Bezpečnostní list Připravené v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list Připravené v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/830"

Transkript

1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Jiné prostředky identifikace: Synonyma: REACH Registrační číslo: Solekulární vzorec: CH3OH 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená: Doporučené Použití: Pro použití v laboratořích Nedoporučená: Jiná použití než doporučený použití. 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: Výrobce Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, Pa USA Telefonní číslo pro naléhavé situace: (CHEMTREC within the US) Dodavatel Chromservis s.r.o. Jakobiho 327 Petrovice Czech Republic Praha (420) (CHEMTREC V České Republice) Kontaktní informace o toxikologickém centru: (Outside USA) (CHEMTREC Mezinárodní) Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2 Telefon: , Web: ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]: Specifické cílové orgány (STOT) - Jednorázové expozici Kategorie 1 Hořlavá kapalina Kategorie 2 Akutní toxicitu - Inhalační prach / mlha Kategorie 3 Strana 1 z 12

2 Akutní toxicitu - Dermální Kategorie 3 Akutní toxicitu - Orální Kategorie Údaje na štítku: Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008: Piktogramy označující nebezpečí: Signání slovo: Údaje o nebezpečnosti: Pokyny pro bezpečné zacházení: Doplňkové informace o nebezpečnosti (EU): nebezpečí H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H301+H311+H331 - Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování. H370 - Způsobuje poškození orgánů. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 2.3 Další nebezpečí: Tato látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vpvb podle nařízení REACH, příloha XIII ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 3.1 Látky: Nevztahuje se 3.2 Směsi: Strana 2 z 12

3 Chemický název % číslo CAS EC No. REACH Registrační číslo Klasifikace (ES) č.1272/2008 M-faktor SCL Odhady akutní toxicita methanol 99, Acute Tox. 3 (Dermal); H311 Acute Tox. 3 (Inh Dust/Mist); H331 Acute Tox. 3 (Oral); H301 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 1; H370 údaje nejsou k dispozici. STOT SE 2: 3%<10% STOT SE 1: 10% Není stanoveno Pro plné znění H-údajů viz kapitola 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci: Při vdechnutí: Při zasažení očí: Při styku s kůží: Při požití: Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc: 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak, aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává. Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list. Kóma a smrt ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Strana 3 z 12

4 5.1 Hasiva: Vhodná hasiva: Nevhodná hasiva: 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Nebezpečné produkty hoření: Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické hasicí prostředky. Voda může být neúčinná, ale vodní sprej může být použit k uhašení požáru, pokud se přežene přes spodní část plamenů. Voda může absorbovat teplo a zamezit poškození materiálu požárem. Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý 5.3 Pokyny pro hasiče: Hořlavá/é složka/(y) tohoto materiálu může/mohou být lehčí než voda a hořet, zatímco plavou na povrchu. Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Pro non-zasahujících v případě nouze: Pro pohotovostní: 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Malé úniky: Velké úniky: Non-emergency personnel should be kept clear of the area Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně, rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy nepřekračujte jakékoliv limity expozice na pracovišti. Informace o velkých skvrnách naleznete v informacích o nich Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu. Strana 4 z 12

5 6.4 Odkaz na jiné oddíly: Viz část 13 Informace k odstranění ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Používejte nástroje v nejiskřivém a nevýbušném provedení. Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Podmínky pro bezpečné skladování: Materiály, které nelze použít / Chemická inkompatibilita: Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y) uzavřen(y). Silné oxidační činidla 7.3 Specifické použití: Pro použití v laboratořích ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry: Limitní hodnoty expozice na pracovišti: DNEL: PNEC: Chemický název methanol 8.2 Omezování expozice: Technická opatření: Česká republika - Limity expozice na pracovišti - TWA Strana 5 z 12 Česká republika - Pracovní limity expozice - stropy Česká republika - biologických limitů expozice - příloha mg/m3 TWA 1000 mg/m3 Ceiling 0.47 mmol/l Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methanol; 15 mg/l Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methanol Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky: Ochrana očí a obličeje: Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se zabránilo tvorbě nadměrného množství par Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné

6 Ochrana kůže: Rukavice: Jiná ochrana kůže: Ochrana dýchacích cest: Typy respirátorů: Tepelné nebezpečí: Kontrola expozice životního prostředí: brýle s boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky. Údaje nejsou k dispozici Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím a při odchodu z práce. Pokud je překročena limitní hodnota expozice nebo pokud se u personálu projeví příznaky nadměrné expozice inhalací, jak je vysvětleno v části III, poskytněte ochranu dýchacích orgánů. Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace. Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k odstranění příznaků. Není požadováno, pokud je zajištěno dostatečné větrání. Pokud jsou koncentrace prachu nad příslušnými stanovenými expozičními limity, použijte NIOSH / MSHA ochranu dýchacích cest. Nevztahuje se ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: Skupenství: Barva: Zápach: mírný Prahová hodnota zápachu: Hodnota ph: Nevztahuje se Bod tání / Bod mrazu ( C): Bod tání ( C): Bod mrazu ( C): Bod varu ( C): 65 Bod vzplanutí ( C): 11 Rychlost odpařování: Hořlavost (pevné látky plyny): Horní / spodní limity hořlavosti nebo Strana 6 z 12

7 výbušnosti: Horní mez (% obj.) výbušnosti: 36 Dolní mez (% obj.) výbušnosti: 6 Tlak páry: Hustota páry: 1,1 Měrná hmotnost: Rozpustnost ve vodě: Střední, 50 až 99% Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota samovznícení ( C): 464 Teplota rozkladu ( C): Viskozita: Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: 9.2 Další informace: Organické těkavé látky: 0 Sypná hustota: 6,676 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita: Neočekává se, že bude reaktivní 10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Žádné standardní podmínky skladování se neočekávají 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: 10.5 Neslučitelné materiály: Silné oxidační činidla 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhličitý, oxid uhelnatý ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích: Akutní toxicita: Chemický název LD50 Orální LD50 Dermální LC50 Vdechování methanol údaje nejsou k dispozici. údaje nejsou k dispozici. INHALATION LC50-8H krysa ppm Strana 7 z 12

8 Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3. Žíravost/dráždivost pro kůži: Vážné poškození očí / podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných buňkách: Karcinogenita: Toxicita pro reprodukci: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3. Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: Nebezpečnost při vdechnutí: ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita: Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata. Ekotoxicita: Chemický název číslo CAS Toxicita pro Korýši EC Perzistence a rozlozitelnost: Biodegradace je pomalá Bioakumulační potenciál: 12.4 Mobilita v půdě: 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb: 12.6 Jiné nepříznivé účinky: 12.7 Další informace: Strana 8 z 12 Toxicita pro řasy ERC50 Toxicita pro ryby LC50

9 ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady: Pokyny pro odstraňování: Likvidace odpadu - klasifikace: Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů. Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad. ODDÍL 14: Informace pro přepravu Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí po silnici (ADR), železnici nebo vnitrozemských vodních cestách: 14.1 UN kód: UN Název látky pro přepravu: Methanol 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: II 3(6.1) Mezinárodní letecká přeprava nebezpečných věcí (IATA): 14.1 UN kód: UN Název látky pro přepravu: Methanol 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: II 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu IBC: 3(6.1) ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Chemický název EINECS SVHC methanol Ano Ne acetochlor Ano Ne Strana 9 z 12

10 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti No Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro tuto látku / směs ze strany dodavatele. ODDÍL 16: Další informace Indikace změn: Zkratky: Klíčové literární reference a zdroje dat: Věty o nebezpečnosti, odkazuje v kapitole 3 Jakékoli změny pro udržitelný rozvoj ve srovnání s předchozími verzemi jsou označeny svislou čarou před daného odstavce. CAS = Chemical Abstract Service DNEL= Derivative No Effect Level EC= European Community EINECS = European Inventory of Existing Chemical Substances MSHA = Mine Safety Health Administration NIOSH = National Institute of Occupational Safety & Health OEL = Occupational Exposure Limit PBT= Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC= Predicted No Effect Concentration SCOEL= Scientific Committee on Occupational Exposure Limits TLV = Threshold Limit Value TWA= Time Weighted Average vpvb= Very Persistent, Very Bioaccumulative Wt.% = Weight Percent H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H301 - Toxický při požití. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H311 - Toxický při styku s kůží. H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 - Toxický při vdechování. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H371 - Může způsobit poškození orgánů. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Strana 10 z 12

11 Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: Odpověď: Skladování: Likvidace: Odmítnutí odpovědnosti: P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P321 - Odborné ošetření (viz Oddíly 4 až 8 na tomto bezpečnostním listu a další informace na tomto štítku). P330 - Vypláchněte ústa. P361+P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte vhodný hasicí přístroj (viz oddíl 5). P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 - Skladujte uzamčené. P501 - Odstraňte obsah/obal a vhodného místa likvidace v souladu s místními / národními / mezinárodními předpisy. Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu Strana 11 z 12

12 výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod. Strana 12 z 12