Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský záměr pro sociální firmu"

Transkript

1 Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/

2 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní principy tvorby podnikatelského plánu. Absolventi musí znát základní informace, které je důležité zmínit a prezentovat v podnikatelském plánu. Všichni účastníci musí být schopni sestavit základní, měřitelný a finančně hodnotitelný podnikatelský plán.

3 Co je podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k dosažení těchto cílů. (Orlík, 2011)

4 K čemu je dobrý podnikatelský plán? Ověření reálnosti a životaschopnosti našeho podnikání Podnikatelský plán pro vlastní podnikání K zajištění společníka, obchodního partnera, zaměstnance nebo investora Získání externích prostředků Podnikatelský plán pro dotaci Podnikatelský plán pro banku nebo leasingovou společnost Musí nám dát jasné odpovědi na otázky: Co budeme dělat? Kde se nacházíme? Co nabízíme? Co potřebujeme? Kam se chceme dostat? Máme dost zákazníků? Jak toho chceme dosáhnout?

5 Jaká je jeho struktura? V podnikatelském plánu by nemělo chybět: Titulní list Obsah Úvod, účel dokumentu Shrnutí a identifikace subjektu Popis podnikatelské příležitosti Cíle firmy a vlastníků Potenciální trhy Analýza konkurence Marketingový plán Marketingová a obchodní strategie Realizační projektový plán Finanční plán Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu Přílohy

6 Podnikatelský plán dle rámce za 5 minut! Hlavní partneři Hlavní aktivity Hodnota nabídky Zákaznické vztahy Zákaznické segmenty Hlavní zdroje Distribuční kanály Struktura nákladů Zdroje příjmů

7 Podnikatelský plán: E-shop s dětskou výživou Hlavní partneři - Poskytovatel připojení na internet - Výrobci dětských pokrmů - Poskytovatelé přepravních služeb (pošta) Hlavní aktivity - Programování - Uzavření dodavatelských smluv - Marketing Struktura nákladů - Pořízené zboží - Marketing - Mzdy provozní a vedení - Web-hosting Hlavní zdroje - Platforma Eshop - Skladovací prostory - Zaměstnanci Hodnota nabídky - Zdravá dětská výživa - Levná výživa - Krásné dárkové balení Zákaznické vztahy - Obliba značky sympatie - Opakované nákupy Distribuční kanály - Web firmy - Eshop - Pošta Zákaznické segmenty - Matky na mateřské - Uživatelé internetu Zdroje příjmů - Prodané zboží - Příspěvky dodavatelů - Reklama na webu Eshopu

8 Jak napsat plán aby byl realizovatelný, hodnotitelný a měřitelný? KPI (měřitelné výstupy) Metoda Balaced Scorecard - měří výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv: (finanční, zákaznické, interních podnikových procesů, učení se a růstu) Cíl dle S M A R T Paretovo pravidlo 80:20 Akční plán (prováděcí dokument ) Rozpočet Systém kontroly

9 Definujte vizi, poslání! Vize naší společnosti je: JAK BUDE PODNIK VYPADAT V BUDOUCNOSTI? (ČÍM NEBO KÝM BUDEME?) Posláním naší společnosti je: PROČ PODNIK EXISTUJE NEBO MÁ VZNIKNOUT? (CO BUDE DĚLAT, PRODUKOVAT, POSKYTOVAT?)

10 Název záměru nebo podnikatelského plánu Identifikace podniku a podnikatele obchodní název, logo, jméno majitele firmy nebo zakladatelů, založení firmy, Identifikaci zpracovatele Titulní list jméno autora, klíčových osob zpracovatelů, Fotka, obrázek s vazbou na firmu nebo pro ilustraci

11 Obsah Vložit obsah klíčových kapitol s číslováním stránek Je třeba umět formátovat dokument Je třeba umět vložit obsah

12 Úvod a účel dokumentu Měl by sloužit k vyjasnění proč je zpracován a jak se v něm postupovalo Popis verzí dokumentu 1.1 nebo verze k Na začátku uvést k jakému účelu je dokument zpracován (dotace, pro investora, pro banku k zažádání o půjčku)

13 Manažerské shrnutí Lidé nečtou! Maximálně 1 A4 (manažerská A4) vše perfektně zvýrazněno Výtah, zhuštění popisu celého dokumentu (je možno dávat odkazy na podrobnější popis např. podrobněji viz. kapitola 3.2) Musí být poutavý a vzbudit zájem ho dále číst proto musí obsahovat klíčová sdělení včetně ekonomické výhodnosti Jaké produkty budeme poskytovat a proč jsou lepší než konkurence? V čem je konkurenční výhoda? Výtah z marketingové strategie jako komentář k trhu jeho velikost, chování zákazníků, objem růstu Kdo stojí za podnikatelským plánem (klíčové osoby a jejich zkušenosti) Výtah z finanční analýzy včetně hodnot k jednotlivým ukazatelům jako potřeba zdrojů, doba návratnosti, výnosové procento a další

14 Popis příležitosti V čem je naše podnikatelská příležitost? Mezera na trhu, nové know-how, nový výrobek, inovovaný postup Je třeba předložit argumenty proč je právě náš nápad vhodný k podpoře Zjednodušeně je třeba popsat proč a kdo bude náš výrobek nebo službu kupovat! Vše musí být převedeno do podoby tržeb a zisku! Popis výrobku nebo služby, konkurenční výhoda, užitek pro zákazníka! U výrobků je třeba technický popis, ale pouze v podobě principu investor není odborník podrobnosti do přílohy! U služeb krátce popíšeme jak funguje a účel a jak bude poskytována a co bude zákazníkovi přinášet (proč by za službu zaplatil)

15 Cíle firmy a vlastníků Je třeba přesvědčit investory o jasném a přesvědčivém nasměrování firmy na další 2 až 5 let Je jasné, když vlastníci vědí kam chtějí jít tak tam dojdou Jasnost a přesnost cílů vypovídá o schopnostech managementu uřídit podnik do zdárného cíle, což je klíčové při rozhodování investice Cíle firmy Historie firmy, datum založení, právní forma v jaké podniká nebo chce podnikat, vlastnická struktura, organizační struktura, počet zaměstnanců, oblasti podnikání, Cíle vlastníků, jejich zkušenosti, roli ve firmě, co bude firma a oni dělat až dosáhnou cíle Další spolupracovníci a zaměstnanci, poradci, popis pracovních míst, odborné požadavky, organizační začlenění, kompetence

16 Potenciální trhy (marketing) Je třeba uvést data o celkovém trhu a cílovém trhu Popis zákazníků, kteří mají z výrobku nebo služby užitek, mají k ní snadnou cestu a jsou schopni a ochotni zaplatit Na základě Pareta vybereme segment, ze kterého budeme mít největší užitek a podrobíme ho hodnocení na velikost, potenciál růstu, vymezení produktu vůči konkurenci, dostupnost segmentu, zájem o produkt Pomocí Pareta vybereme konkurenci a prověříme ji K průzkumu trhu, který má poskytnout jasná data můžeme využít vlastní šetření a průzkumy pomocí dotazníků, internetu, data ČSÚ, časopisy, testovací prodeje a mnoho dalších Čím lepší a přesnější průzkum tím pevnější podnikatelský plán

17 Marketingová strategie Výběr cílového trhu (jasná segmentace trhu) Určení tržní pozice produktu (nalezení konkurenční výhody, vymezení se a toto komunikovat) Stanovení marketingového mixu: Produkt (popis produktu, nutnost certifikace, patenty) Cena (stanovení ceny cenovou politikou, náklady, poptávkou, konkurence, životní cyklus produktu, regulace) Distribuce (organizace prodeje, prodejní strategie, zajištění prodejních aktivit obchoďák, obchod, internet, prostředník ) Propagace (reklama, podpora prodeje, vztah s veřejností, osobní prodej, přímý marketing)

18 Sestavení akčního plánu Popis jednotlivých aktivit k nim přiřazení času na realizaci, osob a nákladů Rámec pro klíčovou aktivitu: Název aktivity: Cíl aktivity: Měřítko úspěchu (KPI): Náplň aktivity: Zodpovědná osoba: Realizátor: Termín dosažení: Dílčí úkoly: Náklady:

19 Finanční plán I. Je třeba zajistit informace pro plán nákladů, plán výnosů, plán Cash Flow, plánovaný výkaz zisků a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýzu, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic, plán financování a pokud je třeba další dle zadání investora Pro řízení firmy potřebujeme znát strukturu nákladů: Druh (materiálové, mzdové, energetické, odpisy) Účel (dle výrobku, útvaru, výkonu) Činnost (provozní, finanční, mimořádné) Závislost na změnách objemu výroby (variabilní a fixní) Udělejte si plán poctivě a přehledně stejně to budete v realizaci potřebovat!

20 Finanční plán II. Je třeba finanční plán předložit v požadované struktuře (stanovené tabulky, finanční výkazy formou výkazu zisků a ztrát) Nezbytné bude předložit Cash Flow (plán peněžních toků) jedná se o doložení potřeb peněžních prostředků v závislosti na čase Cash Flow musí být v měsíčním členění na první rok a pak minimálně na 5 let nebo délce podnikatelského plánu nebo potřeby externích peněz

21 Finanční plán II.

22 Finanční plán II.

23 Finanční plán III. Finanční plán je ZÁKLADEM PODNIKATELSKÉHO PLÁNU!!!!! Je důležité právě v této části přesvědčit investora o smysluplnosti záměru ZDE SE UKÁŽÍ VŠECHNY CHYBY A NEDOSTATKY!!!! Výsledky finančního plánu jsou v podobě ukazatelů analýzy: Doba návratnosti doba návratnosti vložených prostředků Ukazatel rentability zhodnocení vloženého kapitálu Likvidita schopnost splácet závazky v krátkém čase Bod zvratu množství produkce které kryje náklady Vnitřní výnosové procento míra zhodnocení kapitálu Je třeba přesvědčit o udržitelnosti a postupném růstu!

24 SWOT analýza firmy

25 Udělejte situační analýzu firmy! Podnik, Zákazníci, Konkurence, Partnerství firmy, osoby, Makroekonomické faktory Vnitřní prostředí firmy Slabé stránky Silné stránky Vnější faktory prostředí Příležitosti Hrozby

26 Analýza rizik a citlivosti Je třeba identifikovat všechna známá rizika nastavit jejich systém sledování, hodnocení, opatření aby nevznikla a způsobu řešení v případě, že nastanou! Citlivostní analýza hodnotí míru dopadu na hospodářský výsledek, některého z faktorů, který ho ovlivňuje (pokles tržeb o 5%, snížení zájmu o produkt cílové skupiny o 2%)

27 Rozsah příloh je vždy dle potřeby: Výpis z obchodního rejstříku Životopisy Podrobně zpracovaná analýza trhu včetně tabulek, grafů, ukázek dotazníků Finanční podklady Technické výkresy Marketingové materiály Dohody, smlouvy Patenty Přílohy

28 Na co nezapomínat! Nikdy nezkreslujte výsledky! Ublížíte jen sami sobě. Nelžete si do kapsy! Pokud nemáte čas zpracovat podnikatelský plán a analýzu trhu nebudete mít prostor efektivně podnikat. Jen dobře a poctivě zpracovaný podnikatelský plán Vám může pomoci. Nemá smysl dělat plán jen pro formu. Pokud odhalíte nedostatečnou poptávku na trhu netlačte to silou. Pravda jednou vyjde ven, ale to už Vás bude stát čas a peníze. Používejte selský rozum!

29 Děkuji za pozornost! Ing. Vratislav Muzikant