AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ"

Transkript

1 AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ P. WEBER, H. KUBEŠOVÁ, L. PROCHÁZKA, Z. KALA, P. DÍTĚ, P. AMBROŠOVÁ SO UHRN Je diskutována problematika akutních chorob jater, žlučníku a žlučových cest, které moho u být v séni u nejedno u příčino u kritického stavu s bezprostředním ohrožením života seni ora. Autoři rozebírají v tomto přehledném článku uvedené naléhavé situ ace z hlediska eti opatogeneze, klinického obrazu, průběhu, di agnostiky, léčby i prognózy s ohledem na vyšší věk. KLÍČOVÁ SLOVA akutní selhání jater hepatorenální syndrom cholecystoliti áza akutní cholecystitida a cholango itida ABSTRACT Acute conditions in diseases of the liver, gall bladder and bile ducts in seniors. The article discusses the problem of acute diseases of the liver, gall bladder and bile ducts, which can lead to a number of critical conditions in old age that can be life-threatening for the senior. This overview article analyses these urgent situations in terms of aetiopathogenesis, clinical image, progress, diagnosis, treatment and prognosis in the context of advanced age. KEY WORDS acute liver failure hepatorenal syndrome cholecystitis acute cholecystitis and cholangitis ÚVOD Stárnutí je spojeno se zmenšením hmotnosti jater (až o 40 %) a celkovým poklesem počtu hepatocytů. I přes tyto morfologické změny budo u odchylky v morfologicko-funkční oblasti u jinak somaticky zdravých seni orů relativně malé (možný pokles bi otransformace léků) [16]. Incidence i prevalence jaterních chorob je ve stáří menší ve srovnání s mladšími jedinci [11,14]. Některé choroby moho u mít charakter náhlé příhody břišní (NPB) akutní cholecystitida, cholango itida, pankre atitida [36]. Může se s nimi setkat nejen internista, gastroenterolog a chirurg, ale v úvodní fázi zejména lékař primární péče tedy praktický lékař [1,19,20]. Měly by být vnímány jako závažné kritické stavy vyžadující hospitalizaci, a to převážně na jednotkách intenzivní péče [3,33]. Nemocní s těmito onemocněními (zejména polymorbidní) v rámci intenzivní péče tvoří so ubor, kde laboratorní di agnostika je nejedno u nespecifická pro jejich stanovení [8,16]. Ikterus ve stáří jako významný klinický symptom bývá vedle méně častého hepatocelulárního postižení nejčastěji cholestatický (tj. obstrukční) při malignitách orgánů podjaterní krajiny nebo jaterních metastázách [8]. Spíše sporadicky se může objevit u starších osob s chronicko u městnavo u pravostranno u srdeční slabostí. Až ve 20 % může být ve vyšším věku ikterus podmíněn léky [15]. Může mít hepatocelulární, cholestatický, případně i smíšený charakter. Na tento fakt a možnost by měl lékař myslet zejména u: izoni azidu, nitrofuranto inu, některých sulfonamidů a antibi otik, hormonů, perorálních antidi abetik, chlorpromazinu a jiných preparátů [35]. Potvrzuje to jen nutnost důkladné znalosti vedlejších účinků ve stáří často užívaných léků a potřebu vyhno ut se jakékoli ne zcela nezbytné medikaci u starších [4]. AKUTNÍ SELHÁNÍ JATER Odborná literatura definuje akutní jaterní selhání (fulminant hepatic failure FHF) jako rozvoj jaterní encefalopti e a příznaků hepatálního onemocnění (včetně žlo utenky) během osmi týdnů. Jde o klinický syndrom vznikající na podkladě akutní nekrózy hepatocytů, který následně může způsobit až multi orgánové selhání [26,30]. Jaterní encefalopati e je přesnější označení poruch CNS v počátečních i pokročilejších fázích jaterního selhávání před jaterním komatem. Management tohoto syndromu si vyžaduje zejména jeho včasné roz- 156

2 poznání a zahájení komplexní terapi e (včetně extrahepatální). Největší dilema asi bude představovat skutečnost, že není možno předem žádným způsobem odhadno ut, kteří paci enti se uzdraví z FHF. Přitom u osob s těžko u encefalopati í (3. a 4. st.) je pravděpodobnost uzdravení v pásmu %. Podle časového intervalu mezi vznikem žlo utenky a encefalopati e se rozlišují tři typy FHF [8,16]: hyperakutní do 7 dnů, akutní od 8 do 28 dnů a subakutní do 12 týdnů. Paci enti s hyperakutním selháním mají sklon k rychlému rozvoji edému mozku, lepší re akci na léčbu a všeobecně příznivější prognózu. Subakutní FHF má nižší incidenci mozkového edému a všeobecně horší prognózu. K hyperakutnímu selhání může vést otrava paracetamolem, muchomůrko u zeleno u, hypersenzitivní re akce na různé látky (halotan, antidepresiva, nestero idní antirevmatika aj.), virová hepatitida a občas i jiné infekce [3,14,17]. Symptomy FHF zejména zpočátku moho u být značně nespecifické [18,22]: únava, slabost, bolesti břicha, na uze a, ikterus a různé stupně poruchy vědomí nastupují postupně. Pro zabezpečení těchto nemocných od počátku jso u nezbytné: zajištění žilního přístupu, nazogastrická sonda, běžný monitoring EKG, močový katetr, pravidelné sledování TK a pulzu, pulzní oxymetri e (vše nejlépe na JIP); u encefalopati e 3. a 4. st. endotrache ální intubace. Z di agnostických odběrů [27] je vhodné při přijetí i dále průběžné sledování: krevního obrazu, zejména trombocytů, kompletní bi ochemi e (i onogram, ure a, kre atinin, glykemi e, bilirubin, AST, ALT, ALP, albumin, amoni ak), krevních plynů, protrombinového času, příp. dalších ko agulačních faktorů (f. V), dále jso u vhodná serologická vyšetření na infekční hepatitidu aj. (toxikologi e). Terapi e [22,26,36] u FHF na podkladě otravy paracetamolem vyžaduje okamžité podání N- acetylcysteinu jako antidota. U otravy muchomůrko u zeleno u se doporučuje vedle výplachu žaludku podávání uhlí ke zvýšení střevní adsorpce, forsírovaná di uréza, vysoké dávky krystalického G- penicilinu, kyselina thi oktová, silymarin, příp. hemoperfuze a hemodi alýza. V terapii se podávají infuze glukózy, vitamin K a anti ulkusová terapi e jako prevence. Zásadní při péči o nemocné s FHF je zvládnutí encefalopati e a mozkového edému. Paci ent by měl vždy ležet s hlavo u podloženo u v úhlu 30 a v naprostém klidu. Měl by dostávat manitol (1g/ kg). Je ohrožen celkovo u hemodynamicko u instabilito u s hyperkineticko u cirkulací a poklesem systémové cévní rezistence. Z komplikací hrozí nemocnému s FHF multi orgánové selhání, tj. selhání ledvinné, respirační a sepse (70 % bakteri e stafylokok; 30 % fungální candida). Plazmafereza a transplantace jater budo u patřit mezi léčebné metody FHF zvažované u mladších nemocných, nikoli v séni u. AKUTNÍ DEKOMPENZACE CIRHÓZY Cirhotici, kteří jso u přijímáni na JIP, bývají ohroženi na životě nejen pro jaterní chorobu, ale i pro výskyt závažných komplikací [10,24]. Změny jejich hemodynamiky v sobě zahrnují portální hypertenzi a hyperkineticko u cirkulaci [7,8]. Protože dochází k vzestupu portokaválního gradi entu nad normálních 2 6 mm Hg, vzniká riziko krvácení z varixů a rozvoje encefalopati e. Riziko krvácení zvyšuje přítomná ko agulopati e podmíněná jak trombocytopeni í, tak i poklesem ko agulačních faktorů, které tvoří játra. Z elektrolytových poruch je hyponatremi e přítomna až u 30 % cirhotiků s ascitem a hyperkalemi e se objevuje jako důsledek užívání zejména spironolaktonu a symptom nastupující renální insufici ence. Jako jaterní nebo portosystémová encefalopati e (JE) je označován komplex ne urologických a psychi atrických příznaků, které jso u přítomny bez jakékoli primární ne urologické choroby [8,18]. Dlo uho u dobu panovala domněnka, že ústřední roli při jejím vzniku sehrává amoni ak. Jeho hladiny však se stupněm encefalopati e příliš nekorelují. Dochází ke zvýšenému vychytávání glutamátu v astrocytech mozkové gli e a dalším změnám (GABA aj.). Jaterní encefalopatii zhoršuje krvácení do gastro intestinálního traktu (GIT), infekce i změny i ontů. Léčebně je proto podávána laktulóza vícekrát denně. Renální dysfunkce se objevuje podobně často u pokročilých stavů cirhózy. Stav bývá označován jako hepatorenální syndrom (HRS). Jde o ledvinné selhání, jež se rozvíjí bez přítomnosti závažného prvotního onemocnění ledvin (negativní histologi e, bez nefrotoxických léků, sepse, hypovolemi e apod.). Obvykle se objevuje u pokročilé cirhózy a je příznakem velmi nepříznivé prognózy. Objevuje se asi u 40 % cirhotiků s ascitem během pěti let trvání. U HRS typu I dochází do dvo u týdnů k poklesu kre atininové cle arence na 50 % pod 0,33 ml/ s a vzestupu kre atininu nad 221 mmol/ l. U typu II je rozvoj mnohem pomalejší. Pro di agnostiku HRS [10,22] je podstatná natri uri e pod 10 mmol/ l, a to v přítomnosti známé jaterní choroby s portální hypertenzí, dále sérový kre atinin nad 132 mmol/ l nebo cle arence pod 0,5 ml/ s, proteinuri e pod 0,5 g/ l, bez známek zlepšení po vysazení di uretik nebo podání infuze fyzi ologického roztoku (1,5 l) a další příznaky (viz výše). Velmi užitečné je vyšetření plazmatického cystatinu C (normálně 0,50 0,96 mg/ l). Di agnostický význam stanovení plazmatického cystatinu C se pro identifikaci cirhotiků s poklesem glomerulární filtrace obecně jeví jako přesnější než vyšetření sérového kre atininu (případně kalkulovaná cle arence kre atininu) řadě a utorů [9,21,23]. Chu SC [12] doporučuje cystatin C akceptovat jako marker při sledování progrese jaterních chorob. Všichni nemocní v jeho so uboru 106 osob s různými chorobami jater měli signifikantně vyšší hodnoty cystatinu ve srovnání s kontrolami [12]. Považuje ho za vhodný ukazatel pro monitorování jaterních funkcí s progresí do fibrózy jater. Take uchi [29] popisuje u skupiny 103 nemocných s chronickými chorobami jater podstatně vyšší hodnoty cystatinu C proti kontrolám. U cirhózy uvádí průměr 1,13 mg/ l. Podobné výsledky sérového cystatinu C uvádí i Ustundag [32] s tím, že u kompenzované jaterní cirhózy jso u hodnoty cystatinu C nižší ve srov- 157

3 nání s dekompenzovano u cirhózo u jater (průměry hodnot 0,863 mg/ l vs. 1,34 mg/ l). Při kontrolách u zdravých jedinců uvádí jeho hodnoty 0,68 mg/ l. Demirtaliz [6] shrnuje výhody vyšetřování cystatinu C u cirhotiků do několika bodů. Tito jedinci mají obecně špatno u výživu, snížený příjem proteinů, pokles svalové hmoty a pokles celkové konverze kre atinu na kre atinin. Podle něho [6] by sérový cystatin C mohl nahradit, nebo přinejmenším být přidán k vyšetření sérového kre atininu jako test hodnotící glomerulární filtraci u nemocných s cirhózo u. Jeho zvýšení předchází vzestup sérového kre atininu o 1 až 2 dny a může být včasným prediktorem akutního selhání ledvin u cirhotiků. Medi án přežití se pohybuje v pásmu dvo u týdnů (typ I) až šesti měsíců (typ II). Léčba je velmi svízelná a spočívá zejména v obecných opatřeních jako: péče o oběh, prevence krvácení, infekce apod. Podávají se infuze albuminu, terlipressin, alfa-agonisté (dopamin), oktreotid, event. je možno zavést TIPS nebo LeVeenův shunt k reinfuzi ascitu. CHOLELITI ÁZA Žlučník i žlučové cesty ztrácejí ve stáří elasticitu, klesá jejich tonus i motilita. Snižuje se také evaku ační a koncentrační schopnost žlučníku. Prevalence choleliti ázy ve stáří je vysoká [11,13]. Nad 65 let věku se uvádí její výskyt u žen až 70 %, u mužů 50 %. Ještě vyšší je její prevalence u starších di abetiků [15]. Nejedno u je náhodným vedlejším nálezem až při sekci. Téměř polovina stařeckých choleliti áz je asymptomatická. Pokud se objeví příznaky, moho u být ve stáří často překryty porucho u mentálních funkcí (demence, deliri um, deprese apod.). Mnohdy jso u přítomny jen zcela ne určité abdominální bolesti (dokonce i u choledocholiti ázy) a na onemocnění bili árních cest může až u 1/ 10 paci entů upozornit po uze zvýšení obstrukčních enzymů (ALP, GMT) a následně abdominální sonografi e [5,25,33]. U nemocných v kritickém stavu na úplné parenterální výživě (UPV) je vyšší riziko rozvoje kalkulózní a akalkulózní cholecystitidy. Sludge žlučníku se u nich začíná tvořit po 4 6 týdnech UPV a po 8 13 týdnech UPV je zjišťován ve 100 %. U asymptomatické choleliti ázy platí u seni orů všeobecný konsensus nedoporučovat operační řešení pro riziko vysoké mortality [29]. Pokud se objeví akutní komplikace: cholecystitida a cholango itida mají ve stáří vždy těžší průběh, horší prognózu a vyšší mortalitu než u mladších paci entů. Velkým pokrokem a nadějí v řešení těchto komplikací u starších jso u: endoskopi e s případno u papilosfinkterotomi í a odstraněním konkrementů, laparoskopická cholecystektomi e, transkutánní drenáž žlučových cest. AKUTNÍ CHOLECYSTITIDA Vzniká nejčastěji na podkladě cholecystoliti ázy. Může být obzvláště nebezpečná u osob v celkově oslabeném stavu a polymorbidních vysokého věku [7,8]. Nejčastěji má formu flegmonózního zánětu, který ustupuje při čajové di etě a konzervativní terapii po 2 3 týdnech. Může však přejít do gangrény stěny žlučníku. Symptomy představuje náhle vzniklá bolest po di etní chybě (obvykle) v pravém podžebří vyzařující často do zad s teploto u C. Komplikací může být empyém, gangréna, abscesy v játrech, píštěl do okolí nebo bili ární peritonitida. Terapii po zklidnění infuzemi se spazmo analgetiky (Algifen, Buscopan apod.) a antibi otiky po úplném zklidnění v odstupu cca 6 týdnů představuje operace [33,34]. Při známkách peritonitidy, abscesu apod. je indikace k operaci absolutní z vitální indikace a obvykle neodkladná i ve vyšším věku. AKUTNÍ AKALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA Vzniká hematogenně nebo pomnožením bakteri í ve žlučníku. Ačkoli představuje jen 2 15 % ze všech případů akutní cholecystitidy, je spojena s většími riziky právě u osob obecně handicapovaných nebo jinak oslabených [7,15]. Odhady uvádějí, že téměř polovina provedených cholecystektomi í je akalkulózních. Mezi rizikové faktory pro její vznik patří mj. také umělá plicní ventilace, úplná parenterální výživa trvající více týdnů, dehydratace, hypotenze, chronické selhání ledvin a opakované krevní transfuze. Starší jednici budo u tedy představovat rizikovo u skupinu pro její výskyt. Anamnéza v předchorobí je u těchto nemocných obvykle negativní a klinická manifestace atypická. Di agnostika z těchto důvodů bude obtížná. USG prokazuje zesílení a infiltraci stěny žlučníku na 4 mm a více, subserózní plyn a nepřítomnost kamenů. Protože u více než 40 % nemocných s akalkulózní cholecystitido u hrozí rozvoj gangrény, pericholecystického abscesu nebo perforace žlučníku, je indikována chirurgická intervence [33]. Mortalita komplikované akutní akalkulózní cholecystitidy je vysoká a pohybuje se okolo 50 až 65 % všech případů. AKUTNÍ CHOLANGO ITIDA Obvykle vzniká u starších paci entů ascendentní infekcí bili árních cest bakteri emi ze střeva při choledocholiti áze nebo po operacích na bili árních cestách [10,24]. Mezi příznaky patří bolesti v pravém podžebří, náhlé zežlo utnutí a vysoké (až septické) horečky. Toto Charcotovo tri as však nebude vždy plně vyjádřeno, zejména u mnoha velmi starých jedinců a s řado u komorbidit (včetně mentálních demence, deprese, deliri um), kde nejedno u bude chybět ho rečka, bolesti a typické výsledky krevních odběrů (vyšší FW, CRP, le ukocytóza apod.). Léčbu bude představovat urgentní dekomprese bili árních cest buď cesto u endoskopické papilosfinkterotomi e nebo 158

4 chirurgická revize laparoskopicko u, nebo klasicko u cesto u (choledochotomi e, zavedení T- drénu) [5,25,33 34]. Bez včasné chirurgické intervence je prognóza tohoto onemocnění v každém věku vážná, mortalita u starších se může blížit 100 %, zejména u jedinců vysokého věku (nad 80 roků), kteří jso u polymorbidní a disabilní [2,4,29]. ZÁVĚR Management akutních stavů u nemocí jater, žlučníku a žlučových cest bude vyžadovat od klinických lékařů internistického i chirurgického zaměření (zejména intenzivistů) velmi aktivní přístup a někdy i užití invazivnějších postupů v rámci di agnostiky i terapi e, které v některých případech moho u působit až i atrogenně. V zásadě však moho u moderní di agnostické i léčebné postupy velmi příznivě ovlivnit průběh těchto chorob i ve vyšším věku. LITERATURA 1. Bartošovič, I. Ni ektoré zdravotné problémy seni orov v soci álnych inštitúci ách. Slov Lek, 2002; 12(1): Beers MH, Jones TV (eds). The Merck Manu al of Geri atrics. 7th ed. New York: Merck & Co 2006: electronic versi on. 3. Bombard FS, Sue DY (eds). Current Critical Care Di agnosis & Tre atment. 2nd ed. New York: Lange Medical Bo oks/ McGraw- Hill Medical Publishing Divisi on Cassel CK, Cohen HJ, Larson EB et al (eds). Geri atric Medicine. 3rd ed. New York: Springer Černý J. Špeci álna chirurgi a 2: Chirurgi a brušných orgánov a retroperitone a. 2. vyd. Martin: Osveta, Demirtaş S, Bozbaş A, Akbay A et al. Di agnostic value of serum cystatin C for evalu ati on of hepatorenal syndrome. Clin Chim Acta 2001; 311(2): Dítě P a kol. Gastroenterologi e učební text pro studující lékařství. Brno: MU Feldman M, Fri edman LS, Sleisenger MH (eds). Sleisenger & Fordtran s gastro intestinal and Liver Dise ase. 7th ed. Philadelphi a: Sa unders Gerbes AL, Gülberg V, Bilzer M et al. Evalu ati on of serum cystatin C concentrati on as a marker of renal functi on in pati ents with cirrhosis of the liver. Gut 2002; 50(1): Hall JB, Schmidt GA, Wo od LDH et al.(eds). Principles of Critical Care. 3rd ed. New York: McGraw- Hill, Medical Publishing Divisi on Hegyi L, Krajčík Š. Geri atri a pre praktického lekára. Bratislava: Herba Chu SC, Wang CP, Chang YH et al. Incre ased cystatin C serum concentrati ons in pati ents with hepatic dise ases of vari o us severiti es. Clin Chim Acta 2004; 341(1 2): Jirásek V. Involuce a geri atricky významná onemocnění trávicího ústrojí. In: Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R et al (eds). Geri atri e a gerontologi e. Praha: Grada-Avicenum 2004: Kasper DL, Fa uci AS, Longo DL et al (eds.). Harrison s Principles of Internal Medicine. 16 ed. New York: McGraw- Hill Medical Publishing Divisi on Katzung BG (ed). Basic and Clinical Pharmacology. San Francisco: McGraw-Hill Professi onal Publishing Kuntz E, Kuntz HD. Hepatology: Principles and practice, history, morphology, bi ochemistry, di agnostics, clinic, therapy. Heidelberg: Springer Lata J, Vaňásek T a kol. Kritické stavy v hepatologii. Praha: Grada Publishing Lukáš K, Žák A a kol. Gastroenterologi e a hepatologi e. Praha: Grada Publishing Németh F, Koval Š, Zavázalová H et al. End of life. Bratislava Medical Jo urnal, BLL 2007; 108(6): Németh F, Baník M. Umi erani e v našich podmi enkach. Geri atri a 2005; 11(1): Orlando R, Mussap M, Plebani M et al. Di agnostic Value of Plasma Cystatin C as a Glomerular Filtrati on Marker in Decompensated Liver Cirrhosis. Clin Chem 2002; 48(6): Pokorný J et al. Urgentní medicína. Praha: Galén Randers E, Ivarsen P, Erlandsen EJ et al. Plasma cystatin C as a marker of renal functi on in pati ents with liver cirrhosis. Scand J Clin Lab Invest 2002; 62(2): Roberts JR, Hedges JR. Clinical Procedures in Emergency Medicine 4th ed. New York: Sa unders, An Imprint of Elsevi er Skalický T, Treška V, Šnajda uf J et al. Chirurgi e jater. Maxdorf Jesseni us Stone CK, Humphri es RL (eds). Current Emergency Di agnosis & Tre atment. 5th ed. New York: McGraw- Hill Compani es, Inc DOC. MUDR. PAVEL WEBER, CSC. (1952) Promoval na LF UJEP v Brně (1976). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1980 a 1985) a speci alizační atestace v oboru geri atri e (1989) a di abetologi e (2002). Obhájil kandidátsko u disertační práci na téma Poruchy glukózové tolerance ve stáří a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1992). Habilitoval se na LF MU v Brně prací Pozdní stáří, dysaptibilita a di abetes (2001). Po promoci působil jako sekundární lékař na interním oddělení FN Brno-Bohunice ( ), poté jako vedo ucí lékař lůžkové kardi ologické jednotky interní FN Brno-Bohunice ( ). V so učasnosti působí jako primář Kliniky interní, geri atri e a praktického lékařství FN Brno-Bohunice (od 1995). Jako vysokoškolský učitel působí na LF, FSS a PřF MU v Brně. Absolvoval řadu stáží na předních světových pracovištích ( ). Absolvoval postgradu ální studi um Advanced postgradu ate co urse in geri atrics and medical gerontology na IUKB Fo undati on ve Švýcarsku ( ). Je místopředsedo u České gerontologické a geri atrické společnosti ČLS JEP, členem více zahraničních odborných společností se zaměřením na geri atrii nebo di abetes a metabolické choroby, např. De utsche Gesellschaft für Gerontologi e und Geri atri e, Associ ati on de la langue français po ur ľ etude du di abete et des maladi es metaboliques, Internati onal Soci ety for Atherosclerosis, Institute of Ageing and He alth West Midlands University of Birmingham, Europe an Academy for Medicine of Ageing. Je a utorem nebo spolu a utorem 110 publikací (20 v zahraničí, u více než 60 je uveden jako první a utor) a 8 monografi í. Přednesl celkem 211 přednášek na odborných sympozi ích (62 v zahraničí). Ve své klinické práci se ori entuje na problematiku di abetu ve stáří, pádů a změn soběstačnosti. 159

5 27. Ševčík P, Černý V, Vítovec J et al. Intenzívní medicína. Praha: Galén Take uchi M, Fukuda Y, Nakano I et al. Elevati on of serum cystatin C concentrati ons in pati ents with chronic liver dise ase. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001; 13(8): Tallis R, Fillit H (eds) Brocklehurst s Textbo ok of Geri atric Medicine and Gerontology. 6th ed. London: Churchill Livingstone Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 6th ed. New York: McGraw- Hill Medical Publishing Divisi on Topinková E. Geri atri e pro praxi. Praha: Galén Ustundag Y, Samsar U, Acikgoz S et al. Analysis of glomerular filtrati on rate, serum cystatin C levels, and renal resistive index values in cirrhosis pati ents. Clin Chem Lab Med 2007; 45(7): Valenta J a spol. Náhlé příhody v chirurgii pro praktické lékaře. Praha, Jinočany: H & H Vokurka J, Žák J, Kábela M et al. Naše zkušenosti s léčením akutní mesenteri ální ischemi e. Prakt lek 2007; 87(1): Wawruch M, Weber P, Kuželová M et al. Riziko li ekov v geri atrii. Interná medicína 2006; 6(2): Zavoral M, Venerová J a kol. Gastroenterologi e a hepatologi e, Praha: Triton doručeno do redakce přijato k publikování DOC. MUDR. PAVEL WEBER, CSS. 1 PROF. MUDR. HANA KUBEŠOVÁ, CSC. 1 MUDR. LADISLAV PROCHÁZKA 2, MUDR. ZDENĚK KALA, CSC. 2 PROF. MUDR. PETR DÍTĚ, DRSC. 3 MUDR. PETRONELA AMBROŠOVÁ 1 1 KLINIKA INTERNÍ, GERI ATRI E A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ FN A LF MU BRNO 2 CHIRURGICKÁ KLINIKA FN A LF MU BRNO 3 INTERNÍ GASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF MU BRNO 160

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Co mám dělat v případě refrakterního selhání jater. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Co mám dělat v případě refrakterního selhání jater. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Co mám dělat v případě refrakterního selhání jater Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater (ASJ) chronické onemocnění jater acute-on-chronic liver failure (ACLF) ikterus jaterní encefalopatie

Více

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater akutní selhání nasedající na chronické end-stage liver failure

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Hepatorenální syndrom. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Hepatorenální syndrom. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Hepatorenální syndrom Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Hepatorenální syndrom (HRS) - definice funkční poškození ledvin s absencí histologických změn v ledvinách a zachovanou tubulární renální funkcí

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu Pavel Wohl IKEM Dvě diagnózy s velmi závažnou prognózou, které mohou svádět k terapeutickému nihilismu Akutní alkoholická

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

Jaterní selhání -upto date2013. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Jaterní selhání -upto date2013. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Jaterní selhání -upto date2013 Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater (ASJ) chronické onemocnění jater acute-on-chronic liver failure(aclf) ikterus jaterní encefalopatie koagulopatie

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

HEPATORENÁLNÍ SYNDROM. Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

HEPATORENÁLNÍ SYNDROM. Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha HEPATORENÁLNÍ SYNDROM Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha DEFINICE HRS je funkční renální selhání prerenálního typu u nemocných s jaterní cirhózou, portální hypertenzí a ascitem Typ I HRS

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Termín vitální indikace

Termín vitální indikace Termín vitální indikace jak k němu přistupovat a máme jej i nadále používat? Moderátoři diskuze Karel Cvachovec Renata Černá Pařízková Obsah Definice pojmu Co si pod tím představujeme? Vitální indikace

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Možnosti a úskalí časné detekce sepse a septického šoku na urgentním příjmu

Možnosti a úskalí časné detekce sepse a septického šoku na urgentním příjmu Možnosti a úskalí časné detekce sepse a septického šoku na urgentním příjmu Michal Pisár Oddělení urgentního příjmu Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Kongres SSUMaMK, Vyhne 2017 Cíle léčby sepse na urgentním

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10,

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10, Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Tondrová Irena Bc. Příprava k plánované operaci Operační výkony Plánované Urgentní Neodkladné

Více

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

Zlomeniny a přímá antikoagulancia

Zlomeniny a přímá antikoagulancia Mikulov 2015 Zlomeniny a přímá antikoagulancia Trombotické Centrum Kudrna K., Kudrnová Z. 1. chirurgická klinika a Trombotické centrum, VFN a 1. LF UK NOAC Pan M *1913 102 let Přijat na I. CHK VFN k operačnímu

Více

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H.

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. III. Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a Lékařská fakulta MU Přednosta Prof. MUDr. A. Hep,CSc. Téměř třetina pacientů indikovaných k anti-tnf

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité infekční nemoci v intenzivní péči bakteriální meningitida Infekční nemoci v intenzivní péči těžká sepse a septický šok invazivní meningokokové

Více

Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová

Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová Klinika interní, geriatrie a prakt. lék. LF MU a FN Brno 1 Stárnutí schéma (Cassel: Geriatric Med., 2003, NY) 2 2 Úskalí moderní medicíny v péči o seniory

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Poškození jater léky

Poškození jater léky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/315 Poškození jater léky Autor:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře SUPPLEMENTUM Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře VIROVÁ HEPATITIDA C SUPPLEMENTUM prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. MUDr. Jan Šperl, CSc. MUDr. Soňa

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Akutně.cz

Akutně.cz Akutně.cz 21. 11. 2015 noční hodiny, letní den, příhraniční oblast výzva pro výjezdové skupiny RZP a RV - žena, slabost, poruchy vědomí Vstupní informace na místě - pacientka leží, komunikuje, anamnestická

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Výuka pomocí kasuistiky: 78-letá žena s 5 let trvajícími netypickými bolestmi na prsou a s akutní

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015 Hana Lejdarová, Rita Pacasová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU XI. Střešovickýý transfuzní den,, 29.11.2017,, Praha Granulocyty z aferézy definice: Guide to the preparation, use and quality

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ POKRAČOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SENI ORY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ A APLIKACI ANTROPOMETRI E DO NUTRIČNÍCH INDEXŮ A DOTAZNÍKŮ D. HRNČI ARIKOVÁ,

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v geriatrii Specifika chorob v geriatrii Charakteristika chorob ve vyšším věku

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více