Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 8. schùze RM dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mìsta. USNESENÍ z 8. schùze RM dne 20.4.2006"

Transkript

1 Zpravodaj mìsta roèník 4. èerven 2006 USNESENÍ z 8. schùze RM dne Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Splnìní usnesení è.9/2006 tj. vypustit z èinnosti pøíspìvkové organizace DDM poøádání a organizování zahranièních ozdravných pobytù. 2. Splnìní usnesení è.11/2006 tj. zjištìní možnosti státní pomoci pøi lokálních katastrofách. 3. Sdìlení o jednání vedení mìsta s vedením spoleènosti MONDI a.s., která poskytla mìstu a obèanùm finanèní dar ve výši 500 tis. na odstranìní následku povodnì Informaci o dopise od ministra vnitra ÈR Mgr Bublana, ve kterém oznamuje panu starostovi, že požární stanice HZS ve Štìtí bude zachována. 5. Zprávu o výsledku výbìrového øízení na akci Oprava chodníkù v Alšovì ulici. Byla vybrána nejvýhodnìjší nabídka firmy ARTESO. 6. Sdìlení o ukonèení èinnosti Povodòového krizového štábu dne 14.4., kdy voda dosahovala na vodoètu Mìlník výšky 391 cm a tím byl zrušen 1. povodòový stupeò. 7. Informaci o opatøeních, které vydalo Povodí Labe dne a o stavu na dolním toku Labe. 8. Zprávu o úklidových pracích, odstraòování následkù škod a vyèíslení škod, které i nadále zajiš uje mìsto. 9. Informaci o pøípravách na volby do Parlamentu ÈR. Místo na vylepování plakátù bude urèena plocha pro všechny kandidující strany a hnutí od K propagaci nebude sloužit mìstský rozhlas ani kabelová televize. 10. Závìr zápisu Kontrolního výboru ZM o prošetøení stížnosti na pronájem nebyt. prostoru v Obchodní ulici (cukrárna), který konstatuje, že pøi rozhodování RM nedošlo k pochybení. 11. Informaci o státní pomoci vyplaveným domùm povodní Zprávu o konání Aktivu akcionáøù Severoèeské vodárenské spoleènosti dne v Litomìøicích. 13. Zprávu o jednání Dozorèí rady nemocnice Litomìøice dne Zápis z jednání komise výstavby z Zápis z jednání kulturní komise z Zápis z jednání komise dopravy a veøejného poøádku ze dne 4.4. Rada mìsta schvaluje: 1. Z poskytnutého finanèního daru spoleènosti MONDI a.s., uvolnit èástku 10 tis. majitelùm RD na odstranìní následkù povodnì a vysoušení, na každý objekt zasažený vodou nad úroveò sklepa. Jedná se o 18 RD. 2. Provoz veøejného školního høištì ZŠ Ostrovní 300, bez navýšení závazných ukazatelù o èástku urèenou na odmìnu správce z letošního rozpoètu mìsta. 3. Poskytnutí finanèního pøíspìvku 3000,- Kè na akci Den dìtí v Poèeplicích dne Pronájem èásti pozemku p.è. 933/8 v k.ú. Štìtí manželùm Machovým. 5. Smlouvu o budoucí smlouvì na zøízení vìcného bøemene, spoèívající v právu na umístìní, provozování a provádìní údržby stavby Štìtí VN, TS a NN, pro 20 RD. Vìc. bøemeno bude zøízeno úplatnì tj. 10 tis. Kè. 6. Pronájem nebyt. prostoru, prodejní stánek na mìst. koupališti pí. Pavelkové, za pevnì stanovených podmínek. 7. Uzavøení Mìstské knihovny ve dnech až z dùvodù oprav stropù v 1.a 2. patøe. 8. Finanèní pøíspìvek organizaci Taneèní život pí. Zunové ve výši 19 tis. na èinnost mažoretkových oddílù a skupiny žonglování v r.2006, s podmínkou vyúètování do Finanèní pøíspìvek 10 tis. na èinnnost Klubu šachistù v r.2006 s podmínkou vyúètování do Pronájem nebyt. prostoru v objektu mìstského Kina panu Juliusi Šedivému na provozování nevýherních automatù, kuleèníkù, šipek a provozování kavárny. 11. Schvaluje firmì F.Ferkla sezónní prodej teplých jídel, nealko. nápojù a 10 piva z objektu penzionu Oáza na mìst. koupalištì. 12. Pøechodné ubytování manželùm Valsovým z dùvodu zatopení RD, dle platných pravidel pro hospodaøení s byty v majetku mìsta do Rada mìsta bere na vìdomí: 1. Sdìlení o jednání vedení mìsta s vedením spoleènosti Mondi a.s. vèetnì zástupcù vlastníkù spoleènosti z USA a Jihoafrické republiky, vèetnì pøíslibu spoleènosti o další spolupráci mìsta a spol. Mondi a.s. pøi jejím rozvoji ve Štìtí. 2. Informaci o návštìvì vedení mìsta v Domovì dùchodcù na Milešovì dne pøi pøíležitosti stého výroèí narození štìtské obèanky paní Koubové. 3. Zprávu o úklidových pracích po povodni a tradièní akci Pálení èarodìjnic vítání jara s kulturním programem na Novém námìstí, vatrou a ohòostrojem u Labe. 4. Sdìlení o pietním aktu dne pøi pøíležitosti ukonèení II. svìtové války. Pokládání kytic na poèest obìtem války se zúèastnili zástupci Polského velvyslanec-tví, vedení mìsta a Èeského svazu bojovníkù za svobodu. 5. Dopis zaslaný z povìøení pøedsedy vlády ÈR o zachování Požární stanice HZS Štìtí na základì usnesení vlády è Informaci o výsledku dubnového soupisu poètù kusù drùbeže a ostatního drobného ptactva dle druhù a kategorií. Výsledek bude zaslán Krajské veterinární správì Ústeckého kraje. 7. Zápis z jednání komise životního prostøedí ze dne Zápis z komise soc. služeb MìÚ Štìtí ze dne Výsledky hospodaøení mìsta k Zápis z jednání bytové komise ze dne Rada mìsta schvaluje: 1. Vyøazení žádosti p.f.pulcharta z evidence žadatelù o nájem bytu v USNESENÍ z 9. schùze RM dne DPS Školní 700, z dùvodu pøestìhování. 2. Zaøazení žádosti p.h.nováèkové do evidence žadatelù o nájem bytu v DPS Školní Poskytnutí fin. pøíspìvku 20 tis. Kè oblastnímu spolku Èeského èerveného køíže Litomìøice na protidrogový program. 4. Poskytnutí fin. pøíspìvku 20 tis. Kè Svazu tìlesnì postižených v ÈR, místní org. Štìtí na èinnost v r Poskytnutí fin. pøíspìvku 20 tis. Kè Svazu diabetikù ÈR místní org. Štìtí na èinnost v r.2006 (akce: Den zdraví a rekondièní pobyty). 6. Poskytnutí fin. pøíspìvku 6 tis. Kè Èeskému èervenému køíži, místní skupinì ve Štìtí na èinnost v r.2006 na dárce krve. 7. Poskytnutí fin. pøíspìvku 5 tis. Kè místní skupinì Èeského èerveného køíže Štìtí II na èinnost v r.2006 (nákup materiálu na výuku první pomoci). 8. Pronájem bytu è.9 se soc. Nájmem pí.p.drahotové v souladu s èl.4, bod 3d, Pravidel pro byty. 9. Pronájem garáže (nebyt. prostor è.302) v Jiráskovì ulici è.569 manželùm Kricnerovým. 10. Poskytnutí fin. pøíspìvku 6 038,- Kè fotbalovému klubu Brocno na úhradu médií za r Poskytnutí fin. pøíspìvku 3 tis. Kè Sboru dobrovolných hasièù Štìtí, na akci Dìtský den ve Straèí dne s podmínkou vyúètování do Likvidaci a odepsání materiálu dle návrhu škodní komise. Rada mìsta neschvaluje: 1. Zastavení exekuce na majetku paní D.P. z dùvodu neplacení nájemného za byt.

2 Policie ÈR Èásteèný výbìr akcí 4.4. bylo sdìleno obvinìní z tr. èinù výtržnictví a poškozování cizí vìci, kterého se dopustil J.B. ze Štìtí tím, že v ul. Školní obèanu mìsta Štìtí poškodil jeho osobní automobil a po té jej ještì fyzicky napadl. Pøípad pùjde pøed soud bylo sdìleno obvinìní z tr. èinu krádeže, kterého se dopustil D.V. ze Štìtí tím, že v ul. Straèenská odcizil osobní vozidlo zn. Citroen. Pøípad opìt skonèí u soudu bylo obèanu M.A. sdìleno obvinìní pro tr. èin zanedbání povinné výživy, nebo si neplní vyživovací povinnost na svého syna a pøípad pùjde pøed soud bylo ukonèeno šetøení tr. èinù:ublížení na zdraví, výtržnictví a poškozování cizí vìci, kterého se již v listopadu 2005 dopustili I.P., J.K. a G.T., kteøí ve vinárnì v obci Raèice fyzicky napadli nìkolik hostù, kdy jednomu z nich zpùsobili tìžkou újmu na zdraví. I tento pøípad pùjde pøed soud. Mìstská knihovna zakoupila øadu nových knih plných napìtí: TMA (L. Rankin), KLON (K. Guilfoile), SMRT PORNOHVÌZDY (J. Deaver), MONSTRUM (J. Kellerman), SKLÁDAÈKA (Ed Mc Bain), horor PROKLETÍ SALEMU (S. King), DÙM NA PLÁŽI (J. Patterson), thrillery STOPA (P. Cornwellová), PANOPTIKUM (J. Deaver). Pro ètenáøe, kteøí se zajímají o váleènou tématiku, jsou pøipraveny knihy Bratrstvo neohrožených (S. E. Ambrose), ZÁKLADNA 7 (M. Reilly), ÈERNÝ VÍTR (C. Cussler), DRÁŽÏANY ÚTERÝ 13. ÚNORA 1945 (F. Taylor). Nesmíme zapomenout na knihy plné fantazie: HISTORIE DUNY: KØÍŽOVÁ VÝPRAVA STROJÙ (K. J. Anderson, B. Herbert), SÁGA SEDMI SLUNCÍ: BOUØE NA OBZORU (K. J. Anderson), ètyødílná série NOÈNÍ HLÍDKA, DENNÍ HLÍDKA, ŠERÁ HLÍDKA a TEMNÁ HLÍDKA (V. Vasiljev a S. Lukjanìnko). O americkém Úøadu pro vyšetøování pojednává kniha faktù s názvem ÚØAD: TAJNÉ DÌJINY FBI od Ronalda Kesslera. Mezi nabídkou najdeme samozøejmì i knihy pro ženy. Romány s napìtím ZA ZÁVOJEM (L. LAUBEOVÁ), DÌTÍ SE NEVZDÁM (S. Khashoggi), MÉ SLZY ZÙSTALY V IRÁKU (J. Švecová). Milostný pøíbìh, napìtí i nádech jemného humoru jsou v knize ŠEPOT RÙŽÍ (T. Medeiros). Lásku a romantiku najdete v knihách DVÌ SRDCE V MAÏARSKU (B. Cartland), VŠECHNY SLADKÉ ZÍTØKY (B. Small), ZÁZRAÈNÝ DIAMANT (J. J. Antier), PURPUR A DIAMANT (S. Paretti), ÈERNÝ MARKÝZ (J. Beverley). Kdo sleduje filmový seriál ORDINACE V RÙŽOVÉ ZAHRADÌ, mùže si zapùjèit v knihovnì 1. a 2. díl tohoto románku. Z nauèné literatury jsou zajímavé knihy SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK, PSYCHO- LOGICKÝ SLOVNÍK a BEZPEÈNOST WINDOWS 2000/XP bylo sdìleno obvinìní osobì J.V. pro tr. èin maøení výkonu úøedního rozhodnutí, nebo tento ve Štìtí øídil osobní motorové vozidlo i pøesto, že má vysloven zákaz øízení všech motorových vozidel. Za tento èin pùjde také pøed soud bylo J.R. sdìleno obvinìní pro tr. èin krádeže, kterého se dopustil tím, že v kanceláøi podniku Mondi a.s. Štìtí odcizil dva pøenosné poèítaèe v hodnotì ,- Kè. Pøípad pøedán k soudu byli zjištìni pachatelé grafiti, kteøí na rùzných místech mìsta Štìtí provádìli barevné nástøiky fasád domù, které tímto poškodili. Tímto se dopustili tr. èinu poškozování cizí vìci. I tento pøípad pùjde k soudu silnì podnapilá obèanka mìsta Štìtí M.Ch. ve Štìtí na Novém námìstí pøi oslavách tzv. pálení èarodejnic slovnì napadala spoluobèany a když byla na místo èinu pøivolána mìstská policie, tak fyzicky napadla jednoho ze strážníkù. Za toto svoje jednání si vysloužila sdìlení obvinìní z tr. èinu útoku na veøejného èinitele a výtržnictví. Pøípad skonèí u soudu. prap. Mikl Vlastimil KNIHOVNA INFORMUJE SVÉ ÈTENÁØE Pro dìtské ètenáøe knihovna zakoupila pøekrásné knihy :TO NEJLEPŠÍ Z VEÈERNÍÈKU (2. díl), ŽIRAFÍ POHÁDKY (I. Rièlová), øíkadla pro nejmenší KOÈKA L E Z E D Í R O U, È L O V Í È K O V A DOBRODRUŽSTVÍ (P. Teisinger), krásnì ilustrovanou knihu Helenou Zmatlíkovou MOJE PÍSNIÈKY. Dívky zaujmou románky ŠEPTEJ DO TICHA (L. Lanczová), JEDNA MEZI DVÌMA (M. Holeèková), OKNO PLNÉ STRACHU (P. Nachtmanová), VÍTÌŽSTVÍ NADOSAH (Z. Francková), 11. až 19. díl knihy Dívky v sedlech (B. Bryantová). Dobrodružné pøíbìhy pro chlapce CHARLIE A TAJUPLNÁ TRUHLIÈKA a CHARLIE A KOUZELNÝ KULIÈAS (J. Nimmová). Dìtská fantastická trilogie VLÈICE A DÍVKA, VÁLKA VLKÙ a NOC VLÈICE (H. Loevenbruck). Z nauèné literatury jsou zajímavé knihy MALÝ KOUZELNÍK UÈÍME SE KOUZLIT (1. a 2. díl), trilogie MALÝ VÌDEC EXPERIMENTY a pro zruèné ètenáøe VELKÁ KNIHA SCOUBIDOU (2. díl). I.R. Nezamìstnanost v mikroregionech Mikroregion EA k k nez % nez % Litomìøicko , ,55 Roudnicko , ,11 Libochovicko , ,51 Štìtsko , ,43 Lovosicko , ,17 Úštecko , ,61 Míra nezamìstnanosti Okres Litomìøice 4/06 3/06 rozdíl 4/05 rozdíl 10,78% 11,67% -0,89% 12,76% -1,98% VZPOMÍNÁME Dne uplynulo 6 let, co nás beze slùvka rozlouèení opustila naše drahá maminka, babièka, teta, sestra a tchýnì, Marie Žoldáková. S láskou a smutkem vzpomínají dcery s rodinami a syn. Za tichou vzpomínku dìkujeme. Dne uplynulo 16 let co nás opustila naše milovaná maminka, babièka a prababièka, paní Marie Doležalová ze Straèí. Dne jsem vzpomnìl, že již pøed 21 lety mnì opustila maminka, paní Herta Kohoutová ze Štìtí. Za tichou vzpomínku dìkuje syn Slavomil. Dne uplynulo 13 let, kdy nás navždy opustil tatínek a dìdeèek pan Josef Porš a uplyne 11 let, kdy navždy odešla i naše maminka a babièka, paní Božena Poršová. Stále vzpomíná dcera s rodinou. Dne uplyne již 9 let kdy nás opustila naše milovaná maminka a babièka, paní Marie Havranová. Za tichou vzpomínku dìkuje syn a dcera s rodinami. Dne vzpomeneme 1.výroèí úmrtí manžela, tatínka a dìdeèka, pana Tomáše Nikla. Stále vzpomínají manželka a celá rodina. Èas plyne a nevrátí nám to, co nám nejdražšího vzal. Dne vzpomínáme 10. výroèí úmrtí paní Zdeòky Verzichové. Za tichou vzpomínku dìkují dìti Hana, Zdeòka a František s rodinami. PODÌKOVÁNÍ Dìkujeme Mìstskému úøadu ve Štìtí a Klubu dùchodcù Štìtí za gratulace, vìcné a kvìtinové dary u pøíležitosti stých narozenín naší tety paní Marie Koubouvé. Rodina Kurešova. Zápis dìtí do škol Ve dnech probíhal zápis dìtí do MŠ. Jak to dopadlo? Ke dni bylo zapsáno celkem 61 dìtí, z toho jsou 4 pøedškoláci. MŠ Duha bude novì navštìvovat 12 dìtí, MŠ Beruška 11 dìtí, MŠ Poupì 15 dìtí a MŠ Klubíèko 23 dìtí. Na SOŠ A VOŠ Štìtí pøijato: obalová technika - 30, informaèní technologie 52. Na Støední odborné škole technické probìhlo 1. kolo pøijímacího øízení dne Do uèebních oborù se pøihlásilo na obor-zámeèník 20; na obor-elektrikáø 9; na obor-krejèová 0; na obor-truhláø 23 uèòù. Do studijního oboru-mech. elektro-technik 18 a do oboru-informatika v ekonomice 21 studentù. Ve druhém kole pøijímacího øízení, které probìhne 23.6., bude možné doplnit do plánovaného stavu uèebních a studijních oborù celkem 59 žákù. Zámìrem výchovnì vzdìlávací èinnosti této školy je vybudování centrální vzdìlávací organizace v rámci papírenského prùmyslu se získáním certifikace na evropské úrovni, ve spolupráci se školskými zaøízeními z Nìmecka, Rakouska a s firmou Mondi Packaging Paper Štìtí a.s. Z.P. 2

3 Kulturní støedisko 2. 6., Husovo námìstí, DÌTSKÝ DEN. Zaèátek ve 14:00 hodin, Vstup zdarma , Husovo námìstí, Hudební odpoledne. úèinkují: Kouzelná flinta, VSO ZUŠ Roudnice, Petr Spálený & New Apollo beat, Marian Koøínek & ASM, Petr Muk, Ba a & Kalábùf nìžný beat. Zaèátek v 15:00 hodin, vstup zdarma , sál Kulturního støediska, TANEÈNÍ ZÁBAVA, hraje skupina RHODESIA. Zaèátek ve 20:00 hodin, vstupné: 50,- Kè , sál Kulturního støediska, KOCOUR V BOTÁCH, pohádka pro nejmenší, Mladá scéna Ústí n. Labem. Zaèátek v 9:00 a 10:30 hodin, vstup 15,- Kè , sál Kulturního støediska, Spoleèenské odpoledne pro dùchodce. K tanci hraje J.Zabilanský, zaèátek ve 14:00 hodin, vstup zdarma , 23.NÁRODNÍ PØEHLÍDKA DE- CHOVÝCH ORCHESTRÙ FEDO 2006 Vstupné na koncerty na Husovì námìstí 40,- Kè, dùchodci a dìti (10-15let) 20,- Kè. Informace Úøadu práce ve Štìtí V prostorách úøadu práce byl novì instalován informaèní kiosek MPSV. V tomto zaøízení je možno jednoduchým zpùsobem zjistit informace o volných místech v jednotlivých oblastech ÈR. Tyto informace jsou rozdìleny podle vzdìlání, profesí, jednotlivých krajù apod. Dále je zde možno vyhledat informace v oblasti státní sociální podpory, pøípadnì vyhledat nabídky volných pracovních míst v zahranièí. Informace o nezamìstnanosti v našem regionu: Míra nezamìstnanosti k (Štìtsko) 13,51 % Míra nezamìstnanosti k (okres Litomìøice) 10,78 % Ša. Letní odstávky sekundárních výmìníkových stanic (SVS) Z dùvodù provádìní pravidelných oprav, údržby a revizí sekundárních výmìníkových stanic dle zákona è. 458/00, 76 odst. 4, budou provedeny letní odstávky tìchto zaøízení s pøerušením dodávky tepla a TUV v následujících termínech : È. SVS Místo SVS Termín odstávky 1 Straèenská ul. - vìž. domy Alšova ul. - staré høištì Družstevní ul. stabilizaèky Ostrovní ul. - u Kina Dlouhá ul. - u Klubu U uèilištì Štìtí - støed U stadionu Školní Jiráskova Školní TJStadion TJ Štìtí Prád. Prádelna V tìchto stanovených termínech budou odstaveny z provozu celé SVS, což znamená pøerušení dodávky TUV a ÚT pro spotøebitele v dané oblasti. V letošním roce nebude spoleèností Mondi, a.s. provedena odstávka primérní výmìníkové stanice a tedy k dalšímu pøerušení dodávek TUV a ÚT na území mìsta nedojde. UVIDÍTE V KINÌ HRAJEME KAŽDÝ DEN MIMO SOBOTU pozor v letních mìsících od 19,00 hod Vìøíme že ano. Nejdøíve je však nutno provést jeho modernizaci. Nové ozvuèení analogovým vícekanálovým prostorovým zvukem DOLBY, by mìlo pøilákat více divákù a mìlo by konkurovat kinùm v Roudnici n./l., Mìlníku a Litomìøicích. Po slavnostním otevøení 1. záøí za úèasti významných hostù z filmového prùmyslu, budeme kromì novinek promítat i starší snímky, kde je plnì využit zvukový systém DOLBY. Pro nejmenší diváky budeme v mìsíci øíjnu støídavì poøádat nedìlní odpolední filmová, nebo loutková pásma. V dalších mìsících uspoøádáme pøehlídky BLAHOPØEJEME Životní jubilea slaví v mìsíci èervnu 2006 tito obèané mìsta Štìtí a místních èástí: 70 let: p.kunertová Helena a Jakubec Josef ze Chcebuze, Hansel Pavel, Kupka Stanislav, Moravec Pavel a Rokoš Jiøí ze Štìtí; 71 let: p.èerná Gerta, Deutschová Hana, Šrajtrová Marie a Zlámal Mojmír ze Štìtí; 72 let: p.kašparová Krista z Hnìvic, Bendová Brigitta, Dvoøáková Sidonia, Petrásek Otakar a Benýr Jaroslav ze Štìtí; 73 let: p.salaè Josef, Szilagyi František, Heøman Miroslav, Kubištová Zdenka a Jedlièková Miloslava ze Štìtí; 74 let: p.zahradník Antonín, Stibor Jindøich, Komlósi Tibor, Vamberová Bedøiška, Rudolfová Vìra a Smolová Vìra ze Štìtí; 75 let: p.kotrbová Alžbìta, Jakubská Mária, Øáda Miroslav, Deutsch Stanislav, Ernst Ervín a Kozelek Milan ze Štìtí; 76 let: p.heømanová Libuše, Horák Václav, Šinfelt Miloš, Preisler Zbynìk a Koè? Zdenìk ze Štìtí; Má KINO budoucnost? Doba ledová 2 - Obleva, USA, mládeži pøístupný, 60,-Kè, 104min. A chládek je fuè! Pokraèování jedné z nejúspìšnìjších animovaných rodinných komedií všech dob. V ÈESKÉM ZNÌNÍ VOLBY 2006 v budovì kina - KINO NEHRAJE Mariòák, USA, do 15 let nepøístupný, vstupné 50,-Kè, 123min. Vítejte v Pouštní bouøi - aneb nejlepší zbraò na svìtì je mariòák a jeho puška. Strhující pøíbìh amerických vojákù ve válce v Perském zálivu Hostel, USA, do 18 let nepøístupný! vstupné 65,-Kè, 94min. Pøijeli si zahulit, zapaøit, zasouložit, ale ne zhebnout! Nejhrùznìjší horor posledních let v produkci Quentina Tarantina Rùžový panter, USA, mládeži pøístupný, vstupné 50,-Kè, 93min. Slavný inspektor Clouseau opìt v akci. Ztratil se diamant Rùžový panter a nejzmatenìjší detektiv na svìtì se ho snaží najít Bambi 2, USA, mládeži pøístupný, vstupné 60,-Kè, 75min. Nová dobrodružství odvážného kolouška Bambiho a jeho pøátel v pokraèování slavné animované disneyovky V ÈESKÉM ZNÌNÍ Mlha, USA do 12 let nevhodný, vstupné 65,-Kè, 100min. Akèní horor o smrtící husté mlze, která terorizuje pøímoøské mìsteèko v Kalifornii a skrývá hrùzné tajemství Raf áci, èeský film, mládeži pøístupný, vstupné 65,-Kè, 104min. Vojta Kotek a Jirka Mádl si tentokrát chtìjí užít sexu na vodì. Nejoèekávanìjší teenagerovská komedie roku od tvùrcù Snowboarïákù Spojenec, USA, do 15 let nepøístupný, vstupné 50,-Kè, 129min. Dokonalý zloèin neexistuje. Drsný newyorský detektiv versus chladnokrevný zloèinec v kriminálním thrilleru plném hereckých hvìzd: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Fosterová ad Základní instinkt 2, USA/Vel. Británie, do 15 let nepøístupný, 65,-Kè 114min. Nìkdo má rád blondýnky, jiný vražedkynì. Sharon Stoneová opìt se sekáèkem na led, v pokraèování slavného erotického thrilleru o sexu, násilí a smrti Indián a sestøièka, èeský film, mládeži pøístupný, vstupné 50,-Kè, 91min. Komu vadí láska? František je bílý indián, Marie romská dívka a toto je jejich, krví poznamenaný, pøíbìh zapovìzené lásky aneb Romeo a Julie z Jižních Èech DOVOLENÁ KINO NEHRAJE èeských filmù ocenìných Èeským lvem, èeských komedií, hudebních filmù, vèetnì hostù pro pøípadnou besedu a autogramiádu. Díky vynikajícím akustickým vlastnostem kina máme v plánu poøádat koncerty jazzové a swingové hudby. V pøíštím roce budeme kino využívat více pro divadelní èinnost, ale to sebou pøinese nutnost provedení menších úprav na jevišti, prostor za plátnem pro šatny umìlcù a vhodnìjší osvìtlení. Po tìchto úpravách budeme moci poøádat pøedstavení vìtších a nároènìjších divadelních souborù. R.K. 77 let: p.šutová Hedvika z Poèeplic, Juøík Vladimír a Jón Miloslav ze Štìtí; 78 let: p.švenka Zdenìk z Radounì, Jalovcová Kateøina z Èakovic a Kubánek Vlastimil ze Štìtí; 79 let: p.kubánková Marie ze Straè?, Francová Miloslava, Nìmeèková Jaroslava, Vostrejšová Vìra a Kuna Augustin ze Štìtí; 80 let: p.malá Božena, Øezáèová Marie a Rychtáø Jaroslav ze Štìtí; 81 let: p.pinkavová Drahomíra ze Štìtí; 82 let: p.adamcová Jiøina, Pejšková Gisela a MUDr Valtera Václav ze Štìtí; 83 let: p.hloušková Jarmila ze Straè?; 84 let: p.daòo Marcel ze Štìtí; 86 let: p.chour Ladislav ze Štìtí; 90 let: p.vaòousová Rùžena z Brocna; 100 let: p.èervená Anna ze Štìtí. Všem pøejeme hodnì zdraví. 3

4 podnikatelská pùjèka - od Kè do neomezená výše BANK A VÁ M NEPÙJÈÍ? MY ANO!!! živnostenská pùjèka Kè zamìstnanecká pùjèka Kè Petr Kotrba tel.: hotel TEREK Montáž nábytku MBTruhláøské práce Dodávka a montáž : Truhláøské práce: Montovaný nábytek: kuchyòské linky (i vestavby) na míru ložnice dìtské pokoje vestavìné skøínì okenní parapety apod. interiérové a venkovní Marek Bláha, Štìtí dveøe z masivu tel døevìné ploty vrata a vrátka drobné opravy nábytku Grafický návrh, montáž a doprava zdarma. KDE KONÈÍ SVÌT 2005/2006 Mìstská knihovna ve Štìtí zaèátkem tohoto roku vyhlásila v rámci celostátního projektu KDK SKIP Kde konèí svìt 2005/2006 výtvarnou soutìž na téma VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTÌ A VE SVÌTÌ a literární na téma NA MALIÈKOSTECH JSOU ZÁVISLÉ VELKÉ VÌCI. Do bylo odevzdáno 5 prací literárních a 70 prací výtvarných. A jak dìti uspìly? Ve výtvarné soutìži: 1. místo ANNA VESE- LÁ 8 let ZŠ ŠKOLNÍ, 2. místo KAROLÍNA HOLOUBKOVÁ 8 let ZŠ ŠKOLNÍ, 3. místo HANA Š ÁSTKOVÁ 8 let ZŠ T.G.M. V literární soutìži: 1. místo MONIKA MOS- TOVÁ 13 let ZŠ ŠKOLNÍ,2. místo MARTINA KINDER-MANNOVÁ 13 let ZŠ OSTROVNÍ, 3. místo VERONIKA DOLEŽALOVÁ 13 let ZŠ T.G.M. Všech 75 prací bude zasláno do Klubu dìtských knihoven SKIP Praha. Nejvíce nás zaujala literární práce sleèny Moniky Mostové a tak se chceme o své zážitky podìlit s vámi. Urèitì si vítìznou práci pøeètete jedním dechem. I.R. OZNÁMENÍ Upozoròujeme obèany a hlavnì ètenáøe, že od do bude Mìstská knihovna ve Štìtí z technických dùvodù uzavøena. Výpùjèní doba bude u výpùjèek o tyto dny prodloužena. INZERCE Odìvy - nadmìrné velikosti, Obchodní centrum (tržnice), nabízí výprodej zboží se slevou až 50%. Likvidace prodejny. Prodám družstevní byt 3+1 na Chcebuzi. Tel: Firma KERATECH a.s. pøijme obchodního zástupce pro prodej chem. výrobkù, ideálnì VŠ tech. smìru, RJ,AJ; ukrajinský trh. Bližší informace paní Kušinová, tel: Proè èekat na nový školní rok? Aprobovaná uèitelka s dlouholetou zahranièní zkušeností nabízí letní výuku NJ (èerven-záøí) Štìtí a okolí, jednotlivì nebo ve skupinách, individuelní pøístup, gramatika, konverzace, douèování-dle domluvy. Sleva pøi platbì pøedem. n Prodám BABETU jednorychlostní, zachovalý stav. Cena 6 000,- Kè, tel: Klimatizace Tepelná èerpadla Tel.: o VIDEOPUJÈOVNA TOPVIDEO Otevírací doba: Jiøí Havran Po - Pá: 10,00-12,00 14,00-18,00 hod So - Ne: 10,00-12,00 hod Krátká 62, Štìtí, tel.: Nabízíme již pøes ks DVD filmù Výprodej VHS a - 50,- pokraèuje! Akce èerven: kup 3 VHS a 4. je zdarma! Máme nové stránky: VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN - DVEØÍ Zaruèená kvalita a profesionální zpracování 1560 Pøíklad provedení a rozmìru sídlištního okna: GEALAN 5ti komorový profil Sklo 1,0 GEALAN 6ti komorový profil 2080 TROCAL Záruka 5-7 let 5ti komorový profil 6.950, , ,- Uvedené ceny vèetnì demontáže, likvidace starých oken Podìbradova 1354, Roudnice n.l. Mobil: , e mail: Poplatek za komunální odpad Dne 30. èervna 2006 je splatnost poplatku za komunální odpad. Poplatek pro rok 2006 èiní 440,- Kè. Upozoròujeme obèany, kteøí dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad, nech tak uèiní co nejdøíve. Zaplatit lze v hotovosti do pokladny Mìstského úøadu v 1. patøe è. dveøí 19, nebo na poštì èi v bance složenkou, kterou obèané obdrželi bìhem dubna 2006 a dále pak bezhotovostním pøevodem na úèet mìsta. Bližší informace k poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na úøední desce a webových stránkách Mìstského úøadu. F.M. HELMA v.o.s. Client Service U Pekaøky 5, Praha 8 kontakt: Radek Žák tel : , fax: Zpravodaj Mìsta Štìtí, mìsíèník, vychází s povolením Ministerstva kultury ÈR evidenèní èíslo E Vydává Mìsto Štìtí, Mírové námìstí 163. Øídí redakèní rada ve složení : Jiøí Havran, šéfredaktor tel , èlenové Dana Beranová, Radomil Kulhánek, Jana Kurfirstová, sazba - J SERVIS Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce: Kulturní støedisko Mìsta Štìtí, Dlouhá 689, è. tel , Platba reklam v pokladnì Mìstského úøadu v I. patøe, è. dv. 19. Tisk HELMA PRAHA. Redakce je oprávnìna došlé materiály upravovat a krátit. Uzávìrka vždy 15. den v mìsíci. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajiš uje Èeská pošta. Obèanùm mìsta je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveøejnit též na internetu - spolu s celým právì vydávaným èíslem zpravodaje. 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V OSTROVNÍ ULICI OPÌT V OHROŽENÍ Nezdá se nám tak dávné krušné období v historii naší školy, kdy byly pøi povodni v srpnu 2002 do výše témìø dvou metrù zaplaveny školní pøízemní prostory celého komplexu budov. Dospìlí i dìti projevili bìhem následujícího školního roku velkou míru trpìlivosti, vstøícnosti a vzájemné tolerance, nebo udrželi chod školy i bìhem oprav a celkové pøestavby. Bohužel, dostali jsme opìt smutnou šanci tyto vlastnosti našich žákù i zamìstnancù provìøit. V posledním bøeznovém týdnu zaèalo Labe nebezpeènì stoupat, a tak bylo nutno, i po doporuèení krizového štábu MìÚ Štìtí, ve ètvrtek provést evakuaci zaøízení spodních prostor do vyšších pater. Pøipravili jsme plán, kam budou tøídy, uèebny a kabinety ze suterénu umístìny. Dìti, organizovány dospìlými, se s velkou iniciativou vrhly do práce. Ti menší vynášeli obsah skøínìk, výkresy, své výrobky apod., vìtší žáci pak stìhovali nábytek. Velmi nároèné bylo vyklidit sportovní areál školy tìlocvièní náøadí, sportovní náèiní, lavièky i nové døevìné obložení stìn tìlocvièny. Dìti rovnìž vynesly i majetek organizací, které tìlocviènu používají. Bìhem tøí hodin bylo jako ve velkém skladišti, nebo zaøízení pøízemních tøíd a kabinetù bylo pøestìhováno do všech volných prostor, vèetnì chodeb. Ale nikomu to nevadilo. Mohlo se dál vyuèovat bez obav, že voda všechny nové pìkné vìci znièí. Chtìli bychom našim dìtem touto cestou podìkovat za to, že vážnì pøedvedly, jak jim na jejich škole záleží. Pracovaly s velkou chutí a iniciativou, samy nabízely svou pomoc, aniž by jim nìkdo musel o to øíkat, projevily i svou kreativitu samy pøicházely s nápady, které pøispìly ke zdárnému a rychlému prùbìhu akce. Naše podìkování patøí i všem dospìlým. Díky jejich organizaèním schopnostem stìhování probìhlo hladce a nedošlo k chaosu. Ve zkoušce všichni ze ZŠ Ostrovní obstáli. Doufáme, že tyto zkušenosti už nikdy nebudeme potøebovat. Jsme pyšní na to, jak skvìlé máme žáky a zamìstnance P.S. Dne odevzdali žáci a uèitelé na pomoc pøi odstraòování záplav 2578,50Kè z dobrovolné sbírky, která probìhla na naší škole. Øeditelství ZŠ Ostrovní Na malièkostech jsou závislé velké vìci Životní hodnoty lidí jsou rùzné, ale podle mého názoru nejdražším darem na svìtì je právì život sám. Tuto myšlenku lze zdùraznit i citátem Plutarcha:,,Nejstarší a nejvìtší láska je láska k životu." Èasto však nìkteøí lidé musí o jeho záchranu vést tìžký zápas. Nìkdo tento boj prohrává, jinému se podaøí zvítìzit. V tom pøípadì lze použít slova Shakespeara:,,Strach z nejhoršího vyléèí èasto zlé. Osobnì jsem takový životní pøíbìh zaznamenala u blízkého èlovìka." Moje pøítelkynì Radka onemocnìla rakovinou lymfatických uzlin. Asi tøi roky pøed tím, než jsme se poznaly, otìhotnìla. S tìhotenstvím se jí do života vetøela i zákeøná nemoc. To nejhorší, co v životì poznala, se odehrávalo souèasnì s pocity štìstí a z touhy po dítìti. Když se dozvìdìla pravdu o svém zdravotním stavu, øekla si, že nerezignuje, a rozhodla se o život bojovat. Chtìla zaèít s léèbou. Jenže ta nemohla probíhat v tìhotenství a lékaøi tedy museli poèkat, až se dítì narodí. O pìt mìsícù pozdìji se jí narodila pøekrásná holèièka. Teprve dva mìsíce po porodu zaèala podstupovat chemoterapie. Bojovala nejen kvùli sobì, ale i kvùli svým dvìma dcerám. Chemoterapie nepomáhaly. Musela být použita silnìjší léèba s úèinnìjšími metodami. Když ani toto nepomáhalo, následovala transplantace kmenových bunìk. Lékaøi si mysleli, že tento zákrok nepomùže a že bude nutná i transplantace kostní døenì. Proto zaèali hledat vhodného dárce. Celý život se Radce obrátil vzhùru nohama. Nejen proto, že musela jezdit každý den na ozaøování, ale i proto, že èást její rodiny se k ní obrátila zády. Každý z nich si našel nìjakou výmluvu, aby nemusel podstoupit zkoušku zjištìní vhodnosti vzorku kostní døenì. Nakonec se vhodný dárce našel. Pro Radku to znamenalo výhru. Výhru nad nemocí, kterou se pokusila pøekonat a kterou pøekonala. Asi za rok po ukonèení léèby poznala moji tetu a staly se z nich velmi dobré kamarádky. Asi o pùl roku pozdìji jsem ji poznala i já. Neznala jsem ji pøed nemocí, ale znám ji teï. Je z ní milující èlovìk. Je plná lásky, kterou lidem okolo sebe rozdává. Podle mne ji nemoc nìco vzala i nìco dala. Vzala ji životní jistotu. Vždy bude žít v napìtí, jestli se nìkdy nemoc vrátí. Ale pomohla jí k tomu, aby si koneènì vychutnala i tu š astnou stránku svého života. Patøí jí mùj obdiv, že to vše dokázala pøekonat a pomohla mi, abych si uvìdomila co znamená jeden lidský život na svìtì. A to, že stojí bojovat i za nìj. Mrzí mì to, že jsem Radku nepoznala døíve, tøeba zrovna v té dobì, kdy potøebovala více morální podpory. Jsem velmi š astná, že všechny problémy pøemohla. A další prožitá léta považuje za život v ráji se zcela jinými hodnotami a pohledy na svìt, jakými jsou spokojenost, štìstí a krása. Monika Mostová, 13 let, ZŠ Školní. DEN ZEMÌ NA ŠKOLE V OSTROVNÍ ULICI ANEB PROJEKTOVÝ TÝDEN Mnohé kalendáøe ani nepøipomínají, jakým dùležitým dnem je 22. duben. A když toto datum navíc vyjde na sobotu, mùže se stát, že kdekdo ani nezaznamená, jaký svátek má celá naše planeta. Tento den je Dnem Zemì. Na škole v Ostrovní ulici ve Štìtí se však dìti i dospìlí rozhodli oslavit Den Zemì dùstojnì a opravdu dùkladnì, a to jak pøi výuce, tak i prací, a dokonce i putováním za novými poznatky. V týdnu od 18. do 21. dubna se veškerá èinnost na škole odehrávala v rámci projektového vyuèování, zamìøeného nejen na celosvìtovou ekologickou problematiku, ale i na zlepšení životního prostøedí školy a našeho mìsta. Pøíjemnì nás pøekvapilo, že žáci i dospìlí pojali celou akci velmi vážnì a zodpovìdnì. Je zøejmé, jak si naše dìti uvìdomují dùležitost ochrany životního prostøedí a jsou ochotny v tomto smìru leccos dobrého podniknout. Už pøi vstupu do školy každého zaujala výzdoba tvoøená z dìtských prací, jež pøipomnìla jeden z ohrožených zvíøecích druhù. V hodinách informatiky chlapci a dìvèata vytvoøili barevné plakáty upozoròující na rùzná nebezpeèí, která ohrožují život na naší planetì. Ty se staly souèástí výzdoby chodeb a tøíd. Venkovní areál školy byl vzornì uklizen; snad nejvíce práce bylo v areálu sportovištì, který si èasto lidé pletou se smetištìm. Ve všech tøídách žáci dùslednì tøídili odpad (plasty, sklo, papír). Pøi výuce jim bylo vysvìtleno, proè je to dùležité. Tímto problémem se zabýval i jeden z pøíspìvkù speciálního vydání školního èasopisu Trojka, v nìmž bylo možno si pøeèíst báseò o odpadu, ekologickou bajku, výsledky ankety o životním prostøedí v našem mìstì, rozhovor s paní uèitelkou Ing. Olgou Haškovcovou, èlenkou Výboru pro vzdìlání a zamìstnanost, èlenkou sociální komise a komise pro zemìdìlství pøi KÚ Ústí n. L. o problematice životního prostøedí regionu i èlánek o zrùdnosti testování na zvíøatech. Trojka speciál byla výhradnì dílem žákù našich obou devátých tøíd a velmi kladnì hodnotíme, s jakou vervou a zodpovìdným zpùsobem toto èíslo pojali. Pøi vyuèování se zpùsobem vhodným pro daný pøedmìt všichni ekologií zabývali a urèitì se vyuèujícím podaøilo vzbudit v dìtech velký zájem o tuto oblast našeho života. K tomu velkou mìrou rovnìž pøispìly i zájezdy a exkurze naplánované na tento týden. Menší dìti si pøipomnìly nutnost vzorné péèe o zvíøata v zajetí v zoologických zahradách, starší žáci navštívili dílnu na výrobu ruèního papíru v Litomìøicích, s tøídìním a následném zpracování odpadu byli seznámeni osmáci ve firmì BEC v Prosmykách, pøi zpáteèní cestì navštívili pøírodní rezervaci Loužák a vodní elektrárnu Doksany. Žáci devátého roèníku absolvovali exkurzi v Mondi, kde jim Ing. Buk prezentoval vztah firmy k životnímu prostøedí a pøi návštìvì MìÚ Štìtí besedovali s místostarostou A. Šimralem o problémech ve mìstì. Rušný týden pak vyvrcholil stavbou,,nestvùry z plastových lahví. Šlo o to, uvìdomit si, kolik pet lahví dìti použily za pouhé ètyøi dny a jak je tedy dùležité je tøídit, aby mohly být nìjakým zpùsobem zpracovány nebo znièeny a nezahltily celou planetu. Projektové vyuèování urèitì svùj cíl splnilo, a to takovou formou, která bavila dospìlé i dìti. O tom svìdèí to, s jakým nasazením žáci plnili své úkoly, a dokonce se k nim stavìli tvùrèím zpùsobem, èímž dokázali celou akci velmi obohatit. A co je nejdùležitìjší takto získané vìdomosti a zkušenosti budou umìt dobøe zúroèit i v dalším životì. S.K.