STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství tak, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne usnesením č. 934/21/4/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Statutární město Přerov (dále jen město ) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Přerova (dále jen správce poplatku ) 1. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb.,, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích )

2 skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 2. (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. 3 Čl. 3 Veřejná prostranství (1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 4. (2) Veřejná prostranství, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství na území města, jsou pro účely této vyhlášky určena zónami a jsou uvedena v příloze č. 1 vyhlášky. Zónou I se rozumí veřejná prostranství ve středu města v Přerově I-Městě ohraničeném ulicemi nábřeží Protifašistických bojovníků, Spálenec, Pod valy, Žerotínovo náměstí, Šířava, Čechova, Kramářova, Husova, Škodova, Velké Novosady. Zóna II (tj. Zóna II.A a Zóna II.B) zahrnuje ostatní veřejná prostranství v Přerově I-Městě a veřejná prostranství v Přerově II-Předmostí. Zóna III zahrnuje veřejná prostranství na ostatním území města tj. Přerov III- Lověšice, Přerov IV-Kozlovice, Přerov V-Dluhonice, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII- Čekyně, Přerov VIII-Henčlov, Přerov IX-Lýsky, Přerov X-Popovice, Přerov XI- Vinary, Přerov XII-Žeravice a Přerov XIII-Penčice. Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. Čl. 5 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku do 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. 2 4 odst 1 zákona o místních poplatcích 3 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 4 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3 (2) V ohlášení poplatník uvede: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5 (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů. Čl. 6 Sazba poplatku Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den: (a) za provádění výkopových prací 1. Zóna I 1.1. do 30. kalendářního dne...5 Kč/m 2 /den, 1.2. nad 30 kalendářních dnů Kč/m 2 /den, 2. Zóna II 2.1. do 30. kalendářního dne Kč/m 2 /den, 2.2. nad 30 kalendářních dnů Kč/m 2 /den, 5 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 3. Zóna III 3.1. do 30. kalendářního dne Kč/m 2 /den, 3.2. nad 30 kalendářních dnů Kč/m 2 /den, (b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb 1. Zóna I, Zóna II Kč/m 2 /den, 2. Zóna III Kč/m 2 /den, (c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 1. Zóna I, Zóna II Kč/m 2 /den, 2. Zóna III Kč/m 2 /den, (d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb Zóna I Zóna III Kč/m 2 /den, (e) za umístění stavebních zařízení a umístění skládek 1. v souvislosti s odstraňováním havárií 1.1. Zóna I, Zóna II Kč/m 2 /den, 1.2. Zóna III Kč/m 2 /den, 2. v ostatních případech v Zóně I 2.1. do 30. kalendářního dne....5 Kč/m 2 /den, 2.2. nad 30 kalendářních dnů Kč/m 2 /den, 3. v ostatních případech v Zóně II 3.1. do 30. kalendářního dne....3 Kč/m 2 /den, 3.2. nad 30 kalendářních dnů Kč/m 2 /den, 4. v ostatních případech v Zóně III 4.1. do 30. kalendářního dne....1 Kč/m 2 /den, 4.2. nad 30 kalendářních dnů Kč/m 2 /den,

5 (f) za umístění reklamních zařízení 1. před vlastní provozovnou v Zóně I Zóně III Kč/měsíc, 10 Kč/m 2 /den, 2. v ostatních případech v Zóně I. Zóně III Kč/m 2 /den, (g) za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí Zóna I. Zóna III 1 Kč/ m 2 /den, (h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo 1. Zóna I, Zóna II.A Kč/měsíc, 8 Kč/m 2 /den, Zóna II.B Kč/měsíc, 4 Kč/m 2 /den, 2. Zóna III Kč/měsíc, 2 Kč/m 2 /den, (i) pro reklamní akce Zóna I Zóna III Kč/m 2 /den, (j) pro kulturní, sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl Zóna I Zóna III Kč/m 2 /den. Poplatník za užívání veřejného prostranství způsoby uvedenými v tomto článku pod písm. f) bod 1 a písm. h) po dobu kalendářního měsíce platí poplatek ve výši paušální sazby, v případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než kalendářní měsíc platí poplatek stanovený na základě sazby za m 2 /den. Čl. 7 Splatnost poplatku (1) Je-li poplatek stanoven měsíční paušální sazbou, je splatný první den příslušného kalendářního měsíce. (2) Je-li poplatek stanoven denní sazbou, je splatný: a) jednorázově do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, pokud k vzniku i zániku poplatkové povinnosti došlo v jednom kalendářním roce nebo b) ve dvou splátkách tak, že první splátka je splatná do příslušného kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla, a druhá splátka je splatná do pěti dnů

6 po zániku poplatkové povinnosti, přičemž výše splátek je stanovena podle užívání veřejného prostranství v daném kalendářním roce. (3) Připadne-li lhůta splatnosti poplatku na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. (4) Za den platby se považuje a) u platby, který byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce poplatku, nebo b) u platby prováděné v hotovosti u správce poplatku, den, kdy úřední osoba platbu převzala 6. (1) Poplatek se neplatí: Čl. 8 Osvobození a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou 7, b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 8. (2) Od poplatku se dále osvobozují: a) město a jím zřízené příspěvkové organizace, b) právnické osoby, ve kterých má město majetkovou účast, při akcích, ve kterých je město spolupořadatelem, c) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství způsobem, který je ve veřejném zájmu města v souvislosti s akcemi, v nichž je město spoluúčastníkem, d) poplatníci, kteří provádějí opravy uličních fasád, a to po dobu 30 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, e) poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva na veřejném prostranství, pokud budou tyto skládky odstraněny do 48 hodin a v následujících 15 dnech nebudou opakovány, f) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství a současně jsou vlastníky pozemků, které toto veřejné prostranství tvoří, g) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství a současně jsou nájemci pozemků, které toto veřejné prostranství tvoří odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 7 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích 8 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

7 (3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost a ve výjimečných případech týkajících se osvobození dle odst. 1 písm. a) tohoto článku nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. (4) Povinnost dle odst. 3 tohoto článku se nevztahuje na poplatníka, kterému vznikl nárok na osvobození dle odst. 1 písm. a) tohoto článku a k žádné změně, která by měla vliv na změnu tohoto nároku v kalendářním roce 2019 a v letech následujících, dosud nedošlo. (5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká 8a. Čl. 9 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 9 (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků bude správcem poplatku zvýšena o 50% sazby; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Zrušují se: Čl. 10 Zrušovací ustanovení a) Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství města Přerova ze dne , b) Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne , c) Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 ze dne Čl. 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem a 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 9 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Josef Kulíšek primátor náměstek primátora Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Úplné znění vyhotoveno ke dni: Za správnost úplného znění: Kancelář tajemníka

9 Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů Seznam veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 odst. 2 citované vyhlášky Zóna I Přerov I-Město Bartošova Blahoslavova Bratrská Boženy Němcové Čechova Č. Drahlovského Dr. Skaláka Havlíčkova Horní náměstí Husova Jaselská Jateční Jiráskova Kainarova Komenského Kramářova Kratochvílova Mostní Na Marku nábř. Protifašistických bojovníků nám. Přerovského povstání nám. T.G.Masaryka Palackého Pivovarská Pod Valy Smetanova Spálenec Šířava Škodova Velké Novosady Wilsonova Wurmova Žerotínovo nám. Zóna II Zóna II. A Přerov I-Město Bajákova Bayerova bří Hovůrkových Budovatelů Denisova Dvořákova Gen. Štefánika Jungmannova Kojetínská Koliby Kopaniny Kosmákova Kozlovská Malá Dlážka Malá Trávnická Mikuláškova Nádražní nám. Fr. Rasche nám. Svobody Osmek Příční R. Stokláskové Seifertova Sušilova Svisle Svornosti Šrobárova Tovární Trávník tř. 17. listopadu

10 U Bečvy U Rybníka U Tenisu U Výstaviště U Žebračky Vsadsko Za Mlýnem Přerov II-Předmostí Dr. Milady Horákové Hranická Pod Skalkou Prostějovská U Pošty Zóna II. B Přerov I-Město Alšova Bezručova Bohuslava Němce Brabansko Cukrovarská Čsl. letců Dluhonská Durychova Fügnerova Gen. Fajtla Gen. Rakovčíka Hostýnská Hvězdná Interbrigadistů Jana Jiskry z Brandýsa Jána Nálepky Jarní Jasínkova Jilemnického Jižní čtvrť I Jižní čtvrť II Jižní čtvrť III Jižní čtvrť IV Kabelíkova Klivarova Kotasova Kouřílkova Křivá Lančíkových Lešetínská Letecká Lipnická Lužní Macharova Máchova Malá Tratidla Markulčekova Mervartova Na Hrázi Na Loučkách Na Odpoledni Na Svépomoc nábř. Dr. Edvarda Beneše nábř. Rudolfa Lukaštíka Nerudova Neumannova Optiky Otakara Jaroše Partyzánská Pavla Nováka Petřivalského Pod Hvězdárnou Polní Por.Vodičky Prokopa Holého Purkyňova Riedlova Sadová Skopalova Slaměníkova Sokolovská Sokolská Staré Rybníky Sumínova Svépomoc I Svépomoc II Svépomoc III Svépomoc IV Tománkova Tovačovská Tržní Třebízského tř. Gen. Janouška U Hřbitova

11 U Strhance Vaňkova Velká Dlážka Wolkerova Ztracená Želatovská Žižkova 9. května Přerov II-Předmostí Janáčkova Karasova Kotkova Olomoucká Popovická Sportovní Teličkova Tylova Tyršova U Dráhy Zahradní Žernava 1. května Zóna III Přerov III-Lověšice Brněnská Drážní Družstevní Hulínská Chaloupky Mírová Moštěnská Nivky U Parku U Sokolovny Přerov V-Dluhonice K Nadjezdu K Poli K Rokytnici Na Trávníčku Náves Předmostská Školní U Hřiště U Rozvodny U Zbrojnice Přerov IV-Kozlovice Grymovská Květná Lány Na Vrbovcích Na Zábraní Tučínská U Pomníku Záhumení Za Školou Přerov VI-Újezdec Duhová Hlavní Ke Tmeni K Moštěnici Luční Nová čtvrť Obilná Pod Dubičky Přerovská Spojovací Široká

12 Ulička U Montáže U Spojů U Studynky U Svodnice Úzká Větrná Zahrádky Přerov X-Popovice Hanácká Ke Kočířům Kočíře Kovářská Na Kopci U Cihelny U Trati Přerov VII-Čekyně Borošín Jabloňová K Rybníčku Na Červenici Na Podlesí Nad Roklí Nad Úvozem Pod Lipami Selská Slunečná Štěpnice Vinohrádky Zámecká Přerov XI-Vinary Doubí Krátká Mezilesí I Mezilesí II Na Výsluní Pod Zahradami Růžová U Zahradnictví Ve Dvoře Vinařská V Poli Za Humny Za Vrbím Přerov VIII-Henčlov Hliník Martinská Nová Slepá Sokolů U Letiště Výmyslov Zakladatelů Přerov XII-Žeravice Čekyňská Kopec Lapač Na Návsi Nad Mlýnem Pod Lapačem Pod Lesem Suchý potok U Stadionu Přerov IX-Lýsky Dědina K Bráně Komárov Nad Struhou U Silnice Ve Mlýně Za Vodou Přerov XIII-Penčice Dražka K Buku Ke Koupališti K Lesu Lipňanská Na Vrchu Rohová

13 Tršická U Kostela U Mlýna U Potoka V Kótě Ve Svahu

14