Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Mariana Trojanová, Kateřina Vlachynská Psychologie Speciální pedagogika II. ročník, , Praha 1

2 Obsah Psychologický výzkum závěrečná dvousemestrální práce na téma:... 1 Komunikace mezi školou a rodinou prostřednictvím žákovské knížky... 1 Obsah ÚVOD Výzkumné otázky Žákovská knížka Vnější popis Vnitřní organizace Průměrný počet známek a sdělení rodičům Sebehodnocení Sebehodnocení a průměrné známky... 8 Jazyk český... 8 Matematika... 9 Jazyk Anglický... 9 Přírodověda... 9 Vlastivěda Jazyk Německý/Francouzský Způsoby sebehodnocení u jednotlivých žáků Typické formulace vět sebehodnocení a jejich vybrané aspekty Závěr sebehodnocení Pedagog Úloha paní učitelky Vztah paní učitelky k žákovské knize Metody paní učitelky Formulace zpětných vazeb na sebehodnocení žáků, jejich vybrané aspekty

3 5. Závěr Použitá literatura ÚVOD Základní škola, kterou jsme navštěvovaly, je v mnoha směrech skutečně moderní školou, která bezpochyby svým žákům nabízí velmi kvalitní vzdělání, a to zejména v oblasti jazyků, i když ani jiné předměty výuky rozhodně nejsou opomíjeny. Žáci zde s výukou cizího jazyka začínají již v první třídě, a ve čtvrté třídě povinně přibírají druhý cizí jazyk. (Viz tabulka dotace jazyků z práce ZS) Filozofie školy se nám od prvního okamžiku velice zamlouvala. Mezi cíle školy patří např...snahy o prohlubování účasti rodičů na školním životě či snahy o vytvoření odpovídajícího systému hodnocení a sebehodnocení žáků Právě o tyto věty jsme opřely jádro našeho výzkumného projektu zaměřily jsme se převážně na ojedinělý systém hodnocení žáků vytvářející uzavřený kruh mezi institucí a rodinou. Žákovské sebehodnocení jsme spatřily jako jeden z mnoha důkazů pokrokovosti a vyspělosti navštěvované školy. Na konci každého pololetí má každý jednotlivý žák možnost napsat v žákovské knížce ke každému z probíraných předmětů svůj názor na to, jak se mu v daném předmětu dařilo, v čem jsou jeho silné a slabé stránky a jaký má k němu vztah. Vyučující poté doplní své hodnocení a žáka pochválí nebo lehce pokárá. Tento systém děti vede k zamyšlení nad smyslem studia a učí je tak objektivně reflektovat svou práci. Ve čtvrté třídě se sice občas ještě dětem nedařilo zamyslet se nad svou prací úplně komplexně (viz. příloha tabulka Excel), i tak však jistě má sebehodnocení smysl i u nich. Prostředníkem v tomto koloběhu je pedagog, kterému jsme v naší práci věnovaly taktéž nemalý podíl. Po dobu naší několikatýdenní docházky do čtvrté třídy, jsme si povšimnuly mnoha metod, které mladá paní učitelka využívala k výuce, aby jí nějakým způsobem ozvláštnila patří mezi ně například: využití zvonečku jako nástroje k uklidnění a utišení dětí, častá reflexe pocitů například po diktátu nebo po práci ve dvojici, dále hodiny prokládá často vzdělávacími hrami nebo si s dětmi po dnu volna 3

4 sedne do kroužku na koberec a každého se jednotlivě vyptá, jak volný den prožil. Bylo vidět, že tyto a další její aktivity (viz. práce ze ZS) velmi pozitivně ovlivňují atmosféru ve třídě. Žáci se po většinu času chovali poslušně a spořádaně s náležitou úctou k paní učitelce. Objektem, jímž je hodnocení žáků školou sdělováno je žákovská knížka tu v následujících kapitolách detailně popisujeme a snažíme se vysvětlit její úlohu. Při jejich detailní analýze jsme se tedy zaměřily zejména na sebehodnocení, dále pak na průměrné známky v jednotlivých předmětech a celkově na počet sdělení rodičům. Většina žáků ve třídě prospívala s velmi dobrými známkami a s učením neměla problémy. Jejich úspěchy se dají očekávat již z toho důvodu, že aby mohli svou povinnou školní docházku splnit na této základní škole, museli projít poměrně těžkým přijímacím řízením, ve kterém každoročně obstojí méně než polovina uchazečů (viz práce ze ZS). 1.1 Výzkumné otázky Máme-li tedy definovat výzkumné otázky, kterými jsme se v naší práci zabývaly, budou to: Je systém sebehodnocení i efektivní a přínosný na 1. stupni ZŠ? Jakou hlavní úlohu nese pedagog na 1. stupni ZŠ? Kdo je hlavním strůjcem komunikace mezi rodinou a školou, osoba či instituce (pedagog či žákovská kniha)? 4

5 2. Žákovská knížka 2.1 Vnější popis Pod barevným nápisem ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA je natisknut obrázek školy z její vstupní strany. Na řádcích pod obrázkem se dále nachází jméno a příjmení žáka, třída a školní rok. Zadní strana obalu představuje rozvrh hodin, jehož nadpis je natisknut růžovým tučným písmem. Žáci školu navštěvují maximálně 6 vyučovacích hodin denně. Do předtištěné rozvrhové tabulky si každý z žáků vpisuje zkratky předmětů individuálně. Žákovská knížka má 47 stran včetně 2 zadních stran tvrdého obalu knížky. Které jsou taktéž využity k informacím. (cit. práce ze ZS, kap.3) 2.2 Vnitřní organizace Jednotlivé předměty jsou organizovány do bloků, z nichž se každý skládá zhruba ze 2-4 stran. Pod nadpisem daného předmětu je umístěna tabulka o 22 řádcích a 3 sloupcích (datum, učivo, hodnocení). První 2 kolonky si žáci předepisují vlastnoručně a kolonku hodnocení jim posléze vyplní a podepíše vyučující. Styl předpisu není, dle analýz žákovských knížek, nijak pevně dán. Barvu i styl písma si každý žák může určit sám. Jak jsme se dozvěděly z hodin, po žácích je požadováno, aby své hodnocení v pravidelných intervalech předkládali k nahlédnutí rodičům. (poznámky z terénu str. 19) Konec každé sekce náleží stránce s nadpisem např. Předmět: Český Jazyk Sebehodnocení žáka. Prostor pro sebehodnocení zahrnuje 4 kolonky, z nichž právě 2 náleží pro jedno školní pololetí. Jedna z kolonek zobrazuje prostor pro vlastní sebehodnocení žáka a je o něco rozsáhlejší, než kolonka druhá, do které posléze vyučující okomentuje žákovo vyjádření svou zpětnou vazbou. Zajímavostí v této sekci jsou také 3 smajlíci zobrazující 3 emoční výrazy (smích s otevřenými ústy, úsměv rty, neutrální výraz). Žák si na konci každého pololetí vybarví toho z nich, který se nejvíce blíží žákovu pocitu z daného předmětu. V některých případech jsme zaregistrovaly také např. to, že žák vybarvil půl obličeje z jednoho a půl obličeje z druhého smajlíka. 5

6 V sekcích předmětů Tělesná výchova a Matematika je prostor pro sebehodnocení vzhledem k omezenějšímu počtu známek zmenšen. Stranou 36 v ŽK končí sekce předmětů a začíná sekce ostatních informací. Jako první se nachází Oznámení rodičům o akcích mimo školu. Na stránce jsou předtištěny celkem 4 oznámení, v jejichž textu jsou prázdné řádky na doplnění konkrétních informací. Předtištěny jsou slova: Dne..,se koná..,sraz v..hodin, kde.., ukončení v..hodin,kde, s sebou: (viz. příloha ŽK) Následuje Sdělení rodičům. Ta se skládají jak ze sdělení napsaných vyučující, tak ze sdělení, které si dítě po nadiktování napíše samo. Na straně 45 je Omluvný list. Tabulka omluvného listu se skládá ze 17 řádků včetně hlavičky a ze 4 sloupců (datum, důvod nepřítomnosti, podpis zák. zástupce, počet hodin). Poslední strana ležící již na tvrdém obalu žákovské knížky obsahuje hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí (tedy 2 tabulky), pod nimiž je prostor pro podpis zákonného zástupce. Druhá část stránky obsahuje tabulku s nadpisem: Výpůjční list školní knihovny, složenou z 11 řádků včetně hlavičky a z 5 sloupců (datum výpůjčky, signatura, název, vráceno, podpis). (cit. práce ze ZS. kap. 3) Několik rodičů bohužel nesouhlasilo s využitím žákovských knížek jejich dětí pro naše účely, proto jsme měly možnost pracovat pouze se šestnácti knížkami. 2.4 Průměrný počet známek a sdělení rodičům Tabulka níže, zachycující počty známek v jednotlivých předmětech ukazuje, že největší frekvence známkování je v předmětu Jazyk český. Dále následují předměty v tomto pořadí: Matematika, Jazyk anglický, Vlastivěda, Volitelný jazyk, Přírodověda, Výtvarná výchova a Prvouka. Frekvence známkování v předmětech Tělesná a Hudební výchova byla tak zanedbatelně nízká, že ji v tabulce neuvádíme. Průměrný počet sdělení rodičům je 11. Řádek označený žlutě zobrazuje faktické údaje o žákovské knížce žáka, který má s chodem vyučování značné problémy. Za krátkou dobu pobytu ve třídě jsme stačily 6

7 vypozorovat jeho častou nepozornost, ale především problémy s nošením pomůcek (žák stále něco zapomínal, jak pomůcky, tak domácí úkoly, které pokud byly splněny, tak nedbale). Paní učitelka nám vysvětlila, že problém může mít příčinu v žákově rodině, jelikož žije ve střídavé péči a rodiče mezi sebou nemají dobrý vztah a prakticky mezi sebou nekomunikují. Průměrný počet sdělení rodičů je výrazně navýšen číslem 27, které udává počet sdělení rodičům právě tohoto žáka. Počty známek a sdělení rodičům u jednotlivých předmětů v nám poskytnutých ŽK a jejich průměry JČ JA VJ M VL PŘ PRV VV sdělení rodičům Průměr 23, ,125 18,375 6,5 4,375 3, ,0625 7

8 3. Sebehodnocení 3.1 Sebehodnocení a průměrné známky Umění objektivně zhodnotit um či neum v tom či onom předmětu je vlastností, kterou bohužel mnoho škol rozvíjet opomíná. Zpětná vazba, která je posléze formulována vyučující/m, koriguje to, aby dítě nespadalo k přílišné sebechvále či naopak podceňování - názor dítěte usměrní či podpoří. Kooperace těchto dvou faktorů vede k vytvoření optimálního seberozvoje ve vyučování. (cit. práce ze ZS, kap 3.2.3, str.12) Jelikož průměrná známka z žádného předmětu nepřesáhla stupeň dva, neměli žáci velký důvod k zápornému sebehodnocení. Byly zde však mezi žáky rozdíly ve vnímání vlastní úspěšnosti. Níže uvádíme rozbor sebehodnocení dle úspěšnosti v jednotlivých vyučovaných předmětech (s výjimkou Tělesné a Výtvarné výchovy a Informatiky, kde téměř všichni žáci prospívají na výbornou a kolonka pro sebehodnocení zůstává většinou netknutá). Jazyk český Průměrná známka z Českého jazyka za první pololetí školního roku 2010/2011 byla v naší třídě po zaokrouhlení 1,46. Tento průměr je ze všech předmětů nejhorší, osm dětí přesáhlo průměr 1,5. Většinou se však průměry dětí pohybovaly v pásmu okolo průměru celkového. Relativně špatné (vztaženo pouze k této konkrétní třídě) výsledky se promítly i do sebehodnocení žáků. Sedm dětí si stěžovalo na své nedostatky v diktátech. Většina dětí svou práci hodnotila neutrálně, napsaly vždy v čem se jim dařilo lépe a v čem hůře. Paní učitelka ve své reakci každého za něco pochválila a na závěr připojila doporučení, v čem by dotyčný neměl polevovat. Jen jediný žák ohodnotil svou práci kladně, a také se mu dostalo pouze pochvalné odpovědi od paní učitelky. Matematika Průměrná známka z Matematiky byla v naší třídě cca 1,3. To značí, že v Matematice se dětem daří lépe než v českém jazyku. Pouze dvě děti přesáhly průměrnou známku 1,5. Tento fakt se samozřejmě promítnul i do sebehodnocení. Většina dětí píše, že je Matematika baví a že se jim daří například zejména ve slovních úlohách a v geometrii, ale s pětiminutovkami, že je to trošku horší apod. (viz tabulka). Ne všechny děti však dokážou již ve čtvrté třídě zhodnotit realisticky půlrok své práce, proto se párkrát objevilo sebehodnocení typu: No, rýsování mi moc nejde. Většinou taky zapomenu 8

9 pravítko. Ale jinak mi jde to 123:3= (třeba) nebo Matematika mi jde trochu méně a včera (ve čtvrtek) jsem pracovala na dělení trojciferných čísel, ale řekla bych, že mi jde dobře. Vzhledem k věku dětí jsou však tyto nedostatky lehce pochopitelné, zhodnotit svou vlastní práci dělá často problém i lidem starším. Jazyk Anglický Průměrná známka z Angličtiny se v naší třídě pohybovala okolo 1,23. Bylo patrné, že žáci, od kterých jsme měly možnost vypůjčit si žákovskou knížku, mají k Anglickému jazyku vesměs kladný vztah, v sebehodnocení se vyskytla pouze jedna negativní výpověď a dvě neutrální, zbylá sebehodnocení hovořila jasně pro velkou oblíbenost tohoto cizího jazyka. Přírodověda Průměrná známka z Přírodovědy byla v naší třídě 1,23. Většina dětí se v sebehodnocení shodla na tom, že je tento předmět baví a jde jim. Sebehodnocení byla v tomto případě o poznání stručnější než u výše uvedených předmětů, děti jen stručně okomentovaly, zda je předmět baví či nebaví. Ve čtyřech případech sebehodnocení dokonce úplně chybělo. Vlastivěda Ve Vlastivědě byl průměr ve třídě podobný jako v Přírodovědě po zaokrouhlení 1,23. Sebehodnocení však již tak kladně nevyznívalo. Objevilo se dokonce sebehodnocení znějící: U mě je Vlastivěda horor. Také v tomto případě zůstalo několik polí určených pro sebehodnocení nevyplněných. Jazyk Německý/Francouzský Průměrná známka z dalšího cizího jazyka byla 1,1. Děti však měly v žákovských knihách zapsáno pouze čtyři až šest známek. Druhý cizí jazyk je jediným předmětem, který děti nevyučuje jejich třídní učitelka. Pět dětí své sebehodnocení vůbec nevyplnilo, u ostatních převažovalo kladné hodnocení. Jejich vyučující svou reakci nenapsal(a) ani v jednom případě. 9

10 3.2 Způsoby sebehodnocení u jednotlivých žáků Škála kreativity žáků při sebehodnocení byla vysoká. Objevovaly se jednoslovné zápisy i dlouhé výčty toho, co danému žákovi jde či naopak. Schopnost uvažovat o znalostech a zkušenostech s poznávacími funkcemi, tak jako schopnost ocenit vlastní schopnosti a dovednosti, se nazývá metakognice. Malý školák ještě žádné rozdíly nevnímá, je přesvědčen, že všichni umí totéž a uvažují stejným způsobem. Není schopen adekvátního sebehodnocení, neuvědomuje si, co on sám dovede a co už ne, event. jak dobře to umí. Ještě nedokáže odhadnout vlastní schopnosti a přiměřeně ocenit své výkony. ( Vágnerová, 2008, s. 255) My jsme tedy byly zvědavy, do jaké míry může být zavedení sebehodnocení na nižším stupni základní školy efektní. Pro představu uvádíme některé sebehodnocení žáků a zpětné vazby na ně u předmětu Matematika. První část v uvozovkách vyjadřuje žáka, část druhá zpětnou vazbu učitelky. Matematika mě baví, hlavně slovní úlohy, ale nevím, jestli na vysvědčení bude 1 Sčítání pod sebou mne také baví. V hodinách matematiky se ti daří, jsi aktivní a moc pěkně pracuješ. Tvé výsledky jsou výborné, proto nepolevuj a jen tak dál! Matematika mi moc nejde, možná mi jde trochu rýsování. Aničko, je potřeba se pravidelně připravovat, aby se ti dařilo lépe! Doma více a pravidelně trénuj! Hodně štěstí! Geometrii zvládám suprovně, slovní úlohy mi taky jsou, ale ty pětiminutovky, není to ono. V poslední době jsem zlepšila psaní číslic. V matematice se ti daří, jde vidět, že doma trénuješ. Nepolevuj a jen tak dál! Matematika je pro mě lehká. Všechno skoro umím a jde mi dělení trojciferných čísel. V matematice se ti daří, ale je třeba zrychlit pracovní tempo (cit dle práce ze ZS) Jak již bylo řečeno výše, je zjevné, že realistické zhodnocení půlroku školní práce dělalo dětem tohoto věku značný problém. V následujícím textu se snažíme popsat základní aspekty, na základě kterých děti sebehodnocení sestavovaly. 10

11 3.2.1 Typické formulace vět sebehodnocení a jejich vybrané aspekty 1. Důraz na určitou část předmětu, na jednotku obsahu, která se žákovi daří či nedaří. Objevují se formulace typu:.. daří se mi, určité věci umím.., nejde mi, nedaří se mi.. V mnoha případech následuje slovo ale a dále sdělení s opačnou konotací např. Jde mi, ale musím pracovat na 2. Hodnocení celého předmětu a jeho generalizace. Žák bere předmět jako celek a nerozebírá jeho detaily. Objevují se formulace typu: předmět mi jde; předmět mi nejde; předmět je horor; předmět se mi daří Párkrát je zde argument typu: celkově mi předmět nejde, ale něco málo z něho možná ano.. či srovnání předmětu s jiným předmětem. 3. Imperativ. V mnoha případech žáci neformulují to, čeho dosáhli či co se naučili ba ani čeho by měli dosáhnout, ale čeho musí dosáhnout. Objevují se formulace typu:.. musím se zlepšit.., potřebuji se zlepšit, mám co zlepšovat Autory těchto přehnaných výroků jsou z velké části žáci, jejichž prioritou je premiantství. Mnohdy se před přikazující větou objevuje např.: jestli chci mít 1; abych měl 1 V některých případech děti uvádí i konkrétní disciplíny, ve kterých se musí zlepšit. Velmi časté je i pouhé upozornění na nedostatky žáka. 4. Hodnocení předmětu na základě jeho obliby. Předmět se mi líbí/ nelíbí. Zaregistrovaly jsme, že v některých případech může být obliba předmětu odvozována od toho, v jaké míře dítě předmět ovládá. Věk pozorovaných žáků pravděpodobně neumožňuje rozlišení faktu, že předmět může být zábavný a libý, ikdyž v něm žák nedosahuje nejlepších výsledků. Příkladem může být formulace sebehodnocení předmětu Zeměpis:..mně se nejvíc líbí kraje, protože jsem se je naučil 5. Hodnocení předmětu na základě jeho obtížnosti. Předmět je lehký/těžký. Tento hodnotící aspekt je nejvíce znát u předmětů, které se jeví ve všeobecném povědomí jako poměrně lehké (v našem případě vlastivěda a přírodověda). Povšimly jsme si, že ačkoliv žákovi výsledky byly v pásmu průměru nebo dokonce lepší než průměr, mnohdy bylo jeho sebehodnocení velmi negativní. 11

12 Zdůvodňujeme si to tím, že u těchto předmětů se u dětí zvyšují nároky na lepší známky a to proto, že předmět je znám jako lehký. 6. Srovnávání s předchozím školním rokem či s žákovými předchozími dovednostmi. Tento aspekt nebyl sice tak častý, avšak překvapivý. Objevují se formulace typu: oproti loňsku mi jde líp; zlepšil jsem se v.; dřív se mi nedařilo xy, ale teď tomu už tak není 7. Konkrétní příklady, výčet známek či příhody z vyučovacích hodin. Tento velice často se objevující rys přisuzujeme oné neschopnosti dětí mladšího školního věku systematicky generalizovat uplynulý časový úsek. Typické jsou věty: nechápal jsem dělení ; ten Haloween mi nejde ; až na ty poznámky ; tehdy bych si dal 1-2 a ne 3 ; zapomínám pravítko ; jsem tu teprve potřetí a už se mi tu líbí. 8. Nekonkrétnost, stručnost a abstraktnost. Důvodem pro holé, nicneříkající snahy o sebehodnocení mohl být buď nezájem žáků, jejich nekreativita, nepochopení či nevědomost. Mezi takové věty patřilo např.: docela dobrý ; nic moc ; trochu jde, trochu nejde, trochu baví Tuto rigiditu bychom mohly považovat také např. za obranu proti neporozumnění. V tomto krátkém shrnutí jsme se snažily vystihnout základní modely utváření psaného sebehodnocení u dětí 4. třídy základní školy, námi pozorované třídy. Pár možných zdůvodnění právě těchto forem vyjadřování jsme již v textu uvedly. Vágnerová (2008) hovoří o nutné vazbě mladšího školáka na realitu. Dětské poznávání se podle ní často spokojí s popisem, což lze chápat jako základní způsob orientace v prostředí. Fontana (1997) se domnívá, že to je důvodem, proč malí školáci dávají přednost argumentaci pomocí příkladů, než aby použili obecnější definici nebo využili nadřazeného pojmu. Dětské myšlení se v mladším školním věku ještě hodně opírá o konkrétní zkušenosti a obtížně generalizuje. Objevuje se zde neschopnost zkušenosti zobecnit a aplikovat je v jiných situacích. Schopnost pochopení trvalosti podstaty se nazývá konzervace a utváří se postupně v průběhu školního věku. (Vágnerová, 2008, s. 242) Téměř ve všech sděleních jsme mohly rozpoznat tendenci k seskupování poznatků a počátek dovednosti poznatky určitým způsobem uspořádávat. (Např. sdělení typu: To 12

13 se mi daří, to se mi nedaří, v tom jsem se zlepšil.. ) Vágnerová tuto dovednost označuje za decentraci, což je jeden z charakteristik konkrétního logického myšlení. Ta umožňuje vidět svět očima někoho jiného a tudíž je nedílnou součástí pochopení zpětné vazby, kterou mu ostatní poskytují (v našem případě užitek ze zpětné vazby pedagoga.) (Vágnerová, 2008,s. 244) 3.3 Závěr sebehodnocení Jak již bylo řečeno, naše zkoumání probíhalo na výběrové jazykové škole, kde se pohybují převážně děti s dobrými studijními předpoklady. Pokusily jsme se porovnat námi nasbírané data s odbornou literaturou a zodpovědět na otázku, zda-li má systém sebehodnocení smysl na 1. stupni základní školy. V rámci našich možností a možností této práce nelze výsledek určit zcela jistě. Ve výpovědích jsme shledaly znaky mladšího školního věku (viz výše), avšak v mnoha případech se již schopnost kvalitního sebehodnocení objevovala. 13

14 4. Pedagog 4.1 Úloha paní učitelky Třídní učitelka našeho čtvrtého ročníku je mladá, školu ukončila teprve před dvěma lety a bylo na ní vidět, že jí práce s dětmi baví a že se je snaží vést kreativním a moderním způsobem. K nám se chovala vždy vstřícně a s pochopením. Během vyučovacích hodin nám bylo umožněno pohybovat se mezi dětmi a půjčovat si jejich materiály včetně žákovských knížek. Paní učitelka se k nám průběžně obracela s vysvětlováním kontextu dění ve třídě nebo nám sama dávala prostor k dotazování. Bez problému přistoupila na námi navrhované termíny dalších návštěv. (cit. práce ze ZS, kap. 2.2., str. 6). O přestávkách a před začátkem vyučování paní učitelka většinou seděla u svého psacího stolu, opravovala sešity nebo se věnovala nějaké jiné práci. Zároveň však byla v tomto čase připravena zodpovědět dětem veškeré dotazy, se kterými za ní přišly, což nám připadá přínosné pro atmosféru ve třídě. Děti se ve vyučování k paní učitelce chovaly s náležitým respektem, rozhodně se však nebály projevit se. Dotazy žáků k plnění jednotlivých úkolů byly vždy seriózně a bez zbytečných poznámek zodpovězeny. Tím pádem měly děti neustálou možnost ujasnit si zadání či se ptát na to, co je k tématu zajímalo, a tuto možnost také využívaly. (práce ze ZS, kap. 2.2., str. 7.) 4.2 Vztah paní učitelky k žákovské knize Z rozhovoru s paní učitelkou na téma žákovská knížka vyplynulo, že hlavní úlohu žákovské knížky (dále ŽK) spatřuje ve sdělování informací rodičům. A to zejména informací o žákově prospěchu a jiných organizačních záležitostech, týkajících se školní docházky. Naopak se domnívá, že by se prostřednictvím ŽK neměly sdělovat osobní informace, potřebuje-li probrat s rodiči něco důležitějšího, preferuje osobní schůzku. Dle názoru paní učitelky, by měli rodiče kontrolovat žákovskou knížku každý den a podepisovat ji. Zda jsou v ŽK podepsány známky si kontroluje vždy, když do ní dětem 14

15 zapisuje známky, pokud však bylo do ŽK zapsáno nějaké sdělení rodičům, paní učitelka si podpis kontroluje již následující den. Paní učitelka do ŽK zapisuje známky většinou v pátek, a to za celý týden, když je to však potřeba, zapisuje je i kterýkoliv jiný den. Většinou dětem známky nadiktuje a následně podepíše, dětem důvěřuje, že si do ŽK zapíší správnou známku. Když je známek hodně, nechá si od dětí pouze předepsat za co známky dostaly, a později tam všem dopíše konkrétní známky. Děti si každé čtvrtletí samy k jednotlivým předmětům vypisují sebehodnocení a paní učitelka jim tam potom následně napíše zpětnou vazbu buď souhlasnou nebo nesouhlasnou, nikdy je však nezapomene povzbudit a pokud možno i pochválit.žáci naší paní učitelky mají také portfolia, do kterých si podle předmětů vkládají různé práce, zejména pracovní listy. Paní učitelka by nebyla pro zavedení internetové verze žákovské knížky, jednak jí připadá, že by jí s internetovou verzí přibylo práce (každou známku psát ještě na internet) a jednak si myslí, že alespoň na prvním stupni je pro děti důležité mít známky napsané na papíře, jsou tak pro ně víc hmatatelné, můžou si je lépe prohlédnout. V papírové ŽK může také dát občas např. jedničku dvakrát podtrženou, což by v internetové verzi asi nebylo možné. S rodiči komunikuje paní učitelka běžně pomocí u, její mobilní telefon jim nedala, mohou jí však zavolat do kabinetu. Nemá pevně dané konzultační hodiny, ale není žádný problém se s ní kdykoliv domluvit na setkání v případě potřeby. Třídní schůzky se konají jednou za čtvrt roku, na leden je paní učitelka plánovala udělat individuální formou konzultačních hodin. (cit. práce ze ZS, kap , str. 10) (Celý rozhovor viz. poznámky z terénu str. 8) 4.3 Metody paní učitelky Jak již bylo řečeno výše, paní učitelka se snažila vytvářet dětem co nejpodnětnější prostředí. Po většinu času byl každý ve třídě zapojován do všech aktivit, které právě probíhaly, nevznikal tak prostor pro nudu a následnou nepozornost. Metoda zvonečku, nás zaujala asi nejvíce. Paní učitelka jej využívala v průběhu vyučování v mnoha situacích, zejména k utišení žáků, ukončení a začátku aktivit a k ukončení hodiny. Malý kovový zvonek se vždy rozezněl, aby děti upozornil, že dochází k nějaké změně. Zdálo se nám milejší a účinnější, komunikovat s dětmi tímto jasným znamením, než zvyšovat hlas. Díky zvonečku si mohla paní učitelka také mírně upravit 15

16 délku hodiny, podle toho jak zrovna potřebovala. V celé škole je systém nastaven tak, že zvoní pouze na počátku hodiny, konec si musí ohlídat každý vyučující sám a je na něm, jakým způsobem to dá na srozuměnou svým žákům. Ke zvýšení hlasu ze strany vyučující zde téměř vůbec nedocházelo. Pokud paní učitelka potřebovala, některého žáka jednotlivě pokárala, potřebovala-li však utišit celou třídu, použila k tomu vždy zvonku. Další zajímavou metodou, které jsme si ve vyučování povšimly, je využívání smazatelných tabulek. Každý žák má jednu takovou tabulku v lavici, a pokud chce paní učitelka procvičovat s dětmi doplňování tvrdého a měkkého I/Y nebo počítání příkladů, vyzve je, aby si je vyndali. Poté píše na tabuli slova nebo příklady a žáci píší výsledky na své tabulky a následně je zdvihají s napsaným písmenem nebo číslem nad hlavu. Paní učitelka, tak má rychle přehled o tom, kolik dětí má správný výsledek. Tato metoda se nám zdá efektivnější, než když vyučující vyvolává jednotlivé žáky, v takovém případě totiž většinou přemýšlí jen daný žák, který má slovo, ostatní se věnují spíše nějaké pro ně zábavnější činnosti. Tato metoda nutí žáky pracovat, protože kdyby na jejich tabulce výsledek chyběl, bylo by to okamžitě zřejmé. Vzadu ve třídě za lavicemi se rozprostírá koberec, nejednou na něm paní učitelka a děti seděli v kroužku a rozebírali své pocity po ukončení nějaké aktivity nebo po dnu volna. Na dětech bylo vidět, že si tyto chvíle vysloveně užívají. S radostí (a občas jeden přes druhého) vyprávěli paní učitelce, jak se cítí, ta každého se zájmem vyslechla a někdy se i zeptala na doplňující informace. Děti se na koberci zřejmě cítily uvolněněji než ve školní lavici a ve třídě zavládla při této aktivitě vždy méně formální, zato příjemnější atmosféra. Různé jiné formy reflexe bylo možné zpozorovat i v různých jiných momentech vyučování. Například, když děti dopsaly diktát a odevzdaly sešity, paní učitelka je vyzvala, aby si - stoupnul ten komu se zdál diktát jednoduchý, sednul ten, komu se zdál tak akorát těžký a zalezl pod stůl ten, komu se zdál příliš těžký. Nebo když nezbývalo, kvůli nutnosti probírat novou látku, dostatečné množství času na reflexi v kroužku na koberci, paní učitelka jen vyzvala děti po ukončení hry nebo jiné aktivity některé děti, aby jí sdělily, jak se jim pracovalo ve dvojicích nebo ve skupinkách a celkově jak se jim aktivita líbila. 16

17 Když se procvičovalo tvrdé a měkké Y/I a paní učitelka nechtěla zrovna využívat smazatelné tabulky, dostali žáci za úkol, ztvárňovat tato dvě písmena svým vlastním tělem pokud se domnívali, že v daném slově má být měkké I, stačilo si rovně stoupnout, pokud si mysleli, že tam má být Y tvrdé, museli si stoupnout a rozpažit ruce do tvaru tohoto písmena. Při této aktivitě žáci přemýšlejí a zároveň se musí trochu pohybovat, což jim při celodenním sezení, může jen prospět. Kromě této formy neverbální komunikace, pan učitelka také hojně gestikulovala, zejména při vyvolávání celých řad a jednotlivých žáků. Paní učitelka ráda prokládá výklad různými hrami, které procvičovaly právě probíranou látku. Většinou rozdělí žáky na malé skupinky, které pak plní úkol společně, učí tak děti vzájemné spolupráci. Například, když probírali slovní druhy, paní učitelka rozdala dětem pracovní list, kde byly pod sebou slovní druhy vypsány a úkolem skupinek bylo v tichosti lovit na chodbě slova a správně je přiřazovat k jednotlivým slovním druhům. Ve třídě také probíhala celoroční hra Sbírání Kormáků Kormáci jsou jakési platidlo a každý žák je může za dobré plnění svých povinností získávat, nebo pokud povinnosti neplní také ztratit. Na počátku dostal každý tři sta Kormáků a jeho úkolem je s tímto bankem hospodařit a navyšovat ho. Na stěně třídy visí mapa České republiky rozdělená na kraje, na které má každý žák přilepenou svou figurku (pohádková postava), ve chvíli kdy získá určitý počet Kormáků (viz. práce ze ZS), může se posunout do dalšího kraje. Výhercem potom je na konci školního roku ten, kdo získal nejvíce Kormáků a procestoval tím pádem největší část České republiky. Všechny tyto hry a úkoly jsou pro děti dobrou motivací k práci, rozhodně jsou pro ně zábavnější. Určitě však nemůžeme tvrdit, že by se ve třídě více hrálo na úkor kvalitní výuky. 17

18 4.4 Formulace zpětných vazeb na sebehodnocení žáků, jejich vybrané aspekty Každému nejde uplně všechno, ale to není důležité. Nejdůležitější je chuť k práci nedělat jen to, co nás baví, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme. (citace zpětné vazby paní učitelky) To, jakým způsobem reaguje pedagog na písemnou snahu o sebehodnocení dítěte, jsme shledaly velmi důležitým. Kritické zhodnocení žákova sebevnímání je nezbytný prvek budování osobnosti dítěte. Pokud by reakce pedagoga byla nepravdivá, příliš emotivní, přehnaná či ironická, mohlo by se sebevnímání dítěte výrazně zkreslit. V předchozím textu popisujeme paní učitelku, se kterou jsme pracovaly, jako mladou, aktivní a velice vnímavou. Empatické sklony se projevují ve všech ohledech jejích reakcí na žáky. Psaná zpětná vazba se většinou skládá ze 3 základních částí. První část, neboli úvod, zahrnuje oslovení a krátkou cílenou reakci na text dítěte. Střední část se skládá z vlastního názoru pedagožky a závěrečná část je většinou motivační. Na základě srovnání zpětných vazeb z námi dostupných materiálů jsme se pokusily vytvořit výčet základních prvků, které paní učitelka používá, doplněné konkrétními příklady. 1. Oslovení. Formální úvod sdělení je následován většinou zdrobnělinou žákova jména, popř. přezdívkou, pod kterou je žák ve třídě znám. Jsou typické úvody typu:..milá Bohdanko ; Milý Janico (přezdívka) 2. Potěšení, hrdost, radost jakožto reakce na žákovo sdělení. Objevují se věty typu: Jsem moc ráda, že tě baví; 3. Přitakání, utvrzení/směrování v názoru dítěte. Pokud je sebehodnocení dítěte kritické, zpětná vazba je složena z vět, které se snaží názor dítěte potvrdit. Objevuje se: Souhlasím s tebou ; Máš pravdu ;. Pokud je sebehodnocení dítěte až moc sebepochvalné a nadsazené, jsou používány reakce typu: Souhlasím, ale stále je co zlepšovat Tyto reakce se objevují i v případech, 18

19 kdy je sebehodnocení pozitivní a pravdivé (dítě opravdu pracuje velmi dobře a ví to o sobě) paní učitelka v tom případě pouze nevychvaluje, ale i upozorňuje: Souhlasím, ale nepolevuj! V opačném případě - pokud se dítě hodnotí záporně a jeho výsledky jsou opravdu podprůměrné se snaží učitelka povzbudit Není to horor (jak dítě svou práci nazvalo), ale musíš se připravovat 4. Názor učitelky, její poznámky o práci dítěte. Často se objevují lichotky, upozornění na spokojenost vyučující s prací žáka. Objevují se formulace typu: Pracuješ pěkně ; Oceňuji tvou práci ; Velmi se mi líbí tvůj přístup k práci ; S tvou prací jsem spokojena ; Líbí se mi tvůj zodpovědný přístup k učení 5. Dále se často vyskytují formulace vyjadřující radu či doporučení aneb co lze udělat pro lepší výsledky a spokojenost všech stran. Např. Doma trénuj (konkrétní případ učiva) ; pokud si chceš udržet 1, tak bys měl/a ; dávej pozor na.; nepodceňuj přípravu ; zapracuj na,; je potřeba, mohl/a by jsi být (více aktivní) 6. Konkrétní příklad. Vetšinou se ve formulacích učitelky konkrétní příklady nevyskytují, své vyjádření pokud možno generalizuje. V některých případech a to většinou tehdy, kdy konkrétní příklad použije dítě avšak argumentuje na vyjádření žáka právě udáním konkrétní situace nebo příkladu. Např. Pozor, aby se nezopakovala poslední práce ; v poslední době jsi se vělice zlepšila, jde vidět, že doma trénuješ ; pozor na zapomínání pravítka 7. Motivace, povzbuzení. Závěr sdělení učitelka umocní krátkou motivací. Nejčastěji používané jsou formulace typu: jistě se ti dobrá práce vyplatí ; věřím Ti, nepolevuj! ; Jen tak dál! ; Hodně štěstí! ; Držím Ti palce! ; Přeji Ti 19

20 5. Závěr Závěry našeho výzkumného projektu nejsou zcela jednoznačné. Abychom mohly vyvodit závěry širší, musely bychom s dětmi a paní učitelkou strávit nejspíš mnohem více času. Můžeme se však alespoň pokusit určité závěry nastínit. Systém sebehodnocení jsme shledaly přínosným zejména pro budoucnost žáků. Ve čtvrté třídě sice sebehodnocení u mnoha z nich nebylo zcela komplexní a objektivní, tudíž by se dalo říci, že ani příliš přínosné. Na druhou stranu, jsou li žáci vedeni k tomu, aby přemýšleli o svých silných a slabých stránkách a sami hledali optimální řešení své situace, stane se to pro ně automatismem, který jim může být v budoucím životě velmi přínosný. Úloha pedagoga byla v našem případě jednoznačná a pozitivní. Paní učitelka si dokázala u dětí získat náklonnost, avšak i udržet si autoritu, což je velmi obtížné. Bylo vidět, že má ke své práci kladný vztah a odhodlání plnit své povinnosti co nejlépe. Komunikace mezi ní, dětmi a rodiči dětí, probíhala většinou bezproblémově. Snad jedinou výjimkou byl výše zmiňovaný žák s rozvedenými rodiči, kteří však měli rozepře zejména sami mezi sebou, což se pak bohužel promítlo i do nejednoznačné (občas i protichůdné) komunikace mezi nimi, školou i žákem samotným. Paní učitelka dbala na to, aby děti měly veškeré důležité informace zapsány v žákovské knize a pravidelně kontrolovala, zda ji rodiče podepsali. Každý rodič má možnost domluvit si s ní osobní schůzku, potřebuje-li probrat cokoliv ohledně studia své dcery nebo syna, a to buď pomocí u nebo telefonicky. Žákovská kniha je důležitým prostředníkem v komunikaci mezi školou a rodinou, nese v sobě informace týkající se prospěchu a chování žáka a informace o akcích pořádaných školou. Dětem pomáhá orientovat se ve svých školních povinnostech a informovat se o svém prospěchu. Pro rodiče je důležitá, zejména proto, aby věděli, jak se jejich potomkovi ve škole daří, a mohli mu případně pomoci a poradit s jeho povinnostmi. Zejména na prvním stupni základní školy shledáváme přítomnost žákovské knížky nezbytnou. V pozdějších ročnících by snad mohla být nahrazena elektronickou formou, v mladším školním věku však děti potřebují mít své výsledky hmatatelnější a dostupnější. Také sdělení rodičů se nám jeví jako jasnější, pokud je zapsáno v žákovské knížce, než kdyby se psalo pouze do internetového systému. 20

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Zásady hodnocení a klasifikace žáků Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Přijaté Pedagogickou radou dne

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

DODATEK Č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. platný od školního roku 2015/2016

DODATEK Č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. platný od školního roku 2015/2016 DODATEK Č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ platný od školního roku 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO KROČEHLAVY OBSAH: 1. PLATNOST

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Na cestě k úspěšné škole

Na cestě k úspěšné škole Na cestě k úspěšné škole Na konci prvního pololetí školního roku 2014/2015 byla rodičům zaslána anketa sestavená pedagogickými pracovníky ZŠ Ronov nad Doubravou a nazvaná Na cestě k úspěšné škole. Jejím

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace 544 321 200 Email: zs.masarova@bm.orgman.cz Email: zsmasarova@zsmasarova.cz www: http://www.zsmasarova.cz Bank. spojení: KB č. ú. 131639 621/0100

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více