Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2014 Jana Mášová

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Jana Mášová Motivy viny a trestu v hororech pro mládež Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. 2014

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury....

4 Děkuji Mgr. Luise Novákové, Ph.D., za laskavé vedení, cenné připomínky, ochotu, trpělivost a vstřícnost. Děkuji také rodině a přátelům za oporu, kterou mi byli.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 6 Horor z pohledu literární vědy a psychologie... 8 Motiv viny a trestu ve vybraných hororech pro děti a mládeţ Závěr Seznam literatury... 42

6 Úvod Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na motivy viny a násle d- ného trestu v hororech českých autorů pro děti a mládeţ vydaných po roce Přestoţe jsou horory většinou chápány jako triviální literatura, pokus í- me se dokázat nebo vyvrátit tvrzení, ţe mohou přesáhnout tuto kategorii a mohou být ţánrem důleţitým pro čtenáře. Klíčové bude zodpovězení otázky, zda mohou být umělecky kvalitní horory (najdeme -li takové) podnětné i pro děti a dospívající a jestli jim dokonce v ideálních podmínkách pomáhají v jejich psychickém vývoji a při vytváření etických a morálních hodnot. Na začátku práce se pokusíme definovat horor, vytyčit jeho typické znaky a funkce a na jejich základě určit, kt erá díla do tohoto ţánru spadají. Vzhledem k zaměření práce budeme dále zkoumat a analyzovat pouze takové horory, jejichţ autoři chtějí své čtenáře motivovat k morálnímu, eticky odp o- vídajícímu chování, a to buď přímým apelem, nebo varováním před důsledky nemorálního jednání. Samozřejmě také existují horory, které motiv viny a trestu nevyuţívají, ale v intencionálních dílech pro mládeţ představují spíše menšinu a fungují jako určitý čtenářský mezistupeň mezi intencionální prózou a díly pro dospělé čtenáře. V takovýchto hororech spoléhají autoři na morální vyspělost a vyzrálost recipienta a zaměřují se na jiná, mnohdy sloţitější, t é- mata. Vzhledem k rozsahu práce se však těmito díly nebudeme zabývat. Kr o- mě definování a charakteristiky hororu se v teoretické části budeme věnovat také názorům na působení děsivých motivů na lidskou psychiku, obzvláště pak na psychiku dospívajících. Následovat bude analýza vybraných hororových povídek českých autorů určených mládeţi. Rozebírat budeme povídky z knih Zuby nehty a Noční můry nespí. Pro české čtenáře jsou dostupné také překlady próz Anthonyho Horowitze (trilogie Horory na dobrou noc) a Chrise Priestleyho ( Příšerné příběhy strýce Montaguea, Příšerné příběhy z Černé lodi a Příšerné příběhy z temného tunelu), ty budou v této práci materiálem ke srovnávání. Na vhodných místech se nebudeme vyhýbat ani konfrontaci s prózami určenými do- 6

7 spělým čtenářům (zvláště co se týče témat, zápletek apod.), protoţe i je d o- spívající nezřídka vyhledávají. Základní pouţitá sekundární literatura je především literárněteoretická. Výslovně zmínit zde musíme Meandry a metamorfózy Svatavy Urbanové s literárněhistorickým kontextem a Trivialitu a kýč v literatuře pro děti a mládež Jaroslava Tomana. Ze zahraničních autorů jsme nejvíce pracovali s dílem Jacqueline Heldové V říši obrazotvornosti. Podnětné pro nás byly rovněţ texty s psychologickým přesahem blí z- kým naší práci. Nejdůleţitějšími díly z tohoto okruhu jsou Za tajemstvím pohádek Bruna Bettelheima a Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež Mileny Šubrtové. I přes kratší rozsah jsme našli zajímavé a uţitečné informace ve stati Žít nebo umírat strachy Giulia Cesarea Cuccoliniho. Vzhledem k tomu, ţe se bakalářská práce zabývá vztahem hororu a ps y- chiky dospívajícího čtenáře, opírali jsme se také o vybrané studie přímo z oblasti psychologie. Důleţitá pro nás byla témata dotýkající se dětského vývoje (Utváření a vývoj osobnosti Vladimíra Smékala a Petra Macka), strachu ( Tvořivá síla strachu Václava Prokopia a Petra Šulisty) a samozřejmě viny (Vina Marty Kocvrlich ové). Stěţejní pro nás však je kniha Jana-Uwe Roggeho Dětské strachy a úzkosti, protoţe reflektuje a spojuje všechna výše zmíněná t é- mata a dokládá svá tvrzení nejen na výzkumech, ale také na praktických zk u- šenostech. 7

8 Horor z pohledu literární vědy a psychologie Horory a příběhy s prvky hororů jsou velmi populární, a proto není překvapivé, ţe se dostaly i do knihoven dětí a mládeţe. Nejdříve si tam na lezla cestu díla, která nebyla určena pro tuto věkovou skupinu, ale v současnosti uţ vycházejí v zahraničí i u nás horory zaměřené na děti a mládeţ, spadající do intencionální literatury. Co ale vlastně horory jsou? Čím se tento ţánr vyzn a- čuje a proč bychom se jím měli zabývat? Horor jako ţánr utváří námět a rozvíjí děj tak ovým způsobem, aby ve čtenáři vyvolal pocit hrůzy a strachu. 1 V kaţdém jedinci však vyvolává děs a strach něco jiného. I polský odborník na horory Andrzej Pitrus o nich tvrdí: Podle mě je nejdůležitější to, že horor metaforizuje náš strach. Přesn ěji náš vnitřní strach. Thriller je veskrze racionální. Ale v hororu musíte hl edat zdroj strachu sami v sobě. Nemusí vás nutně lekat a nemusí ten strach umět beze zbytku vysvětlit. 2 Zároveň si ale musíme uvědomit, ţe horory neznamenají pouze díla plná násilí a krve. Jan Zábrana o této problematice prohlásil, ţe [ ] dobrý horror se snaží vyvolat hrůzu, nikoli žaludeční nevolnost. 3 A toho bychom si měli být vţdy vědomi. Podobně definuje horor také Otakar Chaloupka v Příručním slovníku české literatury. Kromě vyvolání pocitu děsu a strachu horory charakterizuje: A často zejména v náročnější tvorbě je právě horor příležitostí nikoliv k p o- tokům krve, kanibalismu a stále stejně vraždícím stále stejným psychop atům, ale k vyjádření tísnivého existencionálního prožitku na přípa dech, jež se vymykají z obvyklosti, ale významově s nimi souvisejí. 4 V naší práci se budeme drţet výše zmíněných definic, které horor pop i- sují jako ţánr, jehoţ účelem je vyvolávat v recipientovi pocit děsu a strachu, a ne hnusu a odporu. Snaha vyděsit čtenáře je tedy klíčová a autorův výběr prostředků slouţících tomuto účelu je aţ druhotný. Proto v naší práci neřadí- 1 VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984, s PITRUS, Andrzej. I horory musí mít co říct. Ikarie. 2002, roč. 12, č. 8, s ZÁBRANA, Jan. Rozkoš z hrůzy. In: Jan Zábrana, ed. Lupiči mrtvol. 1. vyd. Praha: Orbis, 1970, s CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury. 2. vyd. Brno: nakladatelství Kma, 2007, s

9 me k hororům díla, jejichţ záměrem není vyvolat ve čtenářích děs, i přesto ţe v nich vystupují postavy (upíři, vlkodlaci apod.), s nimiţ se v hororech nezřídka setkáváme. Vzhledem k dlouhému (a stále probíhajícímu) vývoji ţánru je obtíţné nalézt stálé a neměnné charakteristické rysy hororu. Hlavní hrdina můţe být kdokoli a příběh se můţe odehrávat v jakýchkoli kulisách a jakémkoli čase. I kdyţ autoři, zvláště u starších hororů, mnohokrát vyuţívají temná a pochmurná místa (hřbitovy, opuštěné zámky apod.), v nichţ se nezřídka objevují nadpřirozené bytosti jako upíři, vlkodlaci, zombie nebo jiné nadpřirozené j evy (prokleté místo, opuštěný dům aj.), v současné době pohled na horor jako na ţánr vyuţívající tajemna a nadpřirozena uţ neplatí a je značně zastaralý. V dnešních prózách tohoto typu je příběh nezřídka umístěn ve fikčním světě, který napodobuje ten náš kaţdodenní, a zlo zde představují racionálnější hrozby, jako zvířata, např. Cujo od Stephena Kinga, lidé dychtící po pomstě nebo jedinci s nějakou mentální poruchou, např. Misery od téhoţ autora. H o- rory tak působí mnohem realističtěji a pro mnoho čtenářů i děsivěji. Jan Zábrana v 70. letech tento vývoj předpokládal, a dokonce tvrdil, ţe zápletky nebudou vyuţívat nadpřirozena, ale problémy v mezilidských vztazích. 5 K této náhradě úplně nedošlo, ale častým námětem hororů se opravdu staly rodinné krize, které autoři nezřídka kombinují s nadpřirozeným aspektem, např. Rosemary má děťátko od Iry Levina. Jacqueline Heldová tedy tvrdí, ţe u hororů nejsou pro čtenáře důleţité náměty, ale atmosféra příběhu. 6 Přesto nám mohou pomoci uchopit dílo, a proto je budeme při rozboru jednotlivých děl také brát v potaz. Obliba nadpřirozených jevů a postav v hororech vychází z počátků ţánru. Předchůdci hororu sahají aţ do starověku, např. v době antiky se mezi ně řadí Plinius mladší a jeho List Surovi. Ve středověku můţeme najít děsivé prvky v exemplech, legendách a pohádkách, které byly původně určeny dosp ě- lým a které často vyuţívaly strašidelných motivů. P ozději také v českém prostředí v kramářských písních a v knihách lidového čtení. Velké oblibě se těši- 5 ZÁBRANA, Jan. Rozkoš z hrůzy. In: Jan Zábrana, ed. Lupiči mrtvol. 1. vyd. Praha: Orbis, 1970, s HELDOVÁ, Jacqueline. V říši obrazotvornosti. 1. vyd. Praha: Albatros, 1985, s

10 ly také dobrodruţné romány, v nichţ mohlo docházet k napínavým situacím vzbuzujícím ve čtenářích pocit mrazení v zádech. Za opravdové předchůdce novodobých hororů však můţeme povaţovat gotické romány, které vznikaly v Anglii v 2. pol. 18. stol., mezi nejvýzna m- nější představitele patří Mary Shellyová a její román Frankenstein. 7 Tyto romány vyuţívají tajemno a atmosféru strachu. V Americe na gotický román navázal Edgar Allan Poe, jenţ uţ je se svými makabrózními novelami (Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů aj.) povaţován za moderního tvůrce hororu. Jako další otce hororu můţeme zmínit Brama Stokera s jeho románem Drákula, Gastona Lerouxe a jeho Fantoma opery nebo Howarda Phillipse Lovecrafta, jehoţ dílo se po jeho smrti stalo kultovním. I v českém prostředí se objevují pokusy o gotické romány nebo literaturu vyuţívající podobných zápletek a motivů. Z doby národního obrození m ů- ţeme zmínit Václava Rodomila Krameria, který se zabýval knihami lidov ého čtení a sám psal příběhy s temnou atmosférou strachu, např. novelu Železná košile, která je inspirována Jámou a kyvadle m Edgara Allana Poea, nebo Karla Sabinu a jeho novelu Hrobník. Ačkoli se ţánr na našem území příliš neujal, ojediněle se vyskytovaly povídky hororovou tvorbu předznamenávající, např. Vampýr Jana Nerudy. 8 Oţivení takto laděné literatury nastalo aţ na konci 19. stol., kdy začali psát dekadenti a expresionisté (Jiří Karásek ze Lvovic Zastřený obraz, Ladislav Klíma Utrpení knížete Sternenhocha). 9 Kromě původních děl českých autorů u nás samozřejmě vycházely i překlady zahrani č- ních próz. O hororu jako samostatném a svébytném ţánru však můţeme mluvit zhruba od 20. let 20. stol, 10 kdy v zahraničí vznikala první díla zařazovaná do tohoto ţánru. Otázkou ovšem zůstává, proč bychom se měli horory zabývat, a jsou-li v něčem pro dospělé, pro děti nebo mládeţ přínosné. Mnohdy bývají totiţ horory povaţovány za tzv. brakovou neboli triviální literaturu. 7 [online]. [cit ]. Dostupné z < kde je Frankenstein uváděný jako gotický román i jako horor, protoţe vyuţíváme Hrabákovu periodizaci vývoje hororu, podle níţ horor jako svébytný ţánr vznikl aţ na počátku 20. stol., řadíme Shelleyovou mezi gotický román a předchůdce hororu. 8 HRABÁK, Josef. Od laciného optimismu k hororu. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

11 V minulosti docházelo ke snahám proti triviální literatuře bojovat nebo ji zcela zakazovat, i kdyţ se na její obranu postavil i spisovatelé jako Karel Čapek, Jiří Mahen nebo Vítězslav Nezval. 11 Většinou se setkáváme s argumenty, ţe tento druh literatury čtenáře nikam neposouvá, postrádá původnost a uměleckou kvalitu a má jen odpočinkovou funkci. Výše zmíněný postoj je ale značně zjednodušený. Je sice pravda, ţe se v triviální literatuře vyskytuje schematizace děje a postav, atraktivní kulisy a prostředí a autoři často volí názvy, které čtenáře okamţitě zaujmou. Autor však musí zvládnout časoprostor, zákonitosti a typologii ţánru a práci s jazykem (naráţky, nadsázka, ironie aj.), 12 aby bylo jeho dílo úspěšné. Není neobvyklé, ţe spisovatel (nebo filmový tvůrce hororů), jenţ zákonitosti ţánru a vyuţívání daného média zvládá velmi dobře, můţe hranice triviální literat u- ry překročit. Za další klad můţe být povaţováno i to, ţe má čtenář moţnost vyuţít relaxační funkce díla, coţ samo o sobě není nic špatného. Často má také ţánr běţně se řádící k triviální literatuře více vrstev, takţe kromě odpočinku můţe nabídnout něco zajímavého i zkušenějšímu a náročnějšímu čtenáři. V takových případech se vysoká a nízká literatura propojují a často mají společné rysy 13 a je tedy obtíţné určit, co ještě patří do triviální liter atury a co uţ ne. Proto bychom se měli dívat na předsudky ohledně triviální literatury jako Jiří Poláček, který ve sborníku Průhledy do české literatury 20. století reaguje na nesmyslné odmítání triviální literatury před listopadem 1989 : Je nasnadě, že podobné, zhusta ideologicky podložené pohledy už nelze akcept o- vat. Triviální literatura totiž představuje svébytný ku lturní fenomén, jehož historii i jednotlivé složky je nutno zkoumat bez někdejšího apriorního odm í- tání, věcně, s vědomím jeho specifických funkcí. Přitom je zapotřebí mít na 11 TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, s URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobie, 2003, s TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, s

12 paměti, že tato literatura má prostupné hranice s literaturou uměleckou, ale i s lidovou četbou či s inzitním uměním. 14 Uţ pro zmiňované specifické funkce by neměly být horory povaţovány za méněcenné. Naopak pro čtenáře mohou být přínosné právě proto, ţe v nich vyvolávají pocit strachu, coţ je specifická funkce hororů. Pocit strachu bychom neměli zaměňovat s úzkostí. Jan-Uwe Rogge tvrdí, ţe strach je vázaný na jeden objekt a je spíše krátkodobého rázu, zatímco úzkost se vyznačuje mnohoznačností. Jedná se spíše o trvalou záleţitost, která je často spojena s pocitem bezmoci. 15 Strach naopak nutí lidi k tomu, aby hledali cesty jak se jej zbavit, 16 a měl by je na rozdíl od bezmoci něco učit, např. strach ze zpo ţ- dění člověka učí dělat si časovou rezervu 17 nebo strach z řízení vede jedince k opatrnosti, a tudíţ i k tomu, ţe je paradoxně lepším řidičem. 18 Ale bezmoc vycházející z úzkosti člověka ochromí, a proto by byl v tomto případě za volantem nebezpečný. O strachu se tedy Rogge vyjadřuje takto: Strach je přirozenou zkušeností člověka. Plní ochranou funkci, je nezbytný k přežití. Strach představuje nutnou fyziologickou a duševní přípravu na nebezpečné a ohrožující situace. Vybízí k opatrnosti, pomáhá realisticky odhadnout nebe zpečí. 19 Vzápětí také dodává, ţe proto je pro nás důleţitý: Zároveň strach vybízí k tomu, aby byl překonán. Sebevědomě a dobrovolně se postavit svému strachu, dát mu tvář, předpokládá důvěru ve vlastní síly. Jestliže se nám podaří strach zpr acovat, posilujeme navíc své sebevědomí. 20 Strach je tedy uţitečnou emocí, kterou potřebují k ţivotu všichni, i kdyţ samozřejmě kaţdý v jiné míře, a ţe člověku pomáhá v jeho psychickém růstu. Ten mohou podpořit právě děsivé příběhy nebo záţitky poskytující příleţitost k postavení se strachu za vhodných podmínek. Výše zmíněné dobrovolné navození strachu, při němţ recipient proţívá prostřednictvím knihy nebo filmu nebezpečí, které mu ve skutečnosti nehrozí, 14 POLÁČEK, Jiří a kol. Triviální literatura. In: Jiří Poláček, ed. Průhledy do české literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, s ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s PROKOPIUS, Václav Šulista, Petr. Tvořivá síla strachu. 1. vyd. Praha: TRITON, 2007, s Tamtéţ, s AUGER, Lucien. Strach, obavy a jejich překonávání. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

13 a můţe ho těšit, ţe vše dobře dopadlo (nebo ţe on pravděpodobně ned opadne jako hlavní hrdina příběhu), je častým tvrzením vysvětlujícím oblibu hororů. Přestoţe je správné, jedná se do značné míry o zjednodušení, protoţe nezahrnuje jiné, vědomé i nevědomé, důvody oblíbenosti hororů. Jedním z vědomých důvodů je pohled společnosti na tento ţánr. 21 Horory jsou vnímány spíše negativně, a proto při jejich čtení nebo sledování m ají recipienti pocit, ţe se dopouští tabuizované činnosti, coţ jim dává pocit usp o- kojení. Další vědomý pocit radosti nastává v okamţiku, kdy se čtenářům podaří odhalit zápletku a zakončení díla. Horor je značně dekonstruktivní ţánr, 22 coţ znamená, ţe nemusí naplňovat čtenářova očekávání a naopak můţe bořit předpokládaná klišé. Proto je předvídání děje sloţitější neţ například u tzv. červené knihovny a můţe čtenáři v případě potvrzení jeho předpokladů zajistit větší míru pocitu spokojenosti. Právě zmíněné důvody obliby hor orů jsou uţ sice přesnější, ale ab y- chom se dozvěděli důleţitější nevědomé důvody, musíme rozebrat emoc ionální příčiny. Při čtení nebo sledování příběhu totiţ jedinec proţije své subjektivní strachy, se kterými se musí vypořádat. Tím j e donucen najít vnitřní rovnováhu, a proto strašidelné příběhy a fantazie fungují jako očistné lá zně. 23 Samozřejmě se to týká také strachu ze smrti, jenţ můţe vést v některých případech i k úzkosti, 24 která je pro lidskou psychiku velkou zátěţí, jak uţ jsme psali výše. K takovéto úzkosti dnes mají lidé předpoklady, protoţe vytěsněním umírajících do nemocnic a jiných institucí, přestala být smrt vnímána jako přirozená součást ţivota. 25 To podvědomě mnoho lidí pociťuje jako problém, a právě horory jim mohou ukázat, byť zjednodušen ou formou, různé sociální a existencionální problémy spojené se smrtí a mohou dát jedinci šanci se s nimi vyrovnat, jak tvrdí i Giulio Cesare Cuccolini: Vzhledem k tomu, že člověk inklinuje ke zkoumání posmrtných stavů, takže je přit a- hován záhrobím a smrt í, příběhy budícími děs tím, jak si libují v líčení př í- šerných momentů, nakonec ruší jejich neblahé důsledky a stávají se jakoby 21 PITRUS, Andrzej. I horory musí mít co říct. Ikarie. 2002, roč. 12, č. 8, s Tamtéţ, s URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobie, 2003, s ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s Tamtéţ, s

14 zaříkadlem proti zlu. V těchto případech horor kromě toho, že vyvolává l i- bost, vyplývající ze silného emotivního vypětí příběhu, vykonává formativní funkci, neboť nás konfrontuje s nezvyklou, byť vymyšlenou realitou, probl e- matizuje ji a vede nás k tomu, abychom o ní uvažovali." 26 I kdyţ by se mohlo zdát, ţe by se společnost měla snaţit chránit děti před problematikou smrti a umírání, opak je pravdou. Musíme si uvědomit, ţe děti jsou lidské bytosti a jsou na smrt zvědavé. Jejich potřeba porozumět světu zahrnuje i problémy a negativní situace, které mohou v jejich ţivotě nastat. Děti totiţ cítí, ţe se s nimi potřebují vyrovnat. Kromě nepříjemných situací musí čelit také ambivalentním nebo negativní m pocitům, mezi něţ patří například agrese. 27 Není vhodné se na děti dívat jako na nevinná stvoření, která mají vţdy kladné pocity a úmysly a která se teprve od nás učí nemorálnímu chování. Děti mají stejné emoce a strachy jako dospělí, ale musí se je teprve naučit zvládat. Ke snaze chránit děti před některými emocemi a skutečnostmi se vyj a- dřuje také Bruno Bettelheim ve své knize Za tajemstvím pohádek: Existuje všeobecně rozšířený odpor k tomu, aby se děti dozvěděly, že příčinou mnoha životních nezdarů je právě naše přirozenost sklon všech lidí jednat agresi v- ně, asociálně, sobecky, ze zlosti a úzkosti. Namísto toho chceme, aby děti v ě- řily, že všichni lidé jsou vrozeně dobří. Ale děti v ědí, že ony vždycky dobré nejsou, a často dokonce i když dobré jsou by raději nebyly. To je v rozporu s tím, co jim říkají rodiče, a právě to činí z dítěte v jeho vlastních očích netvora. 28 Dětské strachy se proto nedoporučuje ignorovat. Překonávání strachů je důleţité pro formování identity vlastního já a vytváření pocitu sebedův ě- ry. 29 Pokud se dítě bude strachům vyhýbat a rodiče nebo společnost mu n e- dovolí jim čelit, povede to nakonec ke strachu ze strachu, jenţ jedince omezuje víc neţ strach samotný CUCCOLINI, Giulio Cesare. Ţít nebo umírat strachy. Zlatý máj. 1992, roč. 36, č. 6, s Tamtéţ, s BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, s ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s Tamtéţ, s

15 Pro dítě je strach přirozenou emocí, jiţ začíná pociťovat kolem druhého roku ţivota. 31 Kolem třetího roku se objevuje strach ze zániku a kolem čtvrt é- ho a pátého roku dítě začíná pociťovat dokonce strach ze smrti. 32 I kdyţ to na první pohled nemusí být zřejmé, běţné dětské strachy (z bouřky, ze tmy atd.) jsou vázány na strach ze zániku. 33 Jak můţeme vidět, strach patří k vývoji dítěte a je přirozenou součástí jeho psychiky, proto je nesmyslné snaţit se dítě před ním chránit. Naopak je důleţité dítě v jejich překonáváních povzbuzovat a ukázat mu, ţe je akcept o- váno takové, jaké je. 34 Kaţdé dítě je jedinečné a překonává strach tak rychle, jak potřebuje. To by měli dospělí respektovat a neměli by se snaţit proces uspěchat. I kdyţ kaţdé dítě přistupuje ke strachu individuálně, nezřídka děti vyuţívají stejnou metodu pomáhající jim vypořádat se s touto emocí, v níţ dají svým strachům pomocí příběhů nebo kreseb tvář. 35 Proto jsou pro dětské čtenáře důleţité strašidelné postavy v pohádkách a později i kvalitní horory. Pokud dá dítě tvář svému strachu, je snadnější ho poté zapudit, 36 např. děsivý vlk z Červené Karkulky je nakonec zabit, coţ pomáhá dítěti překonat jeho vlastní strach. Proto můţeme povaţovat za správné tvrzení Jana-Uwe Roggeho: Jestliže fantazie tyto nebezpečné a hrůzu nahánějící postavy vytváří, tak se jich její pomocí lze také zbavit. 37 Častým aspektem, jenţ dospělé na hororech zneklidňuje, je agrese, kt e- rá se v nich vyskytuje. Agresivita nemůţe být v dětech potlačována příkazy a zákazy, protoţe se jedná o přirozený pocit, jak uţ zde bylo řečeno. Můţe být jen kontrolována a mohou být kultivovány cesty jejího projevu. 38 Důleţité je, aby dospělí dali dětem a dospívajícím příleţitost dosáhnout katarze takovýc h- to pocitů skrze literární ţánry a díla, které si sami vyberou. Správným řeš e- ním je sdílet s nimi jejich zájmy. Rozebíráním hororových nebo strašidelných příběhů spolu s dětmi je moţné podpořit jejich psychický rozvoj nebo jej pří- 31 ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

16 padně usměrnit. 39 To doporučuje i Jacqueline Heldová, která ve své knize V říši obrazotvornosti uvádí příklad dvou chlapců. Ten, jemuţ věnovala čas vychovatelka a s nímţ si o příbězích povídala, se se svými strachy vyro vnal rychleji neţ chlapec, kterému čas nikdo nevěnoval. 40 Na tomto srovnání si můţeme povšimnout, ţe pocit bezpečí vytvářející se díky správné komunikaci, je důleţitější neţ četba, jiţ si dítě vybírá, nebo zákazy a příkazy. Toho, ţe děti pomocí strašidelných příběhů bojují se svými strachy a zároveň si uvědomují sam y sebe, coţ vede k sebepoznání a zdravému duše v- nímu vývoji, si byli vědomi uţ naši předkové. V lidové slovesnosti se totiţ objevuje mnoho strašidelných a hrůzu nahánějících postav a motivů. T akovéto příběhy sice nebyly určeny primárně dětem, ale ty ani nebyly z jejich poslechu vylučovány a dostávaly se s nimi běţně do styku. 41 Před novodobými horory se naopak společnost snaţila dlouhou dobu děti a dospívající chránit, ale přes veškerou snahu se horory do jejich četby dostaly. Samozřejmě ale platí, ţe by měli mít dostatek jiných podnětů a horory psané pro mládeţ musí zohledňovat potřeby vyvíjejících se čtenářů. Proto se například didaktická funkce vyskytuje mnohem častěji u hororů pro děti a mládeţ neţ u děl pro dospělé čtenáře. 39 CUCCOLINI, Giulio Cesare. Ţít nebo umírat strachy. Zlatý máj. 1992, roč. 36, č. 6, s HELDOVÁ, Jacqueline. V říši obrazotvornosti. 1. vyd. Praha: Albatros, 1985, s ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s

17 Motiv viny a trestu ve vybraných hororech pro děti a mládež V posledních několika letech začaly i v českém prostředí ve větší míře vycházet původní i přeloţené horory zaměřující se na mladé čtenáře, v nichţ je didaktická funkce zohledňována. Samozřejmě uţ v minulosti zjistili autoři literatury pro děti a mládeţ, ţe dítě pasivně nepřebírá poučení a názory, které se jim autor snaţí zprostředkovat. Pokud chce autor adresáta zaujmout a po u- čit, musí tyto snahy stylizovat přitaţlivě a podat je čtenáři nenásilným způsobem. A horor na některé čtenáře atraktivně působit můţe. Horory jako ţánr jsou v literatuře pro děti a mládeţ určovány nejčastěji čtenářům ve fázi staršího školního věku a adolescence. V tomto období děti dospívají a začínají si budovat vlastní pohled na ţivot a na svět. Zvýšená vnímavost s sebou přináší střety s okolím ve snaze vybudovat si vlastní ho d- notový systém. 42 K období dospívání a morálce se vyjadřuje Miroslava Štěpánková v knize Utváření a vývoj osobnosti: Sebeuvědomování je dále charakteristické opravdovostí, která se u adolescentů projevuje urputností, s jakou hledají odpovědi na otázky dobra a zla. 43 Toto tvrzení se vztahuje také na starší školní věk, protoţe se z psychologického hlediska tyto dvě fáze nezřídka prolínají a mají mnoho stejných nebo podobných rysů. Proto v naší práci budeme pouţívat označení dosp ívající, které zahrnuje obě věkové kat e- gorie. Citlivost vývoje morálního cítění si uvědomují i autoři píšící pro dospívající, a proto se snaţí etickou problematiku ve svých dílech reflektovat a pomáhat tak čtenářům přijmout správný pohled na svět. Snaha předávat morální hodnoty pomocí příběhů není nová. V minulosti tento pří stup volili například někteří kazatelé, kdyţ barvitě popisovali pekelná muka, a tak pomáhali nastolit a udrţet etické normy tehdejší doby. 44 Příkladem můţe být dílo Věčný pekelný žalář Giovanniho Battisty Manniho, v němţ jsou popisována utrpení hříšníků v pekle. Spojení hříchu a trestu není v minulosti křesťanské 42 SMÉKAL, Vladimír Macek, Petr. Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, s Tamtéţ, s ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s

18 víry nic nového, 45 jak dokládá historik Jean Delumeau: Nejen biskupové a kazatelé považovali tento vztah za očividný. Také pano vníci viděli ve válkách nebeský trest za lidské prohřešky a například Ambroise Paré tv rdil, že mor a syfilis jsou projevem božího hněvu. 46 Ve folkloru obdobně působily mimo jiné i pohádky, ve kterých bylo zlo vţdy potrestáno. Všímá si toho i Bruno Bettelheim: Přesvědčení, že zločin se nevyplácí, odstrašuje daleko účinněji, a proto zlý člověk v pohádkách vždycky tratí. 47 Otázkou tedy zůstává, proč by se dospívající měli snaţit ujasnit si svoje morální hodnoty právě četbou hororových příběhů. Jak uţ jsme zmiňovali, horory se často dotýkají sociálních a existencionálních problémů, které d o- spívající začínají vnímat, a dávají jim moţnost se nad nimi zamyslet, coţ je důleţitý rys hororů pro děti a mládeţ. Zatímco v hororech pro dospělé autor můţe podávat příběh i velmi šokující a drastickou formou, při psaní pro mladší čtenáře si musí být vědom, ţe psychický a etický vývoj recipientů zd aleka není ukončen a jsou ke světu kolem sebe (i k tomu fikčnímu) mnohem citl i- vější, a proto musí být příběh přizpůsoben jejich potřebám. To ale neznamená, ţe by se autoři museli vyhýbat kontroverzním tém a- tům a drastickým motivům. Naopak násilné nebo morálně nevhodné chování má často funkci určitého etického alarmu. Ten čtenáři ukazuje, co je dobré a co ne. 48 V dnešní době se občas nevhodně chovají i kladní literární hrdinové, kteří mají slouţit jako vzor, ale ti jsou zpravidla k takovému jednání donuceni okolnostmi, nebo se jedná jen o chvilkové selhání, jehoţ později litují a napraví ho. Chybování postav můţe být chápáno jako snaha přiblíţit čtenářům hrdiny a ujistit je, ţe selhat mohou i postavy čtenáři prezentované (autorem nebo společností) jako potencionální vzory. Negativní hrdinové ale bývají vţdy jasně zobrazeni jako absolutní zlo. 49 V hororech pro mládeţ je zlo většinou jasně vymezeno, ale nezřídka chybí kladný protipól, jenţ by čtenářům a referenčnímu hrdinov i příběhu dá- 45 Dnešní pohled katolické církve na tuto tematiku viz Kompendium katechismu Katolické církve. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s DELUMEAU, Jean. Hřích a strach. 1. vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 1998, s BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

19 val pozitivní příklad. Proti zlu a pokušení stojí pouze r eferenční hrdina nebo někdo mu blízký, na němţ mu záleţí, např. rodinný příslušník, kamarád či někdo, ke komu chová milostné city. Postava stojící před zkouškou má na čtenáře působit realisticky a musí být proto vylíčena jako člověk mající své pohnutky, strachy a touhy, je chybující, a tudíţ se s ním můţe čtenář ztotoţnit, někdy mu můţe být i sympatický. Samozřejmě se ale vyskytují i arogantní a sobecké postavy. Oba typy postav jsou v literárních dílech proto, aby mladému čtenáři předaly poučení, ukázaly mu správnou cestu etického vývoje a před špatnou ho varovaly. Dospívající totiţ musí přejít z jednoho stádia morálního uvaţování do druhého. První je konvenční stádium, v němţ uţ dospívající disponují jistou mírou empatie, ale jednají morálně spíše proto, aby splnili společenské závazky a normy. 50 V tomto stádiu se nachází také velké mnoţství hlavních hrdinů hororů pro mládeţ. Snahou autorů je pomoci převést čtenáře do druhého stádia, a to postkonvenční morálky, v němţ jedinec povaţuje za důleţitější porozumění s ostatními a společností uznávané hodnoty neţ vlastní zájmy. 51 V České republice jsou horory pro mládeţ rozvíjejícím se ţánrem, protoţe v období před listopadem 1989 byla triviální literatura, a s ní i mnohé horory, značně omezována. Je tedy pochopitelné, ţe po roce 1989 na našem území domácí hororová produkce téměř neexistovala. Ani horory současných českých autorů pro dospělé čtenáře nepatří mezi hojně vydávané, nezřídka vychází v malých nákladech, a proto jsou čtenářům špatně dostupné. Stejně tak v oblasti literatury pro děti a mládeţ nevychází mnoho knih. Jediné dvě knihy pro děti a mládeţ v tomto ţánru (kromě zahraničních překladů a ada p- tací klasických děl) vydala tvůrčí skupina Hlava nehlava, a to soubor povídek Zuby nehty a Noční můry nespí. 52 Uskupení tvoří studenti nebo absolven- 50 SMÉKAL, Vladimír MACEK, Petr. Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, s Tamtéţ, s Na pultech českých knihkupectví se sice objevuje mnoho titulů, které mají hororové prvky a pracují s podobnými postavami a motivy, ale nesplňují kritéria hororu, jak byla definovaná na začátku naší práce a ve skutečnosti se jedná spíše o fantasy (Luko, malý vlkodlak od Sandry Vebrové), humoristickou tvorbu (Hrobnické historky Zbyňka K. Holuba nebo soubor 12 malých hororů) nebo příběhy s prvky hororů (Jemně tajemně Stanislavy Reschové nebo Strašidelné pohádky Zdeňka K. Slabého), které však patří spíše do ţánru pohádky. 19

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Pilíře pedagogiky Marie Montessori

Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Marcel L. Jung Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Vedoucí projektu: Michal Wittner 26. 7. 2012 CZ.1.07/1.1.14/01.0037 U studentů ve věku 12 25 let Zjistit všeobecně oblíbené a neoblíbené aktivity.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Příloha 9 NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O NÁS Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov o.p.s. od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního,

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více