Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech"

Transkript

1 MATEMATICKÁ SIMULOVACE PROUDĚNÍ UHELNÉ AEROSMĚSI APLIKOVANÁ NA VÍŘIVÝ HOŘÁK č.2 KOTLE K3 EVO I STABILIZOVANÝ PLAZMOVOU TECHNOLOGIÍ (reg.číslo GAČR 101/05/0643) Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech Při aplikaci plazmové technologie pro roztápění a stabilizaci uhelných energobloků na elektrárně Vojany I bylo navrženo místo umístění generátoru nízkoteplotní plazmy na základě analytických výpočtů počátečních parametrů uhelné směsi a praktických zkušeností specialistů na práškové kotle. Následně byla navržena matematická simulace aerodynamiky proudění antracitické uhelné směsi práškovody a vířivým hořákem pro počáteční provozní parametry uhelné směsi (regulované průtokem primárního vzduchu z rozváděcího vzduchového kanálu a otáčkami komůrkového podavače antracitického uhelného prášku) pro ověření správnosti lokalizace umístění plazmového generátoru v aktivačním stupni hořáku prvotním analytickým výpočtem. Cílem matematické simulace aerodynamiky proudění bylo ověření, zda místem provozní instalace umístění plazmového generátoru stanoveného analytickým výpočtem proudí maximální koncentrace uhelného prášku při srovnání s aerodynamikou proudění a koncentračním rozložením uhelné směsi řešené numerickými metodami. While using plasma technology for starting and stabilization coaly generating blocks on power station Vojany I. there was designed a place for generator of low-temperature plasma on the basis of analytical calculation of initial parameters coaly mixtures and practical experience of specialists on pulverized fuel boiler. Sequentially there was designed a mathematical simulation of aerodynamics flux semi-anthracite coal mixtures through powdery ducts and vortex burner for initial operation parameters of coaly mixtures for checking over placing plasma generator with regard to occurrence of maximum concentration dust coal in activation level burner with primary analytical calculation. Placing of plasma column generator of low-temperature plasma into the place of maximum concentration dust coal running activation level burner is very important to sufficient initiatory termochemical response of dust coal pelted with plasma column

2 Plazmová technologie představuje nový trend ve způsobu iniciace hoření uhelné směsi při roztápění kotlů ze studeného či teplého stavu. Tento způsob roztápění kotlů, jejichž primárním energetickým palivem je uhlí ve formě uhelného prášku u kotlů s granulačním či výtavným ohništěm, je založen na iniciaci hoření uhelné směsi proudem nízkoteplotního plazmatu využívaného jako počátečního aktivačního či stabilizačního zdroje. Tato plazmová pochodeň je směsí iontů kyslíku, dusíku, elektrodového plynu, atomů a zbývajících molekul o teplotě až 4000 C působící svým teplotním gradientem na uhelnou částici v místě instalace plazmové generátoru - tzv. aktivační plazmové komoře nebo komoře termochemické přípravy paliva. Při vzájemném styku nízkoteplotního proudu plazmatu s uhelnou částicí dojde v důsledku vysokého teplotního gradientu a tepelného výkonu generátoru plazmy k uvolnění prchavých látek hořlaviny z aktivované uhelné částice a k následujícím termochemickým reakcím uvolněných radikálů aktivních center s okysličovadlem obsaženým v nosném proudu vzdušiny, kterým může být primární spalovací vzduch nebo horké sušící spaliny, po délce aktivační komory (viz. obr.1). Obr.1 Princip iniciace hoření uhelné směsi nízkoteplotním plazmatem v aktivační plazmové komoře hořáku. Míra uvolněného množství prchavých látek pak závisí na typu spalovaného uhlí, lokálním hmotnostním toku uhelné směsi aktivační oblastí a na aktuálním elektrickém výkonu generátoru nízkoteplotní plazmy. Pro každé spalované uhlí je specifická různá destilační teplotní křivka prchavé hořlaviny charakterizující míru uvolněné prchavé hořlaviny na teplotě ohřevu uhelné částice. Společně s touto křivkou je důležitá i křivka tepelného obsahu uvolněného množství prchavé hořlaviny vyjádřená formou spalného tepla, resp. výhřevnosti při známé zbytkové vlhkosti v uhelné částici

3 Parametry typu spalovaného uhlí společně s průtokovými parametry uhelné směsi aktivační a výkonovou oblastí plazmového hořáku pak limitují dynamiku tvorby práškového plamene na jeho ústí, požadovaný elektrický výkon plazmových generátorů, členitost a složitost regulačním zásahů nutných pro úspěšné dosažení stabilizačního tepelného výkonu práškového hořáku a úspěšné zapálení následujících výkonových práškových hořáků a určují tím celkovou časovou náročnost najíždění kotle z odstávkového stavu na provozní parametry páry. Aby bylo dosaženo maximální přípustné dynamiky tvorby práškového plamene na ústí stabilizačního práškového hořáku společně s povoleným růstem trendů teplot na teplosměnných plochách kotle a současně byl spotřebován co nejnižší elektrický výkon plazmového generátoru je nutné využívat tento zdroj aktivační energie především na ohřev uhelných částic na příslušnou destilační teplotu, nikoliv na ohřev balastního dusíku a zbytkového kyslíku nosné vzdušiny. S tím následně souvisí volba vhodného konstrukčního a technologického umístění plazmového generátoru v aktivační oblasti práškového hořáku. Prvotní aplikací plazmové technologie byla instalace na Elektrárně Vojany I. Tento pilotní projekt byl řešen formou výzkumné vývojové úlohy označené pod názvem RVT úloha, která měla za úkol prokázat využití nízkoteplotního plazmového aktivačního zdroje pro zapálení a stabilizaci hoření práškových vířivých hořáků spalujících doněcké antracitické uhlí v práškovém kotli s výtavným ohništěm. Původní návrh uvažoval s instalací 2 ks nových práškových hořáků uzpůsobených pro instalaci plazmového generátoru (obr.2,3 představuje skutečné provedení hořáku č.2 na elektrárně Vojany I.). Obr.2,3 Pohledy na plazmový vířivý hořák č.2 tvořený výkonovou částí a aktivační plazmovou komorou se spirálním vstupem uhelného prášku do komory Vzhledem k chemickým rozborům antracitického uhlí po stránce obsahu prchavých látek hořlaviny, destilační teplotní křivce a křivce tepelného obsahu - 3 -

4 byl určen požadovaný elektrický výkon plazmového generátoru. Každý ze dvou kusů nových hořáků obsahoval po jednom kusu plazmového generátoru o jmenovitém elektrickém výkonu 300 kwe regulovatelný až do úrovně 160 kwe. Současně na základě nastavitelných průtokových parametrů primární uhelné směsi v prvotní fázi (pozn. parametry primární uhelné směsi byly regulovány tlakem primárního vzduchu v rozváděcím kanálu, natočením klapky primárního vzduchu před ejektorovým směšovacím kusem, průtočným průřezem mezizásobníku antracitického prášku a otáčkami komůrkového podavače uhelného prášku) bylo navrženo konstrukční provedení nového vířivého hořáku skládajícího se s výkonové části s pomocnými a hlavními vířivými lopatkami a z obtokové aktivační komory, u které bylo zavíření uhelné směsi docíleno instalací spirální skříně se souhlasným smyslem zavíření jako u výkonového proudu (dispozice hořáku je uvedena na obr.4). Z důvodu teplotní ochrany ocelového pláště obtokové komory a stabilizaci následného termochemického procesu hoření uvolněné prchavé hořlaviny s okysličovadlem byla tato komora vyložena keramickými segmenty mezikruhového průřezu. Hmotnostní rozdělení uhelné směsi do výkonové a aktivační komory hořáku bylo realizováno úhlem natočení jednolisté hořákové rozdělovací klapky. Obr.4 Dispozice výkonového vířivého hořáku č.2 s plazmovou aktivační komorou Předmětem zdlouhavých teoretických úvah pak byla volba vhodného umístění generátoru nízkoteplotní plazmy tak, aby tepelný a teplotní obsah vytékajícího proudu nízkoteplotního plazmatu byl využit na ohřev uhelných částic antracitu (koncentrované uhelné směsi) na vhodnou destilační teplotu, a tím bylo - 4 -

5 docíleno uvolnění požadovaného množství prchavých látek hořlaviny. Hoření takto uvolněného množství prchavých látek hořlaviny s kyslíkem obsaženým v nosné vzdušině pak po délce aktivační komory představovalo tvorbu práškového plamene o příslušné tepelném výkonu a teplotě, který byl následně využíván k iniciaci hoření uhelné směsi proudící vířivou výkonovou částí hořáku. Nevhodná volba umístění plazmového generátoru v aktivační komoře hořáku by znamenala, že energie nízkoteplotního plazmatu je využívána pouze na ohřev nízkokoncentrované uhelné směsi, což se projeví snížením množství vývinu prchavé hořlaviny o nižším tepelném obsahu, snížením reakčních rychlostí hoření uvolněné prchavé hořlaviny s okysličovadlem po délce aktivační komory, snížením tepelného výkonu a teploty práškového plamene aktivovaného proudu na výtoku z této komory. To by následně vedlo k nižší aktivaci výkonového proudu uhelné směsi ve směšovací komoře stabilizačního hořáku. Nevhodná volba umístění plazmového generátoru na aktivační komoře by znamenala snížení dynamiky růstu teplotního trendu práškového plamene na ústí stabilizačního hořáku, prodloužila by dobu dosažení požadovaného tepelného výkonu stabilizačního hořáku nutného pro bezpečné zapálení následujícího výkonového práškového hořáku. V případě praktických zkoušek plazmového způsobu roztápění na Elektrárně Vojany I byl nalezen provozní režim nastavení průtokových parametrů a koncentrace primární uhelné směsi společně s polohou natočení listu hořákové rozdělovací klapky, při kterém bylo dosaženo maximální dynamiky tvorby práškového stabilizačního plamene na ústí hořáku č.2 umístěného ve frontě hořáků na zadní stěně spalovací komory. S pokrokem technologií umožňující matematické modelování fyzikálních procesů, byl firmou ORGREZ, a.s. zakoupen software pod názvem ANSYS CFX pracující na principu numerického modelování fyzikálních dějů metodou konečných objemů. V rámci optimalizace využití plazmové technologie na Elektrárně Vojany I byl tento software využit pro modelování aerodynamiky proudění primární uhelné směsi stabilizačním plazmovým hořákem č.2 při praktickém nastavení průtoku a koncentrace uhelné směsi a natočení listu hořákové rozdělovací klapky. Cílem tohoto matematického modelu bylo ověřit, při praktickém provozním nastavení regulačních členů dopravní trasy stabilizačního hořáku č.2, volbu umístění plazmového generátoru na aktivační komoře. Jednalo se především o ověření zda-li je energie nízkoteplotního plazmatu využívána na aktivaci hoření koncentrované uhelné směsi pro dosažení maximální tvorby práškového stabilizačního plamene nebo na aktivaci nízkokoncentrované uhelné směsi (tzn. nižšího hmotnostního toku antracitického uhelného prášku). Matematické modelování virtuálního hořáku č.2 softwarem ANSYS CFX bylo analyzováno pro čtyři různé úrovně natočení hořákové rozdělovací klapky, a to 0, 30, 50 a 70 %

6 Při praktických provozních zkouškách zapalování antracitického uhelného prášku do studené spalovací komory bylo ověřeno, že nejkratší doby nutné pro dosažení požadovaného stabilizačního výkonu hořáku č.2, tedy nejvyšší dynamiky hoření antracitické uhelné směsi, bylo dosaženo při úhlu natočení hořákové rozdělovací klapky do polohy 70 %. Proto se zaměřila pozornost matematického modelu právě na tuto provozní úroveň nastavení hořákové rozdělovací klapky. V rámci tohoto příspěvku bychom Vás chtěli seznámit s postupem modelování proudění uhelné směsi o konkrétních parametrech plazmovým hořákem č.2 při úrovni natočení hořákové rozdělovací klapky do polohy 70 %. Hlavním cílem matematického modelu při těchto provozních parametrech bylo ověřit navrženou polohu umístění plazmového generátoru v aktivační komoře s ohledem na dynamiku proudění uhelného prášku touto oblastí. Srovnání zvolené polohy umístění plazmového generátoru na komoře s výsledky matematického modelu je uvedeno v závěru tohoto příspěvku. Nejprve bychom Vás chtěli seznámit s postupem tvorby matematického modelu, zadanými podmínkami při řešení a dosaženými výsledky. Pro vytvoření virtuálního 3-D modelu plazmového vířivého hořáku č.2 bylo nutno shromáždit veškerou výkresovou dokumentaci vztahující se k tomuto řešenému problému (tzn. výkresová dokumentace přívodního práškovodu k hořáku od ejektorového směšovacího kusu, vlastní konstrukční řešení stabilizačního plazmového hořáku č.2). Při tvorbě geometrie virtuálního modelu pro řešení analýzy proudění je potřeba důkladně se seznámit s kompletní trasou kanálů a práškovodů a najít zde problematická místa z hlediska výpočtu numerickými metodami. Za klasická problematická místa je možno považovat veškeré regulační klapky, vířivé elementy, koncentrátory a oblasti s výraznou změnou průřezu kanálu. Analýzu těchto problémových oblastí je často třeba řešit zjednodušením, které nesmí mít podstatný vliv na průběh řešení vlastní analýzy. Při řešení této analýzy nebylo nutné sáhnout k žádným zjednodušením, a proto tento virtuální model přesně odpovídá skutečnému provedení plazmovému vířivému hořáku č.2 instalovaného na elektrárně Vojany I. Pro tvorbu geometrie je možno použít jakýkoliv pokročilý CAD systém. Zde byl použit implicitní CAD systém Design Modeler, který je součástí vizualizačního prostředku ANSYS Workbench. Geometrie byla vytvořena jako parametrická, které umožňuje velmi snadnou modifikaci celého modelu. Například, zde byla používána pohyblivá regulační klapka, kde ke změně natočení této klapky postačilo zadat pouze novou hodnotu natočení a po aktualizaci byl model modifikován už s novým nastavením klapky. Na obrázcích 5-8 je znázorněn geometrický virtuální model plazmového vířivého hořáku č.2 v 3-D dimenzi v různých pohledech

7 Obr.5-8 Znázornění geometrie matematického virtuálního modelu plazmového vířivého hořáku č.2 Pro řešení analýz numerickými metodami je třeba vytvořit výpočetní síť. Výpočetní síť udává numerickému řešiči výpočetní body, ve kterých je výpočet prováděn. Hustotu sítě je třeba zvýšit v oblastech, kde se předpokládají zvýšené gradienty sledovaných fyzikálních veličin. Ve fyzice proudění jde především o náhlé změny průřezu projev místní tlakové ztráty, spojení či rozdělení kanálů, vliv mezní vrstvy u stěny řešeného segmentu při turbulentním proudění, atd. Před vlastním spuštěním solveru analýzy je třeba zadat okrajové podmínky úlohy. V tomto případě byl zadán hmotnostní průtok primární uhelné směsi na vstupu do přívodního práškovodu za ejektorovým směšovacím kusem a na výstupu (tzn. ústí hořáku) byl definován výstupní tlak. Dále byl zadán na stěny kanálu parametr drsnosti stěny. Definovány byli i parametry proudící směsi, tedy parametry nosné vzdušiny proudící kanálem a parametry antracitického uhelného prášku získaného - 7 -

8 laboratorním rozborem vzorku paliva. Protože řešíme pouze proudění směsi primární nosné vzdušiny s práškovým antracitickým uhlím o určitém koncentračním poměru, byla úloha definována jako izotermická, je tedy zadána pouze teplota proudící uhelné směsi, která zůstává konstantní. Tím byly zadány veškeré potřebné údaje pro řešení analýzy proudění primární uhelné směsi vířivým hořákem č.2. Z grafických výstupů trajektorií uhelných částic antracitu (obr.9-12) získaných numerickým výpočtem analýzy plazmového vířivého hořáku č.2 při natočení rozdělovací klapky do polohy 70 % si lze udělat představu o chování uhelných částic antracitu v kanále vířivého hořáku. Pro větší přehlednost grafických výstupů jsou uvedeny trajektorie uhelných částic v různých pohledech. Barevné zobrazení trajektorií vystihuje aktuální rychlosti pohybu částic v dané oblasti a současně nám při přepočtu dávají představu o hmotnostním toku uhelného prášku danou oblastí. Obr.9-12 Zobrazení trajektorií uhelných částic antracitu proudících hořákem s aktuálními rychlostmi v různých průřezech - 8 -

9 Obr Zobrazení rychlostních profilů proudění nosné vzdušiny v definovaných řezech hořáku - 9 -

10 Na obr jsou zobrazeny rychlostní profily proudění nosné vzdušiny ve významných řezových rovinách. Jedná se podélný řez osou aktivační a výkonové komory hořáku, kde je patrný projev chování nosné vzdušiny v jednotlivých elementárních částech hořáku a po sloučení obou proudů ve směšovací komoře hořáku (obr.13). Na obr.14 je vyobrazen řez spirální skříní, kde je patrný rychlostní profil zavířené nosné vzdušiny. Na dalším obrázku (obr.15) jsou zobrazeny řezy kanálem v definovaných řezových rovinách. Z výsledných rychlostních profilů je patrný zavířený postup nosné vzdušiny po směru proudění hořákem (rotační přesun proudící hmoty vyvolaný zvoleným úhlem natočení vířivých elementů hořáku). Grafické výstupy z matematického modelu proudění uhelné směsi při provozním nastavení hořákové rozdělovací klapky do polohy 70 %, uvedená na obr. 16 a 17, vyjadřují trajektorii pohybu uhelných částic v oblasti instalace plazmového generátoru. Barevné zobrazení trajektorií vystihuje aktuální rychlosti pohybu částic v dané oblasti a současně nám při přepočtu dávají představu o hmotnostním toku uhelného prášku danou oblastí. Z obr. 16 a 17 plyne, že nejkoncentrovanější proud uhelných částic antracitu neprochází zvoleným místem umístění plazmového generátoru. Tento koncentrovaný proud uhelného prášku oblast instalace plazmového generátoru spirálně obtéká. Nízkoteplotní plazma pak zasahuje pouze nízkokoncentrovaný proud uhelné směsi a limituje tím dynamiku tvorby práškového plamene ve výstupní části plazmové komory, a tím ovlivňuje iniciaci zapálení zbývající primární uhelné směsi proudící výkonovou částí hořáku. Tento dopad nevhodné volby umístění plazmového generátoru na aktivační komoře, s ohledem na charakter proudění uhelného prášku touto komorou za spirální skříní, se pak při provozních zkouškách projevil určitou časovou prodlevou ve vizuálním projevu hoření antracitického prášku na ústí hořáku č.2, počátečním začerněním plamene a pozvolným růstem teploty práškového plamene na ústí. I přesto byla při tomto provozním režimu definovaného úhlem natočení hořákové rozdělovací klapky do polohy 70 % dosažena nejvyšší dynamika tvorby práškového plamene na ústí hořáku a nejkratší časová prodleva začernění plamene neaktivovaným uhelným práškem. S ohledem na grafické výstupy modelu proudění uhelného prášku aktivační komorou hořáku uvedené na obr. 16 a 17 je nutné přesunout zaústění plazmového generátoru do komory tak, aby vytékající proud nízkoteplotního plazmatu zasahoval maximální proud uhelného prášku

11 Obr Zobrazení trajektorií uhelných částic antracitu proudících plazmovou komorou hořáku S ohledem na aktivaci hoření uhelných částic proudících výkonovou části hořáku je nutné, aby hořící uhelné částice vystupující z plazmové aktivační komory zasahovaly tento proud surových uhelných částic. O trajektoriích proudění surových uhelných částic za vířivými elementy a aktivovaných uhelných částic za plazmovou aktivační komorou pojednává obr. 18 a 19. Nízkokoncentrovaný uhelný proud, u kterého bylo iniciováno hoření nízkoteplotním plazmatem za spirální skříní, se ve směšovací komoře slučoval s koncentrovaným proudem výkonové uhelné směsi na obvodu směšovací komory. Tím předával novým surovým uhelným částicím tepelnou energii nutnou pro uvolnění prchavých látek hořlaviny z těchto částic. Přesunutí místa zaústění plazmového generátoru do místa maximální koncentrace uhelného prášku bude znamenat, že hořící uhelné částice a částice proudící výkonovou části hořáku budou ve směšovací komoře vzájemně pootočeny o 180. Tím nedojde v prvotním okamžiku směšování k maximálnímu přenosu tepelné energie z hořících částic na částice surové. Pro dosažení maximálního přenosu tepla na surové uhelné částice je nutné optimalizovat oblast vstupu uhelných částic do vířivých elementů výkonové části hořáku. S ohledem na charakter proudění uhelné směsi touto oblastí znázorněné na obr.13 je žádoucí docílit přesunu uhelných částic do pravé oblasti vířivé části hořáku. V tomto případě by bylo dosaženo maximálního přenosu tepelné energie, a tím dosaženo maximální dynamiky hoření uhelných částic proudících výkonovou části hořáku na jeho ústí. Tato optimalizace by přispěla k časovému zkrácení začernění plamene při počáteční fázi zapalování hořáku a ke zkrácení doby pro dosažení požadovaného stabilizačního výkonu hořáku č

12 Obr Zobrazení trajektorií pohybu aktivovaných a výkonových uhelných částic za vířivými elementy výkonové části hořáku a plazmovou komorou v oblasti směšování obou proudů částic. Příspěvek zpracován v rámci řešení projektu GAČR 101/05/0643 Využití plazmové technologie v uhelné energetice

Pavel Tomek. Alexander C. Hanf

Pavel Tomek. Alexander C. Hanf , nový přístup teplotněřízené v elektrárenských kotlích s výsledky, porovnáním oproti standardnímu řízení a příklady z provozu uhelné elektrárny 195 MWe Evonik ve Völklingenu Alexander C. Hanf Powitec

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU. Produktový leták

OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU. Produktový leták OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU Produktový leták OSVĚDČENÉ POSTUPY PRO ANALÝZU CFD SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULAČNÍHO MODULU SOLIDWORKS FLOW

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL Termín realizace: Systém tepelných čerpadel: Typ tepelných čerpadel: Instalovaný topný výkon v TČ: Tepelná ztráta objektu: Subdodavatel: Energetické

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

THRs/THs 2-17 B120 7716842077 A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 55 d 17 kw 2015 811/2013 Ι THRs/THs 2-17 120 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie THRs/THs 2-17 120 Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Ing. Jan Široký 1, Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 2, Ing. Tomáš Vízner

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Pavel Staša, Oldřich Kodym, Miroslav Štolba V 7. Vizualizace úniku metanu v důlních chodbách pomocí virtuální reality

Pavel Staša, Oldřich Kodym, Miroslav Štolba V 7. Vizualizace úniku metanu v důlních chodbách pomocí virtuální reality Pavel Staša, Oldřich Kodym, Miroslav Štolba V 7 Vizualizace úniku metanu v důlních chodbách pomocí virtuální reality Anotace: Sledování koncentrace metanu (CH 4 ) v ovzduší důlních děl je jedním z nejdůležitější

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens

Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens Martin Kopal TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb 4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Dvanáct let vás chráníme Z hlediska provedení Z hlediska charakteru zpracovávaných

Více

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory Popis obsahu balíčku WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Decentralizovaná KVET VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA. Tepelná síť. DKVET na bázi spalovacích motorů

Decentralizovaná KVET VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA. Tepelná síť. DKVET na bázi spalovacích motorů VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významná z hledisek energetických ekologických společenských musí

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Product Fact Book Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Pneu ContiEcoContact 5 byla vyvíjena ve spolupráci s našimi OE zákazníky a byly respektovány jejich požadavky na optimalizaci valivého odporu.

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ THERMICAL UTILIZATION OF THE SEPARATE AFTER AN ANAEROBIC FERMENTATION OF BIOLOGICALY DECOMPOSABLE WASTE R. Koutný 1),

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás...

Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Solární ventilační panel nové generace pracuje pro Vás... Panel SHV je vhodný všude tam, kde potřebujete celoročně temperovat (topí) a kde je přebytek vlhka (odvlhčuje, zamezuje plísním), kde je vydýchaný

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010 Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a 2010 Monitoring of microclimate in Kateřinská cave in 2009 and 2010 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita H. Středová,

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

Ceník programu DesignBuilder v4

Ceník programu DesignBuilder v4 INŽENÝŘI ARCHITEKTI Ceník programu DesignBuilder v4 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Licenci programu DesignBuilder v4 lze zakoupit ve dvou variantách časového trvání licence ( vs. roční ) a ve dvou variantách

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více