Metodika. Zájmová území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Zájmová území"

Transkript

1 Sociálně-ekonomické charakteristiky obcí a vybraná velkoplošná chráněná území v ČR Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4 V rámci projektu GA ČR P404/11/0354 Protected areas social deal on nature protection (hlavní řešitel J. Těšitel, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) byla položena otázka, jak se liší území s velkoplošnou ochranou přírody od svého okolí z hlediska sociálně-ekonomického. Následující text se snaží o odpověď na základě analýz dat z celorepublikových databází (ČSÚ a ČÚZK). Metodika Zájmová území Zájmovými územími byla vybraná velkoplošná chráněná území České republiky (Obr. 1-2). Srovnávacími entitami jsou tedy jednotlivá území (CHKO Křivoklátsko a CHKO Třeboňsko) nebo jejich komplexy - Šumava (NP + CHKO) a Čechy-sever (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří). Srovnávacími územími je jejich okolí bez obdobné velkoplošné ochrany - tedy pás široký 20 km v okolí zájmových území ležící v České republice, z něhož byly vyjmuty obce, které celé nebo částečně leží v nějakém jiném (nešetřeném) sousedním velkoplošném chráněném území (Blanský les, Český kras, Kokořínsko; CHKO Český les nebylo z tohoto pohledu uvažováno, protože vzniklo až v roce 2005). Základní jednotkou v rámci porovnávaných území byla obec podle aktuálního vymezení v roce Každá obec byla vymezena jako soubor jednoho nebo několika katastrálních území. Porovnávaná území byla vždy tři: A - soubor obcí, které úplně leží v rámci zájmových chráněných území, B - soubor obcí, které částečně leží v rámci zájmových chráněných území, C - soubor obcí, které plně leží mimo zájmových chráněných území, ale alespoň z větší části v rámci srovnávacího 20 km území. Geografické analýzy a mapové zobrazení výsledků bylo provedeno v programu TopoL (www.topol.cz). Obr. 1. Zařazení obcí do jednotlivých porovnávaných zón A (plně uvnitř chráněných území), B (na hranici chráněných území) a C (v sousedství srovnávaných chráněných území; zobrazeny jsou obce náležející do 20 km široké zóny). Publikováno na (2012) - 1 -

2 Zpracovávaná data Vybrány byly charakteristiky shodné s těmi, které byly užity v rámci projektu "Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit" (www.infodatasys.cz/vav2003/statistika/param.htm). Přehled všech charakteristik a jejich označení jsou uvedeny v Příloze 1. Data poskytl Český statistický úřad (http://www.czso.cz). Zpracování dat Zpracování dat o struktuře půdního fondu (zastoupení pozemků bylo provedeno ve shodě s prací Matějka (2007). Data o zastoupení jednotlivých typů pozemků v katastrech v roce 2003 byla zpracována metodou hlavních komponent (PCA). Pro výpočet byla užita matice korelačních koeficientů. Na základě ordinačního skóre podél prvních dvou os byly vypočteny dva indexy, které popisují základní charakteristiku každého katastru: URBA = PCA 1 + PCA 2 AGRI = PCA 1 - PCA 2 První z nich vypovídá o míře urbanizace daného území (čím nižší hodnota, tím vyšší urbanizace), druhý index je mírou zemědělského využití krajiny - lesnatosti (čím nižší hodnota, tím vyšší zemědělské využití, čím vyšší hodnota, tím vyšší lesnatost). Původní (přírodě blízká) krajina je tedy charakterizována vyššími kladnými hodnotami obou indexů. Byly konstruovány výsledné mapy těchto indexů pro území České republiky s rozlišením jednotlivých katastrálních území (s originálně vypočtenými hodnotami) a podle obcí (s průměrnými hodnotami, kde vážený aritmetický průměr byl počítán s váhou rovnou velikosti katastru). Sociálně ekonomickou charakteristiku každé obce tvořila množina sekundárních ukazatelů OR01, OR02, OR03, OR08s, OR10s, OR11, DR02, DR03, ER04s, ER08, ER10, ER12, ER14s, ER18, ER22 a XR01, které byly doplněny průměrným věkem (O05). Tento soubor dat za všechny obce v České republice byl zpracován metodou hlavních komponent (PCA). Pro výpočet byla užita matice korelačních koeficientů. První dvě ordinační osy, které byly silně korelovány s charakteristikami věkového složení obyvatelstva a s jeho vzdělaností, byly užity pro tvorbu dvou indexů odpovídajících těmto dvěma nezávislým charakteristikám: I age = -sin(α 2 ) PCA 1 + cos(α 2 ) PCA 2 I educ = cos((α 2 +α 1 -π/2)/2) PCA 1 + sin((α 2 +α 1 -π/2)/2) PCA 2 Úhly α 1 a α 2 byly odvozeny z ordinačního skóre nejvýznamnějších použitých charakteristik pro věk obyvatelstva a jeho vzdělanost. Jedná se tedy o rotaci prostoru prvých dvou ordinačních os s jejich určitým zkosením. Výsledné hodnoty indexů tedy vzrůstají se vzrůstajícím věkem a se vzrůstajícím vzděláním obyvatel. Celorepublikové mapy byly konstruovány s barevnou legendou, kde každá třída odpovídá 10 % obcí ČR. Mezní hodnoty uvedených tříd tedy podávají přehled o typu distribuce dat. Všechny porovnatelné charakteristiky obcí byly zpracovávány společně vždy pro jednotlivý region metodou RDA (Lepš et Šmilauer, 2003), přičemž cílem bylo odhalit vliv příslušnosti obce k zóně A, B a C. Proto byly zavedeny proměnné z A, z B a z C, které nabývají hodnot 0/1 podle toho jestli daná obec náleží k zóně A, B a C. Tyto proměnné byly v rámci RDA analýzy použity jako nezávisle proměnné (obdoba faktorů v analýze rozptylu). Základní statistická data byla převedena do databáze MS Visual FoxPro 9, kde byly provedeny i základní výpočty. Numerická data byla propojena s geografickými vrstvami katastrů a obcí v programu TopoL (www.topol.cz). Statistické zpracování dat bylo provedeno v programu Statistica verze 8 (Hill et Lewicki 2007). Výsledky Celorepubliková data Regiony České republiky se poměrně podstatně liší z hlediska většiny sledovaných charakteristik (Obr. 3-10). Z hlediska lidského osídlení a jeho vlivu na přírodu má největší vliv hustota obyvatelstva (Obr. 3), rovněž dynamika tohoto osídlení se v různých částech republiky liší (Obr. 4-5), čímž se vytvářejí specifické regiony. Nejvýznamnějším takovým regionem je střed Čech s hlavním městem Prahou, dále jsou to Brněnská a Ostravská aglomerace, k nimž přistupují okolí některých krajských měst (například Plzeň a dvojice Hradec Králové- Pardubice). Obdobný obraz je vidět v okolí Českých Budějovic, kde však z hlediska vývoje osídlení (Obr. 4) lze vidět přibližně desetileté zpoždění. Publikováno na (2012) - 2 -

3 Obr. 2. Velkoplošná chráněná území ČR bez rozlišení jejich typu (CHKO, NP) a jejich komplexy (bez CHKO Český les). Vyznačen je jejich buffer o šíři 20 km. 2 Obr. 3. Hustota obyvatel (osob na 1 km ) v roce 2001 podle obcí ČR. Vyznačena jsou velkoplošná chráněná území a jejich buffer o šíři 20 km. Publikováno na (2012) - 3 -

4 Obr. 4. Rok sčítání obyvatel, kdy byl v obcích zjištěn nejvyšší počet osob. Obr. 5. Relativní změna počtu obyvatel v období 1991 až Hodnoty v procentech Publikováno na (2012) - 4 -

5 Obr. 6. Obce ČR podle indexu I age. Se vzrůstající hodnotou stárne populace. Obr. 7. Obce podle indexu I educ. Se vzrůstající hodnotou roste vzdělanost a vybavenost obyvatelstva. Publikováno na (2012) - 5 -

6 Obr. 8. Diferenciace území ČR podle indexu URBA (míra urbanizace území). Obr. 9. Diferenciace území ČR podle indexu AGRI (míra zemědělského využití území). Publikováno na (2012) - 6 -

7 Zajímavá je rovněž možnost interpretace třetí ordinační osy PCA3, protože skóre podél této osy kladně koreluje s vybaveností mobilními telefony (ER10; r = 0,59) a dále s vybaveností rekreačními objekty (ER18; r = 0,45) či s možností využití rekreačního objektu (ER20s; r = 0,52). Naopak záporná je korelace s vybaveností pevnou telefonní linkou (ER08; r = -0.63), případně s automobily (ER04s; r = -0,45), rovněž záporná je korelace s podílem domů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (DR03; r = -0.41). Jedná se tedy o nějaký hypotetický faktor určující obyvatelstvo, které je pravděpodobně méně majetné a tedy neinvestuje velké částky do vlastního bydlení, ale spíš do levnějšího rekreačního objektu. Díky této určité neukotvenosti v místě trvalého bydliště častěji nevlastní pevnou telefonní linku, ale v současné době moderních technologií realizuje spojení pomocí mobilních telefonů.. Takové obyvatelstvo bude nalézáno též v regionech se zvýšeným zájmem o takzvanou amenitní migraci. Obr. 10. Diferenciace území ČR podle třetí ordinační osy PCA (index PCA3). Publikováno na (2012) - 7 -

8 Rozdíly mezi chráněným územím a jeho okolím v jednotlivých regionech Pokud uvažujeme kombinaci regionu a zóny A-B-C, do níž je zařazena každá obec, pak všechny sledované relativní charakteristiky, průměrný věk, ordinační skóre obcí i vypočítané indexy se statisticky významně liší. Základní přehled o sledovaných charakteristikách je uveden v Příloze 2. Tabulka 1 uvádí obdobné průměry sociálně-ekonomických charakteristik počítaných jako vážený průměr s vahou danou počtem obyvatel v obci, takže výsledek není zatížen rozdílností zastoupení obcí o různé velikosti v jednotlivých regionech a zónách. Jednotlivé regiony se liší rovněž z hlediska dynamiky počtu obyvatel (Tabulka 2). Až na Třeboňsko byla všude zaznamenána v průběhu let dvouvrcholová křivka počtu obyvatel, což zřejmě souvisí se změnou politického systému v roce 1989 a s tím spojenou změnou životních preferencí obyvatel. Tabulka 1. Relativní charakteristiky v regionech Čechy-sever, Křivoklátsko, Šumava a Třeboňsko v zónách A - B - C počítané jako absolutní průměr pro region a zónu, nejsou tedy závislé na rozdělení obyvatelstva v obcích různých velikostí. Region o05 or01 or02 or03 or08s or10s or11 os_do xr01 xr02 xr07s dr02 dr03 er04s er08 er10 er12 er14s er18 er20s er22 Čechy-sever A Čechy-sever B Čechy-sever C Křivoklátsko A Křivoklátsko B Křivoklátsko C Šumava A Šumava B Šumava C Třeboňsko A Třeboňsko B Třeboňsko C Tabulka 2. Vývoj počtu obyvatel v regionech Čechy-sever, Křivoklátsko, Šumava a Třeboňsko v zónách A - B - C v průběhu let Zvýrazněny jsou maximální hodnoty v rámci časových řad. Region Čechy-sever A Čechy-sever B Čechy-sever C Křivoklátsko A Křivoklátsko B Křivoklátsko C Šumava A Šumava B Šumava C Třeboňsko A Třeboňsko B Třeboňsko C Třeboňsko RDA ukazuje velmi nízký efekt zařazení obce do zóny A-B-C, pouze 2 % datové variace je vysvětleno polohou obce. Přesto vliv zařazení obce do zóny C (mimo chráněné území) je signifikantní (P = 0,8 %). Uvnitř CHKO vzrůstá podíl dálkově vyjíždějících osob mimo okres (XR07s), což je dáno hlavně dojížděním za prací a vzděláním do blízkého krajského města v sousedním okrese. Dále zde klesá zemědělské využití území (vzrůstá index AGRI). Naopak je zde relativně nižší vybavenost automobily (ER04s) a nižší podíl domů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (DR03). Jak však bylo řečeno výše, vliv těchto rozdílů je minimální, přestože průkazný. Publikováno na (2012) - 8 -

9 -3 3 er22 er18 pca3 er20s er12 i_educ or11 er14s dr03 er04s zona_c os_do hustota or01 dr02 xr01 or10s urba agri er10 or03 xr07s i_age o05 or08s zona_a zona_b xr02 er08 pca1 or02 pca2-2 3 Obr. 11. RDA analýza - Třeboňsko. Šumava Šumava vytváří region, který je odlišný od svého okolí, jak ukazuje RDA analýza, která odhaluje, že 7,9 % datové variance obcí je vysvětlitelných polohou obce v zó nách A-B-C (Monte-Carlo test P = 1,2 %). Uvnitř chráněných území (CHKO+NP) vzrůstá zastoupení dospělých (OR02) a zároveň klesá podíl seniorů (OR03) v populaci. Charakter krajiny je determinován snižováním zemědělského využití krajiny (AGRI) a vlivu zástavby (URBA). V okolních obcích je vyšší vybavenost pevnou telefonní linkou (ER08), vybavenost automobily (ER04s) a podíl dom ů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (DR03). Míra vzdělanosti (I educ ) se však neliší mezi ochráněným územím a jeho okolí m, což souhlasí s dřívějším poznatkem, že sociálně ekonomické charakteristiky jsou na Šumavě determinovány přírodními podmínkami, nikoli stupněm ochrany území or08s pca1 pca2 agri er08 os_do xr02 or01 zona_b er04s zona_c or02 dr03 zona_a dr02 i_age er14s or03 o05 hustota er22 pca3 urba or10s er10 xr01 er18 xr07s er20s er12 i_educ or Obr. 12. RDA analýza - Šumava. Publikováno na (2012) - 9 -

10 Křivoklátsko Obce uvnitř CHKO jsou statisticky signifikantně odlišné od okolí (Monte-Carlo test P = 0,2 %), ale datová variabilita daná zařazením obce do zóny A-B-C je velmi nízká (pouze 2,0 %), obdobně jako je tomu u Třeboňska. Je to dáno zvláště tím, že charakter krajiny Křivoklátska není příliš odlišný od jeho okolí.. Při posouzení polohy chráněného území v rámci republiky je zřejmé, že oblast se nachází na výrazném gradientu od východu k západu, který je dán vzdáleností od hlavního města Prahy. Na tomto gradientu klesá urbanizace území, klesá index vzdělanosti a naopak roste index stáří populace. Oproti oběma předcházejícím oblastem je zde naznačena negativní korelace mezi indexy Iage a Ieduc, tedy mezi stářím populace a její vzdělaností, přičemž stáří vzrůstá uvnitř chráněného území. Základní rozdíl mezi Křivoklátskem a jeho okolím spočívá ve vzrůstu indexu AGRI, tedy v nižší míře zemědělského využití území or01 er14s er08 os_do er04s xr01 er22 or10s i_educ er18 er20s pca2 or02 or11 xr02 zona_b zona_a dr02 er12 zona_c dr03 or08s hustota urba er10 xr07s pca3 pca1 i_age or03 o05 agri -2 3 Obr. 13. RDA analýza - Křivoklátsko. Čechy - sever Okolí chráněných území (zóna C) je signifikantně odlišná od obcí zasažených ochranou přírody (P = 0,6 %), ale míra vysvětlené datové variance zařazením obce do zóny A-B-C je opět velmi nízká (1,2 %). Uvnitř chráněných území nalézáme obce v krajině odlišného charakteru - klesá zde zemědělské využití území. Současně ve zdejších obcích je mírně vyšší zastoupení dospělých (OR02). Zajímavá je vyšší vybavenost rekreačními objekty (ER18), která v ostatních regionech nebyla zaznamenána. V okolí (zóna C) vzrůstá podíl seniorů (OR03) a podíl obyvatel bez maturity (OR08s), což naznačuje určitou ekonomicko-sociální zvýhodněnost obcí ve zdejších chráněných územích. Publikováno na (2012)

11 -4 3 hustota dr02 er22 er08 er14s dr03 xr01 or01 er20s i_educ xr02 pca2 or03 or08s zona_c zona_b urba zona_a er18 er04s i_age or02 pca1 pca3 o05 er10 os_do agri xr07s -3 2 Obr. 14. RDA analýza - Čechy-sever. Literatura Hill T., Lewicki P. (2007): STATISTICS: Methods and Applications. - StatSoft, Tulsa, OK. [elektronická verze viz Lepš J., Šmilauer P. (2003). Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press, Cambridge, 269 p. Matějka K. (2007): Česká republika z hlediska užití země. - URL: 1/uzitizeme.htm Publikováno na (2012)

12 Příloha 1 Proměnné použité v rámci analýz Primární ukazatele Struktura půdního fondu - charakter pozemků Tyto ukazatele byly zjištěny pro základní plošnou jednotku území ČR, jíž byl katastr. Tato data odpovídají stavu v roce Data vycházejí z evidence Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Celková výměra pozemků (ha) (V80) Orná půda (ha) (V81) Chmelnice (ha) (V82) Vinice (ha) (V83) Zahrady (ha) (V84) Ovocné sady (ha) (V85) Trvalé travní porosty (bývalé louky a pastviny) (ha) (V86) Zemědělská půda (ha) (V87=V81+V82+V83+V84+V85+V86) Lesní půda (ha) (V88) Vodní plochy (ha) (V89) Zastavěné plochy (ha) (V90) Ostatní plochy (ha) (V91) Statistika domů Tyto a všechny následující ukazatele vycházejí ze sčítání obyvatel, bytů a domů v roce Základní plošnou jednotkou k níž se vztahují je obec. Každá obec je představována jedním nebo více katastry. Domy úhrnem (D01) Trvale obydlené domy celkem (D02) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: soukromá fyzická osoba (D03) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: obec, stát (D04) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: bytové družstvo (D05) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: ostatní vlastníci (D06) Z počtu trvale obydlených domů vlastnictví: nezjištěno (D07) Struktura obyvatelstva Obyvatelstvo podle věku-0 až 14 let (O01) Obyva telstvo podle věku-15 až 64 let (O02) Obyvatelstvo podle věku-65 a více let (vč. nezjištěného věku) (O03) Obyvatelstvo celkem (O04) Průměrný věk (O05) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-bez vzdělání (O06) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-základní a neukončené (O07) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-vyuč. a střední odborné bez maturity (O08) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-úplné střední s maturitou (O09) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-vyšší odborné a nástavbové (O10) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-vysokoškolské (O11) Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání-nezjištěné vzdělání (O12) Obyvatelstvo 15leté a starší celkem (O13) Vybavenost domácností a obyvatelstva Bytové domácnosti celkem - počet bytů (E01), z toho: jeden osobní automobil (E03) dva a více osob. automobilů (E05) telefon-pevná linka (E07) telefon-mobilní (E09) telefon-pevný i mobilní (E11) osobní počítač-přípoj. internet (E13) osobní počítač-bez připojení (E15) rekreační objekt-vlastní (E17) rekreační objekt-jiné možnosti (E19) automobil, telefon, počítač ("Dobrá vybavenost") (E21) Bytové domácnosti celkem - počet osob v bytech (E02), z toho: jeden osobní automobil (E04) Publikováno na (2012)

13 dva a více osob. automobilů (E06) telefon-pevná linka (E08) telefon-mobilní (E10) telefon-pevný i mobilní (E12) osobní počítač-přípoj. internet (E14) osobní počítač-bez připojení (E16) rekreační objekt-vlastní (E18) rekreační objekt-jiné možnosti (E20) automobil, telefon, počítač ("Dobrá vybavenost") (E22) Vyjížďka a dojížďka obyvatelstva Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-zaměstnaní-celkem (X01) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-žáci a studenti (X02) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci obce-zaměstnaní-celkem (X03) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci obce-žáci a studenti (X04) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci okresu-zaměstnaní-celkem (X05) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci okresu-žáci a studenti (X06) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci kraje-zaměstnaní-celkem (X07) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: v rámci kraje-žáci a studenti (X08) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: do jiného kraje-zaměstnaní-celkem (X09) Vyjíždějící do zaměstnání a škol celkem-z toho: do jiného kraje-žáci a studenti (X10) Vývoj počtu obyv atel v obcích Počet obyvatel v obcích podle jejich aktuálního katastrálního vymezení podle sčítání obyvatel od roku 1961 do roku Počet obyvatel k (OB1961) Počet obyvatel k (OB1971) Počet obyvatel k (OB1981) Počet obyvatel k (OB1991) Počet obyvatel k (OB2001) Počet obyvatel k (předběžné údaje) (OB2011) Sekundární ukazatele Tyto ukazatele vznikly na základě jednoduchého přepočtu jako relativní poměr primárních ukazatelů. Principiálně tedy tyto ukazatele nejsou závislé na velikosti obce. OR01 - Zastoupení dětí (=O01/O04) OR02 - Zastoupení dospělých (=O02/O04) OR03 - Zastoupení seniorů (= O03/O04) OR08s - Podíl obyvatel bez maturity (=(O06+O07+O08)/O13) OR10s - Podíl obyvatel s maturitou (=(O09+O10)/O13) OR11 - Podíl obyvatel - absolventů VŠ (=O11/O13) OS_DO - Počet osob v domácnosti (=E02/E01) HUSTOTA - Hustota obyvatel na 1 km2 (=100*O04/V80) YRMAX - Rok sčítání obyvatel, kdy bylo v obci zaznamenáno nejvíce obyvatel ( ) YRMIN - Rok sčítání obyvatel, kdy bylo v obci zaznamenáno nejméně obyvatel ( ) D Relativní změna počtu obyvatel v období 1991 až 2011 (=3 (OB2011-OB1991) / (OB2011+ OB2001+OB1991), vyjadřováno v %) ER04s - Vybavenost automobily (=(E04+E06)/E02) ER08 - Vybavenost pevnou telefonní linkou (=E08/E02) ER10 - Vybavenost mobilními telefony (=E10/E02) ER12 - Vybavenost telefony (pevný i mobilní současně) (=E12/E02) ER14s - Vybavenost osobními počítači (=(E14+E16)/E02) ER18 - Vybavenost rekreačními objekty (=E18/E02) ER20s - Možnost použití rekreačního objektu (=(E18+E20)/E02) ER22 - Dobrá vybavenost (=E22/E02) VR78 - Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (=V78/V77) VR79 - Podíl žadatelů o práci (=V79/V78) VR81 - Podíl orné půdy (=V81/V80) VR82 - Podíl chmelnic (=V82/V80) VR83 - Podíl vinic (=V83/V80) VR84 - Podíl zahrad (=V84/V80) Publikováno na (2012)

14 VR85 - Podíl ovocných sadů (=V85/V80) VR86 - Podíl trvalých travních porostů (=V86/V80) VR88 - Podíl lesní půdy (=V88/V80) VR89 - Podíl vodních ploch (=V89/V80) VR90 - Podíl zastavěné plochy (=V90/V80) VR91 - Podíl ostatních ploch (=V91/ V80) XR01 - Podíl vyjíždějících do zaměstnání (=X01/O02) XR02 - Podíl vyjíždějících do škol (=X02/(O *O02)) XR07s - Podíl dálkově vyjíždějících (mimo okres) (=(X07+X09)/O02) Příloha 2 Sumární přehled relativních charakteristik obcí v hodnocených regionech Tabulka P2-1. Počty hodnocených obcí v regionech Čechy-sever (Če), Křivoklátsko Třeboňsko (Tř) v zónách A - B - C. Region N Če-A 83 Če-B 65 Če-C 245 Kř-A 29 Kř-B 36 Kř-C 268 Šu-A 20 Šu-B 23 Šu-C 164 Tř-A Tř-B Tř-C 164 Vše vybrané 1140 (Kř), Šumava (Šu) a Tabulka P2-2. Základní statistiky porovnávaných charakteristik obcí v regionech Čechy-sever (Če), Křivoklátsko (Kř), Šumava (Šu) a Třeboňsko (Tř) v zónách A - B - C. Q 0.25 a Q 0.75 jsou spodní a horní kvartil. Tyto průměry nezohledňují počet obyvatel v obci, což způsobuje jejich vychýlenost. Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 O05 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR01 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Publikováno na (2012)

15 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Tř-B Tř-C Vše vybrané OR02 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR03 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR08s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR10s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OR11 Če-A Če-B Če-C Kř-A Publikováno na (2012)

16 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané OS_DO Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané Hustota Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané XR01 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané XR02 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Publikováno na (2012)

17 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Tř-C Vše vybrané XR07s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané DR02 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané DR03 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER04s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER08 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Publikováno na (2012)

18 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER10 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER12 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER14s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER18 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Publikováno na (2012)

19 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Vše vybrané ER20s Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané ER22 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané PCA1 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané PCA2 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané PCA3 Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Publikováno na (2012)

20 Charakteristika Region Průměr Směrodatná odchylka Q 0.25 Medián Q 0.75 Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané I age Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané I educ Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané URBA Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané AGRI Če-A Če-B Če-C Kř-A Kř-B Kř-C Šu-A Šu-B Šu-C Tř-A Tř-B Tř-C Vše vybrané Publikováno na (2012)

21 Publikováno na (2012)

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 698/04/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698/04/16 o ceně nemovitosti - pozemků uvedených na LV č.369 a č.511 v k.ú.načešice a pozemků uvedených na LV č.187, č.346 a č.375 v k.ú.kostelec u Heřmanova Městce Objednavatel znaleckého

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Bytová jednotka č. 348/13 v obci Mšené-lázně Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Mšené-lázně, k.ú. Mšené-lázně Na Pankráci

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny

Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny P. Ambrož, Astronomický ústav AVČR, Ondřejov, pambroz @asu.cas.cz Abstrakt Na základě analýzy rozsáhlého materiálu evoluce fotosférických pozaďových

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Metodika vı cerozme rne analy zy Na rodnı ho registru hospitalizovany ch za u c elem vy be ru reprezentativnı sı te poskytovatelu zdravotnı ch sluz eb CČR RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský,

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Libereckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji

Více

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Šimek Milan - Horák Jiří VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba e-mail: milan.simek@vsb.cz,

Více

Znalecký posudek č. 720/2014

Znalecký posudek č. 720/2014 Znalecký posudek č. 720/2014 O ceně bytové jednotky 384/1 včetně podílu na společných částech domu č.p. 384 a pozemku 478/388 a 478/397 a dále pozemků 478/389 a 478/390, k.ú. a obec Roudné. Objednatel

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park?

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 matejka@infodatasys.cz V souvislosti s diskusí nad ochranou přírody na Šumavě (KINDLMANN

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Manažerská informatika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Manažerská informatika TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Manažerská informatika UPOZORNĚNÍ: Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Ústeckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji kraje,

Více

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK (Vliv koroze elektrod na světelný tok a barevnou teplotu u halogenových výbojek) Karel Chobot VŠB TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrsví Abstrakt V článku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1060-10/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1060-10/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1060-10/2015 O ceně bytové jednotky č. 1242/11 v bytovém domě č.p. 1242/4 postaveném na p.č. st. 589, ulice Strmá v k.ú. Velké Meziříčí, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie (cvičení z hydrografie) Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Jakub LYSÁK BGEKA, ročník

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Ze dne 17.12.2013 Částka 173/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HORNÍ ÚJEZD

PŘÍPADOVÁ STUDIE HORNÍ ÚJEZD PŘÍPADOVÁ STUDIE HORNÍ ÚJEZD k výzkumnému projektu MMR WD 69-07-4 INDIKÁTORY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JAKO NÁSTROJ SLEDOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ DISPARIT V ÚROVNI OBYVATELSTVA JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ Zpracoval:

Více

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Obec: Nová Ves v Horách Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Nemovitost: pozemky na LV č.1 v k.ú.nová Ves v Horách pozemky na LV č.1 v k.ú.mikulovice v Krušných horách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1094 205/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1094 205/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1094 205/2015 o ceně jednotky č. 1007/52 v budově č.p. 1007 v Praze-Kamýku, která je součástí pozemku parc.č. 873/273, spolu s podíly vlastnictví společných částí budovy č.p. 1007 a

Více

strana 1 Znalecký posudek č. 4211/2015 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Znalecký posudek č. 4211/2015 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Znalecký posudek č. 4211/2015 o ceně nemovitých věcí pozemek parc.č. st. 44, jehož součástí je rodinný dům č.p. 72, a pozemek parc.č. 719; k datu 21.4.2015 zapsáno v katastru nemovitostí pro okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-88-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-88-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-88-2015 Zjištění obvyklé ceny nemovitosti - bytu č. 1195/3 v bytovém domě č.p. 1194, 1195, 1196 a 1197, Chomutovská ul., Kadaň, katastrální území Kadaň, okres Chomutov, kraj Ústecký

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1102/11/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 601/2, Bytová jednotka č. 601/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Bílina, k.ú.

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Poměrní ukazatelé. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Poměrní ukazatelé. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Poměrní ukazatelé Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Poměrný ukazatel Poměrný ukazatel znázorňuje výsledek, který získáme

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Citace: 441/2013 Sb. Částka: 173/2013 Sb. Na straně (od-do):

Více

strana 1 Popis č. 3771/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3771/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3771/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 324 na pozemku parc.č. 935 a pozemky parc.č. 935, 936 a 1842/146 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.1.2013 zapsány

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TŘEBOŇ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TŘEBOŇ Správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň se nachází v jihovýchodní části kraje, kde hraničí s Rakouskem. Území tvoří plochá krajina Třeboňské pánve. Řeka Lužnice s důmyslnou sítí umělých stok

Více

Dynamické metody pro predikci rizika

Dynamické metody pro predikci rizika Dynamické metody pro predikci rizika 1 Úvod do analýzy časových řad Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých časových intervalech okamžikové např

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 751/221/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 751/221/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 751/221/2011 o ceně obvyklé rekreační chaty č.e. 104 na pozemku č. parc. St. 328 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 328, č. parc. 383/2, k.ú. Velký Vřešťov, obec Velký Vřešťov,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 688/2011 Ocenění pozemků parc.č. 1279/4 o výměře 4587 m2 (trvalý travní porost) a parc.č. 1279/14 o výměře 1920 m2 (trvalý travní porost). Uvedené nemovitosti

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět Určení vnitřní

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 10.12.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 128 V Y H L Á Š K A Českého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4025-122-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4025-122-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4025-122-2014 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemků v obci a katastrálním území Staré Heřmínovy, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

OC Písek prosinec 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14057 Z2 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace ČKAIT: 0100730 Ing. Lumír

Více

Dotazníkové šetření ve vybraných velkoplošných chráněných oblastech ČR Karel Matějka 1), Drahomíra Kušová 2), Jan Těšitel 2)

Dotazníkové šetření ve vybraných velkoplošných chráněných oblastech ČR Karel Matějka 1), Drahomíra Kušová 2), Jan Těšitel 2) Dotazníkové šetření ve vybraných velkoplošných chráněných oblastech ČR Karel Matějka 1), Drahomíra Kušová 2), Jan Těšitel 2) 1) IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 Praha 4, matejka@infodatasys.cz 2) Jihočeská

Více

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice Správní obvod Hradec Králové leží v jižní části kraje. Na jihu sousedí s krajem Pardubickým, na západě s obcemi správního obvodu Nový Bydžov, na severu se správními obvody Hořice, Dvůr Králové nad Labem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.611/11 včetně podílu 540/38315 na společných částech domu č.p.610, 611, 612, 613, 614, 615 a pozemku p.č. 1683/83 v obci

Více

Grafy. Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí. Rok. Bilance počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí -období od roku 1971 (v %)

Grafy. Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí. Rok. Bilance počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí -období od roku 1971 (v %) Grafy Graf 1 Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 787 117 845 181 190 421 Počet domů Počet obyvatel Rok Zdroj dat: Historický lexikon obcí České republiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 878/3 v k.ú. 757837 Stříbro Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Stříbro, k.ú. Stříbro Adresa nemovité

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více 9 Vícerozměrná data a jejich zpracování 9.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěmi, případně více náhodnými veličinami. V praxi pracujeme

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé Znalecký posudek zjištění ceny obvyklé č. 2305-95/2015 o ceně nemovitosti - bytu 2 + 1 č. 392/4, Jarní 11, LV č. 1745, s podílem na společných částech domu a pozemku 5069/219368, obec a okres Jihlava,

Více

Odhad tržní hodnoty č. 5082

Odhad tržní hodnoty č. 5082 Odhad tržní hodnoty č. 5082 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 00433/15-081

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let:

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: 1 of 5 12.02.2013 19:59 Vzdělání 2001 Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: Relativní zastoupení v regionech (Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je největší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.27/6 včetně podílu 954/5055 na společných částech domu č.p.27 a pozemku st.153 v obci Vyšší Brod, k.ú.bolechy, okres Český

Více

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 Návrh č. 1 srpen 2014 Obsah ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1919/49/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1919/49/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1919/49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Zemědělské pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 532/94, 532/95, 532/97, ostatní plocha číslo parcelní 537/2 a trvalé travní porosty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4819/2014 část 1) NEMOVITÁ VĚC: 1/9 pozemku parc. č. 1573 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Žiželice, k.ú. Žiželice nad Cidlinou Adresa nemovité

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK 2015519

ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK 2015519 ZNALECKÝ POSUDEK 2015519 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č.12 v bytovém domě č.p. 694, v obci Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec, katastrální území Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar, s pozemkem

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více