Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Bakalářská diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2014 Jana Mášová

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Jana Mášová Motivy viny a trestu v hororech pro mládež Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. 2014

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury....

4 Děkuji Mgr. Luise Novákové, Ph.D., za laskavé vedení, cenné připomínky, ochotu, trpělivost a vstřícnost. Děkuji také rodině a přátelům za oporu, kterou mi byli.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 6 Horor z pohledu literární vědy a psychologie... 8 Motiv viny a trestu ve vybraných hororech pro děti a mládeţ Závěr Seznam literatury... 42

6 Úvod Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na motivy viny a násle d- ného trestu v hororech českých autorů pro děti a mládeţ vydaných po roce Přestoţe jsou horory většinou chápány jako triviální literatura, pokus í- me se dokázat nebo vyvrátit tvrzení, ţe mohou přesáhnout tuto kategorii a mohou být ţánrem důleţitým pro čtenáře. Klíčové bude zodpovězení otázky, zda mohou být umělecky kvalitní horory (najdeme -li takové) podnětné i pro děti a dospívající a jestli jim dokonce v ideálních podmínkách pomáhají v jejich psychickém vývoji a při vytváření etických a morálních hodnot. Na začátku práce se pokusíme definovat horor, vytyčit jeho typické znaky a funkce a na jejich základě určit, kt erá díla do tohoto ţánru spadají. Vzhledem k zaměření práce budeme dále zkoumat a analyzovat pouze takové horory, jejichţ autoři chtějí své čtenáře motivovat k morálnímu, eticky odp o- vídajícímu chování, a to buď přímým apelem, nebo varováním před důsledky nemorálního jednání. Samozřejmě také existují horory, které motiv viny a trestu nevyuţívají, ale v intencionálních dílech pro mládeţ představují spíše menšinu a fungují jako určitý čtenářský mezistupeň mezi intencionální prózou a díly pro dospělé čtenáře. V takovýchto hororech spoléhají autoři na morální vyspělost a vyzrálost recipienta a zaměřují se na jiná, mnohdy sloţitější, t é- mata. Vzhledem k rozsahu práce se však těmito díly nebudeme zabývat. Kr o- mě definování a charakteristiky hororu se v teoretické části budeme věnovat také názorům na působení děsivých motivů na lidskou psychiku, obzvláště pak na psychiku dospívajících. Následovat bude analýza vybraných hororových povídek českých autorů určených mládeţi. Rozebírat budeme povídky z knih Zuby nehty a Noční můry nespí. Pro české čtenáře jsou dostupné také překlady próz Anthonyho Horowitze (trilogie Horory na dobrou noc) a Chrise Priestleyho ( Příšerné příběhy strýce Montaguea, Příšerné příběhy z Černé lodi a Příšerné příběhy z temného tunelu), ty budou v této práci materiálem ke srovnávání. Na vhodných místech se nebudeme vyhýbat ani konfrontaci s prózami určenými do- 6

7 spělým čtenářům (zvláště co se týče témat, zápletek apod.), protoţe i je d o- spívající nezřídka vyhledávají. Základní pouţitá sekundární literatura je především literárněteoretická. Výslovně zmínit zde musíme Meandry a metamorfózy Svatavy Urbanové s literárněhistorickým kontextem a Trivialitu a kýč v literatuře pro děti a mládež Jaroslava Tomana. Ze zahraničních autorů jsme nejvíce pracovali s dílem Jacqueline Heldové V říši obrazotvornosti. Podnětné pro nás byly rovněţ texty s psychologickým přesahem blí z- kým naší práci. Nejdůleţitějšími díly z tohoto okruhu jsou Za tajemstvím pohádek Bruna Bettelheima a Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež Mileny Šubrtové. I přes kratší rozsah jsme našli zajímavé a uţitečné informace ve stati Žít nebo umírat strachy Giulia Cesarea Cuccoliniho. Vzhledem k tomu, ţe se bakalářská práce zabývá vztahem hororu a ps y- chiky dospívajícího čtenáře, opírali jsme se také o vybrané studie přímo z oblasti psychologie. Důleţitá pro nás byla témata dotýkající se dětského vývoje (Utváření a vývoj osobnosti Vladimíra Smékala a Petra Macka), strachu ( Tvořivá síla strachu Václava Prokopia a Petra Šulisty) a samozřejmě viny (Vina Marty Kocvrlich ové). Stěţejní pro nás však je kniha Jana-Uwe Roggeho Dětské strachy a úzkosti, protoţe reflektuje a spojuje všechna výše zmíněná t é- mata a dokládá svá tvrzení nejen na výzkumech, ale také na praktických zk u- šenostech. 7

8 Horor z pohledu literární vědy a psychologie Horory a příběhy s prvky hororů jsou velmi populární, a proto není překvapivé, ţe se dostaly i do knihoven dětí a mládeţe. Nejdříve si tam na lezla cestu díla, která nebyla určena pro tuto věkovou skupinu, ale v současnosti uţ vycházejí v zahraničí i u nás horory zaměřené na děti a mládeţ, spadající do intencionální literatury. Co ale vlastně horory jsou? Čím se tento ţánr vyzn a- čuje a proč bychom se jím měli zabývat? Horor jako ţánr utváří námět a rozvíjí děj tak ovým způsobem, aby ve čtenáři vyvolal pocit hrůzy a strachu. 1 V kaţdém jedinci však vyvolává děs a strach něco jiného. I polský odborník na horory Andrzej Pitrus o nich tvrdí: Podle mě je nejdůležitější to, že horor metaforizuje náš strach. Přesn ěji náš vnitřní strach. Thriller je veskrze racionální. Ale v hororu musíte hl edat zdroj strachu sami v sobě. Nemusí vás nutně lekat a nemusí ten strach umět beze zbytku vysvětlit. 2 Zároveň si ale musíme uvědomit, ţe horory neznamenají pouze díla plná násilí a krve. Jan Zábrana o této problematice prohlásil, ţe [ ] dobrý horror se snaží vyvolat hrůzu, nikoli žaludeční nevolnost. 3 A toho bychom si měli být vţdy vědomi. Podobně definuje horor také Otakar Chaloupka v Příručním slovníku české literatury. Kromě vyvolání pocitu děsu a strachu horory charakterizuje: A často zejména v náročnější tvorbě je právě horor příležitostí nikoliv k p o- tokům krve, kanibalismu a stále stejně vraždícím stále stejným psychop atům, ale k vyjádření tísnivého existencionálního prožitku na přípa dech, jež se vymykají z obvyklosti, ale významově s nimi souvisejí. 4 V naší práci se budeme drţet výše zmíněných definic, které horor pop i- sují jako ţánr, jehoţ účelem je vyvolávat v recipientovi pocit děsu a strachu, a ne hnusu a odporu. Snaha vyděsit čtenáře je tedy klíčová a autorův výběr prostředků slouţících tomuto účelu je aţ druhotný. Proto v naší práci neřadí- 1 VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984, s PITRUS, Andrzej. I horory musí mít co říct. Ikarie. 2002, roč. 12, č. 8, s ZÁBRANA, Jan. Rozkoš z hrůzy. In: Jan Zábrana, ed. Lupiči mrtvol. 1. vyd. Praha: Orbis, 1970, s CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury. 2. vyd. Brno: nakladatelství Kma, 2007, s

9 me k hororům díla, jejichţ záměrem není vyvolat ve čtenářích děs, i přesto ţe v nich vystupují postavy (upíři, vlkodlaci apod.), s nimiţ se v hororech nezřídka setkáváme. Vzhledem k dlouhému (a stále probíhajícímu) vývoji ţánru je obtíţné nalézt stálé a neměnné charakteristické rysy hororu. Hlavní hrdina můţe být kdokoli a příběh se můţe odehrávat v jakýchkoli kulisách a jakémkoli čase. I kdyţ autoři, zvláště u starších hororů, mnohokrát vyuţívají temná a pochmurná místa (hřbitovy, opuštěné zámky apod.), v nichţ se nezřídka objevují nadpřirozené bytosti jako upíři, vlkodlaci, zombie nebo jiné nadpřirozené j evy (prokleté místo, opuštěný dům aj.), v současné době pohled na horor jako na ţánr vyuţívající tajemna a nadpřirozena uţ neplatí a je značně zastaralý. V dnešních prózách tohoto typu je příběh nezřídka umístěn ve fikčním světě, který napodobuje ten náš kaţdodenní, a zlo zde představují racionálnější hrozby, jako zvířata, např. Cujo od Stephena Kinga, lidé dychtící po pomstě nebo jedinci s nějakou mentální poruchou, např. Misery od téhoţ autora. H o- rory tak působí mnohem realističtěji a pro mnoho čtenářů i děsivěji. Jan Zábrana v 70. letech tento vývoj předpokládal, a dokonce tvrdil, ţe zápletky nebudou vyuţívat nadpřirozena, ale problémy v mezilidských vztazích. 5 K této náhradě úplně nedošlo, ale častým námětem hororů se opravdu staly rodinné krize, které autoři nezřídka kombinují s nadpřirozeným aspektem, např. Rosemary má děťátko od Iry Levina. Jacqueline Heldová tedy tvrdí, ţe u hororů nejsou pro čtenáře důleţité náměty, ale atmosféra příběhu. 6 Přesto nám mohou pomoci uchopit dílo, a proto je budeme při rozboru jednotlivých děl také brát v potaz. Obliba nadpřirozených jevů a postav v hororech vychází z počátků ţánru. Předchůdci hororu sahají aţ do starověku, např. v době antiky se mezi ně řadí Plinius mladší a jeho List Surovi. Ve středověku můţeme najít děsivé prvky v exemplech, legendách a pohádkách, které byly původně určeny dosp ě- lým a které často vyuţívaly strašidelných motivů. P ozději také v českém prostředí v kramářských písních a v knihách lidového čtení. Velké oblibě se těši- 5 ZÁBRANA, Jan. Rozkoš z hrůzy. In: Jan Zábrana, ed. Lupiči mrtvol. 1. vyd. Praha: Orbis, 1970, s HELDOVÁ, Jacqueline. V říši obrazotvornosti. 1. vyd. Praha: Albatros, 1985, s

10 ly také dobrodruţné romány, v nichţ mohlo docházet k napínavým situacím vzbuzujícím ve čtenářích pocit mrazení v zádech. Za opravdové předchůdce novodobých hororů však můţeme povaţovat gotické romány, které vznikaly v Anglii v 2. pol. 18. stol., mezi nejvýzna m- nější představitele patří Mary Shellyová a její román Frankenstein. 7 Tyto romány vyuţívají tajemno a atmosféru strachu. V Americe na gotický román navázal Edgar Allan Poe, jenţ uţ je se svými makabrózními novelami (Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů aj.) povaţován za moderního tvůrce hororu. Jako další otce hororu můţeme zmínit Brama Stokera s jeho románem Drákula, Gastona Lerouxe a jeho Fantoma opery nebo Howarda Phillipse Lovecrafta, jehoţ dílo se po jeho smrti stalo kultovním. I v českém prostředí se objevují pokusy o gotické romány nebo literaturu vyuţívající podobných zápletek a motivů. Z doby národního obrození m ů- ţeme zmínit Václava Rodomila Krameria, který se zabýval knihami lidov ého čtení a sám psal příběhy s temnou atmosférou strachu, např. novelu Železná košile, která je inspirována Jámou a kyvadle m Edgara Allana Poea, nebo Karla Sabinu a jeho novelu Hrobník. Ačkoli se ţánr na našem území příliš neujal, ojediněle se vyskytovaly povídky hororovou tvorbu předznamenávající, např. Vampýr Jana Nerudy. 8 Oţivení takto laděné literatury nastalo aţ na konci 19. stol., kdy začali psát dekadenti a expresionisté (Jiří Karásek ze Lvovic Zastřený obraz, Ladislav Klíma Utrpení knížete Sternenhocha). 9 Kromě původních děl českých autorů u nás samozřejmě vycházely i překlady zahrani č- ních próz. O hororu jako samostatném a svébytném ţánru však můţeme mluvit zhruba od 20. let 20. stol, 10 kdy v zahraničí vznikala první díla zařazovaná do tohoto ţánru. Otázkou ovšem zůstává, proč bychom se měli horory zabývat, a jsou-li v něčem pro dospělé, pro děti nebo mládeţ přínosné. Mnohdy bývají totiţ horory povaţovány za tzv. brakovou neboli triviální literaturu. 7 [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.britannica.com/ebchecked/topic/239776/gothic-novel>, kde je Frankenstein uváděný jako gotický román i jako horor, protoţe vyuţíváme Hrabákovu periodizaci vývoje hororu, podle níţ horor jako svébytný ţánr vznikl aţ na počátku 20. stol., řadíme Shelleyovou mezi gotický román a předchůdce hororu. 8 HRABÁK, Josef. Od laciného optimismu k hororu. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

11 V minulosti docházelo ke snahám proti triviální literatuře bojovat nebo ji zcela zakazovat, i kdyţ se na její obranu postavil i spisovatelé jako Karel Čapek, Jiří Mahen nebo Vítězslav Nezval. 11 Většinou se setkáváme s argumenty, ţe tento druh literatury čtenáře nikam neposouvá, postrádá původnost a uměleckou kvalitu a má jen odpočinkovou funkci. Výše zmíněný postoj je ale značně zjednodušený. Je sice pravda, ţe se v triviální literatuře vyskytuje schematizace děje a postav, atraktivní kulisy a prostředí a autoři často volí názvy, které čtenáře okamţitě zaujmou. Autor však musí zvládnout časoprostor, zákonitosti a typologii ţánru a práci s jazykem (naráţky, nadsázka, ironie aj.), 12 aby bylo jeho dílo úspěšné. Není neobvyklé, ţe spisovatel (nebo filmový tvůrce hororů), jenţ zákonitosti ţánru a vyuţívání daného média zvládá velmi dobře, můţe hranice triviální literat u- ry překročit. Za další klad můţe být povaţováno i to, ţe má čtenář moţnost vyuţít relaxační funkce díla, coţ samo o sobě není nic špatného. Často má také ţánr běţně se řádící k triviální literatuře více vrstev, takţe kromě odpočinku můţe nabídnout něco zajímavého i zkušenějšímu a náročnějšímu čtenáři. V takových případech se vysoká a nízká literatura propojují a často mají společné rysy 13 a je tedy obtíţné určit, co ještě patří do triviální liter atury a co uţ ne. Proto bychom se měli dívat na předsudky ohledně triviální literatury jako Jiří Poláček, který ve sborníku Průhledy do české literatury 20. století reaguje na nesmyslné odmítání triviální literatury před listopadem 1989 : Je nasnadě, že podobné, zhusta ideologicky podložené pohledy už nelze akcept o- vat. Triviální literatura totiž představuje svébytný ku lturní fenomén, jehož historii i jednotlivé složky je nutno zkoumat bez někdejšího apriorního odm í- tání, věcně, s vědomím jeho specifických funkcí. Přitom je zapotřebí mít na 11 TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, s URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobie, 2003, s TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, s

12 paměti, že tato literatura má prostupné hranice s literaturou uměleckou, ale i s lidovou četbou či s inzitním uměním. 14 Uţ pro zmiňované specifické funkce by neměly být horory povaţovány za méněcenné. Naopak pro čtenáře mohou být přínosné právě proto, ţe v nich vyvolávají pocit strachu, coţ je specifická funkce hororů. Pocit strachu bychom neměli zaměňovat s úzkostí. Jan-Uwe Rogge tvrdí, ţe strach je vázaný na jeden objekt a je spíše krátkodobého rázu, zatímco úzkost se vyznačuje mnohoznačností. Jedná se spíše o trvalou záleţitost, která je často spojena s pocitem bezmoci. 15 Strach naopak nutí lidi k tomu, aby hledali cesty jak se jej zbavit, 16 a měl by je na rozdíl od bezmoci něco učit, např. strach ze zpo ţ- dění člověka učí dělat si časovou rezervu 17 nebo strach z řízení vede jedince k opatrnosti, a tudíţ i k tomu, ţe je paradoxně lepším řidičem. 18 Ale bezmoc vycházející z úzkosti člověka ochromí, a proto by byl v tomto případě za volantem nebezpečný. O strachu se tedy Rogge vyjadřuje takto: Strach je přirozenou zkušeností člověka. Plní ochranou funkci, je nezbytný k přežití. Strach představuje nutnou fyziologickou a duševní přípravu na nebezpečné a ohrožující situace. Vybízí k opatrnosti, pomáhá realisticky odhadnout nebe zpečí. 19 Vzápětí také dodává, ţe proto je pro nás důleţitý: Zároveň strach vybízí k tomu, aby byl překonán. Sebevědomě a dobrovolně se postavit svému strachu, dát mu tvář, předpokládá důvěru ve vlastní síly. Jestliže se nám podaří strach zpr acovat, posilujeme navíc své sebevědomí. 20 Strach je tedy uţitečnou emocí, kterou potřebují k ţivotu všichni, i kdyţ samozřejmě kaţdý v jiné míře, a ţe člověku pomáhá v jeho psychickém růstu. Ten mohou podpořit právě děsivé příběhy nebo záţitky poskytující příleţitost k postavení se strachu za vhodných podmínek. Výše zmíněné dobrovolné navození strachu, při němţ recipient proţívá prostřednictvím knihy nebo filmu nebezpečí, které mu ve skutečnosti nehrozí, 14 POLÁČEK, Jiří a kol. Triviální literatura. In: Jiří Poláček, ed. Průhledy do české literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, s ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s PROKOPIUS, Václav Šulista, Petr. Tvořivá síla strachu. 1. vyd. Praha: TRITON, 2007, s Tamtéţ, s AUGER, Lucien. Strach, obavy a jejich překonávání. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

13 a můţe ho těšit, ţe vše dobře dopadlo (nebo ţe on pravděpodobně ned opadne jako hlavní hrdina příběhu), je častým tvrzením vysvětlujícím oblibu hororů. Přestoţe je správné, jedná se do značné míry o zjednodušení, protoţe nezahrnuje jiné, vědomé i nevědomé, důvody oblíbenosti hororů. Jedním z vědomých důvodů je pohled společnosti na tento ţánr. 21 Horory jsou vnímány spíše negativně, a proto při jejich čtení nebo sledování m ají recipienti pocit, ţe se dopouští tabuizované činnosti, coţ jim dává pocit usp o- kojení. Další vědomý pocit radosti nastává v okamţiku, kdy se čtenářům podaří odhalit zápletku a zakončení díla. Horor je značně dekonstruktivní ţánr, 22 coţ znamená, ţe nemusí naplňovat čtenářova očekávání a naopak můţe bořit předpokládaná klišé. Proto je předvídání děje sloţitější neţ například u tzv. červené knihovny a můţe čtenáři v případě potvrzení jeho předpokladů zajistit větší míru pocitu spokojenosti. Právě zmíněné důvody obliby hor orů jsou uţ sice přesnější, ale ab y- chom se dozvěděli důleţitější nevědomé důvody, musíme rozebrat emoc ionální příčiny. Při čtení nebo sledování příběhu totiţ jedinec proţije své subjektivní strachy, se kterými se musí vypořádat. Tím j e donucen najít vnitřní rovnováhu, a proto strašidelné příběhy a fantazie fungují jako očistné lá zně. 23 Samozřejmě se to týká také strachu ze smrti, jenţ můţe vést v některých případech i k úzkosti, 24 která je pro lidskou psychiku velkou zátěţí, jak uţ jsme psali výše. K takovéto úzkosti dnes mají lidé předpoklady, protoţe vytěsněním umírajících do nemocnic a jiných institucí, přestala být smrt vnímána jako přirozená součást ţivota. 25 To podvědomě mnoho lidí pociťuje jako problém, a právě horory jim mohou ukázat, byť zjednodušen ou formou, různé sociální a existencionální problémy spojené se smrtí a mohou dát jedinci šanci se s nimi vyrovnat, jak tvrdí i Giulio Cesare Cuccolini: Vzhledem k tomu, že člověk inklinuje ke zkoumání posmrtných stavů, takže je přit a- hován záhrobím a smrt í, příběhy budícími děs tím, jak si libují v líčení př í- šerných momentů, nakonec ruší jejich neblahé důsledky a stávají se jakoby 21 PITRUS, Andrzej. I horory musí mít co říct. Ikarie. 2002, roč. 12, č. 8, s Tamtéţ, s URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobie, 2003, s ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s Tamtéţ, s

14 zaříkadlem proti zlu. V těchto případech horor kromě toho, že vyvolává l i- bost, vyplývající ze silného emotivního vypětí příběhu, vykonává formativní funkci, neboť nás konfrontuje s nezvyklou, byť vymyšlenou realitou, probl e- matizuje ji a vede nás k tomu, abychom o ní uvažovali." 26 I kdyţ by se mohlo zdát, ţe by se společnost měla snaţit chránit děti před problematikou smrti a umírání, opak je pravdou. Musíme si uvědomit, ţe děti jsou lidské bytosti a jsou na smrt zvědavé. Jejich potřeba porozumět světu zahrnuje i problémy a negativní situace, které mohou v jejich ţivotě nastat. Děti totiţ cítí, ţe se s nimi potřebují vyrovnat. Kromě nepříjemných situací musí čelit také ambivalentním nebo negativní m pocitům, mezi něţ patří například agrese. 27 Není vhodné se na děti dívat jako na nevinná stvoření, která mají vţdy kladné pocity a úmysly a která se teprve od nás učí nemorálnímu chování. Děti mají stejné emoce a strachy jako dospělí, ale musí se je teprve naučit zvládat. Ke snaze chránit děti před některými emocemi a skutečnostmi se vyj a- dřuje také Bruno Bettelheim ve své knize Za tajemstvím pohádek: Existuje všeobecně rozšířený odpor k tomu, aby se děti dozvěděly, že příčinou mnoha životních nezdarů je právě naše přirozenost sklon všech lidí jednat agresi v- ně, asociálně, sobecky, ze zlosti a úzkosti. Namísto toho chceme, aby děti v ě- řily, že všichni lidé jsou vrozeně dobří. Ale děti v ědí, že ony vždycky dobré nejsou, a často dokonce i když dobré jsou by raději nebyly. To je v rozporu s tím, co jim říkají rodiče, a právě to činí z dítěte v jeho vlastních očích netvora. 28 Dětské strachy se proto nedoporučuje ignorovat. Překonávání strachů je důleţité pro formování identity vlastního já a vytváření pocitu sebedův ě- ry. 29 Pokud se dítě bude strachům vyhýbat a rodiče nebo společnost mu n e- dovolí jim čelit, povede to nakonec ke strachu ze strachu, jenţ jedince omezuje víc neţ strach samotný CUCCOLINI, Giulio Cesare. Ţít nebo umírat strachy. Zlatý máj. 1992, roč. 36, č. 6, s Tamtéţ, s BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, s ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s Tamtéţ, s

15 Pro dítě je strach přirozenou emocí, jiţ začíná pociťovat kolem druhého roku ţivota. 31 Kolem třetího roku se objevuje strach ze zániku a kolem čtvrt é- ho a pátého roku dítě začíná pociťovat dokonce strach ze smrti. 32 I kdyţ to na první pohled nemusí být zřejmé, běţné dětské strachy (z bouřky, ze tmy atd.) jsou vázány na strach ze zániku. 33 Jak můţeme vidět, strach patří k vývoji dítěte a je přirozenou součástí jeho psychiky, proto je nesmyslné snaţit se dítě před ním chránit. Naopak je důleţité dítě v jejich překonáváních povzbuzovat a ukázat mu, ţe je akcept o- váno takové, jaké je. 34 Kaţdé dítě je jedinečné a překonává strach tak rychle, jak potřebuje. To by měli dospělí respektovat a neměli by se snaţit proces uspěchat. I kdyţ kaţdé dítě přistupuje ke strachu individuálně, nezřídka děti vyuţívají stejnou metodu pomáhající jim vypořádat se s touto emocí, v níţ dají svým strachům pomocí příběhů nebo kreseb tvář. 35 Proto jsou pro dětské čtenáře důleţité strašidelné postavy v pohádkách a později i kvalitní horory. Pokud dá dítě tvář svému strachu, je snadnější ho poté zapudit, 36 např. děsivý vlk z Červené Karkulky je nakonec zabit, coţ pomáhá dítěti překonat jeho vlastní strach. Proto můţeme povaţovat za správné tvrzení Jana-Uwe Roggeho: Jestliže fantazie tyto nebezpečné a hrůzu nahánějící postavy vytváří, tak se jich její pomocí lze také zbavit. 37 Častým aspektem, jenţ dospělé na hororech zneklidňuje, je agrese, kt e- rá se v nich vyskytuje. Agresivita nemůţe být v dětech potlačována příkazy a zákazy, protoţe se jedná o přirozený pocit, jak uţ zde bylo řečeno. Můţe být jen kontrolována a mohou být kultivovány cesty jejího projevu. 38 Důleţité je, aby dospělí dali dětem a dospívajícím příleţitost dosáhnout katarze takovýc h- to pocitů skrze literární ţánry a díla, které si sami vyberou. Správným řeš e- ním je sdílet s nimi jejich zájmy. Rozebíráním hororových nebo strašidelných příběhů spolu s dětmi je moţné podpořit jejich psychický rozvoj nebo jej pří- 31 ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

16 padně usměrnit. 39 To doporučuje i Jacqueline Heldová, která ve své knize V říši obrazotvornosti uvádí příklad dvou chlapců. Ten, jemuţ věnovala čas vychovatelka a s nímţ si o příbězích povídala, se se svými strachy vyro vnal rychleji neţ chlapec, kterému čas nikdo nevěnoval. 40 Na tomto srovnání si můţeme povšimnout, ţe pocit bezpečí vytvářející se díky správné komunikaci, je důleţitější neţ četba, jiţ si dítě vybírá, nebo zákazy a příkazy. Toho, ţe děti pomocí strašidelných příběhů bojují se svými strachy a zároveň si uvědomují sam y sebe, coţ vede k sebepoznání a zdravému duše v- nímu vývoji, si byli vědomi uţ naši předkové. V lidové slovesnosti se totiţ objevuje mnoho strašidelných a hrůzu nahánějících postav a motivů. T akovéto příběhy sice nebyly určeny primárně dětem, ale ty ani nebyly z jejich poslechu vylučovány a dostávaly se s nimi běţně do styku. 41 Před novodobými horory se naopak společnost snaţila dlouhou dobu děti a dospívající chránit, ale přes veškerou snahu se horory do jejich četby dostaly. Samozřejmě ale platí, ţe by měli mít dostatek jiných podnětů a horory psané pro mládeţ musí zohledňovat potřeby vyvíjejících se čtenářů. Proto se například didaktická funkce vyskytuje mnohem častěji u hororů pro děti a mládeţ neţ u děl pro dospělé čtenáře. 39 CUCCOLINI, Giulio Cesare. Ţít nebo umírat strachy. Zlatý máj. 1992, roč. 36, č. 6, s HELDOVÁ, Jacqueline. V říši obrazotvornosti. 1. vyd. Praha: Albatros, 1985, s ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s

17 Motiv viny a trestu ve vybraných hororech pro děti a mládež V posledních několika letech začaly i v českém prostředí ve větší míře vycházet původní i přeloţené horory zaměřující se na mladé čtenáře, v nichţ je didaktická funkce zohledňována. Samozřejmě uţ v minulosti zjistili autoři literatury pro děti a mládeţ, ţe dítě pasivně nepřebírá poučení a názory, které se jim autor snaţí zprostředkovat. Pokud chce autor adresáta zaujmout a po u- čit, musí tyto snahy stylizovat přitaţlivě a podat je čtenáři nenásilným způsobem. A horor na některé čtenáře atraktivně působit můţe. Horory jako ţánr jsou v literatuře pro děti a mládeţ určovány nejčastěji čtenářům ve fázi staršího školního věku a adolescence. V tomto období děti dospívají a začínají si budovat vlastní pohled na ţivot a na svět. Zvýšená vnímavost s sebou přináší střety s okolím ve snaze vybudovat si vlastní ho d- notový systém. 42 K období dospívání a morálce se vyjadřuje Miroslava Štěpánková v knize Utváření a vývoj osobnosti: Sebeuvědomování je dále charakteristické opravdovostí, která se u adolescentů projevuje urputností, s jakou hledají odpovědi na otázky dobra a zla. 43 Toto tvrzení se vztahuje také na starší školní věk, protoţe se z psychologického hlediska tyto dvě fáze nezřídka prolínají a mají mnoho stejných nebo podobných rysů. Proto v naší práci budeme pouţívat označení dosp ívající, které zahrnuje obě věkové kat e- gorie. Citlivost vývoje morálního cítění si uvědomují i autoři píšící pro dospívající, a proto se snaţí etickou problematiku ve svých dílech reflektovat a pomáhat tak čtenářům přijmout správný pohled na svět. Snaha předávat morální hodnoty pomocí příběhů není nová. V minulosti tento pří stup volili například někteří kazatelé, kdyţ barvitě popisovali pekelná muka, a tak pomáhali nastolit a udrţet etické normy tehdejší doby. 44 Příkladem můţe být dílo Věčný pekelný žalář Giovanniho Battisty Manniho, v němţ jsou popisována utrpení hříšníků v pekle. Spojení hříchu a trestu není v minulosti křesťanské 42 SMÉKAL, Vladimír Macek, Petr. Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, s Tamtéţ, s ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, s

18 víry nic nového, 45 jak dokládá historik Jean Delumeau: Nejen biskupové a kazatelé považovali tento vztah za očividný. Také pano vníci viděli ve válkách nebeský trest za lidské prohřešky a například Ambroise Paré tv rdil, že mor a syfilis jsou projevem božího hněvu. 46 Ve folkloru obdobně působily mimo jiné i pohádky, ve kterých bylo zlo vţdy potrestáno. Všímá si toho i Bruno Bettelheim: Přesvědčení, že zločin se nevyplácí, odstrašuje daleko účinněji, a proto zlý člověk v pohádkách vždycky tratí. 47 Otázkou tedy zůstává, proč by se dospívající měli snaţit ujasnit si svoje morální hodnoty právě četbou hororových příběhů. Jak uţ jsme zmiňovali, horory se často dotýkají sociálních a existencionálních problémů, které d o- spívající začínají vnímat, a dávají jim moţnost se nad nimi zamyslet, coţ je důleţitý rys hororů pro děti a mládeţ. Zatímco v hororech pro dospělé autor můţe podávat příběh i velmi šokující a drastickou formou, při psaní pro mladší čtenáře si musí být vědom, ţe psychický a etický vývoj recipientů zd aleka není ukončen a jsou ke světu kolem sebe (i k tomu fikčnímu) mnohem citl i- vější, a proto musí být příběh přizpůsoben jejich potřebám. To ale neznamená, ţe by se autoři museli vyhýbat kontroverzním tém a- tům a drastickým motivům. Naopak násilné nebo morálně nevhodné chování má často funkci určitého etického alarmu. Ten čtenáři ukazuje, co je dobré a co ne. 48 V dnešní době se občas nevhodně chovají i kladní literární hrdinové, kteří mají slouţit jako vzor, ale ti jsou zpravidla k takovému jednání donuceni okolnostmi, nebo se jedná jen o chvilkové selhání, jehoţ později litují a napraví ho. Chybování postav můţe být chápáno jako snaha přiblíţit čtenářům hrdiny a ujistit je, ţe selhat mohou i postavy čtenáři prezentované (autorem nebo společností) jako potencionální vzory. Negativní hrdinové ale bývají vţdy jasně zobrazeni jako absolutní zlo. 49 V hororech pro mládeţ je zlo většinou jasně vymezeno, ale nezřídka chybí kladný protipól, jenţ by čtenářům a referenčnímu hrdinov i příběhu dá- 45 Dnešní pohled katolické církve na tuto tematiku viz Kompendium katechismu Katolické církve. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s DELUMEAU, Jean. Hřích a strach. 1. vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 1998, s BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, s Tamtéţ, s Tamtéţ, s

19 val pozitivní příklad. Proti zlu a pokušení stojí pouze r eferenční hrdina nebo někdo mu blízký, na němţ mu záleţí, např. rodinný příslušník, kamarád či někdo, ke komu chová milostné city. Postava stojící před zkouškou má na čtenáře působit realisticky a musí být proto vylíčena jako člověk mající své pohnutky, strachy a touhy, je chybující, a tudíţ se s ním můţe čtenář ztotoţnit, někdy mu můţe být i sympatický. Samozřejmě se ale vyskytují i arogantní a sobecké postavy. Oba typy postav jsou v literárních dílech proto, aby mladému čtenáři předaly poučení, ukázaly mu správnou cestu etického vývoje a před špatnou ho varovaly. Dospívající totiţ musí přejít z jednoho stádia morálního uvaţování do druhého. První je konvenční stádium, v němţ uţ dospívající disponují jistou mírou empatie, ale jednají morálně spíše proto, aby splnili společenské závazky a normy. 50 V tomto stádiu se nachází také velké mnoţství hlavních hrdinů hororů pro mládeţ. Snahou autorů je pomoci převést čtenáře do druhého stádia, a to postkonvenční morálky, v němţ jedinec povaţuje za důleţitější porozumění s ostatními a společností uznávané hodnoty neţ vlastní zájmy. 51 V České republice jsou horory pro mládeţ rozvíjejícím se ţánrem, protoţe v období před listopadem 1989 byla triviální literatura, a s ní i mnohé horory, značně omezována. Je tedy pochopitelné, ţe po roce 1989 na našem území domácí hororová produkce téměř neexistovala. Ani horory současných českých autorů pro dospělé čtenáře nepatří mezi hojně vydávané, nezřídka vychází v malých nákladech, a proto jsou čtenářům špatně dostupné. Stejně tak v oblasti literatury pro děti a mládeţ nevychází mnoho knih. Jediné dvě knihy pro děti a mládeţ v tomto ţánru (kromě zahraničních překladů a ada p- tací klasických děl) vydala tvůrčí skupina Hlava nehlava, a to soubor povídek Zuby nehty a Noční můry nespí. 52 Uskupení tvoří studenti nebo absolven- 50 SMÉKAL, Vladimír MACEK, Petr. Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, s Tamtéţ, s Na pultech českých knihkupectví se sice objevuje mnoho titulů, které mají hororové prvky a pracují s podobnými postavami a motivy, ale nesplňují kritéria hororu, jak byla definovaná na začátku naší práce a ve skutečnosti se jedná spíše o fantasy (Luko, malý vlkodlak od Sandry Vebrové), humoristickou tvorbu (Hrobnické historky Zbyňka K. Holuba nebo soubor 12 malých hororů) nebo příběhy s prvky hororů (Jemně tajemně Stanislavy Reschové nebo Strašidelné pohádky Zdeňka K. Slabého), které však patří spíše do ţánru pohádky. 19

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Tělesné a hormonální změny v dospívání

Tělesné a hormonální změny v dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Tělesné a hormonální změny v dospívání Vliv

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

agresor, oběť Pojmy: agrese, agresivita, agresivní

agresor, oběť Pojmy: agrese, agresivita, agresivní Co nás n čeká?? Opakování pojmů: šikana, druhy šikany, agresor, oběť Pojmy: agrese, agresivita, agresivní chování Šikana (šikanov( ikanování) Šikana je každé chování,, které splňuje tyto znaky: 1. je cílenc

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více