Vědecký výbor veterinární

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký výbor veterinární"

Transkript

1 Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití MOŽNOSTI DETEKCE POSTVAKCINAČNÍCH PROTILÁTEK PROTI VIRU AVIÁRNÍ INFLUENZY Z MASA JATEČNĚ ZPRACOVANÉ HRABAVÉ A VODNÍ DRŮBEŽE Garant studie : Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Spoluautoři studie: Mgr. Kateřina Rosenbergová Prof. MVDr.Zdeněk Pospíšil, DrSc ŘÍJEN 2007 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, Brno tel.: / fax , URL: Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Hudcova 70, , Brno Tel / fax , URL:

2 1. Úvod Materiál a metodika Použitá zvířata Kuřata Kachny Husy Odběr vzorků Séra Masové šťávy Stanovení protilátek ELISA Hemaglitinačně inhibiční test Výsledky Sérologické vyšetření Kuřata Kachny Husy Vyhodnocení senzitivity a specifity použitých testů Kuřata Kachny Husy Diskuse Závěr Souhrn... 16

3 1. ÚVOD Od roku 2006, kdy se v Evropě objevil vysokopatogenní virus aviární influenzy H5N1 byla v některých státech Evropské unie povolena vakcinace drůbeže, která se v jihovýchodní Asii provádí v daleko větším měřítku. Ochranná opatření proti zavlečení nákazy a zajištění bezpečnosti potravin nedovolojí dovoz vakcinované drůbeže do Evropské unie, potažmo na území České republiky. Detekce protilátek v séru drůbeže není problém, avšak vzhledem k tomu, že poražená drůbež je vykrvena, nelze sledovat protilátky v séru. Jedna z tělních tekutin, které lze získat z poražené drůbeže je masová šťáva. Průkaz protilátek v drůbeží masové šťávě nebyl zatím nikde publikován, ale jsou známé práce o průkazu protilátek proti salmonelám v masové šťávě z vepřového masa. Některé z těchto prací uvádějí, že hladina specifických protilátek je asi 10x nižší, než v krevním séru. V současné době se k průkazu protilátek proti influenze drůbeže v krevním séru standardně používá imunodifuzní test (IDT), který reaguje s protilátkami proti nukleoproteinu a matrixovému proteinu všech influenzových virů typu A. Pomocí IDT však nelze zjistit s jakým subtypem přišla drůbež do kontaktu, přičemž subtypů je v současné době 16 a za nebezpečné jsou považovány pouze varianty virů influenzy suptypů H5 a H7. Protilátky proti hemaglutininu H5 jsou v sérech infikované nebo vakcinované drůbeže zjistitelné hemaglutinačně inhibičním testem, který je subtypově specifický a nově také metodou ELISA. Naše práce byla zaměřena na možnost detekce postvakcinačních protilátek v masové šťávě z kuřat, kachen a hus a na porovnání senzitivity a specificity metod HIT a ELISA u jednotlivých druhů.

4 2. MATERIÁL A METODIKA 2.1. Použitá zvířata Pokusná zvířata byla držena v akreditovaných experimentálních stájích Ústavu infekčních chorob a epizootologie na základě schváleného projektu pokusu Kuřata Byla použita 1 denní brojleří kuřata ROSS 308 z líhně ABRO Zdražílek, Hrušovany nad Jevišovkou, která byla krmena do 8. dne krmnou směsí BR I a potom až do porážky krmnou směsí BR II. Počty zvířat ve skupinách, doby vakcinace, revakcinace a porážky jsou v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Počty kuřat ve skupinách, vakcinace, revakcinace a porážka Skupiny Počet Vakcinace Revakcinace Porážka Kontrolní Vakcinované Revakcinované Kachny Byla použita 1 denní bílá brojlerová kachňata kachny pekingské z líhní Rybářství Hodonín, která byla do 10 dne krmena granulovanou směsí pro výkrm kachen I a potom až do porážky krmnou směsí pro výkrm kachen II. Počty zvířat ve skupinách, doby vakcinace, revakcinace a porážky jsou v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Počty kachen ve skupinách, vakcinace, revakcinace a porážka Skupiny Počet Vakcinace Revakcinace Porážka Kontrolní Vakcinované Revakcinované Husy Byla použita 10 denní housata husy landeské z líhní Rybářství Hodonín, která byly krmena od 10 dne až do porážky granulovanou krmnou směsí pro výkrm kachen II. Počty zvířat ve skupinách, doby vakcinace, revakcinace a porážky jsou v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Počty hus ve skupinách, vakcinace, revakcinace a porážka Skupiny Počet Vakcinace Revakcinace Porážka Kontrolní Vakcinované Revakcinované

5 Vakcinace byla provedena komerční vakcínou Gallimune Flu H5N9 f. Merial, Italy, obsahující virus influenzy H5N9 v dávce 0,3 ml do stehenního svalu. Použití vakcíny proti aviární influenze u experimentální drůbeže bylo na základě povolení ředitele Ústavu státní kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv povoleno ústředním ředitelem Státní veterinární správy České republiky Odběr vzorků Séra Po omráčení drůbeže bylo provedeno vykrvení, krev byla zachycena na získání séra. Získané sérum bylo uloženo až do vyšetření při -20ºC Masové šťávy Z každého brojlera byla odebrána část prsní a stehenní svaloviny. Z kachen bylo pro měření množství uvolněné masové šťávy odebíráno 100g (+- 2g) prsní a stehenní (včetně lýtkové svaloviny) a pro odběr orgánové šťávy také celá játra. Z hus byla, pro malou hmotnost housat, odebrána veškerá svalovina stehna a lýtka. Masové šťávy ze svaloviny stehna a lýtka jsou pro zjednodušení dále označovány jako šťávy stehenní. Svalovina byla po dobu 4-6 hodin chlazena při 4ºC a poté byla zamražena na -20ºC. Svalovina byla pro uvolnění masové šťávy uložena přes noc při 4ºC. Uvolněná masová šťáva byla zachycena a až do vyšetření uložena při -20ºC Stanovení protilátek ELISA Pro metodu ELISA byl dle firemního návodu použit kit H5 AIV Ab ELISA, f. Animal Genetics, Inc., Korea (viz Test pracuje na principu kompetitivní ELISA. Postup byl dle firemního návodu a každé sérum bylo aplikováno do dvou jamek Hemaglitinačně inhibiční test HIT byl proveden v U destičkách dle metodiky O.I.E, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2004, Chapter Avian influenza B, 3b, (http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/a_00037.htm). Použité byli živé viry H5N1 A/Chicken/Scotland/59 (Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav, Praha) a A/Cygnus olor/brno/06 (vlastní izolát z pozitivního vzorku uhynulé labutě, získaného z Národní referenční laboratoře pro newcastleskou chorobu a aviární influenzu, Státní veterinární ústav, Praha) Všechny práce s živými viry byly prováděny v Laboratořích nebezpečných nákaz Ústavu infekčních chorob a epizootologie, VFU Brno (stupeň zabezpečení BSL 3), kde je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost povoleno nakládání s vysoce rizikovými agens - viry influenzy drůbeže. Ke stanovení senzitivity, specifity a vypovídajících hodnot pozitivního a negativního výsledku byl použit freewarový program Win Episcope 2 (http://www.clive.ed.ac.uk/clivecatalogueitem.asp?id=b6bc9009-c10f-4393-a22d- 48F436516AC4)

6 3. VÝSLEDKY 3.1. Sérologické vyšetření Kuřata Výsledky metodami ELISA i HIT byly negativní u všech kontrolních vzorků sér i masových šťáv z nevakcinovaných kuřat a pozitivní ve všech vzorcích sér vakcinovaných i revakcinovaných kuřat. Negativní byl nález u vzorků masových šťáv z prsní svaloviny kuřat s nízkými hladinami sérových protilátek (skupina pouze 1x vakcinovaná). Vzorky masové šťávy ze stehenní svaloviny vakcinovaných kuřat byly jak pozitivní, tak negativní, přičemž metoda HIT měla větší záchytnost. U kuřat s vysokými hladinami sérových postvakcinačních protilátek (revakcinovaná kuřata) nebyly 100% pozitivní nálezy v masových šťávách z prsní svaloviny, vyšší záchytnost ale měla metoda ELISA, která měla také 100% záchytnost u vzorků ze stehenní svaloviny (tab. č. 4). Tab. č. 4 Výsledky u kuřat získané metodami ELISA a HIT Sérum Šťáva z prsní svaloviny Šťáva ze stehenní sval. ELISA HIT ELISA HIT ELISA HIT Kontrola č Kontrola č Kontrola č Kontrola č Kontrola č Kontrola č Vakcinavané č.1 + 1: Vakcinavané č.2 + 1: Vakcinavané č.3 + 1: :32 Vakcinavané č.4 + 1: Vakcinavané č.5 + 1: Vakcinavané č.6 + 1: :64 Vakcinavané č.7 + 1: :32 Revakcinovane č.1 + 1: :64 Revakcinovane č.2 + 1: Revakcinovane č.3 + 1: :32 + 1:128 Revakcinovane č.4 + 1:256-1:16 + 1:32 Revakcinovane č.5 + 1: :32 Revakcinovane č.6 + 1: :16 Revakcinovane č.7 + 1: Zvýrazněná čísla ukazují nesrovnalosti mezi výsledky ELISA a HIT Porovnáním výsledků metod ELISA a HIT ukazuje, že pozitivní nálezy jednou metodou ne vždy korelují s pozitivitou výsledků druhou metodou (viz tabulka č. 4).

7 Kachny V průběhu experimentu uhynula čtyři kachňata, dvě ve skupině kontrolní a dvě ve skupině 1x vakcinované. Při porovnání výsledků HIT s použitím aktuálního viru aviární influenzy H5 A/Cygnus olor/brno/06 a staršího viru A/Chicken/ Scotland/59 dal lepší výsledky starší virus (tab. č.5), a proto byl použit pro další hodnocení. Protilátky sledované metodou HIT byly negativní u všech kontrolních vzorků z nevakcinovaných kachen. Protilátky však nebyly zachyceny jak v žádných vzorcích z masových šťáv u jednou vakcinovaných kachen, tak z žádných vzorků masových šťáv z prsní svaloviny revakcinovaných kachen. Metodou ELISA byly u kontrolní skupiny v masové šťávě ze svaloviny z prsou (1x) a z nohou (2x) nalezeny rozdílné výsledky, kdy v jedné jamce byl výsledek pozitivní a v druhé jamce negativní. Tyto rozdíly byly dány mírným překročením či naopak chybělo velmi málo k označení za pozitivní. Po opakovaném testování vzorků byl vzorek masové šťávy z prsní svaloviny pozitivní a oba vzorky z masové šťávy z nožní svaloviny negativní. U kachňat s vysokými sérovými hladinami postvakcinačních protilátek (revakcinovaná kuřata) byly pozitivní nálezy z obou masových šťáv, přičemž 100% byly ve vzorcích ze stehenní svaloviny (tab. č. 6). Tabulka č. 5 Porovnání výsledků HIT s aktuálním a starším virem aviární influenzy H5 Vzorek Masová šťáva Sérum Prsní svalovina Stehenní svalovina A/Cygnus A/Chicken/ A/Cygnus A/Chicken/ A/Cygnus A/Chicken/ olor/brno/06 Scotland/59 olor/brno/06 Scotland/59 olor/brno/06 Scotland/59 K č K č K č K č K č K č K č K č V č.1 0 1: V č V č.3 0 1: V č V č.5 0 1: V č.6 0 1: V č.7 0 1: V č.8 0 1: R č.1 1:32 1: :4 R č.2 1:16 1: :4 0 R č.3 1:4 1: R č.4 0 1: :8 R č.5 0 1: R č.6 1:32 1: :32 R č.7 1:16 1:64 1: R č.8 1:32 1: R č.9 1:8 1: R č : :16

8 Tab. č. 6 Výsledky u kachen získané metodami ELISA a HIT Sérum Šťáva z prsní svaloviny Šťáva ze stehenní sval ELISA HIT Množství masové šťávy ze 100 g svaloviny (ml) ELISA HIT Množství masové šťávy ze 100 g svaloviny (ml ELISA HIT K č , ,9 +- (-) - K č ,5 - - NT - - K č , ,5 +- (-) - K č , ,0 - - K č , ,2 - - K č , ,5 - - K č ,1 +- (+) - 2,9 - - K č , ,9 - - Průměrné množství masové šťávy ze 100 g svaloviny 6,3 4,1 V č.1 + 1:16 6, ,9 - - V č , ,0 - - V č.3 + 1:4 7, ,1 - - V č , ,0 - - V č.5 + 1:16 4, ,9 +- (+) - V č.6 + 1:8 4, ,1 - - V č.7 + 1:8 6, ,0 - - V č.8 + 1:4 6, ,0 + - Průměrné množství masové šťávy ze 100 g svaloviny 6,3 6,0 R č.1 + 1:512 3, ,8 + 1:4 R č.2 + 1:64 3, ,4 + - R č.3 + 1:16 13, ,3 + - R č.4 + 1:128 8, ,7 + 1:8 R č.5 + 1:128 3, ,3 + - R č.6 + 1:256 9,5 - - NT + 1:32 R č.7 + 1:64 10, ,9 + - R č.8 + 1:64 7,6 + - NT + - R č.9 + 1:64 2, ,5 + - R č :128 6, ,8 + 1:16 Průměrné množství masové šťávy ze 100 g svaloviny 7,6 4,7 Čísla v závorkách jsou výsledky druhého vyšetření Zvýrazněná políčka ukazují nesrovnalosti mezi výsledky ELISA a HIT Tkáňová šťáva z jater měla při použití ELISA testu pozitivní výsledky ve všech třech skupinách, pro HIT byla pro silnou hemolýzu nepoužitelná.

9 Husy V průběhu experimentu nejdříve uhynulo jedno house, posléze byla z důvodů zaostávání v růstu a slabosti poražena čtyři housata. Po úhynu dalších čtyř růstově zaostávajících housat byla provedena jejich pitva a histologické vyšetření na Ústavu patologické morfologie naší fakulty. Na základě potvrzené aspergilózy byla provedena předčasná porážka zbývajících housat. Prsní svalovina byla minimálně vyvinuta a proto nebyla použita k získání masové šťávy. Při porovnání výsledků HIT s použitím aktuálního viru aviární influenzy H5 A/Cygnus olor/brno/06 a staršího viru A/Chicken/ Scotland/59 dal, podobně jako u kachen, lepší výsledky starší virus (tab. č.7), a proto byl použit pro další hodnocení. Protilátky sledované metodou HIT byly negativní u vzorků sér i masových šťáv z nevakcinovaných kachen. Protilátky však nebyly zachyceny ani v žádných vzorcích masových šťáv u jednou vakcinovaných hus. Metodou ELISA byly v masové šťávě kontrolní nevakcinované skupiny nalezeny tři falešně pozitivní výsledky. U revakcinovaných housat byly pozitivní nálezy z masových šťáv jak metodou HIT, tak ELISA, přičemž ELISA měla větší záchytnost (tab. č. 8). Vzorek Tabulka č. 7 Porovnání výsledků HIT s aktuálním a starším virem aviární influenzy H5 u hus Sérum Masová šťáva ze stehenní svalovina A/Cygnus A/Chicken/ A/Cygnus olor/brno/06 Scotland/59 olor/brno/06 A/Chicken/ Scotland/59 K č Netestováno 0 K č K č K č K č K č K č :4 0 K č V č.1 0 1:4 0 0 V č.2 1:64 1:64 1:4 0 V č.3 1:4 1:16 1:4 0 V č.4 0 1:8 1:4 0 V č.5 1:4 1: V č.6 0 1:8 0 0 V č.7 1:8 1: V č.8 1:8 1: V č. 9 1:4 1: R č.1 0 1:8 0 1:4 R č.2 1:8 1:64 1:4 1:16 R č.3 1:8 1:32 1:4 1:16 R č.4 1:32 1:64 1:32 1:128 R č R č.6 1:4 1:32 0 1:64

10 Tab. č. 8 Výsledky u hus získané metodami ELISA a HIT Sérum Šťáva ze stehenní sval. ELISA HIT ELISA HIT K č K č K č K č K č K č K č V č.1 + 1:4 - - V č.2 + 1: V č.3 + 1: V č.4 + 1:8 + - V č.5 + 1: V č.6 + 1:8 - - V č.7 + 1: V č.8 + 1: V č.9 + 1: R č.1 + 1:8 - - R č.2 + 1:64 + 1:16 R č.3 + 1:32 + 1:16 R č.4 + 1:64 + 1:128 R č R č.6 + 1:32 + 1:64 Zvýrazněná políčka ukazují nesrovnalosti mezi výsledky ELISA a HIT 3.2. Vyhodnocení senzitivity a specifity použitých testů Pro stanovení senzitivity, specificity a další vlastnosti obou testů v programu WinEpiscope jsme při zadávání údajů do sloupce Disease No zadali nevakcinovaná zvířata a všechna vakcinovaná i revakcinovaná zvířata jsme zařadili do sloupce Diseas Yes Kuřata V masové šťávě z prsní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 21% resp. 14% a specificita obou testů je 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u obou testů 100% a negativního výsledku je 35% resp. 33% (obrázek č. 1). V masové šťávě ze stehenní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 64% resp. 57% a specificita obou testů je 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u obou testů 100% a negativního výsledku 54%, resp. 50% (obrázek č. 2).

11 Obrázek č. 1 Stanovení validity testů ELISA (#1)a HIT (#2) při vyšetřování masové šťávy z prsní svaloviny kuřat Obrázek č. 2 Stanovení validity testů ELISA (#3)a HIT (#4) při vyšetřování masové šťávy ze stehenní svaloviny kuřat Kachny V masové šťávě z prsní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 39% resp. 0% a specificita 87% resp 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u ELISA metody a HIT 87% resp. 100% a negativního výsledku je 39% u ELISA, u metody HIT ho nebylo možné stanovit (obrázek č. 3).

12 V masové šťávě ze stehenní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 67% resp. 22% a specificita obou testů je 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je u obou testů 100% a negativního výsledku 57%, resp. 36% (obrázek č.4) Obrázek č. 3 Stanovení validity testů ELISA (#5)a HIT (#6) při vyšetřování masové šťávy z prsní svaloviny kachen Obrázek č. 4 Stanovení validity testů ELISA (#7)a HIT (#8) při vyšetřování masové šťávy ze stehenní svaloviny kachen

13 Husy V masové šťávě ze stehenní svaloviny je senzitivita ELISA metody a HIT 80% resp. 27% a specificita je 57% resp. 100%. Vypovídající hodnota pozitivního výsledku je 80% resp. 100% a negativního výsledku 57%, resp. 39% (obrázek č5). Obrázek č. 5 Stanovení validity testů ELISA (#9)a HIT (#10) při vyšetřování masové šťávy ze stehenní svaloviny hus

14 4. DISKUSE Výsledky ukázaly rozdíly v senzitivitě HIT a ELISA testu. Rozdílnost výsledků mezi ELISA testem a metodou HIT při detekci protilátek v masových šťávách může být způsoben mnoha vlivy. Jedny z hlavních vlivů jsou hemaglutininy použité v uvedených testech a v jejich slabé reaktivitě s nízkými hladinami protilátek proti hemaglutininu použitému ve vakcíně nebo v interferenci mezi neuraminidázou a hemaglutininem. Při zjišťování vhodnějšího viru k HIT jsme porovnali dva kmeny viru s hemaglutininem H5. Protože vakcinační virus obsahoval virus s neuraminidázou N9 (H5N9), použili jsme k odstranění interference, způsobené protilátkami proti stejné neuraminidáze a hemaglutininu v HIT viry H5N1. A to jak aktuální terénní kmen z roku 2006, tak referenční kmene WHO euroasijské linie z roku Použitý ELISA test obsahuje pouze hemaglutinin z blíže nespecifikovaného viru euroasijské linie H5N1 ze současné panzootie. Vliv různých použitých hemaglutininů na HIT jasně ukázalo srovnání aktuálního kmene viru aviární influenzy izolovaného v roce 2006 z uhynulé labutě a staršího sbírkového kmene. Je zajímavé, že byly nalézány vyšší postvakcinační titry se starším sbírkovým kmenem. Nízká reaktivita postvakcinačních protilátek s aktuálním kmenem aviární influenzy však nastoluje otázku - jaký bude protektivní efekt imunizace touto vakcínou? Výsledky ELISA a HIT testů jsou shodné a vysoce senzitivní i specifické při detekci sérových hladin postvakcinačních protilátek u kuřat s různě vysokou hladinou sérových protilátek. Podobné výsledky dosáhl ELISA test u kachen i hus. Jeden negativní výsledek oběma testy u séra vakcinované kachny je možné vysvětlit malou reakcí jejího imunitního systému. HIT se u vodní drůbeže ukázal jen o něco méně senzitivní, když pozitivně neoznačil jedno kachní. Získání masové šťávy ukázalo v našem experimentu na kachnách značnou variabilitu v jejím uvolňování po jednoduchém zamražení a rozmražení. Příčina bude pravděpodobně v rozdílných fyzikálních vlastnostech svaloviny jednotlivých kusů. Při stanovení protilátek v masové šťávě získané z rozmraženého masa nejsou výsledky obou testů tak jednoznačné. Výrazný rozdíl je i v detekci obsahu protilátek v masové šťávě z prsní a stehenní svaloviny získané ze stejných zvířat a jak z kuřat, tak z kachen i hus. Naše hypotéza je taková, že stehenní svalovina je více zatěžována oproti svalovině prsní a je tedy i lépe prokrvena. Proto v ní po vykrvení může zůstat více zbytkové krve, což může následně zvýšit množství protilátek v uvolněné masové šťávě. Nízká senzitivita ELISA testu při detekci protilátek v masové šťávě u jedenkráte vakcinovaných kachen může být způsobena také nízkými hladinami cirkulujících protilátek, protože kachny na vakcinaci neodpovídají tak dobře, jako např. kur domácí. K detekci protilátek pouze v masové šťávě nevakcinované vodní drůbeže nemáme vysvětlení. Můžeme pouze teoretizovat o látkách uvolňovaných do masové šťávy vodní drůbeže, které nejsou u kuřat, a které mohou svými fyzikálními vlastnostmi inhibovat navazování protilátek na vázaný antigen. V případě kompetetivní ELISA, jako je tato, může nedostatečné navázání konjugované protilátky způsobit falešně pozitivní výsledek. Přesto mají ELISA testy oproti HIT výhodu v menších mezilaboratorních rozdílech a pro hromadné testování je metoda ELISA vhodnější, zvláště pokud se mají srovnávat výsledky více laboratoří.

15 5. ZÁVĚR Postvakcinační protilátky proti viru H5 lze spolehlivě detekovat v sérech vakcinovaných kuřecích, kachních i husích brojlerů použitím jak ELISA testu, tak HIT, který má však o něco menší senzitivitou. Pro monitoring protilátek se podle výsledků jako nejvhodnější u všech testovaných druhů drůbeže ukazuje masová šťáva ze stehenní svaloviny. Naopak vůbec nevyhovuje orgánová šťáva z jater. Výsledky jsou však závislé na koncentraci cirkulujících protilátek a proto může mít drůbež s nižšími titry negativní nálezy v masové šťávě. Senzitivita ELISA testu při použití stehenních masových šťáv z kachních a kuřecích brojlerů dosahuje pouze 66% resp. 64%. Z toho vyplývá, že skoro každý druhý vakcinovaný kus bude označen jako falešně negativní, tedy nevakcinovaný. Pozitivní výsledky ale mají velmi vysokou vypovídající hodnotu (predictive value +) - 100%. Senzitivita ELISA testu při detekci postvakcinačních protilátek ze stehenních masových šťáv z hus je vyšší a dosahuje 80%, ale nízká specificita testu 57% (skoro každý druhý nevakcinovaný může být označen jako falešně pozitivní, tedy vakcinovaný) znehodnocuje vypovídající hodnotu pozitivního výsledku na pouhých 80%.

16 6. SOUHRN V experimentu byla prováděn pokus o detekci postvakcinačních protilátek po vakcinaci vakcínou s virem H5N9 v masových šťávách prsní a nožní svaloviny kuřecích, kachních a husích brojlerů metodami ELISA H5 AIV Ab testu a HIT s viry H5N1 A/Chicken/Scotland/59 a A/Cygnus olor/brno/06. Pro srovnání bylo také prováděno vyšetření sér experimentálních zvířat. K sérologickému testování HIT nebyl vhodný virus H5N1 z roku 2006, lepší výsledky vykazoval referenční virus WHO z roku Získání masové šťávy ze 100 g kachní svaloviny ukázalo značnou variabilitu v jejím uvolňování po jednoduchém zamražení a rozmražení. Pro monitoring protilátek se podle výsledků jako nejvhodnější u všech testovaných druhů drůbeže ukazuje masová šťáva ze stehenní svaloviny. Senzitivita ELISA testu a HIT při použití stehenních masových šťáv z kachních brojlerů byla 66% resp. 22%, u kuřecích brojlerů 64% resp. 57% a u husích stehenních masových šťáv dosahuje 80% resp. 26%. Specificita byla u kuřecích a kachních masových šťáv 100%, kdežto u husích pouze 57%. 7. SUMMARY The aim of our experiment was attempt to detection of postvaccination antibodies in drippings from breast and leg muscle of chicken, duck and goose broilers after H5N9 avian influenza vaccination. To comparison the blood sera from the same experimental animals were tested too. Antibody response was analyzed using ELISA for H5 AIV antigen and haemagglutination inhibition test (HIT) with H5N1 A/Chicken/Scotland/59 and A/Cygnus olor/brno/06 avian influenza viruses. In HIT the avian influenza virus H5N1 from year 2006 wasn't available, better results yield referential virus WHO from year Obtaining the dripping from 100g of duck muscle showed considerable variability in its loosening after simple freezing and refreezing. The dripping from leg muscle is the optimal to the monitoring of antibodies by all tested animals. Sensitivity of ELISA and HIT was 66% and 22% in duck leg muscle drippings, 64% and 57% in chicken leg muscle drippings and 80% and 26% in goose leg muscle drippings. Specifity was 100% in chicken and duck drippings, but only 57% in goose drippings.

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Praktické využití serologických metod

Praktické využití serologických metod Praktické využití serologických metod Daniel Sperling 21.3. 2014 Hotel Myslivna, Brno Využití sérologie v diagnostice infekčních onemocnění prasat sérologie je vědecká disciplína zaměřená na detekci protilátek

Více

PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ. Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3

PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ. Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3 PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3 Ústav klinické mikrobiologie 1, Ústav klinické biochemie a diagnostiky 3, Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění AVIÁRNÍ INFLUENZA Vysoce patogenní chřipka ptáků Původce onemocnění Virus čeledi orthomyxoviridae, rodu influenzarius A,B V současné době jsou vysocepatogenní izoláty (HPAI)většinou typu A subtypu H5N1

Více

CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ

CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ CHŘIPKA KONÍ JE HROZBOU NA POKRAČOVÁNÍ Na naší polokouli chřipka zpravidla koně nezabíjí: zabíjí události. Rychlost šíření a síla chřipkové vlny závisí na: množství nenavakcinovaných koní frekvenci přesunů

Více

Funkční vzorek. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1. Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1. MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1. Mgr.

Funkční vzorek. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1. Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1. MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1. Mgr. Funkční vzorek 4057/2015 AEROSOLOVÁ VAKCINACE DRŮBEŽE TRIVALENTNÍ SALMONELOVOU VAKCÍNOU Autoři doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. 1 Mgr. Marta Matulová, Ph.D. 1 MVDr. Marcela Faldynová, Ph.D. 1 Mgr. Alena

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu

STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu Název inovace STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu V1MA2 Hygiena produkce masa II. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Název projektu Inovace výuky

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Příušnice strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Radomíra Limberková F.Sedláček, J.Poustková, O.Hégrová, M.G.Schreinerová, J.Trmal VIII. Hradecké vakcinologické dny 4. - 6.10.2012

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře

Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře Pospíšil Z., Lány P., Zendulková D., Rosenbergová K. Ústav infekčních chorob a epizootologie Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno Původce influenzy Orthomyxoviry

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008 Souhrn Úvod

Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008 Souhrn Úvod Průkaz viru influenzy u vakcinovaných koní v ČR v roce 2008 Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D., Mgr. Kateřina Rosenbergová, Ph.D., Mgr. Vojtěch Baláž* Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, FVL, VFU Brno, *Ústav

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Vědecký výbor veterinární. Zpráva o činnosti Vědeckého výboru veterinárního v roce 2007

Vědecký výbor veterinární. Zpráva o činnosti Vědeckého výboru veterinárního v roce 2007 Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument x Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

BIOLOGIE JELENOVITÝCH

BIOLOGIE JELENOVITÝCH BIOLOGIE JELENOVITÝCH Sborník z celostátního semináøe konaného ve dnech 19. a 20. èervna 2000 v Hranicích.. Asociace farmových chovù jelenovitých ÈR a Výzkumný ústav ivoèišné výroby Praha-Uhøínìves Autoři:

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Vápník a kostní úlomky

Vápník a kostní úlomky Vápník a kostní úlomky Matej Pospiech Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav vegetabilních potravin mpospiech@vfu.cz Školení pracovníků masného průmyslu, Brno 13.10.2015 Současná hodnotící

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Jak zabránit kolonizaci kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Wael Abdelrahman Odborný konzultant pro probiotika u drůbeže Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat Obrázek 1. Campylobacter

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové MÁME ME SE BÁT B T PTAČÍ CHŘIPKY? Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov lové CHŘIPKA Chřipka typy A, B, C Subtyp A 2 povrchové proteiny: HA, NA Hemaglutitin

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Jan Máca ARK FN Ostrava. Chřipka-up to date 2013

Jan Máca ARK FN Ostrava. Chřipka-up to date 2013 Jan Máca ARK FN Ostrava Chřipka-up to date 2013 Obsah chřipkové viry aktuální epidemiologická situace v ČR strategie terapie a prevence dohled a organizace péče CHŘIPKOVÉ VIRY EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE Struktura

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu:

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha Kontrolní cyklus SEKK- Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy Ivana Půtová, Jiří Vencovský Revmatologický ústav, Praha SEKK (RF) Stanovení RF Nefelometrické, turbidimetrické RF screening (ELISA)

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček:

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Diagnostika alergií Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Atopie Potravinová alergie Alergie na pokousání zevními parazity Laboklin Vám nabízí kompletní sadu alergických testů, která

Více

Vakcinace efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti

Vakcinace efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti Vakcinace efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti MVDr. Tomáš Jirásek, MEVET spol. s r.o., Výhradní distributor fy MERIAL pro ČR a SR Agenda Vakcinace a vakcína Imunizační (vakcinační) plán Vakcinace

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210 Ministerstvo zemědělství České republiky na základě 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK H. Härtlová 1, P. Hering 2, Z. Vodková 1, B Kmochová 1, P. Slavík 1, R. Rajmon 1 1 ČZU FAPPZ v Praze, 2 Českomoravská společnost chovatelů, Hradišťko

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Národní pandemický plán ČR MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Návrh opatření při pandemii viru chřipky NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN Vypracovali: V. Polanecký, HS hl. m.

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

1 Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno. 2 Ústav biologie rostlin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

1 Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno. 2 Ústav biologie rostlin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno ÚČINEK ZKRMOVÁNÍ BAREVNÉ PŠENICE CITRUS NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA BROJLEROVÝCH KUŘAT EFFECT OF COLOR WHEAT CITRUS FEEDING ON SENSORY CHARACTERISTICS OF BROILER CHICKENS MEAT Ondřej Šťastník 1 Filip

Více

Imunologie krevní skupiny 109.3059

Imunologie krevní skupiny 109.3059 Imunologie krevní skupiny 109.3059 Strana 1 z 22 SIMULAČNÍ SOUPRAVA PRO AB0 & Rh TYPIZACI KRVE Strana 2 z 22 SOMERSET educational (Pty) LTD SIMULOVANÉ SOUPRAVY PRO STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 a Rh FAKTORU

Více

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU PTAČÍCH ŽIVÝCH A INAKTIVOVANÝCH VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH VAKCÍN OBSAH

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU PTAČÍCH ŽIVÝCH A INAKTIVOVANÝCH VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH VAKCÍN OBSAH SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU PTAČÍCH ŽIVÝCH A INAKTIVOVANÝCH VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH VAKCÍN DEFINICE I. ŽIVÉ VAKCÍNY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY OBSAH 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY ZKOUŠEK POŽADOVANÉ

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN 2 duben 2005 MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN OBSAH Úvod Progressis a Merial přípravky pro prasata Aktuality a informace Úvod Merial team MERIAL je světovou jedničkou mezi společnostmi zabývajícími se zdravím

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat

Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat Autor

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016

Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016 Přehled vybraných vyšetření u volně žijící zvěře dle Metodiky kontroly zdraví a nařízených vakcinací na rok 2016 Masožravci volně žijící VZTEKLINA kontrola nákazové situace 4 lišky nebo psíci mývalovití

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Detekce papillomavirové infekce před vakcinací Silgardem či Cervarixem u žen v ČR

Detekce papillomavirové infekce před vakcinací Silgardem či Cervarixem u žen v ČR Detekce papillomavirové infekce před vakcinací Silgardem či Cervarixem u žen v ČR Šmahelová J., Hamšíková E., Ludvíková V., Stašíková J., Saláková M., Tachezy R. NRL pro papillomaviry ÚHKT Praha www.papillomavirus.cz

Více

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS Daniel, K. Cymedica s.r.o. Diagnostická činnost a poradenství pro veterinární lékaře i chovatele V chovech prasat a drůbeže

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010 1. Název přípravku Begrivac Souhrn údajů o přípravku Sezóna 2008/2009 Injekční suspenze v předplněných injekčních stříkačkách Vakcína proti chřipce (inaktivovaná,

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR

Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR MVDr. Petr Václavek, Ph.D. Státní veterinární ústav Jihlava Referenční laboratoř pro BVD/MD VETfair, Hradec Králové, seminář ČBS, 12. dubna 2014 Obsah

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více