Základní informace. Často kladené dotazy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace. Často kladené dotazy"

Transkript

1 Základní informace VoIP je sluţba přenosu hlasu po internetu. Pouţívá moţností IP protokolu a tato moderní technologie umoţňuje poskytování hlasových sluţeb. Nebudujeme sítě, pouţíváme tu, která je všude kde chcete internet. Tím se razantně sniţují náklady, a proto Vám můţeme nabízet telefonování přes internet za tak nízké ceny. Telefonní číslo Při objednání sluţby získáte veřejné telefonní číslo, které je snadno dosaţitelné z jakéhokoli telefonního přístroje i mobilu. Při pouţívání VoIP nepoznáte rozdíl od klasické pevné linky. Můţete si k nám převést i číslo Vaší stávající pevné linky. Žádný paušální poplatek U nás neplatíte ţádné paušální poplatky (tarif spl najisto). Uţ nemusíte platit paušál za pevnou. Se sluţbou VoIP sbohempevnalinko platíte pouze to, co provoláte. Kvalita našeho telefonování přes internet Volání s naší sluţbou je kvalitativně srovnatelné s běţnou tel. linkou. Záleţí zde na kvalitě internetového připojení. Doporučujeme rychlost od 128/128 kbit/s s dobou odezvy ideálně do 50ms,, solidní kvalitu Vám poskytne připojení s odezvou do cca 100ms, ještě uspokojivou do 150ms. Provize z příchozích hovorů Zaplatíme Vám za příchozí hovory z jiných sítí 10 haléřů za minutu ve špičce. Vaši přátelé se nemusí bát Vám volat neplatí svému operátorovi nic navíc. Pobídněte Vaše přátele aby Vám volali. Nestojí je to nic navíc a pro sebe tím získáváte kredit na volání. Provize z odchozích hovorů Platíme Vám rovněţ za volání na zelené linky (800...). Provize je do několika minut připsána k Vašemu kreditu. Často kladené dotazy 1) Co je VoIP telefonie? IP telefonie neboli telefonování přes internet je metoda umoţňující přenášet hlas za určitých podmínek i faxová volání po počítačové síti. Hovor uskutečněný pomocí IP telefonie je shodný s telefonováním v jiných telefonních sítích. Není třeba se učit nic nového jen pouţít správné zařízení. 2) Proč je VoIP lepší než běžná linka? Nemusíte platit ţádné paušální poplatky, voláte levněji nebo úplně zadarmo. Potřebujete pouze připojení k internetu a IP telefon nebo bránu. Nechcete-li investovat můţete volat a

2 přijímat hovory s vyuţitím počítače přes sluchátka a mikrofon a softwarového telefonu nebo pouţívat USB telefon (u těchto variant je pro volání i příjem hovorů nutné mít zapnutý počítač). 3) Pro koho je VoIP telefonie vhodná? Pro všechny - ušetřit mohou všichni, ale nejvíce ti, kdo mají připojení k internetu, ke kterému neplatí ţádné další poplatky (za vlastnictví pevné linky apod.). 4) Zrušil(-a) jsem pevnou linku, můžu teď používat volání přes VoIP sbohempevnalinko.cz? Ano, můţete a budeme rádi kdyţ tento Váš krok oslavíte právě s námi, se sbohem pevná linko :-) Potřebujete pouze připojení k internetu. U nás si vyberete nové telefonní číslo a pořídíte vše potřebné, abyste mohl/-a ihned začít volat za skvělé ceny. 5) Dovolají se mi lidé z mobilu nebo s běžnou telefonní linkou, kolik zaplatí? Samozřejmě. Sluţba je určena pro příchozí i odchozí hovory. Vaše číslo je dostupné ze všech telefonních sítí. Pro volajícího je zpoplatněno jako volání na pevnou linku. 6) Kdy volám zcela zdarma? Na nouzové a bezplatné linky (dokonce platíme my Vám :-) a pokud volaný pouţívá stejného operátora. Zdarma je v podstatě také volání do partnerských sítí, jejichţ seznam najdete v sekci Tarify a ceny. Za tato volání účtujeme poplatek v řádu jednotek haléřů. 7) Mohu používat VoIP sbohempevnalinko.cz bez toho, abych měl koncové zařízení? Ano. Telefonovat lze i při zapnutém počítači pomocí sluchátka a mikrofonu nebo USB telefonu s pouţitím tzv. softwarového telefonu 8) Mám obavy, že IP telefon / IP bránu nebudu umět používat. Jaký je rozdíl mezi používáním IP telefonu a brány? IP telefon funguje jako Vaše koncové zařízení. Připojí se přímo k internetu ethernetovým kabelem (koncovka RJ-45), má vzhled běţného telefonu a většinou veškeré vlastnosti, které od něj očekáváte jako regulace hlasitosti, telefonní seznam, hlasité volání atp. Zde si jej můţete prohlédnout (odkaz na obrázek). Kdybyste nevěděli, ţe máte IP telefon, na první pohled nepoznáte rozdíl od běţného tel. přístroje. IP brána - umoţní telefonovat s přístrojem, který teď vlastníte či který si chcete pořídit. Stačí ji propojit s ethernetovým kabelem (přívod internetu, koncovka RJ-45) a běţným telefonním přístrojem (koncovka RJ-11). Takţe také ţádné velké změny. 9) Nastavení / zprovoznění zařízení aneb možná bude prvotní instalace nad mé síly. Ke kaţdému produktu u nás zakoupenému získáte přehledný návod jak postupovat při prvotní instalaci. Také je moţno Vám zařízení zaslat jiţ přednastavené. Tato sluţba je zpoplatněna - viz cenik Poplatek Vám bude odečten z kreditu a sluţbu je moţné pouţít pouze při platbě předem a koupi zařízení včetně kreditu nebo pokud jiţ disponujete kreditem nejméně ve výši poplatku za nastavení! Jakmile budete mít přístroj doma stačí jej pouze správně zapojit a poprvé se přihlásit do zákaznického rozhraní. Poté můţete začít telefonovat. POZOR! Abychom Vám mohli zařízení nastavit je nezbytné zaslat nám následující údaje: - Údaje o Vašem připojení k internetu (obdrţeli jste od Vašeho poskytovatele - dále jen ISP), tj. IP adresa, Maska sítě, Gateway, DNS (první, druhý,..) - pouze pokud pouţíváte statické

3 nastavení, pokud pouţíváte dynamické (DHCP) stačí sdělit tuto informaci. - Pokud máte za přípojkou od ISP ještě router, je nutno poslat údaje o připojení k němu nikoliv od ISP - opět je hlavní informací zda pouţíváte statické nastavení nebo DHCP. - Zda Váš počítač (pokud nějaký je nebo má být připojen zároveň s IP zarízením) má vlastní přívod (ethernetový kabel) nebo je v místě připojení zařízení pro IP telefonii a PC jen jeden. Zjednodušeně to znamená zda IP telefon či brána mají sdílet jednu přípojku s PC. Bez poskytnutí všech těchto údajů a odpovědí na případné doplňující otázky v přiměřeném termínu od objednání Vám zašleme přístroj s nastavením od výrobce! 10) Jak navýším kredit, je jeho platnost nějak omezena? Kredit lze navýšit převodem nebo hotovostním vkladem (číslo účtu a variabilní symbol obdrţíte po aktivaci sluţby). Výše platby je kromě prvního dobití kreditu libovolná. Kredit je platný bez omezení pokud vykonáte jeden příchozí či odchozí hovor za 6 měsíců. Ţádnými dalšími podmínkami Vás nezatěţujeme. Kredit za "promlčenou linku" nevracíme. 11) Dostanu daňový doklad? Samozřejmě, doklady za dobitý kredit najdete ve Vašem zákaznickém rozhraní ve formátu pdf. 12) Jaké připojení k internetu je dostačující? Dostačující pro fungování je stabilních 64/64 kbps při volbě více ztrátového kodeku (větší komprese přenášených dat - hlasu). Pro dosaţení optimálních parametrů hovoru doporučujeme alespoň 128/128 kbps. Nedoporučujeme připojení dial-up a ISDN. Důleţitým parametrem je i doba odezvy - ideální do 50ms, solidní kvalitu Vám poskytne připojení s odezvou do cca 100ms, ještě uspokojivou do 150ms. Ztráta paketů (Packet Loss) do 1%. Měření jsou pouze orientační, nejlepší zkouška vhodnosti Vašeho připojení k internetu je bezplatně vyzkoušet telefonování v naší síti. Kontaktujte nás, poskytneme Vám zkušební číslo zcela zdarma. 13) Některé z pojmů používaných v IP telefonii FXO - označení portu pro připojení ústředny FXS - označení portu pro připojení telefonu LAN - lokální počítačová síť WAN - rozlehlá počítačová síť PSTN - veřejná telefonní síť RJ11 - standardní čtyřdrátový telefonní konektor pouţívaný v analogových telekomunikacích. RJ45 - Vypadá podobně jako RJ-11, ale je dvakrát tak široký (osm vodičů). Pouţívá se ve strukturovaných kabeláţích pro počítačové sítě, ISDN a telefony WiFi - Bezdrátová technologie v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. NAT - Network Address Translation. Překlad IP adresy pouţívané v jedné síti na jinou IP adresu, která platí v jiné síti. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol. Automatické přiřazování IP adres

4 TARIFY A CENY GEOGRAFICKÁ ČÍSLA NEGEOGRAFICKÁ ČÍSLA SPL dlouhán SPL kraťas SPL cestovatel 910 Měsíční paušál 0 Kč 0 Kč 10 Kč Poplatek za pronájem čísla 1 Kč 3 Kč - Tarifikace 60+60sec 1+1sec 60+1sec Kč / min Kč / min Kč / min špička mimo šp. špička mimo šp. špička mimo šp. Volání na pevnou O2 0,40 0,24 0,49 0,33 0,49 0,33 Volání ostatní pevná 0,40 0,30 0,49 0,33 0,49 0,33 Mobilní sítě 2,98 2,98 3,19 3,19 3,30 3,30 Zelená linka 800, 822 Přijaté hovory z jiných sítí Platíme Vám 10 haléřů ve špičce! Pokud je poměr Vašich odchozích a přijatých volání 1:1 voláte pak vlastně za ceny o 10 haléřů niţší! Viz níţe. Pevná O2 při započtení provize 0,30 0,24 0,39 0,33 - Vlastní síť ZDARMA ZDARMA Propojené IP sítě Cesnet, Fayn, Sitkom 0,03 0,03 0,05 Volání na speciální čísla Destinace Špička Mimo špičku - Fixní poplatek Prefix Zelená linka (operátor O2) -0,10 0,00 800, 822 Přijaté hovory z jiných sítí -0,10 0,00 Zelená linka (ostatní) 0,00 0,00 800, 822 Resortní linky (ČD, MO, MV) jako pevná jako pevná 95x, Modrá linka - O2 0,50 0,50 81x, 83x, Modrá linka - ostatní 1,60 1,10 81x, 83x, Bílá linka ,40 0, , Bílá linka - ostatní 2,60 1, , Informace o tel. číslech v ČR 4,90 4,90 4, Informace o tel. číslech v zahraničí 6,90 6,90 6, Komerční sluţby 1,80 1,00 1,50 12xxx, 140xx

5 Tarifikace těchto volání je shodná s tarifikací příslušného tarifu kromě volání kde platíme Vám (zde vţdy 1+1sec). Další ceny a sazby Pronájem 1 čísla Pronájem rozsahu 10 čísel Pronájem rozsahu 100 čísel Pronájem rozsahu 1000 čísel Nastavení zařízení (jen při platbě předem) Přenos telefonního čísla - AKCE do Přenos telefonního čísla - Cena od Přenos rozsahu telefonních čísel Platba kreditu se špatným VS viz Tarify a ceny 30 Kč 300 Kč 1000 Kč 100 Kč 1260 Kč 1499 Kč informujte se 5% - min. 50, max. 100 Kč Všechny ceny bez DPH! Mimo špičku: 19:00-7:00, víkendy, svátky Ve špičce: Po-Pá 7:00-19:00