P íloha.3 k registra nímu rozhodnutí.j.06477/95 SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1. NÁZEV P ÍPRAVKU VIGIL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íloha.3 k registra nímu rozhodnutí.j.06477/95 SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1. NÁZEV P ÍPRAVKU VIGIL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ"

Transkript

1 P íloha.3 k registra nímu rozhodnutí.j.06477/95 SOUHRN ÚDAJ O P ÍPRAVKU 1. NÁZEV P ÍPRAVKU VIGIL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Modafinilum 100 mg v 1 tablet. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety. Popis p ípravku Bílé, kulaté, neozna ené tablety. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Indikace Lé ba narkolepsie s kataplexií nebo bez ní u dosp lých. Lé ba p ípravkem VIGIL by m la být provád na pouze po pe livém stanovení diagnózy v t sné spolupráci se specialisty z neurologického nemocni ního odd lení Dávkování a zp sob podání Doporu ená denní dávka pro dosp lé je mg, kterou je možné užít ve dvou díl ích dávkách ráno a v poledne nebo v jediné dávce ráno. U pacient starších než 65 let se doporu uje zahájit lé bu dávkou 100 mg denn. Maximální denní dávka 400 mg jim má být podávána pouze tehdy, jestliže se u nich nevyskytují poruchy funkce ledvin nebo jater. 1/7

2 U pacient s t žkým omezením funkce jater nebo ledvin má být dávkování sníženo na polovinu, t.j. na mg denn. Tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se tekutinou. Protože absorpce modafinilu není ovlivn na p íjmem potravy, mohou se užívat p ed jídlem, b hem jídla i po jídle Kontraindikace P ecitliv lost na kteroukoli složku p ípravku, t hotenství, laktace, podávání d tem, sou asná lé ba prazosinem, výskyt závislosti na alkohol, lé iva, drogy v anamnéze Zvláštní upozorn ní Narkolepsie obvykle vyžaduje chronickou lé bu. Nutnost terapie by m la být ov ována v pravidelných (jednoro ních) intervalech. Po víceleté terapii (5 let) by nutnost další lé by m la být ov ena specialisty z neurologického nemocni ního odd lení. Zvláštní opatrnost je t eba p i lé b p ípravkem VIGIL u pacient s t žkým onemocn ním jater nebo ledvin (viz i Dávkování a zp sob podání), s t žkými úzkostnými stavy, s kardiovaskulárními chorobami v etn hypertenze (viz níže). Pacienti s t žkými úzkostnými stavy by m li být p ípravkem VIGIL lé eni pouze ve specializovaných odborných za ízeních. U pacient s kardiovaskulármi chorobami mají být provád ny pravidelné kontroly EKG. U hypertonik mají být pr b žn provád ny kontroly krevního tlaku a srde ní frekvence. U sexuáln aktivních žen v produktivním v ku by p ed zahájením lé by p ípravkem VIGIL m la být zajišt na ú inná kontracepce. Modafinil je látka s nízkým rizikem vzniku lékové závislosti, ale možnost vzniku lékové závislosti p i jeho dlouhodobém užívání nelze zcela vylou it. P i náhlém vysazení p ípravku se nevyskytly rebound fenomén ani závislost. Ú inná složka p ípravku vede v dopingových testech k pozitivnímu výsledku Interakce O interakcích p ípravku VIGIL s jinými lé ivy existují pouze omezené znalosti. Ú inná látka p ípravku, modafinil má schopnost indukce enzym. Proto je p i sou asném užívání p ípravku VIGIL s jinými lé ivy nutná zvláštní opatrnost. 2/7

3 To platí zejména pro tricyklická antidepresiva a antikonvulziva, p i jejichž sou asném užívání s modafinilem je nutné pacienty pe liv sledovat, p estože v klinických studiích, v nichž byl sou asn s modafinilem krátkodob podáván v nízkých dávkách klomipramin nebo metylfenidát, nebyla zjišt na žádná interakce. Schopnost modafinilu vyvolat indukci enzym m že snížit ú innost perorálních hormonálních kontraceptiv, a to i po dobu 1 m síce po ukon ení lé by p ípravkem VIGIL. To platí zejména pro kontraceptiva s nízkým obsahem hormon. P i sou asném užívání p ípravku VIGIL mají být užívána perorální estrogen-gestagenová kontraceptiva s obsahem 50 µg nebo více ethinylestradiolu T hotenství a laktace V preklinických studiích bylo prokázáno, že modafinil v dávkách vyšších než jsou maximální klinické dávky nemá teratogenní ú inky. Avšak v d sledku metabolické autoindukce byly v preklinických studiích jeho hladiny v krvi nižší než hladiny p edpokládané u pacient nebo jim byly podobné. Protože neexistují žádné dob e kontrolované studie užívání modafinilu t hotnými ženami, je podávání p ípravku VIGIL v t hotenství a laktaci kontraindikováno Možnost snížení pozornosti p i ízení motorových vozidel a obsluze stroj P ípravek m že zm nit reak ní schopnost natolik, že je snížena schopnost ízení motorových vozidel a ovládání stroj. Ve zvýšené mí e to platí v sou innosti s alkoholem. Nelé ení pacienti s narkolepsií nejsou schopni ídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. P i lé b p ípravkem VIGIL m že být ízení motorových vozidel podmíne n možné, jestliže je zajišt no, že p i vyskytnuvší se únav je okamžit p erušena aktivní ú ast na silni ním provozu a že se pacienti vyvarují dopravních situací s vysokými požadavky na pozornost Nežádoucí ú inky asto se vyskytuje bolest hlavy. P íležitostn se mohou vyskytnout nervozita, vnit ní neklid, nechutenství, nespavost. Tyto nežádoucí ú inky jsou v tšinou p echodné a v tšinou odeznívají p i dalším užívání p ípravku nebo po snížení dávkování. Dále se mohou p íležitostn vyskytnout kožní vyrážky, pocení, svalová ztuhlost (hypertonie, z ídka rigor), tremor, svalové záškuby, zejméma obli ejových sval (bukofaciální dyskinéze), hyperkinéze, zvýšená náchylnost ke k e ím, úzkost, sklí enost, zvýšená vitalita nebo pocit št stí (euforie), poruchy myšlení, amnézie, ospalost, zmámenost, poruchy vid ní, pocit mraven ení, sucho v ústech, bolesti b icha, nevolnost, zvracení, pr jem, zácpa, zvýšení jaterních 3/7

4 enzym (alkalické fosfatázy, z ídka SGOT, SGPT, ojedin le gama-gt), bušení srdce, tachykardie, zvýšení krevního tlaku, bolest na hrudi, vazodilatace, bezvládnost. Z ídka se mohou vyskytnout zarudnutí obli eje, sv d ní, bezd né svalové stahy, poruchy hybnosti, zm ny osobnosti, zmatenost, nete nost, agresivní reakce, zm ny sn (mimo jiné d sivé sny), zán t spojivek, hu ení v uších, nep íjemná chu, žíze, nadýmání, extrasystoly, závra, záchvaty bezv domí, dýchací obtíže, zm ny v astosti mo ení, zejména zadržování mo i, zm ny mo i, snížení sexuální žádostivosti, poruchy menstruace, ojedin le vynechání menstruace, zm ny t lesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu. Ojedin le se vyskytly: vypadávání vlas, zvýšená citlivost pokožky na sv tlo, kop ivka, bludy, citlivost na hluk, zvýšené slin ní, zvýšení hladiny bilirubinu v krvi, zm ny krevního obrazu (eozinofilie, leukopénie), nesnášenlivost alkoholu P edávkování Zkušenosti s p edávkováním jsou omezené. Projevy intoxikace nebyly život ohrožující. Ned ležit jší p íznaky byly vzrušení, motorický a emo ní neklid a nespavost. Lé ba Doposud není známo specifické antidotum. Pokud nejsou kontraindikovány, má být vyvoláno zvracení nebo proveden výplach žaludku. Pacient má být hospitalizován a mají u n ho být monitorovány a pe liv vyhodnocovány stav psychomotoriky a funkce kardiovaskulárního systému po dobu 48 hodin. Dialýza nebo zvýšení i snížení ph mo i z ejm eliminaci modafinilu neurychlují. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Indika ní skupina: Psychostimulans. U zví at modafinil zvyšuje bd lost a motorickou aktivitu. U lidí modafinil v závislosti na dávce zvyšuje bd lost a bystrost b hem dne. Od ranní dávky 100 mg se projevuje zm na elektrofyziologických parametr bystrosti (pom r mezi alfa a theta aktivitou rytmu). Od ranní dávky 200 mg dochází v testech, v nichž se m í latence usínání, k prodloužení latence. Užitím ranní dávky 4/7

5 200 mg nedojde k žádnému rozeznatelnému ovlivn ní no ního spánku. P i užití dávky 100 mg ráno a v poledne se m že prodloužit subjektivní doba usínání. Užití ve er m že vést k poruchám spánku. P estože se modafinil neváže na alfa-adrenergní receptory, spo ívá jeho ú inek pravd podobn ve specifickém zvýšení mozkové a 1 -adrenergní aktivity. Vliv na autonomní nervový systém je podle farmakodynamických vlastností modafinilu málo pravd podobný. Mechanismus ú inku modafinilu nebyl dosud pln objasn n Farmakokinetické vlastnosti Frmakokinetika modafinilu je lineární a nezávislá na dávce. Po perorálním podání se modafinil dob e, ale pomalu, vst ebává. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 2-3 hodiny po užití. Množství vst ebaného modafinilu stoupá úm rn s užitou dávkou. 62% modafinilu se váže na plazmatické bílkoviny, p evážn na albumin. Proto je riziko interakcí s lé ivy s vysokou vazbou na bílkoviny spíše malé. Modafinil je metabolizován v játrech. Hlavní metabolit, kyselina modafinilová (40-50% užité dávky) je farmakologicky neú inný. Modafinil a jeho metabolity jsou vylu ovány p evážn ledvinami, malá ást (<10%) jako nezm n ná mate ská látka. V terapeutickém dávkování má modafinil nepatrný ú inek na indukci enzym, v podstat na cytochrom P 450 3A. Proto nemohou být vylou eny interakce s látkami metabolizovanými tímto enzymovým systémem, zejména s perorálními kontraceptivy. Vliv na cytochrom P 450 1A a cytochrom P 450 2D6 je p i terapeutickém dávkování velmi malý; vliv na cytochrom P 450 2B nebo na cytochrom P 450 4A nebyl pozorován. Na základ dlouhého elimina ního polo asu (10-12 hodin) modafinilu m že být dávkovací schema omezeno na 1-2 dávky denn P edklinické údaje vztahující se k bezpe nosti p ípravku Toxikologické studie s jednorázovou nebo opakovanou aplikací neposkytly žádné údaje o zvláštních toxických ú incích u zví at. Akutní toxicita Hlavní p íznaky t žkého p edávkování (akutní toxicity) u potkan a ps byly stereotypní - zvýšení lokomotorické aktivity, u ps navíc vegetativní p íznaky, jako tachykardie, zvýšená dechová frekvence a malátnost. LD 50 po perorální aplikaci byla u potkan 2000 mg/kg t lesné hmotnosti (samci) a 1600 mg/kg (samice) a u ps byla mg/kg t lesné hmotnosti. 5/7

6 Chronická toxicita Ve studiích chronické toxicity se po vysokých dávkách u ps a potkan vyskytly reverzibilní anémie (u potkan po dávce od 50 mg/kg/den, u ps lehké zm ny od dávky 20 mg/kg/den), zvýšení sérových koncentrací cholesterolu a alkalické fosfatázy (u ps od dávky 20 mg/kg/den), zvýšení hmotnosti jater a ledvin a hepatomegalie. U ps se po dávkách 75 mg/kg/den po dobu 12 týdn vyskytla bradykardie s prodloužením inervalu QT. Reproduk ní toxicita Studie reproduk ní toxicity u potkan a králík neposkytly až do dávky 100 mg/kg/den žádné nálezy toxického p sobení modafinilu na embryo. U potkan nebyl zjišt n žádný vliv na plodnost a postnatální t lesný vývoj potomstva. Tumorigenní potenciál Ve studiích tumorigenního potenciálu modafinilu u potkan a u myší byla pozorována zvýšená etnost nádor u potkaních samic ve skupin s nejvyšším dávkováním (60 mg/kg/den). 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam všech pomocných látek (kvalitativn ) Lactosum monohydricum, Maydis amylum, Magnesii monolisilicas, dihydricus, Croscarmellosum natricum, Povidonum 360, Talcum, Magnesii stearas Inkompatibility Žádné nejsou známy Doba použitelnosti 3 roky Skladování P i teplot 15 o -25 o C. 6/7

7 6.5. Druh obalu PVC/Al blistr, p íbalová informace, papírová skláda ka. Velikost balení: 30, 60, 90 tablet Návod k použití Tablety k perorálnímu užívání. 7. DRŽITEL REGISTRA NÍHO ROZHODNUTÍ ratiopharm GmbH, Ulm, SRN. 8. REGISTRA NÍ ÍSLO 06/208/99-C 9. DATUM REGISTRACE O. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU /7