gel Popis přípravku: bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "gel Popis přípravku: bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní"

Transkript

1 sp.zn. sukls51945/2012, sukls51946/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Akneroxid 5 Akneroxid 10 gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ léčivá látka: 100 g gelu Akneroxid 5 obsahuje: Benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua) 5,00 g 100 g gelu Akneroxid 10 obsahuje: Benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum aqua)10,00 g Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA gel Popis přípravku: bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Akneroxid 5 k lokální léčbě acne vulgaris Akneroxid 10 k lokální léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a zádech. Těžší formy akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu (benzoylis peroxidum). 4.2 Dávkování a způsob podání Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozím omytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat k aplikaci Akneroxidu individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější začít terapii Akneroxidem 5 a teprve po toleranci 5% přípravku přejít na Akneroxid 10. U pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku terapie používat gel pouze 1 krát denně, a to navečer. Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4 10 týdnů. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Riziko senzibilizace je malé a leží pod hranicí 2%. 1/6

2 Tento gel nesmí být používán na porušenou pokožku. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Při terapii gely Akneroxid je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní prostředky. Akneroxid 5/10 má bělicí účinky, a proto nesmí být používán na obočí, na vousy a vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku s barevnými textiliemi. U pacientů se stavy podobnými neurodermatitis, se suchou pokožkou a poruchou tvorby kožního mazu, mohou být přípravky obsahující benzoyl-peroxid používány pouze s pečlivým dohledem. Akneroxid 5/10 nesmí přijít do kontaktu s očima a nesmí být aplikován na sliznice nebo do oblasti koutků úst, nosu nebo očí. Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV paprsky (solária) či slunění. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou známy žádné interakce s ostatními léčivy aplikovanými zevně na kůži, přesto se nedoporučuje současná terapie s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo deskvamativní efekt. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Akneroxid může být během těhotenství a kojení použit pouze po pečlivém zvážení poměru možného rizika a přínosu. Akneroxid nesmí být použit v posledním měsíci těhotenství. Nejsou k dispozici údaje o koncentraci benzoyl-peroxidu v mateřském mléce v případě vnější aplikace během kojení. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem ke způsobu použití lze možnost ovlivnění řízení vozidla a obsluhy strojů vyloučit. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou uváděny dle systémových tříd orgánů MedDRA. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je uváděna následovně: Velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až <1/10); méně časté ( 1/1000 až <1/100); vzácné ( 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Není známo: zarudnutí a pocit napětí kůže v místech aplikace, pálení a silnější vysoušení pokožky. Vzácné: kontaktní alergie. Popis vybraných nežádoucích účinků V některých případech může dojít v prvních dnech léčby k mírnému zarudnutí a k pocitu napětí kůže v místech aplikace. U citlivých osob vzniká na začátku slabé pálení, které však během další terapie normálně mizí. Jestliže však dojde k většímu zarudnutí a pálení v místech aplikace, trvajícímu déle než 5 dní, pacient by měl být vyšetřen lékařem. Pokud tyto 2/6

3 nežádoucí příznaky zmizí, může se v léčbě pokračovat s méně častou aplikací popř. použít méně koncentrovaný přípravek Akneroxid 5. Při dlouhodobějším používání Akneroxidu 10 může dojít i k silnějšímu vysušování pokožky. Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 Webové stránky: 4.9 Předávkování Při předávkování (resp. nadměrné expozici) může dojít k silnému podráždění pokožky. Jestliže dojde k silnému zarudnutí a pálení v místě aplikace v souvislosti se zvýšenou expozicí, je nutno upozornit pacienta, aby přerušil léčbu a vyhledal lékaře. Při náhodném kontaktu s očima dojde k zarudnutí a pálení spojivek. Oči je třeba vyplachovat proudem vody. Při náhodném perorálním požití benzoyl-peroxidu nepředstavuje přípravek Akneroxid akutní ohrožení. Je potřeba vyloučit jakékoliv dráždění jícnu a žaludku, protože benzoyl-peroxid má oxidační vlastnosti. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii akné pro lokální aplikaci ATC kód: D10AE01 Studie mechanizmu účinku benzoyl-peroxidu, léčivé látky obsažené v Akneroxidu, poskytují následující výsledky: - protibakteriální účinek proti řadě bakterií, zvláště proti rodům propionbacterium a micrococcaceae - potlačení proliferace (růstu) buněk mazových žláz a proto v řadě případů i snížení množství povrchových kožních tuků - snížení počtu a velikosti korneocytů (buněk rohové vrstvy pokožky) a tím příznivé působení na poruchy keratinizace v ústích mazových žlázek, které se při akné objevuje Akneroxid tak má protibakteriální, protiseborrhoické (proti nadměrné tvorbě mazu) a olupující účinky a působí tím přímo proti třem nejvýznamnějším patogenetickým mechanizmům rozvoje akné (bakteriální osídlení, nadměrná tvorba mazu, hyperkeratóza ústí vývodů mazových žláz). 3/6

4 Přestože má Akneroxid olupující účinek na rohovou vrstvu kůže, jež bývá doprovázen mírným podrážděním kůže v terapeuticky únosné míře, je u Akneroxidu prokázána dobrá kožní snášenlivost jako výsledek použití vodního želatinového základu. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Lokálně aplikovaný benzoyl-peroxid je během průniku kůží, zejména koriem, metabolizován na kyselinu benzoovou. Kůží pak pronikne do krevního oběhu výhradně tento metabolit a to jen v mizivé koncentraci. Dokonce i při extrémních podmínkách aplikace nepřekračuje absorpce kyseliny benzoové dávku 500 mg denně. Kyselina benzoová je pak ihned v nezměněné formě vyloučena z organizmu ledvinami. Konjugace s kyselinou hippurovou, ke které dochází při perorálním podání benzoyl-peroxidu, se pravděpodobně vůbec neuskutečňuje. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Akutní toxicita: Při intraperitoneálním podání u myší a potkanů je LD 50 v rozmezí mg/kg váhy zvířete. Při perorálním podání u potkanů je LD 50 více než 950mg/kg váhy zvířete. V dalších studiích byl aplikován perorálně 78% benzoyl-peroxid až do dávky 5g/kg hmotnosti zvířete. Žádný z potkanů neuhynul a všechna zvířata vykazovala normální váhové přírůstky. Psi, jimž byl podáván perorálně 0,625g benzoyl-peroxidu / kg potravy nevykazovali žádné příznaky po dobu 6 týdnů studie. Po lokální aplikaci nebyly pozorovány žádné známky systémové (celkové) toxicity. Teratogenita: Testy na reprodukční toxicitu Akneroxidu nebyly prováděny. Nejsou dostupná žádná data ve vztahu k použití u lidí během těhotenství. Po zevním podání se benzoyl-peroxid v kůži kompletně metabolizuje na kyselinu benzoovou. Jsou popsány případy předčasně narozených dětí, u nichž bylo pozorováno zvýšení hladiny kyseliny benzoové v krvi, způsobené sníženou metabolickou aktivitou jater. To může mít za následek metabolickou acidózu. Zvýšená sérová hladina kyseliny benzoové může vést k vytěsňování bilirubinu z jeho receptorů a tím indukovat icterus. Koncentrace v mateřském mléku: Nejsou dostupná žádná data vztahující se ke koncentraci benzoyl-peroxidu v mateřském mléce po lokálním kožním podání. Mutagenita: Benzoyl-peroxid dosud nebyl testován ve vztahu k mutagenním účinkům. Dostupná pozorování neprokazují žádnou mutagenní aktivitu při předpokládaném klinickém způsobu použití. Kancerogenita: Na zvířecím modelu byl popsán vznik tumoru při použití 7,12-dimethyl-benzantracénu (DMBC); nebyl popsán vznik tumoru ve zvířecích modelech s UV expozicí. 4/6

5 Nejsou známy žádné případy vzniku tumorů při léčbě benzoyl-peroxidem u lidí. Lokální snášenlivost: Různé experimentální sestavy (Duhring cell test, rabbit eye test, Draize test) prokázaly dráždivý účinek benzoyl-peroxidu. Riziko sensibilizace benzoyl-peroxidem je malé. Biologická dostupnost: Testy (např.lochplatten test -kultivací bakterií na agarových plotnách) bylo prokázáno, že léčivá látka uvolňovaná z gelového základu má antibakteriální účinky. Inhibiční zóna se vytvářela jak při testování grampozitivních bakterií tak také i při testování Propionibacterium acnes, zatímco vlastní gelový základ nevytvářel žádnou inhibiční zónu. Monitorování penetrace benzoyl-peroxidu do infundibula folikulů je proto možné kvantifikací folikulární mikrobiální flóry: už 3 hod. po aplikaci Akneroxidu 5/10 gelu byl celkový počet bakterií Propionibacterium acnes a Micrococcaceae v infundibulu mazové žlázy silně redukován ve srovnání s výchozími hodnotami (cyanoacrylate method). 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Karbomer 940, lauromakrogol 200, hydroxid sodný, kyselina edetová, čištěná voda. 6.2 Inkompatibility Léčivá látka benzoyl-peroxid je inkompatibilní s redukčními činidly. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky Doba použitelnosti po prvním otevření: do 6 měsíců. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 o C. 6.5 Druh obalu a obsah balení HDPE plastová tuba s PE šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 50g. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním Přípravek je určen ke kožnímu podání. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 5/6

6 Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3, D Reinbek, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Akneroxid 5: 46/631/92-A/C Akneroxid 10: 46/631/92-B/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: Datum posledního prodloužení registrace: DATUM REVIZE TEXTU /6