Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s."

Transkript

1 Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Primář: MUDr. Jaromír Bernátek Zástupce primáře: MUDr. Jiří Bakala Vrchní sestra: Eliška Gregarová Pracovní doba: hod v pracovní dny Objednávání vyšetření:tel , 239 Odborná konzulace s lékařem ONM: , 230 Slovníček pojmů: Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu Statická scintigrafie je zpravidla snímek rozložení radiofarmaka ve vyšetřované anatomické oblasti po určité době po aplikaci Dynamická scintigrafie je serie snímků zachycující jednotlivé fáze průchodu radiofarmaka vyšetřovanou anatomickou oblastí SPECT-jednofotonová emisní výpočetní tomografie-zobrazuje rovinný výřez,ve kterém lze hodnotit prostorové vztahy zobrazených struktur bez projekčního zkreslení Radiofarmaka jsou přípravky obsahující jeden nebo více radionuklidů (Český lékopis, 1997) Základní pokyny: 1. pacienta nutno řádně poučit o vyšetření ( místo a čas vyšetření, příprava před vyšetřením ) 2. čitelně vyplněná žádanka s alespoň nejzákladnějšími klinickými údaji, razítkem a podpisem lékaře 3. akutní vyšetření konzultovat s lékařem ( některá radiofarmaka nutno zvláště objednat! ) 4. kontraindikacemi jsou všeobecně pouze gravidita a laktace ( a i to jsou kontraindikace jen relativní ), anamnesticky zjišťovat graviditu 5 kojení nutno přerušit na 4-12 hodin po podání radiofarmak značených Tc-99m 6. pokud se pacient nemůže dostavit k vyšetření ve stanoveném termínu, nutno vyšetření telefonicky zrušit!!!

2 I. Vyšetření ledvin a vylučovacího systému Dynamická scintigrafie ledvin Princip:vyšetření perfúze ledvin,sekrece a exkrece do vývodných cest močových pomocí radioaktivní látky Radiofarmakon:99mTc-DTPA - zhodnocení funkce a drenáže ledvin - posouzení morfologie ledvin a vývodných cest močových(vhodnější scinti DMSA ) - separované posouzení funkční zdatnosti pravé a levé ledviny - možnost provedení Furosemidového testu při poruchách drenáže k odlišení obstrukce úplné a neúplné od poruch funkčních - současné stanovení globální funkce ledvin,přibližné stanovení GF -radiační zátěž nepatrná Příprava: nutná dostatečná hydratace před vyšetřením ( ml tekutin 1-2hod před vyšetřením ) Vlastní vyšetření: i.v.aplikace radiofarmaka, vyšetření trvá maximálně 30 minut, provádí se vsedě, event.vleže či vestoje, detektor je pod nebo za zády pacienta, následně vyhodnocení pomocí komplexního počítačového programu Dynamická scintigrafie ledvin s Captoprilovým testem Princip: ACE inhibitor vyvolá u ledviny s hemodynamicky významnou stenozou a.renalis pokles glomerulární filtrace a tím i funkce. To se projeví při dynamické scintigrafii ledvin zejména zploštěním funkčního segmentu a opožděním vrcholu křivky postižené ledviny a prodloužením transitu parenchymem ve srovnání se studií provedenou za normálních podmínek. ACEI tímto způsobem neovlivní ledvinu bez stenozy a.renalis. Radiofarmakon: 99mTc DTPA - podezření na renovaskulární hypertenzi při stenoze renální tepny - hypertenze ve věku do 30 let - diastola vyšší než 130 torrů - hypertenze rezistentní na terapii - náhlý vznik hypertenze či exacerbace hypertenze - systolicko-diastolický šelest nad epigastriem - vznik diastolické hypertenze ve věku nad 55 let - hypertenzní retinopatie III.-IV.st. Příprava: vysadit diuretika a ACEI 3 dny před vyšetřením!!! V případě, že inhibitory nelze vysadit, možno domluvit postup s lékařem ONM. Nutná dostatečná hydratace. Vlastní vyšetření: nejlépe začít s vyšetřením po Captoprilu a v případě patologického nálezu pacienta objednat k vyšetření za normálních podmínek za několik ( 2-3 ) dnů pokud je nález normální, další vyšetření již neprovádíme. Captopril podáváme p.o. 1 hodinu před začátkem vyšetření, které trvá cca 30 minut. 2

3 Statická scintigrafie ledvin ( planární či SPECT ) Princip: radiofarmakon se vychytává v buňkách proximálního tubulu,kde zůstává nějakou dobu fixováno Radiofarmakon: 99mTc-DMSA - diagnostika vrozených vývojových vad - tvarové anomálie ledvin jako např.ren arcuatus či koláčovitá ledvina - abnormní uložení ledvin včetně ren migrans - diagnostika traumatu ledviny - diagnostika funkčního postižení - monitorování reparace a redukce parenchymu - průkaz funkčního residua svraštělé ledviny, ageneze ledviny, hypoplasie či ověření rtg němé ledviny - určení podílu jednotlivé ledviny na celkové funkci - průkaz korové léze u akutní a chromické pyelonefritidy a chronické refluxové nefropatie(zejména v praxi dětské nefrologie a urologie),pozánětlivé jizvy - identifikace nejasných resistencí v dutině břišní - dif.dg.collumnea renales Bertini Příprava:dostatečná hydratace(u dosp ml) Vlastní vyšetření:standartní projekce jsou AP a PA,doplňují se i šikmé zadní projekce, případně i tomografická(spect) scintigrafie,např. k upřesnění zánětlivých jizev Trvání vyšetření:od aplikace radiofarmaka cca 2 hodiny, vlastní vyšetření 15 minut ( planární ), 30 minut ( SPECT ) Mikční cystografie v kombinaci s uroflowmetrií Princip: následně po dynamické scintigrafii sledujeme při mikci hodnoty maximálního a průměrného průtoku dolními močovými cestami,velikost residua v močovém měchýři,přítomnost vesikoureterálního refluxu-nepřímá cystografie Radiofarmakon: 99mTc-DTPA - vesikoureterální reflux a jeho kvantifikace - stanovení residua močového měchýře Vlastní vyšetření: nepřímá cystografie-aplikace radiofarmaka i.v.,zákaz močení,potom mikce před detektorem scintilační kamery,vždy ve spojení s dynamickou scinti ledvin Vlastní vyšetření: cca 60 minut Pozn.: u žen a dívek neprovádíme v době menses 3

4 II.Vyšetření srdce a cév Radionuklidová ventrikulografie First pass prvního průtoku k měření ejekční frakce pravé a levé komory Princip: aplikace erytrocytů značených in vivo umožňuje kontrastní zobrazení krve v dutinách srdce a následné hodnocení - ejekční frakce komor - posouzení motility stěn - určení volumu komor - end diastola a end systola - rychlostních parametrů srdečního cyklu - Radiofarmakon: 99mTc-ery - všechny formy ICHS - kardiomyopatie - sledování funkce levé komory při terapii kardiotoxickými radiofarmaky Příprava: pokud tomu klinický stav dovolí,vysadit 3 dny před vyšetřením kardiotonika a diuretika, 2 dny nitráty, betablokátory a antagonisty kalcia Vlastní vyšetření: po aplikaci radiofarmaka pacient leží pod detektorem scintilační kamery, kde se snímá několik set srdečních cyklů(za současné synchronizace ekg pomocí ekg), následně je studie vyhodnocena pomocí vyhodnocovacího počítačového programu( lze provést i metodou SPECT,resp.QG SPECT, tj.gatovaný SPECT ) Trvání vyšetření: příprava asi 20 minut, vlastní vyšetření cca minut Pozn.: vyšetření většinou provádíme v přední šikmé projekci,kdy není hodnotitelná motilita spodní stěny levé komory.pokud si přejete zjistit motilitu v této oblasti,je nutno údaj uvést na žádance(poté doplníme vyšetření v levé boční projekci).u srdečních arytmií většinou vyšetření nelze provést,event.je značně nepřesné pro špatnou synchronizaci záznamu s ekg křivkou. 4

5 Radionuklidová angiokardiografie Princip: sledování průtoku bolusu radiofarmaka postupně dutinami pravého srdce, plícemi a dutinami levého srdce po i.v. aplikaci Radiofarmakon: 99mTc-ery ( lze současně provést i radionuklidovou ventrikulografii ), 99mTc-DTPA - verifikace a kvantifikace intrakardiálních zkratů, stanovení minutového volumu Příprava:není nutná Vlastní vyšetření: aplikace radiofarmaka pod detektorem scintilační kamery a snímání průtoku bolusu srdcem a malým oběhem v krátkých časových intervalech, následně vyhodnocení studie pomocí počítačového programu, lze spojit s následnou radioventrikulografií Trvání vyšetření: cca 3 minuty Stanovení regurgitační frakce v oblasti levé srdeční komory Princip: srovnáním efektivního a totálního tepového objemu levé komory srdeční můžeme stanovit regurgitační frakci v oblasti levé komory srdeční. Prakticky tento údaj získáme kombinací dvou vyšetření a to ventrikulografie( stanovení totálního tepového objemu levé komory) a radiokardiografie ( stanovení efektivního tepového objemu levé komory ) Radiofarmakon: 99mTc-ery stanovení hemodynamické závažnosti chlopenní vady v oblasti levé komory srdeční Příprava:není nutná Trvání vyšetření: cca 60 minut Pozn.: nelze rozlišit,v oblasti které chlopně regurgitace nastává ( udává jen celkovou regurgitaci systému ).Vyšetření je nehodnotitelné v případě přítomnosti zkratu intrakardiálního nebo výraznější srdeční arytmie. 5

6 Perfúzní scintigrafie myokardu Princip:vychytávání radiofarmaka v myokardu je přímo úměrné perfúzi v dané oblasti myokardu v době i.v. aplikace. Na rozdíl od koronarografie(makroperfúze) ukazuje perfúzi ve tkáních(mikroperfúze),výhradně SPECT metoda,v klidu i po zátěži ( ergometrie, farmakologická zátěž-dobutamin ),Dobutaminový test provádíme ve spolupráci s IK IPVZ Radiofarmakon: 99Tc-tetrofosmin ( MYOVIEW ) Indikace - průkaz ICHS ( hlavně při nejasných nálezech na klidových a zátěžových ekg a netypických potíží ) - dif.dg. bolestí na hrudi - určení rozsahu jizvy a možné residuální ischemie po IM - určení rozsahu a lokalizace ischemie myokardu - zhodnocení efektu léčby-trombolytické,ptca.cabg - posouzení viability myokardu - hodnocení rizika vzniku akutní koronární příhody - dif.dg.ichemické a neischemické kardiomyopatie Kontraindikace: viz.kontraindikace při klasické ergometrii či použití dobutaminu Příprava: v případě zatěžového testu pomocí ergometrie nutno vysadit nitráty a antagonisty vápníku nejméně 24 hod.,betablokátory vhodné vysadit 48 hod.před vyšetřením, dále je třeba,aby si pacient přinesl na oddělení čokoládu(usnadňuje vyprázdnění radiofarmaka ze žlučníku a žlučových cest a tím i podmínky vyhodnocování studie),vhodná pouze lehká snídaně,s sebou sportovní oděv a obuv,ručník. Vlastní vyšetření: na našem pracovitšti hlavně tzv.dvoudenní protokol,tj.začínáme vyšetřením po aplikaci 99mTc-tetrofosminu při zátěži,pokud je při tomto vyšetření zjištěn patologický nález,zveme pacienta na opakované vyšetření v klidu za několik dní Trvání vyšetření: v každém vyšetřovacím dni cca 2 hodiny, t.j.za 90 minut po aplikaci 30-ti minutové snímkování 6

7 V současnosti doplňujeme gatovaný SPECT, který následuje po normálním SPECTu. Gatovaný SPECT nám umožňuje určit - end diastolické volume - end systolické volume - ejekční frakci v klidu a po zátěži - SS skóre ( sumární stress skóre ) - SR skóre ( sumární rest skóre ) - stress total sumarity skóre SSS = 0 3% negativní nález SSS = 4 8% nejasný nález SSS = 9 13% pravděpodobnost nálezu 25% SSS > než 13% pravděpodobnost nálezu 50% Gatovaný SPECT nám umožňuje určit, kromě poruchy perfuse - poruchy kinetiky v klidu a po zátěži - poruchu ztluštění stěny levé komory v klidu a po zátěži P.S. Dle požadavků kliniků je možno k určení viability použít dual izotop - stress tetrofosmin - rest thallium Scintigrafie myokardu pomocí horkého pyrofosfátu Princip: radiofarmakon se po i.v.podání hromadí během několika hodin hromadí v místě infarzovaného srdečního svalu, senzitivita vyšetření je nejvyšší v období hod. po infarktu, lze jej provést v rozmezí od 24 hod.po IM do asi 14 dnů po příhodě Radiofarmakon: 99mTc-pyrofosfát - v případě, kdy ekg známky infarktu nejsou jednoznačně interpretovatelné ( BLRTw, stp. předchozích infarktech myokardu,po KPR, pacienti s PM ) Vlastní vyšetření: asi za 2 hodiny po aplikaci provedeny statické snímky zaměřeně na oblast myokardu ve 3 projekcích ( možno v případě nejasnosti doplnit SPECT ), poté semikvantitativní hodnocení akumulace značeného pyrofosfátu v oblasti myokardu ve srovnání s akumulací v okolním skeletu Trvání vyšetření: cca 2-3 hodiny 7

8 Radionuklidová flebografie DKK ( HKK ) Princip: jde o i.v.aplikaci radiofarmaka do žíly na dorsu vyšetřované končetiny při zatažených škrtidlech a sledování průtoku radioindikátoru hlubokým žilním systémem pod detektorem scintilační kamery. Po uvolnění škrtidel snímáme opakovaně průtok radiofarmaka žilním systémem.vzhledem k tomu, že používané radiofarmakon je totožné jako při vyšetření plicní perfúze, doplňujeme ihned po vyšetření perfúzní plicní scintigrafii. Obdobně možno provést i vyšetření HKK. Radiofarmakon: 99mTc-makroalbumin-MAA - vyšetření průchodnosti hlubokého žilního systému DKK s omezenou výpovědní hodnotou pro oblast bérce a naopak s významnou výpovědní hodnotou v ileofemorální oblasti a průchodnosti dolní duté žíly - vyšetření funkčního stavu žilního systému DKK - průkaz insuficience perforátorů Příprava: teplá lázeň nohou těsně před vyšetřením Vlastní vyšetření: založení škrtidel nad kotníkem a pod kolenem, aplikace radiofarmaka do žíly na dorsu nohy, snímání kamerou, následné uvolnění škrtidel Trvání vyšetření: při vyšetření jedné končetiny cca 20 minut Pozn.: při nemožnosti aplikace radiofarmaka do žíly dorsa DKK ( otok,lymfedém,sádra ) možno provést vyšetření žil pomocí krevního poolu Radionuklidové vyšetření průtoku horní duté žíly Princip: současná aplikace radiofarmaka o vyšší aktivitě formou bolusu do žil na obou HKK vsedě před detektorem scintilační kamery se snímáním sekvenčních scintigramů v rychlém sledu k zachycení průtoku radioaktivity horní dutou žílou do srdce a k event.zobrazení kolaterálního oběhu při obstrukci horní duté žíly Radiofarmakon: 99mTc-DTPA - syndrom horní duté žíly u patologických procesů různé etiologie ( nejčastěji plicní karcinomy a tumory mediastina ) - suspicium na obstrukci horní duté žíly Příprava: žádná Trvání vyšetření: cca 10 minut Pozn.: vyšetření s provádí vsedě a vyžaduje spolupráci nemocného, nutný přístup do periferní žíly obou HKK pro možnost současné aplikace 8

9 III.Vyšetření plic Perfúzní plicní scintigrafie Princip: i.v.aplikace značených makroagregátů albuminu, které se dočasně zachytí v kapilárním řečišti plicního parenchymu, následně provedeno snímání scintilační kamerou ve 3-6 projekcích ( dle stavu pacienta a lokalizace nálezu ) s výpočtem relativní plicní perfúze Radiofarmakon: 99mTc-MAA - dg.plicní embolizace, zvl.v kombinaci s ventilačním plicním scanem ( vysoká senzitivita do 6 hodin, max.24 hodin ) - stav po plicní embolizaci pro posouzení reperfúze po adekvátní terapii - posouzení stavu plicní perfúze u bronchopulmonálních chorob - podíl jednotlivých plicních křídel na celkové perfúzi před ev.operačním výkonem ( ca plic ) Příprava: žádná Vlastní vyšetření: při podezření na plicní embolizaci provádíme nejdříve perfúzní vyšetření s provedením obvyklých 4 projekcí vsedě ( u ležících pacientů pouze 3 projekce ), pokud je nález pozitivní, nutno doplnit ventilačním plicní scan Trvání vyšetření: cca minut Pozn.: k vyšetření nutno znát čerstvý rtg plic a základní kardiologickou anamnézu!!! Ventilační plicní scintigrafie Princip: pacient vdechuje radioaktivní plyn z generátoru po celou dobu snímání jednotlivých projekcí ( totožných jako u perfúzní scintigrafie ) scintilační kamerou, možno provést ve stejný den jako perfúzní plicní scintigrafii ( po domluvě ) Radiofarmakon: 81mKr - doplnění pozitivní perfúzní scintigrafie plic k potvrzení event.vyloučení plicní embolizace Příprava: žádná Vlastní vyšetření: viz.princip Trvání vyšetření: několik minut Pozn.: nutná dobrá spolupráce pacienta 9

10 NEOSPECT k diferenciální diagnostice nodulárních plicních procesů Princip: uvádí se, že až 30% plicních nálezů jsou nodulární plicní procesy. NEOSPECT ( radiofarmakon firmy AMERSHAM ) umožňuje diferenciální diagnostiku karcinomu, což má veliký význam pro přežití pacienta, protože včasnou možností resekcí plíce se extrémně prodlužuje doba života. Radiofarmakon: Neospect, pentaoctreotid značený 99mTc nodulární plicní tumory Příprava: žádná, pacient může užívat léky Vlastní vyšetření: snímkování za 3 a 5 hodin po i.v.aplikaci metodou SPECT, event. SPECT i za 24 hodin Trvání vyšetření: 30 min Pozn.: Vyšetření NEOSPECT je vhodné doplniti ventilačním plicním scanem a perfusním scanem plicním metodou SPECT. IV.Vyšetření gastrointestinálního traktu Scintigrafie slinných žláz Princip: vyšetření je založeno na schopnosti slinných žláz vychytávat z krevního oběhu některé anionty Radiofarmakon: 99mTc-pertechnetát - Sjogrenův syndrom - lymfatická infiltrace - nádory - abscesy a cysty Příprava: žádná Vlastní vyšetření: za cca 45 minut po aplikaci radiofarmaka statická scintigrafie v přední a obou bočních projekcích, lze provést i dynamickou scintigrafii Trvání vyšetření :cca 60 minut t.j.cca za 45 minut po aplikaci asi 15 min.snímkování 10

11 Cholescintigrafie Princip: radiofarmakon se po i.v.aplikaci váže v plazmě na albumin, následně se vychytává v játrech,vstupuje do hepatocytu a na žlučovém pólu je vylučován do žlučových cest, dále před ductus choledochus do duodena.vyšetření umožňuje neinvazivním způsobem hodnotit především hepatocelulární funkci, průchodnost žlučových cest, funkci žlučníku a orientačně se vyjádřit k morfologii jater. Radiofarmakon: 99mTc-EHIDA - dif.dg.obstrukčního a hepatocelulárního ikteru - dg.akutní cholecystitis - chronická cholecystopatie - posouzení funkce jater a žlučových cest, včetně stanovení kvantitativních parametrů(např.clearance radioindikátoru,ejekční frakce žlučníku,tranzitní časy) - podezření na biliární dysplasii,dyskinesu žlučových cest,dysfunkci Oddiho svěrače, postcholecystektomický syndrom - u novorozeneckých ikterů při podezření na atresii žlučových cest Příprava: 3-4 hodiny před vyšetřením ráno sníst 50g čokolády, dalších 50g čokolády si pacient přinese sebou, dle domluvy s odesílajícím lékařem je možno ponechat či vysadit medikaci ovlivňující motilitu žlučových cest ( např.prepulsid ) Vlastní vyšetření:vleže pod detektorem scintilační kamery i.v.aplikace značeného derivátu, dynamická studie, dle potřeby doplnění statických scintigramů v časových odstupech půl až jedna hodina, při podezření na obstrukční ikterus i za delší dobu. Následně vyhodnocení funkce jater, transitu radiofarmaka jaterním parenchymem a jeho vylučování žlučovými cestami pomocí komplexního vyhodnocovacího programu Trvání vyšetření: obvykle 2-2,5 hodiny ( vyjímečně snímkování ještě za 24 hodin ) Pozn.: uvést doplňující výsledky laboratorních vyšetření ( bilirubin, transferázy ) či dalších souvisejících vyšetření Scintigrafická lokalizace krvácení do GIT pomocí krevního poolu Princip: in vitro označené autologní erytrocyty aplikujeme i.v.pacientovi, případné krvácení se projeví na scintigramu ( SPECT ) jako ložisko zvýšené koncentrace aktivity Radiofarmakon: 99mTc-ery - enterorhagie či meléna u probíhajícího krvácení ve střední a dolní části GITu rychlostí alespoň 30ml/hod Příprava: pokud možno nalačno Vlastní vyšetření: aplikace radiofarmaka přímo pod kamerou, dynamická studie,statické scintigramy s časovým odstupem Trvání vyšetření: vlastní dynamická studie 60 minut, následně snímkování za 4, příp.24 hod. po aplikaci 11

12 Scintigrafie Meckelova divertiklu Princip: radiofarmakon se vychytává v žaludeční sliznici a to bez ohledu na to, zda je v normálním žaludku nebo zda se jedná o sliznici ektopickou-meckelův divertikl. Radiofarmakon: 99mTc-pertechnetát - krvácení do distální části GIT s podezřením na přítomnost ektopické sliznice žaludku především u dětí Příprava: dle možnosti alespoň 24 hodin před vyšetřením aplikace H2 antagonistů rozděleně ve 4 dávkách po 6 hodinách Vlastní vyšetření: po i.v.aplikaci dynamická studie se zaměřením na sledovanou oblast s následnými statickými snímky Trvání vyšetření: cca 60 minut Vyšetření polykacího aktu Princip: vleže pod detektorem scintilační kamery snímkujeme polknutí radiofarmaka, přičemž hodnotíme přítomnost antiperistaltiky, retenci a transit time jícnem Radiofarmakon: 99mTc-DTPA - achalázie - systémové choroby ( SLE,sklerodermie,dermatomyositis,CREST syndrom ) - ezofagitida - poruchy průchodnosti jícnu ( nádory, zevní útlak, striktura po poleptání ) - stavy po operačních výkonech na jícnu Příprava: 6 hodin lačnění,vysazení léků ovlivňující peristaltiku horních partií GIT dle Možnosti Vlastní vyšetření: do koutku úst pacientovi vložíme stříkačku a aplikujeme radiofarmakon, na vyzvání radiofarmakon polkne, pozorujeme-li retenci radiofarmaka v jícnu, dáváme pacientovi napít. Studii vyhodnocujeme komplexním počítačovým programem Trvání vyšetření: cca 10 minut 12

13 Vyšetření gastroesofageálního refluxu Princip: u pacienta ležícího pod detektorem scintilační kamery pozorujeme polknutí radiofarmaka a za patologických okolností jeho návrat ze žaludku do jícnu a event. za 24 hodin plicní aspiraci Radiofarmakon: 99mTc-DTPA - detekce gastroesofageálního refluxu - refluxní choroba jícnu - asthma bronchiale - recidivující respirační infekty dolních cest dýchacích ( zvl.u dětí ) - stp.operačních výkonech na jícnu Příprava: 6 hodin lačnění, vysazení léků ovlivňujících peristaltiku horních partií GIT ponecháváme na klinikovi Vlastní vyšetření: vyšetření u spolupracujících pacientů zahajujeme polykacím aktem, po pěti minutách snímkování dáváme dospělým vypít 200ml vody, dětem přiměřený objem vody či mléka Trvání vyšetření: 20 minut vlastní studie, za 24 hod.příp.statický snímek hrudníku v AP projekci k vyloučení plicní aspirace Scintigrafie jater a sleziny Princip: po i.v.aplikaci radiofarmaka dochází k jeho rychlé akumulaci Kupferovými buňkami jater a retikuloendoteliálními buňkami ve slezině a jejich následné dočasné fixaci, což dovoluje statické zobrazení jater a sleziny Radiofarmakon: 99mTc-sulfurkoloid - detekce ložiskových jaterních lézí ( abscesy,nádory,cysty ) - detekce difúzního jaterního postižení - identifikace etiologicky nejasných resistencí v dutině břišní Příprava: bez přípravy Vlastní vyšetření: provádí se po i.v.aplikaci radiofarmaka zpravidla u ležícího pacienta v přední, zadní a pravé boční projekci, popř.k hodnocení sleziny i v levé boční projekci, při podezření na léze v hloubi parenchymu vhodný SPECT Trvání vyšetření: cca 45 minut 13

14 Scintigrafie jater pomocí krevního poolu Princip: i.v. aplikace in vitro značených erytrocytů a poté provedení tomografické scintigrafie jater, hemangiom jako nádor obsahující převážně krev se zobrazí jako ložisko s akumulací radiofarmaka Radiofarmakon: 99mTc-ery - suspicium na hemangiom - jaterní ložisko nejasné povahy o velikosti 1 cm a více - dif.dg.metastatického postižení jater Příprava: po lehčí netučné snídani Vlastní vyšetření: snímání oblasti jater tomografickou kamerou Trvání vyšetření: cca 3 hodiny Pozn.: výhodné provést v kombinaci se SPECT jater.problematické je hodnocení ložisek uložených v jaterním hilu a ložisek menších než 1-1,5cm - je tedy nutné uvedení přesné lokalizace ložiska na žádance V.Vyšetření CNS Statická scintigrafie mozku s perfúzí Princip: radioaktivní indikátor z cévního řečiště se po přechodu přes narušenou hematoencefalickou bariéru hromadí v ložisku patologicky změněné tkáně Radiofarmakon: 99mTc-pertechnetát - diagnostika intrakraniálních expanzivních procesů - vaskulárně ischemické léze,abscesy,záněty - chronické subdurální hematomy - AV malformace Příprava: žádná Vlastní vyšetření: po i.v.aplikaci ve formě bolusu možno ihned provést mozkovou angioscintigrafii s náledným výpočtem poměru perfúze oběma hemisférami, minimálně 60 minut po nitrožilním podání zahajujeme snímkování minimálně ve 4 zákadních projekcích, vyšší rozlišení přináší metoda SPECT Trvání vyšetření: dynamická fáze několik minut, statická cca 2 hodiny po aplikaci cca 20 minut 14

15 SPECT mozku Princip: lipofilní radiofarmakon po i.v.aplikaci prochází intaktní hematoencefalickou bariérou, vstupuje do mozkových buněk a zde zůstává nějakou dobu fixovánoje tedy odrazem regionální perfúze mozku v čase aplikace Radiofarmakon: 99mTc-HMPAO - cerebrovaskulární onemocnění ( CMP, TIA ) - AV malformace,subarachnoidální krvácení - susp.vazospasmy,vaskulární demence - Alzheimerova choroba - epilepsie - psychiatrické choroby (demence, schizofrenie, obsedantní neurózy ) - průkaz traumatické léze mozku a monitorování její úpravy Příprava: u neklidných pacientů nutné farmakologické zklidnění,jinak není nutná Vlastní vyšetření: i.v. aplikace radiofarmaka v klidovém režimu, fixace hlavy proti pohybu, snímání detektorem scintilační kamery metodou SPECT Trvání vyšetření: cca 30 minut Pozn.: bezpodmínečně nutný včasný příchod pacienta k vyšetření dle hodiny objednání! U CMP a TIA uvádět na žádance čas příhody, u transitorní ataky je nutné včasné vyšetření ještě před odezněním klinické symptomatologie SPECT mozku s acetazolamidovým testem ( Diamox ) Princip: podání acetazolamidu jako inhibitoru karboanhydrázy před opakovaným vyšetřením 99mTc-HMPAO zvýší průtok nepostiženým periferním arteriálním řečištěm mozku, zatímco aterosklerotickým procesem změněné cévy nejsou schopny reagovat dilatací. Radiofarmakon: 99mTc HMPAO - vyšetření cerebrovaskulární rezervy před event.chirurgickým zákrokem při stenoze některé z hlavních větví a.carotis.interna Kontraindikace: viz.ki podání acetazolamidu, jinak nejsou Příprava: 20 minut před aplikací 99mTc HMPAO podání acetazolamidu 1g i.v. Vlastní vyšetření: po i.v.aplikaci radiofarmaka fixace hlavy a snímání SPECT kamerou Trvání vyšetření: cca 60 minut 15

16 Radionuklidová cisternografie Princip: radiofarmakon po aplikaci do subarachnoidálního prostoru v lumbální krajině volně difunduje páteřním kanálem do basálních cisteren a cisteren mozkového kmene, odkud se pak dostává do subarachnoidálního prostoru nad konvexitami hemisfér a po jejich mediální ploše až do oblasti šípového splavu. Za patologických okolností dochází k jeho refluxu do komorového systému nebo úniku píštělí. Ke zvýšení senzitivity průkazu likvorey měříme radioaktivitu tamponů. Radiofarmakon: 111In-DTPA - dg.komunikujícího hydrocefalu - podezření na nasální likvoreu či otolikvoreu - průchodnost shuntů po drenážní operaci Příprava: obdobně jako před lumbální punkcí, při podezření na likvoreu vhodné ORL vyšetření ( vyloučení cizího tělesa, stav bubínku při susp.otorey ) Vlastní vyšetření: ráno aplikace radiofarmaka lumbálně, scintigrafie se provádí za 4-5 hod., pak příp.hospitalizace k observaci, další scintigrafie se provádějí za 24, popř. 48 hodin po aplikaci Trvání vyšetření: doba snímkování v jednotlivých dnech cca minut Pozn.: při podezření na likvoreu se odpoledne po aplikaci zavádějí tampony do nosních průduchů, event.do zevního zvukovodu ( při perforovaném bubínku ),v obou případech nejlépe ve spolupráci s ORL oddělením,tampony se vyjímají následující den a měří se jejich radioaktivita DaTSCAN Princip: zobrazení presynaptických D2 receptoru Radiofarmakon: IOPAMIL 123 DaTSCAN firmy AMERSHAM - diff.dg. extrapyramidalni symptomatologie - Parkinsonova choroba Kontraindikace: není Příprava: před vyšetřením je možná blokáda štítnice Vlastní vyšetření: i.v.aplikace 123 I DaTSCAN snímováni za 3 hodiny Trvání vyšetření: asi minut po aplikaci ( SPECT ) Hodnotí se - vychytávání basálními ganglii - symetrie - event. semikvantitaivně 16

17 VI.Vyšetření endokrinního systému Scintigrafie štítné žlázy Princip: i.v.podané radiofarmakon se akumuluje v buňkách štítné žlázy v závislosti na distribuci funkční tkáně Radiofarmakon: 99mTc-pertechnetát - hyperthyreosa - funkční autonomie štítné žlázy - thyreoiditis - karcinom štítné žlázy - ektopie štítné žlázy - stp.ste k ověření reziduí parenchymu štítnice - určení velikosti,tvaru a polohy štítnice Příprava: dle možnosti vysadit minimálně 3 dny thyreostatika, inimálně 1 měsíc thyreoidální hormony,minimálně 3 měsíce jodové preparáty a Cordarone tbl Vlastní vyšetření: vleže pod detektorem scintilační kamery, zaměření na oblast štítnice Trvání vyšetření: snímkuje se asi 30 minut po aplikaci, vlastní snímání pak trvá několik minut Pozn.: v případě suspicia na autonomní adenom možno doplnit supresní test pro potvrzení event.vyloučení autonomie Scintigrafie příštitných tělísek Princip: jde vlastně o tzv.subtrakční scintigrafii, která je založena na principu počítačového odečtení scintigrafického obrazu štítné žlázy po aplikaci 99mTc-pertechnetátu od sumačního obrazu štítné žlázy a příštitných tělísek po podání 99mTc-tetrofosminu Radiofarmakon: 99mTc-pertechnetát+99mTc- tetrofosmin - podezření na adenom či hyperplasii příštitného tělíska - podezření na ektopické uložení tělíska - radiačně navigovaná parathyreoidektomie Příprava: žádná Vlastní vyšetření: zahajujeme podáním 99mTc-tetrofosminu a asi za 20 minut a 2 hodiny provedeme scintigrafii štítnice a obraz uložíme do paměti, poté při identické poloze krku aplikujeme 99mTc-pertechnetát, následně pomocí počítače odečteme příslušené obrazy, možno doplnit i vyšetření SPECT Trvání vyšetření: cca 3 hodiny Pozn.: nutná spolupráce pacienta ( identická poloha krku při obou snímáních ) 17

18 Scintigrafie dřeně nadledvin (scintigrafie MIBG ) Princip: radiofarmakon jako analog noradrenalinu a guanetidinu se po i.v.podání dostává do buněk dřeně nadledvin, kde se hromadí v sekrečních granulech Radiofarmakon: 123 I metajodbenzylguanidin ( MIBG ) - dg.feochromocytomu - u dětí též dg. neuroblastomu Kontraindikace: těhotenství a laktace Příprava: žádná Vlastní vyšetření: po i.v. aplikaci radiofarmaka provádíme planární snímky ( příp.spect ) na oblast hrudníku a břicha a to za 2 a 24 hodin, doplňujeme i WB ( metastázy ) Trvání vyšetření: minut v každý vyšetřovací den Octreoscan Princip: jde o zobrazování somatostatinových receptorů ve tkáních, kde povrch buněk vykazuje zvýšenou hustotu těchto receptorů Radiofarmakon: 111 In-pentetreotid ( Octreoscan ) - tumory APUD systému: - gastroenteropankreatické nádory ( gastrinom, VIPom, Insulinom, glukagonom, aj. ) - paragangliom, feochromocytom, medulární ca štítnice, neuroblastom - malobuněčný ca plic Příprava: u pacientů léčených octreotidem je nutné přerušit terapii na 3 dny Vlastní vyšetření: scintigrafie se provádí nejdříve za 4 hodiny od aplikace, dále pak za 24 hodin, event.za 48 hodin Trvání vyšetření: minut každý vyšetřovací den Pozn.: vzhledem k ekonomické náročnosti indikaci vhodné konzultovat s lékařem ONM 18

19 VII.Scintigrafie skeletu a kostní dřeně Scintigrafie skeletu Princip: po i.v.aplikaci radiofarmaka se nám zobrazují místa čerstvé kostní přestavby ve skeletu nejrůznější etiologie Radiofarmakon: 99mTc-metylendifosfonát ( MDP ) - detekce nádorového postižení skeletu-primární kostní tumory - časný průkaz metastáz maligních onemocnění do skeletu ( předchází RTG pozitivitu o 3-6 měsíců ) a jejich sledování v časových intervalech - detekce traumatických kostních změn-potvrzení dg.fraktur při nejasném RTG nálezu, rozlišení starých a čerstvých lézí - včasná dg.osteomyelitid při nejasném RTG nálezu - včasná dg.a monitorování m.perthes - degenerativní onemocnění kloubů - vertebrogenní algický syndrom ( low back pain ) - u všech podezření na možné postižení skeletu Příprava: dobrá hydratace,před vlastním vyšetřením vyprázdnění močového měchýře Vlastní vyšetření: provádíme následná vyšetření skeletu: 1. celotělová scintigrafie skeletu ( whole body ), event.statická scintigrafie axiálního skeletu 2. statická scintigrafie skeletu cílená - dle specifických požadavků lekařů 3. třífázová scintigrafie skeletu - u dg.chorob z povolání,u susp.chronických osteomyelitid 4. tomografické vyšetření metodou SPECT, toto vyšetření indikuje dle nálezu při planární scintigrafii lékař ONM vlastní snímkování provádíme za cca 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka Trvání vyšetření: cca 3-4 hodiny Pozn.: u čerstvého traumatu má scintigrafie smysl až po 3-5 dnech od úrazu 19

průměrná doba trvání vyšetření 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly 1 1,5 hodiny

průměrná doba trvání vyšetření 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly 1 1,5 hodiny typ od vyšetřovací látky () k pobytu U r o g e n i t á l n í s y s t é m Scintigrafie ledvin dynamická 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly cca 2 hodiny Scintigrafie ledvin dynamická

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Princip: Posouzení funkčnosti jaterního parenchymu a odtoku žlučovody pomocí značených derivátů kyseliny aminodioctové. Radiofarmakum (RF): 99 mtc - HIDA.

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Popis odbornosti Nukleární medicína /ONM/ je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouţí k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

Nukleární medicína. 6. Nukleární medicína v neurologii A

Nukleární medicína. 6. Nukleární medicína v neurologii A Nukleární medicína 1. Nukleární kardiologie A Princip metody vyšetření perfuze myokardu. Radiofarmaka. Příprava nemocného, pravidla fyzické a farmakologické zátěže. Nežádoucí účinky farmakologické zátěže.

Více

RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII

RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Scintigrafie

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

III. Vyšetření plic Perfuzní scintigrafie plic Ventilační scintigrafie plic

III. Vyšetření plic Perfuzní scintigrafie plic Ventilační scintigrafie plic I. Vyšetření srdce a cév Perfuzní scintigrafie myokardu Radionuklidová ventrikulografie Radionuklidová angiokardiografie Radionuklidová flebografie Radionuklidová splenoportografie II. Vyšetření CNS Perfuzní

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Oddělení nukleární medicíny

Oddělení nukleární medicíny Oddělení nukleární medicíny Vážení kolegové, předkládáme Vám opět inovovaný seznam diagnostických a terapeutických metod, prováděných na našem oddělení. V případě jakýchkoliv dotazů zavolejte nebo použijte

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA www.fno.cz Klinika nukleární medicíny Seznam prováděných vyšetření PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH A LÉČEBNÝCH METOD KLINIKY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN OSTRAVA Adresa: Klinika nukleární medicíny

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 9 0 6 3 8 IČZ smluvního ZZ 7 6 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 7 6 M 0 0 1 Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 3 2 3 6 IČZ smluvního ZZ 2 0 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 0 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Název IČO Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 2 2 6 9 1 2 IČZ smluvního ZZ 7 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 5 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Tematický kurz před atestací v kardiologii

MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Tematický kurz před atestací v kardiologii Metody nukleární kardiologie u ICHS MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Tematický kurz před atestací v kardiologii 22. 2. 2014 Základní princip vyšetření v NM Podání radioaktivního

Více

ZÁKLADNÍ SPEKTRUM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI, Thalium 201)

ZÁKLADNÍ SPEKTRUM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI, Thalium 201) ZÁKLADNÍ SPEKTRUM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI, Thalium 201) Obraz perfůze svaloviny levé komory srdeční v klidu a při zátěži, stav

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Název IČO Prague Medical Care Department, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Prague Medical Care Department, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 2 0 4 0 3 9 5 IČZ smluvního ZZ 0 6 6 3 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 6 A 6 3 8 Název IČO Prague Medical Care Department, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 7 9 5 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. zobrazovací (in vivo) diagnostika laboratorní (in

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Perfuzní scintigrafie myokardu

Perfuzní scintigrafie myokardu Perfuzní scintigrafie myokardu MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. Bakalářské studium Katedra vyšetřovacích metod a biologie Katedra zobrazovacích metod Zdravotní a sociální fakulta Ostravské univerzity Účel Vyšetření

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67 Ga-citrátu Mihalová P., Vrba T., Buncová M. Obsah prezentace Algoritmus vyšetření Odhad radiační zátěže pro jednotlivé diagnózy Výpočet z

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Popis odbornosti Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací

MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací Metody nukleární kardiologie MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací Základní princip vyšetření v NM Podání radioak:vního indikátoru do těla

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT

Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová, MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Diagnostika chorob GIT Komplexní

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku [ 18 F]fluorid sodný, injekce 1 10 GBq/lahvička 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Natrii fluoridi( 18 F) 1 10 GBq k datu a hodině kalibrace/lahvička. Fluor-18

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Radionuklidové metody v neurologii

Radionuklidové metody v neurologii Radionuklidové metody v neurologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Klinika nukleárn rní medicíny UK 3. LF a FNKV Praha Zobrazování CNS v NM Důležité informace o Cévních mozkových příhodp

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Nukleární kardiologie. Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční

Nukleární kardiologie. Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční Nukleární kardiologie Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční Zátěžové testy Fyzická zátěž farmakologická zátěž Dipyridamol Adenosin Regadenoson

Více

Terapie štítné žlázy pomocí jodu 131. Bc. Simona Uhrinová ONM FN Hradec Králové

Terapie štítné žlázy pomocí jodu 131. Bc. Simona Uhrinová ONM FN Hradec Králové Terapie štítné žlázy pomocí jodu 131 Bc. Simona Uhrinová ONM FN Hradec Králové Historie léčby poč. 19. století - popsány klinické vlastnosti karcinomu šž jako tvrdé invazivní strumy vznikající po 25. roce

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Magnetická rezonance plodu. Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole

Magnetická rezonance plodu. Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole Magnetická rezonance plodu Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole Kdy indikovat fetální MRI? Jaké jsou indikace MRI? 24.týden 18.týden (20.týden) 26.týden pozdní třetí trimestr selhání

Více

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ PET/CT. Objednání lze provést za předpokladu, že objednávající lékař:

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa D A V I D Z E M Á N E K K A R D I O L O G I C K Á K L I N I K A 2. L F U K A F N M O T O L P R A H A ICHS ICHS (ischemická choroba srdeční) Klinický

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Název IČO Prague Medical Care Department, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Prague Medical Care Department, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 2 0 4 0 3 9 5 IČZ smluvního ZZ 0 6 6 3 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 6 A 6 3 8 Název IČO Prague Medical Care Department, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová MUDr. Otto Lang,Ph.D. UK 3. LF a FNKV Praha Úvod NM metody založeny na zobrazení funkčního stavu tkání nebo viabilních

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

CO VÁS ČEKÁ NA KLINICE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY?

CO VÁS ČEKÁ NA KLINICE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY? CO VÁS ČEKÁ NA KLINICE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY? Ing. Petra Mičolová Radiofarmaceutická skupina, KJCH, FJFI, ČVUT Radiofarmaceutická laboratoř, KNME, FN Motol České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná

Více

MUDr.Kateřina Táborská

MUDr.Kateřina Táborská METODY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V O N K O L O G I I MUDr.Kateřina Táborská KNME UK 2.LF a FN MOTOL Praha ZOBRAZENÍ NÁDORU, STAGING, SLEDOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ FUNKČNÍ ANALÝZA MONITORUJÍCÍ ORGÁNOVÉ FUNKCE IN VIVO

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE [ 18 F]fluorid sodný ( 18 F) 1 10 GBq/ lahvička, Injekční roztok Natrii fluoridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘEHLED VYŠETŘENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY. Oblastní nemocnice Trutnov

PŘEHLED VYŠETŘENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY. Oblastní nemocnice Trutnov PŘEHLED VYŠETŘENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Oblastní nemocnice Trutnov 2017 O b s a h PŘEDMLUVA...3 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 Kontakty...4 Charakteristika pracoviště...5 Ordinační a provozní doba...5 O nukleární

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více