Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2012/2013

2 Obsah Minimální preventivní program SŠGS Nová Paka 3-4 Plán práce školního metodika prevence 5 Koho se týká protidrogový program 6 Obecně o drogách 7-9 Rozpoznání problémů s návykovými látkami ve školním prostředí Přílohy 1 Témata protidrogové prevence v předmětech 14 2 Seznam materiálů k protidrogové prevenci na škole 15 3 Dotazník závislosti 16 4 Slovníček slangových výrazů 17-20

3 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2, Nová Paka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Škola má přibližně 500 žáků denního i dálkového studia, kteří navštěvují obory vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Na škole existuje pracovní skupina složená ze zástupců vedení školy, výchovného poradce a školního metodika prevence, se kterou úzce spolupracují učitelé teoretické výuky i učitelé odborného výcviku. Tato skupina koordinuje veškeré aktivity na SŠGS Nová Paka a podílí se na přípravě a následné realizaci Minimálního preventivního programu. 1. Vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu: - je zapracováno do plánu třídnických hodin všech tříd; - je zapracováno v hodinách občanské nauky, základů společenských věd, základů přírodních věd, nauky o výživě, psychologie, práva, tělesné výchovy problematika je součástí výuky, - v rámci účinného výchovného působení a osobního příkladu je naprostá většina pedagogického sboru nekuřácká; - výuka je doplňována přednáškami zajímavých osobností na podporu životního stylu sportovců, cestovatelů, metodiků či jinak úspěšných lidí; - školní řád je upraven ve shodě s ochranou zdraví žáků i dospělých; - absolvujeme akce nabízené nadřízenými orgány, PPP a jinými vzdělávacími a kulturními Institucemi. 2. Poradenská činnost: - zajišťujeme žákům celoroční přístup ke kontaktním údajům všech dostupných středisek a institucí; - školní metodik prevence i výchovná poradkyně mají stanoveny konzultační hodiny pro práci s problémovými žáky; - na chodbě školy je vytvořen koutek se schránkou důvěry Ouško, kde jsou zveřejňována aktuální témata a kde je anonymní formou reagováno na dotazy žáků; - rodičům problémových žáků je poskytovaná poradenská služba. 3. Pozornost rizikovým skupinám: - třídní učitelé provádějí sociální rozbor své třídy, vytipují možné rizikové jedince a pravidelně ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence sledují jejich chování; - je realizován Program na podporu romských žáků; - ve spolupráci se sociálním odborem MÚ je umožněno žákům ze sociálně slabších rodin

4 zúčastnit se finančně náročných aktivit lyžařského kurzu a sportovně turistického kurzu; - školní metodik prevence a výchovný poradce ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli mohou uplatňovat přiměřené represivní nástroje pro ty, kdo podceňují či znevažují účinky drog včetně nikotinu a alkoholu na nedospělý organizmus. 4. Volnočasové aktivity: - žáci mají možnost sportovního vyžití v době mimo vyučování /tělocvična školy/; - žáci mají možnost zúčastnit se mezitřídních utkání ve sportovních hrách /volejbal, stolní tenis/; - žáci mají možnost aktivně se zapojit do reprezentace školy v rámci sportovních soutěží /fotbal, basketbal, florbal, stolní tenis, atletika /; - ve spolupráci s učiteli teoretické a odborné výuky se žáci mohou účastnit reprezentace školy v rámci studijních i učebních oborů /módní přehlídky, soutěže kuchařů a cukrářů, pořádání rautů, soutěže pekařů a truhlářů, vyřezávání ovoce a zeleniny /. Minimální preventivní program vychází z následujících platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání (školský zákon) - Vyhláška č. 72/205 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,mládeže a tělovýchovy (web MŠMT CR) - Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j / Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení,č.j / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení,č.j 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j / Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže či na dětech a mládeži páchané, č.j / Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j / Minimální preventivní program byl projednán na poradě vedení školy. Vypracovala: Ing. Zuzana Šmiková školní metodik prevence Schválil: Mgr. Milan Pospíšil ředitel SŠGS Nová Paka Nová Paka dne 7. září 2012

5 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE - seznamovat se s metodickými pokyny a dalšími materiály potřebnými pro činnost metodika - studovat odborné materiály ohledně protidrogové prevence na školách - získávat další materiály a kontakty na příslušné instituce - umístit aktuální informace týkající se protidrogové prevence na nástěnku v budově školy, případně na internetové stránky školy - informovat studenty i učitele o možnostech zapůjčení materiálů k protidrogové prevenci - poskytovat osobní konzultace studentům v případě jejich zájmu - provést anketu mezi žáky školy o informovanosti ohledně drog a problémů s nimi spojených - zjistit možnosti a kontakty na subjekty zabývající se problematikou protidrogové prevence /besedy, přednášky, dramatizace her, výchovné koncerty / KOHO SE TÝKÁ PROTIDROGOVÝ PROGRAM Výchovný poradce - spolupracovat s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování poruch vývoje a poskytovat možnou odbornou pomoc při výskytu problémů - sledovat prostřednictvím třídních učitelů dodržování Školního řádu /zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných drog ve škole, na DM a při akcích školy/ - doplňovat knihovnu s protidrogovou tematikou - průběžně aktualizovat panel výchovného poradenství s aktuálními informacemi pro žáky a rodiče, pedagogické pracovníky - zveřejňovat kontaktní adresy protidrogových center - informovat žáky a rodiče o konzultačních hodinách výchovného poradce a školního metodika prevence - zajistit účast na seminářích a akcích PPP a následně zprostředkovat předání informací pedagogickým pracovníkům, případně rodičům a žákům - studovat odbornou literaturu - zajistit besedy pro žáky a učitele /s odborníkem v oblasti drog nebo zástupcem policie/ Třídní učitelé - sledovat a včas odhalovat poruchy vývoje, informovat o výskytu problémů výchovného poradce a školního metodika prevence, vedení školy - informovat žáky o zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných drog ve škole a při akcích školy - při třídních schůzkách seznámit rodiče s nebezpečím drog, možnou pomocí ze strany školy - informovat žáky o volnočasových aktivitách - uplatňovat vhodnou a přiměřenou represi Učitelé teoretické i praktické výuky - spolupracovat se školním metodikem prevence, informovat ho o zjištěných problémech ve

6 třídě v oblasti drog - vzdělávat se v oblasti zdravého životního stylu a protidrogové prevence /všichni učitelé dostali preventivní materiály/ - důsledně kontrolovat dodržování Školního řádu - sledovat a včas odhalovat poruchy vývoje a být nápomocen při zjišťování odborné pomoci při výskytu problémů - podle možnosti zařadit do tématického plánu předmětů hodiny s protidrogovou tematikou Vedení školy - dbát na dodržování Školního řádu ohledně zákazu požívání alkoholických nápojů, drog a kouření - dohlížet na uplatňování přiměřené represe - v rámci možnosti finančně přispět na zabezpečení přednášek - umožnit pedagogickým pracovníkům návštěvy seminářů a dalšího vzdělávání v dané oblasti - vytvořit optimální podmínky pro vzdělávací proces OBECNĚ O DROGÁCH Drogu lze chápat jako každou přírodní nebo syntetickou látku, která splňuje dva základní požadavky: 1. má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem prožívání okolní reality, myšlení a chování 2. může vyvolat závislost Nejrozšířenějšími drogami v České republice jsou: - alkohol - tabák - konopí - pervitin - kokain - tlumivé látky - opiáty - organická rozpouštědla - LSD a další halucinogeny - anabolika - hazardní hry, výherní automaty Pomocí drog se může člověk na nějakou chvíli změnit a to dvěma různými způsoby 1. povzbuzení povzbuzovací látky způsobí, že tělo a mozek pracují rychleji, člověk má pocit, že má více energie a vydrží být déle vzhůru 2. uspání drogy mají tlumivý účinek, člověk pracuje pomaleji Rizika společná většině návykových látek - vznik závislosti - nebezpečí sobě nebo okolí - otravy - trestná činnost - poškození tělesného a duševního zdraví

7 - nepříznivé změny osobnosti - menší zájem o vzdělání a pracovní uplatnění - zhoršení rodinných a jiných mezilidských vztahů - více kázeňských problémů ve škole Alkohol - otrava u dětí může nastat i po malých dávkách alkoholu - nebezpečné jednání pod vlivem alkoholu, zvýšené riziko sebevražd, slovní i fyzická agrese, trestná činnost - rychlejší rozvoj závislosti u dospívajících než v pozdějších letech - jaterní onemocnění a onemocnění trávicího systému - duševní nemoci deprese - oslabení imunitního systému - zvýšení rizika nádorů hltanu, jícnu, žaludku, jater - riziko poškození plodu u těhotných žen Tabák - srdeční nemoci včetně srdečního infarkt - pokles tělesné výkonnosti - onemocnění dýchacího systému - riziko poškození dítěte u těhotných žen - nepříznivé účinky na pokožku obličeje - alergie na složky tabákového kouře, astma - onemocnění tepen dolních končetin - závislost na tabáku Drogy z konopí - poruchy paměti - duševní poruchy - závislost - zvýšené riziko přechodu k jiným návykovým látkám - riziko zhoubných nádorů v oblasti dutiny ústní, hltanu a jícnu - úzkostné a jiné nepříjemné stavy - riziko dopravních nehod / i 24 hodin po vykouření jedné marihuanové cigarety/ Látky s budivým účinkem /pervitin, kokain/ - pod vlivem drogy nebo v důsledku duševní poruchy, kterou droga způsobila, může být postižený nebezpečný sobě nebo svému okolí - deprese, typicky po odeznění účinku drogy - smrtelná otrava v důsledku srdečního selhání, otoku plic - úzkostné stavy - větší náchylnost k nemocem - rychlý rozvoj závislosti - riziko poškození plodu u těhotných žen Tlumivé léky - nepříznivý účinek na paměť - riziko otrav

8 - riziko vzniku závislosti - překrývání příznaků onemocnění, člověk nevyhledá odpovídající lékařskou pomoc, nemoc se zhorší Opiáty /heroin, kodein, morfin/ - velmi rychlý rozvoj závislosti - při kombinaci s jinými látkami /alkohol/ život ohrožují otravy - šok, alergická reakce - riziko smrtelných otrav /předávkování/ - kruté odvykací příznaky projevující se rozšířením zornic, husí kůží, zrychleným dechem i tepem, slzením, rýmou, průjmem, pocením, nechutenstvím, neklidem - riziko poškození plodu u těhotných žen Organická rozpouštědla - poruchy paměti - riziko vzniku závislosti - riziko přechodu k jiným návykovým látkám - smrtelné otravy, onemocnění jater a krvetvorby Anabolika /steroidy/ - změny osobnosti podezíravost, sklony k násilí a násilná trestná činnost, násilí páchané bez výčitek svědomí - oslabení imunitního systému - ztráta přátel, zhoršení vztahů v rodině - nebezpečí přenosu infekce (žloutenka, AIDS/ - riziko mozkové mrtvice - zastavení růstu - poškození jater, cév a srdce Hazardní hry - rozvoj patologického hráčství - zanedbávání zdraví, školy, rodiny i jiných důležitých hodnot - trestné činy - beznaděj, deprese, sebevraždy - duševní problémy u lidí v nejbližším okolí - vyšší riziko rozvoje závislosti na alkoholu a drogách Prevence Cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Úkolem primární prevence je vyloučení všech rizik a vlivů narušujících zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. Účinná prevence musí ovlivnit chování ve smyslu podpory zdraví. Sekundární prevence směřuje k podchycení a nápravě prvních známek výskytu sociálně negativních jevů včetně zneužívání návykových látek. Ve školských zařízeních je optimální cestou prevence systematické a nenásilné působení pedagogických pracovníků, jednoznačnost jejich postojů a jejich osobní příklad. Efektivní je cesta posilování osobnosti mládeže, utváření postojů vedoucích ke zdravým rozhodnutím, uvědomění si odpovědnosti za zdraví své i ostatních, utváření kvalitních hodnotových žebříčků, nabízení pozitivních alternativ činností a chování, trénink

9 v dovednostech odmítat nevhodné chování. Takový vliv má především rodina, ale i pedagogický pracovník ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMŮ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ Nejzávažnější známky užívání návykových látek - žák nebo student sám přiznává užívání drog - toxikologický nález drogy v moči - nález drog nebo pomůcek k jejich zneužívání /injekční jehly, speciální dýmky, obaly od léků, psaníčka / - jizvy po vpiších, např. v loketní jamce - známky intoxikace, žák působí dojmem, že je opilý, hovoří nezřetelně, je utlumený, zmatený - přátelé, často starší, berou drogy - ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, zájem o články o drogách - krádeže ve třídě nebo v domácnosti - útěky z domova Další známky užívání návykových látek - změna či ztráta kamarádů a přátel, náhlé vzdalování se normálním vrstevníkům - působí dojmem nezdravosti a neduživosti - zanedbávání péče o zevnějšek - náhlé zhoršení prospěchu a chování - neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy - větší náladovost, podrážděnost, deprese - uzavírání se, tajnůstkářství - nepřiměřené zvýšení aktivity či nápadná netečnost - poruchy spánku nebo naopak nadměrná spavost - náhlé zhoršení chování, konfliktnost, agresivita - horší soustředění a paměť - častější zdravotní problémy Doporučení pro pedagogy Vztah žáka k pedagogům bývá někdy ovlivněn tím, že pedagog dává známky, vyjadřuje se k vhodnosti dalšího studia apod. Přesto nejsou příklady důvěra k učitelům vzácné. Často se stane, že pedagog zjistí zhoršení prospěchu, má pocit, že není něco v pořádku, ale neví přesně co. Může se jednat o citový problém, vleklý rodinný konflikt, problémy s hazardní hrou nebo návykovými látkami a mnoho dalších.

10 - často bývá vhodné se žákem pohovořit o samotě takový rozhovor může proběhnout mezi žákem a třídním učitelem, učitelem, k němuž má žák důvěru, výchovným poradcem, školním metodikem prevence - informujte rodiče žáka a spolupracujte s nimi, bylo by chybou vytvářet se žákem tajné spojenectví proti rodičům a vážný problém před nimi tajit - pokud předpokládáte, že rodina společně se školou nejsou schopny problém vyřešit, nebo jestliže pokusy o takové řešení selhaly, hledejte další pomoc - další postup ve vztahu k žákovi, který má problém s návykovými látkami, záleží na tom, zda on a rodiče přijmou doporučení školy, případně léčebného zařízení. Taková doporučení mohou zahrnovat např. změnu přátel a způsobu trávení volného času, přijetí nějaké formy léčby, zvýšený dohled ze strany rodičů. V případě dobré spolupráce může být škola velkorysejší např. při stanovení termínu opravných zkoušek nebo posuzování předchozích kázeňských problémů, než je tomu u žáka, který nespolupracuje. Zároveň ale musí vytvářet tlak k pozitivní změně a chránit spolužáky problémového dospívajícího - škola by také měla zveřejnit mezi žáky i rodiči jasný zákaz kouření a přinášení alkoholu a drog do školního prostředí, včetně akcí, které škola pořádá. Uvedený zákaz by měl být soustavně prosazován. Postihy za jeho porušení by měly být předem dané, citelné, ale nikoliv nepřiměřené Doporučení rodičům Co je vhodné - když je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře - lékaře volejte i v případě, že účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy jako halucinace nebo pocity pronásledování - s dítětem pod vlivem drog nemá smysl se přít, vážný rozhovor odložte na dobu, až bude dítě střízlivé - nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat braní drog, naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní - neztrácejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Vyslechnout dítě ale neznamená přistupovat na jeho stanovisko - naučte se s dítětem o alkoholu a drogách hovořit. Bude-li dítě drogu obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty - uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a neschopné se o sebe postarat. Může pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže opatřit prostředky k životu. I v tom je vaše šance a síla. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost postarat se o sebe. U dětí, které dosáhly zletilosti, je tento bod zvlášť důležitý - vytvořte zdravá rodinná pravidla, dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání - jestliže není dospívající ochoten ke změně, měl by nést důsledky - předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním období s dítětem mnohem víc času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním

11 programem a životním stylem - pomozte mu odpoutat se od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často podstatný význam. Jestliže vám dítě tvrdí, že chce s lidmi, se kterými dříve bral drogy, jenom pobývat nebo povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat o změně prostředí - posilujte sebevědomí dítěte, je nutné oceňovat i drobné pokroky a změny k lepšímu. Je také třeba vidět i silné stránky dítěte, jeho možnosti a záliby, které má z předchozí doby a na které se dá navázat - spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě více dovolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny, spolupráce s léčebnými zařízeními, školou - buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste mysleli na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měli své kvalitní zájmy. Rodič upnutý pouze na problémové dítě je velmi snadno manipulovatelný a dá se lehce vydírat - neváhejte vyhledat profesní pomoc pro sebe, jestliže ji dítě odmítá Co je nevhodné - nepopírejte problém, zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela závislost na návykové látce - neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Měl by si naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit - neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem staré účty a navzájem se obviňovali, není vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost ano - nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a vaši péči a váš zájem potřebují - nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat - nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Všechna tato rizika u závislých na drogách existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, riziko nesnižují, ale zvyšují - nedejte se vydírat ani pochybnými známými dítěte, kteří na vás vymáhají peníze, jenž jim dítě údajně dluží. Z jiného telefonu, nežli je váš, ohlaste celou záležitost na policii a s policií spolupracujte - nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize - nebijte dítě pod vlivem návykové látky. Fyzické násilí nevede většinou k cíli, často jen v dítěti živí pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům - nespoléhejte na prarodiče. Nastěhovat dítě, které bere drogy, k babičce a dědečkovi má většinou nepředvídatelné důsledky. Prarodič bude okraden, možná i týrán a stav se bude zhoršovat. Problém, který obtížně zvládáte vy, nezvládnou prarodiče - nedělejte zbytečně dlouho dusno. Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě přitažlivější - nezabouchněte dveře na vždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky - neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání

12 Doporučení ke specializované léčbě Krátká intervence může proběhnout na úrovni školy a může být vysoce účinná. U části dospívajících však nepostačuje. Může se jednat o stav, který vyžaduje z různých důvodů intenzivnější léčbu. Pak bývá na místě doporučení ke specializované léčbě. Kdy doporučit specializovanou léčbu - jestliže krátká intervence stav dostatečně neovlivnila - jestliže jsou přítomna příliš velká rizika /sebevražedné tendence nebo pokusy, předávkování, vážné škody na tělesném zdraví apod/ - jestliže je postižený nebezpečný sobě nebo okolí z důvodu duševní nemoci - u dospělých v extrémně tíživé sociální situaci, kteří mají problém s návykovou látkou. Tam někdy nebývá realistické očekávat dostatečný efekt ani při ambulantní léčbě a může být proto vhodnější uvažovat o specializované léčbě ve vhodném ústavním zařízení Jak zvýšit pravděpodobnost přijetí doporučení ke specializované léčbě - dospívajícímu a jeho rodičům je možné doporučit specializované pracoviště - bývá vhodné vzbudit pozitivní očekávání a naději - zdůraznit, že pracovníci, zabývající se touto problematikou jsou vázáni povinnou mlčenlivostí - je vhodné ponechat prostor pro případné otázky týkající se různých aspektů specializované léčby - učitel by se měl vyhýbat výrazům jako alkoholik, toxikoman, feťák, gambler. Nebude tak vyvolávat zbytečný odpor - pro předání do ambulantního léčení je významným činitelem vzdálenost specializovaného pracoviště od místa bydliště dospívajícího. Čím menší vzdálenost, tím je většinou lepší dlouhodobá spolupráce. Pro léčbu návykových nemocí bývá většinou právě dlouhodobá spolupráce velmi podstatná Možní spojenci při časné intervenci na školách - dětský nebo dorostový lékař - dětský nebo dorostový psychiatr - Linka důvěry a podobná zařízení - LAXUS sociální a zdravotní služby pro uživatele drog - Pedagogicko psychologické poradny - Střediska výchovné péče - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Zařízení k ústavní péče - Policie škola má ohlašovací povinnost

13 TÉMATA PROTIDROGOVÉ PREVENCE V PŘEDMĚTECH - rodina a její význam - tělesná a duševní stránka osobnosti - mezigenerační a mezilidské vztahy - komunikace a zvládání problémových situací - pravidla slušného chování - zdraví a životní styl - smysl lidského života - vrstevnické skupiny, šikana, kyberšikana - rasy, etnika, národnosti - právní řád a právní ochrana občanů - trestní, rodinné a pracovní právo - trestní řízení, rozsudek - klasifikace drog - hlavní oblasti produkce návykových látek - vliv drog na osobnost člověka - druhy zneužívání a týrání - prevence a péče o drogově závislé - potravní řetězce - vliv racionální výživy na zdraví, jídelníček - poruchy příjmu potravy - výchova ke zdravému životnímu stylu

14 SEZNAM MATERIÁLŮ K PROTIDROGOVÉ PREVENCI Videokazety a DVD Drogy Řekni drogám ne! Drogová problematika. Sexuální výchova Pozor droga C2H5OH Ještě něco o drogách Chceš zabít? Dříve než bude pozdě Jeden svět na školách Oči hadů Kouření není moderní Vzlety a pády. Ne alkohol. Toxikomanie Abeceda lidské sexuality Co je třeba vědět o sexu Antikoncepční metody Největší rodinná událost. Těhotenství a porod Knihy a příručky pro učitele Metodika protidrogové prevence pro pedagogy / Nováková/ Jak předcházet problémům s návykovými látkami na školách / Nešpor, Czémy, Pernicová/ Pedagogové proti drogám /program preventivních aktivit/ Prevence obchodu se ženami /Mezinárodní organizace pro migraci/ Prevence problémů způsobených návykovými látkami na školách /Nešpor, Czémy, Pernicová/ Slovník prevence problémů způsobených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy /Nešpor, Provazníková/ Knihy a příručky Drogy Jak vlastně vypadají /informační materiál/ Alkohol, drogy a vaše děti /Nešpor/ FIT IN 2001 /Nešpor/ Drogová pětiletka /Vacek/ Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence Likvidační životní styl, anabolika, alkohol, nelegální drogy, kouření Tajná zpráva z planety X Alkohol, drogy, hry a jóga /Nešpor/ Menšiny a migranti v České republice /Šišková/ Komerční sexuální zneužívání dětí. Násilí na dětech /Sborník 2001/ Mládež a kouření /Svobodová, Kozák/ Romantické období končí /Nešpor/ Kde se to v nás bere? /Day/ AIDS a my aneb co je třeba vědět o AIDS /Holub/

15 Moderní je být fit /Nešpor/ AIDS otázky a odpovědi /Brtníková/ Nebezpečná zóna AIDS /Salačová/ AIDS syndrom získaného selhání imunity /Syrůček/ Smrt jménem závislost /Vondrka/ Třída: Věk: DOTAZNÍK ZÁVISLOSTI Všechny následující otázky se týkají posledních dvanácti měsíců. Vyber tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhni ji. Droga znamená i alkohol nebo marihuana nebo kombinaci různých návykových látek. 1. Cítil jsi během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání užívat drogu? a/ ne b/ někdy c/ často 2. Nedokázal jsi se ve vztahu k droze ovládat? /vzal sis ji tehdy, když to bylo nevhodné, nebo sis vzal víc, než jsi původně chtěl?/ a/ často b/ někdy c/ ne 3. Měl jsi tělesné potíže / absťák / po vysazení drogy nebo jsi bral nějakou drogu nebo lék proto, abys potíže zmírnil? a/ ne b/ někdy c/ často 4. Zvyšoval jsi dávku, abys dosáhl účinku, původně vyvolaného nižší dávkou? a/ často b/ někdy c/ ne 5. Zanedbával jsi své záliby kvůli droze a potřeboval jsi více času k zotavení se z jejího účinku? a/ ne b/ někdy c/ často 6. Pokračoval jsi v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jsi věděl? a/ často b/ někdy c/ ne

16 Vyhodnocení: Spočítej odpovědi často a odpovědi někdy. 0 nejedná se o závislost 1 2 tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření lékařem nebo odborným pracovníkem 3 6 patrně se jedná o závislost SLOVNÍĆEK SLANGOVÝCH VÝRAZŮ absťák Abstinenční syndrom nebo lépe syndrom z odnětí je stav, který nastává po přerušení užívání drog u závislých osob. Má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po alkoholu, benzodiazepinech a barbiturátech. acid, kyselina LSD - halucinogenní látka, nejčastěji užívaná ve formě malého papírku (trip, papír, papírek, paper) napuštěného účinnou látkou áčko Alnagon, lék s obsahem codeinu apač Apaurin (jeden z firmních názvů pro Diazepam) bad trip, horor trip (z angličtiny špatný výlet) stav, kdy droga místo očekávaných účinků vyvolala nepříjemné pocity (strach, úzkost, nepříjemné halucinace, paranoia), charakteristický u halucinogenů bílej, hnědej heroin podle barvy - čistoty bouchnout si, šlehnout si, nastřelit se, dát si braun, béčko, český heroin buchna, braunka, pumpa, nástřelka, pichna, práskačka injekčně si aplikovat drogu látka pokoutně vyráběná nejčastěji z kodeinu, patří do skupiny opioidů (viz heslo opioidy). Aplikuje se nitrožilně a poměrně rychle vyvolává závislost. V posledních letech byl v tuzemsku vyráběný "braun" do jisté míry zatlačen do pozadí importovaným heroinem injekční stříkačka čaras druh hašiše, užívaný hlavně v Indii čistý ve spojení "být čistý" - tedy nebrat drogy, ve spojení máš čistý = máš čisté injekční stříkačky čórka krádež (u závislých většinou motivovaná snahou opatřit si prostředky na drogu) dealer v prostředí drogové scény obchodník s drogami dělat peníze opatřovat si peníze na drogy, většinou nelegálně depka, déčko deprese

17 diák Diazepam dojezd stav při odeznívání účinků drogy (většinou nepříjemný) efko, éčko, efo efedrin, výchozí látka pro výrobu pervitinu extáze, extoška, xtc, tableta, pilule, éčko, kolčo, kolečko, koule fetovat, smažit, frčet, fárat (ostravský slang) fetky, smažky, vysmaženci, toxíci, feťáci eso, esko Subutex lék pro substituční terapii na bázi opioidů, často užívaný ilegálně; dříve také Solutan - lék, který obsahuje efedrin, což je výchozí látka pro výrobu pervitinu elpaso loupežné přepadení emko morfin droga MDMA (extáze) ve formě tablet být pod vlivem drogy, fárat = také specifický výraz pro přehrabování popelnic v důsledku intoxikace pervitinem uživatelé drog fetovat, smažit brát drogy flashback [čti flešbek] V překladu záblesk paměti. Jedná se o návrat stavu prožitého při intoxikaci s určitým časovým odstupem, obyčejně literatura uvádí 1 rok, může to však být i déle. halušky, haluze, haldy (ostravský slang) gambler patologický hráč halucinace hašiš, haš, shit [čti šit], čokoláda herák, héro, háčko, ejč, eič, kedra, kedr zformovaná sušená pryskyřice ze samčích rostlin konopí heroin houbičky, houby myšleno lysohlávky chemky suroviny pro výrobu drog, nejčastěji pervitinu joint, špek, brko marihuanová cigareta káčko 1- kodein 2- kontaktní centrum káčkaři pracovníci kontaktního centra, často i terénní pracovníci klepky, zob tablety s psychotropním účinkem

18 koks, kokos, káčko, sníh, cukr marjána, ganja, hulení, tráva, zelí kokain lovec lebek směs marihuany a hašiše marihuana, konopí meťák metadon, opioid užívaný v substituční terapii materiál, matroš droga nádobíčko, vercajk, pomůcka k aplikaci drogy (injekční tříkačka, lžička, voda, vata apod.) nádobí nájezd stav po aplikaci drogy, nástup účinku drogy nášleh, nástřel dávka drogy k injekčnímu podání nášňup, nášup aplikace drogy šňupnutím perník, peří, piko, péčko, pergo pervitin perníkář, pikař, péčkař uživatel pervitinu přešleh, přestřel předávkování psaníčko malá obálka s drogou připomínající velmi miniaturní dopis nebo obal na žiletku. Typický způsob, jak se dávky drogy (pervitin, heroin) distribuují. roháč, erko rohypnol rozdělat rozmíchat drogu před injekční aplikací řezat ředit drogu přidáváním neúčinných a často i zdraví ohrožujících látek sjet se aplikovat si drogu sjet lajnu, vyjet lajnu šňupnutí tvrdé drogy skunk [čti skank], vyšlechtěná marihuana (pěstovaná ve sklenících nebo v umělých podmínkách) skaňour smažba, jízda stav po užití pervitinu speed drogy se stimulačním účinkem (amfetaminy, pervitiny, atd.) speedball [čti spídból] heroin užitý společně s kokainem nebo s pervitinem stíha, stíhačka iracionální pocity pronásledování a ohrožení, příznak toxické psychózy nebo součást prožitku během intoxikace, např. pervitinem