Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah"

Transkript

1 SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící akce na podzim Akce KT 8 Zahranií Léto Akce a projekty RADAMOK 12 Termíny akcí školního roku EDT Evropské dny turistiky (poádá KT, oblast Moravskoslezská) Podzimní vítkovská padesátka (spolupoádá TOM Šlápoty Vítkov) let odboru KT Baník Ostrava Turistický závod smíšených dvojic, Budišovice výroí otevení chaty Švarná Hanka ve Starých Hamrech (poádá KT) sraz oddíl na Bítovském mlýn (poádá oddíl BVÚ) Setkání absolvent táborových škol, Poešín (výjezd poádá KR A-TOM) Turistická stezka, Orlová Staroblská pažba, Ostrava Stará Blá (poádá AVZO Sihasapa) Soutž Azimut, Ostrava Blský les (poádá RADAMOK) Zážitkový kurz, poádá TOM 4302 Sirius Ostrava) Školení vedoucích oddíl TOM, Kamenka (KR A-TOM) Mezinárodní olympiáda TOM, Zlín (zájezd poádá KR A-TOM) Countrybál pro vedoucí, Ostrava Svinov (poádá RADAMOK) Celostátní vzájemná výmna zkušeností CVVZ, Teš (zájezd poádá KR) Rádcák v klubovn BVÚ, Ostrava Pívoz Vánoní orientaní bh, Ostrava Blský les (poádá TOM moudík) 1

2 Zimní sraz TOM, Ostravice Snm Asociace TOM, Stakov (zájezd poádá KR A-TOM) Uzlaská regata, Ostrava Mezinárodní zimní sraz turist, Jablunkov Zimní táborový ohe, Ostrava Krásné Pole (poádá odbor Dálava) Festival Harryho Mouky, Ostrava Pívoz (poádá TOM BVÚ) Countrybál s Kulhavou kobylou, Ostrava Stará Blá (TOM Przkumník) Regionální VVZ Msto Albrechtice (poádá RADAMOK) Zájezd do Irska (poádá KR A-TOM) Turistický závod krajský pohár, Palkovice Víkend plný her, Kamenka (poádá KR A-TOM) Turistický závod krajský pohár, Havíov Školení hlavních vedoucích tábor, Ochozy Turistický závod mistrovství kraje, Orlová Lagori cup, Ostrava - Výškovice Turistický závod eský pohár, Bohumín Zájezd do Budapešti (poádá odbor Dálava) Železný tomík, Litomice (zájezd poádá TOM moudík) BAMBIRIÁDA Vodácká táborová škola, Rakousko Salza (zájezd poádá TOM moudík) Zmna termín vyhrazena, další pipravované akce roku 2008 jsou v piloženém kalendái 120. výroí založení Klubu eských turist * V roce 2008 to bude 120 let, co byl založen Klub eských turist a tak je jednou z nejstarších eských spolk. adu let Klub vzkvétal a budoval chaty, adu let prožil v nesvobodných asech i pod jiným jménem. Ale organizovaní turisté vždy si vdli rady a nacházeli nejen cesty v pírod, ale i mezi sebou a ostatními lidmi. Hlavní zásluhou KT je vybudování nejdokonalejší sít turistických znaených cest v Evrop. tymi barvami rozdlené turistické trasy jsou eským vynálezem. Tomíci jsou mládeží KT a i když vyvíjejí innost zajímavou pro dti a mládež, turistika ve všech jejích dnešních podobách je její hlavní náplní. Opakování je matka moudrosti (Komenský?) a tak chodíme do pírody a do hor, jezdíme na kolech i plujeme po ekách poád dokola, aby se to stalo dtem i naší mládeži pirozenou potebou. Aby v dosplosti se tam vraceli nejen se svým oddíle i jinými turisty, ale hlavn ze své poteby. Oslavy 120. výroí KT budou zahájeny již letos na podzim na Posledním puchýi v Brn Budou pak pokraovat po celý rok 2008 a vyvrcholí v ervnu v Praze nkolika celostátními akcemi, ale hlavn setkáním v sobotu s prvodem turist ze Staromstského námstí na Petín. Tomíci u toho urit také nebudou chybt... K výroí bude vydán sborník o historii turistiky, který ovšem bude zahrnovat jen innost posledních 10 let a naváže na sborník z roku 1998, který obsáhl celou historii turistiky od založení Klubu. Moravskoslezská oblast nezstane za ústedními oslavami pozadu a rovnž u nás bude vydána brožura o historii turistiky. Snad do ní dostaneme už delší dobu pipravovaný materiál o historii TOM v našem kraji. Mojmír Nováek 2

3 Akce tomík Turistický závod smíšených dvojic * Budišovice, Patí k mén známým formám TZ, je to spíše spoleenské setkání závodník a poadatel. Patí sice k rzným mistrovstvím R v TZ, ale je to závod otevený pro všechny závodníky, i když si nevybojovali postup do eského poháru i závodí jen píležitostn. Závod se koná na základn STUDNICE v Budišovích, kde je zajištno ubytování z pátku na sobotu (v chatkách za 40 K nebo ve vlastních stanech za 20 K). Taky je možno zajistit stravování (v sobotu teplý obd), což je nutno uvést v pihlášce. Prezentace závodník probíhá v pátek od 17 do 22 hod. a v sobotu do 9 hod., startovné je 20 K za závodníka pi registraci vas a dvojnásobek pi pozdní registraci. Na základnu se dostanete z Ostravy tramvají. 5 z konené Poruba Vesinská na konenou Budišovice Zátiší a odtud 2 km po žluté znace. Závodí se na dorostenecké trati (4 6 km) a soutž má 3 kategorie, poítá se souet vku obou závodník: do 30 let let nad 70 let Pihlášky je teba poslat už do 7. záí na adresu: Ivana Pavlasová, nad Kaplí 8, Ostrava Radvanice, nebo na Podrobnosti poskytne také Kamil Zboil, tel tábornický sraz na Bítovském mlýn * Tábornický oddíl BVÚ poádá od 28. do 30. záí 2007 již 58. sraz oddíl zabývajících se táboením, turistikou a pobytem v pírod na Bítovském mlýn u avisova. Je to nejvíce navštvovaný sraz v celém regionu. Sraz bude zahájen v sobotu ve 12 hodin, na programu je pedevším hlavní soutž ptiboj o putovní štít vítz. Toho se mohou zúastnit sedmilenné hlídky, zvláš chlapecké a zvláš díví (smíšená družstva soutží v kategorii chlapc). Šest len hlídky musí být mladší než 16 let a jeden mladší než 17 let. Tradiní disciplínou ptiboje je štafetový bh, ostatní disciplíny se mní, ale vždy jsou to tábornické a turistické znalosti. Další soutže jsou v uzlování a lasování (jednotlivci), hodnotí se osobní deníky i oddílové kroniky. Strhujícím bodem programu je i veerní táborák, u kterého je možno soutžit o nejlepší písniku nebo scénku (délka scénky max. 3 minuty). Další soutže pipravují zúastnné oddíly. Sraz koní v nedli v 11 hodin. Na srazu se táboí ve vlastních stanech, vaí na vlastních ohništích. Kouení a požívání alkoholu je ve srazovém prostoru zakázáno. Na nedli si pipravte vlastní oddílový program. Doprava je zajišována autobusem, který pendluje z tramvajové smyky v Ostrav - Porub k hájovn v pátek odpoledne a v sobotu ráno. V nedli pak od 12 hod. odváží úastníky zpt. Za autobus je poplatek 10 K za jednu jízdu (nebo 15 K za jízdy ob), za táboení 10 K na osobu. Další informace mže poskytnout vedoucí oddílu BVÚ - AKIM Petr Mika, tel , web: Pihlášky nejsou poteba, ale poadatele potší. 3

4 Seminá táborových škol * Poešín V moravskoslezských oddílech je již ada absolvent táborových škol, a již to byla Moravská TŠ na Polan i v Bobrovci na Slovensku, eská TŠ v Ddov i letos v Poešín nebo vodácká TŠ na Svratce i na Salze. Pro absolventy táborových škol je uren Seminá táborových škol k pedání dalších zkušeností z práce v oddílech TOM a k setkání mladých vedoucích z celé Asociace TOM. Program semináe si pipravují pedevším úastníci sami za každý oddíl je teba si nachystat hodinový (i delší) program pro ostatní. Úastnický poplatek iní 240 K a zahrnuje ubytování a stravu. Poadatelé proplatí úastníkm jednu cestu pi využití slev. Moravskoslezská krajská rada proplatí úastníkm druhou cestu, pokud pojedou spolen s námi. Sraz je na nádraží Ostrava Svinov v pátek v 8.20 hod. (odjezd v 8.39, eká nás tém 9 hodin ve vlacích). Návrat v nedli ve Pihlášku je teba poslat do na adresu a pihlášku na spolenou cestu na Zážitkový kurz * TOM SIRIUS poádá každoron náronou akci pro mládež nad 15 let a nyní ji nabízí také všem oddílm. Akce má tradiní název ZÁŽITKOVÝ KURZ a je nezvykle dlouhá, zaíná už ve tvrtek 19. íjna a koní v nedli Místo konání je utajováno a rovnž tak program, ale bu te si jisti, že vás eká NCO opravdu nároného. Úastnický poplatek iní 750 K a zahrnuje veškeré náklady bhem akce, tedy jízdné, ubytování i stravu a náklady na program. Pihlášku zašlete Mirovi Dckému do a domluvte se s ním na uhrazení zálohy ve výši 400 K na tel nebo u 8. Mezinárodní olympiáda TOM, Zlín * Vážení turistití pátelé, jménem organizaního štábu Vás srden zvu za poznáním ásti našeho Zlínského kraje, za kouzlem rozmanitosti. Vím, že Vás naše programová nabídka zaujme a vyberete si podle svého zájmu a uvážení. Pije te Vy, kteí uvítáte vzájemné setkání a výmnu zkušeností TOM z eské a Slovenské republiky. Tšíme se na Vaši úast! Libuše Valentová, KR Asociace-TOM Zlínského kraje PROGRAM : tvrtek píjezd až pivítání úastník, prezentace oddíl, hry až pátek oficiální zahájení akce 9.00 poznávací zájezdy nebo vlastní program 9.30 až hra ve mst s detektivní zápletkou až bowling soutž zástupc oddíl až sobota poznávací zájezdy nebo vlastní program 9.00 až píprava vystoupení na galaveer až

5 GALAVEER až vystoupení oddíl a host, vyhodnocení soutží, oficiální ukonení akce nedle rozlouení se Zlínem, vlastní program 9.00 až MOŽNOST ODDÍLOVÉ PREZENTACE = CD, VHS, DVD aj. s sebou! HODNOCENÉ SOUTŽE ODDÍL Nejzajímavjší digitální foto z vyhlášených témat. Bowling. Hra v centru msta. PROGRAMOVÁ NABÍDKA ZA POZNÁNÍM REGIONU Vizovice - zámek, exkurze fa Rudolf Jelínek, rozhledna trasa 10 km. Doprava vlakem. vstupy: zámek - dosplý 60,-, student 40,- exkurze zákl.okruh 80,-, s ochutnávkou 100,- K/os., rozhledna 20,- Luhaovice malebné lázeské msto, léebné prameny, architektura Dušana Jurkovie. doprava bus - 55,- /osoba Sv.Hostýn - významné poutní místo. Doprava bus - 70,-/osoba. Filmové ateliéry Kudlov Po stopách Karla Zemana a Hermíny Týrlové, exkurze. Lesní hbitov hrob Tomáše Bati, doprava MHD a pšky 5 km do Zlína Další možnosti: ZOO Lešná: prohlídka 5 6 hod., doprava MHD. Nová tropická hala Yucatan. Vstupné dosplí 80,-, studenti,senioi 70,-, dti 60,-. Muzeum obuvi Zlín: objednání vhodné. Vstupné dosplí 30,-, ostatní 20,-. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín (zámek), stálé expozice: S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pti svtadíly Pamtní sí Františka Bartoše Zlínské filmové studio od reklamy k tvorb pro dti 21. budova Baových závod vyhlídková terasa. PIHLÁŠKA Poadatelé vyžadují závaznou pihlášku do , rozhodujte se tedy rychle. Nyní jsou pihlášeny oddíly Divoáci Frýdlant a moudík Ostrava. Moravskoslezská krajská rada podpoí úast oddíl dotací na úastnický poplatek a polovinu ubytování. Za pihlášené oddíly uhradíme také polovinu náklad na dopravu autobusem, což iní max. 250 K za úastníka. Oddíly z moravskoslezského kraje nech se tedy pihlásí na (staí závazný poet úastník) a KR za n uhradí kompletní poplatky podle pokyn poadatel. Na úet KR pak zašlete platbu za stravování a polovinu náklad na ubytování (na základ faktury), to nemžeme dotovat. Dotovat mžeme úast do kapacity autobusu, tedy max. 45 osob. Úhrada za autobus (max. 250 K) probhne až po akci podle skutených náklad. Pihlášené oddíly pak dostanou pokyny ohledn odjezdu. 13. Vánoní orientaní závod družin * TOM 9901 moudík Ostrava vás zve na tradiní akci Vánoní orientaní závod družin, který se bude konat v sobotu 22. prosince 2007 od 8.30 hod. v areálu zdraví v Blském lese v Ostrav Zábehu. Podrobnosti sdlí zájemcm vedoucí oddílu Rosa Kašovský na tel nebo i 5

6 40. Zimní sraz TOM * Ostravice Poádá: Moravskoslezská KR Asociace TOM a TOM 4302 Sirius Ostrava Jedná se o jubilejní 40. roník srazu oddíl, který se koná opt na Ostravici u srubu TJ Baník Ostrava. Zahájení srazu: 10:00 hod. Ukonení soutží: 12:30 hod. Konec srazu: 14:00 hod. Pro úastníky bude pipraven teplý aj. Úastnický poplatek je 20 K za osobu. Žádáme oddíly, aby si pipravili veselé, sportovní i tábornické soutže pro ostatní vetn dkaz. Upozornte dti, že budou celý den venku za jakéhokoli poasí. Ve srubu Baníku je možno se ohát, ale všichni se tam najednou nevejdou a musí se stídat... Doprava: Vlakem z Ostravy-sted v 7:52 (píjezd na Ostravici v 8:56) nebo v 8:24 z Ostravy - Svinova (píjezd na Ostravici v 9:28), v obou pípadech s pestupem ve Frýdlant n/o. Zpt ve 14:55 (s pestupem ve Frýdlantu, píjezd do Ostravy sted v 16:00) nebo v 15:58 (pímý vz, píjezd do Ostravy sted v 17:00). Tyto spoje jsou orientaní, mohou být zmnny s novým jízdním ádem D od ) Novoroní tylístek je akce KT a eského rozhlasu, pi které se vybírá píspvek na konto SVTLUŠKA pro slepé dti. Úastnický poplatek zvýšený na 20 K bude Vaším píspvkem na toto konto. Krom pkného pocitu pomoci získáte i odznak akce a malý kalendáík. V jubilejním 40. roníku srazu oekávejte výroní pekvapení. 5. Mezinárodní zimní sraz turist * Jablunkov V roce 2000 jsme se úastnili Slovenského zimního srazu turist v iernej u adce, který byl povýšen na 1. Mezinárodní zimní sraz turist a ješt jsme netušili, že tak byla založena úspšná tradice mezinárodních zimních sraz s dvouletým intervalem a s úastníky z eska, Slovenska a z Polska. Dalšího srazu jsme se nadšen ujali a v roce 2002 jsme uspoádali tomáckou ást MZST v Jeseníku. Mli jsme 350 úastník (a dosplí dalších 800), byli jsme ubytováni v 5 rzných školách a stravovali jsme se na 3 místech. Takový trochu poadatelský horor... Ale úastníci mli pestrý a nároný turistický i veerní a doprovodný program a tak zavládla spokojenost. Na 3. MZST 2004 v Bielsko-Bialé jsme navázali kontakty s polskými tomíky a ty se díky jejich pedsedkyn Lucyn Bardel udržují dodnes. Taky jsme poprvé navštívili polskou ást Beskyd a vyjeli lanovkou na její nejvyšší vrchol Skrzyczne (1257 m, jen o 70 m nižší než Lysá hora). V roce 2006 se MZST konal opt na Slovensku v Dolném Kubín a bylo tam úastník. Naše oblast tam pevzala štafetu píštího poadatele MZST poádá Moravskoslezská oblast KT, naše krajská rada s naše oddíly budeme opt zajišovat tomáckou ást srazu. Pedpokládáme 400 tomík (200 našich, 100 ze Slovenska a 100 z Polska). Na ubytování a stravování máme domluvenu celou Základní školu u autobusového nádraží. Nyní se ladí program dosplých a na nj navážeme i my se speciálními programy pro tomíky. Pedpokládá se spolené zahájení a možná i zakonení, tomíkm nabídneme bžecké trasy dosplých a pidáme nkteré další, chystáme odpolední a veerní programy. Naše oddíly se mohou hlásit pedevším jako úastníci srazu, uzávrka pihlášek je Zatím nás zajímá pedbžný zájem oddíl a odhadovaný poet úastník. Vedoucí upozorujeme, že v pátek jsou jednodenní prázdniny a tak mohou s oddíly pijet už na zahájení ve tvrtek

7 Školící akce na podzim 2007 Školení vedoucích oddíl TOM * Kamenka, Školení zaínajících vedoucích bude uspoádáno opt v podzimním období o víkendu Akce je zamena pedevším zaínajícím vedoucím v oddílech, kteí nedávno pekroili vk 18 let a chtjí získat kvalifikaci vedoucího oddílu TOM. Úastníky ekají nejen pednášky z mnoha oblastí oddílového života, ale i ukázky zajímavých sport a her. Jako lektoi budou psobit zkušení vedoucí oddíl našeho kraje. Úastnický poplatek iní 250 K, zahrnuje ubytování na lžkách ve vlastním spacáku a stravování v sobotu a v nedli (na pátek vlastní). Je splatný pi zahájení školení. Úastníkm bude proplacena jedna cesta na základ pedložených jízdenek s využitím slev. Pihlášky zašlete poštou vedoucímu školení - Soptíkovi Petru Holušovi, Horymírova 10, Ostrava Zábeh, nebo e- mailem na adresu a to nejpozdji do 8. íjna Pihlášení dostanou podrobné pokyny. Celostátní vzájemná výmna zkušeností * Teš CVVZ je strhující akce, pi které se po celý víkend poslouchají i zkoušejí zajímavé nápady, prohlížejí nástnky i debatuje se známými i neznámými úastníky protože všichni jsou postiženi prací s dtmi, tak se zde mimoádn snadno navazují nová pátelství bez ohledu na barvu kroje a šátku. Loni jsme poádali úspšnou CVVZ v Ostrav. CVVZ je urena pro vedoucí a jejich mladé pomocníky od 15 let, piemž za úastníka do 18 let se musí zaruit jeho starší vedoucí. V letošním roce zavítá CVVZ do Tešt, což je pro nás sice dost daleko, ale krajská rada zajiš uje autobus na CVVZ, který bude dotován z grantu Moravskoslezského kraje. Pihlásit se mžete jedin internetem na stránce kde jsou taky uvedeny všechny informace v. programu. A hned mi pak dejte vdt na adresu abych za Vás zaplatil úastnický poplatek, hlavn mi pošlete vaše úastnické íslo pro identifikaci platby. Zaregistrujte se prosím do konce záí, abych stihl za vás do zaplatit úastnický poplatek. Krajská rada za vás uhradí úastnický poplatek 400 K a ást náklad na dopravu, úastníci budou hradit v autobuse jen 200 K. Neváhejte s pihláškou, pozdji pihlášení mají omezenu možnost výbru program. Pro úastníky z Moravskoslezského kraje jsem již nechal zablokovat na ubytování celé 3. patro v internátu. Rádcovský kurz Ostrava * Krajská rada Asociace TOM a oddíl BVÚ Vás zvou na Rádcovský kurz, který se uskutení v sobotu 24. listopadu 2007 v klubovn oddílu BVÚ v Ostrav - Pívoze. Na rádcák zveme každého, kdo si chce zahrát nové i staré hry a chce se nco nauit z tábornických a turistických znalostí. Tato akce je urena jak vedoucím družin - rádcm, tak instruktorm i vedoucím. U odborných témat budou hlavní náplní výcvikové hry. Prezentace úastník probíhá od 8.00 do 8.30 hod. v klubovn BVÚ na Kišanov 15 v Ostrav - Pívoze (tram 12, zastávka Dl Odra). Úastnický poplatek 10 K. Ukonení se pedpokládá do hod. Je teba si donést s sebou tužku, blok na psaní, sportovní obuv, obživu. 7

8 aj a káva bude k nalezení u poadatel a v malém bufetu bude možno si nco malého koupit. Pihlášky není poteba posílat, ale poadatelé je pivítají. Pihlašujte se na stránkách kde jsou také podrobné pokyny. Spolupráce s VŠB - TU Ostrava pi využití GPS Projekt spolupráce s Vysokou školou báskou technickou univerzitou Ostrava, Ústavem geoinformatiky se bhem prázdnin úspšn rozbhl, oddíly si podle domluveného harmonogramu pjovaly pro svj program naviganí pístroje GPS. Nyní je pipravena další fáze projektu, v pondlí 17. záí 2007 budeme na VŠB propojovat zaznamenané projdené trasy s poízenými fotografiemi a vytváet webovskou prezentaci své akce, pípadn vytvoení plakátu z pochodu. Tyto prezentace a plakáty bude následn hodnotit odborná komise. Spolupráce vyvrcholí konferencí a vyhlášením vítz soutže pi píležitosti celosvtové propaganí akce GIS DAY v týdnu ped Doufáme, že pístroje GPS si budete moci pjovat na víkendové akce i nadále. Akce KT EDT Evropské dny turistiky * Sobota Beskydský Mont Blanc výstup na Tanenici. Start individuální z Malenovic a z Pržna, kontrola v cíli od 9 do 15 hod.. Informace: Ladislav Vonzino, tel , 28. Dálkový pochod a cyklojízda Mánesovou stezkou, start ve Stíteži, Návsí, Tinci a v Mostech v 6 10 hod. Podrobnosti na Info: Vra Byczanská, tel , , Pší trasy: 12 km (Mosty u J.), 15 km (Návsí), 20 km (adca), 25 km (Tinec), 35 km (Stítež) 52 km (Stítež). Cyklotrasy: 25 km, 45 km, 65 km (Tinec) Nedle Bezruv výplaz na Lysou horu. Trasy jsou individuální z Ostravice, Malenovic, Visalají i Frýdlantu n/o. Kontrola je na vrcholu Lysé hory 8 15 hod. Poádá odbor KT Lysá hora Ostravice. Info: Dušan Štsek-tel , 50 let odboru KT Baník Ostrava * Pipravovaný program: 10:00 h slavnostní zahájení na hišti apkovy sokolovny, projevy estných host a sponzor akce ukázky z innosti turistického oddílu mládeže SIRIUS prohlídka klubovny odboru a TOM SIRIUS 8

9 11:30 h hromadný start pochodu CESTOU NECESTOU po trasách: 50, 40, 30, 20, 10 km. Délka tras bude úmrná vku turist... Cíl bude na hlavním nádraží D v Pívoze. (zmna možná) 14:00 h setkání všech zúastnných ve Sloupové síni nádraží D v Ostrav-Pívoze. Promítání fotografií z uplynulé doby, výmna vzpomínek a zkušeností. Ktiny brožury 50 let Cestou necestou s turisty Baníku. 6. Podzimní vítkovská padesátka * Start pochodu: hod. na Mstském úad ve Vítkov, námstí Jana Zajíce 7 Cíl: nejpozdji do hod. na námstí Jana Zajíce Startovné: 30 K dosplí; 15 K dti, studenti a dchodci; 60 K rodinné (2 dosplí a 2 dti) Pipravili jsme pro vás trasy: 10, 20, 25, 30 a 50 km Informace: Pavel Vaásek ( ), Daniela Olbertová ( , ) 120. výroí otevení chaty Švarná Hanka * Významné jubileum další turistické chaty v Beskydech oslavíme o volném pátku 28. záí Program u chaty od 11 hodin. Pístup od autobusových zastávek Staré Hamry, most (8 km), Staré hamry, rozc. erné (7 km) nebo Krásná, Visalaje (5 km pímo a 8 km pes Bílý kíž). Podrobnosti: Jan Sládek, Na Pasekách 191, Horní Datyn, , tel , Další významné akce KT na podzim pochod Kolem Ostravy, Start: zast. tramvají Poruba Vesinská, trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km, cíl Ostrava Poruba, restaurace Esso. Poádá Sportovní klub policie (díve pod nj patil dnešní odbor KT Dálava), kontakt Josef Chudárek, Alšovo nám. 693, Ostrava Poruba, , tel Zimní táboení v Údolí bažin, Horní Datyn, Podrobnosti Antonín Vraneka, K. Košála 35, Horní Datyn, , tel , Zimní táboení Klondyke 07, Morávka Smrina, Podrobnosti Jan Sládek, Na Pasekách 191, Horní Datyn, , tel , Zahranií 2008 Dotace na zahraniní akce Stále více se rozšiuje nabídka a okruh akcí, kterých se úastní naše oddíly v zahranií. Již nyní je nejvyšší as se rozhodnout pro úast na nkteré z nich, protože již koncem záí se uzavírá možnost 9

10 podání žádosti o dotaci z programu Marco Polo, ve kterém Ministerstvo školství dotuje dtem a mládeži do 26 let dopravu z 50 %. Na 10 dtí do 18 let mže být dotován navíc jeden starší vedoucí. Není teba si dlat tžkou hlavu s reciproní návštvou a shánt kontakty na zahraniní kolektivy. Pi úasti na srazech toto není poteba a výše uvedené akce jsou všechno srazy mládeže (mimo zájezd do Irska). Pokud plánujete vtší úast ze svého oddílu a troufáte si naplnit vlastní autobus (nebo nadpoloviní vtšinu autobusu), tak neváhejte a podejte si žádost o dotaci sami. Ústedí vám na vyžádání zašle formulá, do kterého hlavn uvedete plánovaný rozpoet a náklady na dopravu. Toto ovšem musíte zvládnout do konce záí, protože v íjnu už je poteba souhrnný projekt podat na MŠMT. Dosud mají tomíci dobré jméno a dostávají dotaci tém na všechny projekty. Nesmíme si je ale zkazit žádostí na akci, která se pak neuskutení. Pokud tedy uvažujete o nkteré z výše uvedených akcí, kontaktujte v prbhu záí pedsedu KR Mojmíra Nováka, který vám pomže se zpracováním jednoduchého rozpotu a hlášenky akce. Ze stejného zdroje je možné též erpat dotaci na pobyt zahraniní delegace u nás. Na tento úel je možno erpat 70 % náklad na ubytování, stravování a programové výdaje (vstupné, jízdné na výlety, drobný materiál) až do výše 250 K na úastníka a den. Krom toho mohou být pobyty v zahranií dotovány stejn, jako tuzemské tábory. Toto opatení se vztahuje nejen na Slovensko (již nkolik let) ale nov na všechny státy Evropské unie. Jistým omezením je, že jeden oddíl takto mže dotovat nejvýše 21 dn ze všech letních prázdninových akcí. Zájezd do Irska * Youth rally FICC jsou již minulostí, ale bhem velikononích svátk i nadále vyrážíme za poznáváním Evropy. V minulých dvou letech jsme poznávali Francii (2006 Paíž a 2007 Provence) a tak v roce 2008 chceme vyrazit do jiného kouta Evropy, kde jsme ani pes úspšný seriál FICC ješt nebyli. Jednou z možností bylo ecko, ale po letošních letních požárech asi nebude tou pravou destinací. Druhou možností, která zatím vítzí, je IRSKO, tzv. zelený ostrov, kde není ani poádná zima ani poádné léto., Chceme navštívit všechny ásti ostrova, úžasné krajinné scenérie, kouzelná jezera, úchvatné západní pobeží, rozvaliny klášter, v Severním Irsku ležící Schody obr, msta Dublin, Cork, Belfast a další. Po cest také nco z Velké Británie, resp. její specifickou ást Wales. Pedpokládáme dopravu autobusem s naším oblíbeným idiem Tondou Tihelkou, ubytování v mládežnických hostelech, stravování vlastní. Chceme vyjíždt ráno ve tvrtek na poátku velikononích prázdnin, abychom v pátek již byli v Anglii a v sobotu v Irsku. Tam pobudeme až do tvrtka , v pátek bude celodenní zastávka v Anglii a v sobotu chceme být veer doma. Z 9 nocí to budou 2 v autobuse (po cest tam a zpt), 2 v Anglii (nebo Walesu) a 5 v Irsku v ubytovnách. Žáci a studenti se musí uvolnit z výuky na 4 dny od 25. do , dosplí budou potebovat 6 dn z dovolené. Cena zájezdu ješt není definitivn stanovena, pedbžný odhad je kolem K. Bhem podzimu vydáme podrobné informace, závazné pihlášky budeme pijímat do konce ledna Zájezd není dotován, protože nejedeme na setkání mládeže a úastní se jej vtšinou dosplí. 39. stretnutie TOM na 55. letním srazu slovenských turist Svidník, zájezd Další akce, kterou navštvujeme každoron, je letní sraz Klubu slovenských turist. V roce 2008 se uskutení po letošní Turzovce až na východním Slovensku pod prsmykem DUKLA ve Svidníku. Poadatelé zajišují atraktivní trasy s prvodcem, my si díky doprovodnému autobusu udláme samostatný poznávací program celého regionu. Poplatky za ubytování a úast na srazu bývají pijatelné, je možno si též objednat stravování, nebo si vait z vlastních zásob. KR bude usilovat o dotaci na jeden autobus. Pokud budou o tomto srazu uvažovat velké oddíly, je žádoucí, aby si podaly vlastní žádost o dotaci Marco Polo. 10

11 Samotný sraz zaíná v pondlí a koní v nedli My vyrazíme už v sobotu hned po ukonení školy a první dva dny strávíme na táboišti u obce Bobrovec v Západních Tatrách Roháích, kde si v pípad pkného poasí stihneme njakou vysokohorskou túru podle zdatnosti úastník. Podle zájmu úastník zájezdu si jej mžeme o nkolik dn prodloužit nap. pobytem v Polsku, kde jsou nap. nedotené BIESZCZADY Deutscher Wandertag * Nmecko, Fulda, Sraz nmeckých turist se již nkolikrát objevil v našem termínovém kalendái. Akce s úctyhodnou tradicí je strhujícím setkáním tisíc turist, kteí pochodují kížem krážem po nabízených trasách, úastní se zájezd, navštvují výstavy a koncerty, atd. Je až s podivem, že se tohoto srazu úastní jen minimum len jejich mládežnické sekce DWJ. Nicmén nás na tyto srazy táhne možnost poznání urité lokality sousední zem Nmecka. V roce 2008 se sraz koná ve FULD v Hesensku. Nmetí poadatelé nám obvykle zajišují ubytování v tlocvin i stravování za pijatelnou cenu. V roce 2008 se sraz koná v trochu netradiním termínu na konci našeho školního roku, i když v Nmecku nejsou jednotné školní prázdniny, tam to má každá spolková zem njak jinak. Už jsme ale také absolvovali tento sraz v záí na pobeží Baltského moe. Pokud má nkterý oddíl zájem o úast a teba si chce cestování po Nmecku trochu prodloužit do prázdnin, kontaktujte do pedsedu KR, abychom spolen naplánovali dotaci pro váš oddíl. Sraz rakouských tomík * Annaberg u Mariazell, Akce, která se už pece jen u nás zabydlela, Jirka Homolka ji navštvuje nkolik let s rznými moravskými oddíly. Není to žádná monstrózní akce, úastníci se poítají na desítky a nikoli na stovky. Bývá ale umístna do atraktivního místa v rakouských Alpách a s instruktory je možno absolvovat nkolik vysokohorských túr. Tím je dán charakter akce je urena pro starší leny a instruktory z oddíl. Podle zájmu je volena doprava auty, mikrobusem i autobusem. Sraz se pravideln koná na pelomu ervence a srpna. Pokud máte zájem, kontaktujte pímo Jirku Homolku, tel , Schengenský prostor V roce 2008 se nám již bude do okolních zemí mnohem lépe cestovat, protože od vstupujeme spolen se Slovenskem, Polskem a Ma arskem do tzv. Schengenského prostoru, kde jsou zrušeny hraniní kontroly. Dtem tak již nebudou muset rodie vyizovat cestovní pasy... Léto Letní sraz TOM * Msto Albrechtice, Letní srazy TOM se již zabydlely mezi vrcholnými akcemi tomík. V roce 2008 bude již 27. Letní sraz tom hostit Moravskoslezský kraj a umístíme jej v podhí Jeseník, na Krnovsku v Mst Albrechticích. 11

12 Máme zde již bohat vyzkoušenu spolupráci se Stední školou zemdlství a služeb, která nám nabízí ubytování na internátu nebo ve stanech na zahrad, hišt a tlocvinu a také útulnou jídelnu. Za turistickým a poznávacím programem mohou úastníci vyrazit nejen do vrcholové ásti Jeseník, ale také do Zlatých Hor, na Osoblažsko, kam nás sveze úzkokolejka eských drah, za rozhlednami Krnovska i na vzdálenjší Slezskou Hartu nebo do Opavy. Pokud vás tato nabídka zaujala, rezervujte si prázdninový týden od 2. do Prázdniny Podzimní prázdniny Vánoní prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny v okrese Opava Jarní prázdniny v okrese Ostrava Jarní prázdniny v okrese Karviná Jarní prázdniny v okrese Frýdek - Místek Jarní prázdniny v okrese Nový Jiín Jarní prázdniny v okrese Bruntál Velikononí prázdniny Letní prázdniny Podzimní prázdniny Vánoní prázdniny Akce a projekty RADAMOK 4. roník soutže Azimut * Rada dtí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK) poádá v sobotu 13. íjna 2007 již 4. roník soutže AZIMUT, která je urena všem dtským organizacím v Moravskoslezském kraji. Místem konání je Ostrava Blský les a soutží se v rogainingu na 1 hodinu (najít co nejvíce kontrol podle mapy) a na to navazuje stezka s nkolika brannými a turistickými úkoly. Soutž je dotována pknými cenami od Armády R. Soutží dvojice, kategorie jsou podle vku: do 10 let, do 14 let, do 18 let a nad 18 let, kluci, dívky, mix. Úastnický poplatek je 20 K na hlídku. Pihlášky zasílejte na nejpozdji do pátku Staroblská pažba * AVZO (Asociace víceúelových základních organizací technických sport a inností), oddíl SIHASAPA poádá v sobotu již 5. roník veejné soutže ve stelb ze vzduchové pušky a pistole. Akce se koná u klubovny oddílu Sihasapa v Ostrav Staré Blé, která se nachází na Mitrovické ulici, nedaleko Sokolovny, poblíž kižovatky s Junáckou. 12

13 Z propozic vybíráme: Soutž zaíná v 8.00 a koní v 17.00, kdy bude také slavnostní vyhlášení vítz a pedání cen. Prezentace bude probíhat po celou dobu soutže; poslední soutžící se mohou pihlásit v Zúastnit se mže každý kdo pijde, samostatn udrží zbra v pedepsané poloze a bude dodržovat pravidla bezpenosti stelby. Soutžit se bude v trojboji s disciplínami dle vkové kategorie. Soutžící jsou rozdleni do tí kategorií: do 10-ti let o vzduchová puška vleže o vzduchová puška v kleku o vzduchová pistole ve stoje od 11-ti do 15-ti let o vzduchová puška vleže o vzduchová puška ve stoje o vzduchová pistole ve stoje od 16-ti let výše o vzduchová puška v klee o vzduchová puška ve stoje o vzduchová pistole ve stoje Disciplíny se budou stílet ve výše uvedeném poadí a to podle následujících pravidel: stílí se ze vzdálenosti 10-ti metr používají se standardní tere pro rekreaní stelbu (jednotlivá pole po 6-ti mm) ped zmnou zbran má soutžící nárok na 3 nástelné stely. v každé disciplín má soutžící k dispozici 5 stel. pi stelb se musí ídit pokyny rozhodích musí dodržovat bezpenostní pravidla pi stelb a to pedevším: o nabitá zbra musí vždy míit smrem k term. o pojistku mže stelec uvolnit až ve chvíli kdy zane míit. o vzduchové pistole pojistku nemají, proto je teba dávat zvýšený pozor pi manipulaci s nabitou zbraní a závr natahovat až ve chvíli, kdy míí hlave k term. soutžící nesmí manipulovat s míidly zbran soutžící mže použít vlastní zbra, pokud odpovídá technickým a bezpenostním pedpism. použití dioptru, i jiného zaízení usnadující míení není dovoleno. Prbžné výsledky budou vyvšovány pravideln v prbhu soutže na brán ped zahradou klubovny. Soutž se bude konat za každého poasí. Kontakt na poadatele: Vladimír Peter PAVOUK, tel , stránky: 1. Countrybál RADAMOK * Ostrava Svinov, RADAMOK chce obohatit život vedoucích a instruktor další spoleenskou akcí, kterou bude COUNTRYBÁL. Jako termín byl zvolen zaátek plesové sezóny, letos sobota Countrybál se bude konat v sále Autoškoly Spáil v Ostrav Svinov, Bílovecká ul. u hišt. Ceny vstupenek a jejich prodej budou zveejnny na stránce RADAMOK ale pedbžný zájem mžete hlásit už nyní na 13

14 Projekty RADAMOK Projekt Mediální podpora dtských oddíl Zástupci len RADAMOK se domnívají, že naše organizace a oddíly jsou málo mediáln známé a tak schválili v rámci koncepce innosti RADAMOK projekt Mediální podpory dtských sdružení a oddíl. Nyní jsme domluveni s Moravskoslezským deníkem, že bude zveejovat v regionálních (i celokrajských) novinách vaše lánky a fotky. Pozdji chceme kontaktovat i rozhlas a televizi. Zapojením do projektu souhlasíte s podáváním pravidelných zpráv (nejmén jedenkrát msín) redaktorovi, který vás bude mít na starosti. Zajímavou zprávu vždy doprovo te jednou fotografií s velkým rozlišením. S podáváním zpráv mžete zaít okamžit. Bhem podzimu pak pedpokládáme odpolední seminá, který by byl vnován psaní lánk, píp. fotografování. Organizace Pihláška k úasti na projektu MEDIÁLNÍ PODPORA Základní kolektiv Zástupce pro média Adresa zástupce v. PS Telefon, Pihlašujeme se k úasti na projektu Mediální podpora Zajímavé aktivity, které chceme médiím nabídnout Vyplnnou pihlášku zašlete poštou nebo em na adresu: RADAMOK, Stodolní 9, Moravská Ostrava, nebo Projekt Klubovny a Táborové základny V Moravskoslezském kraji bude možno erpat dotace Evropské unie v letech 2007 až 2013 pomocí Regionálního operaního programu (ROP). Plné znní pipravovaného programu lze nalézt na stránce Tento program obsahuje podprogramy, pomocí nichž mžeme erpat evropské peníze na mimoškolní vzdlávání i na rozvoj mst a venkova. V tchto podprogramech bude dotována zejména tvorba a obnova infrastruktury, tedy vybavení pro naši innost. Minimální ástka dotace na jeden projekt je 1,5 mil. K a proto chceme spojit úsilí všech dtských sdružení a zpracovat dva projekty, pomocí nichž bychom na evropské peníze spolen dosáhli. Navrhujeme dva projekty: Klubovny dtských neziskových organizací Táborové základny dtských neziskových organizací, 14

15 piemž základní informace o obou projektech jsou uvedeny v píloze. K úasti na obou projektech (i jen jednom z nich) se mohou pihlásit základní lánky dtských sdružení s právní subjektivitou (oddíly TOM, SPJF, TU, skautská stediska, pionýrské skupiny, pední hlídky RR a další) i organizace s dtmi a mládeží pracující (nap. SDH, MK a další). K úasti na projektu zveme leny RADAMOK, kteí pracují celoron s dtmi a mládeží, mají vlastní klubovny i stanové základny. Navrhované projekty nejsou ureny pro organizace nabízející sociální služby, resp. v rámci sociálních služeb pracující s dtmi a mládeží (nap. nízkoprahové kluby), protože pro n jsou ureny jiné podprogramy ROP. ástka, kterou bude možno pro jednu organizaci získat, není pedem stanovena. Domníváme se, že optimální ástka pro jednu klubovnu i pro jeden tábor bude K. Už jen proto, že vlastní spoluúast iní 15 % a domníváme se, že mžete vlastními silami získat. Další výdaje, spojené s administrací a zajištním projektu chceme pokrýt sami. Úelovost výdaj není v programu pesn stanovena. Chceme, aby z projekt bylo možno erpat nejen na stavební obnovu kluboven a obnovu táborového materiálu, ale také na vybavení pro zajímavý program vetn odborných školení vedoucích. Vedlejším efektem projektu by mohla být rznorodá nabídka atraktivních inností, které budou jednotlivé kolektivy zajišovat. V nkterých pípadech mže projekt sloužit i k poízení nemovitosti (nap. táborového pozemku), protože 10 % z celkových náklad na projekt mže být investováno do nákupu nemovitostí. Pvodn ml být ROP již nyní schválen, ale tento proces se protahuje. Pedpokládá se, že první výzvy ke zpracování projekt mohou být vyhlášeny v závru roku Pokud se tak stane, bude pak již jen málo asu na zpracování projektu, takže vlastní jednání a zpracování podklad chceme udlat bhem podzimu. Pokud chcete do projektu vstoupit, pihlaste se prosím na poštovní nebo ovou adresu do 15. záí Tento dopis a pihlášku bude možné si stáhnout ze stránek RADAMOK Pedpokládáme, že koncem záí udláme spolenou schzku pihlášených úastník projektu a vlastní podklady z jednotlivých oddíl budeme zajišovat na individuálních schzkách. Ale už nyní mžete jednat s vlastníky kluboven i táborových pozemk o dlouhodobém pronájmu (aspo desetiletém) i o možnosti prodeje. Aby ml projekt šanci na úspch, tak musí být vcná nápl i žádost o financování co nejkonkrétnjší a nejpodrobnjší A stejn jako jiné granty, i tento je jen Hra o peníze. Kdo se nezúastní urit nevyhraje. Kdo se zúastní mže vyhrát, ale taky mže prohrát. Mojmír Nováek, pedseda RADAMOK Soutž ve sbru víek z PET lahví Od záí 2007 vyhlašuje RADAMOK 4. roník soutže ve sbru víek z PET lahví, která je urena pro jednotlivce, malé, stední, stednvelké a velké kolektivy, školní tídy i pro mateské školy. Cílem je nasbírat co nejvíce víek z PET lahví v pepotu na jednoho lena kolektivu. Pihlášky jsou uvedeny na stránce RADAMOK a musí být vyplnny do konce listopadu Ke sbru víek mžete od poadatel dostat pytle a když jich máte nasbíráno dostatené množství, víka od vás odvezeme. Sbr víek koní 30. dubna Soutž je vyhodnocena na Bambiriád 2008 a vítzové kolektiv na prvních tech místech získávají autobusové zájezdy, na dalších místech pak sportovní poteby i ceny podle vlastního výbru. Slezský Tomík. 49 Vydáno v záí 2007 v potu 120 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže v psobnosti Moravskoslezského kraje a v oblasti Moravskoslezské KT. Vydala Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM, pedseda (krajánek) ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. dom , mob , zam , kl. 21, e- mail: Uzávrka píštího ísla bude a bude obsahovat akce v období leden až duben

16 Pihláška k úasti na projektu ROP MSK Organizace Základní kolektiv IO Zástupce kolektivu Adresa zástupce v. PS Telefon, Pihlašujeme se k úasti na projektu: KLUBOVNY: ANO NE TÁBOROVÉ ZÁKLADNY: ANO NE V projektu KLUBOVNY chceme pedevším realizovat V projektu TÁBOROVÉ ZÁKLADNY chceme pedevším realizovat Adresa klubovny Místo tábora Datum vyplnní Podpis a razítko Vyplnnou pihlášku zašlete poštou nebo em na adresu: RADAMOK, Stodolní 9, Moravská Ostrava, nebo nejpozdji do