Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Veřejné setkání a debata na téma: Revitalizace KASS a jeho okolí na sídlišti Zahradní Závěrečná zpráva Duben 2013 Vypracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12 Praha 4

2 OBSAH ZPRÁVY 1. Úvod Průběh setkání a získané podklady První kolo diskuze - současná podoba okolí KASS Druhé kolo diskuse Budoucí podoba objektu KASS a jeho okolí Závěry a zhodnocení Přílohy Příloha 1 přepis záznamu 1. Kola diskuze Příloha 2 přepis záznamu 2. kola diskuze

3 1. Úvod Dne 10. dubna 2013 proběhlo ve společenském sále KASS veřejné setkání obyvatel sídliště Písečná a Zahradní. Se zástupci magistrátu města Chomutova přišlo diskutovat zhruba 60 místních obyvatel o budoucí podobě okolí objektu KASS. Projednávané území ukazuje níže uvedený obrázek hranice je vymezena červenou čarou. Toto setkání bylo zároveň ukončením dalších aktivit zapojení veřejnosti do úprav veřejných prostor v okolí objektu KASS. Jednotlivá setkání vyšla z iniciativy Magistrátu města Chomutov. Vedle závěrečného veřejného setkání proběhlo také na sídlištích Písečná a Zahradní dotazníkové šetření a trojice pracovních setkání se specifickými uživateli tohoto území (senioři, žáci ZŠ, obyvatelé sídliště a zástupci místních aktivních spolků). Hlavním cílem všech těchto aktivit bylo pomoci analyzovat situaci v daném území z pohledu různých uživatelů území. Zároveň sloužily také k aktivizaci zájmu místních lidí o vlastní prostředí. Setkání potvrdilo většinu informací získaných během předchozích aktivit. Přineslo také nový pohled na budoucí podobu objektu KASS. V tomto ohledu lze získané informace využít pro další rozhodování. Důležité je však připomenout, že objekt KASS je budovou s potenciálně celoměstským významem a proto by měla být do diskuze o budoucnosti objektu zapojena pokud možno širší chomutovská veřejnost. Během setkání byly představeny stručně výsledky předchozích aktivit spolu s architektonickým návrhem rekonstrukce okolí KASS. Vedle toho občané diskutovali jednak o výsledcích dotazníkového šetření, hlavních problémech spojených s okolím a využíváním KASS a navrhovali pro tyto problémy možná řešení. Diskuze se následně zaměřila také na obecnější otázku budoucnosti komplexu KASS. 3

4 2. Průběh setkání a získané podklady Setkání bylo připraveno ve spolupráci s Magistrátem přímo ve společenském sále KASS. Od 16 do 18 hodin měli občané možnost naslouchat, diskutovat a vyjádřit své názory na plány revitalizovat okolí KASS. Program odpoledne byl následující: Úvodní slovo primátora města Prezentace výsledků názorového průzkumu a pocitových map První kolo diskuse současná podoba okolí KASS Prezentace návrhů revitalizace okolí a možné budoucí podoby objektu KASS Druhé kolo diskuse Budoucí podoba objektu KASS a jeho okolí Shrnutí diskuse, vylosování návratek a závěrečné slovo V úvodu primátor města Jan Mareš uvítal občany a poděkoval za ochotu přijít a diskutovat o budoucnosti objektu. Pohovořil krátce o smyslu dialogu mezi občany, magistrátem a odborníky a pak předal slovo prvnímu z nich socioložce Libuši Bumbálkové. Ta představila v krátkosti hlavní zjištění dotazníkového šetření (viz zpráva z dotazníkového průzkumu a PPT prezentace). Na tento úvod navázalo stručné shrnutí výsledků práce na setkáních (workshopech) určených pro specifické uživatele území (podrobnosti a výsledky opět obsahuje samostatná zpráva z workshopů) První kolo diskuze - současná podoba okolí KASS Následující diskuze už proběhla v osmi diskuzních skupinkách po 6 8 členech. Celkově se prvního kola diskuze zúčastnilo 56 občanů. Tématem diskuze byly problémy spojené s využitím budovy KASS a zejména jejího okolí. Účastníci diskuze se měli zaměřit na hlavní problémy identifikované jak v dotazníku, tak během workshopů. Z nich každá skupina zvolila ty nejdůležitější a pokusila se k nim navrhnout možná řešení. Úkolem diskutujících bylo diskutovat o řešení u těch problémů, o kterých se domnívají, že řešení mají. Hlavní body své diskuze měli společně zaznamenat do připravených formulářů (kompletní přepis záznamu diskuze viz příloha 1). Mezi nejzávažnějšími problémy se opět ukázal výskyt problémových osob s rizikovými formami chování. To představuje problém téměř pro všechny přítomné. Dalšími problémy jsou pak: technický stav objektu a okolí (cca 46% přítomných), technický stav podchodů pod hlavní silnicí (29 % přítomných), nedostatečné vybavení veřejných prostor (21 % přítomných) či nedostatečné pokrytí kamerovým systémem (21 % přítomných). V další části občané diskutovali o možných řešeních. Při pohledu na navrhované řešení je možné konstatovat jednu hlavní charakteristiku. Občané čekají řešení především z vnějšku, ze strany magistrátu nebo jiné instituce. 4

5 V případě problému Výskyt osob s rizikovými formami chování doporučují v podstatě tři typy opatření, které vedou k cíli, který je popsán jako vrácení života do objektu se eliminují místa pro shlukování. Konkrétně je to omezení činnosti barů, heren non-stop provozoven. Případně dohled policistů, zřízení služebny městské nebo státní policie, zlepšení dohledu prostřednictvím kamerového systému či civilními pracovníky. Jako poslední řešení uvádí preventivní opatření zaměřené na osoby s rizikovým chováním typu terénní služby, krizová centra, poradenství. Nedostatečné vybavení veřejných prostor by občané řešili doplněním mobiliáře, případně úpravou parteru do parkové podoby. Často se objevuje obava spojená se zneužíváním nebo případným poničením mobiliáře. Nutná je proto dostatečná údržba. Problém nedostatečné občanské vybavenosti by občané řešili nabídkou zvýhodněných nájmů podnikatelům, odkoupením či oddělením problematické soukromé části. S tím také souvisí navrhované řešení v podobě vybudování sportovní hřiště jako kompenzace Nedostatečného vyžití pro děti a mládež. Vnitřní prostor by pro to také využili pro zřízení např. klubovny Junáka, zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež či podporou zájmových aktivit, které by tak vedli k řešení problematického Chování náctiletých. Jiné využití si představují ti, pro které není dostatek parkovacích míst a kteří by ze soukromé části přestavěli na garáže či parkovací stání. Technický stav objektu a okolí by občané změnili různě. Jedni by objekt opravili a zapojili by do opravy problémové osoby. Jiná skupina by pro změnu obchodní část objektu rozdělila na jednotlivé původní prostory, které by rádi viděli v prostoru samostatně stojící. Jiní by zrušili zákoutí, které rozčleňují hmotu domu a kde se shromažďují rizikové osoby. Někteří by rozdělili obchodní a kulturní část objektu. Oba poslední návrhy řeší také problém Nebezpečná zákoutí. Proluka v rozděleném prostoru by tak vytvořila prostor pro konání farmářských trhů, které se dnes konají pouze v centru. Nevyhovující prostředí podchodů by řešilo lepší zabezpečení a osvětlení, případně nahrazení nadchody nebo přechody. Zakončení této části diskuze tvořila prezentace zástupce architektonického ateliéru REGIONSTUDIO. Během prezentace ing. arch. Rudolf Wiszczor představil stručně studii revitalizace západní části území objektu KASS a její základní principy. Po prezentaci návrhu budoucí podoby vznesli občané několik dotazů k navrhované podobě, na které zástupce REGIONSTUDIA odpověděl Druhé kolo diskuse Budoucí podoba objektu KASS a jeho okolí Součástí prezentace REGIONSTUDIA byly kromě návrhu revitalizace území v okolí KASS také základní ideje budoucí podoby samotného objektu. V podstatě se nabízejí tři základní varianty: a) zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit b) objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí c) zbourat většinu objektu V následující diskuzi ve stejných skupinách jako v předchozím kole, pak šlo o to, získat co nejvíce autentických názorů na to, jak a proč by objekt měl v budoucnosti vypadat. Občané se společně měli bavit o tom, jaké jsou pozitivní či naopak negativní stránky jednotlivých variant a jak by si dané řešení představovali, případně mohli vytvořit vlastní, nový návrh řešení. Na závěr pak měli účastníci diskuze 5

6 možnost zvolit to řešení, které by každý sám nejvíce preferoval. Této části diskuze i volby se zúčastnilo 48 občanů. Obecně bylo nejpreferovanějším řešením objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí. Toto řešení by zvolilo více než ¾ občanů. Následující nejpreferovanější byla varianta většinu objektu zbourat a poslední variantou bylo zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit. Jaké byly výhody či nevýhody jednotlivých variant? Objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí Tuto variantu si občané většinou ztotožnili s vizualizací možného budoucího stavu. Tj. oddělení východní a západní části prolukou, kde by mohl vzniknout nové veřejné prostranství. Jako nevýhodu tohoto nejpreferovanějšího řešení vidí občané zejména finanční náročnost a soukromé vlastnictví části objektu. Vedle těchto omezení samotné možnosti zmenšování pak upozornili občané na to, že pokud by vznikla prostor mezi budovami, pak hrozí to, že se nepřizpůsobiví budou zdržovat právě v tomto prostoru. Výhod tohoto řešení vidí občané mnoho. Od rozbití masy, díky které se sníží náklady na údržbu objektu a zároveň se oddělí problematický segment vlastněný soukromníkem až k doporučení řady aktivit, které by měly či mohly být v objektu a na novém prostranství k dispozici. blíže viz přepis v příloze 2). Většinu objektu zbourat Hlavní nevýhodou tohoto řešení je podle občanů to, že by zmizelo zázemí pro kulturní a volnočasové vyžití na sídlišti a zároveň s tím služebna České pošty. Na druhou stranu si ti, kteří pro toto řešení hlasovali, vytvořili představu, že by byla zbourána právě ta část objektu, která je v současnosti v soukromém vlastnictví a v jejíchž prostorách jsou především herny a bary. Na jejím místě by pak mohlo vzniknout veřejné prostranství, případně se také rozšíří prostor využitelný pro parkování. Při bližším pohledu do zápisu a hlasovacího archu, by to byl způsob řešení, které předjímají zčásti i ti, kteří hlasovali pro zmenšení objektu. Výhody s tím spojené jsou zjevné. Krom heren zmizí také nebezpečná zákoutí a při tom zůstanou preferované zázemí pro kulturní služby. Zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit Nejméně preferované řešení pro občany představuje riziko neúměrné investice a vytvoření dalších nákladů na údržbu prostor. Jako problematické se jeví také komplikovaná komunikace se soukromým spoluvlastníkem objektu. Rekonstrukce by navíc neomezila problematická zákoutí, která jsou zdrojem obav občanů. Na druhou stranu vidí v této variantě občané možnost postupné obnovy fungování objektu. Náklady na jeho úpravu by se tak rozložily do delšího období. Prostory objektu zároveň představují určitý potenciál pro rozvoj. Zde by bylo dle představ občanů dobré vtáhnout do objektu neziskové organizace. Využití objektu však podmiňují alespoň částečnými úpravami, které eliminují např. práce členitou fasádu a již zmiňovaná zákoutí. Na závěr zástupci jednotlivých skupin představili hlavní argumenty pro či proti tomu řešení, které v jejich skupině získalo nejvíce hlasů. 6

7 3. Závěry a zhodnocení Veřejné setkání lze považovat za úspěšné zakončení této části zapojení veřejnosti do budoucí podoby objektu KASS. Veřejné setkání ukázalo zájem občanů o kroky, které magistrát podniká, aby zlepšil podmínky života na sídlišti. Výstupy setkání vesměs potvrzují zjištění získaná během předchozích aktivit. Lidé mají jednoznačně největší problém s bezpečností situací v místě. Jsou nespokojeni se stavem objektu, který již neplní své původní funkce, protože neposkytuje potřebné služby. Naopak jeho současné využití generuje další problémy a pocit obav místních obyvatel. Okolí objektu KASS by si dle názoru občanů zasloužilo odstranění současných bariér a zprůchodnění území, omezení zákoutí a nebezpečných míst. Velkým problémem je technický stav podchodů a problémy s bezpečností dopravy. Do budoucna by si okolí zasloužilo doplnění mobiliáře s ohledem na to, aby nebyl zneužíván či snadno poničen. Doplnění veřejného osvětlení by také přispělo k většímu pocitu bezpečí. Navrhované podoba revitalizace západní části tyto požadavky naplňuje a po jejím představení občané nevznesli zásadnější námitky. Diskuze nad návrhem soustředila spíše na dotazy k detailům návrhu. Druhým tématem diskuze byla budoucí podoba KASS. Budoucnost objektu závislá na možnosti získání finančních prostředků pro jeho opravy, úpravy či změny. Navrhovaná řešení a argumenty pro jejich volbu proto budou moci posloužit pro další rozhodování vedení města. Občané poměrně jednoznačně vyjádřili podporu variantě, ve které by se část objektu zbourala. Motivem je především argument snížení nákladů na údržbu a omezení nebezpečných zákoutí, které generují největší obavy občanů. Každá úprava objektu by proto měla počítat s maximálním omezením případného zneužívání vzniklého prostoru. Zbývající část objektu by pak měla plnit současné společensko-kulturní funkce. Měl by zde být podporována volnočasová a zájmová činnost občanů a rozvoj drobných služeb, které na sídlišti chybí. Na závěr je důležité upozornit na to, že hlavní problém identifikovaný v území není problém fyzického prostředí, ale prostředí společenského, byť ten s fyzickým do značné míry souvisí. Doporučujeme proto vedle fyzické rekonstrukce okolí či samotného objektu, aby se vedení města soustředilo také na podporu vztahu obyvatel k tomuto veřejnému prostoru a obecně vztahů v dané komunitě. Z diskuze bylo patrné, že občané čekají řešení problémů od magistrátu či dalších institucí. Dlouhodobá udržitelnost fyzických úprav podoby veřejného prostoru však bude závislá na aktivitě samotných obyvatel a postupné změně společenského prostředí. Vedení města by proto mělo postupovat tak, aby pro realizaci dílčích řešení využilo aktivity samotných občanů. Nejlépe právě tak, že je zapojí do realizace těch volnočasových či zájmových aktivit, které by zde občané nejraději viděli. Stejně tak bude potřeba realizovat návrhy občanů, které konstatují potřebu preventivních opatření zaměřené na osoby s rizikovým chováním typu terénní služby, krizová centra, poradenství. 7

8 4. Přílohy 4.1. Příloha 1 přepis záznamu 1. Kola diskuze Problém Výskyt osob s rizikovými formami chování Popis problému Nadměrné množství heren, barů a hospod. Problémoví Romové, narkomani, opilí lidé ohrožení bezpečí, strach, zvyšují kriminalitu 4.30 ráno pěšky procházím mezi opilci Na zastávce sám během dne krádeže Chybí kontrola, venkovní aktivity nad rámec V zákoutích vznikají podmínky Chování náctiletých 6 Nedostatečné pokrytí kamerovým systémem Nedostatečné pokrytí v místě chodníku mezi školou a KASS Počet hlasů Nedostatečné osvětlení Málo, staré 7 Technický stav objektu a okolí Špatný tech. Stav, nevyužitý prostor Chátrá a hyzdí 26 Technický stav podchodů pod hlavní silnicí Před rekonstrukcí 16 Nedostatek bezbariérových přístupů neexistuje 8 Nedostatek parkovacích míst málo 10 Příliš velký podíl zpevněných ploch v okolí (beton, asfalt) Nezpevněné cesty pro pěší Chodník z boku školy pro více jak 50% dětí je to pro ně nejkratší cesta. Bahno děti ničí zrekonstruovanou školu a ničí své aktovky, aby mohli projít. přizpůsobit 4 Nebezpečí úrazu pro děti ano 1 Neupravená zeleň ano 1 Nedostatečné vybavení veřejných prostor (lavičky, koše apod.) Ano/ne 12 Nebezpečná dopravní situace Přechod pro chodce přebíhající silnici 3 Nedostatečná občanská vybavenost, obchody, služby, chybí obchody s potravinami, trafika, 7 Nadbytek heren, restaurací a hospod 5 Chybí tržní prodejní místo 1 Nedostatečné vyžití pro děti a mládež 8

9 Problém Nedostatečná občanská vybavenost, Výskyt osob s rizikovými formami chování Technický stav objektu a okolí Návrh řešení Oslovit soukromé podnikatele výhodné nájmy Odkoupení části, která není v majetku města, nebo soukromou část oddělit (jako bylo v prezentaci) Omezit provoz heren Zachovat poštu Posílit Městskou policii, zřídit služebnu Zvýšit dohled města a vybavit strážníky, častější návštěvy městské policie vrácením života do objektu se eliminují místa pro shlukování Zredukovat počet barů, heren a hospod na minimum, omezit otevírací dobu Zbudování další služebny městské policie zde v KASSu Instalace více kamer Volnočasové aktivity pro sociálně slabé občany Časté kontroly městské policie Zrušení problémových barů a heren Větší dohled PČR, Městské policie, doplnit kamerový systém Obnovit služebnu policie Omezit povolování restaurací, heren, omezit nonstop provozovny Městská policie posílení hlídek Sociální služby terénní služby, krizová centra, poradenství Více policistů, monitorování, sledování civilními pracovníky Ubourat střední část objektu Dotace na opravu celého objektu Zapojení problémových osob do rekultivace celého objektu Objekt otevřít, utvořit jednotlivé kostky prodejny Zrušit zákoutí, vybudovat bezbariérové přístupy, spolupráce města a majitele zbylé části objektu Chybí tržní prodejní místo Farmářské trhy 1x na sídlišti a 1x v centru města (1x za 14 dní) Nebezpečná zákoutí Vybourat části budov Nedostatečné pokrytí Posílit kamerový systém, více funkčních kamer kamerovým systémem Zvýšit počet kamer, počet pracovníků obsluhujících kameru Nedostatečné vyžití pro děti Vystavět hřiště, klubovna Junáka a mládež Nedostatek parkovacích míst Přestavět objekt v soukromém vlastnictví na garáže, či parkovací místa pro obyvatele sídliště Nedostatečné vybavení V otevřeném prostoru vytvořit parkovou úpravu a lavičky, jezírka veřejných prostor Doplnit vybavení (viz časté kontroly MP a více kamer) Odpracování či opravení poškozeného vybavení - změna legislativy Navýšit počet odpadkových košů, kontejnerových stání zvětšit, pravidelný svoz, + zajištění úklidu zaměstnanci technických služeb, zajistit údržbu zeleně odstranit uschlé a padající stromy K cestám doplnit zábradlí senioři Navýšení počtu laviček přitáhne nepřizpůsobivé rušení nočního klidu Nakoupit, vybavit, doplnit Chování náctiletých Zájmové aktivity Nízkoprahové zařízení pro mládež 9

10 Podchody Zrušit, nahradit nadchod, přechody nebo jinak zabezpečit - osvětlení 10

11 Zapojení veřejnosti do revitalizace okolí KASS workshopy pro zájmovou veřejnost Závěrečná zpráva PRACOVNÍ VERZE 4.2. Příloha 2 přepis záznamu 2. kola diskuze Zachovat stávající rozměry a jen vše postupně opravit Nevýhody daného řešení Výhody daného řešení + možné využití hlasy Nelze ovlivnit soukromou část Běh na dlouhou trať Nevyužitý chátrající prostor kvůli vysokému nájmu odešli drobní podnikatelé,, obchodníci zmizeli služby, pohybují se zde nepřizpůsobivé osoby Stávající zachování objektu neřeší využití a zvyšuje náklady na údržbu Finanční náklady se rozloží do více let Dostat neziskové organizace do objektu klubovny pro děti a seniory V části, kterou vlastní soukromník zazdít výklenky aby vznikla jednolitá plocha zeď, zrušit nebezpečné výklenky, na zeď by mohly děti malovat 1 3 Objekt zmenšit a přizpůsobit jej potřebám okolí Problém domluvy se soukromým vlastníkem Zůstanou zákoutí Investují se peníze a nic z toho nebude Vysoká investice Soukromé vlastnictví části objektu Možnost zřízení vícera služeb Více parkovacích míst místo bývalého /současného kina Nejsou Levnější provoz objektu Odstranění bariér Zpřístupnění ze všech stran Nebude problém se soukromou částí Možnost trhů a dalšího využití na sídlištním náměstí Zkrácení délky pasáže Rozumná investice Podpora volnočasových aktivit Veřejná rodinná herna - Lezecká stěna Průchodnost, prosvětlenost, čistota, bezpečnost, prostor pro setkávání lidí, trhy Ze suterénu objektu vytvořit garáže nebo parkovací místa Rozdělení objektu na dvě části Město se bude lépe o objekt starat Najde lepší využití než vietnamské krámky+ bary hospody Menší náklady na údržbu, větší bezpečnost, větší využití, prosvětlení prostoru. zachování pošty, zachování kultury, kavárna, restaurace, volnočasové středisko pro děti

12 Zapojení veřejnosti do revitalizace okolí KASS workshopy pro zájmovou veřejnost Závěrečná zpráva PRACOVNÍ VERZE Omezené vyžití objektu Pokud by vznikla prostor mezi budovami obava z možného zdržování se nepřizpůsobivých Prostor pr demolici použít jako parkoviště Neřeší se konflikt se soukromníkem Zachování kulturních prostor Pokud by došlo k rozdělení objektu donutit vlastníka dálší části krekonstrukci vyhovující občanům - Lepší průchod sídlištěm - Vtvořit prostor pro volnočasové aktivity - Volné prostory nabídnout pro služby (oprava obuvi, čistírna + specializované obchody) 5 4 Zrušení hospody / restaurace Vznik veřejného prostranství rozbití masy Možnost farmářských trhů Zajistit potřeby lidí hlavně mladých - zájmovky, NZDM využití prostor uvnitř Lepší údržba finance Odstraní se nebezpečná zákoutí Zlepší se přístup do budovy, Pošty, KD 3 1 Zbourat většinu objektu Nebude žádný prostor pro kulturní vyžití život ze sídliště naprosto zmizí Chyběla by pošta a kulturní dům Zrušení potřebných služeb, kultury, využití volného času Žádné výhody Zlikvidovali by se hospody a nebezpečná místa! Vzniklo by parkoviště a více zeleně Větší prostor pro trávení volného času Umožní parkování ZTP 2 Zachovat poštu, služby například cukrárnu, hlavně zeleň, banka Zbourání soukromé části vytvořit veřejná prostranství 3 5 Jiné: zkompletování (odkoupíme od soukromníka) Jiné: zbourat betonovou kostku před budovou soukromníků a vytvořit zde veřejné prostranství Volný prostor Problém v investici Obchodní centrum (podobně jako Central Most vč. Pošty a kulturního sálu) Pořádání akcí typu dětský den, setkávání apod. Náměstí, procházky, parkur hřiště Hvězdárna nejbližší Informační zóna (infokoutek) 3 12

Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012

Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012 Veřejné projednání architektonické studie revitalizace parku v Pilské ulici Městská část Praha 14 Zpráva o výsledcích veřejného setkání uskutečněného 19. 1. 2012 Vypracoval: Mgr. Vojtěch Černý Veřejné

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Vyhodnocení ankety a veřejného projednání k obnově parku na nám. Svobody v Přerově

Vyhodnocení ankety a veřejného projednání k obnově parku na nám. Svobody v Přerově Vyhodnocení ankety a veřejného projednání k obnově parku na nám. Svobody v Přerově Záměr obnovy parku byl propagován na webu města a to jak formou ankety, kterou mohli občané vyplnit a vyjádřit tak svůj

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 6. 9. 2010 Č.j.: 77736/ENV/10 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Participace občanů a facilitace procesu revitalizace památkové zóny Buďánka Příloha: Zápis z veřejné diskuse

Participace občanů a facilitace procesu revitalizace památkové zóny Buďánka Příloha: Zápis z veřejné diskuse Veřejná diskuse k revitalizaci Buďánek Veřejná diskuse proběhla dne 7. 11. 2015 od 14.00. Byla zahájena komentovanou procházkou po Buďánkách s panem Dvořákem a za přítomnosti p. radního Hnyka. Před Mlíkárnou

Více

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha Zbraslav zpracováno pro březen 2009 Zpracovatel: Tomáš Soukup Šmeralova 4, 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781, TEL: +420 739

Více

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV)

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV) Havlovice, 19. 20. 11. 2015 Z á p i s z III. Venkovské konference na téma Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji, která se uskutečnila v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov,

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení dotazníku Jak zlepšit kondici pěší zóny?

Vyhodnocení dotazníku Jak zlepšit kondici pěší zóny? Vyhodnocení dotazníku Jak zlepšit kondici pěší zóny? Během letošního podzimu jsme sbírali podněty a návrhy Kladeňáků na zlepšení kladenské pěší zóny. Na akce Plánovací stan a Plánovací setkání jsme navázali

Více

Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou ze dne 6. 4. 2016

Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou ze dne 6. 4. 2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou ze dne 6. 4. 2016 Přítomni: Předsedkyně: Ľubica

Více

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů Zápis ze 104. jednání Sboru expertů 1. 4. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Josef Holeček Prof. PhDr. Mojmír

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 8/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Pavla Černá, František

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

FÓRUM Zdravého města a MA21

FÓRUM Zdravého města a MA21 FÓRUM Zdravého města a MA21 JIHLAVA 15. dubna 2015, 16.30 19.00 hodin DIOD, Tyršova 12, Jihlava ZÁPIS Strana 1 (celkem 12) Přítomni: - dle prezenční listiny Úvodní část koordinátorka Projektu Zdravé město

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

1. Pozvánka na další besedu

1. Pozvánka na další besedu Plzeň Bory výstup z plánovací besedy 26. 5. 2015 1. Pozvánka na další besedu Další beseda proběhne dne 9. 9. 2015 od 17:30 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, místnost č. 68, vchod z Majerovy

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním V tomto dokumentu uvádíme opis připomínek a dotazů zaslaných na adresu města Kopřivnice před termínem veřejného projednání. From: Ing. Roman Kresta

Více

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Parkování, nedostatek parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny). Vozidla parkují po obou stranách v zatáčce ke škole a busy se z tohoto

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 4/2003 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 4/2003 TRŽNÍ ŘÁD ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 4/2003 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Trutnova vydává na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

pondělí 19.10.2015 od 17:00 hod. Ing. Dana Diváková, lektroka NSZM

pondělí 19.10.2015 od 17:00 hod. Ing. Dana Diváková, lektroka NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 Vyhodnocení podnětů studentů Vysoké školy regionálního rozvoje ČESKÝ DUB 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 A. Úvod Národní akademie regionálního managementu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement,

Více

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE Sídliště budoucnosti si představuji tak, že lidé budou vytvářet užší sousedská společenství založené na sdílení. Tato společenství

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí Muzejní náměstíčko je pro pěší útulné, projíždějící vozy dlažba zklidnila Masarykovo náměstí a okolí je jádrovou částí města, pro většinu z nás Pačáků je nejdůležitější, na něj jsme hrdi a nechceme se

Více

Město Chrudim. Přihláška do soutěže ARCHITEKT OBCI

Město Chrudim. Přihláška do soutěže ARCHITEKT OBCI Město Chrudim Přihláška do soutěže ARCHITEKT OBCI Jméno obce: Statutární zástupce: Spolupracující architekt: Město Chrudim Mgr. Petr Řezníček, starosta města Ing. arch. MgA. Michal Fišer POPIS PŘIHLÁŠENÝCH

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20. Program:

Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20. Program: Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 14. 10. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Valašsko Horní Vsacko Datum : Místo: 20.5.2014, 17:00-19:00 hod. Velké Karlovice, Hospoda U Valchářů Téma a cíl Veřejného projednání:

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Classified - Unclassified

Classified - Unclassified Pro: Městská část Praha 9 Tomáš Holeček, holecekt@p9.mepnet.cz, radní pro životní prostředí a dopravu Mgr. Tomáš Portlík, portlikt@praha9.cz, zástupce starosty Ing. Marek Doležal, dolezalm@p9.mepnet.cz,

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT Karlovy Vary 29. 4. 2010 1 Konference Karlovarský inovační svět, Karlovarský kraj 29. 4. 2010 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje uskutečnila konference

Více

NEWSLETTER č. 3 V čem Vám CESBA může pomoci?

NEWSLETTER č. 3 V čem Vám CESBA může pomoci? Projekt CEC5 Cílem projektu CEC5 Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách je podpora zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Číslo materiálu: 5/01 Komise: Komise pro městská sídliště Datum : 18.1.2016

Číslo materiálu: 5/01 Komise: Komise pro městská sídliště Datum : 18.1.2016 Číslo materiálu: 5/01 Komise: Komise pro městská sídliště Datum : 18.1.2016 Přítomni: M.Králik, Ing.Z.Jirásek, RSDr.V.Holub, Ing.Vališ, J.Kozák, J.Beránek, Ing.A.Majznerová, M.Hlavatý,J.Adamová,J.Cihlářová,

Více

MALÍ PODNIKATELÉ S VELKÝM VÝZNAMEM

MALÍ PODNIKATELÉ S VELKÝM VÝZNAMEM HLEDÁ SE OBCHOD MALÍ PODNIKATELÉ S VELKÝM VÝZNAMEM 1,1 mil. počet 36,5 % hrubé přidané hodnoty 14,5 roku průměrná doba podnikání 1,7 mil. zaměstnanců 3/5 tržeb firemního sektoru 4 nově vzniklé firmy na

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu Datum konání: 10. září 2015 od 10:30 hod Místo konání: Jednání řídil: Zapsala: Klášter minoritů sv. Jakuba sál Jana

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na

Více

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Přípravy regenerací tří náměstí v Praze 3

Přípravy regenerací tří náměstí v Praze 3 Přípravy regenerací tří náměstí v Praze 3 Ing. arch. Zdeněk Fikar Ing. Martina Brzobohatá, ing. arch. Tomáš Slepička Michaela Valentová 3 příklady regenerací náměstí P3 se zapojením veřejnosti - Komenského

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Zprávy z regionu Hranicko

Zprávy z regionu Hranicko www.regionhranicko.cz Zprávy z regionu Hranicko Rok 2009, červen 13 úspěšných projektů v Programu LEADER! Programový výbor Rozvojového partnerství Regionu Hranicko na svém zasedání 11. června schválil

Více

Územní studie. akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace. Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice

Územní studie. akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace. Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice akce: Revitalizace parku Na špici projektová dokumentace Územní studie Zadavatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1 530 21 Pardubice Zpracovatel: Atelier M1 architekti s.r.o. Heyrovského nám.

Více

Zápis č. 8/2015. z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 14. září 2015

Zápis č. 8/2015. z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 14. září 2015 Zápis č. 8/2015 z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 14. září 2015 Přítomní členové: Omluveni: Tajemnice: Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D. Mgr. Vít Céza Mgr. T. Pavlů Mgr. J. Petelík T.

Více

Obec Sedlečko u Soběslavě

Obec Sedlečko u Soběslavě Obec Sedlečko u Soběslavě Zastupitelstvo obce Sedlečka u Soběslavě příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

OSM 02. Název materiálu: Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní partie

OSM 02. Název materiálu: Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní partie Podklady na zasedání ZM dne: 28.04.2016 OSM 02. Název materiálu: Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní partie Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš

Více

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole

Více

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S.

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Garant komise: Bc. Bárta, 2. místostarosta města Žďáru n. S. Předseda komise: Ing. Sláma Omluveni: Mgr. Šikula, Mgr.

Více

Zápis . 5/2011 ítomni: Omluveni Program 1. Rozpo tové opat ení . 4/2011 rozpo tové opat ení . 4/2011. 2. Ú

Zápis . 5/2011 ítomni: Omluveni Program 1. Rozpo tové opat ení . 4/2011 rozpo tové opat ení . 4/2011. 2. Ú Zápis č. 5/2011 ze VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného zasedání konaného dne 30.6.2011 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, Petr Černý,

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022

Projekt Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Report závěrečné odborné konference projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 V Mostě, dne 23.6.2008 Zpracovatel: OMNI TEMPORE

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 24. 02. 2016 Začátek: 18,00 hodin Konec: 20,05 hodin Počet členů

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152. DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 1. 11. 2012 Zápis č. 43

Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152. DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 1. 11. 2012 Zápis č. 43 Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 1. 11. 2012 Zápis č. 43 Přítomni: Ing. Hladký, Huvar, Kurtas, Fister, Ing. Meczner, Carbol, Maloušová, Pokorný, Franek. 31. Připomínky

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Zápis z diskusního fóra

Zápis z diskusního fóra Zápis z diskusního fóra Datum konání: 14. května 2014 od 17:00 hod. Místo konání: Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 Městská část: Stará Role, Počerny Dokončené projekty: vnitroblok ul. Závodu

Více

s o ft w a r e Y B to k lic DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Zdůvodnění pro jednací řízení bez uveřejnění Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní, Chomutov - I. etapa Identifikátor VZ:

Více

SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. PŘÍLOHA Č. 1: Postřehy žáků

SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. PŘÍLOHA Č. 1: Postřehy žáků SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ PŘÍLOHA Č. 1: Postřehy žáků Žáci zapojení do projektu si prohlédli vystavené návrhy, vyslechli osobní prezentace jednotlivých soutěžících, kladli dotazy a posléze

Více

Srpen 2010. Daňová jistota v ČR Shrnutí průzkumu

Srpen 2010. Daňová jistota v ČR Shrnutí průzkumu Srpen 2010 Daňová jistota v ČR Shrnutí průzkumu Úvodní slovo Vítejte na stránkách publikace daňového oddělení společnosti Deloitte o výsledcích průzkumu Daňová jistota. Na první pohled se téma může zdát

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě

Více

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení:

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení: Průzkum ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 MAS Pošumaví - neziskovky Pokud se má region Pošumaví v dalším období zdárně rozvíjet, musí mít jsmě stanoveny svoje

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 E-mail: zdravemesto@dacice.cz Telefon: 384 401 286 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 ÚVOD Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých

Více