Příjmy. Výdaje. Financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjmy. Výdaje. Financování"

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : ,- Kč Financování ve výši ,- Kč Celkové zdroje ve výši ,- Kč Běžné výdaje ve výši ,- Kč Kapitálové výdaje ve výši ,- Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši ,- Kč Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Financování 8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech Třída 8 Financování celkem ,-Kč ,- Kč strana 1 textová část

2 Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má město finanční vztah. Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové funkční třídění), u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhové třídění) a u nich je uvedena textová charakteristika upřesňující příjem nebo výdaj. Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu. Základním rozdělením peněžních operací je druhové položkové členění. Jde o podrobnější analytické členění operací, které zdůrazňuje jejich ekonomický nebo ekonomicko-právní charakter. Druhové členění rozpočtové skladby velice úzce váže na účetní specifikaci dané operace. Druhové členění je identifikováno čtyřmístným strukturovaným číslem, kdy, pokud postupujeme zleva, nám první číslice označuje třídu, první dvě číslice seskupení položek, první tři číslice podseskupení položek a všechny čtyři číslice označují položku. Při určení příslušné položky postupujeme zleva v rámci číselné identifikace položky, nejdříve tedy určíme třídu, poté seskupení a podseskupení položek a až následně konkrétní položku. Odvětvové třídění rozpočtové skladby odpovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, tedy jakou funkci má uvedená operace. Podstatné je, kam a za jakým účelem je operace realizována (např. zajištění vzdělání v základní škole, údržba lesa, hospodaření s byty), nikoliv jakými kroky a jakými ekonomickými či právními postupy budeme činnost provádět. Odvětvové členění nám umožňuje shrnout příjmy a výdaje různého druhového členění na jedno místo v rozpočtové skladbě. Odvětvové členění je vzhledem ke svému charakteru, srozumitelnosti a přehlednosti jednoznačně základním zdrojem informací o hospodaření města. Struktura odvětvového členění vychází ze čtyř úrovní. První číslice zleva označuje skupinu, první dvě číslice oddíl, první tři pododdíl a všechny čtyři čísla označují konkrétní paragraf. V případě odvětvového členění platí základní pravidlo, že operace je zatříděna podle převažujícího účelu. Odvětvové členění se používá u všech výdajových položek, u příjmových položek se odvětvové členění používá v seskupení položek 21, 22, 23, 31 a 32. Odvětvové členění se nepoužívá u příjmových položek třídy 1 (daňové příjmy), třídy 4 (přijaté transfery) a tř. 8 (financování) a dále u splátek půjček poskytnutých jako akt rozpočtové politiky seskupení položek 24. Rozpočet na rok 2011 je navržen jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,- Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu, jedná se o převod finančních prostředků z minulých let. Příjmy 2011 Třída 1 Daňové příjmy rozpočet ,- Kč. Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč, podkladem pro návrh rozpočtu byl výpočet sdílených daní podle novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Odhad plnění výběru sdílených daní do státního rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu státu na rok Největší položkou je daň z přidané hodnoty, která je rozpočtována ve výši ,- Kč. Daň z nemovitosti zůstává na úrovni roku 2010, tj. ve výši ,- Kč. U místních a správních pro rok 2011 nedochází k výraznějšímu nárůstu. strana 2 textová část

3 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet ,- Kč. Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z prodeje knih, brožur o Bechyni jsou plánovány ve výši ,- Kč. Pronájem vodohospodářského majetku - u pitné vody ,- Kč, u kanalizace ,- Kč a pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši ,- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků ve výši ,- Kč. Nejvyšší objem finančních prostředků je rozpočtován na paragrafu 3612 bytové hospodářství. Nájemné bytových prostor je rozpočtováno ve výši ,- Kč, příjem za služby je předpokládán ve výši ,- Kč, manipulační poplatky za žádosti o byt 8.000,- Kč. Příjem za služby z nebytových prostor je předpokládán ve výši ,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši ,- Kč a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši ,- Kč. Příjmy za reklamu v Městském zpravodaji ,- Kč, příjmy za hrobová místa ,- Kč, za pečovatelskou službu ,- Kč. Výběr pokut od městské policie je rozpočtován ve výši ,- Kč, pokuty za přestupky uložené odborem vnitřních a sociálních věcí ve výši ,- Kč. Ostatní služby na činnosti místní správy - kopírování, vyhledání v archivu, vedení účetnictví pro příspěvkové organizace (základní školy, mateřskou školu - zřízené městem Bechyně), mzdová agenda pro lékařskou službu první pomoci - jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z úroků jsou předpokládány ve výši ,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy na rok 2011 se očekávají přibližně dle skutečnosti roku Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet ,- Kč. Prodeje pozemků v lokalitě U Studen jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet ,- Kč. Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je v celkové výši ,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz dvou základních škol a mateřské školy ve výši ,- Kč a příspěvek na výkon státní správy ,- Kč. Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši ,- Kč a jedná se o přijaté dotace od obcí Haškovcova Lhota, Hodonice, Radětice, Rataje, které přispívají na úhradu provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy a na výkon státní správy. Na dostavbu kanalizace v obci Bechyně lokalita Zářečí, kraj Jihočeský je rozpočtována investiční dotace ve výši ,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti. Na rekultivaci skládky v Senožatech v k.ú. Bechyně je rozpočtována investiční dotace ve výši ,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti. Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč. strana 3 textová část

4 Výdaje 2011 Třída 5 - Běžné výdaje navrhovaný rozpočet ,- Kč podpora ostatních produkčních činností: ,- Kč: výdaje související s činností městských lesů Bechyně 2141 vnitřní obchod: ,- Kč : informační materiály související s Bechyní včetně propagace a inzerce 2143 cestovní ruch: ,- Kč : studie související s cestovním ruchem, různé propagační akce, informační tabule a mapy, propagační materiál 2212 silnice : ,- Kč : údržba a čištění komunikací technické služby činí ,- Kč, dovoz materiálu, práce s UNC, technická obnova komunálních komunikací atp ,- Kč, ,- Kč materiál, pasport komunikací ,- Kč, opravy místních komunikací ,- Kč, oprava obecních cest ve Hvožďanech ,- Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací : chodníky : ,- Kč - údržba a čištění chodníků technické služby ,- Kč, dovoz materiálu, správa, údržba chodníků, odstavných ploch, parkovišť ,- Kč, materiál ,- Kč, opravy chodníků ,- Kč, příspěvek na cyklostezky 5.900,- Kč 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě: ,- Kč údržba, opravy dopravního značení 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: ,- Kč: nákup materiálu koše, kanalizační vpusti atp ,- Kč, čištění a údržba kanalizace a vpustí ,- Kč, opravy vpustí ,- Kč 3111 předškolní zařízení : ,- Kč dotace na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši základní školy: ,- Kč dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164 dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní ,- Kč ,- Kč 3122 střední odborné školy: ,- Kč finanční příspěvek SUPŠ Bechyně 3311 divadelní činnost: 4.000,- Kč finanční příspěvek na divadelní činnost 3312 hudební činnost: ,- Kč finanční příspěvky hudebním skupinám popř. fyzických osobám na činnost a hudební akce 3313 filmová tvorba, distribuce, kina : ,- Kč Kino Bechyně materiál ,- Kč, opravy a údržba kina ,- Kč, příspěvek na provoz Kina v Bechyni paní Haně Tomečkové ,- Kč 3319 ostatní záležitosti kultury: ,- Kč, kulturní akce, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit strana 4 textová část

5 3322 zachování a obnova kulturních památek: ,- Kč Obnova fasády nám. T.G.Masaryka č.p. 11 p. Marie Mrázková ,- Obnova hradební zdi na p.č.2156 v k.ú.bechyně p.květuše Šůnová , pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: ,- Kč materiál a oprava pamětních míst, pamětních desek, kapliček, čestných hrobů 3341 rozhlas a televize : ,- běžná údržba a opravy místního rozhlasu 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : ,- Kč tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj 3392 zájmová činnost v kultuře: ,- Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně ve výši ,- Kč - zahrnuje dotaci na provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea, ,- Kč výměna části oken Kulturního domu v Bechyni 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: ,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské záležitosti vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy ukončení studia atp., pořádání společenských akcí ples města, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce 3412 sportovní zařízení v majetku obce : ,-Kč náklady spojené s provozem stadionu ostatní osobní výdaje, odvody SP a ZP, drobný majetek, materiál, elektrická energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za správu stadionu, služby a opravy a údržba stadionu a bazénu, ostatní neinvestiční výdaje 3419 ostatní tělovýchovná činnost : ,- Kč nájemné, elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech, 2.000,- Kč věcné dary k soutěžím, ,- Kč, podpora a příspěvky sportovním oddílům a sdružením, popř. pořádajícím fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže, ,- Kč finanční příspěvek FC Bechyně 3421 využití volného času dětí a mládeže : ,- Kč - příspěvky organizacím, sdružením popř. fyzickým osobám pořádajícím akce pro děti a mládež - na soutěže a činnost 6.000,- Kč, materiál ,- Kč, pohonné hmoty 1.000,- Kč, údržba a opravy dětských hřišť ,- Kč, opravy ,- Kč 3513 lékařská služba první pomoci : ,- Kč zahrnuje dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně ve výši ,- Kč, ,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu 3612 bytové hospodářství : ,- Kč bez organizační členění je rozpočtováno ,- Kč, jedná se o nákup kolků správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována v běžných výdajích ve výši ,- Kč, včetně rekonstrukce BH tj. kapitálových výdajů ( ,- Kč) činí ,- Kč a je rozlišena organizačním členěním 503 : materiál - výměny vnitřního vybavení bytu - vchodové dveře do bytů, podlahové krytiny, el.bojlery, vany, umyvadla atp ,- Kč vnitřní vybavení, interiéry DPS ,- Kč služby pošt - poštovné, SIPO ,- Kč strana 5 textová část

6 právní pomoc - JUDr. Šedivý (neplatiči nájemného) ,- Kč nákup ostatních služeb celkem ,- Kč,bližší specifikace: mandátní odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez DPH za bytovou jednotku měsíčně, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení privatizovaných bytů je 846, odměna činí ,- Kč vyúčtování služeb ,- Kč deratizace, dezinfekce, dezinsekce ,- Kč servis a odečty vodoměrů ,- Kč zákonné revize elektrických rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a hromosvodů ,- Kč příspěvky pro SVJ společenství vlastníků bytových jednotek ,- Kč opravy a udržování celkem: ,- Kč, bližší specifikace: vodoinstalatérské práce - výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, apod., dále opravy rozvodů teplé a studené vody ,- Kč topenářské práce v domech a bytech výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů ,- Kč zednické a obkladačské práce ,- Kč elektroinstalační práce - odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů ,- Kč opravy a údržba bytových jednotek zahrnuje práce elektroinstalační, opravy stoupačkových rozvodů, malířské a natěračské práce, truhlářské a zámečnické práce ,- Kč opravy komínových těles Na Libuši ,-Kč opravy střešních krytin, oplechování střech, okapy atp ,- Kč výměny vchodových dveří na sídl. Na Libuši ,- Kč opravy plynových kotlů a plynových sporáků sídl.na Libuši ,- Kč rezerva na havárie ,- Kč oprava střechy domů na sídl. Na Libuši čp výměna střešní krytiny, včetně latí, opravy komínů, klempířských prací a hromosvodů ,- Kč výměna oken a dveří, vyzdění MIV, oprava fasády Obránců míru ,- Kč opravy vstupů domu a schodů Obránců míru ,- Kč (kapitálové výdaje: rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů Na Libuši, přístřešek na kola u Domu s pečovatelskou službou ,- Kč) úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč a jsou rozlišeny organizačním členěním 504 studená voda ,- Kč teplo ,- Kč elektrická energie ,- Kč teplá voda ,-Kč služby telekomunikací ,- Kč Výtahy ,- Kč Komíny ,- Kč Ostatní služby ,- Kč Úklid ,- Kč Služby SVJ ,- Kč Kabelová TV, STA ,- Kč Přeplatky služeb za rok ,- Kč strana 6 textová část

7 3613 nebytové hospodářství : ,- Kč výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba nebytových prostor, služby, revize, vodné, elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, ostatní neinvestiční výdaje 3631 veřejné osvětlení : ,- Kč nákup materiálu ,- Kč, elektrická energie ,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení ,- Kč, revize veřejného osvětlení ,- Kč, opravy a údržba veřejného osvětlení ,- Kč, přeložka kabelu VN, NN na sídl.obránců míru ,- Kč, geodetické práce, služby, zaměření veřejného osvětlení ,- Kč 3632 pohřebnictví : ,- Kč materiál 3.000,- Kč, vodné 5.000,- Kč, správa hrobových míst a údržba hřbitova včetně zamykání a odemykání hřbitova ,- Kč, opravy na hřbitově včetně opravy smuteční kaple ,- Kč, křesla a koberec do smuteční síně ,- Kč, výzdoba smuteční síně ,- Kč, likvidace hrobových míst (vyjmutí ostatků a následné uložení těchto ostatků do společného hrobu, likvidace hrobového příslušenství) ,- Kč 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : ,- Kč výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem, opravy a údržba majetku ,- Kč, materiál a opravy a údržba ve Hvožďanech a Senožatech v souladu s plány osadních výborů ,- Kč, opravy vývěsních skříněk 5.000,- Kč, značení ulic nákup označení včetně montáže ,- Kč, ostatní materiál ,- Kč, voda ,- Kč, elektrická energie ,- Kč, nájemné za pozemky ,- Kč, provoz veřejných záchodků ,- Kč, plošná deratizace ,- Kč, údržba mapového díla, pořízení nových dat ,- Kč, aktualizace dat, GIS ,-, posudky, měření, zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání převzatých měření, zeměměřičské, geodetické práce ,- Kč, nákup kolků 2.000,- Kč, ,- Kč platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky, strategický plán rozvoje města ,- Kč, členské příspěvky sdružením, kde je město členem ,- Kč 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů : ,- Kč nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky atd., nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako je např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, toxicita, atd sběr a svoz komunálních odpadů: ,- Kč odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, odpadkové koše, pytle, ostatní materiál, opravy 3727 prevence vzniku odpadů: ,- Kč svoz separovaného sběru ,- Kč, opravy prostor určených pro separovaný odpad ,- Kč 3729 ostatní nakládání s odpady : ,- provoz sběrného dvora ,- Kč, likvidace černých skládek ,-Kč 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : ,- Kč výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch, především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba kašen, nákup laviček, dohody o údržbě veřejné zeleně ve Hvožďanech a Senožatech strana 7 textová část

8 Sociální dávky : 4171 příspěvek na živobytí: ,- Kč 4172 doplatek na bydlení: ,- Kč 4173 mimořádná okamžitá pomoc: ,- Kč Vzhledem k tomu, že město Bechyně stále nezná přesnou výši dotace na sociální dávky, která je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí, budou finanční prostředky na sociální dávky rozpočtovány v roce 2011 až jako změna rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky na pokrytí sociálních dávek vyplácených v lednu 2011 z prostředků města ve výši ,- Kč, aby mohly být sociální dávky vypláceny potřebným občanům a zároveň, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Po oznámení výše dotace MPSV pro rok 2011 bude provedena změna rozpočtu sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5.000,- Kč mimořádný finanční příspěvek popř. služba k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: ,- Kč plat dvou pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, materiál, léky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, zákonné a havarijní pojištění auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu a další drobné opravy v DPS, náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, teplou vodu, telefony, nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, ostatní služby např. výtah, úklid, cestovné, náhrady mezd v době nemoci, školení 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: ,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením, popř. fyzickým osobám, např. Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Farní charita - Auritus, PTP, Sdružení pro osobní asistenci 5311 bezpečnost a veřejný pořádek: ,- Kč Městská policie v Bechyni ,- Kč platy strážníků, ,- Kč dohoda úklid na služebně městské policie, ,- Kč odvody na SZ a ZP, ,- Kč ochranné pomůcky, 1.000,- léky, zdravotnický materiál, ,- Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, ,- Kč materiál, ,- Kč vodné, stočné, ,- Kč elektrická energie, ,- telefony, 1.000,- Kč pronájem střelnice, ,- Kč školení, 5.000,- Kč ostatní služby, ,- Kč programové vybavení, ,- Kč opravy, 5.000,- Kč cestovné, 3.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci 5512 požární ochrana dobrovolná část : ,- Kč podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem, z toho: JSDH Bechyně ,- Kč (organizační členění 320) JSDH Senožaty ,- Kč (organizační členění 321) JSDH Hvožďany ,- Kč (organizační členění 322) zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, dary obyvatelstvu, potraviny, materiál, ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky, ostatní služby, finanční příspěvek SDH Bechyně (občanskému sdružení) 6112 zastupitelstva obcí: ,- Kč činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn zastupitelům a činností komisí při zastupitelstvu a výborů rad, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku strana 8 textová část

9 zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dary obyvatelstvu, pojištění při služebních cestách, cestovné, pohoštění, školení, konference, služby telekomunikací, ostatní služby 6171 činnost místní správy: ,- Kč, obsahuje vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, dále zahrnuje výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu, výdaje na obřadní síň: platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- Kč, ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti o provedení práce ,- Kč povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění ,- Kč, povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Kč ochranné pomůcky 5.000,- Kč léky a zdravotnický materiál 2.000,- Kč knihy, tisk ,- Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Kč (nákup výpočetní techniky - 5 ks počítače ,- Kč, 5 ks monitory ,- Kč, tiskárna Laser Jet ,- Kč, ostatní výpočetní technika ,- Kč, ostatní dlouhodobý majetek ,- Kč ) nákup materiálu ,- Kč (kancelářský materiál, spotřební materiál do tiskáren, čistící, úklidové prostředky, hygienické prostředky, obálky, klíče, razítka, žárovky, zářivky, nákup materiálu na opravy, nákup materiálu do obřadní síně atp.) energie (voda, plyn, elektrická energie) ,- Kč pohonné hmoty ,- Kč služby pošt ,- Kč služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Kč služby peněžních ústavů ,- Kč (pojištění aut havarijní, zákonné) konzultační, poradenské a právní služby ,- Kč služby školení a vzdělávání ,- Kč nákup ostatních služeb ,- Kč (nejvyšší finanční položky jsou za počítačové služby, řešitelské servisy, SW, komponenty do PC a zařízení, informační technologie ,- Kč, dále se jedná např. o tyto služby: sociální fond (stravné, kultura, sport) ,- Kč, příspěvek na stravné, čištění a údržba okapů, krytiny radnice, vazba sbírky zákonů, zápisů rady a zastupitelstva, poplatek za rozhlas a televizi, praní prádla, revize, znalecké posudky, parkovné, ostraha radnice, čištění odpadů, STK a emise, mytí aut, skenování, kopírování) opravy a udržování ,- Kč opravy a udržování obřadní síň ,- Kč programové vybavení ,- Kč pohoštění ,- Kč cestovné ,- Kč konference 5.000,- Kč ostatní nákupy ,- Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,- Kč neinvestiční transfery neziskovým a podobným org ,- Kč nákup kolků 2.000,- Kč platby daní a poplatků 2.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci ,- Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,- Kč (příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, výročí 50 let, první odchod do důchodu) strana 9 textová část

10 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací: ,- Kč bankovní poplatky 6320 pojištění funkčně nespecifikované: ,- Kč pojištění majetku města živel, krádeže, odpovědnost 6399 ostatní finanční operace: ,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2010 je rozpočtována ve výši ,- Kč tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, ,- Kč platba DPH za město Bechyně 6409 ostatní činnosti j.n.: ,- Kč: ,- Kč transfer sdružení Bechyňsko, 3.000,- Kč náhrady škod fyzickým osobám, ,- Kč ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem ,- Kč strana 10 textová část

11 Třída 6 - Kapitálové výdaje navrhovaný rozpočet ,- Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány takto: Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet Lesní hospodářský plán Územní plán města Bechyně Programové vybavení nového serveru (OS poštovní a databázový server) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídlišti Písecká ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídlišti Obránců míru ,- Kč Rekonstrukce komunikace Zářečí ,- Kč Rekonstrukce chodníku Zahradní ulice ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vodovod Hvožďany ,- Kč Projektová dokumentace retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem ,- Kč Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace a vodovodu sídl. 5. května 2.etapa ,- Kč Projektová dokumentace otevřené příkopy pro odvedení odlehčení z sídl.5. května ,- Kč Kanalizace Zářečí ,- Kč Rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů, přístřešek na kola u DPS ,- Kč Veřejné osvětlení Parkány ,- Kč Náměstí T.G.Masaryka rekonstrukce ,- Kč Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor ,- Kč Nákup pozemků ,- Kč Rekultivace skládky Senožaty ,- Kč Sběrný dvůr ,- Kč Server pro Městský úřad Bechyně ,- Kč Výpočetní technika kopírovací stroj Městský úřad Bechyně ,- Kč Obřadní síň statické zajištění, rekonstruk. kanalizace a vody ,- Kč Třída 8 Financování činí v úhrnu ,- Kč a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je rozpočtována ve výši ,- Kč, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech. Úvěry a půjčky města Bechyně : 0,- Kč strana 11 textová část

12 Návrh rozpočtu sociálního fondu 2011 údaje v tis. Kč Rozpočtová skladba návrh rozpočtu Tvorba fondu 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva Zaměstnanci místní správy Pečovatelky Městská policie Městské lesy Limity mzdových prostředků celkem 1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%) 1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 2. převod finančních prostředků SF z r.2010 k použití v roce čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky kultura, sport 3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu) 3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp. Čerpání fondu celkem ,0% zpracovala: Ing. Bosáková Mgr. Jaroslav Matějka starosta strana 12 textová část

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2012 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 103.687.030,- Kč Financování ve výši 1.655.210,- Kč Celkové zdroje ve výši 105.342.240,- Kč Běžné výdaje ve výši 83.912.240,-

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem 44.901.000,- Kč 25.548.000,- Kč 330.000,-

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2015 Schválený Zastupitelstva města Bechyně dne 17.12.2014 strana 1 textová část Rozpočet města Bechyně pro rok 2015 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115)

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

zpracováno: 14.10.2009 strana : 1

zpracováno: 14.10.2009 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1334 00000000 Příjem od FU - odnětí půdy 0.00 0000 0000 1337 00000000 Místní poplatek-odpad 205000.00 0000 0000 1339 00000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více