O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í"

Transkript

1 *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: Sp.zn.: OZZL 40915/2014/stgy R O Z H O D N U T Í o schválení základní zprávy a o změně integrovaného povolení Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a 28 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění A. podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci právnické osobě Schiedel s. r. o., se sídlem Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO schvaluje základní zprávu pro zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv kterou provozovatel vypracoval podle 4a zákona o integrované prevenci. B. podle 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění integrované povolení č. j.: KUJCK 157/2007 OZZL/18/Fl/R ze dne , ve znění nepodstatné změny č. 1, vydané pod č. j. KUJCK 28141/2008 OZZL/3/Fl/R ze dne , nepodstatné změny č. 2 vydané pod č. j. KUJCK 677/2011 OZZL/4/Fl ze dne a nepodstatné změny č. 3 vydané pod č. j. KUJCK 5309/2011 OZZL/3/Fl ze dne (dále jen integrované povolení ), vydané právnické osobě Schiedel s. r. o., se sídlem Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO (dále jen provozovatel ) pro zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv (dále jen zařízení ) následovně: 1. V části Popis zařízení a umístění zařízení: se - před odstavec s názvem Tunelová pec č. 1 vkládá nadpis ve znění Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den, - z odstavce s názvem Tunelová pec č. 1 vypouští text o jednotkovém výkonu 65 kw a text o jednotkovém výkonu 63 kw, za slovo chladící. se vkládá nová věta ve znění Instalovaný tepelný příkon je 3,255 MW., za slova pec č. 2. se vkládá nová věta ve znění Spaliny jsou dále využívány ve spalinovém kotli, který slouží Strana 1 (celkem 8)

2 pro ohřev vody pro vytápění závodu a ohřev TUV. a na konec odstavce se vkládá nová věta ve znění Tunelová pec č. 1 je od prosince 2013 odstavena z provozu., - z odstavce s názvem Tunelová pec č. 2 vypouští text o jednotkovém výkonu 65 kw a text o jednotkovém výkonu 63 kw, za slovo chladící. se vkládá nová věta ve znění Instalovaný tepelný příkon je 2,067 MW., za slova pec č. 1. se vkládá nová věta ve znění Spaliny jsou dále využívány ve spalinovém kotli, který slouží pro ohřev vody pro vytápění závodu a ohřev TUV. a na konec odstavce se vkládá nová věta ve znění Tunelová pec č. 2 je od roku 1988 dlouhodobě odstavena z provozu., - v odstavci Vozokomorová pec původní číslovka 50 nahrazuje číslovkou 42, označení 2268 kw se nahrazuje označením 2,268 MW a slovo Projektovaní se nahrazuje slovem Projektovaná, - před odstavec s názvem Tříkanálová sušárna vkládá nadpis ve znění Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW, - v názvu odstavce Tříkanálová sušárna slovo Tříkanálová nahrazuje slovem Pětikanálová, slovo tři se nahrazuje slovem pět, text tepelném výkonu kw se nahrazuje textem jmenovitém tepelném příkonu 2,00 MW a vypouští se text v závorce (od roku 2004 odstaven přívod zemního plynu), - za odstavec s nově vzniklým názvem Pětikanálová sušárna vkládá nový odstavec ve znění: Balící rám Erapa EL 1300 balička s navlékáním pytlů pro balení hotových výrobků na paletách. V zařízení je spalován zemní plyn a přímým ohřevem fólie dojde k jejímu smrštění. Instalovaný tepelný příkon zařízení je 0,53 MW (bez výduchu do vnějšího ovzduší)., - před odstavec s názvem Odprašovací soustava dopravních cest - drcení vkládá nadpis ve znění Popis dalších zařízení, - v odstavci Odprašovací soustava dopravních cest - drcení za označení jednotky mg/m 3 doplňuje text v závorce ve znění (bez výduchu do vnějšího ovzduší), - v odstavci Odprašovací soustava dopravních cest mletí za označení jednotky mg/m 3 doplňuje text v závorce ve znění (bez výduchu do vnějšího ovzduší), - v odstavci Dílny vypouští slovo truhlářské a věta Truhlářská dílna je v současné době mimo provoz. a za označení 1000 W se doplňuje nová věta ve znění V budově dílen je i expediční sklad kompletačního materiálu včetně kanceláře technika prodeje komínů., - v odstavci Volnoprostorová sušárna číslovka 50 nahrazuje číslovkou 100, - za odstavec Záložní zdroj elektrické energie doplňuje nový odstavec ve znění: Budova vrátnice slouží k ostraze závodu. Sledování kamerovým systémem. Sociální zázemí pro pracovníky ostrahy., - odstavec Výdejna jídel včetně textu vypouští, - odstavec Lapač tuků včetně textu vypouští, - v odstavci Řezárna a lepírna hotových výrobků slovo dianástrojů nahrazuje textem diamantových nástrojů a předložka z se nahrazuje předložkou v, - v odstavci Sklad pohonných a provozních hmot původní text Bencalor (projektovaná kapacita 16 m 3 ) nahrazuje textem Chemowerk (projektovaná kapacita 5 m 3 ) a vypouští se poslední věta ve znění Provozovatel realizuje v období I. čtvrtletí 2011 výměnu stávající nádrže typu Bencalor (projektovaná kapacita 16 m 3 ) za novou s projektovanou kapacitou 5 m 3., - odstavec Lokální topidla na zemní plyn včetně doprovodného textu nahrazuje novým odstavcem ve znění: Spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším laboratoř, opravna tunelových vozů, mísírna a přípravna, garnýrovna, třídění, administrativní budova, šatny, zámečnická dílna, opravna motorových vozidel, fugenkit a lepení výrobků, - v odstavci Míchačka na BaCO 3 a H 2 O za chemický vzorec BaCO 3 doplňuje text ve znění a shromažďovací místo znečištěných prázdných obalů, - v odstavci Sklad surovin pro výrobu tmelu za slovo v zásobnících doplňuje text v závorce ve znění (včetně malých přepravních obalů) a za slovem vzdušiny se vypouští čárka a text,malý nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, - v odstavci Studny text může být dle potřeby využívána jako technologická pro zvlhčování vyráběné směsi keramických surovin na hrazuje textem ve znění je využívána jako technologická pro zvlhčování vyráběné směsi keramických surovin. Voda je čerpána do nádrží vodního hospodářství, které jsou umístěné ve 3. patře. Voda je chemicky upravena chlornanem sodným. Množství čerpané vody je měřeno vodoměrem a je vedena provozní evidence., Strana 2 (celkem 8)

3 - v odstavci Dům č. p. 80 mezi slova umístěny a bytové vkládá text kanceláře vedení závodu a ve 2. patře jsou a text Po přestavbě bude budova sloužit pro administrativní zázemí závodu. se nahrazuje textem Slouží jako administrativní a sociální zázemí závodu., - v odstavci s výčtem parcelních čísel v označení Schiedel a.s., závod Zliv zkratka a.s. nazhrazuje zkratkou s. r. o., vypouští se parcelní čísla 98/6, 98/12, 98/13, 98/16, 98/18, 98/20, 98/21, 128, 424, za číslo 425 se doplňuje číslo 1477, za číslo 2255/1 se doplňuje číslo 2258/1, za číslo 2275 se doplňuje řada čísel 2331/3, 2343/2, 2343/31, za číslo 3311/9 se doplňuje číslo 3311/10, za číslo 3382 se doplňuje číslo 3413 a v adrese se číslo 738 nahrazuje číslem V oddíle A. Emisní limity v části A.1. Ovzduší a) v bodu A.1.1 se - původní označení Emisní limity a další podmínky provozování: nahrazuje označením Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den (tunelová pec č. 1 mimo provoz, tunelová pec č. 2 mimo provoz, vozokomorová pec), - původní tabulka včetně poznámek pod ní nahrazuje novou tabulkou a poznámkami následovně: Pozn.: Emisní limity [mg/m 3 ] Vztažné TZL SO 2 NO X CO VOC podmínky * B * platí od vztažné podmínky B = koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu, po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za kalendářní rok a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření - měření emisí tunelových pecí č. 1 a č. 2 nebude po dobu dlouhodobého odstavení z provozu prováděno a první autorizované měření emisí u nich provozovatel zajistí do 1 měsíce od znovuuvedení do provozu, b) body A.1.2 a A.1.3 se vypouští, c) bod A.1.4 se - nově označuje jako bod A.1.2, - původní označení Emisní limity a další podmínky provozování: nahrazuje označením Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW (pětikanálová sušárna), - původní tabulka včetně poznámek pod ní nahrazuje novou tabulkou a poznámkami následovně: Zdroj znečišťování Pětikomorová sušárna (2,00 MW; ZP) Emisní limity [mg/m 3 ] NO x CO TZL 200 (do včetně) 100 (do včetně) 100* (od ) 50 (od ) 50 Pozn.: * pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m -3 - specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3% - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za 3 kalendářní roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření - emisní limity NO x a CO se neměří po dobu odstavení přídavného hořáku z provozu, d) body A.1.5 až A.1.9 se vypouští, Strana 3 (celkem 8)

4 e) se vkládá nový bod ve znění: A.1.3 Spalovací stacionární zdroje spalující plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším (laboratoř, opravna tunelových vozů, mísírna a přípravna, garnýrovna, třídění, administrativní budova, šatny, zámečnická dílna, opravna motorových vozidel, fugenkit a lepení výrobků) Provozování včetně servisu, kontrol technického stavu a údržby, bude prováděno podle pokynů a doporučení výrobce. Záznam o plnění této povinnosti bude součástí provozní evidence.. 3. V oddíle B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti. v bodu B.1 se slovo přípravky nahrazuje slovem směsmi. 4. V oddíle C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady. se - v bodu C.2 v poslední větě text budou označeny nahrazuje textem nebo jejich shromažďovací místa je nutné označit, - body C.4 a C.5 vypouští, - bod C.6 nově označuje jako bod C.4 a slovo nátěry se nahrazuje slovem nátěrům, - bod C.7 nově označuje jako bod C.5 a původní text se nahrazuje textem ve znění Provozovatel do termínu aktualizuje vnitřní směrnici pro nakládání s odpady.. 5. V oddíle D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. se - v bodu D.1 vypouští text 1 x ročně a za slovo hospodářství se vkládá čárka a text ve znění a to 1 x za 3 roky u vedoucích pracovníků a 1 x ročně u ostatních zaměstnanců, - body D.2 a D.3 vypouští, - bod D.4 se nově označuje jako bod D.2 a původní text se nahrazuje novým textem ve znění: Provozovatel bude zařízení provozovat v souladu s Provozním řádem, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen provozní řád ). Provozovatel do termínu krajskému úřadu předloží ve dvou výtiscích zpracovanou aktualizaci provozního řádu.. 6. V oddíle E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie. se bod E.3 vypouští. 7. V oddíle G Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka. se v bodu G.3 zkratka a.s. nahrazuje zkratkou s. r. o.. 8. V oddíle H Způsob monitorování emisí a přenosů. se - vypouští text: Měření objemu: výpočtem b) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod:, - v bodu H.1.2 původní text Monitorovací vrt, parametry a četnost měření: nahrazuje textem Odběmá mista monitoringu podzemních vod (monitorovací objekty MV 2, MV 3, MV 4, MV 5 a PV 13): a původní tři tabulky se nahrazují novými tabulkami následovně: Vrt MV 2, MV 5, PV 13 Parametr Četnost Ba +, NH 4 +, CHSK Mn, ph, teplota vody, hladina podzemní vody 1 x ročně (jaro nebo podzim) Vrt MV 3 Parametr C 10 -C 40, Ba 2+, NH + 4, CHSK Mn, ph, teplota vody, hladina podzemní vody Četnost 1 x ročně (jaro nebo podzim) Strana 4 (celkem 8)

5 Vrt MV 4 Parametr Četnost ph, elektrická vodivost, C 10 -C 40, RL, CHSK Mn, NH + 4, NO - 3, NO - 2, Cl -, F -, Cu, Fe, 1 x ročně (jaro nebo podzim) Mn, Ni, Zn, teplota vody, hladina podzemní vody - v bodu H.1.6 původní text nahrazuje novým textem ve znění Po provedené analýze budou oprávněnou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních vod s hodnotami získanými předchozím sledováním a metodickým pokynem MŽP Indikátory znečištění, zveřejněném ve věstníku MŽP v lednu 2014, částka 1. Bude-li zjištěna anomálie, bude provedeno kontrolní měření a v případě potvrzení výsledků bude neprodleně provedeno posouzení a vyhodnocení. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, bude neprodleně provedeno nápravné opatření., - v bodu H.2 slovo studní nahrazuje slovem studně, text a S2 se vypouští a slovo vodoměry se nahrazuje slovem vodoměrem. 9. V oddíle CH Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. Se v bodu CH.1 mezi slova budou a předávány vkládá text ve znění formou zprávy v elektronické podobě. 10. Před oddíl J se do středu dokumentu vkládá označení III V oddílu J se - všechna původní označení písmenem J vypouští a ponechávají se pouze označení číselná, - v nově vzniklém bodu 2 původní text nahrazuje textem ve znění Povolení provozu zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv a jeho zdrojů znečišťování Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů., - nově vzniklé body 3 a 4 vypouští, - nově vzniklý bod 5 označuje jako bod 3 a text Krajský úřad schvaluje se nahrazuje textem Schválení dokumentu, - nově vzniklý bod 6 označuje jako 4 text Krajský úřad vydává provozovateli povolení se nahrazuje textem Povolení, - nově vzniklý bod 7 vypouští. 12. Za nové označení III. integrovaného povolení se doplňuje nová část označená IV. s textem ve znění Podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci krajský úřad provozovateli schvaluje základní zprávu, vypracovanou podle 4a zákona o integrované prevenci.. Odůvodnění Krajský úřad obdržel dne od právnické osoby Schiedel s. r. o., se sídlem Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO (dále jen provozovatel ), ohlášení plánované změny v provozu zařízení Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv, spočívající ve vzniku nových nebezpečných odpadů ( Jiné motorové, převodové a mazací oleje a Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky ), nevyjmenovaných v bodu C.4 integrovaného povolení, a v opravách tiskových chyb v psaní textu. Součástí předložené plánované změny zařízení byla podle čl. II odst. 4. zákona č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, též základní zpráva, jejíž zpracování provozovatel zajistil podle 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci. Základní zprávu vypracoval Mgr. Milan Horňák, místo podnikání Branka 417, Trhové Sviny, IČO , který je držitelem osvědčení s názvem Odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii s pořadovým číslem 1514/2002 vydaného rozhodnutím MŽP č. j. 5259/630/29939/01 ze dne Na základě ohlášení plánované změny bylo zjištěno, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně popisu zařízení a že je nutné provést změnu integrovaného povolení. Krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci. Strana 5 (celkem 8)

6 Dopisem Čj.: KUJCK 64223/2014/OZZL-4 (Sp.zn.: OZZL 40915/2014/stgy) ze dne krajský úřad provozovateli podle 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a zároveň podle 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci vyzval příslušné správní úřady, jejichž působnosti se změna dotýká, k zaslání svých vyjádření ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení. Ve stanovené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady krajského úřadu se závěrem, že k předložené změně integrovaného povolení není připomínek a že plánovaná změna nemá významný vliv na kvalitu ovzduší. Další vyjádření krajský úřad ve stanovené lhůtě neobdržel. Po provedeném řízení krajský úřad v bodu 1. tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení upravil popis zařízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinného od názvosloví, vypustil současnými právními předpisy již nepoužívané kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, provedl převody tepelných výkonů na tepelné příkony a opravy tiskových chyb při psaní textu předcházejících změn integrovaného povolení, dále upřesnil provozovatelnost některých technologií, doplnil popis o nová technologie, provedl upřesnění o odvody spalin a aktualizoval parcely, na kterých je zařízení provozováno. V bodu 2. krajský úřad upravil emisní limity a další podmínky provozování zdrojů znečišťování ovzduší. U průmyslové činnosti Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším než 75 t/den byla provedena úprava emisních limitů podle požadavků vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (příloha č. 8, bod ), účinné od Pro znečišťující látku TZL vyhláška stanovuje emisní limit 150 mg x m -3 (od pak 75 mg x m -3 ). Krajský úřad pro tuto látku provozovateli s platností do zachovává přísnější emisní limit ve výši 100 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku SO 2 vyhláška stanovuje emisní limit 2500 mg x m -3 (od pak 1500 mg x m -3 ). Krajský úřad pro tuto látku provozovateli zachovává přísnější emisní limit ve výši 1250 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku NO x vyhláška stanovuje emisní limit 500 mg x m -3. Krajský úřad pro tuto látku provozovateli zachovává přísnější emisní limit ve výši 250 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku CO vyhláška stanovuje emisní limit 800 mg x m -3. Krajský úřad pro tuto látku provozovateli zachovává přísnější emisní limit ve výši 400 mg x m -3, stanovený ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku VOC vyhláška stanovuje emisní limit 50 mg x m -3. Krajský úřad pro tuto látku provozovateli tento emisní limit zachovává, je stanoven již ve stávajícím integrovaném povolení; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Tunelová pec č. 1 (včetně technologie fluorového filtru a spalinového kotle pro využití odpadního tepla) byla provozovatelem odstavena z provozu na dobu neurčitou od (písemnost krajský úřad obdržel dne ), tunelová pec č. 2 odstavena z provozu na dobu neurčitou od roku 1998; měření emisí na těchto pecích nebude prováděno a první autorizované měření emisí u nich provozovatel zajistí do 1 měsíce od znovuuvedení pecí do provozu. Dále byla vypuštěna podmínka upravující povinnost provozovatele do konce roku 2009 uvést do provozu fluorový adsorbér; provozovatel krajskému úřadu písemně (dopisem ze dne ; náplň 48 tun drceného uhličitanu vápenatého velikosti 4 6 mm) ohlásil uvedení fluorového absorbéru do provozu. Vypuštěna byla také podmínka provedení měření emisí po uvedení fluorového absorbéru do provozu; provozovatel krajskému úřadu doložil protokol z autorizovaného měření emisí číslo 1585/09 ze dne , měření provedeno dne , měřící skupina Ing. František Hezina, Naturchem, divize měření emisí. Strana 6 (celkem 8)

7 U průmyslové činnosti Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW stanovil krajský úřad emisní limity a podmínky provozu podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Část II, Tabulka 1.2 a Tabulka 1.1; je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro znečišťující látku TZL stanovuje vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, emisní limit 50 mg x m -3. Je tím zachován postup podle 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci, kdy takto stanovená závazná podmínka provozu není mírnější než podmínka provozu, která by jinak byla stanovena podle zvláštního právního předpisu. Pro zdroje spalující plynná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším (laboratoř, opravna tunelových vozů, mísírna a přípravna, garnýrovna, třídění, administrativní budova, šatny, zámečnická dílna, opravna motorových vozidel, fugenkit a lepení výrobků) krajský úřad stanovil podmínky provozu a vedení evidence o provedených kontrolách a údržbě. V bodu 3. krajský úřad provedl úpravu názvosloví podle nového zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), účinného od V bodu 4. byla upravena možnost označení ne přímo shromažďovacího prostředku, ale shromažďovacího místa, což je v souladu s právní úpravou v oblasti nakládání s odpady, zároveň byly vypuštěny podmínky C.4 a C.5 integrovaného povolení, a to z důvodu nové právní úpravy v oblasti nakládání s odpady, kdy podle 16 odst. 3 zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, již pro shromažďování odpadů není vyžadováno souhlasu příslušného úřadu, dále byla provedena oprava tiskové chyby v psaní textu a upřesněn termín pro aktualizaci vnitřní směrnice pro nakládání s odpady. V bodu 5. krajský úřad provozovateli stanovil četnosti vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců, vypustil podmínky pro plnění hlukových limitů (provozovatelem realizovaná opatření doložila jejich nepřekračování) a dále upravil termín pro předložení aktualizovaného provozního řádu podle podmínek stanovených touto změnou integrovaného povolení. Bodem 6. krajský úřad vypustil rokem 2010 termínovanou podmínku přestavby žárotechnických vyzdívek pecních vozů s tím, že ČIŽP, OI ČB provedla kontrolu v zařízení se zjištěním, že bylo přestavěno do dne kontroly ( ) okolo 180 pecních vozů, tj. cca 80 % z celkového počtu. Zástupce provozovatele v roce 2010 sdělil, že uvedený počet pecních vozů dostačuje na pokrytí potřeby návozu výrobku k výpalu do pecí. Při dnešní kontrole zástupce provozovatele sdělil, že přestavba zbývajících vozíků již provedena nebyla, a v kontrolovaném období tak byly používány pouze vozíky, u nichž proběhla přestavba do konce roku (Protokol o kontrolním zjištění č. j. ČIŽP/42/IPP/ /13/CDV ze dne ). Provozovatel pro návoz do pece využívá pouze vozíky se žárotechnickými vyzdívkami. V bodu 7. byla provedena oprava označení obchodní společnosti., v bodu 8. byla provedena oprava tiskové chyby, která vznikla nedostatečným zapracováním nepodstatné změny integrovaného povolení č. 2 č. j. KUJCK 677/2011 OZZL/4/Fl ze dne ; jedná se o odstranění zbytku textu, který byl bodem 10 vypuštěn. U monitorovacích vrtů byla provedena úprava podle požadavků NV č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, účinné od , která změnila původní název ukazatele NEL nově na C 10 C 40. Dne provozovatel krajskému úřadu předložil návrh monitoringu podzemních vod v areálu závodu společnosti, který vypracovala společnost SaNo CB s. r. o., Branka 417, Trhové Sviny, IČO v říjnu 2014; zodpovědný řešitel Mgr. Milan Horňák, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, č. oprávnění 1514/2002. Návrh je zpracován na základě dlouhodobého monitorování podzemních vod v areálu společnosti a podle jeho doporučení krajský úřad provedl úpravu bodu H.1.2, zároveň byl upraven odkaz na aktuální (účinný) metodický pokyn, podle kterého bude vyhodnocování prováděno. Bodem 9. byl upřesněn způsob předávání vyhodnocování podmínek plnění integrovaného povolení podle novely zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), účinné od (zákon č. 69/2013 Sb., kterým Strana 7 (celkem 8)

8 se mění zákon č. 76/2002 Sb.). Zpráva bude předkládána v rozsahu podle vyhlášky č. 288/2013 Sb, o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. V bodu 10. a 11. došlo k úpravě kapitoly J. Postupy, které by byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů a které jsou integrovaným povolením nahrazeny, popisující pouze výčet postupů podle jednotlivých složkových právních předpisů, které byly nahraženy postupem v řízení o vydání integrovaného povolení, není stanovením podmínek integrovaného povolení, proto ji krajský úřad přeunul za část II. do nové samostatné části označené jako část III.. Označení kapitoly J. se nově nahrazuje označním III. a označování podbodů písmenem J. se vypouští a ponechává se pouze označení číselné. Povolení vydané podle dříve účinného zákona o ochraně ovzduší, které bylo nahrazeno integrovaným povolením uvedeným v bodu 2 bylo upraveno podle požadavků nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinného od Body J.3, J.4 a J.7 se vypouští a body J.5, J.6 a J.7 se nově označují jako body 3, 4 a 5. K vypuštěnému bodu J.7 : Provozovatel Protokolem o měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (měření dne , číslo zakázky /2292/OS) doložil, že na žádném z pěti měřených míst nedochází k překračování hygienického limitu hluku pro denní a noční dobu (strana Interpretace výsledků měření hluku). Bodem 12. krajský úřad provozovateli do vydaného integrovaného povolení zapracovává informaci, že postupem podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci provozovateli schválil základní zprávu, která byla podle čl. II odst. 4. zákona č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, součástí předložené plánované změny zařízení, a byla vypracována podle 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad po provedeném řízení o změně integrovaného povolení a na základě provozovatelem předložených podkladů rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Poučení účastníka Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Účastník řízení: Schiedel s. r. o., Horoušanská 286, Nehvizdy, IČO / DS Na vědomí (po nabytí právní moci): Schiedel, s. r. o., závod Zliv, Nádražní 80, Zliv Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice / DS Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, České Budějovice / DS Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 Vršovice / DS Město Zliv, Dolní náměstí 585, Zliv Strana 8 (celkem 8)

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 26. listopadu 2010 částka 13 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Myčky nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách

Myčky nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách Myčky nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách Eliška Maršálková, Blahoslav Maršálek Botanický ústav AV ČR,v.v.i., Lidická 25/27, 657 20 Brno Osnova: Legislativa Složky prostředků do myček

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

š š Í š Ú ž ž Í Ú ů Í š ů ú ů š ú ú ď š ú š ů š ú ď š ú ú Č ú ú ú š ž ň š Č Í š ú ú ú ú ú š š š ž ú ú ú ň ž ú ú ž Ž ú Ž Ž ú ú ú ň ú Ů š ú Í š š ž š Ž Í š ú ž ď š ď ž É Ž ó Ž š Ž ú ú Í ú ů ú Í ú ž ú ú Ú

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ŘZŠ/24 /2015 Vypracoval: Schválil: Věra FRÜHAUFOVÁ, Pedagogická

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 644 Sbírka zákonů č. 69 / 2013 69 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více