KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu"

Transkript

1 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE SEKUNDÁRNÍM ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM JATER, PŘEDEVŠÍM U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 34

2 OBSAH 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Blokové schéma procesu péče Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické poţadavky Personální kvalifikační poţadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Další pouţívané klasifikace onemocnění Proces péče Klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučení pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 34

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým Redakční rady doporučených postupů při výboru České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti, zastoupená Prof. MUDr. Miroslavem Ryskou, CSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP Garant Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP ta Oponent 1 Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP Oponent 2 Prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc. Česká onkologická společnost ČLS JEP Oponent 3 Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Česká společnost radiační onkologie Interní garant MUDr. Miloš Suchý Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 34

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. IG Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Interní garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu aţ do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je pouţíván výhradně v rámci metodik NRC. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 34

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Navrhovatel klinického standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních sluţeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s vyuţitím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud moţno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se pouţívají, ale méně často neţ základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které jiţ vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stadií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stadiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací jiţ diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na slouţící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 34

6 Zkratka Název Výklad pojmu VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) klinický stav (platí především u KS typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu KS se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým pouţíval, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení KS. Navrhované řešení v případě, ţe se autorský tým domnívá, ţe vědecké dokazování vydaných doporučení u KS můţe být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem KS. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepouţívají se vţdy nebo se pouţívají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu ARO Anesteziologicko - resuscitační oddělení Zajišťuje podávání anestézie a péči o nemocné se selháním vitálních funkcí. ASA American Society of Anesthesiologists Klasifikace stavu nemocného podle ASA (American Society of Anesthesiologists) do 5 stupňů. CA 19.9 Nádorový marker CEA Carcinoembryonic antigen Karcinoembryonální antigen nádorový marker, který se nachází především ve tkáni nádorů karcinomů tlustého střeva a konečníku. CEUS Contrast enhanced ultrasonography Kontrastní ultrasonografické vyšetření CT Computed tomography Počítačová tomografie zobrazovací radiologické vyšetření počítačovým tomografem. CTAG CT angiography CT angiografie. Neinvazivní metoda, kdy při aplikaci jodové kontrastní látky do periferní ţíly se zobrazí tepenné nebo ţilní řečiště poţadované lokalizace. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 34

7 Zkratka Název Výklad pojmu CVP Central venous pressure Centrální ţilní tlak CŢK Centrální ţilní katétr Katétr zaváděný do povodí horní nebo dolní duté ţíly kanylací některé velké větve (v. jugularis interna či v. subclavia, resp. v. femoralis). ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČOS Česká onkologická společnost Odborná společnost České společnosti Jana Evangelisty Purkyně DFI Disease free interval Interval bez známek recidivy onemocnění DFS Disease-free survival Doba přeţití po léčbě nemoci, kdy pacient nemá ţádné známky onemocnění. DM Diabetes mellitus Cukrovka EBM Evidence Based Medicine Medicína zaloţená na důkazech EKG Elektrokardiogram EM Erymasa Transfuzní přípravek obsahující červené krvinky EtCO 2 End Tidal CO 2 Parciální tlak maximální koncentrace CO 2 na konci výdechu vyjádřený v % CO 2 nebo mm Hg. GIT Gastrointestinální trakt Trávicí trakt (trubice) HPB Hepato pankreato biliární (chirurgie) Zabývající se oblastí jater, slinivky břišní, ţlučníku a ţlučových cest. Child- Pugh score Skóre dle Childa a Pugha (Child-Pugh score) Pouţívá se k hodnocení prognózy pacientů s chronickým jaterním onemocněním, převáţně jaterní cirhózou, dále k odhadu prognózy a zařazení pacienta do transplantační listiny. CHMT Chemoterapie Farmalokogická léčba nádoru protinádorovými léky. CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc Nemoc charakterizovaná omezením průtoku vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), které není úplně reverzibilní. Bronchiální obstrukce progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. IABP Intra-aortic balloon pump Mechanické zařízení, které zvyšuje kyslíkovou myokardiální perfuzi. ICG Indocyanin green Vyšetření funkční zdatnosti jater s pomocí indocyanové zeleně, které umoţnuje stanovit moţné resekce jater ICHS Ischemická choroba srdeční Onemocnění srdce způsobené nedostatečným prokrvením, nejčastěji na aterosklerotickém podkladě. IOUS Intraoperative ultrasonography Intraoperační ultrazvuk Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 34

8 Zkratka Název Výklad pojmu JMKRK Jaterní metastázy kolorektálního původu Jaterní metastázy karcinomu tlustého střeva a konečníku. KO Krevní obraz KOC Komplexní onkologické centrum Centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. KRK Kolorektální karcinom Karcinom tlustého střeva a konečníku MOF Multiorgan failure Multiorgánové selhání MR (MRI) Magnetic resonance imaging Magnetická rezonance zobrazovací technik, vyuţívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky Ústřední orgán státní správy NBP Non- Invasive Blood Pressure Neinvazivní měření krevního tlaku NCCN National Comprehensive Cancer Network Organizace sdruţující 21 světových center pro léčbu rakoviny NGS Nazogastrická sonda Cévka zavedená nosem do ţaludku. Non- JMKRK Jaterní metastázy nekolorektálního původu Jaterní metastázy jiného původu neţ kolorektálního (např. ledviny, prs apod.) NOR Národní onkologický registr Účelem je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromaţďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. PET Positron emission tomography Pozitronová emisní tomografie principem je detekce biodistribuce i. v. podané glukosy k tomuto účelu značené záměnou hydroxylové skupiny pozitronovým zářičem F18. PET/CT Positron emission computed tomography Pozitronová emisní počítačová tomografie hybridní systém kombinující spirální výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET). PHR Percent hepatic replacement Procentuální postiţení jater (objemově) PMK Permanentní močový katétr Permanentní močová cévka RCT Randomised control trial Randomizovaná kontrolovaná studie. Typ vědeckého experimentu často pouţívaného pro testování účinnosti a efektivnosti zdravotních sluţeb nebo zdravotnických technologií. RFA Radiofrekvenční ablace Progresivní metoda vyuţívající radiofrekvenční koagulaci (destrukci) jinak chirurgicky neřešitelných jaterních metastáz či primárních nádorů jater, či v jiných lokalizacích a dále vyuţitelná k redukci hypertrofických tkání. Lze provádět transkutánním přístupem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 34

9 Zkratka Název Výklad pojmu Sp0 2 Saturation of peripheral oxygen Saturace periferního kyslíku (mnoţství kyslíku navázaného na hemoglobin v krevním řečišti). TNM Tumor Nodus Metastasis TNM klasifikační schéma nádorů US Ultrasonography Vyšetření pomocí ultrazvuku WIT Warm ischemic time Délka teplé ischémie. Transekci jaterního parenchymu lze ve snaze minimalizovat intraoperační krevní ztrátu provádět v tzv. teplé ischémii (WIT) s dočasným přerušením krevního zásobení přes a. hepatica a v. portae. ZUP Zvlášť účtovaná poloţka Zvlášť účtovaná poloţka (materiál, léčivý přípravek) k některým výkonům definováno vyhláškou [4] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 34

10 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU Jedná se o klinický standard péče o nemocné se sekundárním postiţením jater při primárním zhoubném onemocnění. V České republice se jedná především o nemocné s jaterními sekundaritami při kolorektálním karcinomu (JMKRK). Tato skupina tvoří více neţ 90 % nemocných s jaterními metastázami. U zbylých méně neţ 10 % nemocných se jedná o jaterní metastázy při primárním zhoubném onemocnění trávicí trubice vyjma tlustého střeva a konečníku, při zhoubném onemocnění prsu, ledvin, měkkých tkání a dalších méně častých primárních lokalizací. Tuto skupinu označujeme jako non-jmkrk. 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory KKCCS0009 Klinický standard pro ošetření pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu Komplexní klinický standard 501 Chirurgie 105 Gastroenterologie, 402 Klinická onkologie, 403 Radiační onkologie 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Cílem vytvoření KS léčby nemocných s metastatickým postiţením jater (především u nemocných s kolorektálním karcinomem) je napomoci vytvořit národní program péče o tyto nemocné, kdy léčebný postup u kaţdého pacienta bude rozhodnut multioborovým týmem na základě současného poznání. Tento tým zajistí po léčbě zařazení pacienta do dispenzární péče. Péče o pacienty s tímto onemocněním je vysoce mezioborová, kromě chirurgie, gastroenterologie, klinické a radiační onkologie, jejichţ zástupci se podíleli na vývoji tohoto dokumentu, se na péči podílí také radiologové, invazivní radiologové, odborníci nukleární medicíny a další. Léčba můţe být lokální, systémová a nejčastěji kombinovaná. Multioborový přístup je také jedním z významných důvodů pro zavedení KS zaloţeném na EBM, který napomůţe zajistit efektivní spolurozhodování velkého počtu odborníků, jejichţ názory na postup se mohou, v případě absence systematicky shromáţděných vědeckých důkazů, lišit. Současný stav léčby nemocných se sekundárním postiţením jater při primárním zhoubném onemocnění (JMKRK) v České republice neodpovídá současným poznatkům lékařské vědy, především vzhledem k nepřiměřeně nízkému počtu nemocných s JMKRK, kteří jsou indikováni k operačnímu výkonu, nejednotnosti léčebného postupu a teritoriální nevyváţenosti dostupnosti adekvátní péče. Radikální resekce jater je základním předpokladem pro dlouhodobé přeţívání těchto nemocných. V případě, ţe není moţné radikálně metastázami postiţenou část jater odstranit z důvodu technické nemoţnosti (nezachování ani jedné jaterní či portální ţíly či chirurgicky neřešitelného postiţení v. cava inferior) nebo z důvodů nezachování dostatečného objemu funkčního jaterního parenchymu, je vhodné zváţit předoperační embolizaci v povodí pravé větve v. portae nebo neoadjuvantní chemoterapii. Cílem této terapie je dosáhnout sekundárně operability a to zvětšením budoucího ponechaného funkčního jaterního parenchymu (portální embolizací) nebo zmenšení objemu nádorové tkáně (neoadjuvantní chemoterapií). V případě, ţe radikální jaterní resekci nelze provést, je moţné zváţit provedení některého z níţe uvedených paliativních výkonů: radiofrekvenční ablaci (např. při nevhodné lokalizaci nádorového loţiska), stereotaktickou radioterapii, arteriální chemoembolizaci a případně další moţnosti. Adjuvantní chemoterapie signifikantně prodluţuje přeţívání a o její aplikaci má být rozhodováno dle klinických okolností podle nejnovějších poznatků, například s pouţitím doporučených postupů NCCN, nebo tzv. Modré knihy ČOS. Totéţ platí o rozhodování o indikaci radiační terapie. V současné době probíhají klinické studie s pouţitím neoadjuvantní protinádorové léčby s výhledem na další prodlouţení přeţívání těchto nemocných. Vzhledem k náročnosti komplexního přístupu k péči o Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 34

11 tyto nemocné na jedné straně a současných dobrých výsledků 5letého přeţívání (kolem 50 %) při dodrţení diagnosticko-léčebného postupu na úrovni současného poznání lékařské vědy na straně druhé, je vytvoření standardu zdravotní péče o tyto nemocné nutné pro: Non-JMKRK Docílení 5letého přeţívání na úrovni světových statistik, tj. kolem 50 % v rámci celé České republiky. V České republice dosahuje tento podíl cca % u skupiny nemocných po provedené jaterní resekci. Včasné rozhodnutí o efektivní léčbě indikačním multioborovým týmem (chirurg, klinický a radiační onkolog, gastroenterolog, radiolog, odborník na nukleární medicínu, event. anesteziolog). Zvýšení efektivity vynaloţených nákladů, zejména vyloučení postupů, kde chirurgická resekce neprodluţuje a nezkvalitňuje ţivot, dále vyloučení postupů, u kterých je v současné době neefektivně podávána chemoterapie a biologická léčba, aniţ byl zvaţován resekční výkon. Dále je třeba eliminovat neúčelné opakované vyšetřování zobrazovacími metodami nebo naopak provedením PET/CT sníţit na minimum riziko provedení jaterní resekce při mnohočetné nádorové diseminaci či při současném výskytu neodstranitelných metastáz. Zcela výjimečně indikovat velmi drahé paliativní výkony, u kterých není prokázán metodami EBM signifikantní přínos pro prodlouţení ţivota či zlepšení jeho kvality. U non-jmkrk je resekční léčba v současné době mnohdy sporná, hladina průkaznosti benefitu pro jednotlivé skupiny nemocných je různá a tak záleţí na rozhodnutí multioborové indikační skupiny či na probíhajících klinických studií. Způsob ověřování péče podle klinického standardu Doporučujeme pravidelný audit výsledků péče o tyto nemocné v jednotlivých centrech a vytvoření národní databáze ve spolupráci s NOR. 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen jako původní práce v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ) za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno. Doporučená doba účinnosti klinického standardu Dva roky. Za sledování aktuálnosti KS je po dobu této účinnosti odpovědný jeho garant prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Při vývoji tohoto KS jsme vyuţívali především vědecké důkazy převzaté z jiných národních, nebo nadnárodních systematizovaných odborných zdrojů (především NCCN viz Tyto zdroje budou pouţívány i nadále pro aktualizaci tohoto KS. Stávající stav zdravotní péče o nemocné s jaterními metastázami KRK v České republice je ověřen celostátní dotazníkovou akcí provedenou v roce 2000 a následně v roce Výsledek této akce jasně prokázal, ţe pouze kaţdý druhý pacient s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu je poslán na specializované chirurgické pracoviště k provedení indikované radikální jaterní resekce (Ryska, M., Pantoflíček, J., 2002, 2009). O mnoţství pacientů, kteří dostávají adjuvantní protinádorovou terapii nebo indikovanou či neindikovanou chemoterapii (biologickou léčbu), jsou data dostupná zatím jen částečně (NOR a výkazy zdravotní péče), a nejsou dostatečně systematicky zpracována. Celosvětově existují zásadní publikace na úrovni RCT nebo kvalitních retrospektivních studií, které prokazují signifikantní přínos: R0 resekce s adjuvantní chemoterapií (event. biologickou léčbou) umoţňující docílit 5leté přeţívání u cca 50 % nemocných, Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 34

12 opakované resekce jater při recidivě původního patologického procesu v játrech, vedoucí k srovnatelným výsledkům jako u první resekce jater, přínos neoadjuvantní chemoterapie v procesu downstagingu u původně neresekabilních pacientů, signifikantní přínos paliativní chemoterapie, signifikantní přínos kombinovaných a etapových výkonů na játrech. V současné době umoţňuje úroveň vědeckého poznání ve vyspělých zdravotnických systémech tyto nemocné léčit a signifikantně jim prodlouţit ţivot. Navrhované řešení 1. Uplatňovat metodologii EBM a její aplikaci při vývoji diagnosticko-léčebných postupů i u odborných prací v České republice. 2. Zavedení národního programu péče o tyto nemocné, který by obsahoval i screening nemocných s vysokým rizikem rozvoje jaterních metastáz při primárním zhoubném extrahepatickém onemocnění, především u nemocných s KRK, a který by současně umoţnil systematicky shromaţďovat vědecké poznatky podle poţadavků EBM. 3. Celonárodní zavedení pravidla rozhodování výhradně na úrovní multioborového indikačního semináře ve specializovaných centrech, jehoţ účastníci budou: chirurg, klinický a radiační onkolog, gastroenterolog, radiolog, event. anesteziolog a odborník na nukleární medicínu. Realizovat grantové studie zaměřené na zjišťování účinnosti tohoto postupu v praxi. 4. Další grantové aplikace: grantová multicentrická studie zaměřená na zhodnocení přínosu perioperační chemoterapie, grantová multicentrická studie zaměřená na zvýšení počtu nemocných indikovaných k resekční léčbě, další grantové aplikace zaměřené na dílčí problematiku léčby těchto nemocných. 5. Zvýšení mezinárodní spolupráce v této problematice a systematické zpřístupnění jejich výsledků pro všechna specializovaná centra. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 34

13 2.3.2 KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ Při vývoji tohoto KS byl pouţit níţe uvedený systém klasifikace (Adaptováno podle: Sackett, D., Straus SE, Richardson WS et al: Evidence based medicine. Churchill Livingstone, 2000): I II III IV Kvalita vědeckého důkazu doporučení Nejvyšší úroveň evidence a) Primární výstup RCT b) Meta-analýza nejlepších RCT Střední úroveň evidence a) Randomizované studie menšího rozsahu či významu b) Předdefinované sekundární poznatky významných RCT Niţší úroveň evidence a) Prospektivní případové studie se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol b) Následně provedené analýzy významných RTC Neurčená úroveň evidence a) Méně významné nekontrolované příkladové studie b) Všeobecná odborná shoda (konsenzus) i přes neexistující důkazy A B C D Síla doporučení Nejvyšší doporučení na podkladě meta - analýz nejlepších RCT a výsledků RCT s adekvátní velikostí vzorku Střední doporučení na podkladě RCT menšího rozsahu či významu Niţší stupeň doporučení na podkladě prospektivních, retrospektivních a případových studií se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol Velmi nízká aţ neurčená úroveň doporučení na podkladě všeobecné shody (konsenzus) nebo tzv. doporučení expertů Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 34

14 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 501 Chirurgie, 105 Gastroenterologie a hematologie, 402 Klinická onkologie, 403 Radioterapie Ostatní obory: 101 Interní lékařství, 809 Radiodiagnostika, 708 ARO a intenzivní péče, 823 Laboratoř patologie, 815 Laboratoř nukleární medicíny, 407 Pracoviště nukleární medicíny Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Akutní lůţková standardní a intenzivní, ambulantní, následná lůţková paliativní a následná ambulantní. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacienti s karcinomem rekta nebo dalšími primárními nádory, které metastazují do jater a mají prokázané metastázy do jater. Vymezující klinické klasifikace Kódy a názvy výkonů uvedených v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN 10 a Seznamu výkonů. Diagnózy Kód MKN 10 Název MKN 10 Poznámka C787 Sekundární maligní onemocnění jater Metastázy do jater obecně C18* Zhoubný novotvar tlustého střeva Metastázy kolorektálního karcinomu C19* Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení C20* Zhoubný novotvar konečníku - recta C21* Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu C 50* Zhoubný novotvar prsu Metastázy ne-kolorektálního C 64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku karcinomu C2 * C * Zhoubné novotvary trávicího traktu mimo KRK Zhoubný novotvar jinak neurčený */ včetně všech diagnóz, jejichţ kód začíná uvedeným způsobem Negativní klinické vymezení Vyloučení primárního benigního a maligního loţiskového procesu jaterního parenchymu. Jiné vymezující klasifikace TNM klasifikace z hlediska klasifikace primárního nádoru, jedná se vţdy o T4 Nx M1 a stádium IV. Ostatní klinické klasifikace Výkony Jedná se o výkony, které jsou často pouţívány při ošetření metastatického postiţení jater, které jsou citovány v uvedených doporučeních standardu a jejichţ statistiky budou součástí sledování účinnosti léčby. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 34

15 Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Parciální resekce jater nebo ošetření většího poranění jater Resekce pravého nebo levého laloku jater nebo lobektomie jater levo nebo pravostranná Výkon laparoskopický a torakoskopický + resekce jater laparoskopicky Výkon laparoskopický a torakoskopický + destrukce nádoru nebo metastáz laparoskopicky nebo torakoskopicky Výkon laparoskopický a torakoskopický + lokální excize z jater laparoskopicky Výkon laparoskopický a torakoskopický + resekce jater laparoskopicky Poznámka, upřesnění pro účely KS Parciální resekce jater Resekce pravého nebo levého laloku jater Laparoskopická ošetření jater Terapeutická embolizace v cévním řečišti Embolizace větve a. hepatica, nebo v. portae RFA Radiofrekvenční ablace metastáz či primárních nádorů jedno loţisko Viz kap. Odborné pojmy Stereotaktická radiochirurgie Vysoce specializované a cílené jednorázové ozáření malých objemů vysokou dávkou záření. Dávky záření do malého objemu jsou aplikovány lineárními urychlovači nebo gama noţi. HAI, hepatic artery injection Zavedení kanyly do jaterní tepny za účelem aplikace lokoregionální chemoterapie Klíčová slova: jaterní metastáza, resekce jater, chemoterapie, zobrazovací vyšetření, endoskopie. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 34

16 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech, ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek, ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. Hlavní proces, který je předmětem tohoto KS, je vymezen jako část fáze progrese primárního nádoru, a to níţe uvedenými klinickými kritérii. Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Je ukončena základní diagnostika progrese onemocnění, histologické vyšetření je nutné pouze z primárního nádoru, z metastázy v játrech naprosto ojediněle při diagnostických pochybnostech především u non-jmkrk, indikace pouze na základě konsenzu indikačního týmu. 2. Je stanoven výchozí staging tumoru, který je v případě tohoto klinického stavu vţdy IV. 3. Je provedena lokalizace metastatického procesu pouze játra či játra s další lokalizací (např. plíce). 4. Je zhodnocen rozsah metastatického postiţení jater a jeho operabilita. 5. Je stanovena strategie léčby (např. neoadjuvantní léčba, operační výkon, adjuvantní léčba). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Je zhodnocen výsledek léčby úplné chirurgické odstranění (R0 resekce) nebo částečné odstranění (R1 nebo R2) jaterních metastáz, dosaţení kompletní remise (CR), parciální remise (PR), stabilizace choroby (SD) či progrese (PG) a to jak po chirurgické léčbě, tak po chemoterapii či kombinaci obojího. 2. Pacient je bez známek probíhající nekontrolované či nitrobřišní infekce, jsou finálně ošetřeny vzniklé komplikace, vyjma těch, které se běţně ošetřují ambulantně. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 34

17 3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Je vysloveno podezření na DG metastatického postižení jater Indikováno USG, vyšetření nádorových markerů, (CEA, CA 19.9), alternativně CT, MR, PET, endoskopie GIT, předoperační vyšetření dle interkurentních onemocnění. PL Pacient přijat do KOC, v rámci multioborového týmu je stanoveno KOC stádium nádoru (vždy IV), je provedena lokalizace metastatického procesu pouze játra či játra s další lokalizací (např. plíce), je zhodnocen rozsah metastatického postižení jater a jeho operabilita, je stanovena strategie léčby (např. různé formy neoadjuvantní léčby, operační výkon, adjuvantní léčba). Neresekabilní JMKRK i non - JMKRK Downstaging, různé formy OKO Synchronní JM a extrahepatický nádor DS úspěšný Resekabilní JM DS neúspěšný Jiný proces OKO Lokoregionální chemoterapie ORO RFA nebo jiná ablativní metoda OCH Lokální chirurgická léčba OCH Kombinované výkony Stereotaktická radioterapie OHCH ORO ANO Resekce plic Jsou plicní metastázy resekabilní? NE OCH Alternativní postupy operační OHCH Konzilium hrudního chirurga Jsou metastázy uzlin, mozku a další resekabilní? NE OCH Alternativní postupy neoperační CHA Resekce jater OCH Pooperační péče Konzilium multiobor. týmem ANO Při plánované velké jaterní resekce je ev. indikována CT volumetrie, event. provedení funkčních jaterních testů (ICG apod.) a CTAG RFA nebo jiná ablativní metoda, kombinované výkony, alternativní zavedení portkatetru do a.hepatica k lokoregionální chemoterapii OKO Paliativní chemoterapie Adjuvantní chemoterapie OKO Opětovné stanovaní stagingu a gradingu OKO Folow Up Legenda: Start/konec Rozhodování Stav Akce Spojnice - proces Spojnice role (odpovědnost v procesu) BUĎ A NEBO Role Dispenzarizace Předání do následné péče MOT Role - zkratky PL Praktický lékař KOC Komplexní onkologické centrum OKO Oddělení klinické onkologie ORO Oddělení radiační onkologie OCH Oddělení chirurgie CHA Chirurgická ambulance OHCH Oddělení hrudní chirurgie MOT Multioborový tým Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 34

18 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŢADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Přednemocniční péče spočívá v provedení diagnostiky a předoperačního vyšetření v rámci zdravotnických zařízení, která jsou k tomuto účelu náleţitě vybavena. Všechny úkony přednemocniční péče by měl zajistit praktický lékař s plnou specializační způsobilostí (kategorie L3) NEMOCNIČNÍ PÉČE Péči o pacienty se sekundárním zhoubným onemocněním jater by mělo poskytovat zdravotnické zařízení svým rozsahem a specializací srovnatelné s fakultní nebo velkou nemocnicí bývalého krajského typu, specializující se na jaterní chirurgii. Zdravotnické zařízení musí být schopno řešit všechny vzniklé komplikace léčby, zajišťovat dispenzární kontroly, provádět pravidelný audit a prezentovat výsledky NÁSLEDNÁ PÉČE Následnou péči o pacienty se sekundárním zhoubným onemocněním jater by měla poskytovat onkologická ambulantní nebo lůţková oddělení v rámci KOC s aplikací adjuvantní léčby. Dispenzář ustanovený multioborovým týmem v rámci ambulancí chirurgie, onkologie nebo gastroenterologie. V současné době je většina pacientů dispenzarizována na chirurgických pracovištích (viz výsledek výše zmíněné národní dotazníkové akce). Kvalifikované pracoviště léčby bolesti. 4.2 TECHNICKÉ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Technické poţadavky musí odpovídat moţnosti provést následující vyšetření: zobrazovací vyšetření US, CT (MR), angiografie, CTAG, CT volumetrie v indikovaných případech, PET/CT, endoskopie v rámci gastroenterologie, laboratorní vyšetření včetně genetického vyšetření, předoperační vyšetření NEMOCNIČNÍ PÉČE Technické poţadavky na zdravotnické zařízení musí odpovídat moţnosti provádět operační výkony na játrech včetně perioperační péče anesteziologem, intenzivistou a moţnosti ošetřit pooperační komplikace. Technické poţadavky jsou specifikovány u následujících pracovišť zdravotnického zařízení: Klinická pracoviště chirurgické pracoviště operační sál se standardním vybavením včetně digitálního C-ramena, RFA, intraoperační US, harmonický skalpel, fakultativně CUSA nebo jiný přístroj pouţitelný k jaterní transekci, ARO vybavená lůţka typu podle Vyhlášky č. 134/98 Sb., v platném znění [4], oborová JIP vybavená lůţka podle Vyhlášky č. 134/98 Sb., v platném znění [4], Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 34

19 gastroenterologické pracoviště umoţňující provést urgentní endoskopické vyšetření GIT a ţlučových cest, onkologické pracoviště umoţňující aplikovat chemoterapii a biologickou léčbu, radioterapeutické oddělení zajišťující ošetření základního nádoru, ev. schopné provést stereotaktickou radiační terapii. Pracoviště komplementu RTG pracoviště umoţňující provést urgentně abdominální US/CEUS, kontrastní CT (event. MR), angiografické a CT angiografické vyšetření, miniinvazivní intervenční výkon pod kontrolou zobrazovacích vyšetření (embolizace, perkutánní punkce atd.), laboratoř biochemická, virologická, genetická, transfuzní sluţba NÁSLEDNÁ PÉČE onkologické pracoviště umoţňující podávání neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapii, biologickou léčbu, dispenzární pracoviště v rámci chirurgie, gastroenterologie nebo onkologie, pracoviště léčby bolesti. 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE praktický lékař s plnou specializační způsobilostí (kategorie L3) zajišťuje předoperační vyšetření s moţností provedení specializovaných vyšetření dle potřeby (diabetolog, pneumolog, kardiolog a další), rentgenolog se specializovanou způsobilostí, gastroenterolog se specializovanou způsobilostí a certifikátem k provádění endoskopických vyšetření GIT, onkolog se specializovanou způsobilostí, klinický či radiační onkolog se specializovanou způsobilostí, chirurg se specializovanou způsobilostí specializovaný na HPB chirurgii, event. absolvent nadstavbového certifikovaného kurzu z HPB chirurgie NEMOCNIČNÍ PÉČE chirurg se specializovanou způsobilostí specializovaný na HPB chirurgii, event. absolvent nadstavbového certifikovaného kurzu z HPB chirurgie, klinický a radiační onkolog se specializovanou způsobilostí, gastroenterolog se specializovanou způsobilostí a certifikátem k provádění endoskopických vyšetření GIT, anesteziolog se specializovanou způsobilostí a se zkušeností s velkou břišní operativou, vhodné absolvovat krátkodobou stáţ na kardiochirurgii (zvládnutí velkých hemodynamických změn), rentgenolog se specializovanou způsobilostí a specializovaný na HPB oblast včetně perkutánních intervencí, lékař se specializací na intenzivní medicínu (anesteziolog, chirurg), další lékaři dle potřeby v rámci konziliární sluţby, Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 34

20 nelékařské profese dle legislativy všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, niţší zdravotnický personál NÁSLEDNÁ PÉČE chirurg se specializovanou způsobilostí a specializovaný na HPB chirurgii, event. absolvent nadstavbového certifikovaného kurzu z HPB chirurgie, klinický a radiační onkolog se specializovanou způsobilostí, rentgenolog se specializovanou způsobilostí specializovaný na HPB oblast včetně perkutánních intervencí zavádění portkatetrů, specialista pro léčbu bolesti. Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení Klasifikace 1. Operační řešení zajišťuje zdravotnické zařízení fakultního nebo krajského typu se specializací na jaterní chirurgii s minimem 20 provedených jaterních resekcí ročně. 2. Vybavení operačního sálu umoţňuje provádět resekci jater a další onkochirurgické výkony (např. RFA) harmonický skalpel, intraoperační ultrasonograf s Dopplerem a sonda k vyšetření jater, C-rameno k digitální intraoperační cholangiografii, angiografii, přístroj k radiofrekvenční ablaci, vybavení anesteziologa umoţňující invazivní monitoraci pacienta a podávání velkých objemů náhradních roztoků. 3. O pacienta pečují lékaři s dostatečnou postgraduální přípravou, erudicí, zkušeností a výsledky. Chirurg s atestací z chirurgie, specializovaný na HPB chirurgii, event. absolvent nadstavbového certifikovaného kurzu z HPB chirurgie. Dostatečná erudice v rámci pracoviště, které provádí alespoň 20 jaterních resekcí za rok. Klinický a radiační onkolog s atestací či se specializovanou způsobilostí. Gastroenterolog s atestací a certifikátem k provádění endoskopických vyšetření GIT. Atestovaní odborníci pro anestézii, intenzivní medicínu, radiologii, fyzioterapii, ošetřovatelství a další. 4. Pacient je léčen na onkologickém pracovišti umoţňujícím aplikovat chemoterapii a biologickou léčbu. 5. Je k dispozici RTG pracoviště vybavené přístroji pro zobrazovací vyšetření a schopné provádět invazivní výkony. 6. Je k dispozici laboratorní komplement umoţňující provádět kromě běţných laboratorních vyšetření také vyšetření nádorových markerů a vyšetření imunologická, bakteriologická a virologická. 7. Je k dispozici transfuzní sluţba. IV/D IV/D IV/D IV/D IV/D IV/D IV/D Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 34