Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní Závěrečná zpráva Duben 2013 Vypracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12 Praha 4

2 OBSAH ZPRÁVY 1. Úvod Průběh setkání a získané podklady První kolo diskuze - současná podoba okolí KASS Druhé kolo diskuse Budoucí podoba objektu KASS a jeho okolí Závěry a zhodnocení Přílohy Příloha 1 přepis záznamu 1. Kola diskuze Příloha 2 přepis záznamu 2. kola diskuze

3 1. Úvod Dne 10. dubna 2013 proběhlo ve společenském sále KASS veřejné setkání obyvatel sídliště Písečná a Zahradní. Se zástupci magistrátu města Chomutova přišlo diskutovat zhruba 60 místních obyvatel o budoucí podobě okolí objektu KASS. Projednávané území ukazuje níže uvedený obrázek hranice je vymezena červenou čarou. Toto setkání bylo zároveň ukončením dalších aktivit zapojení veřejnosti do úprav veřejných prostor v okolí objektu KASS. Jednotlivá setkání vyšla z iniciativy Magistrátu města Chomutov. Vedle závěrečného veřejného setkání proběhlo také na sídlištích Písečná a Zahradní dotazníkové šetření a trojice pracovních setkání se specifickými uživateli tohoto území (senioři, žáci ZŠ, obyvatelé sídliště a zástupci místních aktivních spolků). Hlavním cílem všech těchto aktivit bylo pomoci analyzovat situaci v daném území z pohledu různých uživatelů území. Zároveň sloužily také k aktivizaci zájmu místních lidí o vlastní prostředí. Setkání potvrdilo většinu informací získaných během předchozích aktivit. Přineslo také nový pohled na budoucí podobu objektu KASS. V tomto ohledu lze získané informace využít pro další rozhodování. Důležité je však připomenout, že objekt KASS je budovou s potenciálně celoměstským významem a proto by měla být do diskuze o budoucnosti objektu zapojena pokud možno širší chomutovská veřejnost. Během setkání byly představeny stručně výsledky předchozích aktivit spolu s architektonickým návrhem rekonstrukce okolí KASS. Vedle toho občané diskutovali jednak o výsledcích dotazníkového šetření, hlavních problémech spojených s okolím a využíváním KASS a navrhovali pro tyto problémy možná řešení. Diskuze se následně zaměřila také na obecnější otázku budoucnosti komplexu KASS. 3

4 2. Průběh setkání a získané podklady Setkání bylo připraveno ve spolupráci s Magistrátem přímo ve společenském sále KASS. Od 16 do 18 hodin měli občané možnost naslouchat, diskutovat a vyjádřit své názory na plány revitalizovat okolí KASS. Program odpoledne byl následující: Úvodní slovo primátora města Prezentace výsledků názorového průzkumu a pocitových map První kolo diskuse současná podoba okolí KASS Prezentace návrhů revitalizace okolí a možné budoucí podoby objektu KASS Druhé kolo diskuse Budoucí podoba objektu KASS a jeho okolí Shrnutí diskuse, vylosování návratek a závěrečné slovo V úvodu primátor města Jan Mareš uvítal občany a poděkoval za ochotu přijít a diskutovat o budoucnosti objektu. Pohovořil krátce o smyslu dialogu mezi občany, magistrátem a odborníky a pak předal slovo prvnímu z nich socioložce Libuši Bumbálkové. Ta představila v krátkosti hlavní zjištění dotazníkového šetření (viz zpráva z dotazníkového průzkumu a PPT prezentace). Na tento úvod navázalo stručné shrnutí výsledků práce na setkáních (workshopech) určených pro specifické uživatele území (podrobnosti a výsledky opět obsahuje samostatná zpráva z workshopů) První kolo diskuze - současná podoba okolí KASS Následující diskuze už proběhla v osmi diskuzních skupinkách po 6 8 členech. Celkově se prvního kola diskuze zúčastnilo 56 občanů. Tématem diskuze byly problémy spojené s využitím budovy KASS a zejména jejího okolí. Účastníci diskuze se měli zaměřit na hlavní problémy identifikované jak v dotazníku, tak během workshopů. Z nich každá skupina zvolila ty nejdůležitější a pokusila se k nim navrhnout možná řešení. Úkolem diskutujících bylo diskutovat o řešení u těch problémů, o kterých se domnívají, že řešení mají. Hlavní body své diskuze měli společně zaznamenat do připravených formulářů (kompletní přepis záznamu diskuze viz příloha 1). Mezi nejzávažnějšími problémy se opět ukázal výskyt problémových osob s rizikovými formami chování. To představuje problém téměř pro všechny přítomné. Dalšími problémy jsou pak: technický stav objektu a okolí (cca 46% přítomných), technický stav podchodů pod hlavní silnicí (29 % přítomných), nedostatečné vybavení veřejných prostor (21 % přítomných) či nedostatečné pokrytí kamerovým systémem (21 % přítomných). V další části občané diskutovali o možných řešeních. Při pohledu na navrhované řešení je možné konstatovat jednu hlavní charakteristiku. Občané čekají řešení především z vnějšku, ze strany magistrátu nebo jiné instituce. 4

5 V případě problému Výskyt osob s rizikovými formami chování doporučují v podstatě tři typy opatření, které vedou k cíli, který je popsán jako vrácení života do objektu se eliminují místa pro shlukování. Konkrétně je to omezení činnosti barů, heren non-stop provozoven. Případně dohled policistů, zřízení služebny městské nebo státní policie, zlepšení dohledu prostřednictvím kamerového systému či civilními pracovníky. Jako poslední řešení uvádí preventivní opatření zaměřené na osoby s rizikovým chováním typu terénní služby, krizová centra, poradenství. Nedostatečné vybavení veřejných prostor by občané řešili doplněním mobiliáře, případně úpravou parteru do parkové podoby. Často se objevuje obava spojená se zneužíváním nebo případným poničením mobiliáře. Nutná je proto dostatečná údržba. Problém nedostatečné občanské vybavenosti by občané řešili nabídkou zvýhodněných nájmů podnikatelům, odkoupením či oddělením problematické soukromé části. S tím také souvisí navrhované řešení v podobě vybudování sportovní hřiště jako kompenzace Nedostatečného vyžití pro děti a mládež. Vnitřní prostor by pro to také využili pro zřízení např. klubovny Junáka, zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež či podporou zájmových aktivit, které by tak vedli k řešení problematického Chování náctiletých. Jiné využití si představují ti, pro které není dostatek parkovacích míst a kteří by ze soukromé části přestavěli na garáže či parkovací stání. Technický stav objektu a okolí by občané změnili různě. Jedni by objekt opravili a zapojili by do opravy problémové osoby. Jiná skupina by pro změnu obchodní část objektu rozdělila na jednotlivé původní prostory, které by rádi viděli v prostoru samostatně stojící. Jiní by zrušili zákoutí, které rozčleňují hmotu domu a kde se shromažďují rizikové osoby. Někteří by rozdělili obchodní a kulturní část objektu. Oba poslední návrhy řeší také problém Nebezpečná zákoutí. Proluka v rozděleném prostoru by tak vytvořila prostor pro konání farmářských trhů, které se dnes konají pouze v centru. Nevyhovující prostředí podchodů by řešilo lepší zabezpečení a osvětlení, případně nahrazení nadchody nebo přechody. Zakončení této části diskuze tvořila prezentace zástupce architektonického ateliéru REGIONSTUDIO. Během prezentace ing. arch. Rudolf Wiszczor představil stručně studii revitalizace západní části území objektu KASS a její základní principy. Po prezentaci návrhu budoucí podoby vznesli občané několik dotazů k navrhované podobě, na které zástupce REGIONSTUDIA odpověděl Druhé kolo diskuse Budoucí podoba objektu KASS a jeho okolí Součástí prezentace REGIONSTUDIA byly kromě návrhu revitalizace území v okolí KASS také základní ideje budoucí podoby samotného objektu. V podstatě se nabízejí tři základní varianty: a) zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit b) objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí c) zbourat většinu objektu V následující diskuzi ve stejných skupinách jako v předchozím kole, pak šlo o to, získat co nejvíce autentických názorů na to, jak a proč by objekt měl v budoucnosti vypadat. Občané se společně měli bavit o tom, jaké jsou pozitivní či naopak negativní stránky jednotlivých variant a jak by si dané řešení představovali, případně mohli vytvořit vlastní, nový návrh řešení. Na závěr pak měli účastníci diskuze 5

6 možnost zvolit to řešení, které by každý sám nejvíce preferoval. Této části diskuze i volby se zúčastnilo 48 občanů. Obecně bylo nejpreferovanějším řešením objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí. Toto řešení by zvolilo více než ¾ občanů. Následující nejpreferovanější byla varianta většinu objektu zbourat a poslední variantou bylo zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit. Jaké byly výhody či nevýhody jednotlivých variant? Objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí Tuto variantu si občané většinou ztotožnili s vizualizací možného budoucího stavu. Tj. oddělení východní a západní části prolukou, kde by mohl vzniknout nové veřejné prostranství. Jako nevýhodu tohoto nejpreferovanějšího řešení vidí občané zejména finanční náročnost a soukromé vlastnictví části objektu. Vedle těchto omezení samotné možnosti zmenšování pak upozornili občané na to, že pokud by vznikla prostor mezi budovami, pak hrozí to, že se nepřizpůsobiví budou zdržovat právě v tomto prostoru. Výhod tohoto řešení vidí občané mnoho. Od rozbití masy, díky které se sníží náklady na údržbu objektu a zároveň se oddělí problematický segment vlastněný soukromníkem až k doporučení řady aktivit, které by měly či mohly být v objektu a na novém prostranství k dispozici. blíže viz přepis v příloze 2). Většinu objektu zbourat Hlavní nevýhodou tohoto řešení je podle občanů to, že by zmizelo zázemí pro kulturní a volnočasové vyžití na sídlišti a zároveň s tím služebna České pošty. Na druhou stranu si ti, kteří pro toto řešení hlasovali, vytvořili představu, že by byla zbourána právě ta část objektu, která je v současnosti v soukromém vlastnictví a v jejíchž prostorách jsou především herny a bary. Na jejím místě by pak mohlo vzniknout veřejné prostranství, případně se také rozšíří prostor využitelný pro parkování. Při bližším pohledu do zápisu a hlasovacího archu, by to byl způsob řešení, které předjímají zčásti i ti, kteří hlasovali pro zmenšení objektu. Výhody s tím spojené jsou zjevné. Krom heren zmizí také nebezpečná zákoutí a při tom zůstanou preferované zázemí pro kulturní služby. Zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit Nejméně preferované řešení pro občany představuje riziko neúměrné investice a vytvoření dalších nákladů na údržbu prostor. Jako problematické se jeví také komplikovaná komunikace se soukromým spoluvlastníkem objektu. Rekonstrukce by navíc neomezila problematická zákoutí, která jsou zdrojem obav občanů. Na druhou stranu vidí v této variantě občané možnost postupné obnovy fungování objektu. Náklady na jeho úpravu by se tak rozložily do delšího období. Prostory objektu zároveň představují určitý potenciál pro rozvoj. Zde by bylo dle představ občanů dobré vtáhnout do objektu neziskové organizace. Využití objektu však podmiňují alespoň částečnými úpravami, které eliminují např. práce členitou fasádu a již zmiňovaná zákoutí. Na závěr zástupci jednotlivých skupin představili hlavní argumenty pro či proti tomu řešení, které v jejich skupině získalo nejvíce hlasů. 6

7 3. Závěry a zhodnocení Veřejné setkání lze považovat za úspěšné zakončení této části zapojení veřejnosti do budoucí podoby objektu KASS. Veřejné setkání ukázalo zájem občanů o kroky, které magistrát podniká, aby zlepšil podmínky života na sídlišti. Výstupy setkání vesměs potvrzují zjištění získaná během předchozích aktivit. Lidé mají jednoznačně největší problém s bezpečností situací v místě. Jsou nespokojeni se stavem objektu, který již neplní své původní funkce, protože neposkytuje potřebné služby. Naopak jeho současné využití generuje další problémy a pocit obav místních obyvatel. Okolí objektu KASS by si dle názoru občanů zasloužilo odstranění současných bariér a zprůchodnění území, omezení zákoutí a nebezpečných míst. Velkým problémem je technický stav podchodů a problémy s bezpečností dopravy. Do budoucna by si okolí zasloužilo doplnění mobiliáře s ohledem na to, aby nebyl zneužíván či snadno poničen. Doplnění veřejného osvětlení by také přispělo k většímu pocitu bezpečí. Navrhované podoba revitalizace západní části tyto požadavky naplňuje a po jejím představení občané nevznesli zásadnější námitky. Diskuze nad návrhem soustředila spíše na dotazy k detailům návrhu. Druhým tématem diskuze byla budoucí podoba KASS. Budoucnost objektu závislá na možnosti získání finančních prostředků pro jeho opravy, úpravy či změny. Navrhovaná řešení a argumenty pro jejich volbu proto budou moci posloužit pro další rozhodování vedení města. Občané poměrně jednoznačně vyjádřili podporu variantě, ve které by se část objektu zbourala. Motivem je především argument snížení nákladů na údržbu a omezení nebezpečných zákoutí, které generují největší obavy občanů. Každá úprava objektu by proto měla počítat s maximálním omezením případného zneužívání vzniklého prostoru. Zbývající část objektu by pak měla plnit současné společensko-kulturní funkce. Měl by zde být podporována volnočasová a zájmová činnost občanů a rozvoj drobných služeb, které na sídlišti chybí. Na závěr je důležité upozornit na to, že hlavní problém identifikovaný v území není problém fyzického prostředí, ale prostředí společenského, byť ten s fyzickým do značné míry souvisí. Doporučujeme proto vedle fyzické rekonstrukce okolí či samotného objektu, aby se vedení města soustředilo také na podporu vztahu obyvatel k tomuto veřejnému prostoru a obecně vztahů v dané komunitě. Z diskuze bylo patrné, že občané čekají řešení problémů od magistrátu či dalších institucí. Dlouhodobá udržitelnost fyzických úprav podoby veřejného prostoru však bude závislá na aktivitě samotných obyvatel a postupné změně společenského prostředí. Vedení města by proto mělo postupovat tak, aby pro realizaci dílčích řešení využilo aktivity samotných občanů. Nejlépe právě tak, že je zapojí do realizace těch volnočasových či zájmových aktivit, které by zde občané nejraději viděli. Stejně tak bude potřeba realizovat návrhy občanů, které konstatují potřebu preventivních opatření zaměřené na osoby s rizikovým chováním typu terénní služby, krizová centra, poradenství. 7

8 4. Přílohy 4.1. Příloha 1 přepis záznamu 1. Kola diskuze Problém Výskyt osob s rizikovými formami chování Popis problému Nadměrné množství heren, barů a hospod. Problémoví Romové, narkomani, opilí lidé ohrožení bezpečí, strach, zvyšují kriminalitu 4.30 ráno pěšky procházím mezi opilci Na zastávce sám během dne krádeže Chybí kontrola, venkovní aktivity nad rámec V zákoutích vznikají podmínky Chování náctiletých 6 Nedostatečné pokrytí kamerovým systémem Nedostatečné pokrytí v místě chodníku mezi školou a KASS Počet hlasů Nedostatečné osvětlení Málo, staré 7 Technický stav objektu a okolí Špatný tech. Stav, nevyužitý prostor Chátrá a hyzdí 26 Technický stav podchodů pod hlavní silnicí Před rekonstrukcí 16 Nedostatek bezbariérových přístupů neexistuje 8 Nedostatek parkovacích míst málo 10 Příliš velký podíl zpevněných ploch v okolí (beton, asfalt) Nezpevněné cesty pro pěší Chodník z boku školy pro více jak 50% dětí je to pro ně nejkratší cesta. Bahno děti ničí zrekonstruovanou školu a ničí své aktovky, aby mohli projít. přizpůsobit 4 Nebezpečí úrazu pro děti ano 1 Neupravená zeleň ano 1 Nedostatečné vybavení veřejných prostor (lavičky, koše apod.) Ano/ne 12 Nebezpečná dopravní situace Přechod pro chodce přebíhající silnici 3 Nedostatečná občanská vybavenost, obchody, služby, chybí obchody s potravinami, trafika, 7 Nadbytek heren, restaurací a hospod 5 Chybí tržní prodejní místo 1 Nedostatečné vyžití pro děti a mládež 8

9 Problém Nedostatečná občanská vybavenost, Výskyt osob s rizikovými formami chování Technický stav objektu a okolí Návrh řešení Oslovit soukromé podnikatele výhodné nájmy Odkoupení části, která není v majetku města, nebo soukromou část oddělit (jako bylo v prezentaci) Omezit provoz heren Zachovat poštu Posílit Městskou policii, zřídit služebnu Zvýšit dohled města a vybavit strážníky, častější návštěvy městské policie vrácením života do objektu se eliminují místa pro shlukování Zredukovat počet barů, heren a hospod na minimum, omezit otevírací dobu Zbudování další služebny městské policie zde v KASSu Instalace více kamer Volnočasové aktivity pro sociálně slabé občany Časté kontroly městské policie Zrušení problémových barů a heren Větší dohled PČR, Městské policie, doplnit kamerový systém Obnovit služebnu policie Omezit povolování restaurací, heren, omezit nonstop provozovny Městská policie posílení hlídek Sociální služby terénní služby, krizová centra, poradenství Více policistů, monitorování, sledování civilními pracovníky Ubourat střední část objektu Dotace na opravu celého objektu Zapojení problémových osob do rekultivace celého objektu Objekt otevřít, utvořit jednotlivé kostky prodejny Zrušit zákoutí, vybudovat bezbariérové přístupy, spolupráce města a majitele zbylé části objektu Chybí tržní prodejní místo Farmářské trhy 1x na sídlišti a 1x v centru města (1x za 14 dní) Nebezpečná zákoutí Vybourat části budov Nedostatečné pokrytí Posílit kamerový systém, více funkčních kamer kamerovým systémem Zvýšit počet kamer, počet pracovníků obsluhujících kameru Nedostatečné vyžití pro děti Vystavět hřiště, klubovna Junáka a mládež Nedostatek parkovacích míst Přestavět objekt v soukromém vlastnictví na garáže, či parkovací místa pro obyvatele sídliště Nedostatečné vybavení V otevřeném prostoru vytvořit parkovou úpravu a lavičky, jezírka veřejných prostor Doplnit vybavení (viz časté kontroly MP a více kamer) Odpracování či opravení poškozeného vybavení - změna legislativy Navýšit počet odpadkových košů, kontejnerových stání zvětšit, pravidelný svoz, + zajištění úklidu zaměstnanci technických služeb, zajistit údržbu zeleně odstranit uschlé a padající stromy K cestám doplnit zábradlí senioři Navýšení počtu laviček přitáhne nepřizpůsobivé rušení nočního klidu Nakoupit, vybavit, doplnit Chování náctiletých Zájmové aktivity Nízkoprahové zařízení pro mládež 9

10 Podchody Zrušit, nahradit nadchod, přechody nebo jinak zabezpečit - osvětlení 10

11 Zapojení veřejnosti do revitalizace okolí KASS workshopy pro zájmovou veřejnost Závěrečná zpráva PRACOVNÍ VERZE 4.2. Příloha 2 přepis záznamu 2. kola diskuze Zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit Nevýhody daného řešení Výhody daného řešení + možné využití hlasy Nelze ovlivnit soukromou část Běh na dlouhou trať Nevyužitý chátrající prostor kvůli vysokému nájmu odešli drobní podnikatelé,, obchodníci zmizeli služby, pohybují se zde nepřizpůsobivé osoby Stávající zachování objektu neřeší využití a zvyšuje náklady na údržbu Finanční náklady se rozloží do více let Dostat neziskové organizace do objektu klubovny pro děti a seniory V části, kterou vlastní soukromník zazdít výklenky aby vznikla jednolitá plocha zeď, zrušit nebezpečné výklenky, na zeď by mohly děti malovat 1 3 Objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí Problém domluvy se soukromým vlastníkem Zůstanou zákoutí Investují se peníze a nic z toho nebude Vysoká investice Soukromé vlastnictví části objektu Možnost zřízení vícera služeb Více parkovacích míst místo bývalého /současného kina Nejsou Levnější provoz objektu Odstranění bariér Zpřístupnění ze všech stran Nebude problém se soukromou částí Možnost trhů a dalšího využití na sídlištním náměstí Zkrácení délky pasáže Rozumná investice Podpora volnočasových aktivit Veřejná rodinná herna - Lezecká stěna Průchodnost, prosvětlenost, čistota, bezpečnost, prostor pro setkávání lidí, trhy Ze suterénu objektu vytvořit garáže nebo parkovací místa Rozdělení objektu na dvě části Město se bude lépe o objekt starat Najde lepší využití než vietnamské krámky+ bary hospody Menší náklady na údržbu, větší bezpečnost, větší využití, prosvětlení prostoru. zachování pošty, zachování kultury, kavárna, restaurace, volnočasové středisko pro děti

12 Zapojení veřejnosti do revitalizace okolí KASS workshopy pro zájmovou veřejnost Závěrečná zpráva PRACOVNÍ VERZE Omezené vyžití objektu Pokud by vznikla prostor mezi budovami obava z možného zdržování se nepřizpůsobivých Prostor pr demolici použít jako parkoviště Neřeší se konflikt se soukromníkem Zachování kulturních prostor Pokud by došlo k rozdělení objektu donutit vlastníka dálší části krekonstrukci vyhovující občanům - Lepší průchod sídlištěm - Vtvořit prostor pro volnočasové aktivity - Volné prostory nabídnout pro služby (oprava obuvi, čistírna + specializované obchody) 5 4 Zrušení hospody / restaurace Vznik veřejného prostranství rozbití masy Možnost farmářských trhů Zajistit potřeby lidí hlavně mladých - zájmovky, NZDM využití prostor uvnitř Lepší údržba finance Odstraní se nebezpečná zákoutí Zlepší se přístup do budovy, Pošty, KD 3 1 Zbourat většinu objektu Nebude žádný prostor pro kulturní vyžití život ze sídliště naprosto zmizí Chyběla by pošta a kulturní dům Zrušení potřebných služeb, kultury, využití volného času Žádné výhody Zlikvidovali by se hospody a nebezpečná místa! Vzniklo by parkoviště a více zeleně Větší prostor pro trávení volného času Umožní parkování ZTP 2 Zachovat poštu, služby například cukrárnu, hlavně zeleň, banka Zbourání soukromé části vytvořit veřejná prostranství 3 5 Jiné: zkompletování (odkoupíme od soukromníka) Jiné: zbourat betonovou kostku před budovou soukromníků a vytvořit zde veřejné prostranství Volný prostor Problém v investici Obchodní centrum (podobně jako Central Most vč. Pošty a kulturního sálu) Pořádání akcí typu dětský den, setkávání apod. Náměstí, procházky, parkur hřiště Hvězdárna nejbližší Informační zóna (infokoutek) 3 12

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice CpKP jižní Čechy Řešené území 30.8.2011 2 Z historie (kolem roku 1915) 30.8.2011 3 Kašna se sousoším, vlevo v pozadí Kopeckého chata

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 Ze dne 22. června 2011 Zasedací místnost náměstí Republiky č. 16 Plzeň Začátek jednání: 14:00 hod. Konec jednání : 15.30 hod. Přítomni : dle prezentační

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti. Agora CE

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti. Agora CE Výroční zpráva 2008 Obecně prospěšné společnosti Agora CE O AGOŘE CE Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci občanského sdružení Agora Central Europe.

Více

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti!

V říjnu se zároveň můžete těšit na Soft skills Marathon 2 zaměřený na prezentační dovednosti! ÚVOD Vážení, jsme rádi, že jste se zúčastnili Soft Skills Marathonu, který se uskutečnil v sobotu 25. dubna 2015 v prostorách UNIFERu v Brně. Cílem této jednodenní akce bylo vštípit co největší množství

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Projekt Cesty venkova

Projekt Cesty venkova Nečínská náves Projekt Cesty venkova Obec působí na první pohled poněkud nečitelným dojmem. Jako by jí chyběl pravý historický střed, srdce. Přirozené místo společenského života obce je vyprázdněné. Asfaltem

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

Společně měníme Prahu 10

Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Obsah Co znamená Společně měníme Prahu 10? 5 Kdo se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit? 6 Co již bylo uskutečněno? 9 Názorový průzkum v dubnu 2008

Více

Společně měníme Prahu 10

Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Společně měníme Prahu 10 Obsah Co znamená Společně měníme Prahu 10? 5 Kdo se může do Společně měníme Prahu 10 zapojit? 6 Co již bylo uskutečněno? 9 Názorový průzkum v dubnu 2008

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

SIMPLY CLEVER. Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA. 14.10.2008 Ing. R. Hajný

SIMPLY CLEVER. Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA. 14.10.2008 Ing. R. Hajný Zdravá firma Škoda Auto Partner projektu Zdravé město? ZDRAVÁFIRMA 14.10.2008 Ing. R. Hajný ZDRAVÁFIRMA PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ ZDRAVÁFIRMA Cíle: zlepšení zdraví zaměstnanců podpora odpovědného

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Brownfields Libereckého kraje, Liberec - Výšina, krok 2 1

Brownfields Libereckého kraje, Liberec - Výšina, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Liberec Výšina, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA

STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA pro období let 2013 2015 Strategický plán prevence kriminality města Kolína pro období let 2013 2015 Obsah Obsah... 3 Úvod... 3 1.Východiska... 4 1.1.Zhodnocení

Více

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů.

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 19.04.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.kovářová, p.d.dlugošová, p.j.bálek, p.b.wolf,

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více