Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006"

Transkript

1 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 LOCTITE FREKOTE B-15 Strana 1 z 6 Č. SDB : Datum revize v zahraničí: Datum revize v ČR: Datum vyhotovení v ČR: Obchodní jméno: Loctite FREKOTE B-15 Předpokládané použití: Dělicí prostředek Označení firmy: Henkel ČR s.r.o., U Průhonu Praha 7 Česká republika Tel.: IČO: Odpovědnost za bezpečnostní list: Tel.: Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko TIS, Na Bojišti 1, Praha 2, Tel.(nepřetržitě): , , Údaje o nebezpečnosti přípravku Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platných směrnic o přípravcích. Xi - Dráždivý R10 Hořlavý. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 3. Informace o složení přípravku Všeobecná chemická charakteristika: Dělicí prostředek Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Polymery, organické rozpouštědlo Prohlášení o složkách podle ES/1907/2006: Chemický název EINECS Obsah Klasifikace číslo CAS ELINCS Di-n-butylether ,46 % R Xi - Dráždivý; R36/37/38 R52/53 PDMS Polymer 3,54 % F - Vysoce hořlavý; R15 Xn - Zdraví škodlivý; R20 Xi - Dráždivý; R37/38, R41, R43 Úplné znění R-vět ve formě zkratek jsou uvedeny v bodě 16 "Další informace". Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé země specifické nejvyšší přípustné expoziční limity pro pracovní ovzduší.

2 Loctite FREKOTE B-15 Strana 2 z 6 4. Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku, informujte záchrannou službu. Expozice vdechováním: Čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Kontakt s kůží: Opláchněte tekoucí vodou a mýdlem. Odstraňte kontaminovaný oděv. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt s očima: Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím tekoucí vody po dobu cca 10 min. Víčka držte otevřená. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Po požití: Vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc. Nebezpečí způsobené expozicí přípravku: V případě požáru se mohou uvolňovat nebezpečné plyny. Vhodná hasiva: oxid uhličitý, pěna, prášek rozptýlený proud vody pěna stálá vůči alkoholu Hasiva, které nelze z bezpečnostních důvodů použít: Plný proud vody (produkt obsahující rozpouštědla). Zvláštní ochranné pomůcky při hašení požáru: Používejte dýchací přístroj a ochranné vybavení. Nezdržujte se v prostoru ve směru větru. 5. Opatření pro hasební zásah Zvláštní nebezpečí způsobené samotnou látkou nebo přípravkem: Může vznikat výbušná směs plynu se vzduchem. Zplodiny spalování nebo vznikající plyny: Dráždivé organické výpary, Viz. bod 10 Dodatečné pokyny: V případě požáru ochlazujte ohrožené obaly s produktem vodní sprchou. 6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku Všeobecné pokyny: Držte mimo dosah zápalných zdrojů a otevřeného ohně. Preventivní opatření pro ochranu osob: Používejte ochranné vybavení. Zamezte kontaktu s osobami bez ochranného oděvu. Zajistěte dostatečnou ventilaci a odsávání. Viz kapitola 8 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte úniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchových či podzemních vod. Vniknutí do vod nebo kanalizace ohlaste příslušným úřadům. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Čistící metody: Mechanicky odstraňte. Při rozlití malého množství setřete papírovou utěrkou a vložte do odpadní nádoby. Při rozlití velkého množství absorbujte do inertního materiálu a vložte do těsně uzavíratelné nádoby. Vyprázdněte a větrejte politou plochu; zamezte rozlitému materiálu vniknout do vodního systému; během čištění používejte veškeré dostupné ochranné prostředky. Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

3 Loctite FREKOTE B-15 Strana 3 z 6 7. Pokyny pro zacházení a skladování Zacházení: Pracoviště důkladně větrejte. Vyvarujte se otevřeného ohně, jiskření a zdrojů zážehu. Vypněte elektrická zařízení. Nekuřte, nesvařujte. Zbytky neodstraňujte do odpadních vod. Nestříkat do plamene ani na žhnoucí předměty. Viz kapitola 8 Učiňte opatření proti elektrostatickému náboji. Skladování: Skladujte v uzavřených, originálních obalech. Chraňte před znečištěním. Nádobu po použití dobře uzavřete a uložte na dobře větraném místě při teplotě okolí. Je nutno skladovat v záchytné jímce. Chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Skladovací a přepravní zařízení musí mít dostatečné uzemnění. Neskladujte v blízkosti zdrojů vysokých teplot, zápalných zdrojů nebo reaktivního materiálu. Neskladujte společně s oxidačními činidly/materiály. 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti: Platí pro CZ Podklad Česká republika. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsažená látka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznámky Omezování expozice: Pracoviště důkladně větrejte. Vyvarujte se otevřeného ohně, jiskření a zdrojů zážehu. Vypněte elektrická zařízení. Nekuřte, nesvařujte. Zbytky neodstraňujte do odpadních vod. Ochrana dýchacích cest: Používejte filtr A-P2 při výskytu výparů/aerosolů. Ochrana rukou: V případech, kde je nebezpečí dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu s kůží, používejte rukavice z PVC nebo nitrilové pryže nebo z jiného rozpouštědlům odolného materiálu. Je třeba vědět, že doba použití ochranných rukavic proti chemikáliím může být v praxi z důvodu mnoha ovlivňujících činitelů (např. teplota) zřetelně kratší. Hodnocení stavu by měl provádět uživatel. Při příznacích opotřebení je třeba rukavice vyměnit. Ochrana očí: Ochranné brýle těsně přiléhající. a/nebo ochrana obličeje Ochrana těla: Používejte ochranné vybavení. zástěra ochranná obuv Ochranný oděv zakrývající paže a nohy Informace k osobním ochranným prostředkům: Znečištěnou pokožku opláchněte dostatečným množstvím vody a mýdlem, pokožku ošetřete. Používat ochranné krémy odolné proti rozpouštědlům. Nevdechujte prach a páry. Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Před přestávkami a po ukončení práce si umyjte ruce. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při termickém zpracovávání nebo frézování je nutné zajistit odsávání od strojů.

4 Loctite FREKOTE B-15 Strana 4 z 6 9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku Všeobecné vlastnosti: Vzhled Zápach: kapalina bezbarvý mírný, Podobný éteru, aminový Fyzikálně chemické vlastnosti: Bod varu (1.013 hpa) 142 C (287.6 F) Bod vzplanutí 25 C (77 F) Tenze par 6,4 mbar Hustota (20 C (68 F)) 0,7700 g/cm3 Kvalitativní rozpustnost (Rozp.: voda) nerozpustný Kvalitativní rozpustnost rozpustný (Rozp.: ostatní organická rozpouštědla) Mez exploze dolní [obj%] horní [obj%] 0,9 %(V) 8,5 %(V) Zapalovací teplota C ( F) Obsah VOC (EC) 96,5 % 10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku Podmínky, kterým je třeba zamezit: Vystavení vlivu vzduchu nebo vlhkosti po delší dobu. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Rozprášená mlha může být při teplotách pod bodem vzplanutí zápalná. Teplo, dýmy, jiskry a další zdroje zapálení. Učiňte opatření proti elektrostatickému náboji. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu. Látky, kterým je třeba zabránit: Reaguje se silnými oxidanty. Možná tvorba peroxidů. Reakce se silnými louhy Reakce se silnými kyselinami Nebezpečné produkty rozkladu: Dráždivé organické výpary Uhlovodíky Při vyšších teplotách možné odštěpení oxidů uhlíku a oxidů dusíku. Viz. bod 5. Nerozkládá se, je-li užit podle předpisů. 11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku Všeobecné informace o toxikologii: U tohoto produktu se jedná o přípravek ve smyslu práva o chemikáliích. Následující zařazení bylo provedeno na základě toxikologických údajů a hmotnostních obsahů jednotlivých složek. Ve vyšších koncentracích působí narkoticky. Akutní inhalační toxicita: Vdechnutí par může vyvolat ospalost či omámení. Dráždí dýchací orgány. Podráždění kůže: Produkt dráždí kůži a sliznice. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s pokožkou může vést k jejímu odmaštění a následujícímu podráždění. Kontakt s očima: Dráždí oči Senzibilizace: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

5 Loctite FREKOTE B-15 Strana 5 z Ekologické informace o látce nebo přípravku Všeobecné informace o ekologii: Ekologické hodnocení produktu se opírá o data surovin a srovnatelných látek obsažených v produktu. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zamezte úniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchových či podzemních vod. Při správném použití v souladu s určením se produkt nedostává do odpadních vod. 13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku Likvidace produktu: Zvláštní spalování odpadu se schválením příslušných úřadů. Evropské číslo odpadu(ewc ): Kód odpadů EWC se nevztahuje k produktu, ale k původu. Výrobce proto nemůže zadat kód odpadu u produktů, které se používají v nejrůznějších oborech. Uvedené EWC kódy je třeba chápat jako doporučení pro uživatele. Likvidace znečištěného obalu: Balení dopravit do sběrny druhotných surovin jen zcela vyprázdněné! Obaly, které nemohou být vyčištěny se likvidují stejným způsobem jako produkt. Likvidace obalu se provádí podle úředních předpisů. 14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku Silniční doprava ADR: Kód klasifikace. F1 Č. k ozn. nebezp. 30 Technický název: PRYSKYŘICE, ROZTOK Dodatečné informace: Zvláštní předpis 640E Železniční doprava RID: Kód klasifikace. F1 Č. k ozn. nebezp. 30 Technický název: PRYSKYŘICE, ROZTOK Dodatečné informace: Zvláštní předpis 640E Říční doprava ADN: Kód klasifikace. F1 Č. k ozn. nebezp. Technický název: PRYSKYŘICE, ROZTOK Dodatečné informace: Zvláštní předpis 640E Námořní doprava IMDG: EmS: F-E,S-E Látka znečišťující moře - Vlastní dopravní označení: RESIN SOLUTION

6 Loctite FREKOTE B-15 Strana 6 z 6 Letecká doprava IATA: Packaging-Instruction (osobní přeprava): 309 Packaging-Instruction (cargo) 310 Vlastní dopravní označení: Resin solution Značení nebezpečnosti: Xi - Dráždivý 15. Informace o právních předpisech vztahující se k látce nebo přípravku Obsahuje PDMS Polymer R-věty: R10 Hořlavý. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S-věty: S24 Zamezte styku s kůží. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Dodatečné pokyny: Pozor tento přípravek obsahuje látku, která ještě není plně otestována. 16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku Úplné znění R-vět, které byly uvedeny v bezpečnostním listě ve formě zkratek. Klasifikaci produktu určuje kapitola 15. R10 Hořlavý. R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. R20 Zdraví škodlivý při vdechování. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Další informace: Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost a nikoliv zaručovat určité vlastnosti.