FÍKOVNÍK 12/ ROČNÍK. Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FÍKOVNÍK 12/2012 21. ROČNÍK. Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů."

Transkript

1 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha &Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice FÍKOVNÍK 12/ ROČNÍK Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů. Henri J.M. Nouwen

2 2/ úvodníkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 Začínáme Rok Eucharistie Třetí rok přípravy na 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, patří Eucharistii, která je středem a vrcholem činnosti církve, jak o tom hovoří dokumenty II. Vatikánského koncilu. Po letech, kdy jsme si v české církvi připomínali hodnotu svátosti křtu a biřmování, máme možnost prohloubit svůj vztah k Ježíši svátostnému. Dovedl bych si svůj život představit bez eucharistické bohoslužby, bez častého setkávání s Kristem? Jak by potom můj život vypadal? Byl by stejný nebo úplně jiný? Prožívání roku Eucharistie nám bude klást tyto a podobné otázky. My lidé máme tendenci pravidelné záležitosti vnímat jako samozřejmé. Ovšem pouze do chvíle, než je ztratíme. Pak teprve objevujeme, že ty bývalé samozřejmosti byly velikým Božím darem. Euchartistie, Kristova svátostná přítomnost, je plodem a důsledkem jeho vtělení. Kdyby se Ježíš nestal jedním z nás, neměli bychom možnost jej přijímat pod viditelnou způsobou, nebyl by pro nás tak snadno dostupným. Když se dva lidé mají upřímně rádi, nemohou žít trvale daleko od sebe. Táhne je to do vzájemné blízkosti, táhne je to být co nejvíce spolu. Bůh, který by tvrdil, že miluje člověka a přitom by zůstal Bohem vzdáleným, by určitě nevzbuzoval důvěru a byl by proto Bohem nevěrohodným. Vztah mezi lidmi na dálku nikdy dlouho nevydrží. Nejinak tomu je i mezi Bohem a člověkem. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi, čteme při liturgii velmi často, zvláště v době vánoční. Nejsilnější a nejúčinnější formou Božího přebývání mezi lidmi a s lidmi je právě Eucharistie. Máme tedy možnost znovu, a raději také nově, zhodnotit, co pro nás osobně i pro společenství církve Eucharistie znamená. Co můžeme udělat pro to, aby slavení mše svaté bylo pro nás zážitkem, radostí, životní potřebou. Co udělat pro to, aby nás slavení Ježíšovy oběti vzájemně sjednocovalo a vytvářelo z nás rodinné společenství. Jaké vnitřní postoje nám pomáhají s užitkem pronikat do tajemství Kristovy svátostné přítomnosti. Které přístupy je třeba změnit, aby rostla naše vnímavost pro Boží darování se člověku skrze Eucharistii. Jaký význam a jakou důležitost přikládáme adoraci, ztišení se před Eucharistií v postoji klanění, chvály a díků.rok, který začínáme, nám přináší impulzy k růstu v člověka eucharistického. Záleží na každém, jak se k nim postavíme. P. F. Ptáček

3 3/úvodník, informace & ohláškyaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 (texty na titulní stránce z knihy Děti píší Bohu, Karmelitánské nakladatelství) Pořad vánočních bohoslužeb u sv. Vojtěcha: neděle adventní 8,00-10,00-18,00 17,00-19,00 svátost smíření farnosti Štědrý den 16,00 - mše svatá pro děti a rodiče 22,00 - "půlnoční" 23,00 - Mokré - "půlnoční" Narození Páně 8,00-10,00-18, Svatý Štěpán 8,00-10, Svatá Rodina 8,00-10,00-18, Sv. Silvestra 18, Panna Maria, Matka Boží 8,00-10,00-18,00 V listopadu byli pokřtěni Daniel Pokorný, Anna Marie Snopková & Lucie Laura Gorolová na věčnost nás předešla Dagmar Neydlová LITURGICKÁ ČTENÍ ROČNÍ CYKLUS C : Datum Neděle/svátek 1.čtení 2.čtení Evangelium adventní Bar 5,1-9 Flp l, Lk 3, adventní Sof 3,14-18a Flp 4,4-7 Lk 3, adventní Mich 5,1-4a Zd 10,5-10 Lk 1, Štědrý den 2Sam 7,1-5.8b Lk 1, Narození Páně Iz 9, Tit 2,11-14 Lk 2, Svaté rodiny Sir 3, a Kol 3,12-21 Lk 2,41-52 POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB U SV. VOJTĚCHA: PO ÚT STŘ ČT PÁ SO NE :

4 4/ světec měsíceaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/ prosince sv. Ambrož Tohoto světce, biskupa a učitele církve známe docela dobře. Obecně o něm víme, že byl biskupem v Miláně, byl skvělým řečníkem a kazatelem, že také díky jeho kázáním se obrátil třeba svatý Augustin, největší učenec své doby, a ještě, že v Miláně se dodnes při zvláštních příležitostech slouží mše svatá v ambrosiánském ritu, kterou sestavil právě sv. Ambrož. Narodil se roku 338 snad v Trevíru. Dnes je to v Německu, ale tenkrát to byl Římská říše. Otec byl císařský úředník, a když zemřel, Ambrožova ovdovělá matka odešla s dětmi do Říma. Tam Ambrož vystudoval práva a začal dělat kariéru v císařských službách. Nakonec se stal uznávaným soudcem v Miláně. A byl by jím možná zůstal do smrti, kdyby nemusel řešit nepokoj v místní církvi po skonu stařičkého biskupa. Legenda vypravuje, že když se snažil přimět velmi rozrušené zástupce znesvářených stran ke smíru, vykřiklo prý malé dítě, ať je biskupem Ambrož. Což o to, váženým mužem již byl, ale nebyl ještě křesťanem, pouze katechumenem. Navíc se pokoušel volbu nepřijmout a sám nechal o sobě šířit informace, které ho očerňovaly. Ti co jej však chtěli, si brzy zjistili, že to jsou jeho pokusy, jak se z toho vykroutit. Nakonec to vzdal, přijal křest a záhy i ostatní svátosti, aby mohl zaujmout místo biskupa v Miláně. A to se stalo právě 7. prosince. Autorita Ambrožova byla tak veliká, že přiměl císaře Theodosia I. Velikého ke konání pokání po té, co v prchlivosti nařídil potrestání vrahů velitele římské posádky v Soluni. Tragédie celé události byla v tom, že tento rozkaz znamenal masakr sedmi tisíc mužů, žen i dětí v soluňském divadle. Ve skutečnosti jej císař nakonec odvolal, ale tento druhý rozkaz k vojákům, toužícím pomstít svého náčelníka, už dorazil pozdě. Nicméně Theodosius svým pokořením dokázal, že moudrý muž se nemusí bát o svoji autoritu, když se pokoří, poté, co udělal chybu. A Ambrož zase stanovil hranice autority duchovní a světské. P. Petr Košák

5 5/ ze života bohoslovce a 12/2012 Milí farníci od sv. Vojtěcha, po dlouhé době všechny srdečně zdravím teď v adventní době, kdy se opět připravujeme v plném očekávání na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. To je ta doba, kdy si můžeme znova uvědomovat, kde jsme a co je naším společným cílem. Jdeme společně za Ježíšem, který nám stále přichází naproti a tluče na dveře. Chce vejít do našich srdcí, aby z nich mohlo vzrůstat Boží království. V době adventní máme znova možnost plně si uvědomit, že hnací touhou v našem životě je touha po setkání s Kristem. S ním se setkáváme v našem farním společenství, při liturgii, v rodinách a jako vrchol našeho setkávání s Ním je setkání v eucharistii. Tam je Ježíš přítomen zcela se svým božstvím i tělesným lidstvím. Také proto je na eucharistii zaměřen letošní, již třetí, rok přípravy na oslavu jubilea výročí od příchodu svatých slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Tehdy sv. Cyril a Metoděj přinesli Slovanům srozumitelné evangelium. Evangelium plné radosti z toho, že Bůh se stal ve svém Synu člověkem, aby on, Syn Boží, za naši spásu zemřel na kříži a svým vzkříšením přemohl smrt. Tak to zcela vyznáváme a věříme. Uvědomujeme si ale, co to znamená? Obnovujme v tomto čase svou víru, kterou jsme od našich věrozvěstů obdrželi a pokračujme dál v jejich odkazu. Není potřeba čekat, že uděláme divy, ale můžeme začít drobnostmi - milovat ty nejbližší a hledat, jak jim vyjít vstříc. Základním krokem v této cestě je začít od sebe. A farnost nás pak spojuje, abychom se vzájemně podporovali a povzbuzovali ve víře. Rozhlédněme se kolem sebe a žijme způsobem hodným toho povolání, kterého se nám dostalo (Ef 4,1). Na to nás českobudějovické bohoslovce upozornil náš pan biskup Jiří, když jsme se s ním na konci října setkali na Dobré Vodě u Českých Budějovic. To je také poselství vycházející z nedávno zakončené biskupské synody v Římě: žít naplno a s plnou zodpovědností a pečlivostí v tom povolání, které vykonáváme, plnit ho zodpovědně. Tak nám v semináři o synodě vyprávěl litoměřický biskup Jan Baxant, který se synody jako český delegát účastnil. Je tedy v našem životě mnoho podnětů k prohlubování víry. Ale je velmi obtížné, jak vidím na sobě, je opravdu dobře využít. Vyprošujme si během adventní doby Boží milost: Pane, dej nám více víry. Pavel Němec

6 6/ ze života farnosti představuje se P. Demel 12/2012 P. Zdeněk Demel, druhý kaplan ve farnosti sv. Vojtěcha Pocházím z Albrechtiček na severní Moravě, kde jsem se narodil v den prvního číhošťského zázraku, jako čtvrtý z pěti synů. Pokřtěn jsem byl týden po narození. Dříve než jsem zaslechl Boží volání k řeholnímu a kněžskému životu, podlehl jsem pedagogickému kouzlu přísné, ale výborné učitelky chemie na ZDŠ v Příboře, kam jsem dojížděl od 5. do 9. třídy. Záliba v chemii mě pak vedla ke studiu na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě a Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích. Po studiu jsem se začal tajně připravovat v Salesiánské provincii Praha na řeholní a kněžské povolání. Přitom jsem pracoval jako inženýr chemie nejprve 9 let v Praze a od roku 1983 v Tesle v Českých Budějovicích. Do jihočeské metropole mě řeholní představení poslali kvůli vznikající salesiánské komunitě. První salesiánský řeholní slib jsem složil v roce 1976 a věčný slib v roce Na kněze jsem byl vysvěcen tajně r v Berlíně. Jako kněz jsem se staral o společenství mladých manželů v Českých Budějovicích, o Spolupracovníky-salesiány v jižních Čechách, zpovídal jsem v rodinách a také jsem začal působit jako asistent v salesiánském ženském sekulárním institutu Volontarií Dona Boska. Po sametové revoluci jsem od července 1990 začal pracovat na vznikající Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde jsem přednášel liturgiku a přitom jsem pomáhal v pastoraci farnosti sv. Vojtěcha. Roku 1996 jsem přešel do salesiánské formační komunity Špitálek na Pražské třídě. Po jejím zrušení v letošním roce a dosažení penzijního věku jsem se stal kaplanem ve zdejší farnosti. Kromě toho mám již pátým rokem na starosti zejména nedělní liturgii v Pištíně a Zlivi. Po mnoha letech se tak znovu vracím do salesiánské komunity a farnosti sv. Vojtěcha, sžívám se se svými spolubratry, seznamuji se s pastoračními aktivitami ve farnosti a postupně se do nich zapojuji. Tak chci spolupracovat na budování Božího království, ve kterém můžeme prožívat smysluplný život a směřovat k věčné spáse. P. Zdeněk Demel

7 7/ ve středisku to žije setkání animátorů 12/2012 Celostátní setkání salesiánských animátorů A je to tady, , pátek, den D, dlouho očekávaný, plánovaný, vítaný. Už na nádraží zjišťuji, že celá naše banda, pracovníci Střediska, přicházejí s dobrou náladou. Tenhle víkend si opravdu užijeme! A co že nás to čeká? A kde? A proč? Odjíždíme totiž do Brna do SaSM-DDM v Žabovřeskách, kde nás čeká Celostátní setkání salesiánských animátorů. Už teď tušíme, že je přichystán pestrý netradiční program, který byl dlouhodobě připravován pod taktovkou Marka Sklenáře. I přesto si beru o jeden cíl více, aby se tato banda skvělých lidí, pomáhajících na Středisku v pedagogicko sociálních programech, vrátila jako banda přátel a kamarádů. V sedm ráno nás laskavě budí ženský zpěv za doprovodu kytar, rychlá hygiena, přesun zpět na Středisko, snídaně a nástup do programu. V dopolední části se každý zúčastní teoretických témat, kterých se zhostili pracovníci Středisek z celé republiky. V tomto bloku působíme ještě pasivně jako účastníci programu. Po výborném obědě jsme se aktivně zapojili do hry, která prověřila naší fyzickou kondici a vyčistila hlavy na další praktický blok. V odpolední části jsme již byli aktivními tvůrci programu. Předávali jsme svou zkušenost, jak pracovat s nezvladatelným uživatelem. Téma zaujalo 17 účastníků. Ti si tak mohli prostřednictvím modelových situací osahat pedagogicko-sociální práci v NZDM v krizových situacích. Formou diskuze jsme si předali několik receptů, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak je užitečná participace atd. Sobotní večer byl naplněn rozuzlením poobědové hry, vtipnými scénkami a duchovním programem v kostele. V neděli ráno nás opět budí ženský hlas, ke kterému se přidává Konstantin (dobrovolník z Německa), který by svou údernou němčinou postavil na nohy i mrtvoly. Po snídani poctivě hodnotíme celý víkend. Pak se zrealizuje poslední část duchovního programu a jde se obědvat. Poté se hromadným: AHOJ loučíme s Brnem a vydáváme se na cestu domů. V tichosti kličkuji mezi naší bandou a sleduji, jak se vracíme jako přátelé, kamarádi, lidé se společnými zážitky, lidé, kteří jsou unaveni, a stále neztrácí úsměv a humor. A to je to gro, co nás spojuje. Je to náš styl života, to kde působíme, jakým dětem pomáháme a JAK. Vždy s úsměvem na tváři, únava a každodenní trápení zůstávají před dveřmi a do činností vchází už ta banda fantastických lidí, kteří jdou dávat něco ze sebe, to nejlepší. Miroslava Bendová

8 8/ ve středisku to žije oráč, turnaj v tenise aaa 12/2012 Klub Oráč - akce Praha V sobotu se 3 pracovníci klubu Oráč se šesti našimi klubáky vydali do Prahy. Všichni se sešli v dobré náladě. Cesta probíhala v poklidu, obsadili jsme dvě kupé, někteří se dívali na film a zbytek pospával. Do Prahy jsme se dostali cca ve 12:40 hod., koupili lístky na metro a vydali se směr Salesiánské středisko v Kobylisích, kde jsme měli zajištěné ubytování. Někteří z našich klubáků měli v metru premiéru. Dalšími body programu bylo koupání v aquaparku Letňany a návštěva kina, kde si klubáci vybrali horor Sinester. Třešničkou na dortu byla noční procházka osvětlenou Prahou. Nejvíce ohromila Malá Strana a pohledy z Karlova mostu opravdu dlouho jsme se nemohli posunout dál. V neděli dopoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna parta vyrazila na horolezeckou stěnu na Smíchov a druhá na bowling, taktéž na Smíchov. Tímto se náš program nachýlil ke konci, nezbývalo než se sbalit a vyrazit na jih směr České Budějovice, kam jsme dorazili cca v 19:00 hod. Myslím, že naše akce splnila svůj účel, klubáci alespoň zběžně poznali Prahu a hlavně se více sblížili a utužili kolektiv. Tato akce byla spolufinancována Statutárním městem České Budějovice. Turnaj ve stolním tenise v Salesiánském Středisku mládeže Martina Bláhová Dne proběhl další ročník turnaje ve stolním tenise pro děti ve věku let ze tří NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Účastnili se NZDM VIP a NZDM Jiloro z Diecézní Charity České Budějovice a NZDM Bosko ze Salesiánského Střediska. Z každého NZDM se zúčastnilo 8 hráčů, kteří se utkali v hrách každý s každým. Poté byli vybráni ti nejlepší s největším počtem bodů a ti se spolu utkali v hlavním zápase. Spolupráce s NZDM VIP byla velice dobrá, každý z nás měl své místo a věděl, co má dělat. Za tuto spolupráci jsme opravdu rádi. Vítězem se stal hráč Martin z NZDM VIP, na 2. místě se umístil Tomáš z NDZM Bosko, tedy druhé místo zůstalo doma. Na 3. místě byl hráč z NZDM Jiloro. Vypadá to, jako by osud chtěl, aby vše bylo takto krásně promíchané. Jsme rádi za sportovní utkání, které dětem dává zase jiný rozměr, a těšíme se na konání dalších utkání. Na příště plánujeme turnaj ve vybíjené. Veronika a Honza z NZDM Bosko

9 9/ ve středisku to žije pozvánka na ples 12/ Salesiánský ples 4Dvory tančí Lístky na tradiční českobudějovický 22. Salesiánský ples, který se uskuteční v sobotu od 19:30 v KD Vltava v Českých Budějovicích, jsou již v prodeji!!! Salesiánský ples si za více než 20 let své existence vybudoval v Českých Budějovicích své pevné místo a patří mezi každoroční plesovou tradici. Díky svému originálnímu a vždy překvapivému programu se vymyká klasickým kulturním akcím. Je místem nejen hudby, tance a zábavy, ale především místem setkání a seznámení. Proto není podmínkou být dobrý tanečník, ale často postačí touha poznat nové lidi. Salesiánský ples je jedinečnou společnou akcí všech subjektů salesiánského díla v Č. Budějovicích. Budeme velice rádi, když si v letošní plesové sezóně zatrhnete právě datum a přijdete se povzbudit a pobavit do KD Vltava na 22. Salesiánský ples. Nemůžete se Salesiánského plesu zúčastnit, ale přesto jej chcete podpořit? Můžete tak učinit zakoupením sponzorské vstupenky ve výši 100,- Kč nebo věcným darem do tomboly. A co Vám letošní organizátoři 22. Salesiánského plesu v rámci programu naservírují? atraktivní zábavný program půlnoční překvapení bohatou tombolu a po celý večer bude hrát (různé druhy tanců) kapela Globus (Hluboká n. Vltavou) jako hosté večera vystoupí kapely 4D band a Rytmic Cena lístku je 190,- Kč / studenti 120,- Kč Lístky můžete zakoupit: v rámci Adventních trhů (nám. Přemysla Otakara II.) - každý pracovní den (pá pouze dopoledne) na recepci Střediska - každou neděli od 11 hod. na recepci Střediska Od přijímáme na recepci Střediska věcné dary do tomboly, za všechny Vaše příspěvky předem děkujeme!

10 10/ příběhy želvy Loudalky Vánoce 12/2012 Milé děti, Loudalka byla dnes dopoledne na předvánoční soutěži. A uměla toho hodně. Co tam bylo za otázky? Schválně, jestli také znáte správnou odpověď. Tak např.: Čí narozeniny o Vánocích slavíme? Jak se jmenuje městečko, kde se Pán Ježíš narodil? Jak se jmenuje jeho maminka? A kdo je jeho tatínkem? Na tyto všechny otázky Loudalka znala správnou odpověď. Ale pak zazněla otázka: Proč nám ho Pán Bůh poslal? Nedokázala na tuto otázku hned odpovědět, ale za chvíli zažila něco, co jí bylo zcela jasné. Cestou domů totiž zlobila a stále někde odbíhala. Tatínek se na chvíli zadíval do novin a představte si, že Loudalka spadla do hlubokého kanálu, kde byla tma, zima a veliká špína. A navíc dostala ohromný strach, že ji tam kousne myš. Honem začala volat: Pomoc! Pomoc! Tati, prosím Tě, zachraň mě! Tatínek musel slézt do toho ošklivého kanálu, ušpinil si kabát, ale vytáhl Loudalku ven. Ta byla ráda! Celou cestu domů už byla tak hodná, jako zatím nikdy. A když seděli spolu u oběda, pověděla mamce a taťkovi: Já jsem tak ráda, že vás mám. Jak moc mě máte rádi! A potom dodala: A Pán Bůh nás má taky tolik rád? Maminka odpověděla: Milá Loudalko, ještě více! My lidé jsme dopadli jako ty dnes dopoledne. Taky Pána Boha neposloucháme a pak to také v našem srdci vypadá jako v tom ošklivém kanálu. Všichni lidé spadli do takové špíny tím, že Pán Boha neposlouchají. A Pán Bůh? Moc ho to bolelo. Tolik nás má rád, že nám poslal zachránce, svého Syna. Řekl svému Synu: Mám tě moc rád, můj synu. Mám taky moc rád všechny lidi, vždyť jsou všichni mé děti a je mi jich líto, jak se trápí a nedokážou být sami šťastní. Potřebují zachránce. Nedokáže je zachránit žádný nejbohatší člověk ani největší silák ani nejmocnější král, ale to dokážeš jen ty, můj Synu. A On odpověděl: Rád to udělám Otče, pošli mě na svět mezi lidi. Bůh Otec zvážněl a pokračoval: Ale někteří tě nebudou chtít a odmítnou tě. To nevadí, rád to udělám, Otče. A někteří se ti budou smát. To vydržím, Otče, vždyť i já mám všechny lidi rád. A někteří ti způsobí moc zlého a moc tě to bude bolet. Z lásky k tobě a k nim to, Otče, vydržím, rád splním tvou vůli. A tak se stalo, že se v Betlémě narodil. Někteří ho neznají, někteří mu působí bolest. Ale všechny nás má přesto rád a my mu chceme dělat také radost. (upraveno podle

11 11/ fíkovníčkův kvízaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/20212

12 12/ akceaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 Prosinec výročí narození opata Víta Bohumila Tajovského, Želiv, od 16h přednáška Předávání víry v rodině, Strakonice, Rytířský sál Hrad, 14h Adventní duchovní obnova pro dospělé na téma "BIBLIČTÍ SVĚDCI VÍRY", Tábor-Klokoty a Adventní benefiční koncert, Tábor-Klokoty, od 15h Adventní benefiční koncert, Nicov u Plánice od 15h a RORÁTY na Klokotech, od 7 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech ŘK farnost Kašperské Hory nabízí Šumavská předvánoční DUCHOVNÍ DOVOLENÁ, Kašperské Hory, Silvestrovská děkovná bohoslužba na Kleti, , Slouží P. Josef Prokeš Odjezd vlaku z ČB do Holubova: h Z Holubova zpět do Č.Budějovic: 15.16h Lanovka bude v provozu Učitelé a studenti Biskupského gymnázia, Salesiáni ČB Fíkovník ročník, č. 12/2012 vyšlo , uzávěrka 1-2/2013 je , vyjde, dá li Pán, , Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže DDM ČB, E. Destinové 1, ČB, odkazy: ctyrak.sdb.cz, minictyrak.sdb.cz, spolcoctyrak.sdb.cz.redakční úprava časopisu vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství a je registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se v nákladu 200 výtisků. PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 4,- Kč. Autoři č.12/2012 M.Nollová - korektury, M. Bendová, M. Bláhová, P. Z. Demel, P. P. Košák, P. Němec, P. F. Ptáček, K.Tahovská, O.Trojek

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Advent VÁNOCE 2003. pokračování na další straně

Advent VÁNOCE 2003. pokračování na další straně Advent VÁNOCE 2003 V z p o m í n k a n a B ř e v n o v Ze zájezdu s farní charitou do Prahy 17. října nám zůstaly mnohé pěkné vzpomínky. O jedné z nich stojí obzvlášť zato se zmínit. Po prohlídce kostela

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více