Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Olešnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Olešnice"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Olešnice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové zastupitelstva: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., Jaromír Hruška, Zbyněk Dvořák, Ing. Michal Jansa, Luboš Jelínek, Ing. Kateřina Nevrlá, Jaroslav Ryba. Žádný člen zastupitelstva nechyběl a žádný se neomluvil. Zasedání zastupitelstva zahájil v starosta obce, který konstatoval, že informace o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce souvisle od a byla též ve zkrácené podobě vyhlášena obecním rozhlasem. Starosta dále konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva, konaného dne , schválili jeho ověřovatelé , k nahlédnutí byl umístěn na internetových stránkách obce a na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. Zapisovatelem zápisu byl určen Jan Outlý, ověřovateli Ing. Kateřina Nevrlá a Zbyněk Dvořák. Starosta otevřel rozpravu k navrženému programu zasedání, do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /1: Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (Levín, parc. č. 110/4, provozování distribuční soustavy) 2. Příkazní smlouva o poskytování odborných činností (BOZP, PO) 3. Delegace zástupce obce na valnou hromadu VaK, a.s. 4. Rozpočtové opatření č. 1/ Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Olešnice 6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku ze psů 7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o poplatku za komunální odpad 8. Výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství (po zrušení dosavadní vyhlášky) pověření finančního výboru zastupitelstva 9. Územní plánování: Výběr variant územní studie lokality Z1b pro předložení do obecní ankety a souhlas se zadáním územní studie 10. Zadání studie dopravně bezpečnostních opatření v Olešnici a Levíně (včetně chodníků) 11. Kanalizace: Příkazní smlouva o výkonu zadavatelských činností při zadávání veřejné zakázky a Plná moc 12. Kanalizace: Smlouva o právu provést stavbu (správa silnic) 13. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření ve smyslu 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které je oprávněn provádět starosta obce 14. Různé Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato.

2 Bod 1 Starosta přistoupil k projednání prvního bodu, konstatoval, že text smlouvy o zřízení služebnosti (je přílohou tohoto zápisu) měli členové zastupitelstva k dispozici v termínu dle zákona o obcích, a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o tomto návrhu usnesení. Usnesení č /2: Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IP /VB-1, Levín, Nečas parc. č. 19/1-pripojka nn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ , dle geometrického plánu č /2010, schváleného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Bod 2 Starosta otevřel další bod programu, konstatoval, že členové zastupitelstva měli text příkazní smlouvy (je přílohou tohoto zápisu) k dispozici v termínu dle zákona o obcích. Informoval o tom, že obecní úřad si vyžádal cenové nabídky na poskytnutí odborných činností BOZP, PO od celkem tří firem. Kritériem pro jejich posouzení byla nabídnutá cena a rozsah služeb uvedených v návrhu smlouvy. Doporučil uzavřít smlouvu s firmou WitiG, s.r.o. V rozpravě, kterou starosta otevřel, uvedl zastupitel Ing. Michal Jansa, že cenově i rozsahem služeb prakticky totožnou nabídku předložila firma BP Konzult, s.r.o. Nikdo jiný v rozpravě nevystoupil. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /3: Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením příkazní smlouvy o poskytování odborných činností (BOZP, PO) s firmou WitiG s.r.o., IČ: Výsledek hlasování: 6 pro, nikdo proti, 1 se zdržel usnesení bylo přijato. Bod 3 Přistoupilo se k projednání dalšího bodu, v němž starosta přítomné seznámil s dopisem, v němž VaK HK, a.s., upozorňuje obec, že její zástupci na připravované valné hromadě musejí být delegováni zastupitelstvem. Navrhl, aby těmito zástupci obce byli starosta a místostarosta. V rozpravě, kterou následně zahájil, nepadl žádný jiný návrh, proto dal starosta hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /4: Zastupitelstvo obce deleguje starostu Jana Outlého a místostarostu Jaromíra Hrušku jako zástupce obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., konané v roce Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Bod 4 Starosta otevřel další bod programu a seznámil přítomné se skutečností, že v důsledku přijetí vyšší dotace na výkon správy je třeba přijmout rozpočtové opatření. Předal slovo paní Libuši Havlínové, která věc dále vysvětlila. V otevřené rozpravě nikdo další nepromluvil, proto dal starosta hlasovat o tomto usnesení:

3 Usnesení č /5: Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s rozpočtovým opatřením č. 1/2015 k datu Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Bod 5 Starosta poté otevřel 5. bod programu, konstatoval, že text navrhované vyhlášky byl členům zastupitelstva poskytnut v předstihu dle zákona o obcích. Upozornil na korektury oproti původnímu návrhu vyhlášky a otevřel k bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /6: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Olešnice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Olešnice. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Bod 6 Starosta bod uvedl vysvětlením, že navrhovanou vyhlášku předkládá z důvodu potřeby uvést dosavadní zastaralé vyhlášky do souladu s legislativou. Věcně návrh vyhlášky nic nového nepřináší. Text návrhu měli zastupitelé k dispozici v řádném předstihu, oproti předloženému návrhu starosta navrhuje vypustit dva odstavce stanovující zvláštní sazbu poplatku pro některé plátce. Byla otevřena rozprava, v níž pan Zdeněk Panchártek navrhl, aby poplatek za 3. a dalšího psa téhož držitele činil Kč. Rozproudila se diskuse, v níž se ve prospěch i v neprospěch tohoto návrhu vyjádřila většina zástupců veřejnosti i členů zastupitelstva. Starosta navrhl, aby problémy způsobené chováním množství psů byly částečně řešeny zvláštní vyhláškou o veřejném pořádku, jejíž přípravu v přiměřené době navrhl. Po ukončení rozpravy dal starosta hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /7: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Olešnice č. 2/2015, o místním poplatku ze psů. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Bod 7 Rovněž na úvod dalšího bodu starosta vysvětlil, že účelem navrhované vyhlášky je především kodifikovat novou sazbu poplatku při svozu popelnic 52x za rok. Konstatoval, že text návrhu měli zastupitelé k dispozici v řádném předstihu, oproti předloženému návrhu však starosta navrhl výrazné rozšíření textu tak, aby vyhláška nemusela odkazovat na daňový řád. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevystoupil, starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /8: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Olešnice č. 3/2015, o poplatku za komunální odpad. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato.

4 Bod 8 Starosta uvedl, že důvodem pro zařazení tohoto bodu na program je skutečnost, že zrušujícím ustanovením ve vyhlášce o poplatcích ze psů se zrušila i někdejší vyhláška obsahující mj. poplatek za užívání veřejného prostranství. Navrhl, aby finanční výbor zastupitelstva zvážil, zda obec takový poplatek má do budoucna vybírat. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil zastupitel Luboš Jelínek, který sdělil, že podle jeho názoru není nutné poplatek znovu zavádět. Obdobně se vyjádřil také zastupitel Ing. Michal Jansa. Usnesení č /9: Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru zastupitelstva, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce přednesl svůj návrh, zda přijmout či nepřijmout obecně závaznou vyhlášku obce o poplatku za využívání veřejného prostranství. V případě, že výbor doporučí vyhlášku přijmout, ukládá zastupitelstvo obce výboru předložit na příštím zasedání zastupitelstva návrh této vyhlášky. Výsledek hlasování: 6 pro, nikdo proti, 1 se zdržel usnesení bylo přijato. Bod 9 Na úvod bodu týkajícího se zadání územní studie starosta vysvětlil stávající právní stav věcí: územní plán obce z roku 2008 určil, že pro lokalitu Z1b mělo být do zpracována územní studie. V minulém volebním období zastupitelstvo obce zadání územní studie schválilo, ale zadána nebyla. Po je tedy v lokalitě Z1b možná smíšená obytná zástavba bez jakékoliv regulace. V zájmu obce je nejen regulovat vzhled a uspořádání případné budoucí výstavby v lokalitě, ale také naplnit legislativní předpisy, které na určitou výměru zastavěné plochy nařizuje ponechat jistou plochu zeleně a podobně. Starosta informoval přítomné, že nechal vypracovat čtyři předběžné varianty možného uspořádání lokality, které se liší mírou zastavěnosti území varianta 1: 28 domů, varianta 2: 22 domů, varianta 3: 14 domů a varianta 4: 10 domů (výkresy jsou přílohou tohoto zápisu). Zdůraznil, že obec v dohledné době neplánuje být investorem případné výstavby, ale že územní studie má být vodítkem pro případné akce soukromých investorů. Starosta uvedl, že otázku územní studie pro takto rozsáhlou lokalitu v geografickém středu obce považuje za natolik závažnou, že by se k ní měli mít možnost vyjádřit občané. Proto oznámil, že hodlá zrealizovat další obecní anketu o této otázce, obdobnou jako byla anketa k variantě kanalizace uskutečněná v listopadu Vyjádřil ale názor, že čtyři varianty jsou pro obecní hlasování příliš, proto navrhl, aby se hlasovalo pouze o variantách 1 a 4 s tím, že on osobně jednoznačně preferuje variantu č. 4. Uvedl také, že charakter věci nevyžaduje usnesení zastupitelstva, neboť pořízení územní studie již bylo schváleno v minulém funkčním období a výběr variant pro hlasování není úkonem v samosprávné působnosti. Přesto vyzval zastupitelstvo, aby se k věci vyjádřilo. Rozpravu zahájil zastupitel Luboš Jelínek, který sdělil, že preferuje variantu č. 1, protože umožňuje rozvoj obce v nejširší míře, upozornil však na to, že většina pozemků v lokalitě nepatří obci. Vznesl také výhradu proti faktu, že všechny varianty počítají s využitím mostku u dětského hřiště pro spojovací komunikaci se silnicí III/ Vyjádřil obavu z přílišného dopravního zatížení v daném místě. K tomu se připojil i zastupitel Ing. Michal Jansa a uvedl, že vhodnější by bylo zakončit plánovanou novou lokalitu obracištěm. Starosta odvětil, že přirozeným směrem dopravy ve všech variantách bude výjezd na silnici III/32736 a že případná komunikace u dětského hřiště by sloužila především pěší nebo cyklo dopravě. Do debaty se zapojili také hosté z řad veřejnosti. Zdeněk Panchártek vyjádřil názor, že zrekonstruovat mostek u dětského hřiště by nemělo být příliš nákladné. Delší a vyhrocenou výměnu názorů zejména s Pavlem Jelínkem ml. a zastupitelem Lubošem Jelínkem zahájil Pavel Truksa, když pronesl, že varianta 1 i 2 jsou nepřijatelné pro něj osobně i pro obyvatele Jižní ulice, kteří své domy stavěli s přesvědčením, že na poli pod Jižní ulicí není žádná další varianta přípustná, přičemž tohoto přesvědčení nabyli z prohlášení minulého starosty. Tomu přizpůsobili orientaci místností, oken, teras

5 a podobně. Dále podotkl, že satelit (varianty 1 a 2) se od klasické vesnické zástavby významně liší, a to hlavně z hlediska vyššího počtu sousedů (kteří jsou navíc ze všech stran), s čímž souvisí například šíření hluku. Debata pak v neméně vyhroceném duchu pokračovala, když paní Hana Rybová poukázala na údajně neobvykle vysoký profit realitní společnosti při prodeji parcel na dnešní Jižní ulici. Na to reagovali Luboš Jelínek i Pavel Jelínek ml. prohlášeními, že takové tvrzení se nezakládá na pravdě. Do rozpravy se zapojili také další zástupci veřejnosti, mezi nimi nejvýrazněji Zdeněk Panchártek. Po několika minutách starosta debatu ukončil konstatováním, že není předmětem jednání v tomto bodu řešit někdejší poměry v obci a do obecního hlasování předloží varianty 1 a 4. Bod 10 Starosta projednávání bodu odůvodnil potřebou, aby obec měla připravené podklady, které by jí umožnily operativně reagovat na výzvy k předkládání projektů financovaných z fondů EU či jiných dotačních titulů. V nadcházejícím období se dle starosty očekává vyhlášení několika výzev směřujících k zlepšení dopravně bezpečnostní situace v obcích. Současně se obec musí připravit na rekonstrukci chodníků po výstavbě kanalizace. K podkladům pro pořízení studie, které měli zastupitelé s týdenním předstihem k dispozici a které jsou přílohou zápisu, navrhl starosta doplnit řešení křižovatky u výjezdu z dolní části Olešnice na silnici III/ V rozpravě prezentoval zastupitel Luboš Jelínek svůj názor, že lokality č. 3 a 5 by bylo vhodné řešit zpomalovacím semaforem namísto zpomalovacího zálivu. K tomuto názoru se připojil také Pavel Procházka a k otázce se v několikaminutové diskusi vyslovili také další přítomní zastupitelé a zástupci veřejnosti. Starosta uzavřel diskusi příslibem, že požádá zhotovitele studie k předložení variantních návrhů. Uvedl rovněž, že vedle již oslovené projekční kanceláře osloví také další a zvolí nejvýhodnější cenovou nabídku. Bod 11 Starosta informoval přítomné o tom, že dodavatel, firma PROIS, a.s., předal obci přepracovanou projektovou dokumentaci na stavbu hlavního kanalizačního řadu. Dále informoval o ústní domluvě s příslušným oddělením ministerstva zemědělství, které administruje dotace. Řádný termín pro dodání všech podkladů je 28. únor, již dříve ministerstvo souhlasilo s posunutím na konec května na základě žádosti obce. Nyní starostovi přislíbilo, že pokud obec v květnu doloží, že řádně probíhá výběrové řízení na veřejnou zakázku, je ochotné termín posunout až na konec září Starosta dále uvedl, že v mezidobí konzultoval danou situaci znovu s některými odborníky, mj. společně se zastupiteli Zbyňkem Dvořákem a Jaromírem Hruškou navštívili znovu Ing. Bohumila Koubu z firmy IKKO. Doporučení ze strany všech oslovených odborníků znělo, aby za daných okolností byl projekt kanalizace realizován ve stávající podobě. Proto starosta uvedl, že se v hlasování, které bude po rozpravě následovat, vysloví pro stavbu kanalizace s napojením na chlumeckou čističku. Poté požádal člena stavebního výboru zastupitelstva Ing. Karla Pejchala, aby sdělil svůj názor na přepracovanou projektovou dokumentaci. Ing. Pejchal uvedl, že z jeho pohledu má projekt stále ještě dílčí nedostatky, ale ty by neměly bránit jeho úspěšné realizaci. Promluva Ing. Pejchala skončila v 19:35 hodin, starosta proto v souladu s jednacím řádem vyhlásil desetiminutovou přestávku zasedání. V 19:45 byla přestávka ukončena. Starosta otevřel rozpravu a požádal jmenovitě každého člena zastupitelstva, aby k věci sdělil svůj postoj. Všichni zastupitelé postupně sdělili, že se rovněž přiklánějí k tomu, aby byla kanalizace realizována. Starosta proto přednesl návrh usnesení, jímž by se advokátní kancelář KVB, a.s. za podmínek předjednaných již na zasedání zastupitelstva konaném , ujala administrace veřejné zakázky. Konstatoval současně, že text příkazní smlouvy měli členové zastupitelstva k dispozici v zákonné lhůtě předem (smlouva je přílohou zápisu). Usnesení č /10: Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením Příkazní smlouvy se společností KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: , o zastoupení obce při realizaci činností

6 zadavatele a činností souvisejících (tj. smluvní agenda, odborné poradenství a koordinační zajištění průběhu zadávacího řízení) s veřejnou zakázkou Kanalizace Olešnice. Cena těchto činností bude činit 70 tis. Kč bez DPH. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Dále starosta informoval o jednání s KHP, a.s. a Vak HK, a.s., z nějž vyplynula možnost změnit rámcovou smlouvu s těmito společnostmi tak, aby kanalizace zůstala i po uplynutí lhůty dle dotačních podmínek v majetku obce, přičemž ta by ji prostřednictvím oprávněné osoby provozovala a firmě KHP, a.s. platila souhrnné stočné. Při této variantě by obec mohla provoz kanalizace dotovat a stanovit tak případně nižší stočné občanům. Tato varianta by vyžadovala dílčí úpravu projektu a doplnění měřící šachty. V rozpravě, která následovala, se členové zastupitelstva vyslovili proti této variantě s tím, že provoz kanalizace by se v takovém případě stal příliš nákladným. Bod 12 V souvislosti s rozhodnutím realizovat stavbu kanalizace dle zhotoveného projektu starosta otevřel bod týkající se smlouvy o právu provést stavbu kanalizace pod silnicí III/ Text smlouvy (je přílohou tohoto zápisu) měli členové zastupitelstva k dispozici v řádném předstihu. V rozpravě k tomuto bodu bylo upřesněno, že cena stanovená Správou silnic KHK je daná ceníkem KHK a konečná výše úhrady se bude odvíjet od počtu realizovaných přípojek pod silnicí. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /11: Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se společností Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČ , v souvislosti se stavbou kanalizačních přípojek na silnici III/ Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. V rámci projednávání tohoto bodu starosta dále otevřel otázku výstavby kanalizačních přípojek. Vyslovil názor, že při poptávání zájmu o pořízení přípojky v loňském roce neměli občané dostatek informací o podmínkách připojení a důsledcích případného nepřipojení ke kanalizaci. Uvedl, že má v plánu znovu oslovit občany s přesnějšími a úplnějšími informacemi o této problematice a na znovu nabídnout občanům možnost o kanalizační přípojku požádat, či se jí naopak vzdát. V této souvislosti vyslovil názor, že podíl občanů na nákladech stavby veřejné části přípojek by neměl být stanoven jako konkrétní finanční částka, ale jako procentuální podíl z nákladů, tak aby se nevznikly námitky o nespravedlivém rozdělení nákladů na stavbu přípojky k jednotlivým nemovitostem. V rozpravě, kterou otevřel, nabídl člen stavebního výboru zastupitelstva Ing. Karel Pejchal pomoc při tvorbě informačního letáku, což starosta uvítal. Člen zastupitelstva Ing. Jansa připomněl, že je třeba rovněž řádně vysvětlit význam pojmu veřejná část kanalizační přípojky (tzn. po hranici pozemku), toto označení bylo vepsáno i do návrhu usnesení, o němž se hlasovalo: Usnesení č /12: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek obce na stavbu veřejné části kanalizačních přípojek dle projektové dokumentace, kterou na základě smlouvy o dílo ze dne zpracovává firma PROIS, a.s., IČ , ve výši 70 % nákladů na realizaci stavby veřejné části kanalizační přípojky, pro občany obce, kteří s obcí Olešnice uzavřeli nebo do uzavřou smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato.

7 Bod 13 V souvislosti s častou potřebou upravovat rozpočet obce dle aktuálního vývoje na příjmové i výdajové stránce starosta konstatoval, že v minulých volebních obdobích bylo v obci zvykem, že zastupitelstvo přijalo usnesení, jímž starostovi umožnilo do určité míry sám parametry rozpočtu upravovat. Přimluvil se za to, aby tomu tak bylo i nadále, neboť v opačném případě se zpracovávání účetnictví protahuje vždy do dalšího zasedání zastupitelstva. V rozpravě k tomuto bodu nikdo nevznesl připomínku, bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení: Usnesení č /15: Zastupitelstvo obce stanovuje rozsah rozpočtových opatření ve smyslu 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které je oprávněn provádět starosta obce, na 50 tisíc Kč. Výsledek hlasování: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel usnesení bylo přijato. Bod 14 Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě obecního Retro plesu, zejména Jaroslavu Rybovi a manželům Truksovým, za jejich dobře odvedenou práci a úsilí, které věci věnovali. Uvedl, že akce skončila kladným zůstatkem ve výši přes 9 tisíc Kč. Dále starosta seznámil přítomné se stavem finančních prostředků na účtech obce a na pokladně, které v úhrnu činily tisíc Kč. Na závěr zasedání vystoupil člen zastupitelstva Ing. Michal Jansa a oznámil, že z osobních důvodů k rezignuje na funkci předsedy kontrolního výboru. Předal starostovi současně písemnou rezignaci v tomto znění. Zasedání bylo ukončeno v 20:55 hodin. Podpis zapisovatele / starosty: Podpisy ověřovatelů:

8 OBEC Olesnice ICO: , se sidlem Olesnice 44 Chlumec nad Cidlinou z~stoupenou PHDr.Jan Outly, Ph.D., funkce: starosta obce bankovni spojeni: C.U..... u.... 'pro doruceni vjzvy k vystaveni FA.... (jako strana povinna z vecneho bremene - slu:zebnosti, dale jen,,povinna") na strane jedne a CEZ Distribuce, a. s. se sfdlem Decf n, Decfn IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC zapsana v OR vedenem rejstffkov'fm soudem v Ustf nad Labem, oddfl B., vlozka 2145, ICO , DIC CZ s predmetem podnikanf - distribuce elektriny na zaklade licence c bankovnf spojenf: c.u /0100, KB Praha zastoupenou na zaklade ji pisemne udelene pine moci ze dne evid. c. 0490/2010 (ktera tvofi prilohu teto smlouvy) : Karel Fisera-Elektroservis,, NovY Bydzov IC: , DIC: , fyzicka osoba podnikajici die zivnostenskeho zakona nezapsana, v obchodnim rejstriku. Dale poveruje na zaklade pisemne pine moci ze dne Marii Fiserovou, jako dalsiho zmocnence k zastupovani v bodech pine moci c.049q/2010. (jako strana opravnena z vecneho bremene - slu:zebnosti, dale jen,,opravnena") na strane druhe (Povinna a Opravnena spolecne rovnez jen jako,,smluvnf strany") uzavrely nf:ze uvedeneho dne, mesfce a roku tuto: Smlouvu o zrizeni vecneho bremene - sluzebnosti IP /VB-1 Levin, Neeas parc.c. 19/1-pripojka nn (dale jen,,smlouva") k provedenf ustanovenf 25 odst. 4 zakona c. 458/2000 Sb., o podmf nkach podnikanf a o v'fkonu statnf spravy v energeticl<ych odvetvfch a 0 zmene nekter'fch zakontl (energeticl<y zakon), v platnem znenf (dale jen,,energeticl<y zakon"), a 1257 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansl<y zakonfk (dale jen,,obeansl<y zakonfk") ClanekI. Uvodni ustanoveni 1.1. Opravnena je provozovatelem distribucnf soustavy (dale jen,,pds'') na uzemf vymezenem licend na distribuci elektriny, udelenou PDS Energeticl<Ym regulacnfm uradem. Distribucnf soustava je provozovana ve verejnem zajmu. PDS ma povinnost zajist'ovat spolehlive provozovanf, obnovu a rozvoj distribucnf soustavy na uzemf vymezenem licend, prieemz pri v'fkonu licencovane cinnosti, pokud jf dojde k zatizenf cizf nemovitosti, je PDS povinen k teto nemovitosti zrfdit vecne bremeno (sluzebnost) podle energetickeho zakona, jako jeden z predpokladtl pro plnenf prav a povinnostf plynoudch PDS z energetickeho zakona Povinna prohlasuje, :Ze je v'flucnym vlastnfkem: pozemku pare. c. 110/4 v k.u. Levin nad Cidlinou, obec Olesnice, zapsano v katastru

9 nemovitostf vedenem Katastralnfm uradem pro Kralovehradecl<Y kraj, Katastralnf pracoviste Hradec Kralove, na LV c (dale jen,,dotcena(ne) nemovitost(ti)" nebo tez jen,,pozemek(ky)" Doteena nemovitost se nachazf na uzemf vymezenem licend, v nemz Opravnena provozuje distribucnf soustavu. Opravnena ma povinnost zrfdit vecne bremeno umoznujfd zrfdit a provozovafve smysli.j 25 odst. 3 pfsm. e) energetickeho zakona na Doteene nemovitosti zarfzenf distribucnf soustavy. ClanekII. Predmet Smlouvy 2.1. Predmetem Smlouvy je zffzenf a vymezenf vecneho bremene - osobnf slufobnosti - zrfzenf umfstenf a provozovanf zaffzenf distribucnf soustavy podle 25 odst. 4 energetickeho zakona a ve smyslu obecnych ustanovenf 0 slufobnosti podle 1257 az 1266 obcanskeho zakonfku, nepodlehajfd uprave sluzebnosti inzenyrske site ve smyslu 1267 a nasl. obcanskeho zakonfku z dtlvodu odlisneho jejfho obsahu a ucelu oproti zvlastni pravnr uprave stanovene energetickym zakonem (dale jen,,vecne bremeno"). Obsah vecneho bremene je specifikovan v clanku III. teto smlouvy.. Vecne bremeno se zrizuje na Dotcene nemovitosti ve prospech Opravnene v rozsahu uvedenem v teto Smlouve a k ucelu vypl}lvajfdm z prfsl. ustanovenf energetickeho zakona. Povinna se za podmfnek stanovenych touto smlouvou a zakonem zavazuje strpet prava Opravnene plynoud z vecneho bremene a s nfm spojenych zakonnych omezenf a Opravnena prohlasuje, fo tato prava prijfma a bude je vykonavat za podmf nek sjednanych touto Smlouvou a stanovenych zakonem Povinna yyslovne prohlasuje, ze nenf zadnym zptlsobem omezena v pravu zrfdit k Dotcene nemovitosti vecne bremeno, Ze Dotcena nemovitost nenf zatfzena zastavnfm, predkupnfm, ci jinym vecnym nebo zavazkoyym pravem, kterym by byl znemofoen ucel teto Smlouvy. Povinna prohlasuje, ze jf nejsou znamy zadne fakticke nebo pravnf vady Dotcene nemovitosti, kterymi by byl znemoznen ucel teto Smlouvy. ClanekIII. Specifikace vecneho bremene 3.1. Smluvnf strany se dohodly, ze Povinna, jako vlastnfk Dotcene nemovitosti, zrizuje k Dotcene nemovitosti ve prospech Opravnene pravo odpovfdajfd vecnemu bremenu podle 25 odst. 4 energetickeho zakona, kdyz jeho obsah je v souladu s ucelem danym energeticl<ym zakonem a rozsah jeho yykonu blfze uveden v tomto clanku Smluvnf strany berou na vedomf, ze se zmenou vlastnfka Doteene nemovitosti prechazejf i prava a povinnosti, vypl}fvajfd z vecneho bremene, na nabyvatele Dotcene nemovitosti Smluvnf strany se za ucelem umfstenf soucasti distribucnf soustavy IP , podzemni energeticke vedeni NN (dale jen,,soucast distribucni soustavy") na Dotcene nemovitosti a za ucelem jejfho provozovanf dohodly na zffzenf vecneho bremene, jehoz obsahem je pravo Opravnene zrfdit, provozovat, opravovat a udrfovat Soucast distribucnf soustavy na Dotcene nemovitosti. Vecne bremeno zahrnuje tez pravo Opravnene provadet na Soucasti distribucnf soustavy upravy za ucelem jejf obnovy, yymeny, modernizace nebo zlepsenf jejf yykonnosti, vcetne jejfho odstranenf Rozsah vecneho bremene na Pozemku podle teto smlouvy je vymezen v geometrickem planu c /2010, schvalenem Katastralnfm uradem pro Kralovehradecl<Y kraj, Katastralnf pracoviste Hradec Kralove. GeometrickY plan je pfflohou c. 1 teto smlouvy a jejf nedflnou soucastl Veskere naklady souvisejfd s vyhotovenfm geometrickeho planu, Smlouvy uhradf Opravnena Povinna z vecneho bremene je povinna strpet yykon prava Opravnene, vypl}lvajfd z teto Smlouvy a energetickeho zakona a zdrzet se veskere cinnosti, ktera vede k ohrozenf Soucasti distribucnf soustavy a omezenf vykonu tohoto prava Opravnene. 2

10 3.6. Vecne bremeno, zrfzene touto Smlouvou, se sjednava jako casove neomezene a zanika v prf padech stanovenych zakonem. ClanekIV. Dalsiprava 4.1. Opravnena z vecneho bremene ma ve vztahu k Dotcene nemovitosti dale opravnenf, ktera jf, jako PDS prfslusf z energetickeho zakona, predevsfm pak: Vstupovat a vjfzdet na Dotcenou nemovitost v souvislosti se zrizovanfm, obnovou a provozovanfm distribucnf soustavy Odstranovat a oklest'ovat na Dotcene nemovitosti stromovf a jine porosty, provadet likvidaci odstraneneho a oklesteneho stromovf a jinych porostfi ohrofojfdch bezpecne a spolehlive provozovanf Soucasti distribucnf soustavy v prf padech, kdy tak po predchozf m upozornenf a stanovenf rozsahu neucinil sam vlastnfk nebo uzivatel Dotcene nemovitosti. Opravnena je povinna pri yykonu opravnenf, popsanych shora, postupovat coby PDS striktne ve smyslu 25 odst. 8 energetickeho zakona, tj. co nejvfce setrit prava Povinne a vstup, na vecnym bremenem Dotcenou nemovitost, jf bezprostredne oznamit. Po skoncenf prad je povinna uvest vecnym bremenem dotcenou nemovitost do predchozfho stavu, a nenf-li to mofoe s ohledem na povahu provedenych prad, do stavu odpovfdajfdho jejfmu predchozfmu ucelu nebo uzfvanf a bezprostredne oznamit tuto skutecnost Povinne. Po provedenf odstranenf nebo oklestenf stromovf je Opravnena povinna na svfij naklad provest likvidaci vznikleho klestu a zbytkfi po tezbe. Soucast distribucnf soustavy je inzenyrskou sftf ve smyslu 509 obeanskeho zakonfku se vsemi k nf nalezejfdmi soucastirli. Cl.V Cena a platebni podminky Vecne bremeno podle teto smlouvy se zrizuje uplatne. Jednorazova nahrada vyplacena Povinne za zrfzenf vecneho bremene se sjednava ve vysi 1 210,- Kc (slovy: jeden tisic dveste deset korun ceskjch) I tato castka je s dani z ptidane hodnoty die zakonne sazby platne ke dni uskutecneni platby}. Opravnena se zavazuje ve. lhfite do 30 dnfi od dorucenf vyrozumenf o povolenf vkladu do katastru nemovitostf uhradit Povinne yyse uvedenou nahradu zpfisobem urcenym Povinnou. Uhrada teto jednorazove nahrady bude provedena Opravnenou ve prospech ueastnfka Smlouvy na strane Povinne na zaklade faktury (danoveho dokladu) vystavene Povinnou se splatnostf do 30 dnfi ode dne vystavenf faktury. Povinna je opravnena vystavit fakturu az po dorucenf vyrozumenf o povolenf vkladq prava odpovfdajfd vecnemu bremeni die teto smlouvy do katastru nemovitostf a obd..zeni iadosti o vystaveni danoveho dokladu (objednavky) vystavene Opravnenou. Za datum zdanitelneho plnenf je povafovano datum vkladu prava do katastru nemovitostf. Zadost o vystaveni danoveho dokladu ( objednavka) bude Povinne dorucena na ovou adresu, prfp. korespondencnf adresu uvedenou v zahlavf teto smlouvy. Povinna se zavazuje, Ze vedle nalezitostf stanovenych platnymi pravnfmi predpisy, bude faktura obsahovat ciselne oznaceni Smlouvy o zrizeni vecneho bremene /napr. IV-12-xxxxxxx/ a desetimistne cislo ze iadosti (objednavky) /napr. 41xxxxxxxx/ vydane a zaslane Opravnenou. ClanekVI. Vklad vecneho bremene do verejneho seznamu 6.1. Smluvnf strany se dohodly, Ze navrh na zahajenf rfzenf o povolenf vkladu prava odpovfdajfdho vecnemu bremeni, zrizovanemu touto Smlouvou, k Dotcene nemovitosti do katastru nemovitostf bude podan prfslusnemu katastralnfmu uradu Opravnenou. Spravnf poplatek za navrh na zahajenf rfzenf o povolenf vkladu prava do katastru nemovitostf uhradf Opravnena. 3

11 "" Povinna tfmto zmodiuje Opravnenou, aby jf zastupovala v ffzenf pfed pffslusnym katastralnfm pracovistem ve veci zffzenf prava k Dotcene nemovitosti podle teto Smlouvy a aby za nf podepsala a podala navrh na vklad prava k Dotcene nemovitosti.ude/en! zmocnenf a jeho pf{jetf Smluvnf strany potvaujf svrmi podpisy teto Smlouvy o zffzenf vecneho bfemene Vecne bremeno podle teto Smlouvy vznika v souladu s ustanovenfm obeanskeho zakonfku zapisem do verejneho seznamu (katastr nemovitosto. ClanekVII. Ostatni ujednani 7.1. Podpisem teto Smlouvy Povinna, je-li fyzickou osobou, jako subjekt udajfi potvrzuje, Ze Opravnena jako spravce udajfi splnila vfici subjektu udajfi informacnf povinnost ve smyslu 11 zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnfch udajfi, v platnem znenf, cykajfd se zejmena provadenf zpracovanf osobnfch dat subjektu udajfi v internfm informacnfm systemu spravce udajfi pouze k ucelu danemu touto Smlouvou. Povinna, pro prf pad, ze je fyzickou osobou, jako subjekt udajfi rovnez prohlasuje, ze si je vedoma vsech SvYCh zakonnych prav V SOUViSIOSti S poskytnutfm SvYCh OSObnfch Udajl'.\ k ucelu danemu touto Smlouvou. Opravnena se vfici Povinne, je-li fyzickou osobou, zavazuje pri sprave osobnfch udajl'.i Povinne vyuzfvat je a nakladat s nimi pouze ke sjednanemu ucelu a V souladu se zakonem Smlouva je sepsana v 3 stejnopisech, z nichz po jednom obdrzf (kazda) Povinna a Opravnena a jeden stejnopis bude Opravnenou pouzit pro ucely prfslusneho rfzenf o povolenf vkladu vecneho bremene do katastru nemovitostf. Clanek VIII. zaverecna ujednani 8.1. Smluvnf strany prohlasujf, ze si Smlouvu pred jejf m podpisem precetly, ze byla uzavrena po vzajemne dohode, podle jejich prave a svobodne vfile, urcite, vazne a srozumitelne, ani za napadne nevyhodnych podmf nek, coz stvrzujf SvYmi podpisy. Smluvnf strany prohlasujf, ze Smlouva predstavuje uplnou dohodu 0 vesker-ych jejfch nalezitostech a neexistujf nalezitosti, ktere by smluvnf strany neujednaly Smlouva nab'fva ucinnosti okamzikem jejfho uzavrenf. Pro prfpad, Ze tato Smlouva nenf uzavfrana za prftomnosti obou smluvnfch stran, platf, ze Smlouva nebude uzavrena, pokud ji Povinna ci Opravnena podepfsf s jakoukoliv zmenou ci odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvnf strana takovou zmenu ci odchylku nebo dodatek nasledne ve forme sjednane touto Smlouvou a stanovene zakonem schvalf Smlouva a pravnf vztahy z nf vypl'fvajfd se rfdf pravnfm radem Ceske republiky Na pravnf vztahy vypl'fvajfd nebo souvisejfd s touto Smlouvou a v nf nebo v energetickem zakone vyslovne neupravene se primerene uplatnf ustanovenf obeanskeho zakonfku. pff/ohy: - Geometricky ptan pro 'vyznacenf vecneho bfemene C /2010 ze dne potvrzeny Katastralnfm ufadem pro Kralovehradecky kraj, Katastralnfm pracovistem Hradec Kralove dne pod C. 1794/ pine moci strany opravnene.v... dne v Nave Skreneri dne Povinna C:Ez Distribuc2, a. s. Oprclvnena Zmocneny zastupce: Marie Fiserova 4

12 Příkazní smlouva o poskytování odborných činností v1/14 WitiG s.r.o., IČ: DIČ: CZ sídlem podnikání: Rožkova 120, Pardubice, PSČ jako příkazník, a obec Olešnice: se sídlem Olešnice č. p. 44, pošta Chlumec nad Cidlinou IČO: Osoba oprávněná jednat: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., starosta Statutární zástupce : Michal Poláček jako příkazce uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu o poskytování odborných činností pro Čl. 1 Úvodní ustanovení Příkazník je odborně způsobilou osobou ve smyslu 11 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 9 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dle 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Jako odborně způsobilá osoba má řádné oprávnění poskytovat: technicko organizační činnosti v oblasti požární ochrany s osvědčením o odborně způsobilé osoby dle 11 zák. č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s osvědčením bezpečnostního technika a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle 9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Příkazce (též klient ) je obcí, který je povinna prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany a současně je povinna zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a případnou odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. V postavení zaměstnavatele je klient povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele. Strana 1 (celkem 6)

13 Čl. 2 Předmět smlouvy Podle této smlouvy se příkazník zavazuje pro příkazce: A) Zpracovat dokumentaci požární ochrany v rozsahu: 1. Odborná způsobilost dle 11 zák. o P.O. (doklad zpracovatele) 2. Začlenění provozovaných činností (požární nebezpečí) 3. Stanovení organizačního zabezpečení požární ochrany 4. Požárně technické charakteristiky skladovaných látek 5. Podmínky pro požární bezpečnost při svařování 6. Požární řád PB 7. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek,věcných prostředků požární ochrany 8. Požární řád 9. Požární poplachová směrnice 10. Grafická a textová část dokumentace zdolávání požáru (je-li třeba) 11. Školení a osnovy zaměstnanců z PO 12. Školení a osnovy vedoucího zaměstnance z PO 13. Kontroly a revize hasicích přístrojů, atd. 14. Požární kniha (může být použita pro zápisy již zavedená na ČS) Plnění povinností provozovatele při činnosti s požárním nebezpečím dle zákona o požární ochraně Plnění povinností zaměstnavatele dle zákoníku práce a BOZP Ověření úplnosti a správnosti provozní dokumentace ( listinných dokladů ) s kontrolou plněním povinností ze strany majitele provozovny Kontrola úplnosti dokladů, provozně manipulačních řádů a platnosti rozhodnutí vydaných orgány státní správy Aktualizace provozních dokladů v kontrolovaných oblastech, jejich průběžné doplnění dle současně platné legislativy Zpracování nové dokladové části dle písemného požadavku objednatele B) Provádět pro klienta činnosti a školení jako odborně způsobilá osoba dle 11 zákona o požární ochraně: 1) Ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších přepisů, a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, plnit povinnosti odborně způsobilé osoby tak, aby klientova činnost byla prováděna v souladu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy, včetně zajištění předepsané dokumentace požární ochrany v souladu s platnou legislativou. 2) Školení a odborné prohlídky provozovny příkazce provádět dle tohoto časového harmonogramu: Provést školení určeného preventisty požární ochrany před zahájením činnosti, dále pak v opakovaném termínu 1 x za rok. Provést školení zaměstnanců zařazených do požárních hlídek před zahájením výkonu práce, dále pak v opakovaném v termínu 1 x za rok. Školení nových zaměstnanců, nastupujících v průběhu roku do zaměstnání provádí preventista požární ochrany při jejich nástupu do zaměstnání, každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení. Provést kontrolu dodržování stanovené organizační směrnice požární ochrany, požárních řádů a jeho příloh, požární poplachové směrnice a vedení ostatní Strana 2 (celkem 6)

14 dokumentace požární ochrany pro všechny požární úseky budov příkazce, její aktualizaci a doplnění v četnosti nejméně 1 x za rok. Tématické plány a časové rozvrhy školení s prezenčními listinami o přezkoušení zůstanou uloženy v provozní dokumentaci pro potřeby kontrolních orgánů. 3) Provést preventivní požární prohlídku všech obecních budov (budova č.p. 44 v Olešnici - budova obecního úřadu / hostince / prodejny potravin / KD, dále budova v Olešnici s č.p bývalá hasičská zbrojnice, budova v Levíně č. p. 18 a budova bez č.p./č.e. na parc. č. stav. 93 v Olešnici - objekt občanské vybavenosti ), zkontrolovat a vyhodnotit na všech obecních budovách v četnosti nejméně 1 x za rok. dodržování požárně bezpečnostní řešení na provozovně, umístění bezpečnostních a výstražných značek, počet a umístění přenosných hasicích přístrojů a dalších předepsaných věcných prostředků požární ochrany včetně předepsaných platností revizí a zkoušek u těchto zařízení, Výsledek prohlídky s vyhodnocením a návrhy odstranění zjištěných nedostatků zaznamená příkazník ( TPO ) do požární knihy. Průběžné požární prohlídky provádí vyškolený preventista požární ochrany 1 x za 6 měsíců. 4) Poskytovatel těchto služeb se také zavazuje na základě požadavku příkazce poskytnout mu pomoc ve formě zastoupení při kontrolách dotčených orgánů ( IBP, HZS, KHS, ŽP aj.). Tato služba je zahrnuta ve sjednané roční úplatě dle čl. 3. Nevyužitá pomoc za kalendářní rok se nesčítá a nepřevádí do dalšího období. Příkazce musí svůj požadavek uplatnit u poskytovatele písemně nejméně 14 dní přede dnem kdy má být služba poskytnuta, a to listovní poštou na adresu sídla příkazníka nebo em na adresu: Toto zastoupení je časově omezené na nejvýše 3 hodiny. Každá další započatá hodina bude vyúčtována dle platného ceníku zveřejněného v síti Internet na adrese nebo částkou 1.000,- Kč bez DPH. 5) Informace o významných legislativních změnách v oblasti služeb poskytovatele a informace pro obce budou klientovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek poskytovatele na adrese : C) Jako odborně způsobilá osoba provádět pro příkazce činnosti a provádění školení dle 9 zákona 309/2006 Sb. : 1) Ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění vykonávat povinnosti odborně způsobilé osoby tak, aby činnost BOZP byla prováděna v souladu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Harmonogram k provádění ročního školení BOZP bude shodný s termínem školení požární ochrany. 2) Stanovit a vyhodnotit rizika na pracovišti, navrhnout směrnici ochranných pracovních pomůcek, provést kategorizaci prací a zařazení činností do jednotlivých kategorií, zpracovat předepsanou dokumentaci BOZP, zejména osnovy školení k provádění vstupního školení BOZP určeným vedoucím pracovníkem a zpracovat další provozně bezpečnostní předpisy a pokyny dle ostatních požadavků objednatele. 3) Provést školení u vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a jejich přezkoušení v termínu 1 x ročně. 4) Zpracovat tématické plány a časové rozvrhy školení s prezenčními listinami o přezkoušení, které zůstanou uloženy v provozní dokumentaci klienta pro potřeby kontrolních orgánů. Strana 3 (celkem 6)

15 Čl. 3 Úplata a platební podmínky Za uskutečnění činnosti zhotovitele dle čl. 2 A, B, C této smlouvy v rozsahu : Dokladový audit, aktualizace stávající provozní dokumentace na provozovně Periodické školení preventisty požární ochrany, požárních hlídek, vedoucího provozovny s roční kontrolou dle zákona o požární ochraně Periodické školení BOZP zaměstnanců dle platné právní úpravy, se sjednává roční úplata ve výši 8.000,-Kč (Osmtisíc korun českých) bez DPH. Výše úplaty je stanovena dohodou, včetně dopravy a ostatních cestovních nákladů zhotovitele. Výše úplaty s DPH činí 9.680,- Kč slovy: Devettisícšestsetosmdesát korun českých na rok. V případě změny DPH je částka náležitě upravena. Za zpracování kompletní dokumentace (PO, BOZP) se sjednává úplata ve výši 9.500,- Kč ( Devěttisícpětset Kč + DPH ). Výše úplaty s DPH činí ,- Kč slovy: Jedenácttisícčtyčistadevadesátpět korun českých. V případě změny DPH je částka náležitě upravena. Za zastoupení při kontrolách orgánů IBP, HZS, KHS, ŽP aj., nad limit 3 hodin na jeden rok náleží poskytovateli za každou další započatou hodinu zastoupení částka 1.000,- Kč bez DPH, dle platného ceníku zveřejněného v síti Internet na adrese Toto zastoupení v rozsahu 3 hodin je dle čl. 2 B/4 zahrnuto ve sjednané roční odměně. O provedené činnosti bude poskytovatelem proveden zápis do požární knihy klienta. Odměna je splatná na účet zhotovitele po provedení sjednané činnosti na základě vydaného daňového dokladu ve fakturační lhůtě 10 dnů. Roční úplata za provedené služby je uhrazena příkazcem po vystavení faktury v plné výši a nedělitelně ve stanovené lhůtě 14 dnů. Smluvní pokuta za každý den prodlení s úhradou po termínu splatnosti faktury je dohodnuta ve výši 0,3% z celkové účtované částky. V případě, že bude klient s platbou v prodlení více než 14 dnů, může poskytovatel po uplynutí této lhůty jednostranně a s okamžitou platností ihned odstoupit od smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že roční paušální částka může být každý rok zhotovitelem navýšena k 1.1. následujícího roku pouze o výši růstu inflace cen ve výši stanovené pro toto období Českým statistickým úřadem. Náklady na nezbytné písemnosti, související s poskytovanými činnostmi (příručky, bezpečnostní tabulky apod.) nejsou zahrnuty ve výše uvedené úplatě a budou účtovány samostatně v prokázané výši. Čl. 4 Práva a povinnosti smluvních stran Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit poskytovateli písemně včas potřebnou plnou moc. Za harmonogram termínů periodických školení vedoucího pracovníka, preventisty požární ochrany, roční odborné přípravy požárních hlídek prováděné v jednom termínu se školením vedoucího v oblasti BOZP, odpovídá příkazník. Místem realizace činnosti poskytovatele je sídlo obecního úřadu. Strana 4 (celkem 6)

16 Příkazce je povinen zabezpečit poskytovateli potřebnou spolupráci a pravdivé informace o prováděné činnosti, umožnit mu vstup do všech potřebných prostor a technických zařízení. Příkazník je oprávněn takto získané informace použít výlučně pro realizaci poskytovaných odborných činností. Příkazník je povinen postupovat při realizaci předmětu této smlouvy s odbornou péčí. Činnost, k níž se příkazník zavázal touto smlouvou, je povinen uskutečňovat v souladu s platnou právní úpravou, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, se kterými musí být příkazník příkazcem obeznámen. Příkazník je přitom povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti dle této smlouvy, jež mohou mít vliv na změnu předmětu smlouvy nebo pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. V případě, že pokyny příkazce jsou v rozporu s platnou právní úpravou či touto smlouvou, je příkazník povinen na takovou skutečnost příkazce upozornit. To platí i pro případ, že udílené pokyny nejsou správné nebo vhodné. Příkazce nesmí poskytnout dokumentaci zpracovanou příkazníkem třetím osobám s výjimkou státních kontrolních orgánů, které jsou oprávněny ji požadovat. Pokud příkazci vznikne nesprávnou činností příkazníka újma, je příkazník povinen ji nahradit v plné výši. Škodou se rozumí též situace, kdy příkazce v důsledku nesprávné činnosti příkazníka musí platit pokutu či jinou sankci orgánům veřejné správy. Čl. 5 Trvání smlouvy Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Příkazce i příkazník mohou tuto smlouvu kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to i bez uvedení důvodů. Výpověď daná příkazcem i příkazníkem musí být učiněna v písemné formě. Výpovědní lhůta počíná svůj běh prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Příkazce může smlouvu vypovědět kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu. Po uplynutí výpovědní lhůty je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Závazek příkazníka zaniká také ztrátou odborné způsobilosti k realizaci předmětu smlouvy. Ohledně činnosti uskutečněné ode dne výpovědi do její účinnosti má příkazník nárok na úhradu nezbytně vynaložených nákladů ve prospěch příkazce a na celou sjednanou roční úplatu, pokud provedl nejméně polovinu sjednaných činností pro daný rok a poskytl příkazci písemnou dokumentaci. Čl. 6 Ostatní a závěrečná ustanovení Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s určením po jednom každé ze smluvních stran. Právní vztahy a podmínky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se mohou změnit nebo doplnit jen formou písemných číslovaných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. Ve dne Strana 5 (celkem 6)

17 poskytovatel : WitiG s.r.o. Za klienta Strana 6 (celkem 6)

18

19

20

21

22 Dopravně bezpečnostní úpravy v Olešnici a Levíně Problémové lokality ) Osvětlení křižovatky u Lučic a vytvoření přechodu pro chodce; značka průjezd zakázán pro vozidla nad 3,5 t, studie chodníku mezi Levínem a Olešnicí. 2) Místní komunikace u dětského hřiště: Vytvoření zpomalovacího zálivu + zúžení komunikace pro jednosměrný provoz (v kritickém úseku cca 15 metrů), vytvoření přechodu pro chodce, napojení zálivu na prostranství před hostincem. 3) Příjezd do vsi: v jízdním pruhu ve směru do vesnice vytvoření zpomalovacího zálivu s výstražným světlem + přechod pro chodce k fotbalovému hřišti. 4) Křižovatka u hospody: zrcadlo pro výjezd od Lučic; zkrácení přechodu (rozšířením chodníku) dle současných norem; vytvoření středového ostrůvku; osvětlení přechodu úpravou pouliční lampy + blikačky do komunikace. 5) Zrcadlo pro výjezd od lesa + opatření ke zpomalení vozidel (bude specifikováno). U všech položek orientační vyčíslení nákladů + návrh financování z EU fondů.

23 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2340 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ): Smluvní strany Příkazce: Obec Olešnice, se sídlem Olešnice 44, Chlumec nad Cidlinou, PSČ: IČ: zastoupená starostou: PhDr. Janem Outlým, Ph.D. (dále jen Příkazce ) a Příkazník: KVB advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Sladkovského 601, Pardubice, PSČ IČ: , DIČ: CZ vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka zastoupená JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D., jednatelem č. ú /2700, UniCredit Bank a.s., pobočka Hradec Králové (dále jen Příkazník ) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tuto PŘÍKAZNÍ SMLOUVU (dále jen Smlouva ) ČL. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Příkazce a Příkazník prohlašují, že účelem této Smlouvy je zastoupení Příkazce při realizaci činností zadavatele a činností souvisejících (tj. smluvní agenda, odborné KVB advokátní kancelář s.r.o. Teplého 2786, Pardubice tel.: , 1

24 poradenství a koordinační zajištění průběhu zadávacího řízení) s následující veřejnou zakázkou: Název veřejné zakázky: Kanalizace Olešnice Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (dále jen veřejná zakázka ) ČL. II. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Na základě této Smlouvy se Příkazník zavazuje uskutečnit výkon zadavatelských činností při zadávání veřejné zakázky na výše specifikovanou veřejnou zakázku, a to ve smyslu ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen jako zákon o veřejných zakázkách ). Příkazce se za tuto činnost zavazuje Příkazníkovi uhradit odměnu dle čl. III této Smlouvy. 2. Předmětem zadavatelských činností při zadávání veřejné zakázky je kompletní administrace veřejné zakázky. 3. Zadavatelskou činnost dle této Smlouvy bude Příkazník vykonávat v souladu s právním řádem České republiky (zejména se zákonem o veřejných zakázkách), s právním řádem Evropské unie, jakož i v souladu s vnitřními předpisy Příkazce a předanými pokyny. ČL. III. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA 1. Za zabezpečení činností v rámci zadávacího řízení ve smyslu předchozího článku Smlouvy se Příkazce zavazuje Příkazníkovi zaplatit cenu ve výši Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých) bez DPH. K sjednané ceně je Příkazce povinen též uhradit daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 2. Příkazník má vedle nároku na odměnu sjednanou v předchozím odstavci též nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uveřejňováním informací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 3. Odměna bude Příkazníkovi vyplacena dle fakturace Příkazníka. Příkazník se v souvislosti s tím zavazuje do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bylo zadávací řízení zahájeno, vystavit objednateli dílčí vyúčtování, které bude mít náležitosti daňového dokladu (dále jen faktura ), nestane-li se tak dříve. 4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména musí faktura obsahovat označení a číslo, obchodní jméno a sídlo obou smluvních stran, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, předmět plnění, číslo smlouvy, den předání plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu včetně DPH, termín vystavení faktury a termín její splatnosti). V pří- 2