AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ"

Transkript

1 AKUTNÍ STAVY U CHOROB JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST VE STÁŘÍ P. WEBER, H. KUBEŠOVÁ, L. PROCHÁZKA, Z. KALA, P. DÍTĚ, P. AMBROŠOVÁ SO UHRN Je diskutována problematika akutních chorob jater, žlučníku a žlučových cest, které moho u být v séni u nejedno u příčino u kritického stavu s bezprostředním ohrožením života seni ora. Autoři rozebírají v tomto přehledném článku uvedené naléhavé situ ace z hlediska eti opatogeneze, klinického obrazu, průběhu, di agnostiky, léčby i prognózy s ohledem na vyšší věk. KLÍČOVÁ SLOVA akutní selhání jater hepatorenální syndrom cholecystoliti áza akutní cholecystitida a cholango itida ABSTRACT Acute conditions in diseases of the liver, gall bladder and bile ducts in seniors. The article discusses the problem of acute diseases of the liver, gall bladder and bile ducts, which can lead to a number of critical conditions in old age that can be life-threatening for the senior. This overview article analyses these urgent situations in terms of aetiopathogenesis, clinical image, progress, diagnosis, treatment and prognosis in the context of advanced age. KEY WORDS acute liver failure hepatorenal syndrome cholecystitis acute cholecystitis and cholangitis ÚVOD Stárnutí je spojeno se zmenšením hmotnosti jater (až o 40 %) a celkovým poklesem počtu hepatocytů. I přes tyto morfologické změny budo u odchylky v morfologicko-funkční oblasti u jinak somaticky zdravých seni orů relativně malé (možný pokles bi otransformace léků) [16]. Incidence i prevalence jaterních chorob je ve stáří menší ve srovnání s mladšími jedinci [11,14]. Některé choroby moho u mít charakter náhlé příhody břišní (NPB) akutní cholecystitida, cholango itida, pankre atitida [36]. Může se s nimi setkat nejen internista, gastroenterolog a chirurg, ale v úvodní fázi zejména lékař primární péče tedy praktický lékař [1,19,20]. Měly by být vnímány jako závažné kritické stavy vyžadující hospitalizaci, a to převážně na jednotkách intenzivní péče [3,33]. Nemocní s těmito onemocněními (zejména polymorbidní) v rámci intenzivní péče tvoří so ubor, kde laboratorní di agnostika je nejedno u nespecifická pro jejich stanovení [8,16]. Ikterus ve stáří jako významný klinický symptom bývá vedle méně častého hepatocelulárního postižení nejčastěji cholestatický (tj. obstrukční) při malignitách orgánů podjaterní krajiny nebo jaterních metastázách [8]. Spíše sporadicky se může objevit u starších osob s chronicko u městnavo u pravostranno u srdeční slabostí. Až ve 20 % může být ve vyšším věku ikterus podmíněn léky [15]. Může mít hepatocelulární, cholestatický, případně i smíšený charakter. Na tento fakt a možnost by měl lékař myslet zejména u: izoni azidu, nitrofuranto inu, některých sulfonamidů a antibi otik, hormonů, perorálních antidi abetik, chlorpromazinu a jiných preparátů [35]. Potvrzuje to jen nutnost důkladné znalosti vedlejších účinků ve stáří často užívaných léků a potřebu vyhno ut se jakékoli ne zcela nezbytné medikaci u starších [4]. AKUTNÍ SELHÁNÍ JATER Odborná literatura definuje akutní jaterní selhání (fulminant hepatic failure FHF) jako rozvoj jaterní encefalopti e a příznaků hepatálního onemocnění (včetně žlo utenky) během osmi týdnů. Jde o klinický syndrom vznikající na podkladě akutní nekrózy hepatocytů, který následně může způsobit až multi orgánové selhání [26,30]. Jaterní encefalopati e je přesnější označení poruch CNS v počátečních i pokročilejších fázích jaterního selhávání před jaterním komatem. Management tohoto syndromu si vyžaduje zejména jeho včasné roz- 156

2 poznání a zahájení komplexní terapi e (včetně extrahepatální). Největší dilema asi bude představovat skutečnost, že není možno předem žádným způsobem odhadno ut, kteří paci enti se uzdraví z FHF. Přitom u osob s těžko u encefalopati í (3. a 4. st.) je pravděpodobnost uzdravení v pásmu %. Podle časového intervalu mezi vznikem žlo utenky a encefalopati e se rozlišují tři typy FHF [8,16]: hyperakutní do 7 dnů, akutní od 8 do 28 dnů a subakutní do 12 týdnů. Paci enti s hyperakutním selháním mají sklon k rychlému rozvoji edému mozku, lepší re akci na léčbu a všeobecně příznivější prognózu. Subakutní FHF má nižší incidenci mozkového edému a všeobecně horší prognózu. K hyperakutnímu selhání může vést otrava paracetamolem, muchomůrko u zeleno u, hypersenzitivní re akce na různé látky (halotan, antidepresiva, nestero idní antirevmatika aj.), virová hepatitida a občas i jiné infekce [3,14,17]. Symptomy FHF zejména zpočátku moho u být značně nespecifické [18,22]: únava, slabost, bolesti břicha, na uze a, ikterus a různé stupně poruchy vědomí nastupují postupně. Pro zabezpečení těchto nemocných od počátku jso u nezbytné: zajištění žilního přístupu, nazogastrická sonda, běžný monitoring EKG, močový katetr, pravidelné sledování TK a pulzu, pulzní oxymetri e (vše nejlépe na JIP); u encefalopati e 3. a 4. st. endotrache ální intubace. Z di agnostických odběrů [27] je vhodné při přijetí i dále průběžné sledování: krevního obrazu, zejména trombocytů, kompletní bi ochemi e (i onogram, ure a, kre atinin, glykemi e, bilirubin, AST, ALT, ALP, albumin, amoni ak), krevních plynů, protrombinového času, příp. dalších ko agulačních faktorů (f. V), dále jso u vhodná serologická vyšetření na infekční hepatitidu aj. (toxikologi e). Terapi e [22,26,36] u FHF na podkladě otravy paracetamolem vyžaduje okamžité podání N- acetylcysteinu jako antidota. U otravy muchomůrko u zeleno u se doporučuje vedle výplachu žaludku podávání uhlí ke zvýšení střevní adsorpce, forsírovaná di uréza, vysoké dávky krystalického G- penicilinu, kyselina thi oktová, silymarin, příp. hemoperfuze a hemodi alýza. V terapii se podávají infuze glukózy, vitamin K a anti ulkusová terapi e jako prevence. Zásadní při péči o nemocné s FHF je zvládnutí encefalopati e a mozkového edému. Paci ent by měl vždy ležet s hlavo u podloženo u v úhlu 30 a v naprostém klidu. Měl by dostávat manitol (1g/ kg). Je ohrožen celkovo u hemodynamicko u instabilito u s hyperkineticko u cirkulací a poklesem systémové cévní rezistence. Z komplikací hrozí nemocnému s FHF multi orgánové selhání, tj. selhání ledvinné, respirační a sepse (70 % bakteri e stafylokok; 30 % fungální candida). Plazmafereza a transplantace jater budo u patřit mezi léčebné metody FHF zvažované u mladších nemocných, nikoli v séni u. AKUTNÍ DEKOMPENZACE CIRHÓZY Cirhotici, kteří jso u přijímáni na JIP, bývají ohroženi na životě nejen pro jaterní chorobu, ale i pro výskyt závažných komplikací [10,24]. Změny jejich hemodynamiky v sobě zahrnují portální hypertenzi a hyperkineticko u cirkulaci [7,8]. Protože dochází k vzestupu portokaválního gradi entu nad normálních 2 6 mm Hg, vzniká riziko krvácení z varixů a rozvoje encefalopati e. Riziko krvácení zvyšuje přítomná ko agulopati e podmíněná jak trombocytopeni í, tak i poklesem ko agulačních faktorů, které tvoří játra. Z elektrolytových poruch je hyponatremi e přítomna až u 30 % cirhotiků s ascitem a hyperkalemi e se objevuje jako důsledek užívání zejména spironolaktonu a symptom nastupující renální insufici ence. Jako jaterní nebo portosystémová encefalopati e (JE) je označován komplex ne urologických a psychi atrických příznaků, které jso u přítomny bez jakékoli primární ne urologické choroby [8,18]. Dlo uho u dobu panovala domněnka, že ústřední roli při jejím vzniku sehrává amoni ak. Jeho hladiny však se stupněm encefalopati e příliš nekorelují. Dochází ke zvýšenému vychytávání glutamátu v astrocytech mozkové gli e a dalším změnám (GABA aj.). Jaterní encefalopatii zhoršuje krvácení do gastro intestinálního traktu (GIT), infekce i změny i ontů. Léčebně je proto podávána laktulóza vícekrát denně. Renální dysfunkce se objevuje podobně často u pokročilých stavů cirhózy. Stav bývá označován jako hepatorenální syndrom (HRS). Jde o ledvinné selhání, jež se rozvíjí bez přítomnosti závažného prvotního onemocnění ledvin (negativní histologi e, bez nefrotoxických léků, sepse, hypovolemi e apod.). Obvykle se objevuje u pokročilé cirhózy a je příznakem velmi nepříznivé prognózy. Objevuje se asi u 40 % cirhotiků s ascitem během pěti let trvání. U HRS typu I dochází do dvo u týdnů k poklesu kre atininové cle arence na 50 % pod 0,33 ml/ s a vzestupu kre atininu nad 221 mmol/ l. U typu II je rozvoj mnohem pomalejší. Pro di agnostiku HRS [10,22] je podstatná natri uri e pod 10 mmol/ l, a to v přítomnosti známé jaterní choroby s portální hypertenzí, dále sérový kre atinin nad 132 mmol/ l nebo cle arence pod 0,5 ml/ s, proteinuri e pod 0,5 g/ l, bez známek zlepšení po vysazení di uretik nebo podání infuze fyzi ologického roztoku (1,5 l) a další příznaky (viz výše). Velmi užitečné je vyšetření plazmatického cystatinu C (normálně 0,50 0,96 mg/ l). Di agnostický význam stanovení plazmatického cystatinu C se pro identifikaci cirhotiků s poklesem glomerulární filtrace obecně jeví jako přesnější než vyšetření sérového kre atininu (případně kalkulovaná cle arence kre atininu) řadě a utorů [9,21,23]. Chu SC [12] doporučuje cystatin C akceptovat jako marker při sledování progrese jaterních chorob. Všichni nemocní v jeho so uboru 106 osob s různými chorobami jater měli signifikantně vyšší hodnoty cystatinu ve srovnání s kontrolami [12]. Považuje ho za vhodný ukazatel pro monitorování jaterních funkcí s progresí do fibrózy jater. Take uchi [29] popisuje u skupiny 103 nemocných s chronickými chorobami jater podstatně vyšší hodnoty cystatinu C proti kontrolám. U cirhózy uvádí průměr 1,13 mg/ l. Podobné výsledky sérového cystatinu C uvádí i Ustundag [32] s tím, že u kompenzované jaterní cirhózy jso u hodnoty cystatinu C nižší ve srov- 157

3 nání s dekompenzovano u cirhózo u jater (průměry hodnot 0,863 mg/ l vs. 1,34 mg/ l). Při kontrolách u zdravých jedinců uvádí jeho hodnoty 0,68 mg/ l. Demirtaliz [6] shrnuje výhody vyšetřování cystatinu C u cirhotiků do několika bodů. Tito jedinci mají obecně špatno u výživu, snížený příjem proteinů, pokles svalové hmoty a pokles celkové konverze kre atinu na kre atinin. Podle něho [6] by sérový cystatin C mohl nahradit, nebo přinejmenším být přidán k vyšetření sérového kre atininu jako test hodnotící glomerulární filtraci u nemocných s cirhózo u. Jeho zvýšení předchází vzestup sérového kre atininu o 1 až 2 dny a může být včasným prediktorem akutního selhání ledvin u cirhotiků. Medi án přežití se pohybuje v pásmu dvo u týdnů (typ I) až šesti měsíců (typ II). Léčba je velmi svízelná a spočívá zejména v obecných opatřeních jako: péče o oběh, prevence krvácení, infekce apod. Podávají se infuze albuminu, terlipressin, alfa-agonisté (dopamin), oktreotid, event. je možno zavést TIPS nebo LeVeenův shunt k reinfuzi ascitu. CHOLELITI ÁZA Žlučník i žlučové cesty ztrácejí ve stáří elasticitu, klesá jejich tonus i motilita. Snižuje se také evaku ační a koncentrační schopnost žlučníku. Prevalence choleliti ázy ve stáří je vysoká [11,13]. Nad 65 let věku se uvádí její výskyt u žen až 70 %, u mužů 50 %. Ještě vyšší je její prevalence u starších di abetiků [15]. Nejedno u je náhodným vedlejším nálezem až při sekci. Téměř polovina stařeckých choleliti áz je asymptomatická. Pokud se objeví příznaky, moho u být ve stáří často překryty porucho u mentálních funkcí (demence, deliri um, deprese apod.). Mnohdy jso u přítomny jen zcela ne určité abdominální bolesti (dokonce i u choledocholiti ázy) a na onemocnění bili árních cest může až u 1/ 10 paci entů upozornit po uze zvýšení obstrukčních enzymů (ALP, GMT) a následně abdominální sonografi e [5,25,33]. U nemocných v kritickém stavu na úplné parenterální výživě (UPV) je vyšší riziko rozvoje kalkulózní a akalkulózní cholecystitidy. Sludge žlučníku se u nich začíná tvořit po 4 6 týdnech UPV a po 8 13 týdnech UPV je zjišťován ve 100 %. U asymptomatické choleliti ázy platí u seni orů všeobecný konsensus nedoporučovat operační řešení pro riziko vysoké mortality [29]. Pokud se objeví akutní komplikace: cholecystitida a cholango itida mají ve stáří vždy těžší průběh, horší prognózu a vyšší mortalitu než u mladších paci entů. Velkým pokrokem a nadějí v řešení těchto komplikací u starších jso u: endoskopi e s případno u papilosfinkterotomi í a odstraněním konkrementů, laparoskopická cholecystektomi e, transkutánní drenáž žlučových cest. AKUTNÍ CHOLECYSTITIDA Vzniká nejčastěji na podkladě cholecystoliti ázy. Může být obzvláště nebezpečná u osob v celkově oslabeném stavu a polymorbidních vysokého věku [7,8]. Nejčastěji má formu flegmonózního zánětu, který ustupuje při čajové di etě a konzervativní terapii po 2 3 týdnech. Může však přejít do gangrény stěny žlučníku. Symptomy představuje náhle vzniklá bolest po di etní chybě (obvykle) v pravém podžebří vyzařující často do zad s teploto u C. Komplikací může být empyém, gangréna, abscesy v játrech, píštěl do okolí nebo bili ární peritonitida. Terapii po zklidnění infuzemi se spazmo analgetiky (Algifen, Buscopan apod.) a antibi otiky po úplném zklidnění v odstupu cca 6 týdnů představuje operace [33,34]. Při známkách peritonitidy, abscesu apod. je indikace k operaci absolutní z vitální indikace a obvykle neodkladná i ve vyšším věku. AKUTNÍ AKALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA Vzniká hematogenně nebo pomnožením bakteri í ve žlučníku. Ačkoli představuje jen 2 15 % ze všech případů akutní cholecystitidy, je spojena s většími riziky právě u osob obecně handicapovaných nebo jinak oslabených [7,15]. Odhady uvádějí, že téměř polovina provedených cholecystektomi í je akalkulózních. Mezi rizikové faktory pro její vznik patří mj. také umělá plicní ventilace, úplná parenterální výživa trvající více týdnů, dehydratace, hypotenze, chronické selhání ledvin a opakované krevní transfuze. Starší jednici budo u tedy představovat rizikovo u skupinu pro její výskyt. Anamnéza v předchorobí je u těchto nemocných obvykle negativní a klinická manifestace atypická. Di agnostika z těchto důvodů bude obtížná. USG prokazuje zesílení a infiltraci stěny žlučníku na 4 mm a více, subserózní plyn a nepřítomnost kamenů. Protože u více než 40 % nemocných s akalkulózní cholecystitido u hrozí rozvoj gangrény, pericholecystického abscesu nebo perforace žlučníku, je indikována chirurgická intervence [33]. Mortalita komplikované akutní akalkulózní cholecystitidy je vysoká a pohybuje se okolo 50 až 65 % všech případů. AKUTNÍ CHOLANGO ITIDA Obvykle vzniká u starších paci entů ascendentní infekcí bili árních cest bakteri emi ze střeva při choledocholiti áze nebo po operacích na bili árních cestách [10,24]. Mezi příznaky patří bolesti v pravém podžebří, náhlé zežlo utnutí a vysoké (až septické) horečky. Toto Charcotovo tri as však nebude vždy plně vyjádřeno, zejména u mnoha velmi starých jedinců a s řado u komorbidit (včetně mentálních demence, deprese, deliri um), kde nejedno u bude chybět ho rečka, bolesti a typické výsledky krevních odběrů (vyšší FW, CRP, le ukocytóza apod.). Léčbu bude představovat urgentní dekomprese bili árních cest buď cesto u endoskopické papilosfinkterotomi e nebo 158

4 chirurgická revize laparoskopicko u, nebo klasicko u cesto u (choledochotomi e, zavedení T- drénu) [5,25,33 34]. Bez včasné chirurgické intervence je prognóza tohoto onemocnění v každém věku vážná, mortalita u starších se může blížit 100 %, zejména u jedinců vysokého věku (nad 80 roků), kteří jso u polymorbidní a disabilní [2,4,29]. ZÁVĚR Management akutních stavů u nemocí jater, žlučníku a žlučových cest bude vyžadovat od klinických lékařů internistického i chirurgického zaměření (zejména intenzivistů) velmi aktivní přístup a někdy i užití invazivnějších postupů v rámci di agnostiky i terapi e, které v některých případech moho u působit až i atrogenně. V zásadě však moho u moderní di agnostické i léčebné postupy velmi příznivě ovlivnit průběh těchto chorob i ve vyšším věku. LITERATURA 1. Bartošovič, I. Ni ektoré zdravotné problémy seni orov v soci álnych inštitúci ách. Slov Lek, 2002; 12(1): Beers MH, Jones TV (eds). The Merck Manu al of Geri atrics. 7th ed. New York: Merck & Co 2006: electronic versi on. 3. Bombard FS, Sue DY (eds). Current Critical Care Di agnosis & Tre atment. 2nd ed. New York: Lange Medical Bo oks/ McGraw- Hill Medical Publishing Divisi on Cassel CK, Cohen HJ, Larson EB et al (eds). Geri atric Medicine. 3rd ed. New York: Springer Černý J. Špeci álna chirurgi a 2: Chirurgi a brušných orgánov a retroperitone a. 2. vyd. Martin: Osveta, Demirtaş S, Bozbaş A, Akbay A et al. Di agnostic value of serum cystatin C for evalu ati on of hepatorenal syndrome. Clin Chim Acta 2001; 311(2): Dítě P a kol. Gastroenterologi e učební text pro studující lékařství. Brno: MU Feldman M, Fri edman LS, Sleisenger MH (eds). Sleisenger & Fordtran s gastro intestinal and Liver Dise ase. 7th ed. Philadelphi a: Sa unders Gerbes AL, Gülberg V, Bilzer M et al. Evalu ati on of serum cystatin C concentrati on as a marker of renal functi on in pati ents with cirrhosis of the liver. Gut 2002; 50(1): Hall JB, Schmidt GA, Wo od LDH et al.(eds). Principles of Critical Care. 3rd ed. New York: McGraw- Hill, Medical Publishing Divisi on Hegyi L, Krajčík Š. Geri atri a pre praktického lekára. Bratislava: Herba Chu SC, Wang CP, Chang YH et al. Incre ased cystatin C serum concentrati ons in pati ents with hepatic dise ases of vari o us severiti es. Clin Chim Acta 2004; 341(1 2): Jirásek V. Involuce a geri atricky významná onemocnění trávicího ústrojí. In: Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R et al (eds). Geri atri e a gerontologi e. Praha: Grada-Avicenum 2004: Kasper DL, Fa uci AS, Longo DL et al (eds.). Harrison s Principles of Internal Medicine. 16 ed. New York: McGraw- Hill Medical Publishing Divisi on Katzung BG (ed). Basic and Clinical Pharmacology. San Francisco: McGraw-Hill Professi onal Publishing Kuntz E, Kuntz HD. Hepatology: Principles and practice, history, morphology, bi ochemistry, di agnostics, clinic, therapy. Heidelberg: Springer Lata J, Vaňásek T a kol. Kritické stavy v hepatologii. Praha: Grada Publishing Lukáš K, Žák A a kol. Gastroenterologi e a hepatologi e. Praha: Grada Publishing Németh F, Koval Š, Zavázalová H et al. End of life. Bratislava Medical Jo urnal, BLL 2007; 108(6): Németh F, Baník M. Umi erani e v našich podmi enkach. Geri atri a 2005; 11(1): Orlando R, Mussap M, Plebani M et al. Di agnostic Value of Plasma Cystatin C as a Glomerular Filtrati on Marker in Decompensated Liver Cirrhosis. Clin Chem 2002; 48(6): Pokorný J et al. Urgentní medicína. Praha: Galén Randers E, Ivarsen P, Erlandsen EJ et al. Plasma cystatin C as a marker of renal functi on in pati ents with liver cirrhosis. Scand J Clin Lab Invest 2002; 62(2): Roberts JR, Hedges JR. Clinical Procedures in Emergency Medicine 4th ed. New York: Sa unders, An Imprint of Elsevi er Skalický T, Treška V, Šnajda uf J et al. Chirurgi e jater. Maxdorf Jesseni us Stone CK, Humphri es RL (eds). Current Emergency Di agnosis & Tre atment. 5th ed. New York: McGraw- Hill Compani es, Inc DOC. MUDR. PAVEL WEBER, CSC. (1952) Promoval na LF UJEP v Brně (1976). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1980 a 1985) a speci alizační atestace v oboru geri atri e (1989) a di abetologi e (2002). Obhájil kandidátsko u disertační práci na téma Poruchy glukózové tolerance ve stáří a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1992). Habilitoval se na LF MU v Brně prací Pozdní stáří, dysaptibilita a di abetes (2001). Po promoci působil jako sekundární lékař na interním oddělení FN Brno-Bohunice ( ), poté jako vedo ucí lékař lůžkové kardi ologické jednotky interní FN Brno-Bohunice ( ). V so učasnosti působí jako primář Kliniky interní, geri atri e a praktického lékařství FN Brno-Bohunice (od 1995). Jako vysokoškolský učitel působí na LF, FSS a PřF MU v Brně. Absolvoval řadu stáží na předních světových pracovištích ( ). Absolvoval postgradu ální studi um Advanced postgradu ate co urse in geri atrics and medical gerontology na IUKB Fo undati on ve Švýcarsku ( ). Je místopředsedo u České gerontologické a geri atrické společnosti ČLS JEP, členem více zahraničních odborných společností se zaměřením na geri atrii nebo di abetes a metabolické choroby, např. De utsche Gesellschaft für Gerontologi e und Geri atri e, Associ ati on de la langue français po ur ľ etude du di abete et des maladi es metaboliques, Internati onal Soci ety for Atherosclerosis, Institute of Ageing and He alth West Midlands University of Birmingham, Europe an Academy for Medicine of Ageing. Je a utorem nebo spolu a utorem 110 publikací (20 v zahraničí, u více než 60 je uveden jako první a utor) a 8 monografi í. Přednesl celkem 211 přednášek na odborných sympozi ích (62 v zahraničí). Ve své klinické práci se ori entuje na problematiku di abetu ve stáří, pádů a změn soběstačnosti. 159

5 27. Ševčík P, Černý V, Vítovec J et al. Intenzívní medicína. Praha: Galén Take uchi M, Fukuda Y, Nakano I et al. Elevati on of serum cystatin C concentrati ons in pati ents with chronic liver dise ase. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001; 13(8): Tallis R, Fillit H (eds) Brocklehurst s Textbo ok of Geri atric Medicine and Gerontology. 6th ed. London: Churchill Livingstone Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 6th ed. New York: McGraw- Hill Medical Publishing Divisi on Topinková E. Geri atri e pro praxi. Praha: Galén Ustundag Y, Samsar U, Acikgoz S et al. Analysis of glomerular filtrati on rate, serum cystatin C levels, and renal resistive index values in cirrhosis pati ents. Clin Chem Lab Med 2007; 45(7): Valenta J a spol. Náhlé příhody v chirurgii pro praktické lékaře. Praha, Jinočany: H & H Vokurka J, Žák J, Kábela M et al. Naše zkušenosti s léčením akutní mesenteri ální ischemi e. Prakt lek 2007; 87(1): Wawruch M, Weber P, Kuželová M et al. Riziko li ekov v geri atrii. Interná medicína 2006; 6(2): Zavoral M, Venerová J a kol. Gastroenterologi e a hepatologi e, Praha: Triton doručeno do redakce přijato k publikování DOC. MUDR. PAVEL WEBER, CSS. 1 PROF. MUDR. HANA KUBEŠOVÁ, CSC. 1 MUDR. LADISLAV PROCHÁZKA 2, MUDR. ZDENĚK KALA, CSC. 2 PROF. MUDR. PETR DÍTĚ, DRSC. 3 MUDR. PETRONELA AMBROŠOVÁ 1 1 KLINIKA INTERNÍ, GERI ATRI E A PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ FN A LF MU BRNO 2 CHIRURGICKÁ KLINIKA FN A LF MU BRNO 3 INTERNÍ GASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF MU BRNO 160

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Poškození jater léky

Poškození jater léky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/315 Poškození jater léky Autor:

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Relativní Riziko (95% CI) REVEAL: riziko rozvoje jaterní cirhózy je asociováno

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Petrášková Hana Humlová Renata Brůha Radan IV.interní klinika VFN Praha Nynější onemocnění 23-letá obézní pacientka (BMI 60) s nově dg. jaterní cirhózou nejasné

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Poškození jater alkoholem

Poškození jater alkoholem Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/232 Poškození jater alkoholem

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více