Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R."

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 215 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll Omluveni JUDr. L. Průša PROGRAM 1) Valná hromada společnosti Paliva Písek a. s. 2) Valná hromada společnosti Lesy města Písku s. r. o. 3) Valná hromada společnosti Městské služby Písek s. r. o. 4) Valná hromada společnosti Veřejné služby Písek s. r. o. 5) Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s. r. o. 6) Vyhodnocení projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Písek školské budovy za rok ) Vyhodnocení projektu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Písek II. etapa, Průběžná zpráva I. období 5-12/2015 8) Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 pro 1. výzvu 9) Jmenování členů hodnotící komise na posouzení 1. a 2. výzvy Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce ) Návrh smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na projekt Cipískoviště ) Přijetí darů pro Centrum kultury města Písek 12) Záměr podání žádostí ZŠ o podporu v rámci výzvy IROP Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení aktivita infrastruktura ZŠ 13) Návrh na udělení předběžného souhlasu k zakázce Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J. K. Tyla Písek dokončení 14) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku 2. etapa 15) Směrnice k doplňkové činnosti Základní školy Svobodná 16) Informace o předčasném ukončení školního roku 2015/2016 na ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. K. Tyla 17) Zápis do školského rejstříku kapacita školních klubů

2 18) Záměr podání žádosti o dotaci z IROP Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách 19) Návrh na rozpočtová opatření č /16 20) Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek 21) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a použití finančních prostředků z fondu investic ZŠ J. Husa, T. G. Masaryka, J. K. Tyla, T. Šobra a Domovní a bytové správy města Písku 22) Kalkulace příjmů a výdajů odpadového hospodářství města Písek 23) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Písek za rok 2015 a vedení účetnictví Centra kultury města Písek 24) Návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 100 v ulici K Lipám, Písek 25) Návrh zadání veřejné zakázky Tepelná koncepce města Písek 26) Návrh zadání veřejné zakázky Podchod pro pěší v Písku 27) Návrh zadání veřejné zakázky Regenerace plovárny U sv. Václava II. etapa 28) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Pronájem multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů 29) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Povrchová oprava místní komunikace Na Nové, Písek Smrkovice, II. etapa 30) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí zástavby nárožní proluky Žižkova- Komenského projektová dokumentace 31) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Výběr geodeta zaměření skutečného stavu Sladovny 32) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Městský atletický stadion opravy šaten a sociálního zařízení 33) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Písek rekonstrukce lokality Bakaláře II. etapa 34) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace vnitrobloku Erbenova Na Spravedlnosti v Písku 35) Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města 36) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města 37) Návrh na pronájmy nebytových prostor 38) Řešení nájemních vztahů k bytům 39) Návrh na řešení bytových záležitostí 40) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 41) Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení 42) Záměr rekonstrukce podkroví Karlova 111 Prácheňské muzeum 43) Územní plán Písek informace o rozsahu dotčení soukromých pozemků veřejným prostranstvím 44) Územní plán Písek informace o podáních učiněných na základě výzvy rady města 45) Odsouhlasení změnového listu stavby Rekonstrukce Dobrovského ulice v Písku 2. etapa 46) Záměr zajištění energetických úspor budovy městského úřadu, Budovcova 206/7 47) Akustická signalizace pro nevidomé 48) Obměna vozového parku služební vozidla MÚ 49) MHD obnova vozového parku na nízkoemisní vozidla 50) Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR, Správa České Budějovice - okružní křižovatka Obchodní ul. 51) Smlouva o výpůjčce s firmou InterCora, spol. s r. o. okružní křižovatka Obchodní ul. 52) Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi městem Písek a obcí Předotice 53) Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy v rámci stavby Rekonstrukce ulice Svatotrojická + rekonstrukce parkoviště na Výstavišti stránka 2 (celkem 30)

3 54) Dodatek ke smlouvě o obchodní spolupráci o dodávce odpadů - dotřiďovací lince odpadů Smrkovice Vydlaby 55) Dodatek ke smlouvám o dílo s firmou Kočí a. s. na rekonstrukci objektů čp. 1467, 1468 nábřeží 1. máje a stavební úpravy DPS a Diakonie čp Jiráskovo nábřeží 56) Memoranda o vzájemné spolupráci (strategické partnerství) v aktivitách v oblasti Smart City 57) Návrh plánovaných podporovaných aktivit společností s.n.o.p. cz, a. s. na období 6/2016-5/ ) Petice obyvatel města Písek se žádostí o přehodnocení projektu řešení prostranství u Bakalářů 59) Žádost o vydání souhlasu s umístěním mobilního reklamního zařízení na místní komunikaci 60) Návrhy na udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 61) Informace z jednání komisí 62) Kontrola plnění usnesení 63) Záměr podání žádosti o podporu v projektu Systémová podpora sociální práce v obcích 64) Návrh na odsouhlasení záměru veřejné zakázky Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek a výměna řídicího systému ČOV Písek 65) Různé JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1) Valná hromada společnosti Paliva Písek a. s. U s n e s e n í č. 312/16 Rada města jako valná hromada společnosti Paliva Písek a. s. zapsané v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 535, IČ : schvaluje předsedající valné hromady paní Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou. 1. schvaluje předloženou Výroční zprávu za r a způsob rozdělení čistého zisku ve výši tis. Kč takto: příděl do rezervního fondu 0 Kč, příděl do sociálního fondu 100 tis. Kč, dividendy městu Písek 500 tis. Kč, tantiémy 223 tis. Kč, nerozdělený zisk tis. Kč. 2. bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za r a výrok auditora k ověření roční účetní závěrky za rok schvaluje auditora společnosti pro rok 2016 pana Ing. Jaroslava Špetu číslo osvědčení KAČR zvolila z důvodu konce funkčního období tří členů dozorčí rady a dvou členů představenstva na nové funkční období Ing. Tomáše Franců, RSDr. Jiřího Lejčara a Miroslava Šavela jako nové členy dozorčí rady a Ing. Petra Borovanského a Ing. Jiřího Uhlíka jako nové členy představenstva společnosti Paliva Písek a. s., všechny s dnem vzniku členství od Ing. P. Borovanský K bodu 2) Valná hromada společnosti Lesy města Písku s. r. o. stránka 3 (celkem 30)

4 U s n e s e n í č. 313/16 Rada města Písku jako valná hromada společnosti Lesy města Písku s.r.o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, číslo vložky 8486, IČ po projednání: 1a) volí předsedající valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou, ověřovatele zápisu JUDr. Josefa Knota a zapisovatelku paní Helenu Keclíkovou. 1b) schvaluje předložený návrh programu. 2) bere na vědomí: - zprávu auditora a výrok auditora výroční zprávy, - informace uvedené ve výroční zprávě, - jednohlasné doporučení dozorčí rady schválit výroční zprávu za rok 2015, schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2015 včetně zprávy auditora a účetní uzávěrky za rok 2015 bez výhrad. 3) bere na vědomí zisk společnosti za rok 2015 po zdanění ve výši tis. Kč, schvaluje rozdělení zisku: odvod do sociálního fondu 350 tis. Kč a zbytek ve výši tis. Kč na účet zisků minulých let. 4) schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016, plán činnosti na rok 2016 včetně investic do majetku města a společnosti a oprav většího rozsahu. 5) bere na vědomí informace o doporučení na schválení výroční zprávy. 6) schvaluje roční odměnu pro jednatele Lesů města Písku s. r. o. za rok 2015 ve výši uvedené v zápise. Odměna nechť je vyplacena v nejbližším výplatním termínu. 7) určuje auditorskou společnost ADU.CZ s. r. o. zapsanou v seznamu auditorů KAČR č. oprávnění 368, sídlo Zámostí 68, Malenice , IČ jako auditora účetní závěrky a výroční zprávy za rok Ing. V. Zámečník K bodu 3) Valná hromada společnosti Městské služby Písek s. r. o. U s n e s e n í č. 314/16 Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 9188, IČ po projednání: 1. volí předsedající valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelku Helenu Keclíkovou. 2. schvaluje navržený program jednání. 3. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti roku 2015 včetně zprávy a výroku auditora. 4. bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti. 5. schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši ,02 Kč takto: Kč sociální fond, Kč investiční fond, ,02 Kč provozní fond. 6. určuje auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2016, 2017 a to Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod číslem oprávnění 584, Palackého nám. 113, Strakonice. Zároveň pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem. 7. schvaluje roční odměnu pro jednatele společnosti za rok 2015 ve výši uvedené v zápise. J. Hrádek K bodu 4) Valná hromada společnosti Veřejné služby Písek s. r. o. stránka 4 (celkem 30)

5 U s n e s e n í č. 315/16 Rada města jako zástupce společníka na valné hromadě společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 13625, IČ po projednání: 1. volí předsedajícího valné hromady Josefa Hrádka a zapisovatelku Helenu Keclíkovou, 2. schvaluje navržený program jednání, 3. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za roku 2015, 4. bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti, 5. schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši ,16 Kč takto: Kč sociální fond, ,16 Kč provozní fond. H. Korejsová K bodu 5) Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s. r. o. U s n e s e n í č. 316/16 Rada města jako valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s. r. o. zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu C, vložka 16263, IČ po projednání: 1. schvaluje předložený návrh programu, 2. schvaluje předsedající valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelku Helenu Keclíkovou, 3. schvaluje výroční zprávu společnosti Vodárenská správa Písek s. r. o. za rok 2015, 4. schvaluje účetní závěrku roku 2015, 5. schvaluje hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši Kč převést na účet zisků z minulých let, 6. schvaluje odměnu jednateli společnosti ve výši uvedené v zápise. Ing. R. Honzík K bodu 6) Vyhodnocení projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Písek školské budovy za rok 2015 U s n e s e n í č. 317/16 Rada města projednala zprávu za druhé zúčtovací období od do o vyhodnocení projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Písek na školských budovách. Ing. M. Cibulková K bodu 7) Vyhodnocení projektu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Písek II. etapa, Průběžná zpráva I. období 5-12/2015 U s n e s e n í č. 318/16 Rada města: 1. projednala předloženou zprávu za první vyhodnocovací období projektu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro budovy v majetku města Písek, IČ , v rámci II. etapy, tj. Průběžná zpráva I. období 5/ /2015, vypracovanou společností MVV Energie CZ, a. s., IČ , stránka 5 (celkem 30)

6 2. schvaluje vypořádání nedosažené úspory, která je smluvně garantována poskytovatelem energetických služeb MVV Energie CZ, a. s., IČ ve výši Kč a její úhrady formou sankce, a ukládá finančnímu odboru města nárokovat tuto částku po poskytovateli služeb. Ing. V. Filip K bodu 8) Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 pro 1. výzvu U s n e s e n í č. 319/16 Rada města schvaluje Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 pro 1. výzvu ve znění uvedeném v materiálu s účinností od Ing. M. Cibulková K bodu 9) Jmenování členů hodnotící komise na posouzení 1. a 2. výzvy Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 U s n e s e n í č. 320/16 Rada města schvaluje jmenování členů hodnotící komise na posouzení 1. a 2. výzvy Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 dle návrhu jmenovitě uvedeného v neveřejné příloze. Ing. M. Cibulková K bodu 10) Návrh smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na projekt Cipískoviště 2016 U s n e s e n í č. 321/16 Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SD/OEZI/920/2016 reg. č /16 na projekt Cipískoviště 2016 mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO a městem Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, IČO Ing. M. Cibulková K bodu 11) Přijetí darů pro Centrum kultury města Písek U s n e s e n í č. 322/16 Rada města schvaluje přijetí věcného daru drobného hmotného movitého majetku dle darovací smlouvy v příloze č. 1, pro příspěvkovou organizaci Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, Budějovické Předměstí, Písek, IČO od společnosti Centrum kultury Písek o. p. s. v likvidaci, Písek, Tylova 69, PSČ , IČO Mgr. J. Kašpar stránka 6 (celkem 30)

7 K bodu 12) Záměr podání žádostí ZŠ o podporu v rámci výzvy IROP Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení aktivita infrastruktura ZŠ U s n e s e n í č. 323/16 Rada města záměr podání žádosti o podporu do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu včetně předfinancování dotační akce pro: 1. Základní školu Jana Husa a Mateřskou školu Písek, Husovo nám. 725 na akci Vybavení učeben na ZŠ J. Husa, Písek schvaluje, 2. Základní školu T. G. Masaryka a Mateřskou školu Písek, Čelakovského 24 na akci Vybavení odborných učeben na ZŠ T. G. Masaryka, Písek schvaluje, 3. Základní školu Edvarda Beneše a Mateřskou školu Písek, Mírové nám na akci Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše, Písek schvaluje, 4. Základní školu Edvarda Beneše a Mateřskou školu Písek, Mírové nám na akci Vybavení ZŠ E. Beneše- jazyková učebna schvaluje, 5. Základní školu Edvarda Beneše a Mateřskou školu Písek, Mírové nám na akci Vybavení ZŠ E. Beneše - přírodovědné předměty schvaluje, 6. Základní školu Josefa Kajetána Tyla a Mateřskou školu Písek, Tylova 2391 na akci Bezbariérový přístup do budovy ZŠ J. K. Tyla Písek instalace výtahové šachty a nákup schodolezu schvaluje, 7. Základní školu Josefa Kajetána Tyla a Mateřskou školu Písek, Tylova 2391 na akci Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ITC na ZŠ J. K. Tyla, Písek schvaluje, 8. Základní školu Svobodná a Mateřskou školu Písek, Dr. M. Horákové 1720 na akci Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek schvaluje, 9. Základní školu Svobodná a Mateřskou školu Písek, Dr. M. Horákové 1720 na akci Vybavení odborných učeben ZŠ Svobodná, Písek schvaluje, 10. Základní školu Tomáše Šobra a Mateřskou školu Písek, Šobrova 2070 na akci Adaptace učeben pro technické vzdělávání pří využití digitálních technologií na ZŠ T. Šobra, Písek schvaluje, 11. Základní školu Tomáše Šobra a Mateřskou školu Písek, Šobrova 2070 na akci Vybavení odborných učeben na ZŠ T. Šobra, Písek schvaluje, a ukládá OŠK nárokovat finanční prostředky na předfinancování dotací a vlastní zdroje do rozpočtu města roku Ing. M. Cibulková K bodu 13) Návrh na udělení předběžného souhlasu k zakázce Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J. K. Tyla Písek dokončení U s n e s e n í č. 324/16 Rada města uděluje předběžný souhlas s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky (podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny) k zakázce Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J. K. Tyla Písek dokončení pro uchazeče ŠAFINVEST, s. r. o., IČO , Kollárova 511, Písek za cenu Kč bez DPH ( Kč vč. DPH); dále pro společnost PRIMA, akciová společnost, IČO za cenu Kč bez DPH ( Kč vč. DPH) jako druhou v pořadí a pro společnost Klimaintop s. r. o., IČO za cenu Kč bez DPH ( Kč vč. DPH) jako třetí v pořadí a pověřuje ředitele školy podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo. Ing. M. Cibulková stránka 7 (celkem 30)

8 K bodu 14) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku 2. etapa U s n e s e n í č. 325/16 Rada města: 1. schvaluje uchazeče Renatu Urbanovou, IČO , Sedláčkova 472/6, Písek za nabídkovou cenu Kč bez DPH ( Kč vč. DPH), jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku 2. etapa. 2. schvaluje uchazeče DV stav s. r. o., IČO , Riegrova 1782/31, České Budějovice, za cenu Kč bez DPH ( Kč vč. DPH) jako druhého v pořadí. Ing. M. Cibulková K bodu 15) Směrnice k doplňkové činnosti Základní školy Svobodná U s n e s e n í č. 326/16 Rada města schvaluje Směrnici k doplňkové činnosti Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek, Dr. M. Horákové 1720, IČO , dle přílohy č. 1 s účinností od Ing. M. Cibulková K bodu 16) Informace o předčasném ukončení školního roku 2015/2016 na ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. K. Tyla U s n e s e n í č. 327/16 Rada města: 1. projednala informaci o předčasném ukončení školního roku 2015/2016 na Základní škole T. G. Masaryka a Mateřské škole Písek, Čelakovského 24 k datu projednala informaci o předčasném ukončení školního roku 2015/2016 k datu a pozdějším zahájení školního roku 2016/2017 k datu na Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova Ing. M. Cibulková K bodu 17) Zápis do školského rejstříku kapacita školních klubů U s n e s e n í č. 328/16 Rada města: 1. schvaluje kapacitu školního klubu Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek, Čelakovského 24, v počtu 100 žáků, s účinností od , 2. schvaluje kapacitu školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám. 725, v počtu 30 žáků, s účinností od , 3. schvaluje kapacitu školního klubu Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391, v počtu 100 žáků, s účinností od a pověřuje odbor školství a kultury k provedení potřebných úkonů pro změnu zápisu ve školském rejstříku. Ing. M. Cibulková stránka 8 (celkem 30)

9 K bodu 18) Záměr podání žádosti o dotaci z IROP Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách U s n e s e n í č. 329/16 Rada města: 1. schvaluje záměr předložit žádost o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, na projekt Noclehárna, nízkoprahové denní centrum - komunitní sociální práce města Písek a ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem investic a rozvoje zahájit práce na realizaci tohoto projektu; 2. schvaluje záměr předfinancování projektu Noclehárna, nízkoprahové denní centrum - komunitní sociální práce města Písek v případě kladného obdržení oznámení o schválení projektu k financování a ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem investic a rozvoje předložit zastupitelstvu města návrh rozpočtové změny projektu; 3. schvaluje udělení plné moci k zastupování města Písku u projektu Noclehárna, nízkoprahové denní centrum - komunitní sociální práce města Písek pro Ing. Bc. Jana Venclíka v činnostech podepisování žádosti o podporu, podepisování žádosti o platbu, podepisování zprávy o realizaci, podepisování zprávy o udržitelnosti, podepisování žádosti o změnu. Mgr. M. Baslerová K bodu 19) Návrh na rozpočtová opatření č /16 U s n e s e n í č. 330/16 Rada města schvaluje rozpočtová opatření č /16. Ing. L. Toman K bodu 20) Písek Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem U s n e s e n í č. 331/16 Rada města schvaluje změny závazných ukazatelů: 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb. Ing. L. Toman K bodu 21) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a použití finančních prostředků z fondu investic ZŠ J. Husa, T. G. Masaryka, J. K. Tyla, T. Šobra a Domovní a bytové správy města Písku stránka 9 (celkem 30)

10 U s n e s e n í č. 332/16 1. Rada města použití finančních prostředků z fondu investic Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek pro účely vybudování nového plotu v 8. mateřské škole v hodnotě 30 tis. Kč schvaluje. 2. Rada města převod částky 200 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic a použití finančních prostředků z fondu investic Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek pro účely spolufinancování akce Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně vč. doprovodných akcí ve výši 600 tis. Kč schvaluje. 3. Rada města použití finančních prostředků z fondu investic Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek pro účely pořízení výdejního systému školní jídelny v hodnotě 51 tis. Kč, projektové dokumentace na stavební povolení výstavby výtahu v hodnotě 26 tis. Kč a výměny kabiny nákladního výtahu v 5. mateřské škole v hodnotě 51 tis. Kč schvaluje. 4. Rada města použití finančních prostředků z fondu investic Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek na opravu schodiště, renovaci nápisu, úpravu dopadových ploch u herních prvků družiny a zeleně v okolí školy v celkové hodnotě 130 tis. Kč schvaluje. 5. Rada města použití finančních prostředků z fondu investic Domovní a bytové správy města Písku na pořízení a montáž žaluzií v domě DPS čp Jiráskovo nábř. v hodnotě 160 tis. Kč schvaluje. Ing. L. Toman K bodu 22) Kalkulace příjmů a výdajů odpadového hospodářství města Písek Rada města projednala materiál. K bodu 23) Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Písek za rok 2015 a vedení účetnictví Centra kultury města Písek U s n e s e n í č. 333/16 Rada města: I. účetní závěrky 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Pečovatelské služby a jeslí města Písku za rok 2015 schvaluje. II. vedení účetnictví příspěvkové organizace Centrum kultury města Písek ve zjednodušeném rozsahu dle 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění za povinnosti vedení knihy analytických účtů a účtování o vybraných podrozvahových účtech (účtu 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, účtu 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, účtu 909 Ostatní majetek a účtu 905 Odepsané pohledávky) schvaluje. Ing. L. Toman stránka 10 (celkem 30)

11 K bodu 24) Návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 100 v ulici K Lipám, Písek U s n e s e n í č. 334/16 1. Rada města po projednání schvaluje návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodního řadu LT DN 100 v ulici K Lipám, Písek. 2. Rada města po projednání schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení: Členové: Roman Honzík (VSP s.r.o.), Pavel Čarek (VSP s. r. o.), Ing. Petr Matoušek (odbor investic a rozvoje), Ing. Zuzana Čížková (odbor správy majetku), Bc. Rudolf Koraba (odbor investic a rozvoje), Náhradníci: JUDr. Josef Knot (místostarosta), Ing. Václav Filip (odbor investic a rozvoje), Ing. Jan Tůma MPA (odbor správy majetku), Ing. Petr Kouřimský (odbor správy majetku), Ing. Václav Kaifer (odbor správy majetku). Ing. R. Honzík K bodu 25) Návrh zadání veřejné zakázky Tepelná koncepce města Písek U s n e s e n í č. 335/16 Rada města 1. schvaluje výjimku z Pravidel stanovujících postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, dle čl. 6, odst. 3, pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tepelná koncepce města Písek. 2. schvaluje návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Tepelná koncepce města Písek a pověřuje odbor správy majetku administrací veřejné zakázky Tepelná koncepce města Písek. 3. schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Členové: Ing. Zuzana Čížková (odbor správy majetku), Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. (zastupitel města), JUDr. Luboš Průša (zastupitel města), JUDr. Josef Knot, MBA (1. místostarosta), Ing. Miroslav Šatra (vedoucí odboru životního prostředí), Ing. Václav Filip (vedoucí odboru investic a rozvoje), Náhradníci: Ing. Petr Kouřimský (odbor správy majetku), JUDr. Veselý Ondřej (zastupitel města), Karel Vodička (zastupitel města), Mgr. Ing. Jiří Hořánek (2. místostarosta), Ing. Václav Zámečník (jednatel/ředitel spol. Lesy města Písku s. r. o.), Ing. Bc. Jan Venclík (vedoucí odd. rozvoje). K bodu 26) Ing. V. Filip Návrh zadání veřejné zakázky Podchod pro pěší v Písku U s n e s e n í č. 336/16 Rada města 1. schvaluje návrh zadání veřejné zakázky Podchod pro pěší v Písku. 2. schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Členové: JUDr. Josef Knot, MBA (1. místostarosta), Bc. Rudolf Koraba (odbor IR), Ing. Petr Matoušek (odbor IR), Ing. Zuzana Čížková, člen JHK, Náhradníci: Mgr. Ing. Jiří Hořánek (2. místostarosta), Bc. Michal Fiedler (odbor IR), Václav Sloup (odbor IR), Ing. Petr Kouřimský (odbor SM), člen JHK. Ing. V. Filip stránka 11 (celkem 30)

12 K bodu 27) Návrh zadání veřejné zakázky Regenerace plovárny U sv. Václava II. etapa U s n e s e n í č. 337/16 Rada města 1. schvaluje návrh zadání veřejné zakázky Regenerace plovárny U sv. Václava - II. etapa. 2. schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení: Členové: JUDr. Josef Knot, MBA (1. místostarosta), Ing. Petr Matoušek (odbor investic a rozvoje), Bc. Rudolf Koraba (odbor investic a rozvoje), Ing. Petr Kouřimský (odbor správy majetku), člen JHK, Náhradníci: Mgr. Ing. Jiří Hořánek (2. místostarosta), Bc. Michal Fiedler (odbor investic a rozvoje), Václav Sloup (odbor investic a rozvoje), Ing. Zuzana Čížková (odbor správy majetku), člen JHK. Ing. V. Filip K bodu 28) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Pronájem multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů U s n e s e n í č. 338/16 Rada města: 1. schvaluje vyloučení uchazečů: BONUM-REPRO, s. r. o., třída Národní svobody 29/17, Písek, I-SERVICES s. r. o., Budějovická 103, Písek, NTS Computer, a. s., Bezděkovská 30, Strakonice, TranSoft a. s., Vrbenská 2082, České Budějovice, Z + M Partner, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, Ostrava z účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu Pronájem multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů. 2. schvaluje uchazeče RICOH Czech Republic s. r. o., U Hellady 697/4, Praha, IČO , jehož nabídka s hodnocenými měsíčními náklady Kč bez DPH byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Pronájem multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů. 3. schvaluje nájemní smlouvy se servisními službami číslo 00159/16/440, 00160/16/440 a 00161/16/440, které předložil uchazeč RICOH Czech Republic s. r. o., U Hellady 697/4, Praha, IČO , jako součást své nabídky. Ing. J. Votýpka K bodu 29) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Povrchová oprava místní komunikace Na Nové, Písek Smrkovice, II. etapa U s n e s e n í č. 339/16 Rada města po projednání schvaluje dodavatelem veřejné zakázky,,povrchová oprava místní komunikace Na Nové, Písek Smrkovice, II. etapa společnost STAREKO CZ Písek s. r. o., Ražice 56, Ražice, IČ s nabízenou cenou Kč bez DPH. Jako druhou v pořadí určuje společnost Znakon, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČ s nabízenou cenou ,37 Kč bez DPH. J. Hrádek stránka 12 (celkem 30)

13 K bodu 30) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí zástavby nárožní proluky Žižkova- Komenského projektová dokumentace U s n e s e n í č. 340/16 Rada města 1. schvaluje uchazeče sdružení firem GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530, Písek, IČO a FACT s. r. o., Podolská 401/20, Praha 4 Podolí, IČO za celkovou cenu Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Zkapacitnění stávajících parkovacích ploch s respektováním budoucí zástavby nárožní proluky Žižkova-Komenského projektová dokumentace. 2. schvaluje uchazeče MILOTA Kladno spol. s r. o., Huťská 1557, Kladno, IČO , jako druhého v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. Ing. V. Filip K bodu 31) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Výběr geodeta zaměření skutečného stavu Sladovny U s n e s e n í č. 341/16 Rada města 1. schvaluje uchazeče GEOPROGRES, spol. s r. o., se sídlem Stoliňská 819/6, Praha 9, PSČ , IČO za nabídkovou cenu Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Výběr geodeta zaměření skutečného stavu Sladovny. 2. schvaluje uchazeče ARITMET s. r. o., se sídlem Gutova 2134/26, Praha 10, PSČ , IČO jako druhého v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. 3. schvaluje uchazeče GEODROM s. r. o., se sídlem Hlavní 133/32, Moravany, PSČ , IČO jako třetího v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. Ing. V. Filip K bodu 32) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Městský atletický stadion opravy šaten a sociálního zařízení U s n e s e n í č. 342/16 Rada města: 1. schvaluje uchazeče PP servis Plzeň s. r. o., U Velkého rybníka 688/35, Plzeň, IČO za celkovou cenu Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Městský atletický stadion opravy šaten a sociálního zařízení. 2. schvaluje uchazeče HMpro cz s. r. o., Černokostelecká 938/8, Praha 10, IČO jako druhého v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. 3. schvaluje uchazeče KOČÍ a. s., K Lipám 132, Písek, IČO jako třetího v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. Ing. V. Filip stránka 13 (celkem 30)

14 K bodu 33) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Písek rekonstrukce lokality Bakaláře II. etapa U s n e s e n í č. 343/16 Rada města: 1. schvaluje vyloučení uchazeče STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, Smíchov, IČO z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Písek rekonstrukce lokality Bakaláře II. etapa, 2. schvaluje uchazeče ROBSTAV stavby k. s., Pražská 483, Písek, IČO za celkovou cenu ,46 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Písek rekonstrukce lokality Bakaláře II. etapa, 3. schvaluje uchazeče SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, Česká Lípa, IČO jako druhého v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH, 4. schvaluje uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, IČO jako třetího v pořadí za celkovou cenu ,26 Kč bez DPH. Ing. V. Filip K bodu 34) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace vnitrobloku Erbenova Na Spravedlnosti v Písku U s n e s e n í č. 344/16 Rada města 1. schvaluje uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČO za celkovou cenu Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace vnitrobloku Erbenova Na Spravedlnosti v Písku. 2. schvaluje uchazeče ROBSTAV stavby k. s., Pražská 483, Písek, IČO jako druhého v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. 3. schvaluje uchazeče STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO jako třetího v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. Ing. V. Filip K bodu 35) Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města b1) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: č , Písek Lipová alej, čp. 1580: NN úprava vd. U s n e s e n í č. 345/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 959/5 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. stránka 14 (celkem 30)

15 b2) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. akce: PVDSL5C E08 C PIDR68 OK, PVDSL5C E08 C PIDR68 MET U s n e s e n í č. 346/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě práva umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na části pozemku parc. č. 1557/1 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. a odboru životního prostředí ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a. s., IČO , Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3 za jednorázovou úhradu dle ustanovení 16b zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b3) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: č , Písek Václavské nám., čp. 94: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 347/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 321/5 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b4) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: č , Písek Smrkovice, čp. 94: NN úprava vedení. U s n e s e n í č. 348/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 960/1 k. ú. Smrkovice a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b5) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Čížovská, AUTO PELI: VN přip. TS, kab. stránka 15 (celkem 30)

16 U s n e s e n í č. 349/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení VN na částech pozemků parc. č. 597/3 a parc.č. 567/2 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. a odboru životního prostředí ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. b6) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek, ul. Nová: NN rekonstrukce vedení U s n e s e n í č. 350/16 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN a kabelových pilířů na částech pozemků parc. č. 604/1 a 661/2 vše k. ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. b7) konečné znění smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek Dobrovského: NN rekonstrukce vd U s n e s e n í č. 351/16 Rada města Písku po projednání schvaluje 1. konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 - práva umístění kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 1801/84, 1803/3, 1806/22, 1806/44, 1810/2, 1816/3, 1821/24, 2094/7, 2224/1, 2224/3 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. 2. konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 - práva umístění kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. st k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. b8) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Březí u Kluk: Samoty úpr. TS, kabel NN stránka 16 (celkem 30)

17 U s n e s e n í č. 352/16 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění kabelového vedení NN s uzemněním na části pozemku parc. č. 2671/2 k. ú. Kluky u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. b9) konečné zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. akce: PVD SL5C_E08_PISK32_MET U s n e s e n í č. 353/16 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné zřízení služebnosti inženýrské sítě práva umístění podzemního komunikačního vedení na části pozemku parc. č. 2198/1 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a. s., IČO , Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3 za jednorázovou úhradu dle ustanovení 16b zák. 151/1997 Sb. O oceňování majetku ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b10) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: č , Písek Vladislavova, čp.287: NN přip.kab. U s n e s e n í č. 354/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení nové kabelové přípojky NN na částech pozemků parc. č. 331/1, 2148/1 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. K bodu 36) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) stanovení technických smluvních podmínek pro firmu UGA, s. r. o. pro udělení souhlasu k uzavírce a zvláštnímu užívání místních komunikací při rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek v pěších zónách Soukenická, Nerudova, Havlíčkovo náměstí, Smetanova, Heydukova a Velké náměstí v Písku U s n e s e n í č. 355/16 Rada města Písku po projednání schvaluje podmínky k uzavírce a zvláštnímu užívání místních komunikací pro provádění výkopových prací spojených s rekonstrukcí NTL stránka 17 (celkem 30)

18 plynovodu a přípojek v pěších zónách Soukenická, Nerudova, Havlíčkovo náměstí, Smetanova, Heydukova a Velké náměstí v Písku uvedené v příloze, které se stanou součástí podmínek správního rozhodnutí silničního správního orgánu pro společnost UGA, s. r. o., IČO se sídlem Kamenický Šenov, Oldřichovská 980. b) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc. č. 1258/35 k. ú. Písek na nového nájemce (pozemek pod novinovým stánkem na Jihu) U s n e s e n í č. 356/16 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1258/35 o výměře 7 m 2 k. ú. Písek za účelem umístění novinového stánku dohodou ke dni , pro žadatelku, bytem Písek za podmínky převodu na nového nájemce. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 2. schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1258/35 o výměře 7 m 2 k. ú. Písek za účelem umístění novinového stánku od na dobu určitou 2 roky a za úplatu ve výši Kč ročně + inflační doložka pro nového nájemce, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku. c) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc. č. 834/32 k. ú. Smrkovice na nového nájemce (zahrada) U s n e s e n í č. 357/16 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 834/32 o výměře 20 m 2 k. ú. Smrkovice za účelem užívání jako zahrada, dohodou ke dni , pro žadatelku, bytem Písek za podmínky převodu na nového nájemce. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 2. schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 834/32 o výměře 20 m 2 k. ú. Smrkovice za účelem užívání jako zahrada od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za úplatu ve výši 10 Kč/m 2 /rok pro nového nájemce, bytem Milevsko. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku. d) Ředitelství silnic a dálnic ČR výpůjčka pozemků v k. ú. Písek dotčených opravou a rekonstrukcí mostu ev.č b (podchod mezi Lidlem a Kauflandem) U s n e s e n í č. 358/16 Rada města Písku po projednání schvaluje výpůjčku částí pozemků parc. č. 976/7 o výměře 26 m 2, parc. č. 959/15 o výměře 5 m 2, parc. č. 959/27 o výměře 16 m 2, parc. č. 959/37 o výměře 11 m 2, parc. č. 959/28 o výměře 110 m 2, parc. č. 959/13 o výměře 13 m 2, parc. č. 957/40 o výměře 2 m 2, parc. č. 957/7 o výměře 17 m 2 a pozemku parc. č. 976/37 o výměře 142 m 2 vše k. ú. Písek za účelem opravy a rekonstrukce mostu ev. č b na dobu určitou ode dne zahájení prací na předmětné stavbě do dne ukončení prací pro Ředitelství stránka 18 (celkem 30)

19 silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizaci, IČO , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle. e) FOOD restaurant, s. r. o. žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2090/33 k. ú. Písek (rozšíření předzahrádky před hotelem Otava) U s n e s e n í č. 359/16 Rada města Písku po projednání schvaluje rozšíření pronájmu části pozemku parc. č. 2090/33 o výměru 10 m 2 (celková výměra předzahrádky bude činit 22 m 2 ) k. ú. Písek za účelem umístění předzahrádky před hotelem Otava za stejných podmínek stávající nájemní smlouvy pro FOOD restaurant, s. r. o., IČO , sídlem Písek, Komenského 56/1 za dodržení podmínky DI Policie ČR uvedené ve stanovisku k návrhu tohoto usnesení. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku. f) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou U s n e s e n í č. 360/16 Rada města Písku po projednání schvaluje ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 877/3 o výměře 160 m 2 k. ú. Písek dohodou ke dni pro žadatele. g) dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (Otavská cyklostezka) U s n e s e n í č. 361/16 Rada města Písku po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne na pozemky parc. č. 415/33 a parc. č. 415/35 vše k. ú. Putim uzavřené mezi městem Písek a ČR - ÚZSVM, IČO , sídlem Praha 2 Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 dle přílohy. h) nájem části pozemku parc. č. 609/3 k. ú. Písek z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu akce: Chodník a cyklostezka v průmyslové zóně Dobešická U s n e s e n í č. 362/16 Rada města Písku po projednání schvaluje nájem části pozemku parc. č. 609/3 o výměře cca 252 m 2 k. ú. Písek od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov na stavbu: Chodník a cyklistická stezka v průmyslové zóně Dobešická na dobu určitou od do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu za cenu 500 Kč/rok (období od do nabytí právní moci stavebního povolení) a následně za cenu Kč/rok (období po nabytí právní moci stavebního povolení). stránka 19 (celkem 30)

20 i) Blatenská ryba s. r. o. žádost o souhlas s provedením stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví města Písku U s n e s e n í č. 363/16 Rada města Písku po projednání schvaluje provedení stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví města Písku v rámci žádosti společnosti Prácheňské rybářství s. r. o. o vydání stavebního povolení a přidělení dotace na akci Obnova rybniční soustavy Purkratice k. ú. Písek dle soupisu v příloze materiálu. Souhlas se vydává pro Blatenskou rybu, s. r. o., IČO , sídlem Blatná, Na Příkopech 747. K bodu 37) Návrh na pronájmy nebytových prostor 1) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 33 v objektu čp. 1329, Tyršova ulice v Písku U s n e s e n í č. 364/16 Rada města neschvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni s nájemcem na pronájem nebytových prostor č. 33 v objektu čp. 1329, Tyršova ul. v Písku. 2) Oznámení o změně v osobě nájemce U s n e s e n í č. 365/16 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na výměníkové stanici JIH III o výměře 14 m 2 (Truhlářská ul. čp. 2674), která je součástí pozemku stavební parcely parc. č v k. ú. Písek, kterou dochází ke změně nájemce s účinností od veškerá práva a povinnosti přecházejí na společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , IČ a pověřuje ředitelku DBS města Písku podpisem. 3) Žádost o ukončení části nájmu nebytových prostor v objektu čp. 155, 156, Putimská ulice v Písku U s n e s e n í č. 366/16 Rada města schvaluje snížení výměry pronajatých nebytových prostor v objektu čp. 155, 156, Putimská ulice v Písku pro nájemce Dům dětí a mládeže, Švantlova 2394, Písek, IČ , a to o místnosti č. 106 o výměře 9,12 m 2, č. 107 o výměře 12,41 m 2, č. 108 o výměře 22,00 m 2 a č. 111 o výměře 49,20 m 2 a pověřuje starostku města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor od ) Dodatek č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení stránka 20 (celkem 30)