O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í"

Transkript

1 *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: Sp.zn.: OZZL 40915/2014/stgy R O Z H O D N U T Í o schválení základní zprávy a o změně integrovaného povolení Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění A. podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci právnické osobě Schiedel s. r. o., se sídlem Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO schvaluje základní zprávu pro zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv kterou provozovatel vypracoval podle 4a zákona o integrované prevenci. B. podle 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění integrované povolení č. j.: KUJCK 157/2007 OZZL/18/Fl/R ze dne , ve znění nepodstatné změny č. 1, vydané pod č. j. KUJCK 28141/2008 OZZL/3/Fl/R ze dne , nepodstatné změny č. 2 vydané pod č. j. KUJCK 677/2011 OZZL/4/Fl ze dne a nepodstatné změny č. 3 vydané pod č. j. KUJCK 5309/2011 OZZL/3/Fl ze dne (dále jen integrované povolení ), vydané právnické osobě Schiedel s. r. o., se sídlem Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO (dále jen provozovatel ) pro zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv (dále jen zařízení ) následovně: 1. V části Popis zařízení a umístění zařízení: se - před odstavec s názvem Tunelová pec č. 1 vkládá nadpis ve znění Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den, - z odstavce s názvem Tunelová pec č. 1 vypouští text o jednotkovém výkonu 65 kw a text o jednotkovém výkonu 63 kw, za slovo chladící. se vkládá nová věta ve znění Instalovaný tepelný příkon je 3,255 MW., za slova pec č. 2. se vkládá nová věta ve znění Spaliny jsou dále využívány ve spalinovém kotli, který slouží Strana 1 (celkem 8)

2 pro ohřev vody pro vytápění závodu a ohřev TUV. a na konec odstavce se vkládá nová věta ve znění Tunelová pec č. 1 je od prosince 2013 odstavena z provozu., - z odstavce s názvem Tunelová pec č. 2 vypouští text o jednotkovém výkonu 65 kw a text o jednotkovém výkonu 63 kw, za slovo chladící. se vkládá nová věta ve znění Instalovaný tepelný příkon je 2,067 MW., za slova pec č. 1. se vkládá nová věta ve znění Spaliny jsou dále využívány ve spalinovém kotli, který slouží pro ohřev vody pro vytápění závodu a ohřev TUV. a na konec odstavce se vkládá nová věta ve znění Tunelová pec č. 2 je od roku 1988 dlouhodobě odstavena z provozu., - v odstavci Vozokomorová pec původní číslovka 50 nahrazuje číslovkou 42, označení 2268 kw se nahrazuje označením 2,268 MW a slovo Projektovaní se nahrazuje slovem Projektovaná, - před odstavec s názvem Tříkanálová sušárna vkládá nadpis ve znění Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW, - v názvu odstavce Tříkanálová sušárna slovo Tříkanálová nahrazuje slovem Pětikanálová, slovo tři se nahrazuje slovem pět, text tepelném výkonu kw se nahrazuje textem jmenovitém tepelném příkonu 2,00 MW a vypouští se text v závorce (od roku 2004 odstaven přívod zemního plynu), - za odstavec s nově vzniklým názvem Pětikanálová sušárna vkládá nový odstavec ve znění: Balící rám Erapa EL 1300 balička s navlékáním pytlů pro balení hotových výrobků na paletách. V zařízení je spalován zemní plyn a přímým ohřevem fólie dojde k jejímu smrštění. Instalovaný tepelný příkon zařízení je 0,53 MW (bez výduchu do vnějšího ovzduší)., - před odstavec s názvem Odprašovací soustava dopravních cest - drcení vkládá nadpis ve znění Popis dalších zařízení, - v odstavci Odprašovací soustava dopravních cest - drcení za označení jednotky mg/m 3 doplňuje text v závorce ve znění (bez výduchu do vnějšího ovzduší), - v odstavci Odprašovací soustava dopravních cest mletí za označení jednotky mg/m 3 doplňuje text v závorce ve znění (bez výduchu do vnějšího ovzduší), - v odstavci Dílny vypouští slovo truhlářské a věta Truhlářská dílna je v současné době mimo provoz. a za označení 1000 W se doplňuje nová věta ve znění V budově dílen je i expediční sklad kompletačního materiálu včetně kanceláře technika prodeje komínů., - v odstavci Volnoprostorová sušárna číslovka 50 nahrazuje číslovkou 100, - za odstavec Záložní zdroj elektrické energie doplňuje nový odstavec ve znění: Budova vrátnice slouží k ostraze závodu. Sledování kamerovým systémem. Sociální zázemí pro pracovníky ostrahy., - odstavec Výdejna jídel včetně textu vypouští, - odstavec Lapač tuků včetně textu vypouští, - v odstavci Řezárna a lepírna hotových výrobků slovo dianástrojů nahrazuje textem diamantových nástrojů a předložka z se nahrazuje předložkou v, - v odstavci Sklad pohonných a provozních hmot původní text Bencalor (projektovaná kapacita 16 m 3 ) nahrazuje textem Chemowerk (projektovaná kapacita 5 m 3 ) a vypouští se poslední věta ve znění Provozovatel realizuje v období I. čtvrtletí 2011 výměnu stávající nádrže typu Bencalor (projektovaná kapacita 16 m 3 ) za novou s projektovanou kapacitou 5 m 3., - odstavec Lokální topidla na zemní plyn včetně doprovodného textu nahrazuje novým odstavcem ve znění: Spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším laboratoř, opravna tunelových vozů, mísírna a přípravna, garnýrovna, třídění, administrativní budova, šatny, zámečnická dílna, opravna motorových vozidel, fugenkit a lepení výrobků, - v odstavci Míchačka na BaCO 3 a H 2 O za chemický vzorec BaCO 3 doplňuje text ve znění a shromažďovací místo znečištěných prázdných obalů, - v odstavci Sklad surovin pro výrobu tmelu za slovo v zásobnících doplňuje text v závorce ve znění (včetně malých přepravních obalů) a za slovem vzdušiny se vypouští čárka a text,malý nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, - v odstavci Studny text může být dle potřeby využívána jako technologická pro zvlhčování vyráběné směsi keramických surovin na hrazuje textem ve znění je využívána jako technologická pro zvlhčování vyráběné směsi keramických surovin. Voda je čerpána do nádrží vodního hospodářství, které jsou umístěné ve 3. patře. Voda je chemicky upravena chlornanem sodným. Množství čerpané vody je měřeno vodoměrem a je vedena provozní evidence., Strana 2 (celkem 8)

3 - v odstavci Dům č. p. 80 mezi slova umístěny a bytové vkládá text kanceláře vedení závodu a ve 2. patře jsou a text Po přestavbě bude budova sloužit pro administrativní zázemí závodu. se nahrazuje textem Slouží jako administrativní a sociální zázemí závodu., - v odstavci s výčtem parcelních čísel v označení Schiedel a.s., závod Zliv zkratka a.s. nazhrazuje zkratkou s. r. o., vypouští se parcelní čísla 98/6, 98/12, 98/13, 98/16, 98/18, 98/20, 98/21, 128, 424, za číslo 425 se doplňuje číslo 1477, za číslo 2255/1 se doplňuje číslo 2258/1, za číslo 2275 se doplňuje řada čísel 2331/3, 2343/2, 2343/31, za číslo 3311/9 se doplňuje číslo 3311/10, za číslo 3382 se doplňuje číslo 3413 a v adrese se číslo 738 nahrazuje číslem V oddíle A. Emisní limity v části A.1. Ovzduší a) v bodu A.1.1 se - původní označení Emisní limity a další podmínky provozování: nahrazuje označením Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den (tunelová pec č. 1 mimo provoz, tunelová pec č. 2 mimo provoz, vozokomorová pec), - původní tabulka včetně poznámek pod ní nahrazuje novou tabulkou a poznámkami následovně: Pozn.: Emisní limity [mg/m 3 ] Vztažné TZL SO 2 NO X CO VOC podmínky * B * platí od vztažné podmínky B = koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu, po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za kalendářní rok a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření - měření emisí tunelových pecí č. 1 a č. 2 nebude po dobu dlouhodobého odstavení z provozu prováděno a první autorizované měření emisí u nich provozovatel zajistí do 1 měsíce od znovuuvedení do provozu, b) body A.1.2 a A.1.3 se vypouští, c) bod A.1.4 se - nově označuje jako bod A.1.2, - původní označení Emisní limity a další podmínky provozování: nahrazuje označením Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW (pětikanálová sušárna), - původní tabulka včetně poznámek pod ní nahrazuje novou tabulkou a poznámkami následovně: Zdroj znečišťování Pětikomorová sušárna (2,00 MW; ZP) Emisní limity [mg/m 3 ] NO x CO TZL 200 (do včetně) 100 (do včetně) 100* (od ) 50 (od ) 50 Pozn.: * pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m -3 - specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3% - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za 3 kalendářní roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření - emisní limity NO x a CO se neměří po dobu odstavení přídavného hořáku z provozu, d) body A.1.5 až A.1.9 se vypouští, Strana 3 (celkem 8)

4 e) se vkládá nový bod ve znění: A.1.3 Spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším (laboratoř, opravna tunelových vozů, mísírna a přípravna, garnýrovna, třídění, administrativní budova, šatny, zámečnická dílna, opravna motorových vozidel, fugenkit a lepení výrobků) Provozování včetně servisu, kontrol technického stavu a údržby, bude prováděno podle pokynů a doporučení výrobce. Záznam o plnění této povinnosti bude součástí provozní evidence.. 3. V oddíle B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti. v bodu B.1 se slovo přípravky nahrazuje slovem směsmi. 4. V oddíle C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady. se - v bodu C.2 v poslední větě text budou označeny nahrazuje textem nebo jejich shromažďovací místa je nutné označit, - body C.4 a C.5 vypouští, - bod C.6 nově označuje jako bod C.4 a slovo nátěry se nahrazuje slovem nátěrům, - bod C.7 nově označuje jako bod C.5 a původní text se nahrazuje textem ve znění Provozovatel do termínu aktualizuje vnitřní směrnici pro nakládání s odpady.. 5. V oddíle D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. se - v bodu D.1 vypouští text 1 x ročně a za slovo hospodářství se vkládá čárka a text ve znění a to 1 x za 3 roky u vedoucích pracovníků a 1 x ročně u ostatních zaměstnanců, - body D.2 a D.3 vypouští, - bod D.4 se nově označuje jako bod D.2 a původní text se nahrazuje novým textem ve znění: Provozovatel bude zařízení provozovat v souladu s Provozním řádem, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen provozní řád ). Provozovatel do termínu krajskému úřadu předloží ve dvou výtiscích zpracovanou aktualizaci provozního řádu.. 6. V oddíle E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se bod E.3 vypouští. 7. V oddíle G Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka. se v bodu G.3 zkratka a.s. nahrazuje zkratkou s. r. o.. 8. V oddíle H Způsob monitorování emisí a přenosů. se - vypouští text: Měření objemu: výpočtem b) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod:, - v bodu H.1.2 původní text Monitorovací vrt, parametry a četnost měření: nahrazuje textem Odběmá mista monitoringu podzemních vod (monitorovací objekty MV 2, MV 3, MV 4, MV 5 a PV 13): a původní tři tabulky se nahrazují novými tabulkami následovně: Vrt MV 2, MV 5, PV 13 Parametr Četnost Ba +, NH 4 +, CHSK Mn, ph, teplota vody, hladina podzemní vody 1 x ročně (jaro nebo podzim) Vrt MV 3 Parametr C 10 -C 40, Ba 2+, NH + 4, CHSK Mn, ph, teplota vody, hladina podzemní vody Četnost 1 x ročně (jaro nebo podzim) Strana 4 (celkem 8)

5 Vrt MV 4 Parametr Četnost ph, elektrická vodivost, C 10 -C 40, RL, CHSK Mn, NH + 4, NO - 3, NO - 2, Cl -, F -, Cu, Fe, 1 x ročně (jaro nebo podzim) Mn, Ni, Zn, teplota vody, hladina podzemní vody - v bodu H.1.6 původní text nahrazuje novým textem ve znění Po provedené analýze budou oprávněnou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních vod s hodnotami získanými předchozím sledováním a metodickým pokynem MŽP Indikátory znečištění, zveřejněném ve věstníku MŽP v lednu 2014, částka 1. Bude-li zjištěna anomálie, bude provedeno kontrolní měření a v případě potvrzení výsledků bude neprodleně provedeno posouzení a vyhodnocení. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, bude neprodleně provedeno nápravné opatření., - v bodu H.2 slovo studní nahrazuje slovem studně, text a S2 se vypouští a slovo vodoměry se nahrazuje slovem vodoměrem. 9. V oddíle CH Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. Se v bodu CH.1 mezi slova budou a předávány vkládá text ve znění formou zprávy v elektronické podobě. 10. Před oddíl J se do středu dokumentu vkládá označení III V oddílu J se - všechna původní označení písmenem J vypouští a ponechávají se pouze označení číselná, - v nově vzniklém bodu 2 původní text nahrazuje textem ve znění Povolení provozu zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv a jeho zdrojů znečišťování Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů., - nově vzniklé body 3 a 4 vypouští, - nově vzniklý bod 5 označuje jako bod 3 a text Krajský úřad schvaluje se nahrazuje textem Schválení dokumentu, - nově vzniklý bod 6 označuje jako 4 text Krajský úřad vydává provozovateli povolení se nahrazuje textem Povolení, - nově vzniklý bod 7 vypouští. 12. Za nové označení III. integrovaného povolení se doplňuje nová část označená IV. s textem ve znění Podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci krajský úřad provozovateli schvaluje základní zprávu, vypracovanou podle 4a zákona o integrované prevenci.. Odůvodnění Krajský úřad obdržel dne od právnické osoby Schiedel s. r. o., se sídlem Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO (dále jen provozovatel ), ohlášení plánované změny v provozu zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv, spočívající ve vzniku nových nebezpečných odpadů ( Jiné motorové, převodové a mazací oleje a Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky ), nevyjmenovaných v bodu C.4 integrovaného povolení, a v opravách tiskových chyb v psaní textu. Součástí předložené plánované změny zařízení byla podle čl. II odst. 4. zákona č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, též základní zpráva, jejíž zpracování provozovatel zajistil podle 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci. Základní zprávu vypracoval Mgr. Milan Horňák, místo podnikání Branka 417, Trhové Sviny, IČO , který je držitelem osvědčení s názvem Odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii s pořadovým číslem 1514/2002 vydaného rozhodnutím MŽP č. j. 5259/630/29939/01 ze dne Na základě ohlášení plánované změny bylo zjištěno, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně popisu zařízení a že je nutné provést změnu integrovaného povolení. Krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci. Strana 5 (celkem 8)

6 Dopisem Čj.: KUJCK 64223/2014/OZZL-4 (Sp.zn.: OZZL 40915/2014/stgy) ze dne krajský úřad provozovateli podle 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a zároveň podle 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci vyzval příslušné správní úřady, jejichž působnosti se změna dotýká, k zaslání svých vyjádření ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení. Ve stanovené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady krajského úřadu se závěrem, že k předložené změně integrovaného povolení není připomínek a že plánovaná změna nemá významný vliv na kvalitu ovzduší. Další vyjádření krajský úřad ve stanovené lhůtě neobdržel. Po provedeném řízení krajský úřad v bodu 1. tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení upravil popis zařízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinného od názvosloví, vypustil současnými právními předpisy již nepoužívané kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, provedl převody tepelných výkonů na tepelné příkony a opravy tiskových chyb při psaní textu předcházejících změn integrovaného povolení, dále upřesnil provozovatelnost některých technologií, doplnil popis o nová technologie, provedl upřesnění o odvody spalin a aktualizoval parcely, na kterých je zařízení provozováno. V bodu 2. krajský úřad upravil emisní limity a další podmínky provozování zdrojů znečišťování ovzduší. U průmyslové činnosti Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den byla provedena úprava emisních limitů podle požadavků vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (příloha č. 8, bod ), účinné od Pro znečišťující látku TZL vyhláška stanovuje emisní limit 150 mg x m -3 (od pak 75 mg x m -3 ). Krajský úřad pro tuto látku provozovateli s platností do zachovává přísnější emisní limit ve výši 100 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku SO 2 vyhláška stanovuje emisní limit 2500 mg x m -3 (od pak 1500 mg x m -3 ). Krajský úřad pro tuto látku provozovateli zachovává přísnější emisní limit ve výši 1250 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku NO x vyhláška stanovuje emisní limit 500 mg x m -3. Krajský úřad pro tuto látku provozovateli zachovává přísnější emisní limit ve výši 250 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku CO vyhláška stanovuje emisní limit 800 mg x m -3. Krajský úřad pro tuto látku provozovateli zachovává přísnější emisní limit ve výši 400 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku VOC vyhláška stanovuje emisní limit 50 mg x m -3. Krajský úřad pro tuto látku provozovateli tento emisní limit zachovává, je stanoven již ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Tunelová pec č. 1 (včetně technologie fluorového filtru a spalinového kotle pro využití odpadního tepla) byla provozovatelem odstavena z provozu na dobu neurčitou od (písemnost krajský úřad obdržel dne ), tunelová pec č. 2 odstavena z provozu na dobu neurčitou od roku 1998; měření emisí na těchto pecích nebude prováděno a první autorizované měření emisí u nich provozovatel zajistí do 1 měsíce od znovuuvedení pecí do provozu. Dále byla vypuštěna podmínka upravující povinnost provozovatele do konce roku 2009 uvést do provozu fluorový adsorbér; provozovatel krajskému úřadu písemně (dopisem ze dne ; náplň 48 tun drceného uhličitanu vápenatého velikosti 4 6 mm) ohlásil uvedení fluorového absorbéru do provozu. Vypuštěna byla také podmínka provedení měření emisí po uvedení fluorového absorbéru do provozu; provozovatel krajskému úřadu doložil protokol z autorizovaného měření emisí číslo 1585/09 ze dne , měření provedeno dne , měřící skupina Ing. František Hezina, Naturchem, divize měření emisí. Strana 6 (celkem 8)

7 U průmyslové činnosti Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW stanovil krajský úřad emisní limity a podmínky provozu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Část II, Tabulka 1.2 a Tabulka 1.1; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku TZL stanovuje vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, emisní limit 50 mg x m -3. Je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro zdroje spalující plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším (laboratoř, opravna tunelových vozů, mísírna a přípravna, garnýrovna, třídění, administrativní budova, šatny, zámečnická dílna, opravna motorových vozidel, fugenkit a lepení výrobků) krajský úřad stanovil podmínky provozu a vedení evidence o provedených kontrolách a údržbě. V bodu 3. krajský úřad provedl úpravu názvosloví podle nového zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), účinného od V bodu 4. byla upravena možnost označení ne přímo shromažďovacího prostředku, ale shromažďovacího místa, což je v souladu s právní úpravou v oblasti nakládání s odpady, zároveň byly vypuštěny podmínky C.4 a C.5 integrovaného povolení, a to z důvodu nové právní úpravy v oblasti nakládání s odpady, kdy podle 16 odst. 3 zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, již pro shromažďování odpadů není vyžadováno souhlasu příslušného úřadu, dále byla provedena oprava tiskové chyby v psaní textu a upřesněn termín pro aktualizaci vnitřní směrnice pro nakládání s odpady. V bodu 5. krajský úřad provozovateli stanovil četnosti vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců, vypustil podmínky pro plnění hlukových limitů (provozovatelem realizovaná opatření doložila jejich nepřekračování) a dále upravil termín pro předložení aktualizovaného provozního řádu podle podmínek stanovených touto změnou integrovaného povolení. Bodem 6. krajský úřad vypustil rokem 2010 termínovanou podmínku přestavby žárotechnických vyzdívek pecních vozů s tím, že ČIŽP, OI ČB provedla kontrolu v zařízení se zjištěním, že bylo přestavěno do dne kontroly ( ) okolo 180 pecních vozů, tj. cca 80 % z celkového počtu. Zástupce provozovatele v roce 2010 sdělil, že uvedený počet pecních vozů dostačuje na pokrytí potřeby návozu výrobku k výpalu do pecí. Při dnešní kontrole zástupce provozovatele sdělil, že přestavba zbývajících vozíků již provedena nebyla, a v kontrolovaném období tak byly používány pouze vozíky, u nichž proběhla přestavba do konce roku (Protokol o kontrolním zjištění č. j. ČIŽP/42/IPP/ /13/CDV ze dne ). Provozovatel pro návoz do pece využívá pouze vozíky se žárotechnickými vyzdívkami. V bodu 7. byla provedena oprava označení obchodní společnosti., v bodu 8. byla provedena oprava tiskové chyby, která vznikla nedostatečným zapracováním nepodstatné změny integrovaného povolení č. 2 č. j. KUJCK 677/2011 OZZL/4/Fl ze dne ; jedná se o odstranění zbytku textu, který byl bodem 10 vypuštěn. U monitorovacích vrtů byla provedena úprava podle požadavků NV č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, účinné od , která změnila původní název ukazatele NEL nově na C 10 C 40. Dne provozovatel krajskému úřadu předložil návrh monitoringu podzemních vod v areálu závodu společnosti, který vypracovala společnost SaNo CB s. r. o., Branka 417, Trhové Sviny, IČO v říjnu 2014; zodpovědný řešitel Mgr. Milan Horňák, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, č. oprávnění 1514/2002. Návrh je zpracován na základě dlouhodobého monitorování podzemních vod v areálu společnosti a podle jeho doporučení krajský úřad provedl úpravu bodu H.1.2, zároveň byl upraven odkaz na aktuální (účinný) metodický pokyn, podle kterého bude vyhodnocování prováděno. Bodem 9. byl upřesněn způsob předávání vyhodnocování podmínek plnění integrovaného povolení podle novely zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), účinné od (zákon č. 69/2013 Sb., kterým Strana 7 (celkem 8)

8 se mění zákon č. 76/2002 Sb.). Zpráva bude předkládána v rozsahu podle vyhlášky č. 288/2013 Sb, o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. V bodu 10. a 11. došlo k úpravě kapitoly J. Postupy, které by byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů a které jsou integrovaným povolením nahrazeny, popisující pouze výčet postupů podle jednotlivých složkových právních předpisů, které byly nahraženy postupem v řízení o vydání integrovaného povolení, není stanovením podmínek integrovaného povolení, proto ji krajský úřad přeunul za část II. do nové samostatné části označené jako část III.. Označení kapitoly J. se nově nahrazuje označním III. a označování podbodů písmenem J. se vypouští a ponechává se pouze označení číselné. Povolení vydané podle dříve účinného zákona o ochraně ovzduší, které bylo nahrazeno integrovaným povolením uvedeným v bodu 2 bylo upraveno podle požadavků nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinného od Body J.3, J.4 a J.7 se vypouští a body J.5, J.6 a J.7 se nově označují jako body 3, 4 a 5. K vypuštěnému bodu J.7 : Provozovatel Protokolem o měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (měření dne , číslo zakázky /2292/OS) doložil, že na žádném z pěti měřených míst nedochází k překračování hygienického limitu hluku pro denní a noční dobu (strana Interpretace výsledků měření hluku). Bodem 12. krajský úřad provozovateli do vydaného integrovaného povolení zapracovává informaci, že postupem podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci provozovateli schválil základní zprávu, která byla podle čl. II odst. 4. zákona č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, součástí předložené plánované změny zařízení, a byla vypracována podle 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad po provedeném řízení o změně integrovaného povolení a na základě provozovatelem předložených podkladů rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Poučení účastníka Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Účastník řízení: Schiedel s. r. o., Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO / DS Na vědomí (po nabytí právní moci): Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice / DS Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, České Budějovice / DS Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 Vršovice / DS Město Zliv, Dolní náměstí 585, Zliv Strana 8 (celkem 8)

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení !!+LVDCY11GWIQX+! KUCBX00FVHPW O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 49201/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 29610/2014/mipi datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon:

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

datum: 28. 01. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 A. podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje základní zprávu,

datum: 28. 01. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 A. podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje základní zprávu, +LVDCY11HO4TN+! KUCBX00GN3SM O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 6455/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji datum: 28. 01. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_098591/2015/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, linka 855 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JR5XU* Čj: MSK 117053/2015 Sp. zn.: ŽPZ/24212/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01HYUS3* Čj: MSK 62877/2015 Sp. zn.: ŽPZ/9979/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51732/2011 Čech/391 16. listopadu 2011 OŽPZ 926/2011 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

datum: 22.10. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 22.10. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení +LVDCY11JKRVE+! KUCBX00IJQUD O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 78581/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 70745/2015/maji datum: 22.10. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 93501/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79364/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ROZHODNUTÍ. I. o opatření k nápravě

ROZHODNUTÍ. I. o opatření k nápravě *KUCBX00HQWHY* KUCBX00HQWHY O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 48521/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 21277/2015/makr datum: 30.06.2015 vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. 1) V části Identifikační údaje v podkapitole Umístění zařízení se mění vymezení obce a katastrálního území, které nově zní takto:

ROZHODNUTÍ. 1) V části Identifikační údaje v podkapitole Umístění zařízení se mění vymezení obce a katastrálního území, které nově zní takto: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 11. 2015 Jednací číslo: 3362/ZPZ/2015/IP-169/Z12/Cet JID: 154171/2015/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Cettlová/162

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Spalovací zdroje a paliva

Spalovací zdroje a paliva Užitečné semináře Hradec Králové, 21.2.2013 Spalovací zdroje a paliva Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého příkonu Obecně sčítají se zdroje

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01BAD0S* Čj: MSK 1474/2014 Sp. zn.: ŽPZ/930/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Popis zařízení Kategorie vypalováním

Popis zařízení Kategorie vypalováním se sídlem Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 47472081 (dále jen provozovatel ), pro Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním cihel - závod Kostelec nad Orlicí (dále jen zařízení ),

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. srpna 11 Spis: OŽPZ 794/11 Č. j.: KULK 64304/11 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí

Více

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod.

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod. Výroková část I. Popis zařízení intenzivního chovu prasat, Související zařízení intenzivního chovu prasat s e d o p l ň u j e t a k t o: - záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 36290/2011 OZZL/10/Lz datum: 27.10.2011 vyřizuje: Ing Petr Láznička telefon: 386 720 770 Předání závěru zjišťovacího

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 94073/2011 Sp. zn.: S - JMK 94073/2011 OŽP/Zl Vyřizuje/linka Mgr. Zlevorová/2682 Brno 06.12.2011

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. XXXVIII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního

Více

256 01 Benešov Oprávněná úřední Ing. Karol Durdík l. 781. Výzva k doplnění žádosti a usnesení o přerušení řízení ve věci vydání integrovaného povolení

256 01 Benešov Oprávněná úřední Ing. Karol Durdík l. 781. Výzva k doplnění žádosti a usnesení o přerušení řízení ve věci vydání integrovaného povolení V Praze dne: 2.10.2012 Bio Servis Benešov spol. s r. o. Číslo jednací: 144371/2012/KUSK OŽP/Dur Na Spořilově 1371 Spisová značka: SZ_095696/2012/KUSK/17 256 01 Benešov Oprávněná úřední Ing. Karol Durdík

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydané společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CU8D9* Čj: MSK 122796/2013 Sp. zn.: ŽPZ/29615/2013/Hyb 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Radmila Hybnerová

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více