Příjmy. Výdaje. Financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjmy. Výdaje. Financování"

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : ,- Kč Financování ve výši ,- Kč Celkové zdroje ve výši ,- Kč Běžné výdaje ve výši ,- Kč Kapitálové výdaje ve výši ,- Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši ,- Kč Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Financování 8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech Třída 8 Financování celkem ,-Kč ,- Kč strana 1 textová část

2 Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má město finanční vztah. Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové funkční třídění), u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhové třídění) a u nich je uvedena textová charakteristika upřesňující příjem nebo výdaj. Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu. Základním rozdělením peněžních operací je druhové položkové členění. Jde o podrobnější analytické členění operací, které zdůrazňuje jejich ekonomický nebo ekonomicko-právní charakter. Druhové členění rozpočtové skladby velice úzce váže na účetní specifikaci dané operace. Druhové členění je identifikováno čtyřmístným strukturovaným číslem, kdy, pokud postupujeme zleva, nám první číslice označuje třídu, první dvě číslice seskupení položek, první tři číslice podseskupení položek a všechny čtyři číslice označují položku. Při určení příslušné položky postupujeme zleva v rámci číselné identifikace položky, nejdříve tedy určíme třídu, poté seskupení a podseskupení položek a až následně konkrétní položku. Odvětvové třídění rozpočtové skladby odpovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, tedy jakou funkci má uvedená operace. Podstatné je, kam a za jakým účelem je operace realizována (např. zajištění vzdělání v základní škole, údržba lesa, hospodaření s byty), nikoliv jakými kroky a jakými ekonomickými či právními postupy budeme činnost provádět. Odvětvové členění nám umožňuje shrnout příjmy a výdaje různého druhového členění na jedno místo v rozpočtové skladbě. Odvětvové členění je vzhledem ke svému charakteru, srozumitelnosti a přehlednosti jednoznačně základním zdrojem informací o hospodaření města. Struktura odvětvového členění vychází ze čtyř úrovní. První číslice zleva označuje skupinu, první dvě číslice oddíl, první tři pododdíl a všechny čtyři čísla označují konkrétní paragraf. V případě odvětvového členění platí základní pravidlo, že operace je zatříděna podle převažujícího účelu. Odvětvové členění se používá u všech výdajových položek, u příjmových položek se odvětvové členění používá v seskupení položek 21, 22, 23, 31 a 32. Odvětvové členění se nepoužívá u příjmových položek třídy 1 (daňové příjmy), třídy 4 (přijaté transfery) a tř. 8 (financování) a dále u splátek půjček poskytnutých jako akt rozpočtové politiky seskupení položek 24. Rozpočet na rok 2011 je navržen jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,- Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu, jedná se o převod finančních prostředků z minulých let. Příjmy 2011 Třída 1 Daňové příjmy rozpočet ,- Kč. Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč, podkladem pro návrh rozpočtu byl výpočet sdílených daní podle novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Odhad plnění výběru sdílených daní do státního rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu státu na rok Největší položkou je daň z přidané hodnoty, která je rozpočtována ve výši ,- Kč. Daň z nemovitosti zůstává na úrovni roku 2010, tj. ve výši ,- Kč. U místních a správních pro rok 2011 nedochází k výraznějšímu nárůstu. strana 2 textová část

3 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet ,- Kč. Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z prodeje knih, brožur o Bechyni jsou plánovány ve výši ,- Kč. Pronájem vodohospodářského majetku - u pitné vody ,- Kč, u kanalizace ,- Kč a pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši ,- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků ve výši ,- Kč. Nejvyšší objem finančních prostředků je rozpočtován na paragrafu 3612 bytové hospodářství. Nájemné bytových prostor je rozpočtováno ve výši ,- Kč, příjem za služby je předpokládán ve výši ,- Kč, manipulační poplatky za žádosti o byt 8.000,- Kč. Příjem za služby z nebytových prostor je předpokládán ve výši ,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši ,- Kč a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši ,- Kč. Příjmy za reklamu v Městském zpravodaji ,- Kč, příjmy za hrobová místa ,- Kč, za pečovatelskou službu ,- Kč. Výběr pokut od městské policie je rozpočtován ve výši ,- Kč, pokuty za přestupky uložené odborem vnitřních a sociálních věcí ve výši ,- Kč. Ostatní služby na činnosti místní správy - kopírování, vyhledání v archivu, vedení účetnictví pro příspěvkové organizace (základní školy, mateřskou školu - zřízené městem Bechyně), mzdová agenda pro lékařskou službu první pomoci - jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z úroků jsou předpokládány ve výši ,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy na rok 2011 se očekávají přibližně dle skutečnosti roku Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet ,- Kč. Prodeje pozemků v lokalitě U Studen jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet ,- Kč. Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je v celkové výši ,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz dvou základních škol a mateřské školy ve výši ,- Kč a příspěvek na výkon státní správy ,- Kč. Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši ,- Kč a jedná se o přijaté dotace od obcí Haškovcova Lhota, Hodonice, Radětice, Rataje, které přispívají na úhradu provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy a na výkon státní správy. Na dostavbu kanalizace v obci Bechyně lokalita Zářečí, kraj Jihočeský je rozpočtována investiční dotace ve výši ,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti. Na rekultivaci skládky v Senožatech v k.ú. Bechyně je rozpočtována investiční dotace ve výši ,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti. Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč. strana 3 textová část

4 Výdaje 2011 Třída 5 - Běžné výdaje navrhovaný rozpočet ,- Kč podpora ostatních produkčních činností: ,- Kč: výdaje související s činností městských lesů Bechyně 2141 vnitřní obchod: ,- Kč : informační materiály související s Bechyní včetně propagace a inzerce 2143 cestovní ruch: ,- Kč : studie související s cestovním ruchem, různé propagační akce, informační tabule a mapy, propagační materiál 2212 silnice : ,- Kč : údržba a čištění komunikací technické služby činí ,- Kč, dovoz materiálu, práce s UNC, technická obnova komunálních komunikací atp ,- Kč, ,- Kč materiál, pasport komunikací ,- Kč, opravy místních komunikací ,- Kč, oprava obecních cest ve Hvožďanech ,- Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací : chodníky : ,- Kč - údržba a čištění chodníků technické služby ,- Kč, dovoz materiálu, správa, údržba chodníků, odstavných ploch, parkovišť ,- Kč, materiál ,- Kč, opravy chodníků ,- Kč, příspěvek na cyklostezky 5.900,- Kč 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě: ,- Kč údržba, opravy dopravního značení 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: ,- Kč: nákup materiálu koše, kanalizační vpusti atp ,- Kč, čištění a údržba kanalizace a vpustí ,- Kč, opravy vpustí ,- Kč 3111 předškolní zařízení : ,- Kč dotace na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši základní školy: ,- Kč dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164 dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní ,- Kč ,- Kč 3122 střední odborné školy: ,- Kč finanční příspěvek SUPŠ Bechyně 3311 divadelní činnost: 4.000,- Kč finanční příspěvek na divadelní činnost 3312 hudební činnost: ,- Kč finanční příspěvky hudebním skupinám popř. fyzických osobám na činnost a hudební akce 3313 filmová tvorba, distribuce, kina : ,- Kč Kino Bechyně materiál ,- Kč, opravy a údržba kina ,- Kč, příspěvek na provoz Kina v Bechyni paní Haně Tomečkové ,- Kč 3319 ostatní záležitosti kultury: ,- Kč, kulturní akce, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit strana 4 textová část

5 3322 zachování a obnova kulturních památek: ,- Kč Obnova fasády nám. T.G.Masaryka č.p. 11 p. Marie Mrázková ,- Obnova hradební zdi na p.č.2156 v k.ú.bechyně p.květuše Šůnová , pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: ,- Kč materiál a oprava pamětních míst, pamětních desek, kapliček, čestných hrobů 3341 rozhlas a televize : ,- běžná údržba a opravy místního rozhlasu 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : ,- Kč tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj 3392 zájmová činnost v kultuře: ,- Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně ve výši ,- Kč - zahrnuje dotaci na provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea, ,- Kč výměna části oken Kulturního domu v Bechyni 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: ,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské záležitosti vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy ukončení studia atp., pořádání společenských akcí ples města, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce 3412 sportovní zařízení v majetku obce : ,-Kč náklady spojené s provozem stadionu ostatní osobní výdaje, odvody SP a ZP, drobný majetek, materiál, elektrická energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za správu stadionu, služby a opravy a údržba stadionu a bazénu, ostatní neinvestiční výdaje 3419 ostatní tělovýchovná činnost : ,- Kč nájemné, elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech, 2.000,- Kč věcné dary k soutěžím, ,- Kč, podpora a příspěvky sportovním oddílům a sdružením, popř. pořádajícím fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže, ,- Kč finanční příspěvek FC Bechyně 3421 využití volného času dětí a mládeže : ,- Kč - příspěvky organizacím, sdružením popř. fyzickým osobám pořádajícím akce pro děti a mládež - na soutěže a činnost 6.000,- Kč, materiál ,- Kč, pohonné hmoty 1.000,- Kč, údržba a opravy dětských hřišť ,- Kč, opravy ,- Kč 3513 lékařská služba první pomoci : ,- Kč zahrnuje dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně ve výši ,- Kč, ,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu 3612 bytové hospodářství : ,- Kč bez organizační členění je rozpočtováno ,- Kč, jedná se o nákup kolků správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována v běžných výdajích ve výši ,- Kč, včetně rekonstrukce BH tj. kapitálových výdajů ( ,- Kč) činí ,- Kč a je rozlišena organizačním členěním 503 : materiál - výměny vnitřního vybavení bytu - vchodové dveře do bytů, podlahové krytiny, el.bojlery, vany, umyvadla atp ,- Kč vnitřní vybavení, interiéry DPS ,- Kč služby pošt - poštovné, SIPO ,- Kč strana 5 textová část

6 právní pomoc - JUDr. Šedivý (neplatiči nájemného) ,- Kč nákup ostatních služeb celkem ,- Kč,bližší specifikace: mandátní odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez DPH za bytovou jednotku měsíčně, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení privatizovaných bytů je 846, odměna činí ,- Kč vyúčtování služeb ,- Kč deratizace, dezinfekce, dezinsekce ,- Kč servis a odečty vodoměrů ,- Kč zákonné revize elektrických rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a hromosvodů ,- Kč příspěvky pro SVJ společenství vlastníků bytových jednotek ,- Kč opravy a udržování celkem: ,- Kč, bližší specifikace: vodoinstalatérské práce - výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, apod., dále opravy rozvodů teplé a studené vody ,- Kč topenářské práce v domech a bytech výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů ,- Kč zednické a obkladačské práce ,- Kč elektroinstalační práce - odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů ,- Kč opravy a údržba bytových jednotek zahrnuje práce elektroinstalační, opravy stoupačkových rozvodů, malířské a natěračské práce, truhlářské a zámečnické práce ,- Kč opravy komínových těles Na Libuši ,-Kč opravy střešních krytin, oplechování střech, okapy atp ,- Kč výměny vchodových dveří na sídl. Na Libuši ,- Kč opravy plynových kotlů a plynových sporáků sídl.na Libuši ,- Kč rezerva na havárie ,- Kč oprava střechy domů na sídl. Na Libuši čp výměna střešní krytiny, včetně latí, opravy komínů, klempířských prací a hromosvodů ,- Kč výměna oken a dveří, vyzdění MIV, oprava fasády Obránců míru ,- Kč opravy vstupů domu a schodů Obránců míru ,- Kč (kapitálové výdaje: rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů Na Libuši, přístřešek na kola u Domu s pečovatelskou službou ,- Kč) úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč a jsou rozlišeny organizačním členěním 504 studená voda ,- Kč teplo ,- Kč elektrická energie ,- Kč teplá voda ,-Kč služby telekomunikací ,- Kč Výtahy ,- Kč Komíny ,- Kč Ostatní služby ,- Kč Úklid ,- Kč Služby SVJ ,- Kč Kabelová TV, STA ,- Kč Přeplatky služeb za rok ,- Kč strana 6 textová část

7 3613 nebytové hospodářství : ,- Kč výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba nebytových prostor, služby, revize, vodné, elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, ostatní neinvestiční výdaje 3631 veřejné osvětlení : ,- Kč nákup materiálu ,- Kč, elektrická energie ,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení ,- Kč, revize veřejného osvětlení ,- Kč, opravy a údržba veřejného osvětlení ,- Kč, přeložka kabelu VN, NN na sídl.obránců míru ,- Kč, geodetické práce, služby, zaměření veřejného osvětlení ,- Kč 3632 pohřebnictví : ,- Kč materiál 3.000,- Kč, vodné 5.000,- Kč, správa hrobových míst a údržba hřbitova včetně zamykání a odemykání hřbitova ,- Kč, opravy na hřbitově včetně opravy smuteční kaple ,- Kč, křesla a koberec do smuteční síně ,- Kč, výzdoba smuteční síně ,- Kč, likvidace hrobových míst (vyjmutí ostatků a následné uložení těchto ostatků do společného hrobu, likvidace hrobového příslušenství) ,- Kč 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : ,- Kč výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem, opravy a údržba majetku ,- Kč, materiál a opravy a údržba ve Hvožďanech a Senožatech v souladu s plány osadních výborů ,- Kč, opravy vývěsních skříněk 5.000,- Kč, značení ulic nákup označení včetně montáže ,- Kč, ostatní materiál ,- Kč, voda ,- Kč, elektrická energie ,- Kč, nájemné za pozemky ,- Kč, provoz veřejných záchodků ,- Kč, plošná deratizace ,- Kč, údržba mapového díla, pořízení nových dat ,- Kč, aktualizace dat, GIS ,-, posudky, měření, zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání převzatých měření, zeměměřičské, geodetické práce ,- Kč, nákup kolků 2.000,- Kč, ,- Kč platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky, strategický plán rozvoje města ,- Kč, členské příspěvky sdružením, kde je město členem ,- Kč 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů : ,- Kč nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky atd., nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako je např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, toxicita, atd sběr a svoz komunálních odpadů: ,- Kč odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, odpadkové koše, pytle, ostatní materiál, opravy 3727 prevence vzniku odpadů: ,- Kč svoz separovaného sběru ,- Kč, opravy prostor určených pro separovaný odpad ,- Kč 3729 ostatní nakládání s odpady : ,- provoz sběrného dvora ,- Kč, likvidace černých skládek ,-Kč 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : ,- Kč výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch, především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba kašen, nákup laviček, dohody o údržbě veřejné zeleně ve Hvožďanech a Senožatech strana 7 textová část

8 Sociální dávky : 4171 příspěvek na živobytí: ,- Kč 4172 doplatek na bydlení: ,- Kč 4173 mimořádná okamžitá pomoc: ,- Kč Vzhledem k tomu, že město Bechyně stále nezná přesnou výši dotace na sociální dávky, která je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí, budou finanční prostředky na sociální dávky rozpočtovány v roce 2011 až jako změna rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky na pokrytí sociálních dávek vyplácených v lednu 2011 z prostředků města ve výši ,- Kč, aby mohly být sociální dávky vypláceny potřebným občanům a zároveň, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Po oznámení výše dotace MPSV pro rok 2011 bude provedena změna rozpočtu sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5.000,- Kč mimořádný finanční příspěvek popř. služba k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: ,- Kč plat dvou pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, materiál, léky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, zákonné a havarijní pojištění auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu a další drobné opravy v DPS, náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, teplou vodu, telefony, nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, ostatní služby např. výtah, úklid, cestovné, náhrady mezd v době nemoci, školení 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: ,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením, popř. fyzickým osobám, např. Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Farní charita - Auritus, PTP, Sdružení pro osobní asistenci 5311 bezpečnost a veřejný pořádek: ,- Kč Městská policie v Bechyni ,- Kč platy strážníků, ,- Kč dohoda úklid na služebně městské policie, ,- Kč odvody na SZ a ZP, ,- Kč ochranné pomůcky, 1.000,- léky, zdravotnický materiál, ,- Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, ,- Kč materiál, ,- Kč vodné, stočné, ,- Kč elektrická energie, ,- telefony, 1.000,- Kč pronájem střelnice, ,- Kč školení, 5.000,- Kč ostatní služby, ,- Kč programové vybavení, ,- Kč opravy, 5.000,- Kč cestovné, 3.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci 5512 požární ochrana dobrovolná část : ,- Kč podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem, z toho: JSDH Bechyně ,- Kč (organizační členění 320) JSDH Senožaty ,- Kč (organizační členění 321) JSDH Hvožďany ,- Kč (organizační členění 322) zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, dary obyvatelstvu, potraviny, materiál, ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky, ostatní služby, finanční příspěvek SDH Bechyně (občanskému sdružení) 6112 zastupitelstva obcí: ,- Kč činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn zastupitelům a činností komisí při zastupitelstvu a výborů rad, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku strana 8 textová část

9 zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dary obyvatelstvu, pojištění při služebních cestách, cestovné, pohoštění, školení, konference, služby telekomunikací, ostatní služby 6171 činnost místní správy: ,- Kč, obsahuje vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, dále zahrnuje výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu, výdaje na obřadní síň: platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- Kč, ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti o provedení práce ,- Kč povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění ,- Kč, povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Kč ochranné pomůcky 5.000,- Kč léky a zdravotnický materiál 2.000,- Kč knihy, tisk ,- Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Kč (nákup výpočetní techniky - 5 ks počítače ,- Kč, 5 ks monitory ,- Kč, tiskárna Laser Jet ,- Kč, ostatní výpočetní technika ,- Kč, ostatní dlouhodobý majetek ,- Kč ) nákup materiálu ,- Kč (kancelářský materiál, spotřební materiál do tiskáren, čistící, úklidové prostředky, hygienické prostředky, obálky, klíče, razítka, žárovky, zářivky, nákup materiálu na opravy, nákup materiálu do obřadní síně atp.) energie (voda, plyn, elektrická energie) ,- Kč pohonné hmoty ,- Kč služby pošt ,- Kč služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Kč služby peněžních ústavů ,- Kč (pojištění aut havarijní, zákonné) konzultační, poradenské a právní služby ,- Kč služby školení a vzdělávání ,- Kč nákup ostatních služeb ,- Kč (nejvyšší finanční položky jsou za počítačové služby, řešitelské servisy, SW, komponenty do PC a zařízení, informační technologie ,- Kč, dále se jedná např. o tyto služby: sociální fond (stravné, kultura, sport) ,- Kč, příspěvek na stravné, čištění a údržba okapů, krytiny radnice, vazba sbírky zákonů, zápisů rady a zastupitelstva, poplatek za rozhlas a televizi, praní prádla, revize, znalecké posudky, parkovné, ostraha radnice, čištění odpadů, STK a emise, mytí aut, skenování, kopírování) opravy a udržování ,- Kč opravy a udržování obřadní síň ,- Kč programové vybavení ,- Kč pohoštění ,- Kč cestovné ,- Kč konference 5.000,- Kč ostatní nákupy ,- Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,- Kč neinvestiční transfery neziskovým a podobným org ,- Kč nákup kolků 2.000,- Kč platby daní a poplatků 2.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci ,- Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,- Kč (příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, výročí 50 let, první odchod do důchodu) strana 9 textová část

10 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací: ,- Kč bankovní poplatky 6320 pojištění funkčně nespecifikované: ,- Kč pojištění majetku města živel, krádeže, odpovědnost 6399 ostatní finanční operace: ,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2010 je rozpočtována ve výši ,- Kč tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, ,- Kč platba DPH za město Bechyně 6409 ostatní činnosti j.n.: ,- Kč: ,- Kč transfer sdružení Bechyňsko, 3.000,- Kč náhrady škod fyzickým osobám, ,- Kč ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem ,- Kč strana 10 textová část

11 Třída 6 - Kapitálové výdaje navrhovaný rozpočet ,- Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány takto: Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet Lesní hospodářský plán Územní plán města Bechyně Programové vybavení nového serveru (OS poštovní a databázový server) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídlišti Písecká ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídlišti Obránců míru ,- Kč Rekonstrukce komunikace Zářečí ,- Kč Rekonstrukce chodníku Zahradní ulice ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vodovod Hvožďany ,- Kč Projektová dokumentace retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem ,- Kč Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace a vodovodu sídl. 5. května 2.etapa ,- Kč Projektová dokumentace otevřené příkopy pro odvedení odlehčení z sídl.5. května ,- Kč Kanalizace Zářečí ,- Kč Rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů, přístřešek na kola u DPS ,- Kč Veřejné osvětlení Parkány ,- Kč Náměstí T.G.Masaryka rekonstrukce ,- Kč Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor ,- Kč Nákup pozemků ,- Kč Rekultivace skládky Senožaty ,- Kč Sběrný dvůr ,- Kč Server pro Městský úřad Bechyně ,- Kč Výpočetní technika kopírovací stroj Městský úřad Bechyně ,- Kč Obřadní síň statické zajištění, rekonstruk. kanalizace a vody ,- Kč Třída 8 Financování činí v úhrnu ,- Kč a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je rozpočtována ve výši ,- Kč, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech. Úvěry a půjčky města Bechyně : 0,- Kč strana 11 textová část

12 Návrh rozpočtu sociálního fondu 2011 údaje v tis. Kč Rozpočtová skladba návrh rozpočtu Tvorba fondu 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva Zaměstnanci místní správy Pečovatelky Městská policie Městské lesy Limity mzdových prostředků celkem 1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%) 1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 2. převod finančních prostředků SF z r.2010 k použití v roce čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky kultura, sport 3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu) 3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp. Čerpání fondu celkem ,0% zpracovala: Ing. Bosáková Mgr. Jaroslav Matějka starosta strana 12 textová část

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 19. 11. 2008

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 19. 11. 2008 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 19. 11. 2008 USNESENÍ č. 40/5-08 Z "Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2009-2018 v Bechyni" a "Plán financování

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. Pro zastupitele ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 10/9 ze dne 12. prosince 2012 v celkové výši 82 500 tis. Kč. Změny schváleného rozpočtu se

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Komentář k rozpočtu 2005.

Komentář k rozpočtu 2005. Komentář k rozpočtu 2005. Rozpočet je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. včetně změn a doplňků o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě 12 se rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 17 18 V této kapitole je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Plnění rozpočtu roku 2014

Plnění rozpočtu roku 2014 Plnění rozpočtu roku 2014 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem

Více