Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková Olomouc 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. Olomouc Vlastnoruční podpis

3 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce, Ing. Mgr. Renátě Pavlíčkové, za cenné připomínky, trpělivost a čas, který mi věnovala.

4 Obsah Úvod I. Teoretická část 1 Knižní trh Struktura knižního trhu Vývoj knižního trhu v České republice v posledních 30-ti letech Podpora pro rozvoj knižního trhu Kniha jako produkt Náležitosti knihy ISBN E-kniha Tvorba ceny knižních titulů Distribuce knih Obchodní zástupce Velkoobchod Knihkupectví E-shopy Propagace na knižním trhu Podpora prodeje Reklama Specifika marketingu v oblasti knižního trhu...21 II. Praktická část 7 Grada Publishing, a.s Portfolio firmy Systém prodeje e-shopu Marketing Vzhled a přehlednost stránek e-shopu Podpora prodeje Reklama

5 8 Computer Press, a.s Portfolio firmy Systém prodeje e-shopu Marketing Vzhled a přehlednost stránek e-shopu Podpora prodeje Reklama Komparace marketingových aktivit e-shopů Grada Publishing a Computer Press Srovnání portfolia Srovnání systému prodeje Srovnání vzhledu a přehlednosti stránek e-shopů Srovnání marketingu Srovnání věrnostních a bonusových programů Srovnání slevových akcí Srovnání reklamy Ostatní marketingové aktivity Specifika marketingu v oblasti knižního trhu...42 Závěr...43 Anotace...44 Literatura a prameny...46 Seznam obrázků...48 Seznam tabulek...49 Seznam příloh

6 Úvod Knihy jsou považovány za kulturní dědictví každé společnosti. Jejich cílem je předávat informace, nové poznatky a myšlenky. S knihami se setkáváme již od dětství, kdy si nejdříve prohlížíme pouze obrázky, poté se pokoušíme naučit číst a nakonec nás provází celou školní docházku. Se zvyšujícím se důrazem na celoživotní vzdělávání nelze opomenout produkci odborných titulů, které jsou vydávány téměř v každé oblasti a jedinec, který chce zvyšovat svou kvalifikaci, se četbě těchto knih nevyhne. Jsou tu samozřejmě díla, která jsou určena pro odpočinek nebo k zamyšlení, a to v jiné rovině než pracovní. Knihy provází člověka přímo nebo zprostředkovaně prakticky celý život. Téma marketing v oblasti knižního trhu jsem si zvolila z důvodu toho, že mám ke knihám velmi kladný vztah a v rámci svých pracovních činností se pohybuji v knihkupectví. Ve své budoucí profesi bych také ráda směřovala právě ke knižnímu trhu. V oblasti obchodu mají knihy jako produkty svá specifika. Knižní trh je oproti jiným trhům více nesourodý v podstatě každá kniha je originál. Velkou konkurencí pro knihy (zejména beletrii) jsou bohužel filmový a internetový průmysl. Důsledkem je klesající počet čtenářů a nezájem hledat informace v knihách. Pokud se v dnešní době zeptáme českých studentů, kdo čte (nejen povinnou literaturu), ohlas je minimální. A to je jen několik důvodů, proč jsou pro tento druh zboží velmi důležité marketingové aktivity. A tyto aktivity se stanou ještě důležitějšími, jestliže se nadále bude zvyšovat daň z přidané hodnoty, protože zároveň s ní se bude snižovat jak počet vydaných knih za rok, tak i počet prodaných titulů. Hlavním cílem bakalářské práce je specifikovat marketingové činnosti týkající se výroby a následného prodeje knih. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je vymezení marketingu a marketingového mixu v případě trhu s knihami. Dále je zde zmíněn vývoj knižního trhu v České republice. V praktické části budou porovnány marketingové aktivity internetových obchodů dvou největších nakladatelství odborné literatury v České republice, Grada Publishing, a.s. a Computer Press., a.s. Zaměřuji se především na vzhled a přehlednost stránek, portfolio e-shopů, systém prodeje, formy podpory prodeje a reklamy. 6

7 I. Teoretická část 7

8 1 Knižní trh Knižní trh je specifickým odvětvím kultury a hospodářství každého státu. Na knižním trhu se setkávají různé dílčí segmenty, které spolu často vůbec nesouvisejí. Ačkoliv je technologie výroby u všech knih velmi podobná a uplatňuje se u nich stejný autorský zákon, při samotném prodeji různých druhů knih platí jiné zákonitosti. Odlišnost jednotlivých segmentů je vytvářena rozdílností cílových skupin čtenářů a způsobů distribuce. 1 Většina nakladatelství se specializuje na určité tržní segmenty, např. nakladatelství Albatros Media, a.s. vydává především dětskou literaturu, kdežto nakladatelství Alpress je zaměřeno na romány (historické, milostné apod.). 1.1 Struktura knižního trhu Zde je uvedeno rozdělení knižního trhu: beletrie knihy, které jsou určeny pro všeobecnou veřejnost, prodávají se v knihkupectvích a největší zájem o ně je zpravidla v předvánočním období (patří sem např. romány, sci-fi literatura nebo dětské pohádky), odborná literatura knihy, vyhrazené pro odbornou veřejnost (např. lékařská literatura, zákony apod.), které se prodávají především ve specializovaných prodejnách odborné literatury nebo, a to především v posledních několika letech, v e-shopech, multimediální knihy e-knihy, tj. tisk zanesený do elektronické verze (především vysokoškolské práce nebo skripta) nebo audioknihy (knihy namluvené na nosič - hlavně beletrie), učebnice pro základní a střední školy, vysokoškolská skripta. 1 Srov. PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s. 7. 8

9 1.2 Vývoj knižního trhu v České republice v posledních 30-ti letech Do roku 1989 zde po čtyři desetiletí existovalo jen něco málo přes 40 poměrně velkých státních nakladatelství. Jejich ediční plány podléhaly schválení ministerstvem kultury a jednotlivá nakladatelství měla na každý rok direktivně přidělená množství papíru. Po listopadu 1989 vznikly během krátké doby asi tři tisíce soukromých nakladatelství, jejich konkurence stará nakladatelství brzy zlikvidovala. 2 Protože většina nakladatelů před rokem 1989 podléhala ministerstvu kultury, a to ve všech směrech (tzn. kromě přidělování papíru mu podléhalo také schvalování rozpočtů a především schvalování vydávání jednotlivých titulů), a nebyla možnost koupit si knihy přes internet, vypadalo to v tehdejších prodejnách s knihami úplně jinak než dnes. Počet vydaných titulů byl množstevně omezen, a jestliže zde vyšla kniha od známého zahraničního autora, byla téměř okamžitě vyprodána. Také byla velmi žádána díla českých autorů žijících v exilu, jež se vydávala samizdatově nicméně tyto knihy se daly získat pouze na neoficiálním trhu. 1.3 Podpora pro rozvoj knižního trhu Knižní trh je významný pro kulturní rozvoj státu, proto se většina států snaží určitým způsobem tento trh podporovat. V České republice existuje několik způsobů, jak stát knižní trh podporuje: nejviditelnější z těchto způsobů je snížená daň z přidané hodnoty, která měla postupně výši 5%, 9% až 10%. Nicméně v roce 2012 se má opět tato daň zvýšit na 14% a od roku 2013 až na 17,5%, dalším způsobem je přímá podpora státu (tj. udělování dotací na málo-nákladové knihy, jež podporují například vzdělávání, dříve byla v českém státě také stanovena tzv. pevná cena a snížené poštovné, nicméně tyto dvě výhody byly zrušeny na začátku 90. let. 2 PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s

10 2 Kniha jako produkt Co je to kniha? Knihu si většina lidí představí jako arch papírů, svázaných v deskách. Základ knihy vzniká relativně jednoduše někdo ji napíše. Nicméně než se stane kniha opravdovým produktem, který kupujeme v knihkupectví nebo prostřednictvím internetu, musí tento arch projít mnoha korekturami. V dnešní digitální době existují také tzv. e-knihy (elektronické knihy), jež jsou využívány především při produkci odborné literatury. 2.1 Náležitosti knihy Kniha, jako již konečný produkt, musí mít určité náležitosti. Zde jsou uvedeny pouze ty nejzákladnější: knižní blok svázané neoříznuté stránky, signet značka nakladatelství, patitul list, kde je uveden název a autor knihy, hlavní titul obsahuje titul, podtitul a jméno autora, paginace číslování stránek, obsah seznam všech kapitol a podkapitol, předsádka v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní blok s deskami, kapitálek proužek textilu (zakrývá mezeru mezi knižním blokem a deskami), desky chrání knihy (je do nich zasazen knižní blok), autorská tiráž a technická tiráž - souhrn informací o nakladatelství a technických údajů (v tiráži jsou povinné některé údaje, a to autor, titul, jméno a adresa, nakladatel, překladatel, jméno a adresa tiskárny, rok prvního vydání, pokud jde o překlad tak také původní název a vydavatel a v neposlední řadě ISBN je-li uděleno), přebal papírová ochrana desek (jeho funkce je především reklamní), ISBN International Standart Book Number je Systém mezinárodního standardního číslování knih. 10

11 2.2 ISBN Označování knih pomocí ISBN funguje už téměř 40 let. Protože je spousta knih shodná v názvu resp. v autorovi a také se musí odlišovat aktuálnost vydání, je ISBN nejlepší způsob, jak knihu najít. ISBN je třináctimístné číslo, které jednoznačně identifikuje knihy v mezinárodním měřítku, což umožňuje efektivnější uvádění výrobků na trh mezi knihkupce, knihovny, univerzity, velkoobchodníky a distributory. Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISBN v Londýně. Každý rok vydává mezinárodní adresář nakladatelů (Publishers' international ISBN directory). V České republice je systém ISBN zaveden od roku Vrcholným orgánem ve vydávání ISBN v České republice je Národní agentura ISBN, pracující v Národní knihovně České republiky. Účast nakladatelů v systému ISBN je v České republice dobrovolná. Po splnění určitých podmínek dostane nakladatel blok čísel ISBN. Bloky dostane při osobní návštěvě Národní agentury nelze je zasílat poštou ani elektronicky. Existuje také ISSN, což je obdobné označování jako ISBN, ale je používáno pro identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (seriálové publikace) E-kniha Elektronická kniha (e-kniha, e-book) je elektronická náhrada knihy tištěné. Jedná se o elektronický soubor (ve formátech jpg, pdf, doc apod.). E-kniha je určena na čtení v počítačích, čtečkách nebo moderních telefonech. Výhody e-knih: možnost mít ve čtecích zařízeních stovky (i tisíce) elektronických knih, možnost vkládat si do knih poznámky, vyhledání slov v textu, možnost změnit si písmo dle své potřeby, výhoda nakupování prakticky odkudkoliv, zákazník nemusí čekat na dotisk, jestliže je kniha vyprodána, náklady jsou nižší než u tisknuté a svázané knihy. Nevýhodou může být neblahý vliv na zrak při čtení z elektronických zařízení a také nebezpečí šíření nelegálních kopií. 3 Srov. JEŘÁBEK, A., Nkp.cz, Mezinárodní registrační systémy [online], [cit ]. Dostupné na WWW: < 11

12 3 Tvorba ceny knižních titulů Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. 4 Vznik ceny je samozřejmě v praxi mnohem složitější, nicméně zde je alespoň základní nástin výpočtu ceny knižního titulu. Náklady vynaložené na vydání a prodej jednotlivých titulů lze rozdělit na náklady externí a interní. Externí zahrnují náklady, které jsou vyplaceny jiným subjektům, jejichž práce souvisí s přípravami a prodejem titulu (např. autorské honoráře, náklady na tisk apod.). Interní náklady jsou především mzdy zaměstnancům pracujícím na konkrétním titulu (od ilustrátora, redaktora až po management nakladatelství). Dále lze náklady rozdělit na tzv. fixní náklady (ty, jež nesouvisí s počtem vydaných a prodaných titulů) - tyto náklady se musí vydat, ačkoliv ještě nebyl vydán jediný výtisk. Tzv. proporcionální náklady jsou určeny především na autorský honorář, papír, vlastní tisk, vazbu a úpravy obálek. Výrobní cena jednoho výtisku se vypočítá, jestliže součet proporcionálních a fixních nákladů vydělíme počtem výtisků. Po přičtení příslušné části autorských honorářů vzniká cena pořizovací. Tato cena s počtem výtisků klesá. Moment, kdy se tržby vyrovnají vydaným prostředkům, se nazývá bodem obratu. Aby všichni v knižním řetězci dosáhli zisku, musí nakladatel určit optimální cenu a náklady na výtisk. Pro vytvoření maximálního zisku musí být vytisknut takový počet knih, o který je skutečný zájem. Je-li vydán počet vyšší, než jaký jsou si zákazníci ochotni koupit, zůstávají knihy na skladě. Pokud je vytisknuto menší množství, přicházejí všichni, kteří mají podíl z prodeje, o část svého zisku. 5 Český knižní trh je charakterizován vysokým podílem výrobních nákladů na celkové ceně. Důvodem jsou světové ceny papíru a polygrafických materiálů (polymery, barvy, filmy) a nízká kupní síla domácích čtenářů. 6 V podstatě se jedná o to, že čeští nakladatelé vyrábí knihy zhruba se stejnými náklady jako nakladatelé v zemích západní Evropy, ale prodávají je za cenu podstatně nižší. Jestliže by se jim chtěli vyrovnat i v cenách, tak by prodali jen minimum výtisků. 4 SVĚTLÍK, J., Marketing-cesta k trhu, s Srov. PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s Tamtéž, s

13 Prodejní cena se rozdělí mezi jednotlivé subjekty knižního řetězce. Dělení obnosu zbylého po odečtení DPH přitom vypadá zhruba následovně 7 : distribuce (kniha + velkoobchod) 40%, polygrafie 35%, nakladatel 15%, autoři 10%. Nicméně toto rozdělení je pouze odhad. Někteří nakladatelé najdou distribuční partnery, kteří vyžadují rabat vyšší a naopak někdy jsou knihkupci (a další články řetězce) nuceni přistoupit na podíl nižší. Momentálně se stále řeší otázka sjednocení daně z přidané hodnoty, jejíž výše má na ceny knih velký vliv. V roce 2013 by tato daň měla dosáhnout 17,5%. Toto zvýšení bohužel cenu knih zvedne, a pokud zákazníci začnou kvůli zvýšení daně i u ostatních produktů šetřit, knihy se stanou postradatelnými. Jelikož už teď jsou prodejní ceny knih pro zákazníky odrazující, lze díky dalšímu zvýšení daně očekávat úbytek zákazníků realizujících nákup. Dalším důsledkem je, že každá z výše uvedených skupin, jež se na produkci knih podílí, přijde o část svých odměn. Zvýšení daně se odrazí také na produkci, která se bude snižovat a tím pádem i na zvyšujících se nákladech na výrobu apod. Jestliže má poptávka po knihách zůstat alespoň na úrovni, na které se nachází dnes, měla by u knih daň z přidané hodnoty zůstat snížená. Kvůli plánovaným změnám vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů Výzvu na obranu knih, ve které vyzývá českou vládu a poslance, aby nadále daňově nezatěžovali knižní produkci a nebránili tak toku informací a myšlenek. 8 7 PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s Srov. Scnk.cz, Výzva na obranu knih [online], [cit ]. Dostupné na WWW: <http://sckn.cz/index.php?p=vyzva#vyzva>. 13

14 4 Distribuce knih Na obrázku č. 1 jsou zobrazeny distribuční cesty knižní produkce: AUTOR NAKLADATELSTVÍ TISKÁRNA VELKOOBCHOD OBCHODNÍ ZÁSTUPCE E-SHOP KNIHKUPECTVÍ ZÁKAZNÍK Obr. č. 1 Distribuční síť knižní produkce Zdroj: vlastní práce 4.1 Obchodní zástupce Obchodní zástupci jsou zástupci výrobních podniků v určité oblasti. S výrobci mají uzavřenou smlouvu týkající se místa působnosti, cen, prodejních služeb a výše provize z prodeje. Obchodní zástupci se nestávají vlastníky zboží, pouze obchod zprostředkovávají Velkoobchod Velkoobchod je obchod, který souvisí s prodejem výrobků a služeb zákazníkům, kteří zboží nakupují pro další prodej. Výrobci distribuují své zboží do maloobchodů právě přes velkoobchodníky. Velkoobchodní činnost obsahuje mnoho aktivit, jako jsou nákup a tvorba sortimentu, skladování, doprava, převzetí rizika apod. 10 V České republice je několik velkoobchodů zaměřených na knižní produkci (např. velkoobchod Pemic books, a.s.). Velkoobchody jsou určeny především knihkupcům, kteří si zde objednávají knihy (přes obchodního zástupce nebo přes internetové stránky), přičemž rovnou znají svůj rabat. Knižní velkoobchody patří mezi tzv. tradiční velkoobchody, tzn. že plní veškeré funkce velkoobchodu. 9 Srov. SVĚTLÍK, J., Marketing-cesta k trhu, s Srov. KOTLER, P. a AMSTRONG G., Marketing, s

15 4.3 Knihkupectví (maloobchod) Knihkupectví je specializovaná prodejna, která nabízí svým zákazníkům zboží související s knižní produkcí. Kromě prodeje knih, je knihkupectví místo, kde se konají také různé výstavy nebo besedy autorů. Knihkupectví lze rozdělit podle velikosti prodejny na malá, střední a velká. Dále dle počtu titulů 11 : menší knihkupectví má na skladě cca až knih, střední kolem titulů, velké titulů. Existují také knižní domy, což jsou knihkupectví s více než tituly. Největší knihkupectví v České republice, co do počtu titulů i do velikosti prodejny, je Palác knih Luxor v Praze, které má na skladě až titulů. Další rozdělení je dle specializace: všeobecné, specializované, univerzitní. Většina knihkupectví patří buď samotným nakladatelstvím, veřejným společnostem (především knihkupecké sítě) nebo zbytek potom soukromníkům (samostatné prodejny). Protože distribuce knih je logisticky a kapitálově velmi náročná, jsou knihy přijímány do komise. Komisionální prodej spočívá v tom, že je zpětně placeno zboží, u kterého se uskuteční prodej a neprodané zboží se vrátí nakladatelství. Většina knihkupců nakupuje zboží buď v knižních velkoobchodech (např. PEMIC) přes obchodní zástupce nebo přes internet u samotného nakladatelství, kde mají své speciální účty. 11 Srov. PISTORIUS, V., Jak se dělá kniha, s

16 4.4 E-shopy E-shop je forma obchodu, který umožňuje prodávat výrobky přes internet. Ve vlastním jádru je to počítačová aplikace. 12 E-shop vystupuje v rámci jednak distribuce, ale také propagace. V e-shopu je možno vypozorovat jisté rozdíly v přístupu k běžným koncovým zákazníkům a k firemním odběratelům. Zákazník (ať už firemní nebo běžný) si na daných internetových stránkách může najít informace o zboží, např. název, autora, ISBN nebo je-li zboží ještě dostupné nebo rozebráno. Také lze najít informace o případném plánovaném dotisku. Zákazníci si mohou prohlížet jednotlivé katalogy, většinou rozdělené dle oborů (beletrie podle žánru), objednat si zboží a zvolit si způsob dopravy či platby. Mimo informací o zboží, se zde zákazník dozví informace o věrnostních programech, slevových akcí, nově vydaných nebo připravovaných titulech. Dále mají e-shopy funkci reklamní. Jsou-li e-shopy určeny pro knihkupce (resp. firmy), mají některé z nich schopnost spolupracovat i se softwarem, který je ve firmě používán. Protože současní zákazníci se stávají pohodlnějšími, jsou e-shopy populárnější čím dál více. Níže jsou uvedeny výhody a nevýhody knižních internetových obchodů. Výhody knižních e-shopů: veškeré informace o knihách na jednom místě, výrazné slevové akce, využití času, který by zákazník strávil na cestě do kamenného obchodu k něčemu jinému, možnost vstupu do různých věrnostních (resp. bonusových) programů e-shopů. Nevýhody knižních e-shopů: zákazník nemůže zjistit, jestli je kniha napsaná stylem, jež mu vyhovuje, nepřítomnost osobního kontaktu (s prodávajícím), možnost technického selhání. 12 Srov. JANOUCH, V., Internetový marketing, s

17 5 Propagace na knižním trhu Propagace na knižním trhu, týkající se samotných produktů je realizována především pomocí podpory prodeje a reklamy. 5.1 Podpora prodeje Podpora prodeje je souhrn aktivit jiných než reklama a osobní prodej, které podporují zájem nebo nákup koncových zákazníků v rámci distribučního kanálů. 13 Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníka (v podobě poskytovaných vzorků, cenových slev, soutěží), ale také na obchodní organizaci (kdy obchody připravují společně reklamní kampaně, soutěže dealerů) a konečně na samotný obchodní personál. 14 Podporu prodeje lze u zákazníků povzbudit přímými a nepřímými formami. Za přímé označujeme takové, kdy je zákazník odměněn bezprostředně po splnění podmínek (např. nákupem určitého množství produktů). U nepřímých nástrojů zákazník nejprve sbírá potvrzení o nákupu zboží, a teprve po předložení těchto potvrzení má nárok na odměnu. 15 Podpora prodeje knižních titulů zahrnuje 16 : kupní slevy, kupony umožňují spotřebitelům získat při nákupu určitou úsporu, prémie produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu zároveň s jiným produktem, odměny za věrnost jsou poskytovány v různých formách za pravidelný odběr produktů, soutěže a výherní loterie zákazníci mají možnost za pomocí štěstí nebo vlastního úsilí získat hotovost, zboží, apod. 13 BĚLOHLÁVEK, F., Management, s FORET, M., Marketingová komunikace, s Tamtéž. 16 Srov. FORET, M., Marketingová komunikace, s

18 knižní kluby členství v těchto klubech přináší spotřebitelům pravidelnou nabídku novinek, vysoké slevy a podobné výhody oproti ostatním zákazníkům (např. klubové slevy, možnost přednostního nákupu připravovaných publikací, slevové kupony při různých příležitostech), knižní veletrhy konají se zpravidla jednou ročně v různých městech a účastní se jich nakladatelé, autoři, knihkupci, tiskárny a potenciální zákazníci. Na veletrhu se prezentují knižní novinky jednotlivých nakladatelství nebo knihkupectví. Většina veletrhů má každý rok hlavní téma (např. Literatura a média bylo tématem veletrhu Svět knihy v roce 2007). Kromě besed na toto téma bývá na veletrzích bohatý doprovodný program, který může zahrnovat besedy s autory, ankety o nejoblíbenější knihy, odborné přednášky, křest knihy, dílny tvůrčího psaní apod. (obrázek č. 2 je fotografie z knižního veletrhu Svět knihy Praha 2008), besedy a autogramiády autorů - prezentace nebo diskuze s autory na témata, kterými se zabývají jejich knihy. Jak již bylo řečeno, konají se při příležitosti veletrhu, ale mimo to jsou pořádány i při příležitosti vydání knihy, kdy autor cestuje po prodejnách jedné z knihkupeckých sítí a besedy (autogramiády) jsou konány přímo tam. Obr. č. 2 Knižní veletrh Svět Praha 2008 Zdroj: Svět knihy praha 2008 [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: 18

19 5.2 Reklama Reklama je placená forma extenzivní a neosobní prezentace nabídky ve sdělovacích prostředcích. 17 Reklama má v knižním trhu zvláštní postavení. Málokdy je v televizi nebo v rádiu slyšet, aby si zákazník koupil tu nebo onu knihu (výjimkou jsou pouze knihy vydávané v souvislosti s televizními pořady např. Toulavá kamera), jako u ostatních produktů. To, že reklama v tomto oboru není tolik využívána, pramení z povahy knižního trhu, a to z jeho nesourodosti. Každý jednotlivý titul mít reklamu prostě nemůže. I přesto se může zákazník s některými formami reklamy setkat, a to především v médiích. Média představují komunikační kanály, které přenáší zprávu od zadavatele reklamy k příjemci zprávy. Mezi nejčastěji využívaná média patří televize, rozhlas, tištěná média, venkovní média, internet, tištěné materiály apod. 18 Nejčastější formy reklamy jsou: letáky spousta nakladatelství vydává letáky, kde představují novinky, nejprodávanější tituly, akční zboží a občas i ukázky kapitol z vybraných titulů. Většina letáků obsahuje seznam prodejen, kde lze zboží zakoupit., tisk - Tisk je v první řadě statickým a vizuálním médiem. Je to tištěný obraz, skládající se ze slov, fotografií, kreseb, barev a bílé plochy. Primární funkcí tisku je informovat a bavit čtenáře. Tištěná reklama má svou tradici a vysokou míru důvěryhodnosti v očích čtenářů. 19 Výhodou tisku je, že osloví velké množství potencionálních zákazníků, zůstává v domácnosti dlouho a lidé si jej navzájem půjčují. Mezi nejvyužívanější tiskoviny trhu patří noviny a časopisy. Ve většině z nich bývá konkrétní stránka (nebo část stránky), kde jsou prezentovány knižní novinky, nejprodávanější knihy, popř. recenze na knihy., reklama v rozhlase - rozhlas je osobním médiem. Jeho poslech je individuální. Rozhlas je slyšet stále a je opakovaně vyhledáváno jeho posluchači. 20 Pro zadavatele reklamy jsou zajímavé informace, které uvádějí preference posluchačů jednotlivých rádií, pokud se týká jednotlivých produktových 17 FORET, M., Marketingová komunikace, s Srov. SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s Srov. SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s

20 kategorií. Tyto preference vyjadřují, o co je pro posluchače příslušné stanice více přitažlivá určitá kategorie produktu oproti celkové populaci. 21, televizní reklama - v televizní reklamě se jedná především o propagaci samotných nakladatelství (např. Albatros media, a.s.). Reklamy na nakladatelství a knihy probíhají především v dopoledních hodinách. Pokud jde o tituly jako takové, jsou propagovány buď tituly na jejichž vydání se televize podílí nebo jsou to nové tituly. Ty jsou prezentovány v televizních programech (podobného oblastního zaměření jako je prezentovaná literatura), reklama na internetu - Kromě celosvětového rozšíření a velmi rychlého růstu má internet řadu vlastností, které jej předurčují k využití pro reklamu. Mezi ty důležité patří skutečnost, že je hypertextový. To znamená, že příslušná stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, které se mohou nacházet kdekoliv na internetu. Díky této vlastnosti je internet jeden velký hyperdokument. 22 Pro internet platí, podobně jako u tiskovin, že reklama na knihy má své určené místo, kde jsou pravidelně zobrazovány bestsellery nebo nově vydané knihy., osobní doporučení - zákazník, aniž by si to možná uvědomoval je schopen udělat knižním titulům pozitivní resp. negativní reklamu. Pracovníci, kteří titul vytváří znají obsah a ten zkrátí do malého sloupce na zadní stranu obálky knihy. Nicméně většina koncových prodavačů neví, jakým stylem je kniha napsaná, co přesně je tématem knihy apod. a také každý zákazník si přeje něco jiného. V tomto případě je skutečně nejlepší reklamou doporučení známých a přátel, kteří alespoň tuší, co by se zákazníkovi mohlo líbit. 21 SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s SVĚTLÍK, J., Marketing-Cesta k trhu, s

21 6. SPECIFIKA MARKETINGU V OBLASTI KNIŽNÍHO TRHU Jak už bylo řečeno v úvodu, jednou ze specifických vlastností knižního trhu je jeho nesourodost. Od této vlastnosti knižního trhu se odráží veškeré činnosti, které se s vydáváním a prodejem knih souvisí, tedy i marketing. Protože se u jednotlivých knih jen těžko odhaduje, jestli je budou číst pouze odborníci nebo i zájemci o daný obor, mladí lidé nebo senioři, musí lidé, zabývající se marketingem produktů knižního trhu (zvláště pak v oblasti beletrie), dělat v marketingových plánech kompromisy, které jsou přijatelné pro všechny cílové skupiny. A to od samého počátku příprav. Zvláštnost je v tom, že se již od začátku musí marketingem zabývat naprosto všichni pracovníci tvořící knihu, ne jen pracovník k tomu určený. Ten zde funguje spíše jako koordinátor. Jako příklad si můžeme vzít typografa ten si musí uvědomit, že knihu mohou číst i straší lidé a přizpůsobit tomu velikost písma, která je v některých případech nečitelná i pro mladého člověka, který nemá problémy se zrakem. Podobné je to i u všech ostatních pracovníků. Další vypozorovaná skutečnost je, že na knižním trhu se setkává mnoho zákazníků různého sociálního postavení, věku, profesního zaměření apod. Z toho důvodu je lze marketing v oblasti knižního trhu rozdělit na dvě oblasti. Jedná-li se o marketing odborných publikací, měl by být co nejvíce cílený a naopak u beletrie co nejkomplexnější, protože tato literatura může mít neomezeně široké spektrum čtenářů. Dalším výrazným specifikem je způsob určování ceny. Je prakticky nemožné odhadnout, kolik se daného titulu prodá (obzvlášť pokud jde o titul naprosto neznámý). Nakladatel musí mít velmi dobré zkušenosti, aby mohl určit přijatelnou cenu pro sebe i pro všechny ostatní obchodní partnery (vždyť skoro polovina ceny je určena jen distributorům). Pokud dojde k tomu, že jich vydá málo, může přijít o značnou část zisku (např. před koncem roku 2010 bylo vytisknuto nedostatečné množství titulu Prostřeno! Od Aše až po Jablunkov a mnoho knihkupectví v republice přišlo o část předvánočních tržeb). 21

22 II. Praktická část 22

23 7 Grada Publishing, a.s. Společnost Grada Publishing, a.s. (dále jen Grada) byla založena v roce Za dobu své existence vydalo nakladatelství Grada kolem titulů (tj. v celkovém nákladu skoro patnáct miliónů knih). Společnost Grada působí jak na trhu českém, tak i slovenském, kde funguje Grada Publishing, s.r.o jako exkluzivní zastoupení českého nakladatelství. Grada pokrývá široké spektrum odborné literatury z různých oblastí. Ročně Grada produkuje více než 400 novinek ve více než 29 oborech. Součástí strategie tohoto nakladatelství je přinášet odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oblastí. Mimo českých autorů jsou vydávány také překlady zahraničních titulů. Kromě vydavatelské činnosti se Grada také zabývá obchodní činností a distribucí svých produktů, vývojem, výrobou a distribucí vzdělávacích programů nebo inzertními službami. Také je distributorem sortimentu manažerských potřeb ADK. Ředitelem společnosti je v současné době Ing. Milan Brunát, CSc. Od roku 2000 se vydavatelství Grada, podle Evropské společnosti pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, pravidelně zařazuje mezi 100 nejlepších firem České republiky. Kontaktní údaje vydavatelství Grada Publishing, a.s. jsou tyto 23 : Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, IČ , DIČ CZ Níže je zobrazen Logo společnosti Grada Publishing: Obr. č. 3 - Logo Grada Publishing,a.s Zdroj: Loga ke stažení [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.grada.cz/loga-ke-stazeni/>. 23 Srov. Grada.cz, O nás [online], [cit ]. Dostupné na WWW: < 23