FÍKOVNÍK 12/ ROČNÍK. Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FÍKOVNÍK 12/2012 21. ROČNÍK. Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů."

Transkript

1 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha &Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice FÍKOVNÍK 12/ ROČNÍK Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů. Henri J.M. Nouwen

2 2/ úvodníkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 Začínáme Rok Eucharistie Třetí rok přípravy na 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, patří Eucharistii, která je středem a vrcholem činnosti církve, jak o tom hovoří dokumenty II. Vatikánského koncilu. Po letech, kdy jsme si v české církvi připomínali hodnotu svátosti křtu a biřmování, máme možnost prohloubit svůj vztah k Ježíši svátostnému. Dovedl bych si svůj život představit bez eucharistické bohoslužby, bez častého setkávání s Kristem? Jak by potom můj život vypadal? Byl by stejný nebo úplně jiný? Prožívání roku Eucharistie nám bude klást tyto a podobné otázky. My lidé máme tendenci pravidelné záležitosti vnímat jako samozřejmé. Ovšem pouze do chvíle, než je ztratíme. Pak teprve objevujeme, že ty bývalé samozřejmosti byly velikým Božím darem. Euchartistie, Kristova svátostná přítomnost, je plodem a důsledkem jeho vtělení. Kdyby se Ježíš nestal jedním z nás, neměli bychom možnost jej přijímat pod viditelnou způsobou, nebyl by pro nás tak snadno dostupným. Když se dva lidé mají upřímně rádi, nemohou žít trvale daleko od sebe. Táhne je to do vzájemné blízkosti, táhne je to být co nejvíce spolu. Bůh, který by tvrdil, že miluje člověka a přitom by zůstal Bohem vzdáleným, by určitě nevzbuzoval důvěru a byl by proto Bohem nevěrohodným. Vztah mezi lidmi na dálku nikdy dlouho nevydrží. Nejinak tomu je i mezi Bohem a člověkem. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi, čteme při liturgii velmi často, zvláště v době vánoční. Nejsilnější a nejúčinnější formou Božího přebývání mezi lidmi a s lidmi je právě Eucharistie. Máme tedy možnost znovu, a raději také nově, zhodnotit, co pro nás osobně i pro společenství církve Eucharistie znamená. Co můžeme udělat pro to, aby slavení mše svaté bylo pro nás zážitkem, radostí, životní potřebou. Co udělat pro to, aby nás slavení Ježíšovy oběti vzájemně sjednocovalo a vytvářelo z nás rodinné společenství. Jaké vnitřní postoje nám pomáhají s užitkem pronikat do tajemství Kristovy svátostné přítomnosti. Které přístupy je třeba změnit, aby rostla naše vnímavost pro Boží darování se člověku skrze Eucharistii. Jaký význam a jakou důležitost přikládáme adoraci, ztišení se před Eucharistií v postoji klanění, chvály a díků.rok, který začínáme, nám přináší impulzy k růstu v člověka eucharistického. Záleží na každém, jak se k nim postavíme. P. F. Ptáček

3 3/úvodník, informace & ohláškyaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 (texty na titulní stránce z knihy Děti píší Bohu, Karmelitánské nakladatelství) Pořad vánočních bohoslužeb u sv. Vojtěcha: neděle adventní 8,00-10,00-18,00 17,00-19,00 svátost smíření farnosti Štědrý den 16,00 - mše svatá pro děti a rodiče 22,00 - "půlnoční" 23,00 - Mokré - "půlnoční" Narození Páně 8,00-10,00-18, Svatý Štěpán 8,00-10, Svatá Rodina 8,00-10,00-18, Sv. Silvestra 18, Panna Maria, Matka Boží 8,00-10,00-18,00 V listopadu byli pokřtěni Daniel Pokorný, Anna Marie Snopková & Lucie Laura Gorolová na věčnost nás předešla Dagmar Neydlová LITURGICKÁ ČTENÍ ROČNÍ CYKLUS C : Datum Neděle/svátek 1.čtení 2.čtení Evangelium adventní Bar 5,1-9 Flp l, Lk 3, adventní Sof 3,14-18a Flp 4,4-7 Lk 3, adventní Mich 5,1-4a Zd 10,5-10 Lk 1, Štědrý den 2Sam 7,1-5.8b Lk 1, Narození Páně Iz 9, Tit 2,11-14 Lk 2, Svaté rodiny Sir 3, a Kol 3,12-21 Lk 2,41-52 POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB U SV. VOJTĚCHA: PO ÚT STŘ ČT PÁ SO NE :

4 4/ světec měsíceaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/ prosince sv. Ambrož Tohoto světce, biskupa a učitele církve známe docela dobře. Obecně o něm víme, že byl biskupem v Miláně, byl skvělým řečníkem a kazatelem, že také díky jeho kázáním se obrátil třeba svatý Augustin, největší učenec své doby, a ještě, že v Miláně se dodnes při zvláštních příležitostech slouží mše svatá v ambrosiánském ritu, kterou sestavil právě sv. Ambrož. Narodil se roku 338 snad v Trevíru. Dnes je to v Německu, ale tenkrát to byl Římská říše. Otec byl císařský úředník, a když zemřel, Ambrožova ovdovělá matka odešla s dětmi do Říma. Tam Ambrož vystudoval práva a začal dělat kariéru v císařských službách. Nakonec se stal uznávaným soudcem v Miláně. A byl by jím možná zůstal do smrti, kdyby nemusel řešit nepokoj v místní církvi po skonu stařičkého biskupa. Legenda vypravuje, že když se snažil přimět velmi rozrušené zástupce znesvářených stran ke smíru, vykřiklo prý malé dítě, ať je biskupem Ambrož. Což o to, váženým mužem již byl, ale nebyl ještě křesťanem, pouze katechumenem. Navíc se pokoušel volbu nepřijmout a sám nechal o sobě šířit informace, které ho očerňovaly. Ti co jej však chtěli, si brzy zjistili, že to jsou jeho pokusy, jak se z toho vykroutit. Nakonec to vzdal, přijal křest a záhy i ostatní svátosti, aby mohl zaujmout místo biskupa v Miláně. A to se stalo právě 7. prosince. Autorita Ambrožova byla tak veliká, že přiměl císaře Theodosia I. Velikého ke konání pokání po té, co v prchlivosti nařídil potrestání vrahů velitele římské posádky v Soluni. Tragédie celé události byla v tom, že tento rozkaz znamenal masakr sedmi tisíc mužů, žen i dětí v soluňském divadle. Ve skutečnosti jej císař nakonec odvolal, ale tento druhý rozkaz k vojákům, toužícím pomstít svého náčelníka, už dorazil pozdě. Nicméně Theodosius svým pokořením dokázal, že moudrý muž se nemusí bát o svoji autoritu, když se pokoří, poté, co udělal chybu. A Ambrož zase stanovil hranice autority duchovní a světské. P. Petr Košák

5 5/ ze života bohoslovce a 12/2012 Milí farníci od sv. Vojtěcha, po dlouhé době všechny srdečně zdravím teď v adventní době, kdy se opět připravujeme v plném očekávání na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. To je ta doba, kdy si můžeme znova uvědomovat, kde jsme a co je naším společným cílem. Jdeme společně za Ježíšem, který nám stále přichází naproti a tluče na dveře. Chce vejít do našich srdcí, aby z nich mohlo vzrůstat Boží království. V době adventní máme znova možnost plně si uvědomit, že hnací touhou v našem životě je touha po setkání s Kristem. S ním se setkáváme v našem farním společenství, při liturgii, v rodinách a jako vrchol našeho setkávání s Ním je setkání v eucharistii. Tam je Ježíš přítomen zcela se svým božstvím i tělesným lidstvím. Také proto je na eucharistii zaměřen letošní, již třetí, rok přípravy na oslavu jubilea výročí od příchodu svatých slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Tehdy sv. Cyril a Metoděj přinesli Slovanům srozumitelné evangelium. Evangelium plné radosti z toho, že Bůh se stal ve svém Synu člověkem, aby on, Syn Boží, za naši spásu zemřel na kříži a svým vzkříšením přemohl smrt. Tak to zcela vyznáváme a věříme. Uvědomujeme si ale, co to znamená? Obnovujme v tomto čase svou víru, kterou jsme od našich věrozvěstů obdrželi a pokračujme dál v jejich odkazu. Není potřeba čekat, že uděláme divy, ale můžeme začít drobnostmi - milovat ty nejbližší a hledat, jak jim vyjít vstříc. Základním krokem v této cestě je začít od sebe. A farnost nás pak spojuje, abychom se vzájemně podporovali a povzbuzovali ve víře. Rozhlédněme se kolem sebe a žijme způsobem hodným toho povolání, kterého se nám dostalo (Ef 4,1). Na to nás českobudějovické bohoslovce upozornil náš pan biskup Jiří, když jsme se s ním na konci října setkali na Dobré Vodě u Českých Budějovic. To je také poselství vycházející z nedávno zakončené biskupské synody v Římě: žít naplno a s plnou zodpovědností a pečlivostí v tom povolání, které vykonáváme, plnit ho zodpovědně. Tak nám v semináři o synodě vyprávěl litoměřický biskup Jan Baxant, který se synody jako český delegát účastnil. Je tedy v našem životě mnoho podnětů k prohlubování víry. Ale je velmi obtížné, jak vidím na sobě, je opravdu dobře využít. Vyprošujme si během adventní doby Boží milost: Pane, dej nám více víry. Pavel Němec

6 6/ ze života farnosti představuje se P. Demel 12/2012 P. Zdeněk Demel, druhý kaplan ve farnosti sv. Vojtěcha Pocházím z Albrechtiček na severní Moravě, kde jsem se narodil v den prvního číhošťského zázraku, jako čtvrtý z pěti synů. Pokřtěn jsem byl týden po narození. Dříve než jsem zaslechl Boží volání k řeholnímu a kněžskému životu, podlehl jsem pedagogickému kouzlu přísné, ale výborné učitelky chemie na ZDŠ v Příboře, kam jsem dojížděl od 5. do 9. třídy. Záliba v chemii mě pak vedla ke studiu na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě a Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích. Po studiu jsem se začal tajně připravovat v Salesiánské provincii Praha na řeholní a kněžské povolání. Přitom jsem pracoval jako inženýr chemie nejprve 9 let v Praze a od roku 1983 v Tesle v Českých Budějovicích. Do jihočeské metropole mě řeholní představení poslali kvůli vznikající salesiánské komunitě. První salesiánský řeholní slib jsem složil v roce 1976 a věčný slib v roce Na kněze jsem byl vysvěcen tajně r v Berlíně. Jako kněz jsem se staral o společenství mladých manželů v Českých Budějovicích, o Spolupracovníky-salesiány v jižních Čechách, zpovídal jsem v rodinách a také jsem začal působit jako asistent v salesiánském ženském sekulárním institutu Volontarií Dona Boska. Po sametové revoluci jsem od července 1990 začal pracovat na vznikající Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde jsem přednášel liturgiku a přitom jsem pomáhal v pastoraci farnosti sv. Vojtěcha. Roku 1996 jsem přešel do salesiánské formační komunity Špitálek na Pražské třídě. Po jejím zrušení v letošním roce a dosažení penzijního věku jsem se stal kaplanem ve zdejší farnosti. Kromě toho mám již pátým rokem na starosti zejména nedělní liturgii v Pištíně a Zlivi. Po mnoha letech se tak znovu vracím do salesiánské komunity a farnosti sv. Vojtěcha, sžívám se se svými spolubratry, seznamuji se s pastoračními aktivitami ve farnosti a postupně se do nich zapojuji. Tak chci spolupracovat na budování Božího království, ve kterém můžeme prožívat smysluplný život a směřovat k věčné spáse. P. Zdeněk Demel

7 7/ ve středisku to žije setkání animátorů 12/2012 Celostátní setkání salesiánských animátorů A je to tady, , pátek, den D, dlouho očekávaný, plánovaný, vítaný. Už na nádraží zjišťuji, že celá naše banda, pracovníci Střediska, přicházejí s dobrou náladou. Tenhle víkend si opravdu užijeme! A co že nás to čeká? A kde? A proč? Odjíždíme totiž do Brna do SaSM-DDM v Žabovřeskách, kde nás čeká Celostátní setkání salesiánských animátorů. Už teď tušíme, že je přichystán pestrý netradiční program, který byl dlouhodobě připravován pod taktovkou Marka Sklenáře. I přesto si beru o jeden cíl více, aby se tato banda skvělých lidí, pomáhajících na Středisku v pedagogicko sociálních programech, vrátila jako banda přátel a kamarádů. V sedm ráno nás laskavě budí ženský zpěv za doprovodu kytar, rychlá hygiena, přesun zpět na Středisko, snídaně a nástup do programu. V dopolední části se každý zúčastní teoretických témat, kterých se zhostili pracovníci Středisek z celé republiky. V tomto bloku působíme ještě pasivně jako účastníci programu. Po výborném obědě jsme se aktivně zapojili do hry, která prověřila naší fyzickou kondici a vyčistila hlavy na další praktický blok. V odpolední části jsme již byli aktivními tvůrci programu. Předávali jsme svou zkušenost, jak pracovat s nezvladatelným uživatelem. Téma zaujalo 17 účastníků. Ti si tak mohli prostřednictvím modelových situací osahat pedagogicko-sociální práci v NZDM v krizových situacích. Formou diskuze jsme si předali několik receptů, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak je užitečná participace atd. Sobotní večer byl naplněn rozuzlením poobědové hry, vtipnými scénkami a duchovním programem v kostele. V neděli ráno nás opět budí ženský hlas, ke kterému se přidává Konstantin (dobrovolník z Německa), který by svou údernou němčinou postavil na nohy i mrtvoly. Po snídani poctivě hodnotíme celý víkend. Pak se zrealizuje poslední část duchovního programu a jde se obědvat. Poté se hromadným: AHOJ loučíme s Brnem a vydáváme se na cestu domů. V tichosti kličkuji mezi naší bandou a sleduji, jak se vracíme jako přátelé, kamarádi, lidé se společnými zážitky, lidé, kteří jsou unaveni, a stále neztrácí úsměv a humor. A to je to gro, co nás spojuje. Je to náš styl života, to kde působíme, jakým dětem pomáháme a JAK. Vždy s úsměvem na tváři, únava a každodenní trápení zůstávají před dveřmi a do činností vchází už ta banda fantastických lidí, kteří jdou dávat něco ze sebe, to nejlepší. Miroslava Bendová

8 8/ ve středisku to žije oráč, turnaj v tenise aaa 12/2012 Klub Oráč - akce Praha V sobotu se 3 pracovníci klubu Oráč se šesti našimi klubáky vydali do Prahy. Všichni se sešli v dobré náladě. Cesta probíhala v poklidu, obsadili jsme dvě kupé, někteří se dívali na film a zbytek pospával. Do Prahy jsme se dostali cca ve 12:40 hod., koupili lístky na metro a vydali se směr Salesiánské středisko v Kobylisích, kde jsme měli zajištěné ubytování. Někteří z našich klubáků měli v metru premiéru. Dalšími body programu bylo koupání v aquaparku Letňany a návštěva kina, kde si klubáci vybrali horor Sinester. Třešničkou na dortu byla noční procházka osvětlenou Prahou. Nejvíce ohromila Malá Strana a pohledy z Karlova mostu opravdu dlouho jsme se nemohli posunout dál. V neděli dopoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna parta vyrazila na horolezeckou stěnu na Smíchov a druhá na bowling, taktéž na Smíchov. Tímto se náš program nachýlil ke konci, nezbývalo než se sbalit a vyrazit na jih směr České Budějovice, kam jsme dorazili cca v 19:00 hod. Myslím, že naše akce splnila svůj účel, klubáci alespoň zběžně poznali Prahu a hlavně se více sblížili a utužili kolektiv. Tato akce byla spolufinancována Statutárním městem České Budějovice. Turnaj ve stolním tenise v Salesiánském Středisku mládeže Martina Bláhová Dne proběhl další ročník turnaje ve stolním tenise pro děti ve věku let ze tří NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Účastnili se NZDM VIP a NZDM Jiloro z Diecézní Charity České Budějovice a NZDM Bosko ze Salesiánského Střediska. Z každého NZDM se zúčastnilo 8 hráčů, kteří se utkali v hrách každý s každým. Poté byli vybráni ti nejlepší s největším počtem bodů a ti se spolu utkali v hlavním zápase. Spolupráce s NZDM VIP byla velice dobrá, každý z nás měl své místo a věděl, co má dělat. Za tuto spolupráci jsme opravdu rádi. Vítězem se stal hráč Martin z NZDM VIP, na 2. místě se umístil Tomáš z NDZM Bosko, tedy druhé místo zůstalo doma. Na 3. místě byl hráč z NZDM Jiloro. Vypadá to, jako by osud chtěl, aby vše bylo takto krásně promíchané. Jsme rádi za sportovní utkání, které dětem dává zase jiný rozměr, a těšíme se na konání dalších utkání. Na příště plánujeme turnaj ve vybíjené. Veronika a Honza z NZDM Bosko

9 9/ ve středisku to žije pozvánka na ples 12/ Salesiánský ples 4Dvory tančí Lístky na tradiční českobudějovický 22. Salesiánský ples, který se uskuteční v sobotu od 19:30 v KD Vltava v Českých Budějovicích, jsou již v prodeji!!! Salesiánský ples si za více než 20 let své existence vybudoval v Českých Budějovicích své pevné místo a patří mezi každoroční plesovou tradici. Díky svému originálnímu a vždy překvapivému programu se vymyká klasickým kulturním akcím. Je místem nejen hudby, tance a zábavy, ale především místem setkání a seznámení. Proto není podmínkou být dobrý tanečník, ale často postačí touha poznat nové lidi. Salesiánský ples je jedinečnou společnou akcí všech subjektů salesiánského díla v Č. Budějovicích. Budeme velice rádi, když si v letošní plesové sezóně zatrhnete právě datum a přijdete se povzbudit a pobavit do KD Vltava na 22. Salesiánský ples. Nemůžete se Salesiánského plesu zúčastnit, ale přesto jej chcete podpořit? Můžete tak učinit zakoupením sponzorské vstupenky ve výši 100,- Kč nebo věcným darem do tomboly. A co Vám letošní organizátoři 22. Salesiánského plesu v rámci programu naservírují? atraktivní zábavný program půlnoční překvapení bohatou tombolu a po celý večer bude hrát (různé druhy tanců) kapela Globus (Hluboká n. Vltavou) jako hosté večera vystoupí kapely 4D band a Rytmic Cena lístku je 190,- Kč / studenti 120,- Kč Lístky můžete zakoupit: v rámci Adventních trhů (nám. Přemysla Otakara II.) - každý pracovní den (pá pouze dopoledne) na recepci Střediska - každou neděli od 11 hod. na recepci Střediska Od přijímáme na recepci Střediska věcné dary do tomboly, za všechny Vaše příspěvky předem děkujeme!

10 10/ příběhy želvy Loudalky Vánoce 12/2012 Milé děti, Loudalka byla dnes dopoledne na předvánoční soutěži. A uměla toho hodně. Co tam bylo za otázky? Schválně, jestli také znáte správnou odpověď. Tak např.: Čí narozeniny o Vánocích slavíme? Jak se jmenuje městečko, kde se Pán Ježíš narodil? Jak se jmenuje jeho maminka? A kdo je jeho tatínkem? Na tyto všechny otázky Loudalka znala správnou odpověď. Ale pak zazněla otázka: Proč nám ho Pán Bůh poslal? Nedokázala na tuto otázku hned odpovědět, ale za chvíli zažila něco, co jí bylo zcela jasné. Cestou domů totiž zlobila a stále někde odbíhala. Tatínek se na chvíli zadíval do novin a představte si, že Loudalka spadla do hlubokého kanálu, kde byla tma, zima a veliká špína. A navíc dostala ohromný strach, že ji tam kousne myš. Honem začala volat: Pomoc! Pomoc! Tati, prosím Tě, zachraň mě! Tatínek musel slézt do toho ošklivého kanálu, ušpinil si kabát, ale vytáhl Loudalku ven. Ta byla ráda! Celou cestu domů už byla tak hodná, jako zatím nikdy. A když seděli spolu u oběda, pověděla mamce a taťkovi: Já jsem tak ráda, že vás mám. Jak moc mě máte rádi! A potom dodala: A Pán Bůh nás má taky tolik rád? Maminka odpověděla: Milá Loudalko, ještě více! My lidé jsme dopadli jako ty dnes dopoledne. Taky Pána Boha neposloucháme a pak to také v našem srdci vypadá jako v tom ošklivém kanálu. Všichni lidé spadli do takové špíny tím, že Pán Boha neposlouchají. A Pán Bůh? Moc ho to bolelo. Tolik nás má rád, že nám poslal zachránce, svého Syna. Řekl svému Synu: Mám tě moc rád, můj synu. Mám taky moc rád všechny lidi, vždyť jsou všichni mé děti a je mi jich líto, jak se trápí a nedokážou být sami šťastní. Potřebují zachránce. Nedokáže je zachránit žádný nejbohatší člověk ani největší silák ani nejmocnější král, ale to dokážeš jen ty, můj Synu. A On odpověděl: Rád to udělám Otče, pošli mě na svět mezi lidi. Bůh Otec zvážněl a pokračoval: Ale někteří tě nebudou chtít a odmítnou tě. To nevadí, rád to udělám, Otče. A někteří se ti budou smát. To vydržím, Otče, vždyť i já mám všechny lidi rád. A někteří ti způsobí moc zlého a moc tě to bude bolet. Z lásky k tobě a k nim to, Otče, vydržím, rád splním tvou vůli. A tak se stalo, že se v Betlémě narodil. Někteří ho neznají, někteří mu působí bolest. Ale všechny nás má přesto rád a my mu chceme dělat také radost. (upraveno podle

11 11/ fíkovníčkův kvízaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/20212

12 12/ akceaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 Prosinec výročí narození opata Víta Bohumila Tajovského, Želiv, od 16h přednáška Předávání víry v rodině, Strakonice, Rytířský sál Hrad, 14h Adventní duchovní obnova pro dospělé na téma "BIBLIČTÍ SVĚDCI VÍRY", Tábor-Klokoty a Adventní benefiční koncert, Tábor-Klokoty, od 15h Adventní benefiční koncert, Nicov u Plánice od 15h a RORÁTY na Klokotech, od 7 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech ŘK farnost Kašperské Hory nabízí Šumavská předvánoční DUCHOVNÍ DOVOLENÁ, Kašperské Hory, Silvestrovská děkovná bohoslužba na Kleti, , Slouží P. Josef Prokeš Odjezd vlaku z ČB do Holubova: h Z Holubova zpět do Č.Budějovic: 15.16h Lanovka bude v provozu Učitelé a studenti Biskupského gymnázia, Salesiáni ČB Fíkovník ročník, č. 12/2012 vyšlo , uzávěrka 1-2/2013 je , vyjde, dá li Pán, , Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže DDM ČB, E. Destinové 1, ČB, odkazy: ctyrak.sdb.cz, minictyrak.sdb.cz, spolcoctyrak.sdb.cz.redakční úprava časopisu vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství a je registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se v nákladu 200 výtisků. PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 4,- Kč. Autoři č.12/2012 M.Nollová - korektury, M. Bendová, M. Bláhová, P. Z. Demel, P. P. Košák, P. Němec, P. F. Ptáček, K.Tahovská, O.Trojek

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

5/2014 září - říjen. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh. (Exodus 23, 20)

5/2014 září - říjen. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh. (Exodus 23, 20) ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 5/2014 září - říjen FÍKOVNÍK 23. ROČNÍK Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh. (Exodus 23, 20) Když už

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více