOVODY D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Vodovod - současný stav Verměřovice Jedná se o skupinový vodovod Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí Mistrovice Vedralovice Verměřovice Šedivec Nekoř Bredůvka Sobkovice, dále je vodovod Jablonné, který vznikl spojením vodovodních sítí Orlické skupiny a Jablonného nad Orlicí. Jedná se o poměrně komplikovaný systém zásobování pitnou vodou. Celý skupinový vodovod je řízen pomocí radiového systému RADOM. Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je VaK Jablonné nad Orlicí a.s. Velká část vodovodu byla uvedena do provozu v roce 1932, v Mistrovicích v roce Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel / rekreantů Jablonného nad Orlicí / - Jamné nad Orlicí / - Mistrovice / 165 Stránka 1 z 9

2 Verměřovice / 50 Šedivec / - Nekoř / - Bredůvka - 90 / - Sobkovice / 6 Celkem = Počtem zásobovaných obcí se jedná o jeden z největších skupinových vodovodů okresu. Pro zásobování je využito několika jímacích objektů, čerpacích a přečerpávacích stanic a vodojemů. Vodovodní síť je koncipována tak, aby umožňovala operativně řešit havárie na síti a rozkolísanou vydatnost vodních zdrojů. Skupinový vodovod Jablonné nad Orlicí je zásobován prostřednictvím tří gravitačních pramenišť, označených jako prameniště Suchý vrch, prameniště Hynkovice a prameniště Kozinec. Tyto zdroje jsou doplněny dvěma trubními studnami, vyhloubenými v lokalitách s místními názvy Vyšehrad (vrt J-6) a Lubník (vrt J-8a) v Jablonném nad Orlicí. Nejvzdálenějším jímacím objektem je vrt J-1 Jablonský les, který zásobuje pouze obec Verměřovice, ale prostřednictvím přečerpávací stanice Sutice je možné jej napojit na celou soustavu Orlické skupiny. Od těchto zdrojů vody jsou vedeny hlavní řady do: - vodojemu Jablonné nad Orlicí o objemu 750 m3; - vodojemů Jamné nad Orlicí o objemech100 m3, 500 m3 a 150 m3; - vodojemu Verměřovice Sutice o objemu 200 m3; - vodojemu Mistrovice o objemu 150 m3. Z vodojemů jsou vedeny propojovací řady sloužící k propojení celého skupinového vodovodu: - z vodojemu Jablonné nad Orlicí do vodojemu Mistrovice a naopak; - z vodojemu Mistrovice do vodojemu Nekoř 150 m3; Z jednotlivých vodojemů jsou hlavními zásobovacími řady napájeny rozváděcí řady v jednotlivých napojených obcích. Zdroj vody - současný stav Zdroje vody skupinového vodovodu Jablonné nad Orlicí: - kvartérní zvodeň (prameniště Suchý vrch, Hynkovice a Kozinec), jejímž kolektorem jsou hlinitokamenité sutě a pásmo připovrchového rozpojení puklin podložního krystalinika (hydrogeologický rajón 642 Krystalinikum Orlických hor); - spodnoturonsko-cenomanská zvodeň (vrty J-6 Vyšehrad a J-8a Lubník), jejímž kolektorem jsou sedimentární horniny jablonské synklinály, náležející k hydrogeologickému rajónu 426 Kyšperská synklinála; - střednoturonská zvodeň (vrt J-1 Jablonský les), jejímž kolektorem jsou sedimentární horniny střední části hydrogeologického rajónu 426 Kyšperská synklinála. Popis jímacích objektů: Prameniště Suchý vrch a Hynkovice: Tato prameniště jsou rozptýlena na západních svazích Suchého vrchu (kóta 994,7 m n.m.) na ploše cca 30 ha. Jímací objekty mají charakter jímacích zářezů, kterými jsou podchyceny rozptýlené pramení vývěry. Voda je svedena do pramenních a sběrných jímek. Celé jímaní bylo vystavěno počátkem 20. století. Do jedné pramenní jímky jsou zpravidla svedeny 2 až 8 zářezů. Vzdálenost těchto zářezů od jímky je až 150 m. Aktivní délka zářezů je od jednotek metrů až do 76 m. Zářezy jsou konstruovány převážně z děrovaných kameninových trubek průměru 100 mm, případně z eternitových trubek průměru 70 mm. Koncové části jsou vyloženy kameny. Předpokládaná hloubka uložení potrubí je 2 4 m. Pramenní jímky jsou podzemní, betonové, dělené, zpravidla uzavřené litinovým poklopem (výjimkou je jímka č. XV, která není z povrchu patrná). V terénu bylo na podkladě původní dokumentace fyzicky nalezeno a geodeticky zaměřeno celkem 14 pramenních jímek prameniště Suchý vrch a 2 pramení jímky prameniště Hynkovice. Podzemní vody jsou z jímek I až XIII svedeny přes odradonovací stanici do vodojemu pod prameništěm Suchý vrch. Podzemní vody z jímek XIV až XVI (prameniště Hynkovice jsou odvedeny gravitačním potrubím do vodojemu v Jamném nad Orlicí. Prameniště Kozinec: Podzemní voda je podchycena jímacím zářezem umístěným cca 50 m v depresi ssv. od pramenní jímky. V jímce je zároveň umístěn odkyselovací filtr. Technická dokumentace k jímacímu objektu se nedochovala. Vrt J-8a Lubník: Vrt, nacházející se na severozápadním okraji Jablonného nad Orlicí, byl vyhlouben v roce 1977 jako náhrada za dosavadní vodárenský vrt J-8, který byl ve špatném technickém stavu a docházelo ke kontaminaci křídové zvodně kvartérními vodami. Je 85 m hluboký a vystrojen je ocelovou zárubnicí průměr 377/324 mm s perforovaným úsekem v hloubce m. Hladina podzemní vody je volná, zakleslá v hloubce cca 30 m pod terénem Vrt J-6 Vyšehrad: Vrt, nacházející se na jižním okraji Jablonného nad Orlicí, byl vyhlouben v roce 1962 a je hluboký 43,2 m. Vystrojen je ocelovou zárubnicí průměr 324 mm s perforací v hloubce 20 43,2 m. Hladina podzemní vody je volná, nacházející se v hloubce cca 6 m pod terénem. Vrt J-1 Jablonský les: Vrt se nachází cca 800 m severovýchodně od zástavby Orlice, části města Letohrad. Byl vyhlouben v roce 1976, Stránka 2 z 9

3 jeho hloubka je 13,5 m a vystrojen je ocelovou zárubnicí průměr 377 mm s perforovaným úsekem v hloubce 10 13,5 m. Vydatnost jímacích objektů: Prameniště Suchý vrch a Hynkovice: Vydatnost obou pramenišť výrazně kolísá v závislosti na podnebních srážkách. V období zvýšených stavů podzemních vod kapacita značně převyšuje spotřebu a část vody odchází přepadem. Tato prameniště zajišťují více jak ze 2/3 produkci vyrobené vody pro vodovod Orlická skupina. Souhrnná vydatnost prameniště Suchý vrch kolísá od 6 15 l/s, u prameniště Hynkovice je to 0,2 až 0,4 l/s (maximální vydatnost může být až 3 l/s). Prameniště Kozinec: Vydatnost v závislosti na podnebních srážkách kolísá od několika desetin po cca 2 l/s. Vrt J-8a Lubník: Hydrodynamickým testováním vrtu, podchycujícího spojenou spodnoturonsko-cenomanskou zvodeň, byla stanovena využitelná vydatnost 9 l/s. Vrt V-6 Vyšehrad: Hydrodynamickým testováním vrtu, podchycujícího spodnoturonskou a cenomanskou zvodeň, byla ověřena vydatnost 4,4 8 l/s při snížení hladiny vody na stav 7,1 až 25,1 m. Vrt J-1 Jablonský les: Využitelná vydatnost vrtu činí 5 l/s. Jakost vody: Prameniště Suchý vrch: Jímaná voda je měkká (1,7 N), slabě mineralizovaná (50 mg/l), typu Ca SO4 NO3, kyselé reakce. Voda svým chemickým složením neodpovídá platné vyhlášce č.252/2004 Sb. a č. 307/2002 Sb. Kritickými složkami dlouhodobě zhoršujícími jakost vody jsou tyto ukazatele: - nejvyšší mezná hodnota berylium (Be) - mezná hodnota hliník (Al), radon 222(Rn), reakce vody (ph), mangan (Mn) Přítomnost těchto složek zhoršujících jakost je daná původem vody. Tyto složky jsou přírodního původu a do vody se dostávají rozpouštěním a emanací z horninového prostředí. Detekováno bylo i občasné biologické a mikrobiologické znečištění, které souvisí nejspíše s nedostatečným zabezpečením jímacích objektů, případně typem jímání. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb., zařazujeme vodu do kategorie upravitelnosti A2, tj. vody vyžadující m.j. dezinfekci, odkyselení a odradonování. Prameniště Hynkovice: Jímaná voda je měkká (1,5 N), slabě mineralizovaná (50 mg/l), typu SO4 HCO3 NO3 PO4, kyselé reakce. Voda svým chemickým složením neodpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb. Kritickými složkami dlouhodobě zhoršujícími jakost vody jsou tyto ukazatele: - nejvyšší mezná hodnota berylium (Be) - mezná hodnota hliník (Al), radon 222(Rn), reakce vody (ph), mangan (Mn) Přítomnost těchto složek zhoršujících jakost je daná původem vody. Jímaná voda je hygienicky zabezpečována chlorací a upravována odkyselením. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb., zařazujeme vodu do kategorie upravitelnosti A2, tj. vody vyžadující m.j. dezinfekci, odkyselení a odradonování. Prameniště Kozinec: Jímaná voda je měkká (2,1 N), slabě mineralizovaná (60 mg/l), typu SO4 HCO3 NO3 F, kyselé reakce. Voda svým chemickým složením neodpovídá platné vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Kritickými složkami dlouhodobě zhoršujícími jakost vody jsou tyto ukazatele: - nejvyšší mezná hodnota berylium (Be) - mezná hodnota hliník (Al), reakce vody (ph), mangan (Mn) Přítomnost těchto složek zhoršujících jakost je daná původem vody. Ve vodě jsou přítomny v nižších koncentracích i složky indikující antropogenní znečištění (dusíkaté látky, NEL). Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb., zařazujeme vodu do kategorie upravitelnosti A1, tj. vody vyžadující dezinfekci a odkyselení. Ve všech třech případech je nejzávažnější složkou snižující jakost vody zejména berylium a hliník. Tyto látky vykazují toxické vlastnosti. Berylium způsobuje dermatózy a hliník je nebezpečný svými neurotoxickými účinky. Vzhledem k toxicitě těchto prvků bude nutné podrobné a pravidelné hydrochemické sledování jednotlivých pramenů. Na podkladě získaných údajů bude možné navrhnou potřebná opatření. Vrt J-8a Lubník: Voda jímaná vrtem J-8a Lubník je z chemického hlediska zásadité reakce, středně tvrdá, Ca-HCO3 typu, s obsahem rozpuštěných látek okolo 250 mg/l. Ostatní základní charakteristiky, případně vývojové trendy jsou následující: - průměrná reakce vody po celé hodnocené období činí ph 7,5; kolísající v rozmezí ph 7,3 7,7 s ojedinělými výkyvy k ph 7,3 až 8; - hodnota vodivosti se pohybuje převážně v rozmezí ms/m, od roku 1995 se stálým vývojovým trendem; Stránka 3 z 9

4 - průměrný obsah železa 0,64 mg/l je ovlivněn ojediněle stanovenou mimořádně vysokou koncentrací 5,42 a není zcela objektivní. Podle vzorkování prokazatelně surové vody v roce 2000 je obsah železa v jímaných vodách nízký (<0,07 mg/l Fe) a dalším sledováním je nutné vyloučit případně negativní ovlivnění sítí; - průměrná koncentrace dusičnanů za posledních pět let je cca 21 mg/l NO3-, vývoj je poměrně stálý vyšší hodnoty, max. 35 mg/l NO3-, byly zjišťovány v období ; - přítomnost těkavých organických látek (trichlorethylen) v podzemních vodách jímacího území Lubník, která má souvislost s kontaminací horninového prostředí a mělké kvartérní zvodně v bývalém závodě TESLA, je v současné době limitujícím faktorem jejich vodárenského využívání. Havarijní znečištění TCE bylo poprvé dokumentováno v roce 1989, při testování nově vyhloubeného vrtu J-8b. Vstupní koncentrace TCE se zde pohybovala v tisících µg/l, protože však vztah znečištění a výše vodárenského odběru je v území Jablonného nad Orlicí velmi těsný, došlo po odstavení vodárenských vrtů (J-8a Lubník a J-6 Vyšehrad) k rychlému poklesu obsahu TCE na jednotky µg/l. Za podmínky trvalého sanačního čerpání v závodě ELTES CZ došlo k poklesu a stabilizaci koncentrací TCE do té míry, že vrt J-8a může být od roku 1995 omezeně využíván, (doporučený maximální odběr je 5 l/s). Příznivý vývoj od roku 1995 byl částečně narušen v roce 1999, kdy byl TCE detekován v koncentraci do 1 µg/l, tj. s rezervou vyhovující podmínkám pro pitnou vodu. V roce 2000 nebyl TCE zjištěn; - bakteriologická závadnost byla zjištěna pouze v jenom případě, kdy nelze vyloučit chybu při vzorkování; - objemová aktivita radonu 222 je nízká (17,3 29 Bq/l), žádná opatření ke snížení ozáření z vody nejsou nutná. Po chemické stránce hodnotíme současnou jakost vody jímané vrtem J-8a Lubník jako vyhovující vyhlášce č. 252/2004 Sb. Výrazným rizikovým faktorem jsou však chlorované etény. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. zařazujeme v současné době vodu do kategorie A1. Vrt J-6 Vyšehrad: Voda jímaná vrtem J-6 Vyšehrad je chemicky stejného tylu jako podzemní voda jímacího území Lubník (vrt J-8a). Obsahuje však vyšší koncentrace dusičnanů (průměrně okolo 34 mg/l NO3-) a železa (průměr 0,5 mg/l Fe je ovlivněn ojediněle stanovenou hodnotou 4,9 mg/l). Kontaminace trichlorethylenem se od roku 1995 ustálila na hodnotách 5-10 µg/l TCE. Přibližně v 75 % vzorků je zjišťováno mikrobiologické znečištění. Po chemické stránce hodnotíme současnou jakost vody jímané vrtem J-6 Vyšehrad jako vyhovující vyhlášce č. 252/2004 Sb.. Výrazným rizikovým faktorem jsou však chlorované etény. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. zařazujeme v současné době vodu do kategorie A1. Vrt J-1 Jablonský les: Z chemického hlediska je voda jímaná vrtem J-1 Jablonský les zásadité reakce, tvrdá, Ca-HCO3 typu, s obsahem rozpuštěných látek cca 300 mg/l. Ostatní základní charakteristiky vody a vývojové trendy (vrt je využíván od roku 1990) jsou následující: - reakce vody obvykle kolísá v rozmezí ph 7,3 7,8 s ojedinělými výkyvy k ph 7; - hodnota vodivosti se pohybuje okolo 48 ms/m, patrný je vzrůstající vývojový trend; - průměrný obsah železa činí 0,28 mg/l a je ovlivněn jednorázově stanovenou vysokou hodnotou 1,3 mg/l Fe (ze 7 stanovení byla mezná hodnota dosažena nebo překročena 3x); - koncentrace dusičnanů se pohybuje obvykle mezi mg/l, patrný je však velmi slabě vzrůstající trend; - specifické organické látky a těžké kovy jsou ve vodách dokumentovány ve velmi nízkých koncentracích, obvykle nedosahují meze detekce použitých analytických metod; - znečištění těkavými organickými látkami nebylo v těchto vodách nikdy detekováno; - ve vodě jsou obvykle přítomny psychrofilní bakterie, v množství nedosahujícím mezné hodnoty; - objemová aktivita radonu 222 je nízká (cca 11 Bq/l) a žádná opatření ke snížení ozáření z vody nejsou nutná. Po chemické stránce hodnotíme jakost vody jímané vrtem J-1 Jablonský les jako plně vyhovující vyhlášce č. 252/2004 Sb. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. zařazujeme vodu do kategorie A1. Doplňující údaje: V jímacím území Lubník se nacházejí další hydrogeologické objekty: - původní vodárenský vrt J-8, proveden v roce 1962, hloubka 78 m, vydatnost cca 6 l/s, který není v současné době využíván. Jeho napojení na vodárenský systém slouží v manipulační šachtici nad vrtem k převodu čerpané podzemní vody z vrtu J-8a; - vrt J-8b byl hlouben v září únoru 1989, hloubka 66 m, využitelná vydatnost 15 l/s (při současném odběru 9 l/s z vrtu J-8a). Pro zjištěnou kontaminaci podzemních vod trichlorethylenem nebyl vrt nikdy vodárensky vyžíván a slouží jako monitorovací; V jímacím území Jablonský les byl ve stejné době jako J-1 vyhlouben ještě jeden hydrogeologický průzkumný vrt a vystrojen jako definitivní trubní studna. Označený je J-2, hluboký je 87 m, vodárensky není napojen. Úhrnná využitelná vydatnost při současném využívání obou vrtů (J-1 a J-2, které se vzájemně ovlivňují), ověřená poloprovozní čerpací zkouškou, činí 10 l/s. Povolení k odběru vody a ochranná pásma: Rozhodnutí: ŽP/4029/2001/231.8-Vo/358 ze dne Množství: J-1 Jablonský les 10 l/s m3/rok J-6 Vyšehrad 5 l/s m3/rok J-8a Lubník 5 l/s m3/rok Platnost: do OP: 1. stupně Stránka 4 z 9

5 Platnost: na dobu neurčitou Rozhodnutí: ŽP/3800/2001/231.8-Vo/386 ze dne Množství: Prameniště Suchý vrch 15 l/s m3/rok Prameniště Hynkovice 0,4 l/s m3/rok Prameniště Kozinec 1,7 l/s m3/rok Platnost: do , pro prameniště Suchý vrch a Kozinec do OP: 1. stupně Platnost: na dobu neurčitou Úprava vody - současný stav Odkyselovací stanice Jamné nad Orlicí (Suchý vrch) je umístěna u objektu vodojemu a je tvořena dvěma filtračními žlaby, kde byla voda původně upravována filtrací přes odkyselovací hmotu. Pro zvýšení účinnosti procesu je nahrazen původní systém odkyselení chemickým procesem, a to dávkováním vápenné vody, která je připravována ve vyklizeném filtru, kde je možno umístit jednorázově cca 200 kg vápna. Míchání nádrže je prováděno ponorným čerpadlem uvnitř nádrže, k vyrovnán nepřesnosti v dávkování slouží akumulační nádrže. Objekt byl vybudován v roce 1931, technický stav je vyhovující. Odkyselení Kozinec je umístěna v samostatném objektu poblíž jímacího zařízení a vlastní odkyselení probíhá při filtraci gravitačně protékající vody přes mramorovou drť ve dvou betonových odkyselovacích žlabech. Kapacita úpravny je 1 l/s, vybudována byla v roce 1931, technický strav je vyhovující. Odradonování Suchý vrch jedná se o protiproudou ventilaci v koloně se sadou skrápěných mřížek a s nuceným proděním vzduchu. Zařízení je umístěno v objektu VDJ Jamné nad Orlicí I v samostatném objektu. Uvedeno do provozu bylo v roce 1994, kapacita úpravny je 20 l/s. Technický stav je vyhovující. Hygienické zabezpečení vody - dávkování chlornanu sodného prostřednictvím dávkovacích zařízení v objektech: - VDJ Mistrovice 150 m3 chlorátor Trutnov nepřetržitě - VDJ Jamné nad Orlicí 500 m3 chlorátor Trutnov nepřetržitě - VDJ Kozinec 80 m3 chlorátor Trutnov nepřetržitě - VDJ Sutice - Verměřovice chlorátor Šléz - VDJ Nekoř přechodně chlorátor Trutnov - PČS Sobkovice přechodně chlorátor Trutnov Doprava vody - současný stav PČS u VDJ Sutice: Jedná s o samostatnou ČS osazenou 3 horizontálními čerpadly. Jako akumulace je využita jedna komora VDJ o objemu 100 m3 a voda je čerpána do VDJ Mistrovice. Objekt byl vybudován v roce ČS u vrtu J-1 Jablonský les: Objekt byl vybudován v roce Armaturní šachta a ČS Lubník I21:17:28 Jedná se o armaturní šachtu původního systému vodovodu Jablonné nad Orlicí, která je umístěna v prameništi Lubník u vrtu J-8a. Prostřednictvím této ČS je dopravována voda z vrtu J-8a do VDJ 750 m3 v Jablonné nad Orlicí. Objekt byl vybudován v roce Armaturní šachta a ČS Lubník II Jedná se o novou armaturní šachtu vybudovanou v blízkosti nevyužívaného vrtu J-8. Voda je dopravována do VDJ Mistrovice. Objekt byl vybudován v roce ČS na vrtu J-6 Vyšehrad: Voda je čerpána do VDJ Jablonné nad Orlicí o objemu 750 m3. Objekt byl vybudován v roce Přečerpací stanice Sobkovice I: Objekt byl vybudován cca v roce Voda je dopravována (od odbočky řadu z Mistrovic do Bredůvky) do VDJ Sobkovice II (22 m3), z něj je voda dopravována do VDJ Sobkovice I (20 m3). V PČS Sobkovice I je přechodně umístěn chlorátor Trutnov. Přečerpací stanice Sobkovice II: Objekt byl vybudován cca v roce Z VDJ Sobkovice II je voda čerpána do výše položených částí Sobkovic. Skupinový vodovod Jablonné nad Orlicí (tzv. Orlická skupina) je propojen s vodovodní skupinou Líšnice Pastviny. Propojení je však využíváno jen zcela výjimečně. Vodojemy - současný stav Celý systém zásobování Orlické skupiny je vícepásmový. Jamné na Orlicí je zásobováno dvoupásmově z lokality Suchý vrch přes vodojemy 150 m3 (horní pásmo) a 100 m3, který je doplňován z vodojemu horního pásma a zásobuje zastavěnou část pravého břehu Jamenského potoka z Hynkovických zdrojů. VDJ Jamné nad Orlicí I: Jednokomorový zemní vodojem o objemu 150 m3 je umístěn na severovýchodním úbočí suchého Vrchu nedaleko Stránka 5 z 9

6 prameniště. U vodojemu je instalována odkyselovací stanice. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 724 m n.m. Dno vodojemu není známo. VDJ Jamné nad Orlicí II: Jedná se o přerušovací jednokomorový zemní vodojem o objemu 100 m3, který je umístěn v dolní třetině obce Jamné nad Orlicí v těsné blízkosti komunikace. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 500,20 m n.m. Dno vodojemu 495,70 m n.m. VDJ Jamné nad Orlicí: Před vodojemem 100 m3 je odbočení do vodojemu 500 m3 Jamné nad Orlicí, který je řadem PVC 225 mm a LT DN 300 propojen s vodojemem 750 m3 na opačné straně města Jablonné nad Orlicí, nad lokalitou Lubník. Vodojem Jamné nad Orlicí (2 x 250 m3) je situován na rozhraní k.ú. Jablonné nad Orlicí a Jamné nad Orlicí na okraji obce. Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem o objemu 2 x 250 m3. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Je zde umístěno chlorovací zařízení Trutnov. Max hladina 501,70 m n.m. Dno vodojemu 497,20 m n.m. VDJ Kozinec: Zdroj Kozinec má vlastní vodojem o objemu 80 m3, který leží na úbočí vrchu Na Ovčinách severně od města Jablonného nad Orlicí a zásobuje tzv. nižší tlakové pásmo města Jablonné nad Orlicí. VDJ je zemní jednokomorový, je v něm umístěno chlorovací zařízení Trutnov. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 452,20 m n.m. Dno vodojemu není známo. VDJ Jablonné nad Orlicí: Vodojem o objemu 750 m3 je umístěn severozápadně od města Jablonné nad Orlicí nad silnicí I/11. Jedná se o VDJ zemní jednokomorový, mimo zdrojů Jamné nad Orlicí je plněn z vrtů J-8a a J-6. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 500,20 m n.m. Dno vodojemu 495,70 m n.m. VDJ Verměřovice - Sutice: Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o objemu 200 m3, který leží severozápadně od Verměřovic v těsné blízkosti komunikace spojující Verměřovice a Mistrovice. Je v něm umístěno chlorovací zařízení Šléz. Vodojem je zásobován z vrtu J-1 Jablonský les. Jedna komora slouží jako akumulace pro ČS Sutice, která výtlakem plní VDJ Mistrovice 150 m3 (lze i opačně z VDJ Mistrovice do VDJ Verměřovice). Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 470,00 m n.m. Dno vodojemu není známo. VDJ Mistrovice: Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o objemu 150 m3, který je umístěn západně od města Jablonného nad Orlicí na návrší Blažkovského kopce. Z tohoto VDJ jsou zásobovány i VDJ Bredůvka, Šedivec, Nekoř, Sobkovice a část Líšnice. Ve vodojemu je umístěno chlorovací zařízení Trutnov. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 560,80 m n.m. Dno vodojemu 557,80 m n.m. VDJ Nekoř - Bredůvka: Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o objemu 150 m3, který leží severně od části obce Bredůvka při silnici Bredůvka Studené. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Přechodně je zde umístěno chlorovací zařízení Trutnov. Max hladina 522,50 m n.m. Dno vodojemu není známo. VDJ Šedivec: Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o objemu 15 m3, který leží severozápadně od obce Šedivec nad silnicí Šedivec - Žamberk. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 504,50 m n.m. Dno vodojemu není známo. VDJ Sobkovice I: Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o objemu 20 m3, který se nachází na severozápadním okraji obce Sobkovice za zemědělským areálem. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 588,50 m n.m. Dno vodojemu není známo. VDJ Sobkovice II: Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o objemu 22 m3, který se nachází na severozápadním okraji obce Sobkovice na konci místní komunikace. Objekt byl vybudován v roce Technický stav je vyhovující. Max hladina 602,20 m n.m. Dno vodojemu není známo. Vodovodní síť - současný stav Délka vodovodní sítě Verměřovice bez přípojek celkem: 9,563 km Počet přípojek: 222 ks, jejich celková délka 2,353 km Zhodnocení současného stavu Množství vody je pro stávající počet zásobovaných obyvatel dostatečné. Vodovod je zásobován vodou z vrtů J-1 Jablonský les, J-6 Vyšehrad, J-8a Lubník, z prameniště Suchý vrch, Hynkovice a zářezů Kozinec. Voda jímaná vrtem J-1 Jablonský les vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Voda jímaní vrtem J-6 vyhovuje citované vyhlášce č. 252/2004 Sb. Surovou vodu je nutné hygienicky zabezpečovat, rizikovým faktorem zůstává obsah chlorovaných eténů. Voda jímaní vrtem J-8a vyhovuje vyhlášce č.252/2004 Sb., rizikovým faktorem však zůstává obsah chlorovaných eténů. Voda Stránka 6 z 9

7 z pramenišť Suchý vrch, Hynkovice a Kozinec svým chemickým složením neodpovídá vyhlášce č.252/2004 Sb. a č. 307/2002 Sb. Kritickými složkami dlouhodobě zhoršujícími k jakost vody jsou ukazatele berylium, hliník, radon 222, reakce vody a mangan. Voda je upravována chlorací, odkyselením a v případě Suchého vrchu i odradonováním. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Pokrytí není zabezpečeno pro spotřebiště zásobované z VDJ Šedivec, Nekoř Bredůvka a Sobkovice. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí (je používáno ocelové i skleněné potrubí). Skupinový vodovod Jablonné nad Orlicí (tzv. Orlická skupina) je propojen s vodovodní skupinou Líšnice Pastviny. Propojení je však využíváno jen zcela výjimečně. Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu. Významnější odběratelé vody Název subjektu // Zdroj vody: vodovod, vlastní // Odběr 1999 (m3/rok) // Odběr 2000 (m3/rok) // Odběr 2015 (m3/rok) // Poznámka Podorlicko a.s., Mistrovice, středisko Verměřovice // vodovod // // // - // 20 zaměstnanců, 100 ks skotu, 220 ks prasat, na vlastní zdroj napojeno 300 ks skotu V roce 2008 byl vodovod Verměřovice rozšířen do nově budovaného sídliště Na Skále. D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ V souvislosti s předpokládanou výstavbou 22 RD (I. etapa k roku 2004, II. etapa po roce 2015 dalších 20 RD) bude na stávající vodovod napojeno dalších celkem cca 176 obyvatel. Nové kravíny by měly být napojeny na veřejný vodovod. V ÚP obce Verměřovice je navrženo: - rekonstrukce stávajících řadů, jejichž profily kapacitně nevyhovují - propojení levého a pravého břehu DN 100 přes Tichou Orlici - ve výhledu rozšíření VDJ Dle Koncepce VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. do roku 2005 je navrženo: - rekonstrukce rozvodného řadu Šedivec, délka 1 km (litina DN 100); - částečná rekonstrukce rozvodného řadu po Sobkovicích od ATS dolů po obci, délka 0,9 km, prodloužení vodovodu o 0,6 km až k OEZ, realizace v letech ; - rekonstrukce rozvodného řadu Nekoř Údolí, délka 0,5 km (výměna lpe za PVC 110 mm); - napojení VDJ a PČS Sobkovice na dispečink; - rekonstrukce svodu na prameništi Suchý vrch od pramene č.5 k VDJ 150 m3, délka 1,2 km (PVC 160 mm), realizace ; - rekonstrukce vodovodního řadu Jamné nad Orlicí od kostela 1,45 km (PVC 110 mm), realizace Navrhované řešení Zdroj vody: V důsledku podmíněně vyhovující až nevyhovující jakosti vody ve srovnání s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, navrhujeme: - opuštění zdrojů Suchý vrch, Hynkovice a Kozinec, resp. těch jejích částí, které se významně podílejí na nepřiznivé jakosti vod; - zlepšení podmínek ochrany zdrojů Lubník a Vyšehrad pro účely jejich zvýšeného využívání; - posílení vodovodu ze skupinového vodovodu č. 13 Letohrad, voda z nového vodojemu Letohrad bude výtlačným řadem dopravována voda do vodojemu Mistrovice tím bude posílen skupinový vodovod č. 8 Jablonné nad Orlicí. Do vodojemu Mistrovice bude voda dopravována také z ostatních zdrojů skupinového vodovodu Jablonné nad Orlicí (J-1 Jablonský les, J-6 Vyšehrad, J-8a Lubník). Úprava vody: V důsledku změny v zásobování vodou je navrženo vybudování úpravny vody skupinového vodovodu č. 13 u vrtu LT- 2 Letohrad - odstranění TCE a PCE. Na zdrojích J-1 Jablonský les, J-6 Vyšehrad, J-8a Lubník je navrženo zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Doprava vody: V důsledku změny současného stavu dopravy vody navrhujeme realizovat novou čerpací stanici o Q = 20 l/s l/s a H = 40 m, která bude umístěna na konci sítě Letohrad a bude dopravovat vodou do vodojemu Mistrovice. Dále bude v důsledku odpojení zdroje Suchý vrch nutno dopravovat vodou do horní části obce Jamné nad Orlicí. Navrženo je realizovat novou čerpací stanici o Q = 3 l/s a H = 230 m, která bude umístěna ve vodojemu Jamné nad Orlicí 2 x 250 m3 a bude dopravovat vodu zásobovacím řadem do horního vodojemu Jamné nad Orlicí I. Vodojemy: V důsledku změny koncepce v zásobování a nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody v roce 2015 navrhujeme přístavbu další komory vodojemu Mistrovice o objemu 250 m3. V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody v obcích Šedivec, Nekoř, Stránka 7 z 9

8 Bredůvka, Sobkovice v roce 2015 bude doprava vody do uvedených obcí zabezpečena i ze sítě skupinového vodovodu Jablonné nad Orlicí. Vodovodní síť: Součástí plánovaného rozvoje skupinového vodovodu je i návrh rekonstrukce stávajících vodovodních řadů. V důsledku nedostatečných dimenzí vodovodního potrubí nebo nevyhovujícího použitého materiálu potrubí se navrhuje výměna nevyhovujícího trubního materiálu za kapacitně vyhovující řady z PVC nebo v důležitých komunikacích tvárnou litinou. Jedná se o následující řady: - Jablonné nad Orlicí sklo DN 80 o délce 0,245 km, LT DN 40 až 60 o délce 3,486 km - Jamné nad Orlicí LT DN 40 až 60 o délce 4,835 km - Mistrovice LT DN 40 až 60 o délce 1,549 km - Verměřovice LT DN 40 až 60 o délce 3,059 km (v letech ) - Šedivec LT DN 100 o délce 0,666 km, LT DN 40 až 60 o délce 1,25 km - Nekoř, Bredůvka OC DN 50 o délce 0,933 km, LT DN 40 až 60 o délce 1,788 km - Sobkovice LT DN 40 až 60 o délce 1,641 km Do navrhovaného plánu rekonstrukce vodovodní sítě jsme zařadili úseky, které byly posouzeny jako nevyhovující, s respektováním požadavků provozovatele VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. S ohledem na plánované rozšíření zástavby navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o následující řady: - Jablonné nad Orlicí PVC DN 100 o délce 1 km - Mistrovice PVC DN 100 o délce 0,35 km - Verměřovice PVC DN 100 o délce 0,7 km (v letech ) - Šedivec PVC DN 100 o délce 0,2 km - Nekoř PVC DN 100 o délce 1,3 km - Sobkovice PVC DN 100 o délce 0,15 km. D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jablonné nad Orlicí bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody cisternami ze skupinového vodovodu Lanškroun (odběrný profil Dolní Čermná, vzdálenost do 2 km), z neporušené části skupinového vodovodu v kilometráži před poruchou, případně dovozem pitné vody z vrtu LT-2 Letohrad (vzdálenost do 4 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. E. KANALIZACE A ČOV E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Kanalizace - současný stav V obci Verměřovice je vybudována jednotná kanalizace, která byla postavena v letech 1950 a Vlastníkem i provozovatelem je Obec Verměřovice. Jedná se o 2,520 km betonového potrubí. Technický stav stok není známý. Počet přípojek je 147 ks. Odpadní vody z kanalizace odtékají do Tiché Orlice. Počet přípojek: 147 ks Celková délka kanalizace: 2,52 km. Čištění odpadních vod - současný stav V obci není centrální ČOV. Nachází se zde ČOV pro MŠ a ZŠ. Odpadní vody jsou zachycovány v 60 ks bezodtokových jímek a 151 ks septiků. Odpadní vody ze septiků jsou kanalizací odváděny do Tiché Orlice, hydrologické pořadí (Q355 = 0,41 m3/s). Odpadní vody z jímek jsou odváženy na pole (okolí 5 km). Technický stav jímek je různý. ČOV AS NIKKOL 6 + LAPÁK TUKU AS FAKU 2: Charakteristika: mechanicko- biologická ČOV + lapák tuku Počet připojených obyvatel: 82 Vlastník: Obec Verměřovice Provozovatel: Obec Verměřovice Uvedení do provozu: 2000 Odkanalizované lokality: MŠ a ZŠ ve Verměřovicích Druh kanalizace: splašková Dotčený recipient: kanalizace,tichá Orlice, Stránka 8 z 9

9 Likvidace produktů ČOV: kal: v zemědělství V roce 2008 byla vybudována lokální kanalizace pro nově budované sídliště Na Skále. E.2 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU Navrhované řešení Stávající jednotná kanalizace v obci (vybudovaná v akci Z) bude zrevidována, vyvložkována a i nadále bude využita jako jednotná kanalizace. Na pravém břehu Tiché Orlice bude osazen dešťový oddělovač a odpadní vody budou po oddělení dešťových vod odváděny výtlakem na centrální ČOV. Nově je navržena výstavba splaškové kanalizace o celkové délce cca 3,8 km a ČS (do 10 l/s, výtlačná výška do 10 m) s odvedením odpadních vod od většiny obyvatel obce na novou centrální mechanicko-biologickou ČOV pro 750 ekvivalentních obyvatel. Doporučujeme mechanicko biologickou čistírnu s nízko nebo středně zatěžovanou aktivací s úplnou nebo částečnou aerobní stabilizací kalu, aktivace s jemnobublinnou aerací s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a separací kalu v dosazovací nádrži. Výstupní garantované parametry musí splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Odtok z ČOV bude zaústěn do Tiché Orlice. Kaly z ČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Jablonné nad Orlicí. Do vybudování nové kanalizace a centrální ČOV budou u nové bytové zástavby v severní části obce realizovány domovní ČOV a odpadní vody budou odváděny stávající kanalizací a vypouštěny do recipientu s podmínkou výhledového přepojení na nově vybudovanou centrální čistírnu odpadních vod. V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel: - na ČOV na DČOV na septiky se zemním filtrem na jímky - 0 AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Popis: Změna PRVK 2012 Stránka 9 z 9

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5305.011.01 Název obce: Červená Voda Kód obce (IČOB): 02076 (580015) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1236 (5305) Název ORP3: Králíky Kód OPOU2 ČSÚ: 53051

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Dolní Čermná. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dolní Čermná. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dolní Čermná Kód části obce PRVK: 3611.5306.021.01 Název obce: Dolní Čermná Kód obce (IČOB): 02888 (580112) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1244 (5306) Název ORP3: Lanškroun Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jaroměř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jaroměř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jaroměř Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5206.027.01 Název obce: Jaroměř Kód obce (IČOB): 05733 (574121) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5206 (5206)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Vývoj hladin podzemních vod v závislosti na množství čerpaných vod za rok 2014

Vývoj hladin podzemních vod v závislosti na množství čerpaných vod za rok 2014 Vývoj hladin podzemních vod v závislosti na množství čerpaných vod za rok 2014 TR2 Trpík zásobující sk. vodovod Damníkov - Trpík - Luková - Anenská Studánka - Rudoltice - Lanškroun TR3 Trpík zásobující

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv. PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝZKUMU ŘEŠENÍ DEGRADACE JAKOSTI PITNÉ VODY PŘI JEJÍ AKUMULACI, PROJEKTEM NAZV 1G552 Ing. Jana Hubáčková, CSc. 1), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 2), RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 3) &

Více

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši:

Valnou hromadou Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo pro rok 2007 stanoveno vodné a stočné v této výši: Výroční zpráva 27 1 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/23 v registru zájmových sdružení právnických osob

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA RAKOVNÍK 2015 1. ÚVOD... 3 2. VODOVODY... 3 2.1. ZDROJE A ÚPRAVNY VODY... 5 2.2. VODOVODNÍ SÍŤ... 7 2.3. ÚDRŽBA A OPRAVY... 8 2.4. KVALITA DODÁVANÉ VODY...

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Litovel. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Litovel. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Litovel Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_01_41367 Název obce: Litovel Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Příloha č. 1 Definice výkonových ukazatelů. Verze k 15. 6. 2010

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Příloha č. 1 Definice výkonových ukazatelů. Verze k 15. 6. 2010 Praktická příručka Smluvní výkonové v oboru VaK ČR Verze k 15. 6. 2010 Příloha č. 1 výkonových ukazatelů MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více