Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou Selective cosmetics e-shop marketing strategy creation Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Klára KAŠPAROVÁ Brno, červen 2009 Autor: Jan MARTINEC

2

3 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Jan Martinec Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou Název práce v angličtině: Selective cosmetics e-shop marketing strategy creation Katedra: Katedra podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Klára Kašparová Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce je tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou. Cílem bakalářské práce je vytvořit marketingovou strategii podle konceptu strategie modrého oceánu a zvýšit tržní podíl stagnujícího internetového obchodu. Důraz je kladen na snahu vyhnout se cenové konkurenci na trhu. Teoretická část se zabývá prostředím internetových obchodů, marketingovým mixem a principy formulace strategie modrého oceánu. V praktické části je formulována strategie modrého oceánu pro internetový obchod společnosti FAnn Retail, a.s. Annotation The topic of the work is a creation of a marketing strategy for an e-shop with selective cosmetics. The aim is to create a marketing strategy from the Blue Ocean Strategy framework and increase the market share of a stagnating e-shop. The stress is put on the effort to avoid price competition on the market. The theoretical part focuses on e-shops, marketing mix and principles that formulate the Blue Ocean Strategy. In the practical part of work the concrete Blue Ocean-based strategy for FAnn Retail, a.s. e-shop is defined. Klíčová slova marketingová strategie, e-obchod, selektivní kosmetika, hodnotová inovace, internet, modrý oceán Keywords marketing strategy, e-shop, selective cosmetics, value inovation, internet, blue ocean

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Tvorba marketingové strategie e-obchodu se selektivní kosmetikou vypracoval samostatně pod vedením Ing. Kláry Kašparové a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 24. června 2009 vlast no r uč ní podpis aut o r a

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Kláře Kašparové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji firmě FAnn Retail, a.s. za svolení použít firemní informace a konzultace. S jazykovou úpravou a korekturou mi velmi pomohla paní Alena Kiffelová, Simona Kubičková, Ing. Veronika Paďourová a Ing. Michaela Vítková, které poskytly další úhel pohledu na obsah mé práce. Je třeba zmínit celý tým FAnn e-obchodu a marketingové oddělení FAnn Retail, a.s., kteří mi posloužili svými kritickými názory k formulování použitelné strategie, jejíž budou nakonec součástí ve fázi realizace.

6 OBSAH ÚVOD INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ A KOSMETIKA HISTORIE E-KOMERCE V ČR VÝVOJ E-OBCHODŮ S KOSMETIKOU NÍZKÁ CENA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ MARKETINGOVÝ MIX KLASICKÝ MARKETINGOVÝ MIX MARKETINGOVÝ MIX V SELEKTIVNÍ KOSMETICE E-MARKETING MIX STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU HODNOTOVÁ INOVACE ANALYTICKÉ NÁSTROJE A SYSTÉMOVÉ RÁMCE Hodnotová křivka Systémový rámec čtyř aktivních opatření Rekonstrukce tržních hranic ZISKOVOST MODRÉHO OCEÁNU KRITIKA STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU STRATEGIE FANN E-OBCHODU (PRAKTICKÁ ČÁST) PROFIL FANN E-OBCHODU V HOLDINGU GLAMOUR, A.S SOUČASNÁ SITUACE FANN E-OBCHODU ANALÝZA KONKURENCE A PROSTŘEDÍ Parfemy.cz a Krasa.cz Parfums.cz Konkurenční lem Specifičnost prostředí MARKETINGOVÝ MIX FANN E-OBCHODU...31

7 4.4.1 Produkt (product) Cena (price) Místo (place) Propagace (promotion) TVORBA STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU Obraz strategie Souřadnicová síť Nová hodnotová křivka FORMULOVÁNÍ STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU Systémový rámec šesti cest Tři okruhy nezákazníků EKONOMICKÉ OPODSTATNĚNÍ STRATEGIE Prověrka výjimečnosti užitku Strategická tvorba ceny Určení cílových nákladů Osvojení strategie MARKETINGOVÝ MIX PRO STRATEGII MODRÉHO OCEÁNU ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHY... 61

8 ÚVOD Předmětem bakalářské práce je marketingová strategie pro internetový obchod se selektivní kosmetikou společnosti FAnn parfumerie (www.fann.cz). Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingovou strategii, jejíž realizace vymaní zkoumaný internetový obchod ze stagnace (zvýšení tržního podílu) prostřednictvím hodnotové inovace, tedy bez zvýšení nákladů. Změny by měly být patrné již ve druhé polovině roku 2009 s důrazem na vánoční období. Vývoj obratů internetového obchodu FAnn je od roku 2007, po předcházejícím dynamickém růstu, ve stagnaci. [FAnn, 2009]. Během posledních dvou let se stal sortiment selektivní kosmetiky jedním z nejvíce konkurenčních prostředí v obchodování na internetu. [Šlingerová, S., 2009]. Hlavní metodou konkurenčního boje je cenová konkurence těžící z vysokých marží, které musí běžný obchodník věnovat na provoz luxusních kamenných parfumerií a distributor na nákladnou reklamu jednotlivých značek. [Zbiejczuk, A. 2007]. Internetové obchodování je moderní prodejní kanál, který je vysoce inovativní a prodělal během posledních let bouřlivý vývoj. Internetové obchodování v Česku je sice zpožděno přibližně o dva roky za USA a západní Evropou. [Zbiejczuk, 2007]. Na druhé straně vlastní prodej selektivní kosmetiky je v těchto vyspělých zemích velice konzervativní, zatížen tradicemi a pocitem výjimečnosti. V Česku však tyto hodnoty nemají tradici a zákazník dává přednost nízké ceně před kulturou prodeje a kvalitou. [Zbiejczuk, 2007]. Hlavními zdroji inspirace budou různé úspěšné projekty ze zahraničí a hlavní trendy a inovace v oblasti internetového obchodování, které český trh se zpožděním následuje. Na tvorbu strategie je možné uplatnit řešení vyvinuté profesory INSEAD Kim a Mauborgne, která byla vydána pod názvem Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Marketingová strategie bude tvořena pro internetový obchod FAnn parfumerií (FAnn Retail, a.s.) K analýze problému bude využito dat nasbíraných za osm let existence internetového obchodu. Pro vyhodnocení stavu tržního prostředí jsou k dispozici informace i z ostatních částí holdingu, např. mateřské společnosti Glamour, a.s. Z těchto zdrojů lze získat dostatek dat k celkovému zhodnocení tržní situace. Volba metody: Právě strategie modrého oceánu, jako komplexní metoda (tools and frameworks) teorie s analytickým aparátem, by měla umožnit nalézt rezervy a nové tržní možnosti pro zavedený internetový obchod, a tak realizovat nové příjmy i z jiných oblastí nad rámec prodeje kosmetiky. Předefinování hranic trhu pro internetový obchod a zaměření se na optimalizaci stávajících zdrojů by mělo přinést očekávané zvýšení tržního podílu. 8

9 1 INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ A KOSMETIKA Tato část je věnována úvodu do problematiky internetového obchodování v České republice (dále jen ČR) a specifikům obchodování se selektivní kosmetikou. Nejprve bude pozornost věnována stručné historické exkurzi do prostředí e-komerce v ČR. Následovat bude popis situace na trhu selektivní kosmetikou a srovnání internetového a kamenného obchodování. 1.1 Historie e-komerce v ČR Jako začátek obchodování v ČR je možné označit podzim roku 1995, kdy brněnská společnost INET představila svůj virtuální obchodní dům Shop.cz na veletrhu Invex. [Hrůza, P., 2003]. Hlavní zaměření společnosti bylo poskytovaní internetového připojení a vývoj webových aplikací. Ambiciózní projekt Shop.cz tak měl mimo jiné sloužit jako vlajková loď společnosti v oblasti poskytování webových řešení, což bylo pro toto období typické. Internetový obchod byl více brán jako technické řešení a provozován lidmi z oblasti vývoje IT než obchodní řešení vedené zkušenými obchodními manažery. [Hrůza, P., 2003]. Aby bylo možné vůbec využívat marketingu na internetu, bylo nejprve potřeba přetvořit doposud informační medium, kterým internet od svého založení byl, v obchodní prostor. Výhodou českého internetu bylo několikaleté zpoždění oproti USA. Tento časový deficit poskytoval dostatek prostoru, aby se neopakovaly chyby, které jsou neodlučitelně spjaty s formováním nového způsobu komunikace a myšlení. Právě po vzoru zahraničních katalogů jako Altavista a Yahoo vznikl pro české uživatele internetu Seznam.cz. Ten odstranil dosavadní jazykovou bariéru a přivedl tak k internetu nové uživatele. V roce 1996 Seznam.cz poprvé použil proužkové reklamy (bannery) a můžeme tak mluvit o založení trhu s internetovou reklamou. [Vrabec, P., 1998]. Internet byl však v této době stále vnímán jako služba zdarma, jakýsi utopistický svobodný svět, kde je všechno povoleno. [Kneschke, J., 2008]. Poměrně vysoké náklady na výpočetní techniku a velmi drahé připojení k internetu omezovalo počet jeho uživatelů na vysoké příjmové skupiny a studenty technických oborů. Internetová reklama byla v této době poměrně velice levná, ale to odpovídalo i poměrně malé cílové skupině, kterou mohla oslovit. [Kneschke, J., 2008]. Přelomovým se stal rok 1999, kdy Telecom zavedl tarif Internet 99, který využili někteří poskytovatelé služeb k připojení na internet přes vytáčenou linku zdarma. Tím se internet stal konečně přístupný i pro domácnosti. Začalo pracovat sdružení APEK (Asociace pro elektronickou komerci), u jehož založení stál Computer Press a jeho úspěšný projekt Vltava.cz. Začíná se tvořit legislativa a státní instituce již vnímají internet jako oficiální komunikační kanál. Největší událostí byl projekt ecity, který představila Expandia Banka. Hlavním cílem ecity byla propagace internetu nejen jako informačního média, ale zejména jeho praktického využití pro přímé obchodování, přímé 9

10 bankovnictví a poskytování řady dalších služeb využitelných v reálném životě. [Tisková správa, 1999]. Projekt fungoval čtyři roky, nesplnil však očekávaní po obchodní stránce, simulované e-obchody se měly časem přetransformovat v obchodní dům. Projekt ecity představil elektronické bankovnictví a možnosti plateb na internetu prostřednictvím ebanky, ale oslovená komunita neměla v té době dostatečnou kupní sílu, aby se stal projekt delší dobu konkurenceschopným. [Zeman, M., 2003]. Začátkem roku 2000 se začaly prosazovat internetové obchodní domy, které se soustředily více na obchodní stránku svých investic. Vltava.cz, která po vzoru amerického Amazon.com neustále svůj obchod zdokonalovala a stala se tak neotřesitelnou jedničkou na trhu. Svůj sortiment postupně rozšířila o kosmetiku, výpočetní techniku, potřeby pro chovatele a mnohé další. [Vltava, 2000]. Novinkou bylo zavedení institutu garance nejnižší ceny a vznik specializovaných serverů zaměřujících se na přehledné srovnání nabídky různých obchodů. Koncem roku 2005 na internetu nakupovalo pouze 5,5 % obyvatel ČR starších 16 let, Tabulka č. 1. V roce 2008 je už počet nakupujících téměř jedna čtvrtina, ale to je stále polovina ve srovnání s internetově vyspělými zeměmi západní Evropy, jako jsou Německo (53 %) nebo Dánsko (59 %). [Gola, P.,2009]. ČR však ztrátu vůči těmto zemím každým rokem snižuje, český internetový obchod patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející v EU, v budoucnu se tak počet nakupujících minimálně zdvojnásobí. [Gola, P., 2009]. Tabulka č. 1: Podíl jednotlivců nakupujících přes internet (16+) Rok skupina 16+ 3,4 % 5,2 % 5,5 % 11,7 % 15,3 % 23 % Pramen: Český statistický úřad, Vývoj e-obchodů s kosmetikou První internetové obchody s kosmetikou začaly vznikat koncem 90. let. Většinou se jednalo o obchody při kamenných parfumeriích nebo obchody těžící z blízkosti Německa. Technická úroveň obchodů byla velice nízká, jednalo se o pouhé převedení skladu na internet do jednoduchého katalogu, který často postrádal odpovídající obrazovou dokumentaci. Jediným marketingový nástrojem byla cena, obchody postrádaly jakoukoliv podporu prodeje. [Koubová, K., 2006]. Se vstupem ČR do Evropské unie (dále jen EU), přichází na český trh postupně většina zahraničních řetězců parfumerií jako Sephora, Douglas a Marionnaud. Žádný z těchto obchodů nenabízel svým zákazníkům možnost nakupovat přes internet i přesto, že už v zahraničí internetové obchody fungovaly. Například internetová parfumerie Douglas v Německu dosahovala během roku 2005 obratu, který odpovídal šesti kamenným parfumeriím ve stejné síti (přibližně 10 milionu eur). Jedinou internetovou parfumerií jako součástí řetězce tak byla česká FAnn parfumerie Situaci na trhu internetových parfumerií využili o vánocích 2005 Natural Medicaments (Parfemy.cz a Krasa.cz) a Parfums.cz, kteří si vydobyli během krátké doby velký náskok před konkurencí. Tyto 10

11 dva subjekty si uvědomily, že profesionální přístup a velká investice do reklamy se brzy vrátí. Zbytek trhu vykrývali malí a střední obchodníci, kteří mohli fungovat hlavně díky systému srovnání cen. V jejich sortimentu bylo několik položek, kterými mohli konkurovat, ale většinou nebyli schopni přejít k větším objemům. [Koubová, K., 2006]. V současnosti přes veškeré snahy o jinou přidanou hodnotu stále ovládá trh se značkovou kosmetikou cena. Zjišťovat sílu jednotlivých obchodů je poměrně složité, protože jen někteří zobrazují informace o obratech nebo alespoň návštěvnost. Další prvek, který přesnější monitoring znesnadňuje, je vzájemné přeprodávání zboží na úrovni velkoobchodní mezi samotnými internetovými obchody, jedna prodaná položka tak může figurovat v obratu několika obchodů najednou. [Koubová, K., 2006]. 1.3 Nízká cena internetových obchodů Internetové obchody dokáží snížit cenu nabízeného zboží a přesto si zajistit dostatečnou obchodní marži pro svůj provoz. Pro mnohé zákazníky je rozdíl cen mezi kamennou parfumerií a internetovým obchodem šokující, Příloha 7. Cena v selektivní kosmetice je určována shora a je odvozena od způsobu distribuce. Cena se tvoří zpravidla ze tří složek: 1. výrobce (držitel licence): P&G, L'Oreal, Euroitalia, Interparfums, apod. 2. velkoobchod (výhradní distributor pro danou zemi): Optimum Distribution, L Oreal, Coty, maloobchod (prodej koncovému zákazníkovi): FAnn, SEPHORA, Marionnaud, Douglas, V selektivním distribučním řetězci pak pro každý článek připadá příslušná obchodní marže, která se liší podle síly subjektu na trhu, ale jako základní lze použít toto rozčlenění: 40 % maloobchodní marže: parfumerie ze své marže hradí personál, pronájem prodejních prostor, luxusní nábytek, zabezpečení. 30 % velkoobchod: výhradní distributor má s výrobcem uzavřenu exkluzivní smlouvu na distribuci kosmetiky pro danou zemi. Mimo obchod se stará i o budování značky (brand-building) na lokálním trhu. 30 % výrobce: pod označením výrobce se nerozumí v selektivní kosmetice majitel výrobních kapacit, ale držitel licence a ochranné známky pro danou značku. V selektivní kosmetice je nejdůležitější část nákladů vynakládána na reklamu, přibližně 30 % z maloobchodní ceny. Tyto náklady zahrnují i podporu prodeje (testery, vzorky, dárky, výlohy, atd.), školení personálu a nákup práv na kreativu ke značce. Náklady na reklamu si mezi sebe dělí distributor a výrobce. Reklamu hradí ze svých obchodních marží. Poměr podílnictví je u každé značky odlišný. Zpravidla nikdy však výrobce nehradí více než 50 % nákladů a platí pravidlo, že většinu 11

12 nákladů nese oficiální distributor pro danou zemi. Obvyklý poměr dělení nákladů na reklamu je % na vrub výhradního distributora z jeho obchodní marže. Aby byl celý tento proces cenové tvorby kontrolovatelný, je zboží pro jednotlivé země - oficiálního distributora (velkoobchod) kódováno. Díky internetu je však možné velkou část nákladů, které mají kamenné parfumerie a oficiální distributor, eliminovat, a proto mohou internetové obchody nabízet stejný sortiment o % výhodněji. Takto nabízené zboží však není ve stejné kvalitě jako zboží na autorizovaných kamenných parfumeriích. Z krabiček jsou odstraněny všechny ochranné prvky, které by mohly určit původ zboží a dobu exspirace. Při zkušebních nákupech bylo zjištěno, že toto zboží internetové obchody získaly ze zemí, kde by již nemohlo být prodáno. Dekódování výrobku stojí přibližně jedno euro, jak neoficiálně přiznal na osobním jednání jeden internetový překupník. Ilustrativní příklad je patrný na Tabulce č. 2. V roce 2006 proběhlo předání značky Dolce&Gabbana od společnosti Euroitalia společnosti Procter&Gamble. Kvůli rychlé likvidaci skladových zásob Euroitalia obešla selektivní distribuční síť a nabídla zboží překupníkům po celém světě. Toto zboží se dostalo i do nabídky český internetových obchodů. A maloobchodní cena se dostala okamžitě pod částku Kč (-60 %) po více než rok. Pro srovnání je v tabulce uvedena značka Chanel, která se vyznačuje nejvyšší ochranou a pečlivou autorizací prodejců. Cenový rozptyl internetových cen je dlouhodobě pouze v jednotkách procent. Výsledkem této ochrany je malá nabídka zboží značky Chanel na trhu internetových velkoobchodů a vysoká prestiž značky mezi zákazníky, Příloha 1. Tabulka č. 2: Porovnání cen vůní v parfumeriích a e-obchodech Název Chanel Chance EdT 100ml D&G Light Blue EdT 100ml kamenné parfumerie Parfemy.cz Parfums.cz Matedarek.cz Elnino.cz minimum sleva Kč Kč Kč Kč Kč Kč 10 % Kč Kč Kč 970 Kč Kč 970 Kč 60 % Pramen: Archiv autora, data byla pořízena v prosinci 2006 Díky moderní optimalizaci pro vyhledávače (dále jen SEO) a dekódovanému zboží mohou i menší internetové obchody za vynaložení poměrně nízkých nákladů získat nové zákazníky. V konečném rozhodnutí o samotném nákupu rozhoduje zákazník na základě ceny. Zákazníkům v tomto ohledu pomáhají srovnávače cen a on si tak může během několika kliknutí porovnat nabídku stovky internetových obchodů nebo si zboží vydražit v aukci. Cenová konkurence tak hraje na internetu zatím stále dominantní roli. [Cendra, Z., 2009]. Cena je nejdůležitější část marketingového mixu pro internetové obchody s kosmetikou, a to hlavně proto, že tomu tak není u kamenných parfumerií. Internetové obchody pak těží z možnosti vymezovat své slevy vůči cenám kamenných parfumerií. Pro selektivní distribuční síť existuje několik způsobů, jak je možné se bránit tomuto cenovému dumpingu zboží nižší kvality. Ze strany distributora je to autorizování prodejců pomocí Smluv 12

13 o autorizovaném prodeji (v zahraničí známé jako Retail Selective Distribution Agreement, dále jen RSDA). Na úrovni EU se může majitel licence bránit pomocí judikátů evropského soudního dvora (dále jen ESD) na zamezení paralelního dovozu z titulu vyčerpání práv ke značce 1. Jak bylo při šetření na českém trhu zjištěno, zdrojem dovozu zboží pro největší internetové obchody je například švýcarský SIMEX Trading a původ zboží je ze zemí jako Spojené arabské emiráty, Čína a v době příznivého směnného kurzu i USA. Přímo v České republice by pak bylo možno dát podnět z titulu zákona pro ochranu spotřebitele na pozměňování údajů na obale. Pokusy podat podnět na šetření ze strany distributorů zatím narazily na neznalost ze strany orgánů státní správy, jak mají v těchto případech postupovat. Největší problém pro selektivní distribuční síť je, že zboží prodané mimo tento kanál nepřispívá na reklamu a tedy budování značky na trhu. Proto neautorizovaný prodejce parazituje na práci jiných a uvolněné prostředky může obětovat ve prospěch zákazníka nebo reklamy své obchodní značky. Otázkou zůstává, zda se pouštět do cenové nebo právní války s velkým množstvím obchodních subjektů nejčastěji internetových obchodů. Jak uvádí ve své knize McNeilly: Výzkumy ukazují, že útoky na cenu přitahují nejrychlejší a nejagresivnější reakci konkurence a vysávají z trhu veškerý zisk. [McNeilly, M., 1996:18]. Toto tvrzení se zcela naplňuje, jak bude ukázáno v praktické části na analýze konkurence. 2 MARKETINGOVÝ MIX V této části se bude práce zabývat jedním ze základních pojmů současné marketingové teorie marketingovým mixem. Nejprve bude představen klasický marketingový mix, následně bude věnována pozornost specifikům marketingového mixu v selektivní kosmetice a na závěr se práce bude zabývat tím, jak marketingový mix ovlivňuje internet a problémům spojených s jeho používáním. Kotler marketingový mix popisuje jako soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu [Kotler, P., 1998:94]. 2.1 Klasický marketingový mix V marketingové teorii McCarthy rozděluje nástroje marketingového mixu do systému 4P [Kotler, P., 1998:94]: 1. produkt (product) konkrétní nabídka firmy na trhu zahrnující i služby, které zákazník s produktem získává. Cílem je uspokojit potřeby a přání zákazníka. Při plánování tržní nabídky nebo nabídky výrobků je třeba brát v úvahu pět úrovní produktu, které tvoří na sobě závislé vrstvy [Kotler, P., 1998: ]: 1 Rozhodnutí ESD o paralelním dovozu - Silhouette Je možno použít pro zpětný dovoz zboží již jednou vyvezeného z EU zákaz z titulu ochranné známky, i když by z něho mohli mít spotřebitelé výhodu v podobě nižších cen. 13

14 i. základní užitek ~ základní služba nebo užitečná vlastnost pro niž si zákazník zboží kupuje, ii. základní produkt nebo služba ~ transformace základního užitku pro účel prodeje, iii. idealizovaný očekávaný produkt ~ soubor vlastností a předností, které očekává zákazník při koupi produktu, iv. přídavek k produktu ~ něco navíc, co překoná očekávání zákazníka a odlišuje výrobek od konkurence, v. potenciální produkt ~ navíc všechna možná budoucí rozšíření. 2. cena (price) je základní informace pro zákazníka, na jejímž základě se rozhoduje zákazník o zakoupení produktu, zahrnuje i cenovou strategii firmy včetně slev, platebních podmínek a různých jiných výhod. Cena pro zákazníka představuje náklad. Cena je jediným ze čtyř P, které produkuje výnosy. Zbývající tři P produkují pouze náklady [Kotler, P., 1998:462]. 3. místo (place) rozhoduje o dostupnosti nabízeného produktu. Patří sem i logistika, která zajišťuje dostupnost zboží v místě prodeje pro co nejširší okruh zákazníků. Zákazník posuzuje místo z hlediska pohodlnosti. Rozlišujeme tři distribuční strategie [Kotler, P., 1998:476]: i. Výhradní distribuce ~ zachovává výrobci značnou míru kontroly nad úrovní poskytovaných služeb, přispívá ke zvyšování image výrobku a umožňuje připočtení vyšší marže. Tento způsob distribuce vyžaduje velmi pevné obchodní vztahy v celém distribučním řetězci (např.: výrobce distributor maloobchod). ii. Výběrová distribuce ~ využívá větší počet zprostředkovatelů než distribuce výhradní. iii. Intenzivní distribuce ~ pokud zákazník vyžaduje co největší dosažitelnost prodej v co největším počtu obchodů. 4. propagace (promotion) aktivity firmy sloužící k představení produktu na trhu. Cílem propagace je komunikovat se zákazníkem. Nástroje propagace tvoří komunikační mix [Kotler, P., 1998:533]: i. Inzerce ~ jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží a služeb. ii. Propagace prodeje ~ soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit zákazníka k vyzkoušení výrobku nebo služby či k jejich nákupu. iii. Public relation (dále jen PR) ~ řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy nebo výrobku. iv. Osobní prodej ~ jednání tváří v tvář za účelem prezentace výrobků, zodpovězení dotazů nebo získání objednávky. v. Přímý marketing ~ využívání poštovních zásilek, telefonu nebo u (a dalších neosobních způsobů komunikace) pro získání přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkumu jejich názorů. 14

15 Na závěr je třeba připomenout, že marketingový mix není strategický, ale taktický nástroj. I Kotler zdůrazňuje důležitost strategického rozhodnutí, které musí předcházet tvorbě marketingového mixu. Toto rozhodnutí je známé pod zkratkou STP: segmentace (segmentation), zacílení (targeting) a umístění (positioning). Strategii bude věnována pozornost v následující části s názvem Strategie modrého oceánu. Současně však je třeba pamatovat, že marketingový mix není zcela dokonalý nástroj, na jeho pět problémů upozorňuje Němec, marketingový mix [Němec, R., 2005]: 1. je považován za základ marketingové strategie, ale jedná se o taktiku, 2. svádí k šablonovitému používání, ale každý marketingový krok by měl být kreativní a inovativní, 3. je statický, a ne pro každou oblast podnikání zcela vhodný (je možné se setkat i s širším vymezením mixu, např. 5P, kdy pátým P jsou lidé people, a dalšími variantami), 4. je příliš jednoduchý a neodpovídá komplexnosti reality (např. oblast služeb si vyžaduje upravený marketingový mix), 5. nemusí mít všechny faktory začínající jen na písmeno P. 2.2 Marketingový mix v selektivní kosmetice Selektivní kosmetika patří do odvětví obchodu s luxusním zbožím a je nabízena prostřednictvím výhradní distribuce. Pro sestavení marketingového mixu odvětví jsem vycházel z vlastních pracovních zkušeností, interních informací a obchodních smluv FAnn parfumerií [FAnn, 2009]: 1. produkt sortiment tvoří vůně, dekorativní kosmetika a přípravky péče o pleť (zkrášlovací, nikoliv zdravotní) doprovázený vysokou kulturou prodeje a bohatou nabídkou osobních služeb. Prodejce je označován jako poradce prodeje a je u něj vyžadována vysoká odborná způsobilost. Nabízení produktů bere ohled na image značky a podléhá přísným pravidlům. 2. cena smyslem ceny je umožnit výjimečnost nabídky a omezit poptávku. Cenová politika se soustředí na střední a zejména vyšší příjmové skupiny. Slovo sleva by se ve spojitosti se selektivní kosmetikou mělo používat co nejméně. Více o ceně v selektivní kosmetice pojednává předcházející část Nízká cena internetových obchodů, strana místo zboží je nabízeno v parfumeriích. Je kladen důraz na luxus a prostředí prodeje. V selektivní kosmetice hraje roli i okolí místa prodeje, které musí nabízet dostatečně prestižní pozici pro podávané zboží. V selektivní kosmetice dominuje výhradní distribuční strategie a pevné vztahy v rámci celé distribuční cesty, které jsou smluvně ošetřeny. Více o distribuci v selektivní kosmetice v předcházející části Nízká cena internetových obchodů, strana propagace nahrazuje i funkci ceny a je stěžejní přidanou hodnotou k produktu. O propagaci výrobku se stará výrobce a oficiální distributor pro daný trh. Těžiště propagace je v: i. Inzerci ~ zejména celostránkové reklamě ve vybraných lifestylových časopisech (Elle, Cosmopolitan, apod.). V sezóně, kterou činí poslední tři měsíce v roce, se do komunikačního mixu ve větší míře zapojuje i televizní reklama a internetové kampaně. Outdorová reklama se zaměřuje na centra měst a obchodní centra. 15

16 ii. Public relation ~ soustřeďuje se opět na lifestylové časopisy a získávání PR zmínek v kosmetický rubrikách. iii. Propagaci prodeje ~ odměny a dárky k nákupu, vzorky pro zákazníky, spotřebitelské soutěže, věrnostní programy. iv. Osobním prodeji ~ poradenské dny, spraying v obchodních centrech a při eventech. v. Přímém marketingu ~ prostřednictvím SMS a ů. V posledních letech sílí tlak na ochranu prodeje selektivní kosmetiky. Důvodem je zejména prodej na internetu a tedy lehká dostupnost zboží mimo oficiální distributory. Nástroje k regulaci existují v podobě RSDA, které upravují podmínky na základě nařízení Evropské komise o vertikálních dohodách ze dne 22. prosince 1999 [FAnn, 2009]. Pomocí těchto smluv se zavádí právní pojem selektivní distribuční síť. 2.3 E-marketing mix Jak je vidět z příkladu RSDA, internet hraje ve světě selektivní kosmetiky důležitou roli. Nad přínosem internetu na současný marketing se zamýšlí ve své práci i Kotler a zdůrazňuje jeho vliv, jakým mění způsob prodeje zboží a služeb. [Kotler, P., 2005:47]. Prostřednictvím internetu zejména komunikujeme s potencionálními nebo současnými zákazníky, proto by se mohla většina nástrojů zařadit do propagace, jak na problematiku nahlíží Stuchlík a Dvořáček. [Stuchlík, P., Dvořáček, M., 2000:104]. Je na místě vymezit často používané pojmy spojené s předponou e- [ShopCentrik, 2009]: E-business ~ představuje elektronické podnikání v celé komplexnosti, využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. E-commerce ~ podmnožina e-business postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, e-marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu. E-marketing ~ jedná se o marketing v prostředí internetu, zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů, které se neustále a dynamicky vyvíjejí. Vždy by měl korespondovat s klasickým marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Na rozdíl od klasického marketingu vyžaduje jeho realizace velké znalosti informačních technologií. Marketingový mix pro internet lze popsat následovně [Learnmarketing, 2009]: 1. e-produkt produkt je prezentován prostřednictvím internetových stránek, které zákazníkovi nabízejí neomezené množství informací a možností. Význam internetu pro produkt shrnul Levitt: Nová konkurenceschopnost není v tom, co firmy ve svých továrnách vyrábějí, ale v tom, co ke konkrétnímu výrobku přidávají formou balení, služeb, reklamy, rad zákazníkům, financování, dodacích podmínek, skladování a dalších věcí, které lidi oceňují [Stuchlík, P., 16

17 Dvořáček, M., 2000:104]. E-marketing podporuje právě tyto dodatečné úrovně produktu. Obrovskou výhodou internetu je možnost poskytnout každému zákazníkovi různé informace podle jeho individuálních potřeb. Informace mohou mít širokou škálu podob počínaje textem, přes grafiku a zvuk až k videu a 3D prezentacím. Důležitou roli hraje i komunikace nakupujícího a prodávajícího, která se může odehrávat jak elektronicky, tak klasický přes hlasové služby. Zákazník však při rozhodování o koupi není vázán jen na prodávajícího, ale může využít i zkušenosti ostatních zákazníků, kteří již zboží nebo službu zakoupili. Velice důležitá je na internetu inovace. Internet je dynamické médium, které se neustále mění a zdokonaluje. Je potřeba neustále sledovat konkurenci, aby nezískala náskok, který už nebude možné dohnat. Druhou stranou této vlastnosti internetu je i schopnost konkurence téměř okamžitě kopírovat jakékoliv inovace a často i předčít jejich původce. 2. e-cena plní klíčovou konkurenční roli, díky snadnému srovnání velkého množství cen pomocí cenových srovnávačů (např.: Zbozi.cz), nákupních rádců (Heureka.cz) nebo aukčních systémů (např.: Aukro.cz). Výjimečnost internetu tkví v možnosti eliminovat náklady, které existují mimo toto médium a nabídnout zákazníkovi stejný produkt za nižší cenu. Díky online aplikacím se nabízejí i velice sofistikované možnosti v oblasti věrnostních programů pro zákazníky. Je daleko snadnější díky cenovému zvýhodnění motivovat zákazníka k opakovanému nákupu a vyhodnocovat tyto pobídky v reálném časem s ohledem na jejich ekonomičnost. Poslední vlastností e-ceny je i snadná možnost nabídnout zákazníkovi garanci nejnižší ceny, kdy zákazník může pouhým kliknutím myši požádat prodejce, aby cenu nabízeného produktu snížil na základě nabídky konkurence. 3. e-místo místo jako takové ztrácí význam, jeho roli nahrazuje internetová adresa a zákazník svou nabídku nachází s pomocí vyhledávačů. Internet provedl i revoluci v distribučních cestách a dal tak, zejména výrobcům, jednoduchou možnost jak komunikovat velice levně přímo se zákazníkem. Čím kratší je distribuční cesta, tím nižší jsou i náklady. Logistika se odehrává zejména přes síť expresních dopravních služeb (např.: DPD, PPL, Česká pošta), ale ve větších městech existuje i možnost dražšího osobního doručení do několika hodin. Právě čas doručení a dostupnost zboží na skladě je novým měřítkem úspěchu internetových projektů. Nestačí totiž jen nabízet zboží a služby, ale musí existovat schopnost dodat je až k zákazníkovi. Platba za produkt probíhá při doručení zprostředkovateli nebo elektronicky prostřednictvím bankovních převodů a platebních karet přímo prodejci v reálném čase. Na významu nabývá internetová adresa, která zejména díky optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a roli klíčových slov hraje podstatnou roli v úspěšnosti podniku. 4. e-propagace veškeré nástroje jsou vysoce adresné, nabízejí okamžitou zpětnou vazbu a měřitelný dopad na prodej. Komunikační mix ze své podstaty na internetu neobsahuje osobní prodej, jeho specifika lze popsat v následujícím pořadí dle významu: 17

18 i. Inzerce ~ nejnákladnější způsob, jak je možné zasáhnout velké množství lidí. Oproti ostatním částem komunikačního mixu se obtížněji měří účinnost. Inzerce se odehrává v elektronických formátech reklamy, jako jsou např.: bannery, PPC, placené pozice ve vyhledávačích, nákup klíčových slov nebo nově marketing v sociálních sítích. ii. Přímý marketing ~ dominuje prostřednictvím u a využívá se pro komunikaci se stávajícími zákazníky. Tento nástroj je zneužíván v podobě nevyžádané pošty, a proto je potřeba si počínat obezřetně s jejím použitím, aby adresát nebyl nabídkami zahlcen a necítil se obtěžován. iii. PR ~ daleko snazší než PR mimo internet. Informace pro zákazníky a obchodní partnery je možné jednoduše a levně prezentovat. Proto však existuje na internetu inflace PR informací a důraz musí být kladen na kvalitu a zajímavost komunikovaného obsahu. iv. Propagace prodeje ~ nejpopulárnější jsou na internetu zřejmě spotřebitelské soutěže, které mají minimální náklady a jsou atraktivní pro velké množství zákazníků. Je snadné si nechat domů zaslat vzorek poštou. Ostatní nástroje propagace prodeje však na internetu většinou ustupují ve prospěch koncové ceny, která tak může být pro zákazníka zajímavější. Jak se tedy marketing díky internetu mění? Kotler na tuto otázku odpovídá následovně: Dnešní trhy se mění rychleji než marketing. Výrobní značky zaostávají za renomovanými značkami. Spotřebitelé mají obchodnické sklony. Čím dál více spotřebitelů upřednostňuje přímý nákup. Do popředí se tak dostává přímý marketing před hromadným a přestává existovat pojem otevírací doba, nakupovat nebo dotazovat se je možné i uprostřed noci a celých sedm dní v týdnu. Společnosti si to uvědomují a zakládají webové stránky, které jsou zákazníkům vnímavější, dodává k otázce Kotler. [Kotler, P., 2005:47]. 3 STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU V této části se bude práce zabývat marketingovou strategií. V předcházející části byla pozornost věnována taktice - marketingovému mixu. Vztah taktiky a strategie doplňuje Rypáček navíc o ideu, tyto tři pojmy pak tvoří nerozdělitelný celek a jsou definovány následovně [Rypáček, P., 2005]: 1. idea ~ základní organizující princip firmy, který funguje jako filtr pro všechna firemní rozhodnutí ( vymyslet příběh ), 2. strategie ~ způsob, jakým bude idea uskutečněna ( dělat správné věci ), 3. taktika ~ akce, kontakt ( dělat věci správně ). Vzhledem k cílům práce bylo potřeba vybrat strategii, která umožní firmě prosperovat i ve velice konkurenčním prostředí, jakým je odvětví e-obchodů se selektivní kosmetikou. Proto byla vybrána strategie modrého oceánu, která má předpoklad takovou strategii formulovat [Rypáček, P., 2005]: 18

19 1. vymyslet ideu, která diferencuje firmu od konkurence, 2. sestavit strategii, která ji připraví k úspěšné realizaci. Strategie modrého oceánu je koncept (tools & framework) vytvořený dvojicí profesorů francouzsko-singapurského institutu INSEAD (Institut Européen d'administration des Affaires): Kim a Mauborgne, kteří jej popsali ve stejnojmenné knize z roku Podtitul knihy [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006]: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry přesně vysvětluje základní princip strategie modrého oceánu. Autoři rozdělili vnímání konkurenčního boje na dva oceány. Na jedné straně stojí tradiční rudý oceán, kdy se firmy řídí tradičním přístupem a snaží se své konkurenty porazit tím, že si vybudovaly udržitelné postavení v rámci existujícího odvětvového uspořádání. Na druhé straně je pak modrý oceán, kde je základní snahou vymanit se z neúprosné konkurence tak, že se vytvoří nový svrchovaný tržní prostor, a to bez ohledu na zaběhlé zvyklosti v daném odvětví, Tabulka č. 3. Strategie modrého oceánu je tak ucelený systém analytických nástrojů a postupů, které činí konkurenci irelevantní. Tabulka č. 3: Strategie rudého oceánu vs. strategie modrého oceánu Strategie rudého oceánu Soutěžte v rámci existujícího tržního prostoru. Porazte konkurenty. Využijte existující poptávky. Volte mezi hodnotou a náklady. Strategie modrého oceánu Vytvořte svrchovaný tržní postoj. Vyřaďte konkurenty ze hry. Vytvořte novou poptávku. Prolomte dilema rozhodování mezi hodnotou a náklady. Uveďte celý systém činnosti firmy do souladu se Uveďte celý systém činnosti firmy do souladu se strategickou volbou odlišení nebo nízkých nákladů. strategickou volbou odlišení a nízkých nákladů. Pramen: CHAN KIM, W. MAUBORGNE, R., 2006, zpracováno podle Obr. 1-3, str. 32 Strategie modrého oceánu používá čtyři principy, které slouží k jeho úspěšné formulaci. Současně snižuje rizika, které každý z principů vyvolává, jak ukazuje Tabulka č. 4. Tyto principy budou zásadní pro praktickou část, kdy bude tvořena strategie modrého oceánu pro FAnn e-obchod. 3.1 Hodnotová inovace Základním kamenem vytváření strategie modrého oceánu je hodnotová inovace ( Value Innovation ). Hodnotová inovace se skládá ze dvou na první pohled vylučujících se protikladů. Na jedné straně usilujeme o snížení nákladů, ale současně s tím se snažíme získat vyšší hodnotu pro zákazníky. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 27]. Podstatou hodnotové inovace je, že popírá jedno z nejběžnějších dogmat, že je třeba volit mezi hodnotou nebo náklady. Tradiční pohled spojuje vyšší hodnotu pro zákazníka s vyššími náklady, tedy firmy se rozhodují zda investují do odlišení od konkurence nebo budou snižovat náklady. Strategie 19

20 modrého oceánu tyto dva na první pohled protiklady spojuje lze se odlišit a současně snížit náklady. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 28]. Strategie rudého oceánu vycházející z konkurenčního jednání předpokládá, že strukturální podmínky příslušného odvětví jsou dané a že firmy musí mezi sebou soutěžit v jejich rámci. Tento postoj je založen na struktuře determinismu prostředí. Hodnotová inovace je naopak postavena na myšlence, že hranice trhu ani struktura odvětví nejsou pevně stanoveny. Je možné je změnit rekonstrukcionistické pojetí. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 32]. Tabulka č. 4: Formulační principy strategie modrého oceánu Formulační principy Rizikové faktory, jež každý z principů snižuje Rekonstruujte hranice trhu Riziko hledání Zaměřte se na celkový obraz, nikoli na Riziko plánování podrobné číselné údaje Přesáhněte dosavadní poptávku Riziko rozsahu Proveďte správně sled strategických kroků Riziko podnikatelského modelu Pramen: CHAN KIM, W. MAUBORGNE, R., 2006, zpracováno podle Obr. 1-4, str Analytické nástroje a systémové rámce Pro vytvoření marketingové strategie je potřeba nejprve zachytit a analyzovat stávající stav. Strategie modrého oceánu používá k těmto účelům dva nástroje. Prvním nástrojem je hodnotová křivka, která tvoří obraz strategie, a druhým systémový rámec čtyř aktivních opatření, který analyzuje výchozí stav Hodnotová křivka Prvním z analytických nástrojů strategie modrého oceánu je obraz strategie, který plní dva diagnostické účely [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 39-41]: 1. Zachycuje současnou situaci ve známém tržním prostoru, což umožní pochopit na jakých principech funguje současné konkurenční jednání v odvětví z hlediska služeb, výrobků a dodacích podmínek. 2. Zobrazuje, co zákazníkům přinášejí, existující konkurenční nabídky na trhu. Základním nástrojem k vytvoření obrazu strategie je hodnotová křivka, Příloha 2. Jedná se o grafické vyjádření výkonnosti firmy vzhledem k jednotlivým faktorům, které jsou pro její působení v odvětví určující. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 39-41] Systémový rámec čtyř aktivních opatření Pro dosažení změny obrazu strategie odvětví, na základě původní hodnotové křivky, musí dojít ke změně strategického myšlení [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]: 1. soustředění na konkurenty soustředění na alternativy, 20

21 2. soustředění na zákazníky v odvětví soustředění na nezákazníky. K tomuto účelu slouží další analytický nástroj systémový rámec čtyř aktivních opatření (four actions framework). K prolomení rozhodovacího dilematu mezi odlišením se a nízkými náklady a vytvoření nové hodnotové křivky nám slouží čtyři klíčové otázky [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]: 1. Které z faktorů, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmě dané, by měly být odvrženy? Odvrhněte. 2. Které z faktorů by měly být omezeny na výrazně nižší úroveň, než je standard odvětví? Omezte. 3. Které s faktorů by měly být pozvednuty na výrazně vyšší úroveň, než je standard odvětví? Pozvedněte. 4. Které z faktorů, jež odvětví jako celek nikdy neposkytovalo, by měly být nově vytvořeny? Vytvořte. Třetím nástrojem, který doplňuje předcházející nástroj, je souřadnicová síť odvrhněte omezte pozvedněte vytvořte (eliminate-reduce-raise-create grid). Pomocí tohoto nástroje se tvoří nová hodnotová křivka převádí systémový rámec čtyř aktivních opatření k realizaci. Vyplnění souřadnicové sítě přináší firmě čtyři okamžité výhody, které [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]: 1. Podněcují úsilí firmy odlišit se a současně snížit náklady. 2. Okamžitě upozorní, pokud dochází k neúměrnému zvyšování nákladů v některých oblastech. 3. Je dobře srozumitelná manažerům na všech úrovních. 4. Už tvorba souřadnicové sítě nutí firmu důkladně prozkoumat každý faktor, na němž se zakládá konkurenční jednání v odvětví, Příloha 2. S pomocí nové hodnotové křivky můžeme strategii modrého oceánu popsat třemi vzájemně se doplňujícími vlastnostmi, a to jasné zaměření (focus), rozdílnost (divergence) odlišení od průměrného profilu odvětví, slogan (tagline). [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50]. Jen jasně sdělitelná strategie je obchodně životaschopná k vytvoření modrých oceánů. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 42-50] Rekonstrukce tržních hranic Rekonstrukce hranic trhu je založena na šesti principech systémový rámec šesti cest (six paths framework) strategie modrého oceánu. Náročným úkolem je najít způsob, jak vybrat z ohromného množství nabízejících se příležitostí ty, které zaručí úspěšnost celé strategie. Právě systémový rámec šesti cest vystavuje zkoušce šest základních předpokladů, o něž se opírají strategie mnoha firem a jsou důvodem, proč se nemohou vymanit z vod rudého oceánu. Firmy mají tendenci. [Kim, CH. M., Mauborgne, R., 2006:59-90]: 21

22 1. Vymezovat své odvětví velice podobně a zaměřovat se na to, aby byly nejlepší v takto vymezeném rámci. 2. Nahlížet na své odvětví optikou obecně uznávaných strategických skupin, přičemž se snaží vyniknout ve strategické skupině, v níž se angažují. 3. Soustředit se stále na stejnou skupinu zákazníků. 4. Vymezovat šíři nabídky výrobků a služeb v odvětví. 5. Osvojovat si funkční a emoční zaměření svého odvětví. 6. Při formulování strategie se soustřeďovat na stejný časový bod, pouze na aktuální konkurenční hrozby. Častým slabým místem strategických plánů je fakt, že neobsahují žádnou strategii, místo toho jsou souborem taktik, které sice obstojí jednotlivě, ale jako celek nedávají jednotný a jasný záměr. Takto sestavený strategický plán nedokáže firmu odlišit od své konkurence, natož aby vyřadil konkurenty ze hry. Jen snadno srozumitelná strategie může být efektivně realizována. Proces, který se opírá o šest cest vytváření modrých oceánů, probíhá ve čtyřech hlavních krocích, Tabulka č. 5. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006:92-102]. Tabulka č. 5: Čtyři kroky vizualizace strategie 1. Probuzení 2. Prozkoumání 3. Přehlídka strategie 4. Komunikace Pramen: CHAN KIM, W. MAUBORGNE, R., 2006, str. 94 Proveďte porovnání své firmy s konkurenty na základě toho, že vykreslíte obraz své strategie tak, jak je. Podívejte se na to, kde vaše strategie potřebuje změnu. Vyjděte do terénu a prozkoumejte šest cest vytváření modrých oceánů. Pátrejte po zvláštních výhodách alternativních výrobků a služeb. Podívejte se na to, které faktory byste měli odvrhnout, vytvořit nebo změnit. Na základě terénních zjištění vykreslete obraz strategie tak, jak má být. Získávejte ohlasy na alternativní obrazy strategie od svých zákazníků, od svých konkurentů a od nezákazníků. Těchto ohlasů využijte k vypracování nejlepší budoucí strategie, tak jak má být. Předejte strategické profily před a potom spolupracovníkům, a to na jedné stránce, aby měli možnost je snadno porovnat. Podporujte pouze ty projekty a provozní kroky, které vaší firmě umožňují vykrývat rozdíly mezi tím co je, a tím co má být, a vedou k uskutečňování nové strategie. Pokud máme vytvořen modrý oceán, je potřeba se zaměřit na jeho rozlohu. Jde o zamyšlení se nad maximalizací užitku, což jej činí klíčovým pro hodnotovou inovaci. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 109]. K dosažení je třeba myslet na nezákazníky dříve než na zákazníky, na jejich společné znaky dříve než na to, v čem se od sebe liší, na seskupování dříve než se přenese pozornost na zjemnění segmentace. Existují tři skupiny nezákazníků, které lze přeměnit na zákazníky. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 110]: 1. Brzcí (soon-to-be) nezákazníci, kteří stojí na okraji daného trhu. 2. Odmítající (refusing) nezákazníci, kteří se vědomě staví proti danému trhu. 3. Neprobádaní (unexplored) nezákazníci, kteří se pohybují na vzdálených trzích. V této fázi strategie je potřeba dbát na to, aby snaha o získání nových zákazníků nevedla k nepoměrné ztrátě zákazníků původních. [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: 110]. 22

23 3.3 Ziskovost modrého oceánu Nezbytností dobré strategie modrého oceánu je i potvrzení její obchodní životaschopnosti. Odehrává se v následujících krocích [Kim, CH. M., Mauborgne,R., 2006: ]: 1. Užitek pro zákazníka Přináší podnikatelský nápad mimořádný užitek pro zákazníka? 2. Cena Je cena snadno dostupná pro širokou základnu zákazníků? 3. Náklady Umožňují cílové náklady dosahovat při strategické ceně zisk? 4. Osvojení Jsou odstraněny všechny překážky, které mohou bránit realizaci podnikatelského plánu? Pokud je odpověď na všechny otázky ano, je navrhovaná strategie obchodně životaschopná. Hodnotovou inovaci nelze zaměňovat s technologickou inovací, pro tyto účely je vhodné si projít šest fází cyklu zákazníkovy zkušenosti, Příloha 8. [Kim, CH. M., Mauborgne, R., 2006: ]. 3.4 Kritika strategie modrého oceánu Pokud se podíváme na strategii modrého oceánu kriticky, narazíme na několik problematických míst. Strategii modrého oceánu přirovnává Smock k 2500 let staré knize čínského generála Sun Tzu Umění války. Umění války není o násilí a krveprolití, ale o vítězství bez boje. Není tedy náhodou, že toto dílo je povinnou literaturou na INSEAD. [Smock, M., 2007]. A právě tady vzniká spor s pojetím a smyslem konkurence v ekonomické teorii. Slabé místo strategie modrého oceánu popisuje Cikánek takto: spíše než praktická strategie je to snění teoretiků o tom, jak je možné snadno uniknout konkurenčním bojům [Cikánek, M., 2009]. Současně však oceňuje, že teorie je unikátní v tom, že se soustředí na cíl, zatímco mnohé dosavadní marketingové teorie se soustředily pouze na prostředky. S nadsázkou řečeno se jedná o trochu poeticky označený prostor pro podnikání na trhu s novinkami, kdy ještě neexistuje další výrobce, nepanuje konkurence a prostor se nebarví jak bojiště krví [Cikánek, M., 2009]. Dostáváme se k dalšímu sporu, a to, jak velkou výhodu vlastně inovace poskytuje. Smock situaci popisuje jako paradox modrého oceánu: čím je modrý oceán zajímavější, tím větší konkurenci přitahuje [Smock, M., 2007]. Klíčem k úspěšné inovaci je právě konkurence, která nám poskytuje schopnost rozvinout obranné a útočné plány, abychom získali plnou výhodu ze zaváděné inovace. Každá inovace se podle Smocka vyznačuje dvěma rysy: provedení je důležitější než vlastní inovace a inovace je pomíjivá. [Smock, M., 2007]. Jedinou jistotou tak zůstává, že jakýkoliv úspěch na sebe váže nové překážky v podobě čerstvé a lépe připravené konkurence. Jedinou jistotou tak je, že konkurence nikdy nekončí a nejlepší zbraní proti konkurenci jsou inovace. [Smock, M., 2007]. Důležitost významu konkurence shrnuje Garret do tvrzení, že trh je zaplaven mnoha projekty, které jsou špatně vedeny, a proto je nesmysl chtít nemít konkurenci, když je tolik příležitostí díky konkurenci špatné. [Garret, R., 2006]. 23

24 Veškerá tato kritika se snaží napadat utopickou stránku strategie modrého oceánu tržního prostoru bez konkurence, ale i sami autoři si uvědomují, že vytvořená strategie nevydrží na věky a je ji třeba udržovat a obnovovat. Určitou vtipnou glosou je označení společnosti Google jako firmy, která se topí ve svém modrém oceánu. Zatímco na poli vyhledávačů je Google číslo jedna v celém světě, zoufale se snaží proniknout do dalších oblastí podnikání jako jsou operační systémy, prohlížeče nebo mobilní telefony, a tak se vlastně hladově vrhá do jakéhokoliv konkurenčního boje, kterého se jí na jejím hlavním poli nedostává. [Rubel, S.,2006]. Na strategii modrého oceánu je potřeba se dívat s notnou dávkou opatrnosti a skepticismu. Nikde není zaručeno, že než dojde k uskutečnění realizace strategie, už nebude realizována někým jiným nebo nebude bleskurychle zkopírována konkurencí, které se měla vymanit. V konečném důsledku vždy záleží na rychlosti provedení a potenciálu si náskok udržet. [Rubel, S.,2006]. 24

25 4 STRATEGIE FANN E-OBCHODU (PRAKTICKÁ ČÁST) Cílem praktické části je definovat marketingovou strategii pro internetový obchod FAnn. Před tím, než se přikročí k samotné tvorbě strategie, je třeba popsat stávající stav FAnn e-obchodu a analyzovat jeho konkurenci na internetovém trhu se selektivní kosmetikou. Potom je možné přistoupit k samotné tvorbě strategie modrého oceánu. 4.1 Profil FAnn e-obchodu v holdingu Glamour, a.s. Tato část zachycuje důležité mezníky vývoje FAnn e-obchodu v kontextu vývoje mateřské firmy, která z malé společnosti FAnn, s.r.o. za 19 let vyrostla do nadnárodního holdingu Glamour, a.s. Obchodní značka FAnn vznikla v roce 1990 a od prvopočátku je spojena s kosmetikou. Zakladatelem značky a společnosti stejného jména je rodina Ing. Kokoluse, CSc. Prvotním předmětem podnikání byla distribuce selektivní kosmetiky v tehdejším Československu. V roce 1991 byly otevřeny i první tři FAnn parfumerie, postavil se tak základ pro rozvoj maloobchodní sítě. Po rozdělení československé federace se společnost rozdělila na českou a slovenskou část. Sídla společností pro jednotlivé země byla situována do Brna a Bánské Bystrice. Český a slovenský trh se vyvíjely samostatně. Zatímco na Slovensku nebyla téměř žádná konkurence a postupně vybudovaný holding FAnn si vytvořil dominantní postavení, v ČR byla konkurence daleko tvrdší. Přesto se v České republice během 90. let povedlo získat 30% podíl ve velkoobchodu a maloobchodní síť rozšířit na 25 parfumerií a jeden kosmetický salon. Impulzem, pro využití internetu jako prodejního kanálu, bylo zapojení FAnn do projektu ecity koncem 90. let. Internetový obchod vznikl krátce poté v roce 2000, původně jako experiment obchodního ředitele velkoobchodu. Nabídka se zaměřovala pouze na značky, které měla tehdejší společnost FAnn, a.s. v oficiální distribuci pro Českou republiku. V roce 2001 přestal být internetový obchod pouhým experimentem, do jeho čela byl přijat manažer a projekt dostal širokou podporu od vedení. Během jednoho roku vznikla webová aplikace internetového obchodu a na přání generálního ředitele unikátní internetová aukce podle vzoru americké ebay. Další rozvoj internetového obchodu se odehrával zejména po obchodní stránce. U vedení se však nedařilo prosadit další investice do technického zlepšení obchodu. Obraty rostly o desítky procent a konkurence nebyla téměř žádná. Vynakládání dodatečných prostředků na e-obchod, který nebyl hlavním předmětem podnikání, připadalo managementu jako neekonomické. Vedení samotného e-obchodu si bylo už tehdy vědomo, že se zde zakládá na problém, který se dříve nebo později plně projeví. Postupně vznikla komunita zákazníků FAnn e-obchodu FAnnClub, pro kterou se začal odesílat pravidelný ový newsletter. O vánocích v roce 2005 byla poprvé zaznamenána významnější konkurence v podobě Parfemy.cz a Parfums.cz. Tyto dva e-obchody se vymykaly z tehdejších e-obchodů a masivně investovaly 25

26 do reklamy. Internetový obchod FAnn během následujícího roku ztratil náskok, který si pracně budoval celých šest let. Oba nové e-obchody byly postaveny na moderních aplikacích a designu. Hlavním reklamním tahákem byla cena zboží, která byla o % nižší než v kamenných parfumeriích. Přes nárůst konkurence byl růst obratu ve FAnn e-obchodě 34 %, a to zejména díky nabídce TOP 10, kdy bylo nabízeno deset nejprodávanějších položek pod cenou konkurence exkluzivně pro členy FAnn Clubu, tím se však současně výrazně snížila ziskovost. Zastaralý design FAnn e-obchodu a omezené možnosti webové aplikace obchodu komplikovaly jakýkoliv další rozvoj. Na konci roku 2007 bylo umožněno personální posílení internetového obchodu o samostatného webdesignera a programátora. Tyto změny však přišly příliš pozdě a spíše ještě přispěly ke špatnému hospodářskému výsledku internetového obchodu, který poprvé od svého vzniku zaznamenal meziroční pokles v obratu za rok 2007 a stagnaci v roce 2008, Obrázek 1. Z grafu je patrné, že růst FAnn e-obchodu se zastavil na přibližně 2,5 násobku obratu průměrné FAnn parfumerie. Obrázek 1: Obraty FAnn e-obchodu a vybrané parfumerie Pramen: Zpracováno autorem Hlavní divize holdingu Glamour, a.s. v České republice v roce 2008: Glamour, a.s. mateřská společnost holdingu a oficiální distributor selektivní kosmetiky s tržním podílem 40 %, zastupuje značky z portfolia P&G jako Hugo Boss, Dolce&Gabbana a další vybrané italské, francouzské nebo německé značky. PrestigeProducts, s.r.o. oficiální distributor semi-selektivní (lifestyle) a masové kosmetiky, zejména značky P&G jako Mexx, Puma, MaxFactor apod. FAnn Retail, a.s. maloobchodní síť parfumerií se 40 pobočkami po celé České republice a čtyřmi salony krásy, provozovatel FAnn e-obchodu. 26

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

SKUTEČNÝ MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

SKUTEČNÝ MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 17.5.2012 RETAIL A ONLINE: SKUTEČNÝ MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Ivan Bohata Prezident AOVV Digitalizace mění náš život Internet mění naše zvyklosti a pomalu nabourává

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více