FÍKOVNÍK 12/ ROČNÍK. Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FÍKOVNÍK 12/2012 21. ROČNÍK. Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů."

Transkript

1 ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha &Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice FÍKOVNÍK 12/ ROČNÍK Největší dar pro děti, je vzájemná láska rodičů. Henri J.M. Nouwen

2 2/ úvodníkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 Začínáme Rok Eucharistie Třetí rok přípravy na 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, patří Eucharistii, která je středem a vrcholem činnosti církve, jak o tom hovoří dokumenty II. Vatikánského koncilu. Po letech, kdy jsme si v české církvi připomínali hodnotu svátosti křtu a biřmování, máme možnost prohloubit svůj vztah k Ježíši svátostnému. Dovedl bych si svůj život představit bez eucharistické bohoslužby, bez častého setkávání s Kristem? Jak by potom můj život vypadal? Byl by stejný nebo úplně jiný? Prožívání roku Eucharistie nám bude klást tyto a podobné otázky. My lidé máme tendenci pravidelné záležitosti vnímat jako samozřejmé. Ovšem pouze do chvíle, než je ztratíme. Pak teprve objevujeme, že ty bývalé samozřejmosti byly velikým Božím darem. Euchartistie, Kristova svátostná přítomnost, je plodem a důsledkem jeho vtělení. Kdyby se Ježíš nestal jedním z nás, neměli bychom možnost jej přijímat pod viditelnou způsobou, nebyl by pro nás tak snadno dostupným. Když se dva lidé mají upřímně rádi, nemohou žít trvale daleko od sebe. Táhne je to do vzájemné blízkosti, táhne je to být co nejvíce spolu. Bůh, který by tvrdil, že miluje člověka a přitom by zůstal Bohem vzdáleným, by určitě nevzbuzoval důvěru a byl by proto Bohem nevěrohodným. Vztah mezi lidmi na dálku nikdy dlouho nevydrží. Nejinak tomu je i mezi Bohem a člověkem. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi, čteme při liturgii velmi často, zvláště v době vánoční. Nejsilnější a nejúčinnější formou Božího přebývání mezi lidmi a s lidmi je právě Eucharistie. Máme tedy možnost znovu, a raději také nově, zhodnotit, co pro nás osobně i pro společenství církve Eucharistie znamená. Co můžeme udělat pro to, aby slavení mše svaté bylo pro nás zážitkem, radostí, životní potřebou. Co udělat pro to, aby nás slavení Ježíšovy oběti vzájemně sjednocovalo a vytvářelo z nás rodinné společenství. Jaké vnitřní postoje nám pomáhají s užitkem pronikat do tajemství Kristovy svátostné přítomnosti. Které přístupy je třeba změnit, aby rostla naše vnímavost pro Boží darování se člověku skrze Eucharistii. Jaký význam a jakou důležitost přikládáme adoraci, ztišení se před Eucharistií v postoji klanění, chvály a díků.rok, který začínáme, nám přináší impulzy k růstu v člověka eucharistického. Záleží na každém, jak se k nim postavíme. P. F. Ptáček

3 3/úvodník, informace & ohláškyaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 (texty na titulní stránce z knihy Děti píší Bohu, Karmelitánské nakladatelství) Pořad vánočních bohoslužeb u sv. Vojtěcha: neděle adventní 8,00-10,00-18,00 17,00-19,00 svátost smíření farnosti Štědrý den 16,00 - mše svatá pro děti a rodiče 22,00 - "půlnoční" 23,00 - Mokré - "půlnoční" Narození Páně 8,00-10,00-18, Svatý Štěpán 8,00-10, Svatá Rodina 8,00-10,00-18, Sv. Silvestra 18, Panna Maria, Matka Boží 8,00-10,00-18,00 V listopadu byli pokřtěni Daniel Pokorný, Anna Marie Snopková & Lucie Laura Gorolová na věčnost nás předešla Dagmar Neydlová LITURGICKÁ ČTENÍ ROČNÍ CYKLUS C : Datum Neděle/svátek 1.čtení 2.čtení Evangelium adventní Bar 5,1-9 Flp l, Lk 3, adventní Sof 3,14-18a Flp 4,4-7 Lk 3, adventní Mich 5,1-4a Zd 10,5-10 Lk 1, Štědrý den 2Sam 7,1-5.8b Lk 1, Narození Páně Iz 9, Tit 2,11-14 Lk 2, Svaté rodiny Sir 3, a Kol 3,12-21 Lk 2,41-52 POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB U SV. VOJTĚCHA: PO ÚT STŘ ČT PÁ SO NE :

4 4/ světec měsíceaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/ prosince sv. Ambrož Tohoto světce, biskupa a učitele církve známe docela dobře. Obecně o něm víme, že byl biskupem v Miláně, byl skvělým řečníkem a kazatelem, že také díky jeho kázáním se obrátil třeba svatý Augustin, největší učenec své doby, a ještě, že v Miláně se dodnes při zvláštních příležitostech slouží mše svatá v ambrosiánském ritu, kterou sestavil právě sv. Ambrož. Narodil se roku 338 snad v Trevíru. Dnes je to v Německu, ale tenkrát to byl Římská říše. Otec byl císařský úředník, a když zemřel, Ambrožova ovdovělá matka odešla s dětmi do Říma. Tam Ambrož vystudoval práva a začal dělat kariéru v císařských službách. Nakonec se stal uznávaným soudcem v Miláně. A byl by jím možná zůstal do smrti, kdyby nemusel řešit nepokoj v místní církvi po skonu stařičkého biskupa. Legenda vypravuje, že když se snažil přimět velmi rozrušené zástupce znesvářených stran ke smíru, vykřiklo prý malé dítě, ať je biskupem Ambrož. Což o to, váženým mužem již byl, ale nebyl ještě křesťanem, pouze katechumenem. Navíc se pokoušel volbu nepřijmout a sám nechal o sobě šířit informace, které ho očerňovaly. Ti co jej však chtěli, si brzy zjistili, že to jsou jeho pokusy, jak se z toho vykroutit. Nakonec to vzdal, přijal křest a záhy i ostatní svátosti, aby mohl zaujmout místo biskupa v Miláně. A to se stalo právě 7. prosince. Autorita Ambrožova byla tak veliká, že přiměl císaře Theodosia I. Velikého ke konání pokání po té, co v prchlivosti nařídil potrestání vrahů velitele římské posádky v Soluni. Tragédie celé události byla v tom, že tento rozkaz znamenal masakr sedmi tisíc mužů, žen i dětí v soluňském divadle. Ve skutečnosti jej císař nakonec odvolal, ale tento druhý rozkaz k vojákům, toužícím pomstít svého náčelníka, už dorazil pozdě. Nicméně Theodosius svým pokořením dokázal, že moudrý muž se nemusí bát o svoji autoritu, když se pokoří, poté, co udělal chybu. A Ambrož zase stanovil hranice autority duchovní a světské. P. Petr Košák

5 5/ ze života bohoslovce a 12/2012 Milí farníci od sv. Vojtěcha, po dlouhé době všechny srdečně zdravím teď v adventní době, kdy se opět připravujeme v plném očekávání na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. To je ta doba, kdy si můžeme znova uvědomovat, kde jsme a co je naším společným cílem. Jdeme společně za Ježíšem, který nám stále přichází naproti a tluče na dveře. Chce vejít do našich srdcí, aby z nich mohlo vzrůstat Boží království. V době adventní máme znova možnost plně si uvědomit, že hnací touhou v našem životě je touha po setkání s Kristem. S ním se setkáváme v našem farním společenství, při liturgii, v rodinách a jako vrchol našeho setkávání s Ním je setkání v eucharistii. Tam je Ježíš přítomen zcela se svým božstvím i tělesným lidstvím. Také proto je na eucharistii zaměřen letošní, již třetí, rok přípravy na oslavu jubilea výročí od příchodu svatých slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Tehdy sv. Cyril a Metoděj přinesli Slovanům srozumitelné evangelium. Evangelium plné radosti z toho, že Bůh se stal ve svém Synu člověkem, aby on, Syn Boží, za naši spásu zemřel na kříži a svým vzkříšením přemohl smrt. Tak to zcela vyznáváme a věříme. Uvědomujeme si ale, co to znamená? Obnovujme v tomto čase svou víru, kterou jsme od našich věrozvěstů obdrželi a pokračujme dál v jejich odkazu. Není potřeba čekat, že uděláme divy, ale můžeme začít drobnostmi - milovat ty nejbližší a hledat, jak jim vyjít vstříc. Základním krokem v této cestě je začít od sebe. A farnost nás pak spojuje, abychom se vzájemně podporovali a povzbuzovali ve víře. Rozhlédněme se kolem sebe a žijme způsobem hodným toho povolání, kterého se nám dostalo (Ef 4,1). Na to nás českobudějovické bohoslovce upozornil náš pan biskup Jiří, když jsme se s ním na konci října setkali na Dobré Vodě u Českých Budějovic. To je také poselství vycházející z nedávno zakončené biskupské synody v Římě: žít naplno a s plnou zodpovědností a pečlivostí v tom povolání, které vykonáváme, plnit ho zodpovědně. Tak nám v semináři o synodě vyprávěl litoměřický biskup Jan Baxant, který se synody jako český delegát účastnil. Je tedy v našem životě mnoho podnětů k prohlubování víry. Ale je velmi obtížné, jak vidím na sobě, je opravdu dobře využít. Vyprošujme si během adventní doby Boží milost: Pane, dej nám více víry. Pavel Němec

6 6/ ze života farnosti představuje se P. Demel 12/2012 P. Zdeněk Demel, druhý kaplan ve farnosti sv. Vojtěcha Pocházím z Albrechtiček na severní Moravě, kde jsem se narodil v den prvního číhošťského zázraku, jako čtvrtý z pěti synů. Pokřtěn jsem byl týden po narození. Dříve než jsem zaslechl Boží volání k řeholnímu a kněžskému životu, podlehl jsem pedagogickému kouzlu přísné, ale výborné učitelky chemie na ZDŠ v Příboře, kam jsem dojížděl od 5. do 9. třídy. Záliba v chemii mě pak vedla ke studiu na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě a Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích. Po studiu jsem se začal tajně připravovat v Salesiánské provincii Praha na řeholní a kněžské povolání. Přitom jsem pracoval jako inženýr chemie nejprve 9 let v Praze a od roku 1983 v Tesle v Českých Budějovicích. Do jihočeské metropole mě řeholní představení poslali kvůli vznikající salesiánské komunitě. První salesiánský řeholní slib jsem složil v roce 1976 a věčný slib v roce Na kněze jsem byl vysvěcen tajně r v Berlíně. Jako kněz jsem se staral o společenství mladých manželů v Českých Budějovicích, o Spolupracovníky-salesiány v jižních Čechách, zpovídal jsem v rodinách a také jsem začal působit jako asistent v salesiánském ženském sekulárním institutu Volontarií Dona Boska. Po sametové revoluci jsem od července 1990 začal pracovat na vznikající Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde jsem přednášel liturgiku a přitom jsem pomáhal v pastoraci farnosti sv. Vojtěcha. Roku 1996 jsem přešel do salesiánské formační komunity Špitálek na Pražské třídě. Po jejím zrušení v letošním roce a dosažení penzijního věku jsem se stal kaplanem ve zdejší farnosti. Kromě toho mám již pátým rokem na starosti zejména nedělní liturgii v Pištíně a Zlivi. Po mnoha letech se tak znovu vracím do salesiánské komunity a farnosti sv. Vojtěcha, sžívám se se svými spolubratry, seznamuji se s pastoračními aktivitami ve farnosti a postupně se do nich zapojuji. Tak chci spolupracovat na budování Božího království, ve kterém můžeme prožívat smysluplný život a směřovat k věčné spáse. P. Zdeněk Demel

7 7/ ve středisku to žije setkání animátorů 12/2012 Celostátní setkání salesiánských animátorů A je to tady, , pátek, den D, dlouho očekávaný, plánovaný, vítaný. Už na nádraží zjišťuji, že celá naše banda, pracovníci Střediska, přicházejí s dobrou náladou. Tenhle víkend si opravdu užijeme! A co že nás to čeká? A kde? A proč? Odjíždíme totiž do Brna do SaSM-DDM v Žabovřeskách, kde nás čeká Celostátní setkání salesiánských animátorů. Už teď tušíme, že je přichystán pestrý netradiční program, který byl dlouhodobě připravován pod taktovkou Marka Sklenáře. I přesto si beru o jeden cíl více, aby se tato banda skvělých lidí, pomáhajících na Středisku v pedagogicko sociálních programech, vrátila jako banda přátel a kamarádů. V sedm ráno nás laskavě budí ženský zpěv za doprovodu kytar, rychlá hygiena, přesun zpět na Středisko, snídaně a nástup do programu. V dopolední části se každý zúčastní teoretických témat, kterých se zhostili pracovníci Středisek z celé republiky. V tomto bloku působíme ještě pasivně jako účastníci programu. Po výborném obědě jsme se aktivně zapojili do hry, která prověřila naší fyzickou kondici a vyčistila hlavy na další praktický blok. V odpolední části jsme již byli aktivními tvůrci programu. Předávali jsme svou zkušenost, jak pracovat s nezvladatelným uživatelem. Téma zaujalo 17 účastníků. Ti si tak mohli prostřednictvím modelových situací osahat pedagogicko-sociální práci v NZDM v krizových situacích. Formou diskuze jsme si předali několik receptů, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak je užitečná participace atd. Sobotní večer byl naplněn rozuzlením poobědové hry, vtipnými scénkami a duchovním programem v kostele. V neděli ráno nás opět budí ženský hlas, ke kterému se přidává Konstantin (dobrovolník z Německa), který by svou údernou němčinou postavil na nohy i mrtvoly. Po snídani poctivě hodnotíme celý víkend. Pak se zrealizuje poslední část duchovního programu a jde se obědvat. Poté se hromadným: AHOJ loučíme s Brnem a vydáváme se na cestu domů. V tichosti kličkuji mezi naší bandou a sleduji, jak se vracíme jako přátelé, kamarádi, lidé se společnými zážitky, lidé, kteří jsou unaveni, a stále neztrácí úsměv a humor. A to je to gro, co nás spojuje. Je to náš styl života, to kde působíme, jakým dětem pomáháme a JAK. Vždy s úsměvem na tváři, únava a každodenní trápení zůstávají před dveřmi a do činností vchází už ta banda fantastických lidí, kteří jdou dávat něco ze sebe, to nejlepší. Miroslava Bendová

8 8/ ve středisku to žije oráč, turnaj v tenise aaa 12/2012 Klub Oráč - akce Praha V sobotu se 3 pracovníci klubu Oráč se šesti našimi klubáky vydali do Prahy. Všichni se sešli v dobré náladě. Cesta probíhala v poklidu, obsadili jsme dvě kupé, někteří se dívali na film a zbytek pospával. Do Prahy jsme se dostali cca ve 12:40 hod., koupili lístky na metro a vydali se směr Salesiánské středisko v Kobylisích, kde jsme měli zajištěné ubytování. Někteří z našich klubáků měli v metru premiéru. Dalšími body programu bylo koupání v aquaparku Letňany a návštěva kina, kde si klubáci vybrali horor Sinester. Třešničkou na dortu byla noční procházka osvětlenou Prahou. Nejvíce ohromila Malá Strana a pohledy z Karlova mostu opravdu dlouho jsme se nemohli posunout dál. V neděli dopoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna parta vyrazila na horolezeckou stěnu na Smíchov a druhá na bowling, taktéž na Smíchov. Tímto se náš program nachýlil ke konci, nezbývalo než se sbalit a vyrazit na jih směr České Budějovice, kam jsme dorazili cca v 19:00 hod. Myslím, že naše akce splnila svůj účel, klubáci alespoň zběžně poznali Prahu a hlavně se více sblížili a utužili kolektiv. Tato akce byla spolufinancována Statutárním městem České Budějovice. Turnaj ve stolním tenise v Salesiánském Středisku mládeže Martina Bláhová Dne proběhl další ročník turnaje ve stolním tenise pro děti ve věku let ze tří NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Účastnili se NZDM VIP a NZDM Jiloro z Diecézní Charity České Budějovice a NZDM Bosko ze Salesiánského Střediska. Z každého NZDM se zúčastnilo 8 hráčů, kteří se utkali v hrách každý s každým. Poté byli vybráni ti nejlepší s největším počtem bodů a ti se spolu utkali v hlavním zápase. Spolupráce s NZDM VIP byla velice dobrá, každý z nás měl své místo a věděl, co má dělat. Za tuto spolupráci jsme opravdu rádi. Vítězem se stal hráč Martin z NZDM VIP, na 2. místě se umístil Tomáš z NDZM Bosko, tedy druhé místo zůstalo doma. Na 3. místě byl hráč z NZDM Jiloro. Vypadá to, jako by osud chtěl, aby vše bylo takto krásně promíchané. Jsme rádi za sportovní utkání, které dětem dává zase jiný rozměr, a těšíme se na konání dalších utkání. Na příště plánujeme turnaj ve vybíjené. Veronika a Honza z NZDM Bosko

9 9/ ve středisku to žije pozvánka na ples 12/ Salesiánský ples 4Dvory tančí Lístky na tradiční českobudějovický 22. Salesiánský ples, který se uskuteční v sobotu od 19:30 v KD Vltava v Českých Budějovicích, jsou již v prodeji!!! Salesiánský ples si za více než 20 let své existence vybudoval v Českých Budějovicích své pevné místo a patří mezi každoroční plesovou tradici. Díky svému originálnímu a vždy překvapivému programu se vymyká klasickým kulturním akcím. Je místem nejen hudby, tance a zábavy, ale především místem setkání a seznámení. Proto není podmínkou být dobrý tanečník, ale často postačí touha poznat nové lidi. Salesiánský ples je jedinečnou společnou akcí všech subjektů salesiánského díla v Č. Budějovicích. Budeme velice rádi, když si v letošní plesové sezóně zatrhnete právě datum a přijdete se povzbudit a pobavit do KD Vltava na 22. Salesiánský ples. Nemůžete se Salesiánského plesu zúčastnit, ale přesto jej chcete podpořit? Můžete tak učinit zakoupením sponzorské vstupenky ve výši 100,- Kč nebo věcným darem do tomboly. A co Vám letošní organizátoři 22. Salesiánského plesu v rámci programu naservírují? atraktivní zábavný program půlnoční překvapení bohatou tombolu a po celý večer bude hrát (různé druhy tanců) kapela Globus (Hluboká n. Vltavou) jako hosté večera vystoupí kapely 4D band a Rytmic Cena lístku je 190,- Kč / studenti 120,- Kč Lístky můžete zakoupit: v rámci Adventních trhů (nám. Přemysla Otakara II.) - každý pracovní den (pá pouze dopoledne) na recepci Střediska - každou neděli od 11 hod. na recepci Střediska Od přijímáme na recepci Střediska věcné dary do tomboly, za všechny Vaše příspěvky předem děkujeme!

10 10/ příběhy želvy Loudalky Vánoce 12/2012 Milé děti, Loudalka byla dnes dopoledne na předvánoční soutěži. A uměla toho hodně. Co tam bylo za otázky? Schválně, jestli také znáte správnou odpověď. Tak např.: Čí narozeniny o Vánocích slavíme? Jak se jmenuje městečko, kde se Pán Ježíš narodil? Jak se jmenuje jeho maminka? A kdo je jeho tatínkem? Na tyto všechny otázky Loudalka znala správnou odpověď. Ale pak zazněla otázka: Proč nám ho Pán Bůh poslal? Nedokázala na tuto otázku hned odpovědět, ale za chvíli zažila něco, co jí bylo zcela jasné. Cestou domů totiž zlobila a stále někde odbíhala. Tatínek se na chvíli zadíval do novin a představte si, že Loudalka spadla do hlubokého kanálu, kde byla tma, zima a veliká špína. A navíc dostala ohromný strach, že ji tam kousne myš. Honem začala volat: Pomoc! Pomoc! Tati, prosím Tě, zachraň mě! Tatínek musel slézt do toho ošklivého kanálu, ušpinil si kabát, ale vytáhl Loudalku ven. Ta byla ráda! Celou cestu domů už byla tak hodná, jako zatím nikdy. A když seděli spolu u oběda, pověděla mamce a taťkovi: Já jsem tak ráda, že vás mám. Jak moc mě máte rádi! A potom dodala: A Pán Bůh nás má taky tolik rád? Maminka odpověděla: Milá Loudalko, ještě více! My lidé jsme dopadli jako ty dnes dopoledne. Taky Pána Boha neposloucháme a pak to také v našem srdci vypadá jako v tom ošklivém kanálu. Všichni lidé spadli do takové špíny tím, že Pán Boha neposlouchají. A Pán Bůh? Moc ho to bolelo. Tolik nás má rád, že nám poslal zachránce, svého Syna. Řekl svému Synu: Mám tě moc rád, můj synu. Mám taky moc rád všechny lidi, vždyť jsou všichni mé děti a je mi jich líto, jak se trápí a nedokážou být sami šťastní. Potřebují zachránce. Nedokáže je zachránit žádný nejbohatší člověk ani největší silák ani nejmocnější král, ale to dokážeš jen ty, můj Synu. A On odpověděl: Rád to udělám Otče, pošli mě na svět mezi lidi. Bůh Otec zvážněl a pokračoval: Ale někteří tě nebudou chtít a odmítnou tě. To nevadí, rád to udělám, Otče. A někteří se ti budou smát. To vydržím, Otče, vždyť i já mám všechny lidi rád. A někteří ti způsobí moc zlého a moc tě to bude bolet. Z lásky k tobě a k nim to, Otče, vydržím, rád splním tvou vůli. A tak se stalo, že se v Betlémě narodil. Někteří ho neznají, někteří mu působí bolest. Ale všechny nás má přesto rád a my mu chceme dělat také radost. (upraveno podle

11 11/ fíkovníčkův kvízaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/20212

12 12/ akceaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12/2012 Prosinec výročí narození opata Víta Bohumila Tajovského, Želiv, od 16h přednáška Předávání víry v rodině, Strakonice, Rytířský sál Hrad, 14h Adventní duchovní obnova pro dospělé na téma "BIBLIČTÍ SVĚDCI VÍRY", Tábor-Klokoty a Adventní benefiční koncert, Tábor-Klokoty, od 15h Adventní benefiční koncert, Nicov u Plánice od 15h a RORÁTY na Klokotech, od 7 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech ŘK farnost Kašperské Hory nabízí Šumavská předvánoční DUCHOVNÍ DOVOLENÁ, Kašperské Hory, Silvestrovská děkovná bohoslužba na Kleti, , Slouží P. Josef Prokeš Odjezd vlaku z ČB do Holubova: h Z Holubova zpět do Č.Budějovic: 15.16h Lanovka bude v provozu Učitelé a studenti Biskupského gymnázia, Salesiáni ČB Fíkovník ročník, č. 12/2012 vyšlo , uzávěrka 1-2/2013 je , vyjde, dá li Pán, , Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže DDM ČB, E. Destinové 1, ČB, odkazy: ctyrak.sdb.cz, minictyrak.sdb.cz, spolcoctyrak.sdb.cz.redakční úprava časopisu vyhrazena. Časopis vychází s vědomím českobudějovického biskupství a je registrován na MKČR (E 10380). Tiskne se v nákladu 200 výtisků. PROSÍME O DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK - náklady na jedno číslo jsou 4,- Kč. Autoři č.12/2012 M.Nollová - korektury, M. Bendová, M. Bláhová, P. Z. Demel, P. P. Košák, P. Němec, P. F. Ptáček, K.Tahovská, O.Trojek