Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou Selective cosmetics e-shop marketing strategy creation Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Klára KAŠPAROVÁ Brno, červen 2009 Autor: Jan MARTINEC

2

3 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Jan Martinec Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou Název práce v angličtině: Selective cosmetics e-shop marketing strategy creation Katedra: Katedra podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Klára Kašparová Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce je tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou. Cílem bakalářské práce je vytvořit marketingovou strategii podle konceptu strategie modrého oceánu a zvýšit tržní podíl stagnujícího internetového obchodu. Důraz je kladen na snahu vyhnout se cenové konkurenci na trhu. Teoretická část se zabývá prostředím internetových obchodů, marketingovým mixem a principy formulace strategie modrého oceánu. V praktické části je formulována strategie modrého oceánu pro internetový obchod společnosti FAnn Retail, a.s. Annotation The topic of the work is a creation of a marketing strategy for an e-shop with selective cosmetics. The aim is to create a marketing strategy from the Blue Ocean Strategy framework and increase the market share of a stagnating e-shop. The stress is put on the effort to avoid price competition on the market. The theoretical part focuses on e-shops, marketing mix and principles that formulate the Blue Ocean Strategy. In the practical part of work the concrete Blue Ocean-based strategy for FAnn Retail, a.s. e-shop is defined. Klíčová slova marketingová strategie, e-obchod, selektivní kosmetika, hodnotová inovace, internet, modrý oceán Keywords marketing strategy, e-shop, selective cosmetics, value inovation, internet, blue ocean

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou vypracoval samostatně pod vedením Ing. Kláry Kašparové a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 24. června 2009 vlast no r uč ní podpis aut o r a

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Kláře Kašparové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji firmě FAnn Retail, a.s. za svolení použít firemní informace a konzultace. S jazykovou úpravou a korekturou mi velmi pomohla paní Alena Kiffelová, Simona Kubičková, Ing. Veronika Paďourová a Ing. Michaela Vítková, které poskytly další úhel pohledu na obsah mé práce. Je třeba zmínit celý tým FAnn e-obchodu a marketingové oddělení FAnn Retail, a.s., kteří mi posloužili svými kritickými názory k formulování použitelné strategie, jejíž budou nakonec součástí ve fázi realizace.

6 OBSAH ÚVOD INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ A KOSMETIKA HISTORIE E-KOMERCE V ČR VÝVOJ E-OBCHODŮ S KOSMETIKOU NÍZKÁ CENA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ MARKETINGOVÝ MIX KLASICKÝ MARKETINGOVÝ MIX MARKETINGOVÝ MIX V SELEKTIVNÍ KOSMETICE E-MARKETING MIX STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU HODNOTOVÁ INOVACE ANALYTICKÉ NÁSTROJE A SYSTÉMOVÉ RÁMCE Hodnotová křivka Systémový rámec čtyř aktivních opatření Rekonstrukce tržních hranic ZISKOVOST MODRÉHO OCEÁNU KRITIKA STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU STRATEGIE FANN E-OBCHODU (PRAKTICKÁ ČÁST) PROFIL FANN E-OBCHODU V HOLDINGU GLAMOUR, A.S SOUČASNÁ SITUACE FANN E-OBCHODU ANALÝZA KONKURENCE A PROSTŘEDÍ Parfemy.cz a Krasa.cz Parfums.cz Konkurenční lem Specifičnost prostředí MARKETINGOVÝ MIX FANN E-OBCHODU...31

7 4.4.1 Produkt (product) Cena (price) Místo (place) Propagace (promotion) TVORBA STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU Obraz strategie Souřadnicová síť Nová hodnotová křivka FORMULOVÁNÍ STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU Systémový rámec šesti cest Tři okruhy nezákazníků EKONOMICKÉ OPODSTATNĚNÍ STRATEGIE Prověrka výjimečnosti užitku Strategická tvorba ceny Určení cílových nákladů Osvojení strategie MARKETINGOVÝ MIX PRO STRATEGII MODRÉHO OCEÁNU ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHY... 61

8 ÚVOD Předmětem bakalářské práce je marketingová strategie pro internetový obchod se selektivní kosmetikou společnosti FAnn parfumerie (www.fann.cz). Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingovou strategii, jejíž realizace vymaní zkoumaný internetový obchod ze stagnace (zvýšení tržního podílu) prostřednictvím hodnotové inovace, tedy bez zvýšení nákladů. Změny by měly být patrné již ve druhé polovině roku 2009 s důrazem na vánoční období. Vývoj obratů internetového obchodu FAnn je od roku 2007, po předcházejícím dynamickém růstu, ve stagnaci. [FAnn, 2009]. Během posledních dvou let se stal sortiment selektivní kosmetiky jedním z nejvíce konkurenčních prostředí v obchodování na internetu. [Šlingerová, S., 2009]. Hlavní metodou konkurenčního boje je cenová konkurence těžící z vysokých marží, které musí běžný obchodník věnovat na provoz luxusních kamenných parfumerií a distributor na nákladnou reklamu jednotlivých značek. [Zbiejczuk, A. 2007]. Internetové obchodování je moderní prodejní kanál, který je vysoce inovativní a prodělal během posledních let bouřlivý vývoj. Internetové obchodování v Česku je sice zpožděno přibližně o dva roky za USA a západní Evropou. [Zbiejczuk, 2007]. Na druhé straně vlastní prodej selektivní kosmetiky je v těchto vyspělých zemích velice konzervativní, zatížen tradicemi a pocitem výjimečnosti. V Česku však tyto hodnoty nemají tradici a zákazník dává přednost nízké ceně před kulturou prodeje a kvalitou. [Zbiejczuk, 2007]. Hlavními zdroji inspirace budou různé úspěšné projekty ze zahraničí a hlavní trendy a inovace v oblasti internetového obchodování, které český trh se zpožděním následuje. Na tvorbu strategie je možné uplatnit řešení vyvinuté profesory INSEAD Kim a Mauborgne, která byla vydána pod názvem Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Marketingová strategie bude tvořena pro internetový obchod FAnn parfumerií (FAnn Retail, a.s.) K analýze problému bude využito dat nasbíraných za osm let existence internetového obchodu. Pro vyhodnocení stavu tržního prostředí jsou k dispozici informace i z ostatních částí holdingu, např. mateřské společnosti Glamour, a.s. Z těchto zdrojů lze získat dostatek dat k celkovému zhodnocení tržní situace. Volba metody: Právě strategie modrého oceánu, jako komplexní metoda (tools and frameworks) teorie s analytickým aparátem, by měla umožnit nalézt rezervy a nové tržní možnosti pro zavedený internetový obchod, a tak realizovat nové příjmy i z jiných oblastí nad rámec prodeje kosmetiky. Předefinování hranic trhu pro internetový obchod a zaměření se na optimalizaci stávajících zdrojů by mělo přinést očekávané zvýšení tržního podílu. 8

9 1 INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ A KOSMETIKA Tato část je věnována úvodu do problematiky internetového obchodování v České republice (dále jen ČR) a specifikům obchodování se selektivní kosmetikou. Nejprve bude pozornost věnována stručné historické exkurzi do prostředí e-komerce v ČR. Následovat bude popis situace na trhu selektivní kosmetikou a srovnání internetového a kamenného obchodování. 1.1 Historie e-komerce v ČR Jako začátek obchodování v ČR je možné označit podzim roku 1995, kdy brněnská společnost INET představila svůj virtuální obchodní dům Shop.cz na veletrhu Invex. [Hrůza, P., 2003]. Hlavní zaměření společnosti bylo poskytovaní internetového připojení a vývoj webových aplikací. Ambiciózní projekt Shop.cz tak měl mimo jiné sloužit jako vlajková loď společnosti v oblasti poskytování webových řešení, což bylo pro toto období typické. Internetový obchod byl více brán jako technické řešení a provozován lidmi z oblasti vývoje IT než obchodní řešení vedené zkušenými obchodními manažery. [Hrůza, P., 2003]. Aby bylo možné vůbec využívat marketingu na internetu, bylo nejprve potřeba přetvořit doposud informační medium, kterým internet od svého založení byl, v obchodní prostor. Výhodou českého internetu bylo několikaleté zpoždění oproti USA. Tento časový deficit poskytoval dostatek prostoru, aby se neopakovaly chyby, které jsou neodlučitelně spjaty s formováním nového způsobu komunikace a myšlení. Právě po vzoru zahraničních katalogů jako Altavista a Yahoo vznikl pro české uživatele internetu Seznam.cz. Ten odstranil dosavadní jazykovou bariéru a přivedl tak k internetu nové uživatele. V roce 1996 Seznam.cz poprvé použil proužkové reklamy (bannery) a můžeme tak mluvit o založení trhu s internetovou reklamou. [Vrabec, P., 1998]. Internet byl však v této době stále vnímán jako služba zdarma, jakýsi utopistický svobodný svět, kde je všechno povoleno. [Kneschke, J., 2008]. Poměrně vysoké náklady na výpočetní techniku a velmi drahé připojení k internetu omezovalo počet jeho uživatelů na vysoké příjmové skupiny a studenty technických oborů. Internetová reklama byla v této době poměrně velice levná, ale to odpovídalo i poměrně malé cílové skupině, kterou mohla oslovit. [Kneschke, J., 2008]. Přelomovým se stal rok 1999, kdy Telecom zavedl tarif Internet 99, který využili někteří poskytovatelé služeb k připojení na internet přes vytáčenou linku zdarma. Tím se internet stal konečně přístupný i pro domácnosti. Začalo pracovat sdružení APEK (Asociace pro elektronickou komerci), u jehož založení stál Computer Press a jeho úspěšný projekt Vltava.cz. Začíná se tvořit legislativa a státní instituce již vnímají internet jako oficiální komunikační kanál. Největší událostí byl projekt ecity, který představila Expandia Banka. Hlavním cílem ecity byla propagace internetu nejen jako informačního média, ale zejména jeho praktického využití pro přímé obchodování, přímé 9

10 bankovnictví a poskytování řady dalších služeb využitelných v reálném životě. [Tisková správa, 1999]. Projekt fungoval čtyři roky, nesplnil však očekávaní po obchodní stránce, simulované e-obchody se měly časem přetransformovat v obchodní dům. Projekt ecity představil elektronické bankovnictví a možnosti plateb na internetu prostřednictvím ebanky, ale oslovená komunita neměla v té době dostatečnou kupní sílu, aby se stal projekt delší dobu konkurenceschopným. [Zeman, M., 2003]. Začátkem roku 2000 se začaly prosazovat internetové obchodní domy, které se soustředily více na obchodní stránku svých investic. Vltava.cz, která po vzoru amerického Amazon.com neustále svůj obchod zdokonalovala a stala se tak neotřesitelnou jedničkou na trhu. Svůj sortiment postupně rozšířila o kosmetiku, výpočetní techniku, potřeby pro chovatele a mnohé další. [Vltava, 2000]. Novinkou bylo zavedení institutu garance nejnižší ceny a vznik specializovaných serverů zaměřujících se na přehledné srovnání nabídky různých obchodů. Koncem roku 2005 na internetu nakupovalo pouze 5,5 % obyvatel ČR starších 16 let, Tabulka č. 1. V roce 2008 je už počet nakupujících téměř jedna čtvrtina, ale to je stále polovina ve srovnání s internetově vyspělými zeměmi západní Evropy, jako jsou Německo (53 %) nebo Dánsko (59 %). [Gola, P.,2009]. ČR však ztrátu vůči těmto zemím každým rokem snižuje, český internetový obchod patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející v EU, v budoucnu se tak počet nakupujících minimálně zdvojnásobí. [Gola, P., 2009]. Tabulka č. 1: Podíl jednotlivců nakupujících přes internet (16+) Rok skupina 16+ 3,4 % 5,2 % 5,5 % 11,7 % 15,3 % 23 % Pramen: Český statistický úřad, Vývoj e-obchodů s kosmetikou První internetové obchody s kosmetikou začaly vznikat koncem 90. let. Většinou se jednalo o obchody při kamenných parfumeriích nebo obchody těžící z blízkosti Německa. Technická úroveň obchodů byla velice nízká, jednalo se o pouhé převedení skladu na internet do jednoduchého katalogu, který často postrádal odpovídající obrazovou dokumentaci. Jediným marketingový nástrojem byla cena, obchody postrádaly jakoukoliv podporu prodeje. [Koubová, K., 2006]. Se vstupem ČR do Evropské unie (dále jen EU), přichází na český trh postupně většina zahraničních řetězců parfumerií jako Sephora, Douglas a Marionnaud. Žádný z těchto obchodů nenabízel svým zákazníkům možnost nakupovat přes internet i přesto, že už v zahraničí internetové obchody fungovaly. Například internetová parfumerie Douglas v Německu dosahovala během roku 2005 obratu, který odpovídal šesti kamenným parfumeriím ve stejné síti (přibližně 10 milionu eur). Jedinou internetovou parfumerií jako součástí řetězce tak byla česká FAnn parfumerie Situaci na trhu internetových parfumerií využili o vánocích 2005 Natural Medicaments (Parfemy.cz a Krasa.cz) a Parfums.cz, kteří si vydobyli během krátké doby velký náskok před konkurencí. Tyto 10

11 dva subjekty si uvědomily, že profesionální přístup a velká investice do reklamy se brzy vrátí. Zbytek trhu vykrývali malí a střední obchodníci, kteří mohli fungovat hlavně díky systému srovnání cen. V jejich sortimentu bylo několik položek, kterými mohli konkurovat, ale většinou nebyli schopni přejít k větším objemům. [Koubová, K., 2006]. V současnosti přes veškeré snahy o jinou přidanou hodnotu stále ovládá trh se značkovou kosmetikou cena. Zjišťovat sílu jednotlivých obchodů je poměrně složité, protože jen někteří zobrazují informace o obratech nebo alespoň návštěvnost. Další prvek, který přesnější monitoring znesnadňuje, je vzájemné přeprodávání zboží na úrovni velkoobchodní mezi samotnými internetovými obchody, jedna prodaná položka tak může figurovat v obratu několika obchodů najednou. [Koubová, K., 2006]. 1.3 Nízká cena internetových obchodů Internetové obchody dokáží snížit cenu nabízeného zboží a přesto si zajistit dostatečnou obchodní marži pro svůj provoz. Pro mnohé zákazníky je rozdíl cen mezi kamennou parfumerií a internetovým obchodem šokující, Příloha 7. Cena v selektivní kosmetice je určována shora a je odvozena od způsobu distribuce. Cena se tvoří zpravidla ze tří složek: 1. výrobce (držitel licence): P&G, L'Oreal, Euroitalia, Interparfums, apod. 2. velkoobchod (výhradní distributor pro danou zemi): Optimum Distribution, L Oreal, Coty, maloobchod (prodej koncovému zákazníkovi): FAnn, SEPHORA, Marionnaud, Douglas, V selektivním distribučním řetězci pak pro každý článek připadá příslušná obchodní marže, která se liší podle síly subjektu na trhu, ale jako základní lze použít toto rozčlenění: 40 % maloobchodní marže: parfumerie ze své marže hradí personál, pronájem prodejních prostor, luxusní nábytek, zabezpečení. 30 % velkoobchod: výhradní distributor má s výrobcem uzavřenu exkluzivní smlouvu na distribuci kosmetiky pro danou zemi. Mimo obchod se stará i o budování značky (brand-building) na lokálním trhu. 30 % výrobce: pod označením výrobce se nerozumí v selektivní kosmetice majitel výrobních kapacit, ale držitel licence a ochranné známky pro danou značku. V selektivní kosmetice je nejdůležitější část nákladů vynakládána na reklamu, přibližně 30 % z maloobchodní ceny. Tyto náklady zahrnují i podporu prodeje (testery, vzorky, dárky, výlohy, atd.), školení personálu a nákup práv na kreativu ke značce. Náklady na reklamu si mezi sebe dělí distributor a výrobce. Reklamu hradí ze svých obchodních marží. Poměr podílnictví je u každé značky odlišný. Zpravidla nikdy však výrobce nehradí více než 50 % nákladů a platí pravidlo, že většinu 11

12 nákladů nese oficiální distributor pro danou zemi. Obvyklý poměr dělení nákladů na reklamu je % na vrub výhradního distributora z jeho obchodní marže. Aby byl celý tento proces cenové tvorby kontrolovatelný, je zboží pro jednotlivé země - oficiálního distributora (velkoobchod) kódováno. Díky internetu je však možné velkou část nákladů, které mají kamenné parfumerie a oficiální distributor, eliminovat, a proto mohou internetové obchody nabízet stejný sortiment o % výhodněji. Takto nabízené zboží však není ve stejné kvalitě jako zboží na autorizovaných kamenných parfumeriích. Z krabiček jsou odstraněny všechny ochranné prvky, které by mohly určit původ zboží a dobu exspirace. Při zkušebních nákupech bylo zjištěno, že toto zboží internetové obchody získaly ze zemí, kde by již nemohlo být prodáno. Dekódování výrobku stojí přibližně jedno euro, jak neoficiálně přiznal na osobním jednání jeden internetový překupník. Ilustrativní příklad je patrný na Tabulce č. 2. V roce 2006 proběhlo předání značky Dolce&Gabbana od společnosti Euroitalia společnosti Procter&Gamble. Kvůli rychlé likvidaci skladových zásob Euroitalia obešla selektivní distribuční síť a nabídla zboží překupníkům po celém světě. Toto zboží se dostalo i do nabídky český internetových obchodů. A maloobchodní cena se dostala okamžitě pod částku Kč (-60 %) po více než rok. Pro srovnání je v tabulce uvedena značka Chanel, která se vyznačuje nejvyšší ochranou a pečlivou autorizací prodejců. Cenový rozptyl internetových cen je dlouhodobě pouze v jednotkách procent. Výsledkem této ochrany je malá nabídka zboží značky Chanel na trhu internetových velkoobchodů a vysoká prestiž značky mezi zákazníky, Příloha 1. Tabulka č. 2: Porovnání cen vůní v parfumeriích a e-obchodech Název Chanel Chance EdT 100ml D&G Light Blue EdT 100ml kamenné parfumerie Parfemy.cz Parfums.cz Matedarek.cz Elnino.cz minimum sleva Kč Kč Kč Kč Kč Kč 10 % Kč Kč Kč 970 Kč Kč 970 Kč 60 % Pramen: Archiv autora, data byla pořízena v prosinci 2006 Díky moderní optimalizaci pro vyhledávače (dále jen SEO) a dekódovanému zboží mohou i menší internetové obchody za vynaložení poměrně nízkých nákladů získat nové zákazníky. V konečném rozhodnutí o samotném nákupu rozhoduje zákazník na základě ceny. Zákazníkům v tomto ohledu pomáhají srovnávače cen a on si tak může během několika kliknutí porovnat nabídku stovky internetových obchodů nebo si zboží vydražit v aukci. Cenová konkurence tak hraje na internetu zatím stále dominantní roli. [Cendra, Z., 2009]. Cena je nejdůležitější část marketingového mixu pro internetové obchody s kosmetikou, a to hlavně proto, že tomu tak není u kamenných parfumerií. Internetové obchody pak těží z možnosti vymezovat své slevy vůči cenám kamenných parfumerií. Pro selektivní distribuční síť existuje několik způsobů, jak je možné se bránit tomuto cenovému dumpingu zboží nižší kvality. Ze strany distributora je to autorizování prodejců pomocí Smluv 12

13 o autorizovaném prodeji (v zahraničí známé jako Retail Selective Distribution Agreement, dále jen RSDA). Na úrovni EU se může majitel licence bránit pomocí judikátů evropského soudního dvora (dále jen ESD) na zamezení paralelního dovozu z titulu vyčerpání práv ke značce 1. Jak bylo při šetření na českém trhu zjištěno, zdrojem dovozu zboží pro největší internetové obchody je například švýcarský SIMEX Trading a původ zboží je ze zemí jako Spojené arabské emiráty, Čína a v době příznivého směnného kurzu i USA. Přímo v České republice by pak bylo možno dát podnět z titulu zákona pro ochranu spotřebitele na pozměňování údajů na obale. Pokusy podat podnět na šetření ze strany distributorů zatím narazily na neznalost ze strany orgánů státní správy, jak mají v těchto případech postupovat. Největší problém pro selektivní distribuční síť je, že zboží prodané mimo tento kanál nepřispívá na reklamu a tedy budování značky na trhu. Proto neautorizovaný prodejce parazituje na práci jiných a uvolněné prostředky může obětovat ve prospěch zákazníka nebo reklamy své obchodní značky. Otázkou zůstává, zda se pouštět do cenové nebo právní války s velkým množstvím obchodních subjektů nejčastěji internetových obchodů. Jak uvádí ve své knize McNeilly: Výzkumy ukazují, že útoky na cenu přitahují nejrychlejší a nejagresivnější reakci konkurence a vysávají z trhu veškerý zisk. [McNeilly, M., 1996:18]. Toto tvrzení se zcela naplňuje, jak bude ukázáno v praktické části na analýze konkurence. 2 MARKETINGOVÝ MIX V této části se bude práce zabývat jedním ze základních pojmů současné marketingové teorie marketingovým mixem. Nejprve bude představen klasický marketingový mix, následně bude věnována pozornost specifikům marketingového mixu v selektivní kosmetice a na závěr se práce bude zabývat tím, jak marketingový mix ovlivňuje internet a problémům spojených s jeho používáním. Kotler marketingový mix popisuje jako soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu [Kotler, P., 1998:94]. 2.1 Klasický marketingový mix V marketingové teorii McCarthy rozděluje nástroje marketingového mixu do systému 4P [Kotler, P., 1998:94]: 1. produkt (product) konkrétní nabídka firmy na trhu zahrnující i služby, které zákazník s produktem získává. Cílem je uspokojit potřeby a přání zákazníka. Při plánování tržní nabídky nebo nabídky výrobků je třeba brát v úvahu pět úrovní produktu, které tvoří na sobě závislé vrstvy [Kotler, P., 1998: ]: 1 Rozhodnutí ESD o paralelním dovozu - Silhouette Je možno použít pro zpětný dovoz zboží již jednou vyvezeného z EU zákaz z titulu ochranné známky, i když by z něho mohli mít spotřebitelé výhodu v podobě nižších cen. 13

14 i. základní užitek ~ základní služba nebo užitečná vlastnost pro niž si zákazník zboží kupuje, ii. základní produkt nebo služba ~ transformace základního užitku pro účel prodeje, iii. idealizovaný očekávaný produkt ~ soubor vlastností a předností, které očekává zákazník při koupi produktu, iv. přídavek k produktu ~ něco navíc, co překoná očekávání zákazníka a odlišuje výrobek od konkurence, v. potenciální produkt ~ navíc všechna možná budoucí rozšíření. 2. cena (price) je základní informace pro zákazníka, na jejímž základě se rozhoduje zákazník o zakoupení produktu, zahrnuje i cenovou strategii firmy včetně slev, platebních podmínek a různých jiných výhod. Cena pro zákazníka představuje náklad. Cena je jediným ze čtyř P, které produkuje výnosy. Zbývající tři P produkují pouze náklady [Kotler, P., 1998:462]. 3. místo (place) rozhoduje o dostupnosti nabízeného produktu. Patří sem i logistika, která zajišťuje dostupnost zboží v místě prodeje pro co nejširší okruh zákazníků. Zákazník posuzuje místo z hlediska pohodlnosti. Rozlišujeme tři distribuční strategie [Kotler, P., 1998:476]: i. Výhradní distribuce ~ zachovává výrobci značnou míru kontroly nad úrovní poskytovaných služeb, přispívá ke zvyšování image výrobku a umožňuje připočtení vyšší marže. Tento způsob distribuce vyžaduje velmi pevné obchodní vztahy v celém distribučním řetězci (např.: výrobce distributor maloobchod). ii. Výběrová distribuce ~ využívá větší počet zprostředkovatelů než distribuce výhradní. iii. Intenzivní distribuce ~ pokud zákazník vyžaduje co největší dosažitelnost prodej v co největším počtu obchodů. 4. propagace (promotion) aktivity firmy sloužící k představení produktu na trhu. Cílem propagace je komunikovat se zákazníkem. Nástroje propagace tvoří komunikační mix [Kotler, P., 1998:533]: i. Inzerce ~ jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží a služeb. ii. Propagace prodeje ~ soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit zákazníka k vyzkoušení výrobku nebo služby či k jejich nákupu. iii. Public relation (dále jen PR) ~ řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy nebo výrobku. iv. Osobní prodej ~ jednání tváří v tvář za účelem prezentace výrobků, zodpovězení dotazů nebo získání objednávky. v. Přímý marketing ~ využívání poštovních zásilek, telefonu nebo u (a dalších neosobních způsobů komunikace) pro získání přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkumu jejich názorů. 14

15 Na závěr je třeba připomenout, že marketingový mix není strategický, ale taktický nástroj. I Kotler zdůrazňuje důležitost strategického rozhodnutí, které musí předcházet tvorbě marketingového mixu. Toto rozhodnutí je známé pod zkratkou STP: segmentace (segmentation), zacílení (targeting) a umístění (positioning). Strategii bude věnována pozornost v následující části s názvem Strategie modrého oceánu. Současně však je třeba pamatovat, že marketingový mix není zcela dokonalý nástroj, na jeho pět problémů upozorňuje Němec, marketingový mix [Němec, R., 2005]: 1. je považován za základ marketingové strategie, ale jedná se o taktiku, 2. svádí k šablonovitému používání, ale každý marketingový krok by měl být kreativní a inovativní, 3. je statický, a ne pro každou oblast podnikání zcela vhodný (je možné se setkat i s širším vymezením mixu, např. 5P, kdy pátým P jsou lidé people, a dalšími variantami), 4. je příliš jednoduchý a neodpovídá komplexnosti reality (např. oblast služeb si vyžaduje upravený marketingový mix), 5. nemusí mít všechny faktory začínající jen na písmeno P. 2.2 Marketingový mix v selektivní kosmetice Selektivní kosmetika patří do odvětví obchodu s luxusním zbožím a je nabízena prostřednictvím výhradní distribuce. Pro sestavení marketingového mixu odvětví jsem vycházel z vlastních pracovních zkušeností, interních informací a obchodních smluv FAnn parfumerií [FAnn, 2009]: 1. produkt sortiment tvoří vůně, dekorativní kosmetika a přípravky péče o pleť (zkrášlovací, nikoliv zdravotní) doprovázený vysokou kulturou prodeje a bohatou nabídkou osobních služeb. Prodejce je označován jako poradce prodeje a je u něj vyžadována vysoká odborná způsobilost. Nabízení produktů bere ohled na image značky a podléhá přísným pravidlům. 2. cena smyslem ceny je umožnit výjimečnost nabídky a omezit poptávku. Cenová politika se soustředí na střední a zejména vyšší příjmové skupiny. Slovo sleva by se ve spojitosti se selektivní kosmetikou mělo používat co nejméně. Více o ceně v selektivní kosmetice pojednává předcházející část Nízká cena internetových obchodů, strana místo zboží je nabízeno v parfumeriích. Je kladen důraz na luxus a prostředí prodeje. V selektivní kosmetice hraje roli i okolí místa prodeje, které musí nabízet dostatečně prestižní pozici pro podávané zboží. V selektivní kosmetice dominuje výhradní distribuční strategie a pevné vztahy v rámci celé distribuční cesty, které jsou smluvně ošetřeny. Více o distribuci v selektivní kosmetice v předcházející části Nízká cena internetových obchodů, strana propagace nahrazuje i funkci ceny a je stěžejní přidanou hodnotou k produktu. O propagaci výrobku se stará výrobce a oficiální distributor pro daný trh. Těžiště propagace je v: i. Inzerci ~ zejména celostránkové reklamě ve vybraných lifestylových časopisech (Elle, Cosmopolitan, apod.). V sezóně, kterou činí poslední tři měsíce v roce, se do komunikačního mixu ve větší míře zapojuje i televizní reklama a internetové kampaně. Outdorová reklama se zaměřuje na centra měst a obchodní centra. 15

16 ii. Public relation ~ soustřeďuje se opět na lifestylové časopisy a získávání PR zmínek v kosmetický rubrikách. iii. Propagaci prodeje ~ odměny a dárky k nákupu, vzorky pro zákazníky, spotřebitelské soutěže, věrnostní programy. iv. Osobním prodeji ~ poradenské dny, spraying v obchodních centrech a při eventech. v. Přímém marketingu ~ prostřednictvím SMS a ů. V posledních letech sílí tlak na ochranu prodeje selektivní kosmetiky. Důvodem je zejména prodej na internetu a tedy lehká dostupnost zboží mimo oficiální distributory. Nástroje k regulaci existují v podobě RSDA, které upravují podmínky na základě nařízení Evropské komise o vertikálních dohodách ze dne 22. prosince 1999 [FAnn, 2009]. Pomocí těchto smluv se zavádí právní pojem selektivní distribuční síť. 2.3 E-marketing mix Jak je vidět z příkladu RSDA, internet hraje ve světě selektivní kosmetiky důležitou roli. Nad přínosem internetu na současný marketing se zamýšlí ve své práci i Kotler a zdůrazňuje jeho vliv, jakým mění způsob prodeje zboží a služeb. [Kotler, P., 2005:47]. Prostřednictvím internetu zejména komunikujeme s potencionálními nebo současnými zákazníky, proto by se mohla většina nástrojů zařadit do propagace, jak na problematiku nahlíží Stuchlík a Dvořáček. [Stuchlík, P., Dvořáček, M., 2000:104]. Je na místě vymezit často používané pojmy spojené s předponou e- [ShopCentrik, 2009]: E-business ~ představuje elektronické podnikání v celé komplexnosti, využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. E-commerce ~ podmnožina e-business postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, e-marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu. E-marketing ~ jedná se o marketing v prostředí internetu, zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů, které se neustále a dynamicky vyvíjejí. Vždy by měl korespondovat s klasickým marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Na rozdíl od klasického marketingu vyžaduje jeho realizace velké znalosti informačních technologií. Marketingový mix pro internet lze popsat následovně [Learnmarketing, 2009]: 1. e-produkt produkt je prezentován prostřednictvím internetových stránek, které zákazníkovi nabízejí neomezené množství informací a možností. Význam internetu pro produkt shrnul Levitt: Nová konkurenceschopnost není v tom, co firmy ve svých továrnách vyrábějí, ale v tom, co ke konkrétnímu výrobku přidávají formou balení, služeb, reklamy, rad zákazníkům, financování, dodacích podmínek, skladování a dalších věcí, které lidi oceňují [Stuchlík, P., 16

17 Dvořáček, M., 2000:104]. E-marketing podporuje právě tyto dodatečné úrovně produktu. Obrovskou výhodou internetu je možnost poskytnout každému zákazníkovi různé informace podle jeho individuálních potřeb. Informace mohou mít širokou škálu podob počínaje textem, přes grafiku a zvuk až k videu a 3D prezentacím. Důležitou roli hraje i komunikace nakupujícího a prodávajícího, která se může odehrávat jak elektronicky, tak klasický přes hlasové služby. Zákazník však při rozhodování o koupi není vázán jen na prodávajícího, ale může využít i zkušenosti ostatních zákazníků, kteří již zboží nebo službu zakoupili. Velice důležitá je na internetu inovace. Internet je dynamické médium, které se neustále mění a zdokonaluje. Je potřeba neustále sledovat konkurenci, aby nezískala náskok, který už nebude možné dohnat. Druhou stranou této vlastnosti internetu je i schopnost konkurence téměř okamžitě kopírovat jakékoliv inovace a často i předčít jejich původce. 2. e-cena plní klíčovou konkurenční roli, díky snadnému srovnání velkého množství cen pomocí cenových srovnávačů (např.: Zbozi.cz), nákupních rádců (Heureka.cz) nebo aukčních systémů (např.: Aukro.cz). Výjimečnost internetu tkví v možnosti eliminovat náklady, které existují mimo toto médium a nabídnout zákazníkovi stejný produkt za nižší cenu. Díky online aplikacím se nabízejí i velice sofistikované možnosti v oblasti věrnostních programů pro zákazníky. Je daleko snadnější díky cenovému zvýhodnění motivovat zákazníka k opakovanému nákupu a vyhodnocovat tyto pobídky v reálném časem s ohledem na jejich ekonomičnost. Poslední vlastností e-ceny je i snadná možnost nabídnout zákazníkovi garanci nejnižší ceny, kdy zákazník může pouhým kliknutím myši požádat prodejce, aby cenu nabízeného produktu snížil na základě nabídky konkurence. 3. e-místo místo jako takové ztrácí význam, jeho roli nahrazuje internetová adresa a zákazník svou nabídku nachází s pomocí vyhledávačů. Internet provedl i revoluci v distribučních cestách a dal tak, zejména výrobcům, jednoduchou možnost jak komunikovat velice levně přímo se zákazníkem. Čím kratší je distribuční cesta, tím nižší jsou i náklady. Logistika se odehrává zejména přes síť expresních dopravních služeb (např.: DPD, PPL, Česká pošta), ale ve větších městech existuje i možnost dražšího osobního doručení do několika hodin. Právě čas doručení a dostupnost zboží na skladě je novým měřítkem úspěchu internetových projektů. Nestačí totiž jen nabízet zboží a služby, ale musí existovat schopnost dodat je až k zákazníkovi. Platba za produkt probíhá při doručení zprostředkovateli nebo elektronicky prostřednictvím bankovních převodů a platebních karet přímo prodejci v reálném čase. Na významu nabývá internetová adresa, která zejména díky optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a roli klíčových slov hraje podstatnou roli v úspěšnosti podniku. 4. e-propagace veškeré nástroje jsou vysoce adresné, nabízejí okamžitou zpětnou vazbu a měřitelný dopad na prodej. Komunikační mix ze své podstaty na internetu neobsahuje osobní prodej, jeho specifika lze popsat v následujícím pořadí dle významu: 17

18 i. Inzerce ~ nejnákladnější způsob, jak je možné zasáhnout velké množství lidí. Oproti ostatním částem komunikačního mixu se obtížněji měří účinnost. Inzerce se odehrává v elektronických formátech reklamy, jako jsou např.: bannery, PPC, placené pozice ve vyhledávačích, nákup klíčových slov nebo nově marketing v sociálních sítích. ii. Přímý marketing ~ dominuje prostřednictvím u a využívá se pro komunikaci se stávajícími zákazníky. Tento nástroj je zneužíván v podobě nevyžádané pošty, a proto je potřeba si počínat obezřetně s jejím použitím, aby adresát nebyl nabídkami zahlcen a necítil se obtěžován. iii. PR ~ daleko snazší než PR mimo internet. Informace pro zákazníky a obchodní partnery je možné jednoduše a levně prezentovat. Proto však existuje na internetu inflace PR informací a důraz musí být kladen na kvalitu a zajímavost komunikovaného obsahu. iv. Propagace prodeje ~ nejpopulárnější jsou na internetu zřejmě spotřebitelské soutěže, které mají minimální náklady a jsou atraktivní pro velké množství zákazníků. Je snadné si nechat domů zaslat vzorek poštou. Ostatní nástroje propagace prodeje však na internetu většinou ustupují ve prospěch koncové ceny, která tak může být pro zákazníka zajímavější. Jak se tedy marketing díky internetu mění? Kotler na tuto otázku odpovídá následovně: Dnešní trhy se mění rychleji než marketing. Výrobní značky zaostávají za renomovanými značkami. Spotřebitelé mají obchodnické sklony. Čím dál více spotřebitelů upřednostňuje přímý nákup. Do popředí se tak dostává přímý marketing před hromadným a přestává existovat pojem otevírací doba, nakupovat nebo dotazovat se je možné i uprostřed noci a celých sedm dní v týdnu. Společnosti si to uvědomují a zakládají webové stránky, které jsou zákazníkům vnímavější, dodává k otázce Kotler. [Kotler, P., 2005:47]. 3 STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU V této části se bude práce zabývat marketingovou strategií. V předcházející části byla pozornost věnována taktice - marketingovému mixu. Vztah taktiky a strategie doplňuje Rypáček navíc o ideu, tyto tři pojmy pak tvoří nerozdělitelný celek a jsou definovány následovně [Rypáček, P., 2005]: 1. idea ~ základní organizující princip firmy, který funguje jako filtr pro všechna firemní rozhodnutí ( vymyslet příběh ), 2. strategie ~ způsob, jakým bude idea uskutečněna ( dělat správné věci ), 3. taktika ~ akce, kontakt ( dělat věci správně ). Vzhledem k cílům práce bylo potřeba vybrat strategii, která umožní firmě prosperovat i ve velice konkurenčním prostředí, jakým je odvětví e-obchodů se selektivní kosmetikou. Proto byla vybrána strategie modrého oceánu, která má předpoklad takovou strategii formulovat [Rypáček, P., 2005]: 18

19 1. vymyslet ideu, která diferencuje firmu od konkurence, 2. sestavit strategii, která ji připraví k úspěšné realizaci. Strategie modrého oceánu je koncept (tools & framework) vytvořený dvojicí profesorů francouzsko-singapurského institutu INSEAD (Institut Européen d'administration des Affaires): Kim a Mauborgne, kteří jej popsali ve stejnojmenné knize z roku Podtitul knihy [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006]: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry přesně vysvětluje základní princip strategie modrého oceánu. Autoři rozdělili vnímání konkurenčního boje na dva oceány. Na jedné straně stojí tradiční rudý oceán, kdy se firmy řídí tradičním přístupem a snaží se své konkurenty porazit tím, že si vybudovaly udržitelné postavení v rámci existujícího odvětvového uspořádání. Na druhé straně je pak modrý oceán, kde je základní snahou vymanit se z neúprosné konkurence tak, že se vytvoří nový svrchovaný tržní prostor, a to bez ohledu na zaběhlé zvyklosti v daném odvětví, Tabulka č. 3. Strategie modrého oceánu je tak ucelený systém analytických nástrojů a postupů, které činí konkurenci irelevantní. Tabulka č. 3: Strategie rudého oceánu vs. strategie modrého oceánu Strategie rudého oceánu Soutěžte v rámci existujícího tržního prostoru. Porazte konkurenty. Využijte existující poptávky. Volte mezi hodnotou a náklady. Strategie modrého oceánu Vytvořte svrchovaný tržní postoj. Vyřaďte konkurenty ze hry. Vytvořte novou poptávku. Prolomte dilema rozhodování mezi hodnotou a náklady. Uveďte celý systém činnosti firmy do souladu se Uveďte celý systém činnosti firmy do souladu se strategickou volbou odlišení nebo nízkých nákladů. strategickou volbou odlišení a nízkých nákladů. Pramen: CHAN KIM, W. MAUBORGNE, R., 2006, zpracováno podle Obr. 1-3, str. 32 Strategie modrého oceánu používá čtyři principy, které slouží k jeho úspěšné formulaci. Současně snižuje rizika, které každý z principů vyvolává, jak ukazuje Tabulka č. 4. Tyto principy budou zásadní pro praktickou část, kdy bude tvořena strategie modrého oceánu pro FAnn e-obchod. 3.1 Hodnotová inovace Základním kamenem vytváření strategie modrého oceánu je hodnotová inovace ( Value Innovation ). Hodnotová inovace se skládá ze dvou na první pohled vylučujících se protikladů. Na jedné straně usilujeme o snížení nákladů, ale současně s tím se snažíme získat vyšší hodnotu pro zákazníky. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 27]. Podstatou hodnotové inovace je, že popírá jedno z nejběžnějších dogmat, že je třeba volit mezi hodnotou nebo náklady. Tradiční pohled spojuje vyšší hodnotu pro zákazníka s vyššími náklady, tedy firmy se rozhodují zda investují do odlišení od konkurence nebo budou snižovat náklady. Strategie 19

20 modrého oceánu tyto dva na první pohled protiklady spojuje lze se odlišit a současně snížit náklady. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 28]. Strategie rudého oceánu vycházející z konkurenčního jednání předpokládá, že strukturální podmínky příslušného odvětví jsou dané a že firmy musí mezi sebou soutěžit v jejich rámci. Tento postoj je založen na struktuře determinismu prostředí. Hodnotová inovace je naopak postavena na myšlence, že hranice trhu ani struktura odvětví nejsou pevně stanoveny. Je možné je změnit rekonstrukcionistické pojetí. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 32]. Tabulka č. 4: Formulační principy strategie modrého oceánu Formulační principy Rizikové faktory, jež každý z principů snižuje Rekonstruujte hranice trhu Riziko hledání Zaměřte se na celkový obraz, nikoli na Riziko plánování podrobné číselné údaje Přesáhněte dosavadní poptávku Riziko rozsahu Proveďte správně sled strategických kroků Riziko podnikatelského modelu Pramen: CHAN KIM, W. MAUBORGNE, R., 2006, zpracováno podle Obr. 1-4, str Analytické nástroje a systémové rámce Pro vytvoření marketingové strategie je potřeba nejprve zachytit a analyzovat stávající stav. Strategie modrého oceánu používá k těmto účelům dva nástroje. Prvním nástrojem je hodnotová křivka, která tvoří obraz strategie, a druhým systémový rámec čtyř aktivních opatření, který analyzuje výchozí stav Hodnotová křivka Prvním z analytických nástrojů strategie modrého oceánu je obraz strategie, který plní dva diagnostické účely [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 39-41]: 1. Zachycuje současnou situaci ve známém tržním prostoru, což umožní pochopit na jakých principech funguje současné konkurenční jednání v odvětví z hlediska služeb, výrobků a dodacích podmínek. 2. Zobrazuje, co zákazníkům přinášejí, existující konkurenční nabídky na trhu. Základním nástrojem k vytvoření obrazu strategie je hodnotová křivka, Příloha 2. Jedná se o grafické vyjádření výkonnosti firmy vzhledem k jednotlivým faktorům, které jsou pro její působení v odvětví určující. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 39-41] Systémový rámec čtyř aktivních opatření Pro dosažení změny obrazu strategie odvětví, na základě původní hodnotové křivky, musí dojít ke změně strategického myšlení [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]: 1. soustředění na konkurenty soustředění na alternativy, 20

21 2. soustředění na zákazníky v odvětví soustředění na nezákazníky. K tomuto účelu slouží další analytický nástroj systémový rámec čtyř aktivních opatření (four actions framework). K prolomení rozhodovacího dilematu mezi odlišením se a nízkými náklady a vytvoření nové hodnotové křivky nám slouží čtyři klíčové otázky [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]: 1. Které z faktorů, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmě dané, by měly být odvrženy? Odvrhněte. 2. Které z faktorů by měly být omezeny na výrazně nižší úroveň, než je standard odvětví? Omezte. 3. Které s faktorů by měly být pozvednuty na výrazně vyšší úroveň, než je standard odvětví? Pozvedněte. 4. Které z faktorů, jež odvětví jako celek nikdy neposkytovalo, by měly být nově vytvořeny? Vytvořte. Třetím nástrojem, který doplňuje předcházející nástroj, je souřadnicová síť odvrhněte omezte pozvedněte vytvořte (eliminate-reduce-raise-create grid). Pomocí tohoto nástroje se tvoří nová hodnotová křivka převádí systémový rámec čtyř aktivních opatření k realizaci. Vyplnění souřadnicové sítě přináší firmě čtyři okamžité výhody, které [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]: 1. Podněcují úsilí firmy odlišit se a současně snížit náklady. 2. Okamžitě upozorní, pokud dochází k neúměrnému zvyšování nákladů v některých oblastech. 3. Je dobře srozumitelná manažerům na všech úrovních. 4. Už tvorba souřadnicové sítě nutí firmu důkladně prozkoumat každý faktor, na němž se zakládá konkurenční jednání v odvětví, Příloha 2. S pomocí nové hodnotové křivky můžeme strategii modrého oceánu popsat třemi vzájemně se doplňujícími vlastnostmi, a to jasné zaměření (focus), rozdílnost (divergence) odlišení od průměrného profilu odvětví, slogan (tagline). [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]. Jen jasně sdělitelná strategie je obchodně životaschopná k vytvoření modrých oceánů. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50] Rekonstrukce tržních hranic Rekonstrukce hranic trhu je založena na šesti principech systémový rámec šesti cest (six paths framework) strategie modrého oceánu. Náročným úkolem je najít způsob, jak vybrat z ohromného množství nabízejících se příležitostí ty, které zaručí úspěšnost celé strategie. Právě systémový rámec šesti cest vystavuje zkoušce šest základních předpokladů, o něž se opírají strategie mnoha firem a jsou důvodem, proč se nemohou vymanit z vod rudého oceánu. Firmy mají tendenci. [Kim, CH. M., Mauborgne, R., 2006:59-90]: 21

22 1. Vymezovat své odvětví velice podobně a zaměřovat se na to, aby byly nejlepší v takto vymezeném rámci. 2. Nahlížet na své odvětví optikou obecně uznávaných strategických skupin, přičemž se snaží vyniknout ve strategické skupině, v níž se angažují. 3. Soustředit se stále na stejnou skupinu zákazníků. 4. Vymezovat šíři nabídky výrobků a služeb v odvětví. 5. Osvojovat si funkční a emoční zaměření svého odvětví. 6. Při formulování strategie se soustřeďovat na stejný časový bod, pouze na aktuální konkurenční hrozby. Častým slabým místem strategických plánů je fakt, že neobsahují žádnou strategii, místo toho jsou souborem taktik, které sice obstojí jednotlivě, ale jako celek nedávají jednotný a jasný záměr. Takto sestavený strategický plán nedokáže firmu odlišit od své konkurence, natož aby vyřadil konkurenty ze hry. Jen snadno srozumitelná strategie může být efektivně realizována. Proces, který se opírá o šest cest vytváření modrých oceánů, probíhá ve čtyřech hlavních krocích, Tabulka č. 5. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006:92-102]. Tabulka č. 5: Čtyři kroky vizualizace strategie 1. Probuzení 2. Prozkoumání 3. Přehlídka strategie 4. Komunikace Pramen: CHAN KIM, W. MAUBORGNE, R., 2006, str. 94 Proveďte porovnání své firmy s konkurenty na základě toho, že vykreslíte obraz své strategie tak, jak je. Podívejte se na to, kde vaše strategie potřebuje změnu. Vyjděte do terénu a prozkoumejte šest cest vytváření modrých oceánů. Pátrejte po zvláštních výhodách alternativních výrobků a služeb. Podívejte se na to, které faktory byste měli odvrhnout, vytvořit nebo změnit. Na základě terénních zjištění vykreslete obraz strategie tak, jak má být. Získávejte ohlasy na alternativní obrazy strategie od svých zákazníků, od svých konkurentů a od nezákazníků. Těchto ohlasů využijte k vypracování nejlepší budoucí strategie, tak jak má být. Předejte strategické profily před a potom spolupracovníkům, a to na jedné stránce, aby měli možnost je snadno porovnat. Podporujte pouze ty projekty a provozní kroky, které vaší firmě umožňují vykrývat rozdíly mezi tím co je, a tím co má být, a vedou k uskutečňování nové strategie. Pokud máme vytvořen modrý oceán, je potřeba se zaměřit na jeho rozlohu. Jde o zamyšlení se nad maximalizací užitku, což jej činí klíčovým pro hodnotovou inovaci. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 109]. K dosažení je třeba myslet na nezákazníky dříve než na zákazníky, na jejich společné znaky dříve než na to, v čem se od sebe liší, na seskupování dříve než se přenese pozornost na zjemnění segmentace. Existují tři skupiny nezákazníků, které lze přeměnit na zákazníky. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 110]: 1. Brzcí (soon-to-be) nezákazníci, kteří stojí na okraji daného trhu. 2. Odmítající (refusing) nezákazníci, kteří se vědomě staví proti danému trhu. 3. Neprobádaní (unexplored) nezákazníci, kteří se pohybují na vzdálených trzích. V této fázi strategie je potřeba dbát na to, aby snaha o získání nových zákazníků nevedla k nepoměrné ztrátě zákazníků původních. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 110]. 22

23 3.3 Ziskovost modrého oceánu Nezbytností dobré strategie modrého oceánu je i potvrzení její obchodní životaschopnosti. Odehrává se v následujících krocích [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: ]: 1. Užitek pro zákazníka Přináší podnikatelský nápad mimořádný užitek pro zákazníka? 2. Cena Je cena snadno dostupná pro širokou základnu zákazníků? 3. Náklady Umožňují cílové náklady dosahovat při strategické ceně zisk? 4. Osvojení Jsou odstraněny všechny překážky, které mohou bránit realizaci podnikatelského plánu? Pokud je odpověď na všechny otázky ano, je navrhovaná strategie obchodně životaschopná. Hodnotovou inovaci nelze zaměňovat s technologickou inovací, pro tyto účely je vhodné si projít šest fází cyklu zákazníkovy zkušenosti, Příloha 8. [Kim, CH. M., Mauborgne, R., 2006: ]. 3.4 Kritika strategie modrého oceánu Pokud se podíváme na strategii modrého oceánu kriticky, narazíme na několik problematických míst. Strategii modrého oceánu přirovnává Smock k 2500 let staré knize čínského generála Sun Tzu Umění války. Umění války není o násilí a krveprolití, ale o vítězství bez boje. Není tedy náhodou, že toto dílo je povinnou literaturou na INSEAD. [Smock, M., 2007]. A právě tady vzniká spor s pojetím a smyslem konkurence v ekonomické teorii. Slabé místo strategie modrého oceánu popisuje Cikánek takto: spíše než praktická strategie je to snění teoretiků o tom, jak je možné snadno uniknout konkurenčním bojům [Cikánek, M., 2009]. Současně však oceňuje, že teorie je unikátní v tom, že se soustředí na cíl, zatímco mnohé dosavadní marketingové teorie se soustředily pouze na prostředky. S nadsázkou řečeno se jedná o trochu poeticky označený prostor pro podnikání na trhu s novinkami, kdy ještě neexistuje další výrobce, nepanuje konkurence a prostor se nebarví jak bojiště krví [Cikánek, M., 2009]. Dostáváme se k dalšímu sporu, a to, jak velkou výhodu vlastně inovace poskytuje. Smock situaci popisuje jako paradox modrého oceánu: čím je modrý oceán zajímavější, tím větší konkurenci přitahuje [Smock, M., 2007]. Klíčem k úspěšné inovaci je právě konkurence, která nám poskytuje schopnost rozvinout obranné a útočné plány, abychom získali plnou výhodu ze zaváděné inovace. Každá inovace se podle Smocka vyznačuje dvěma rysy: provedení je důležitější než vlastní inovace a inovace je pomíjivá. [Smock, M., 2007]. Jedinou jistotou tak zůstává, že jakýkoliv úspěch na sebe váže nové překážky v podobě čerstvé a lépe připravené konkurence. Jedinou jistotou tak je, že konkurence nikdy nekončí a nejlepší zbraní proti konkurenci jsou inovace. [Smock, M., 2007]. Důležitost významu konkurence shrnuje Garret do tvrzení, že trh je zaplaven mnoha projekty, které jsou špatně vedeny, a proto je nesmysl chtít nemít konkurenci, když je tolik příležitostí díky konkurenci špatné. [Garret, R., 2006]. 23

24 Veškerá tato kritika se snaží napadat utopickou stránku strategie modrého oceánu tržního prostoru bez konkurence, ale i sami autoři si uvědomují, že vytvořená strategie nevydrží na věky a je ji třeba udržovat a obnovovat. Určitou vtipnou glosou je označení společnosti Google jako firmy, která se topí ve svém modrém oceánu. Zatímco na poli vyhledávačů je Google číslo jedna v celém světě, zoufale se snaží proniknout do dalších oblastí podnikání jako jsou operační systémy, prohlížeče nebo mobilní telefony, a tak se vlastně hladově vrhá do jakéhokoliv konkurenčního boje, kterého se jí na jejím hlavním poli nedostává. [Rubel, S.,2006]. Na strategii modrého oceánu je potřeba se dívat s notnou dávkou opatrnosti a skepticismu. Nikde není zaručeno, že než dojde k uskutečnění realizace strategie, už nebude realizována někým jiným nebo nebude bleskurychle zkopírována konkurencí, které se měla vymanit. V konečném důsledku vždy záleží na rychlosti provedení a potenciálu si náskok udržet. [Rubel, S.,2006]. 24

25 4 STRATEGIE FANN E-OBCHODU (PRAKTICKÁ ČÁST) Cílem praktické části je definovat marketingovou strategii pro internetový obchod FAnn. Před tím, než se přikročí k samotné tvorbě strategie, je třeba popsat stávající stav FAnn e-obchodu a analyzovat jeho konkurenci na internetovém trhu se selektivní kosmetikou. Potom je možné přistoupit k samotné tvorbě strategie modrého oceánu. 4.1 Profil FAnn e-obchodu v holdingu Glamour, a.s. Tato část zachycuje důležité mezníky vývoje FAnn e-obchodu v kontextu vývoje mateřské firmy, která z malé společnosti FAnn, s.r.o. za 19 let vyrostla do nadnárodního holdingu Glamour, a.s. Obchodní značka FAnn vznikla v roce 1990 a od prvopočátku je spojena s kosmetikou. Zakladatelem značky a společnosti stejného jména je rodina Ing. Kokoluse, CSc. Prvotním předmětem podnikání byla distribuce selektivní kosmetiky v tehdejším Československu. V roce 1991 byly otevřeny i první tři FAnn parfumerie, postavil se tak základ pro rozvoj maloobchodní sítě. Po rozdělení československé federace se společnost rozdělila na českou a slovenskou část. Sídla společností pro jednotlivé země byla situována do Brna a Bánské Bystrice. Český a slovenský trh se vyvíjely samostatně. Zatímco na Slovensku nebyla téměř žádná konkurence a postupně vybudovaný holding FAnn si vytvořil dominantní postavení, v ČR byla konkurence daleko tvrdší. Přesto se v České republice během 90. let povedlo získat 30% podíl ve velkoobchodu a maloobchodní síť rozšířit na 25 parfumerií a jeden kosmetický salon. Impulzem, pro využití internetu jako prodejního kanálu, bylo zapojení FAnn do projektu ecity koncem 90. let. Internetový obchod vznikl krátce poté v roce 2000, původně jako experiment obchodního ředitele velkoobchodu. Nabídka se zaměřovala pouze na značky, které měla tehdejší společnost FAnn, a.s. v oficiální distribuci pro Českou republiku. V roce 2001 přestal být internetový obchod pouhým experimentem, do jeho čela byl přijat manažer a projekt dostal širokou podporu od vedení. Během jednoho roku vznikla webová aplikace internetového obchodu a na přání generálního ředitele unikátní internetová aukce podle vzoru americké ebay. Další rozvoj internetového obchodu se odehrával zejména po obchodní stránce. U vedení se však nedařilo prosadit další investice do technického zlepšení obchodu. Obraty rostly o desítky procent a konkurence nebyla téměř žádná. Vynakládání dodatečných prostředků na e-obchod, který nebyl hlavním předmětem podnikání, připadalo managementu jako neekonomické. Vedení samotného e-obchodu si bylo už tehdy vědomo, že se zde zakládá na problém, který se dříve nebo později plně projeví. Postupně vznikla komunita zákazníků FAnn e-obchodu FAnnClub, pro kterou se začal odesílat pravidelný ový newsletter. O vánocích v roce 2005 byla poprvé zaznamenána významnější konkurence v podobě Parfemy.cz a Parfums.cz. Tyto dva e-obchody se vymykaly z tehdejších e-obchodů a masivně investovaly 25

26 do reklamy. Internetový obchod FAnn během následujícího roku ztratil náskok, který si pracně budoval celých šest let. Oba nové e-obchody byly postaveny na moderních aplikacích a designu. Hlavním reklamním tahákem byla cena zboží, která byla o % nižší než v kamenných parfumeriích. Přes nárůst konkurence byl růst obratu ve FAnn e-obchodě 34 %, a to zejména díky nabídce TOP 10, kdy bylo nabízeno deset nejprodávanějších položek pod cenou konkurence exkluzivně pro členy FAnn Clubu, tím se však současně výrazně snížila ziskovost. Zastaralý design FAnn e-obchodu a omezené možnosti webové aplikace obchodu komplikovaly jakýkoliv další rozvoj. Na konci roku 2007 bylo umožněno personální posílení internetového obchodu o samostatného webdesignera a programátora. Tyto změny však přišly příliš pozdě a spíše ještě přispěly ke špatnému hospodářskému výsledku internetového obchodu, který poprvé od svého vzniku zaznamenal meziroční pokles v obratu za rok 2007 a stagnaci v roce 2008, Obrázek 1. Z grafu je patrné, že růst FAnn e-obchodu se zastavil na přibližně 2,5 násobku obratu průměrné FAnn parfumerie. Obrázek 1: Obraty FAnn e-obchodu a vybrané parfumerie Pramen: Zpracováno autorem Hlavní divize holdingu Glamour, a.s. v České republice v roce 2008: Glamour, a.s. mateřská společnost holdingu a oficiální distributor selektivní kosmetiky s tržním podílem 40 %, zastupuje značky z portfolia P&G jako Hugo Boss, Dolce&Gabbana a další vybrané italské, francouzské nebo německé značky. PrestigeProducts, s.r.o. oficiální distributor semi-selektivní (lifestyle) a masové kosmetiky, zejména značky P&G jako Mexx, Puma, MaxFactor apod. FAnn Retail, a.s. maloobchodní síť parfumerií se 40 pobočkami po celé České republice a čtyřmi salony krásy, provozovatel FAnn e-obchodu. 26