Metodika. Zájmová území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Zájmová území"

Transkript

1 Sociálně-ekonomické charakteristiky obcí a vybraná velkoplošná chráněná území v ČR Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4 V rámci projektu GA ČR P404/11/0354 Protected areas social deal on nature protection (hlavní řešitel J. Těšitel, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) byla položena otázka, jak se liší území s velkoplošnou ochranou přírody od svého okolí z hlediska sociálně-ekonomického. Následující text se snaží o odpověď na základě analýz dat z celorepublikových databází (ČSÚ a ČÚZK). Metodika Zájmová území Zájmovými územími byla vybraná velkoplošná chráněná území České republiky (Obr. 1-2). Srovnávacími entitami jsou tedy jednotlivá území (CHKO Křivoklátsko a CHKO Třeboňsko) nebo jejich komplexy - Šumava (NP + CHKO) a Čechy-sever (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří). Srovnávacími územími je jejich okolí bez obdobné velkoplošné ochrany - tedy pás široký 20 km v okolí zájmových území ležící v České republice, z něhož byly vyjmuty obce, které celé nebo částečně leží v nějakém jiném (nešetřeném) sousedním velkoplošném chráněném území (Blanský les, Český kras, Kokořínsko; CHKO Český les nebylo z tohoto pohledu uvažováno, protože vzniklo až v roce 2005). Základní jednotkou v rámci porovnávaných území byla obec podle aktuálního vymezení v roce Každá obec byla vymezena jako soubor jednoho nebo několika katastrálních území. Porovnávaná území byla vždy tři: A - soubor obcí, které úplně leží v rámci zájmových chráněných území, B - soubor obcí, které částečně leží v rámci zájmových chráněných území, C - soubor obcí, které plně leží mimo zájmových chráněných území, ale alespoň z větší části v rámci srovnávacího 20 km území. Geografické analýzy a mapové zobrazení výsledků bylo provedeno v programu TopoL ( Obr. 1. Zařazení obcí do jednotlivých porovnávaných zón A (plně uvnitř chráněných území), B (na hranici chráněných území) a C (v sousedství srovnávaných chráněných území; zobrazeny jsou obce náležející do 20 km široké zóny). Publikováno na (2012) - 1 -

2 Zpracovávaná data Vybrány byly charakteristiky shodné s těmi, které byly užity v rámci projektu "Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit" ( Přehled všech charakteristik a jejich označení jsou uvedeny v Příloze 1. Data poskytl Český statistický úřad ( Zpracování dat Zpracování dat o struktuře půdního fondu (zastoupení pozemků bylo provedeno ve shodě s prací Matějka (2007). Data o zastoupení jednotlivých typů pozemků v katastrech v roce 2003 byla zpracována metodou hlavních komponent (PCA). Pro výpočet byla užita matice korelačních koeficientů. Na základě ordinačního skóre podél prvních dvou os byly vypočteny dva indexy, které popisují základní charakteristiku každého katastru: URBA = PCA 1 + PCA 2 AGRI = PCA 1 - PCA 2 První z nich vypovídá o míře urbanizace daného území (čím nižší hodnota, tím vyšší urbanizace), druhý index je mírou zemědělského využití krajiny - lesnatosti (čím nižší hodnota, tím vyšší zemědělské využití, čím vyšší hodnota, tím vyšší lesnatost). Původní (přírodě blízká) krajina je tedy charakterizována vyššími kladnými hodnotami obou indexů. Byly konstruovány výsledné mapy těchto indexů pro území České republiky s rozlišením jednotlivých katastrálních území (s originálně vypočtenými hodnotami) a podle obcí (s průměrnými hodnotami, kde vážený aritmetický průměr byl počítán s váhou rovnou velikosti katastru). Sociálně ekonomickou charakteristiku každé obce tvořila množina sekundárních ukazatelů OR01, OR02, OR03, OR08s, OR10s, OR11, DR02, DR03, ER04s, ER08, ER10, ER12, ER14s, ER18, ER22 a XR01, které byly doplněny průměrným věkem (O05). Tento soubor dat za všechny obce v České republice byl zpracován metodou hlavních komponent (PCA). Pro výpočet byla užita matice korelačních koeficientů. První dvě ordinační osy, které byly silně korelovány s charakteristikami věkového složení obyvatelstva a s jeho vzdělaností, byly užity pro tvorbu dvou indexů odpovídajících těmto dvěma nezávislým charakteristikám: I age = -sin(α 2 ) PCA 1 + cos(α 2 ) PCA 2 I educ = cos((α 2 +α 1 -π/2)/2) PCA 1 + sin((α 2 +α 1 -π/2)/2) PCA 2 Úhly α 1 a α 2 byly odvozeny z ordinačního skóre nejvýznamnějších použitých charakteristik pro věk obyvatelstva a jeho vzdělanost. Jedná se tedy o rotaci prostoru prvých dvou ordinačních os s jejich určitým zkosením. Výsledné hodnoty indexů tedy vzrůstají se vzrůstajícím věkem a se vzrůstajícím vzděláním obyvatel. Celorepublikové mapy byly konstruovány s barevnou legendou, kde každá třída odpovídá 10 % obcí ČR. Mezní hodnoty uvedených tříd tedy podávají přehled o typu distribuce dat. Všechny porovnatelné charakteristiky obcí byly zpracovávány společně vždy pro jednotlivý region metodou RDA (Lepš et Šmilauer, 2003), přičemž cílem bylo odhalit vliv příslušnosti obce k zóně A, B a C. Proto byly zavedeny proměnné z A, z B a z C, které nabývají hodnot 0/1 podle toho jestli daná obec náleží k zóně A, B a C. Tyto proměnné byly v rámci RDA analýzy použity jako nezávisle proměnné (obdoba faktorů v analýze rozptylu). Základní statistická data byla převedena do databáze MS Visual FoxPro 9, kde byly provedeny i základní výpočty. Numerická data byla propojena s geografickými vrstvami katastrů a obcí v programu TopoL ( Statistické zpracování dat bylo provedeno v programu Statistica verze 8 (Hill et Lewicki 2007). Výsledky Celorepubliková data Regiony České republiky se poměrně podstatně liší z hlediska většiny sledovaných charakteristik (Obr. 3-10). Z hlediska lidského osídlení a jeho vlivu na přírodu má největší vliv hustota obyvatelstva (Obr. 3), rovněž dynamika tohoto osídlení se v různých částech republiky liší (Obr. 4-5), čímž se vytvářejí specifické regiony. Nejvýznamnějším takovým regionem je střed Čech s hlavním městem Prahou, dále jsou to Brněnská a Ostravská aglomerace, k nimž přistupují okolí některých krajských měst (například Plzeň a dvojice Hradec Králové- Pardubice). Obdobný obraz je vidět v okolí Českých Budějovic, kde však z hlediska vývoje osídlení (Obr. 4) lze vidět přibližně desetileté zpoždění. Publikováno na (2012) - 2 -

3 Obr. 2. Velkoplošná chráněná území ČR bez rozlišení jejich typu (CHKO, NP) a jejich komplexy (bez CHKO Český les). Vyznačen je jejich buffer o šíři 20 km. 2 Obr. 3. Hustota obyvatel (osob na 1 km ) v roce 2001 podle obcí ČR. Vyznačena jsou velkoplošná chráněná území a jejich buffer o šíři 20 km. Publikováno na (2012) - 3 -

4 Obr. 4. Rok sčítání obyvatel, kdy byl v obcích zjištěn nejvyšší počet osob. Obr. 5. Relativní změna počtu obyvatel v období 1991 až Hodnoty v procentech Publikováno na (2012) - 4 -

5 Obr. 6. Obce ČR podle indexu I age. Se vzrůstající hodnotou stárne populace. Obr. 7. Obce podle indexu I educ. Se vzrůstající hodnotou roste vzdělanost a vybavenost obyvatelstva. Publikováno na (2012) - 5 -

6 Obr. 8. Diferenciace území ČR podle indexu URBA (míra urbanizace území). Obr. 9. Diferenciace území ČR podle indexu AGRI (míra zemědělského využití území). Publikováno na (2012) - 6 -

7 Zajímavá je rovněž možnost interpretace třetí ordinační osy PCA3, protože skóre podél této osy kladně koreluje s vybaveností mobilními telefony (ER10; r = 0,59) a dále s vybaveností rekreačními objekty (ER18; r = 0,45) či s možností využití rekreačního objektu (ER20s; r = 0,52). Naopak záporná je korelace s vybaveností pevnou telefonní linkou (ER08; r = -0.63), případně s automobily (ER04s; r = -0,45), rovněž záporná je korelace s podílem domů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (DR03; r = -0.41). Jedná se tedy o nějaký hypotetický faktor určující obyvatelstvo, které je pravděpodobně méně majetné a tedy neinvestuje velké částky do vlastního bydlení, ale spíš do levnějšího rekreačního objektu. Díky této určité neukotvenosti v místě trvalého bydliště častěji nevlastní pevnou telefonní linku, ale v současné době moderních technologií realizuje spojení pomocí mobilních telefonů.. Takové obyvatelstvo bude nalézáno též v regionech se zvýšeným zájmem o takzvanou amenitní migraci. Obr. 10. Diferenciace území ČR podle třetí ordinační osy PCA (index PCA3). Publikováno na (2012) - 7 -

8 Rozdíly mezi chráněným územím a jeho okolím v jednotlivých regionech Pokud uvažujeme kombinaci regionu a zóny A-B-C, do níž je zařazena každá obec, pak všechny sledované relativní charakteristiky, průměrný věk, ordinační skóre obcí i vypočítané indexy se statisticky významně liší. Základní přehled o sledovaných charakteristikách je uveden v Příloze 2. Tabulka 1 uvádí obdobné průměry sociálně-ekonomických charakteristik počítaných jako vážený průměr s vahou danou počtem obyvatel v obci, takže výsledek není zatížen rozdílností zastoupení obcí o různé velikosti v jednotlivých regionech a zónách. Jednotlivé regiony se liší rovněž z hlediska dynamiky počtu obyvatel (Tabulka 2). Až na Třeboňsko byla všude zaznamenána v průběhu let dvouvrcholová křivka počtu obyvatel, což zřejmě souvisí se změnou politického systému v roce 1989 a s tím spojenou změnou životních preferencí obyvatel. Tabulka 1. Relativní charakteristiky v regionech Čechy-sever, Křivoklátsko, Šumava a Třeboňsko v zónách A - B - C počítané jako absolutní průměr pro region a zónu, nejsou tedy závislé na rozdělení obyvatelstva v obcích různých velikostí. Region o05 or01 or02 or03 or08s or10s or11 os_do xr01 xr02 xr07s dr02 dr03 er04s er08 er10 er12 er14s er18 er20s er22 Čechy-sever A Čechy-sever B Čechy-sever C Křivoklátsko A Křivoklátsko B Křivoklátsko C Šumava A Šumava B Šumava C Třeboňsko A Třeboňsko B Třeboňsko C Tabulka 2. Vývoj počtu obyvatel v regionech Čechy-sever, Křivoklátsko, Šumava a Třeboňsko v zónách A - B - C v průběhu let Zvýrazněny jsou maximální hodnoty v rámci časových řad. Region Čechy-sever A Čechy-sever B Čechy-sever C Křivoklátsko A Křivoklátsko B Křivoklátsko C Šumava A Šumava B Šumava C Třeboňsko A Třeboňsko B Třeboňsko C Třeboňsko RDA ukazuje velmi nízký efekt zařazení obce do zóny A-B-C, pouze 2 % datové variace je vysvětleno polohou obce. Přesto vliv zařazení obce do zóny C (mimo chráněné území) je signifikantní (P = 0,8 %). Uvnitř CHKO vzrůstá podíl dálkově vyjíždějících osob mimo okres (XR07s), což je dáno hlavně dojížděním za prací a vzděláním do blízkého krajského města v sousedním okrese. Dále zde klesá zemědělské využití území (vzrůstá index AGRI). Naopak je zde relativně nižší vybavenost automobily (ER04s) a nižší podíl domů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (DR03). Jak však bylo řečeno výše, vliv těchto rozdílů je minimální, přestože průkazný. Publikováno na (2012) - 8 -

9 -3 3 er22 er18 pca3 er20s er12 i_educ or11 er14s dr03 er04s zona_c os_do hustota or01 dr02 xr01 or10s urba agri er10 or03 xr07s i_age o05 or08s zona_a zona_b xr02 er08 pca1 or02 pca2-2 3 Obr. 11. RDA analýza - Třeboňsko. Šumava Šumava vytváří region, který je odlišný od svého okolí, jak ukazuje RDA analýza, která odhaluje, že 7,9 % datové variance obcí je vysvětlitelných polohou obce v zó nách A-B-C (Monte-Carlo test P = 1,2 %). Uvnitř chráněných území (CHKO+NP) vzrůstá zastoupení dospělých (OR02) a zároveň klesá podíl seniorů (OR03) v populaci. Charakter krajiny je determinován snižováním zemědělského využití krajiny (AGRI) a vlivu zástavby (URBA). V okolních obcích je vyšší vybavenost pevnou telefonní linkou (ER08), vybavenost automobily (ER04s) a podíl dom ů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (DR03). Míra vzdělanosti (I educ ) se však neliší mezi ochráněným územím a jeho okolí m, což souhlasí s dřívějším poznatkem, že sociálně ekonomické charakteristiky jsou na Šumavě determinovány přírodními podmínkami, nikoli stupněm ochrany území or08s pca1 pca2 agri er08 os_do xr02 or01 zona_b er04s zona_c or02 dr03 zona_a dr02 i_age er14s or03 o05 hustota er22 pca3 urba or10s er10 xr01 er18 xr07s er20s er12 i_educ or Obr. 12. RDA analýza - Šumava. Publikováno na (2012) - 9 -

10 Křivoklátsko Obce uvnitř CHKO jsou statisticky signifikantně odlišné od okolí (Monte-Carlo test P = 0,2 %), ale datová variabilita daná zařazením obce do zóny A-B-C je velmi nízká (pouze 2,0 %), obdobně jako je tomu u Třeboňska. Je to dáno zvláště tím, že charakter krajiny Křivoklátska není příliš odlišný od jeho okolí.. Při posouzení polohy chráněného území v rámci republiky je zřejmé, že oblast se nachází na výrazném gradientu od východu k západu, který je dán vzdáleností od hlavního města Prahy. Na tomto gradientu klesá urbanizace území, klesá index vzdělanosti a naopak roste index stáří populace. Oproti oběma předcházejícím oblastem je zde naznačena negativní korelace mezi indexy Iage a Ieduc, tedy mezi stářím populace a její vzdělaností, přičemž stáří vzrůstá uvnitř chráněného území. Základní rozdíl mezi Křivoklátskem a jeho okolím spočívá ve vzrůstu indexu AGRI, tedy v nižší míře zemědělského využití území or01 er14s er08 os_do er04s xr01 er22 or10s i_educ er18 er20s pca2 or02 or11 xr02 zona_b zona_a dr02 er12 zona_c dr03 or08s hustota urba er10 xr07s pca3 pca1 i_age or03 o05 agri -2 3 Obr. 13. RDA analýza - Křivoklátsko. Čechy - sever Okolí chráněných území (zóna C) je signifikantně odlišná od obcí zasažených ochranou přírody (P = 0,6 %), ale míra vysvětlené datové variance zařazením obce do zóny A-B-C je opět velmi nízká (1,2 %). Uvnitř chráněných území nalézáme obce v krajině odlišného charakteru - klesá zde zemědělské využití území. Současně ve zdejších obcích je mírně vyšší zastoupení dospělých (OR02). Zajímavá je vyšší vybavenost rekreačními objekty (ER18), která v ostatních regionech nebyla zaznamenána. V okolí (zóna C) vzrůstá podíl seniorů (OR03) a podíl obyvatel bez maturity (OR08s), což naznačuje určitou ekonomicko-sociální zvýhodněnost obcí ve zdejších chráněných územích. Publikováno na (2012)

11 -4 3 hustota dr02 er22 er08 er14s dr03 xr01 or01 er20s i_educ xr02 pca2 or03 or08s zona_c zona_b urba zona_a er18 er04s i_age or02 pca1 pca3 o05 er10 os_do agri xr07s -3 2 Obr. 14. RDA analýza - Čechy-sever. Literatura Hill T., Lewicki P. (2007): STATISTICS: Methods and Applications. - StatSoft, Tulsa, OK. [elektronická verze viz Lepš J., Šmilauer P. (2003). Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press, Cambridge, 269 p. Matějka K. (2007): Česká republika z hlediska užití země. - URL: 1/uzitizeme.htm Publikováno na (2012)

12 Příloha 1 Proměnné použité v rámci analýz Primární ukazatele Struktura půdního fondu - charakter pozemků Tyto ukazatele byly zjištěny pro základní plošnou jednotku území ČR, jíž byl katastr. Tato data odpovídají stavu v roce Data vycházejí z evidence Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Celková výměra pozemků (ha) (V80) Orná půda (ha) (V81) Chmelnice (ha) (V82) Vinice (ha) (V83) Zahrady (ha) (V84) Ovocné sady (ha) (V85) Trvalé travní porosty (bývalé louky a pastviny) (ha) (V86) Zemědělská půda (ha) (V87=V81+V82+V83+V84+V85+V86) Lesní půda (ha) (V88) Vodní plochy (ha) (V89) Zastavěné plochy (ha) (V90) Ostatní plochy (ha) (V91) Statistika domů Tyto a všechny následující ukazatele vycházejí ze sčítání obyvatel, bytů a domů v roce Základní plošnou jednotkou k níž se vztahují je obec. Každá obec je představována jedním nebo více katastry. Domy úhrnem (D01) Trvale obydlené domy celkem (D02) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: soukromá fyzická osoba (D03) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: obec, stát (D04) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: bytové družstvo (D05) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: ostatní vlastníci (D06) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: nezjištěno (D07) Struktura obyvatelstva Obyvatelstvo podle věku-0 až 14 let (O01) Obyva telstvo podle věku-15 až 64 let (O02) Obyvatelstvo podle věku-65 a více let (vč. nezjištěného věku) (O03) Obyvatelstvo celkem (O04) Průměrný věk (O05) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-bez vzdělání (O06) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-základní a neukončené (O07) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-vyuč. a střední odborné bez maturity (O08) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-úplné střední s maturitou (O09) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-vyšší odborné a nástavbové (O10) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-vysokoškolské (O11) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-nezjištěné vzdělání (O12) Obyvatelstvo 15leté a starší celkem (O13) Vybavenost domácností a obyvatelstva Bytové domácnosti celkem - počet bytů (E01), z toho: jeden osobní automobil (E03) dva a více osob. automobilů (E05) telefon-pevná linka (E07) telefon-mobilní (E09) telefon-pevný i mobilní (E11) osobní počítač-přípoj. internet (E13) osobní počítač-bez připojení (E15) rekreační objekt-vlastní (E17) rekreační objekt-jiné možnosti (E19) automobil, telefon, počítač ("Dobrá vybavenost") (E21) Bytové domácnosti celkem - počet osob v bytech (E02), z toho: jeden osobní automobil (E04) Publikováno na (2012)

13 dva a více osob. automobilů (E06) telefon-pevná linka (E08) telefon-mobilní (E10) telefon-pevný i mobilní (E12) osobní počítač-přípoj. internet (E14) osobní počítač-bez připojení (E16) rekreační objekt-vlastní (E18) rekreační objekt-jiné možnosti (E20) automobil, telefon, počítač ("Dobrá vybavenost") (E22) Vyjížďka a dojížďka obyvatelstva Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-zaměstnaní-celkem (X01) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-žáci a studenti (X02) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci obce-zaměstnaní-celkem (X03) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci obce-žáci a studenti (X04) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci okresu-zaměstnaní-celkem (X05) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci okresu-žáci a studenti (X06) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci kraje-zaměstnaní-celkem (X07) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci kraje-žáci a studenti (X08) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: do jiného kraje-zaměstnaní-celkem (X09) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: do jiného kraje-žáci a studenti (X10) Vývoj počtu obyv atel v obcích Počet obyvatel v obcích podle jejich aktuálního katastrálního vymezení podle sčítání obyvatel od roku 1961 do roku Počet obyvatel k (OB1961) Počet obyvatel k (OB1971) Počet obyvatel k (OB1981) Počet obyvatel k (OB1991) Počet obyvatel k (OB2001) Počet obyvatel k (předběžné údaje) (OB2011) Sekundární ukazatele Tyto ukazatele vznikly na základě jednoduchého přepočtu jako relativní poměr primárních ukazatelů. Principiálně tedy tyto ukazatele nejsou závislé na velikosti obce. OR01 - Zastoupení dětí (=O01/O04) OR02 - Zastoupení dospělých (=O02/O04) OR03 - Zastoupení seniorů (= O03/O04) OR08s - Podíl obyvatel bez maturity (=(O06+O07+O08)/O13) OR10s - Podíl obyvatel s maturitou (=(O09+O10)/O13) OR11 - Podíl obyvatel - absolventů VŠ (=O11/O13) OS_DO - Počet osob v domácnosti (=E02/E01) HUSTOTA - Hustota obyvatel na 1 km2 (=100*O04/V80) YRMAX - Rok sčítání obyvatel, kdy bylo v obci zaznamenáno nejvíce obyvatel ( ) YRMIN - Rok sčítání obyvatel, kdy bylo v obci zaznamenáno nejméně obyvatel ( ) D Relativní změna počtu obyvatel v období 1991 až 2011 (=3 (OB2011-OB1991) / (OB2011+ OB2001+OB1991), vyjadřováno v %) ER04s - Vybavenost automobily (=(E04+E06)/E02) ER08 - Vybavenost pevnou telefonní linkou (=E08/E02) ER10 - Vybavenost mobilními telefony (=E10/E02) ER12 - Vybavenost telefony (pevný i mobilní současně) (=E12/E02) ER14s - Vybavenost osobními počítači (=(E14+E16)/E02) ER18 - Vybavenost rekreačními objekty (=E18/E02) ER20s - Možnost použití rekreačního objektu (=(E18+E20)/E02) ER22 - Dobrá vybavenost (=E22/E02) VR78 - Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (=V78/V77) VR79 - Podíl žadatelů o práci (=V79/V78) VR81 - Podíl orné půdy (=V81/V80) VR82 - Podíl chmelnic (=V82/V80) VR83 - Podíl vinic (=V83/V80) VR84 - Podíl zahrad (=V84/V80) Publikováno na (2012)

14 VR85 - Podíl ovocných sadů (=V85/V80) VR86 - Podíl trvalých travních porostů (=V86/V80) VR88 - Podíl lesní půdy (=V88/V80) VR89 - Podíl vodních ploch (=V89/V80) VR90 - Podíl zastavěné plochy (=V90/V80) VR91 - Podíl ostatních ploch (=V91/ V80) XR01 - Podíl vyjíždějících do zaměstnání (=X01/O02) XR02 - Podíl vyjíždějících do škol (=X02/(O *O02)) XR07s - Podíl dálkově vyjíždějících (mimo okres) (=(X07+X09)/O02) Příloha 2 Sumární přehled relativních charakteristik obcí v hodnocených regionech Tabulka P2-1. Počty hodnocených obcí v regionech Čechy-sever (Če), Křivoklátsko Třeboňsko (Tř) v zónách A - B - C. Region N Če-A 83 Če-B 65 Če-C 245 Kř-A 29 Kř-B 36 Kř-C 268 Šu-A 20 Šu-B 23 Šu-C 164 Tř-A Tř-B Tř-C 164 Vše vybrané 1140 (Kř), Šumava (Šu) a Tabulka P2-2. Základní statistiky porovnávaných charakteristik obcí v regionech Čechy-sever (Če), Křivoklátsko (Kř), Šumava (Šu) a Třeboňsko (Tř) v zónách A - B - C. Q 0.25 a Q 0.75 jsou spodní a horní kvartil. Tyto průměry nezohledňují počet obyvatel v obci, což způsobuje jejich vychýlenost. Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 O05 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR01 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Publikováno na (2012)

15 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Tř-B Tř-C Vše vybrané OR02 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR03 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR08s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR10s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR11 Če-A Če-B Če-C Kř-A Publikováno na (2012)

16 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OS_DO Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané Hustota Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané XR01 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané XR02 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Publikováno na (2012)

17 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Tř-C Vše vybrané XR07s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané DR02 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané DR03 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER04s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER08 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Publikováno na (2012)

18 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER10 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER12 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER14s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER18 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Publikováno na (2012)

19 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Vše vybrané ER20s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER22 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané PCA1 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané PCA2 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané PCA3 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Publikováno na (2012)

20 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané I age Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané I educ Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané URBA Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané AGRI Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané Publikováno na (2012)

21 Publikováno na (2012)

ú Ú ú ú Í ú ž ú š ú ú ú Í ú Í ú ú ů š š ú ž ů ž ž ž ú ů ů ú ú ů ú ú ů ú ů ú ú ú ž ž ú ú ů ú ž ď š š ú ů ů ú Ť ú ú ž ž ó ž ž Ý ů Ó Ó Š Ě Ó ž ž ů ů ů š Ó ů ú ž ů ů Ť Ě Í ů ů ť ů ů ů ů ú ú ů ů Ý ž ž ů Ý Í

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let:

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: 1 of 5 12.02.2013 19:59 Vzdělání 2001 Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: Relativní zastoupení v regionech (Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je největší

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

áš á é é é á ú é á é é ď á á á ý á ý á š ž ý ď é ž é Í ž á á é é Š É áš á é é é á ú é á é á á é ž é ž á á é é áš á é é é á ú é á ó é ý á á ý á ý á ý á š ž Ý é ž é ž ň á á é é Š ť áš á é é é á ú é á é é

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat 3.1 Matematické principy vícerozměrných metod statistické analýzy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd

Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice) 20.-24. června 2011 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE LICENČNÍ STUDIUM - STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Ing. Věra Fialová BIOPHARM VÝZKUMNÝ ÚSTAV BIOFARMACIE A VETERINÁRNÍCH

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

Znalecký posudek 2212-103/2012

Znalecký posudek 2212-103/2012 Znalecký posudek 2212-103/2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - sever PŘEDMĚT OCENĚNÍ : Ideální podíl ve výši 1/8 Zemědělské pozemky

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

é é é ý š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř Ů é ř é é é é Č ý Š ř é ě Č é ř Ý ě ě Š ř š ť ě ž Ě Ě Á é é é š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř ů é ž é ý š é ř š Č ý ř š ě ě š ť ťď ď ě ř š ř ý Č É Á é É é é é ý š ř é ě

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Šlachtová H. Tomášková H. Polaufová P. Skýbová D. Tomášek I. Fejtková P. Šplíchalová A. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Studie realizovaná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Tabulka 1: Identifikátory primárních údajů a jejich označení pro šablonu GIS0.xls

Tabulka 1: Identifikátory primárních údajů a jejich označení pro šablonu GIS0.xls Tabulka 1: y údajů a jejich označení pro šablonu GIS0.xls OB1564 0017 0017 1824 1824 5099 5099 VABC VABC VH VH VKLM VKLM OZP OZP E6 E6 E12 E12 ISCO9 obce nebo městské části Kód obce nebo městské části

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Jiří Skorkovský Úvod a cíle studie vlivu PM10 na denní

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2012 (zpracovaný s využitím programového vybavení systému hospodaření s vozovkou RoSy PMS) 1. Úvod Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Sociální pilíř v procesu pořizování ÚAP Jiří Jedlička, ČSÚ Osnova sběr statistických dat rozbor formální náležitosti, chyby rozbor sídelní struktura, demografie vyhodnocení sociálního pilíře vyváženost

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více