Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah"

Transkript

1 SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící akce na podzim Akce KT 8 Zahranií Léto Akce a projekty RADAMOK 12 Termíny akcí školního roku EDT Evropské dny turistiky (poádá KT, oblast Moravskoslezská) Podzimní vítkovská padesátka (spolupoádá TOM Šlápoty Vítkov) let odboru KT Baník Ostrava Turistický závod smíšených dvojic, Budišovice výroí otevení chaty Švarná Hanka ve Starých Hamrech (poádá KT) sraz oddíl na Bítovském mlýn (poádá oddíl BVÚ) Setkání absolvent táborových škol, Poešín (výjezd poádá KR A-TOM) Turistická stezka, Orlová Staroblská pažba, Ostrava Stará Blá (poádá AVZO Sihasapa) Soutž Azimut, Ostrava Blský les (poádá RADAMOK) Zážitkový kurz, poádá TOM 4302 Sirius Ostrava) Školení vedoucích oddíl TOM, Kamenka (KR A-TOM) Mezinárodní olympiáda TOM, Zlín (zájezd poádá KR A-TOM) Countrybál pro vedoucí, Ostrava Svinov (poádá RADAMOK) Celostátní vzájemná výmna zkušeností CVVZ, Teš (zájezd poádá KR) Rádcák v klubovn BVÚ, Ostrava Pívoz Vánoní orientaní bh, Ostrava Blský les (poádá TOM moudík) 1

2 Zimní sraz TOM, Ostravice Snm Asociace TOM, Stakov (zájezd poádá KR A-TOM) Uzlaská regata, Ostrava Mezinárodní zimní sraz turist, Jablunkov Zimní táborový ohe, Ostrava Krásné Pole (poádá odbor Dálava) Festival Harryho Mouky, Ostrava Pívoz (poádá TOM BVÚ) Countrybál s Kulhavou kobylou, Ostrava Stará Blá (TOM Przkumník) Regionální VVZ Msto Albrechtice (poádá RADAMOK) Zájezd do Irska (poádá KR A-TOM) Turistický závod krajský pohár, Palkovice Víkend plný her, Kamenka (poádá KR A-TOM) Turistický závod krajský pohár, Havíov Školení hlavních vedoucích tábor, Ochozy Turistický závod mistrovství kraje, Orlová Lagori cup, Ostrava - Výškovice Turistický závod eský pohár, Bohumín Zájezd do Budapešti (poádá odbor Dálava) Železný tomík, Litomice (zájezd poádá TOM moudík) BAMBIRIÁDA Vodácká táborová škola, Rakousko Salza (zájezd poádá TOM moudík) Zmna termín vyhrazena, další pipravované akce roku 2008 jsou v piloženém kalendái 120. výroí založení Klubu eských turist * V roce 2008 to bude 120 let, co byl založen Klub eských turist a tak je jednou z nejstarších eských spolk. adu let Klub vzkvétal a budoval chaty, adu let prožil v nesvobodných asech i pod jiným jménem. Ale organizovaní turisté vždy si vdli rady a nacházeli nejen cesty v pírod, ale i mezi sebou a ostatními lidmi. Hlavní zásluhou KT je vybudování nejdokonalejší sít turistických znaených cest v Evrop. tymi barvami rozdlené turistické trasy jsou eským vynálezem. Tomíci jsou mládeží KT a i když vyvíjejí innost zajímavou pro dti a mládež, turistika ve všech jejích dnešních podobách je její hlavní náplní. Opakování je matka moudrosti (Komenský?) a tak chodíme do pírody a do hor, jezdíme na kolech i plujeme po ekách poád dokola, aby se to stalo dtem i naší mládeži pirozenou potebou. Aby v dosplosti se tam vraceli nejen se svým oddíle i jinými turisty, ale hlavn ze své poteby. Oslavy 120. výroí KT budou zahájeny již letos na podzim na Posledním puchýi v Brn Budou pak pokraovat po celý rok 2008 a vyvrcholí v ervnu v Praze nkolika celostátními akcemi, ale hlavn setkáním v sobotu s prvodem turist ze Staromstského námstí na Petín. Tomíci u toho urit také nebudou chybt... K výroí bude vydán sborník o historii turistiky, který ovšem bude zahrnovat jen innost posledních 10 let a naváže na sborník z roku 1998, který obsáhl celou historii turistiky od založení Klubu. Moravskoslezská oblast nezstane za ústedními oslavami pozadu a rovnž u nás bude vydána brožura o historii turistiky. Snad do ní dostaneme už delší dobu pipravovaný materiál o historii TOM v našem kraji. Mojmír Nováek 2

3 Akce tomík Turistický závod smíšených dvojic * Budišovice, Patí k mén známým formám TZ, je to spíše spoleenské setkání závodník a poadatel. Patí sice k rzným mistrovstvím R v TZ, ale je to závod otevený pro všechny závodníky, i když si nevybojovali postup do eského poháru i závodí jen píležitostn. Závod se koná na základn STUDNICE v Budišovích, kde je zajištno ubytování z pátku na sobotu (v chatkách za 40 K nebo ve vlastních stanech za 20 K). Taky je možno zajistit stravování (v sobotu teplý obd), což je nutno uvést v pihlášce. Prezentace závodník probíhá v pátek od 17 do 22 hod. a v sobotu do 9 hod., startovné je 20 K za závodníka pi registraci vas a dvojnásobek pi pozdní registraci. Na základnu se dostanete z Ostravy tramvají. 5 z konené Poruba Vesinská na konenou Budišovice Zátiší a odtud 2 km po žluté znace. Závodí se na dorostenecké trati (4 6 km) a soutž má 3 kategorie, poítá se souet vku obou závodník: do 30 let let nad 70 let Pihlášky je teba poslat už do 7. záí na adresu: Ivana Pavlasová, nad Kaplí 8, Ostrava Radvanice, nebo na Podrobnosti poskytne také Kamil Zboil, tel tábornický sraz na Bítovském mlýn * Tábornický oddíl BVÚ poádá od 28. do 30. záí 2007 již 58. sraz oddíl zabývajících se táboením, turistikou a pobytem v pírod na Bítovském mlýn u avisova. Je to nejvíce navštvovaný sraz v celém regionu. Sraz bude zahájen v sobotu ve 12 hodin, na programu je pedevším hlavní soutž ptiboj o putovní štít vítz. Toho se mohou zúastnit sedmilenné hlídky, zvláš chlapecké a zvláš díví (smíšená družstva soutží v kategorii chlapc). Šest len hlídky musí být mladší než 16 let a jeden mladší než 17 let. Tradiní disciplínou ptiboje je štafetový bh, ostatní disciplíny se mní, ale vždy jsou to tábornické a turistické znalosti. Další soutže jsou v uzlování a lasování (jednotlivci), hodnotí se osobní deníky i oddílové kroniky. Strhujícím bodem programu je i veerní táborák, u kterého je možno soutžit o nejlepší písniku nebo scénku (délka scénky max. 3 minuty). Další soutže pipravují zúastnné oddíly. Sraz koní v nedli v 11 hodin. Na srazu se táboí ve vlastních stanech, vaí na vlastních ohništích. Kouení a požívání alkoholu je ve srazovém prostoru zakázáno. Na nedli si pipravte vlastní oddílový program. Doprava je zajišována autobusem, který pendluje z tramvajové smyky v Ostrav - Porub k hájovn v pátek odpoledne a v sobotu ráno. V nedli pak od 12 hod. odváží úastníky zpt. Za autobus je poplatek 10 K za jednu jízdu (nebo 15 K za jízdy ob), za táboení 10 K na osobu. Další informace mže poskytnout vedoucí oddílu BVÚ - AKIM Petr Mika, tel , web: Pihlášky nejsou poteba, ale poadatele potší. 3

4 Seminá táborových škol * Poešín V moravskoslezských oddílech je již ada absolvent táborových škol, a již to byla Moravská TŠ na Polan i v Bobrovci na Slovensku, eská TŠ v Ddov i letos v Poešín nebo vodácká TŠ na Svratce i na Salze. Pro absolventy táborových škol je uren Seminá táborových škol k pedání dalších zkušeností z práce v oddílech TOM a k setkání mladých vedoucích z celé Asociace TOM. Program semináe si pipravují pedevším úastníci sami za každý oddíl je teba si nachystat hodinový (i delší) program pro ostatní. Úastnický poplatek iní 240 K a zahrnuje ubytování a stravu. Poadatelé proplatí úastníkm jednu cestu pi využití slev. Moravskoslezská krajská rada proplatí úastníkm druhou cestu, pokud pojedou spolen s námi. Sraz je na nádraží Ostrava Svinov v pátek v 8.20 hod. (odjezd v 8.39, eká nás tém 9 hodin ve vlacích). Návrat v nedli ve Pihlášku je teba poslat do na adresu a pihlášku na spolenou cestu na Zážitkový kurz * TOM SIRIUS poádá každoron náronou akci pro mládež nad 15 let a nyní ji nabízí také všem oddílm. Akce má tradiní název ZÁŽITKOVÝ KURZ a je nezvykle dlouhá, zaíná už ve tvrtek 19. íjna a koní v nedli Místo konání je utajováno a rovnž tak program, ale bu te si jisti, že vás eká NCO opravdu nároného. Úastnický poplatek iní 750 K a zahrnuje veškeré náklady bhem akce, tedy jízdné, ubytování i stravu a náklady na program. Pihlášku zašlete Mirovi Dckému do a domluvte se s ním na uhrazení zálohy ve výši 400 K na tel nebo u 8. Mezinárodní olympiáda TOM, Zlín * Vážení turistití pátelé, jménem organizaního štábu Vás srden zvu za poznáním ásti našeho Zlínského kraje, za kouzlem rozmanitosti. Vím, že Vás naše programová nabídka zaujme a vyberete si podle svého zájmu a uvážení. Pije te Vy, kteí uvítáte vzájemné setkání a výmnu zkušeností TOM z eské a Slovenské republiky. Tšíme se na Vaši úast! Libuše Valentová, KR Asociace-TOM Zlínského kraje PROGRAM : tvrtek píjezd až pivítání úastník, prezentace oddíl, hry až pátek oficiální zahájení akce 9.00 poznávací zájezdy nebo vlastní program 9.30 až hra ve mst s detektivní zápletkou až bowling soutž zástupc oddíl až sobota poznávací zájezdy nebo vlastní program 9.00 až píprava vystoupení na galaveer až

5 GALAVEER až vystoupení oddíl a host, vyhodnocení soutží, oficiální ukonení akce nedle rozlouení se Zlínem, vlastní program 9.00 až MOŽNOST ODDÍLOVÉ PREZENTACE = CD, VHS, DVD aj. s sebou! HODNOCENÉ SOUTŽE ODDÍL Nejzajímavjší digitální foto z vyhlášených témat. Bowling. Hra v centru msta. PROGRAMOVÁ NABÍDKA ZA POZNÁNÍM REGIONU Vizovice - zámek, exkurze fa Rudolf Jelínek, rozhledna trasa 10 km. Doprava vlakem. vstupy: zámek - dosplý 60,-, student 40,- exkurze zákl.okruh 80,-, s ochutnávkou 100,- K/os., rozhledna 20,- Luhaovice malebné lázeské msto, léebné prameny, architektura Dušana Jurkovie. doprava bus - 55,- /osoba Sv.Hostýn - významné poutní místo. Doprava bus - 70,-/osoba. Filmové ateliéry Kudlov Po stopách Karla Zemana a Hermíny Týrlové, exkurze. Lesní hbitov hrob Tomáše Bati, doprava MHD a pšky 5 km do Zlína Další možnosti: ZOO Lešná: prohlídka 5 6 hod., doprava MHD. Nová tropická hala Yucatan. Vstupné dosplí 80,-, studenti,senioi 70,-, dti 60,-. Muzeum obuvi Zlín: objednání vhodné. Vstupné dosplí 30,-, ostatní 20,-. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín (zámek), stálé expozice: S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pti svtadíly Pamtní sí Františka Bartoše Zlínské filmové studio od reklamy k tvorb pro dti 21. budova Baových závod vyhlídková terasa. PIHLÁŠKA Poadatelé vyžadují závaznou pihlášku do , rozhodujte se tedy rychle. Nyní jsou pihlášeny oddíly Divoáci Frýdlant a moudík Ostrava. Moravskoslezská krajská rada podpoí úast oddíl dotací na úastnický poplatek a polovinu ubytování. Za pihlášené oddíly uhradíme také polovinu náklad na dopravu autobusem, což iní max. 250 K za úastníka. Oddíly z moravskoslezského kraje nech se tedy pihlásí na (staí závazný poet úastník) a KR za n uhradí kompletní poplatky podle pokyn poadatel. Na úet KR pak zašlete platbu za stravování a polovinu náklad na ubytování (na základ faktury), to nemžeme dotovat. Dotovat mžeme úast do kapacity autobusu, tedy max. 45 osob. Úhrada za autobus (max. 250 K) probhne až po akci podle skutených náklad. Pihlášené oddíly pak dostanou pokyny ohledn odjezdu. 13. Vánoní orientaní závod družin * TOM 9901 moudík Ostrava vás zve na tradiní akci Vánoní orientaní závod družin, který se bude konat v sobotu 22. prosince 2007 od 8.30 hod. v areálu zdraví v Blském lese v Ostrav Zábehu. Podrobnosti sdlí zájemcm vedoucí oddílu Rosa Kašovský na tel nebo i 5

6 40. Zimní sraz TOM * Ostravice Poádá: Moravskoslezská KR Asociace TOM a TOM 4302 Sirius Ostrava Jedná se o jubilejní 40. roník srazu oddíl, který se koná opt na Ostravici u srubu TJ Baník Ostrava. Zahájení srazu: 10:00 hod. Ukonení soutží: 12:30 hod. Konec srazu: 14:00 hod. Pro úastníky bude pipraven teplý aj. Úastnický poplatek je 20 K za osobu. Žádáme oddíly, aby si pipravili veselé, sportovní i tábornické soutže pro ostatní vetn dkaz. Upozornte dti, že budou celý den venku za jakéhokoli poasí. Ve srubu Baníku je možno se ohát, ale všichni se tam najednou nevejdou a musí se stídat... Doprava: Vlakem z Ostravy-sted v 7:52 (píjezd na Ostravici v 8:56) nebo v 8:24 z Ostravy - Svinova (píjezd na Ostravici v 9:28), v obou pípadech s pestupem ve Frýdlant n/o. Zpt ve 14:55 (s pestupem ve Frýdlantu, píjezd do Ostravy sted v 16:00) nebo v 15:58 (pímý vz, píjezd do Ostravy sted v 17:00). Tyto spoje jsou orientaní, mohou být zmnny s novým jízdním ádem D od ) Novoroní tylístek je akce KT a eského rozhlasu, pi které se vybírá píspvek na konto SVTLUŠKA pro slepé dti. Úastnický poplatek zvýšený na 20 K bude Vaším píspvkem na toto konto. Krom pkného pocitu pomoci získáte i odznak akce a malý kalendáík. V jubilejním 40. roníku srazu oekávejte výroní pekvapení. 5. Mezinárodní zimní sraz turist * Jablunkov V roce 2000 jsme se úastnili Slovenského zimního srazu turist v iernej u adce, který byl povýšen na 1. Mezinárodní zimní sraz turist a ješt jsme netušili, že tak byla založena úspšná tradice mezinárodních zimních sraz s dvouletým intervalem a s úastníky z eska, Slovenska a z Polska. Dalšího srazu jsme se nadšen ujali a v roce 2002 jsme uspoádali tomáckou ást MZST v Jeseníku. Mli jsme 350 úastník (a dosplí dalších 800), byli jsme ubytováni v 5 rzných školách a stravovali jsme se na 3 místech. Takový trochu poadatelský horor... Ale úastníci mli pestrý a nároný turistický i veerní a doprovodný program a tak zavládla spokojenost. Na 3. MZST 2004 v Bielsko-Bialé jsme navázali kontakty s polskými tomíky a ty se díky jejich pedsedkyn Lucyn Bardel udržují dodnes. Taky jsme poprvé navštívili polskou ást Beskyd a vyjeli lanovkou na její nejvyšší vrchol Skrzyczne (1257 m, jen o 70 m nižší než Lysá hora). V roce 2006 se MZST konal opt na Slovensku v Dolném Kubín a bylo tam úastník. Naše oblast tam pevzala štafetu píštího poadatele MZST poádá Moravskoslezská oblast KT, naše krajská rada s naše oddíly budeme opt zajišovat tomáckou ást srazu. Pedpokládáme 400 tomík (200 našich, 100 ze Slovenska a 100 z Polska). Na ubytování a stravování máme domluvenu celou Základní školu u autobusového nádraží. Nyní se ladí program dosplých a na nj navážeme i my se speciálními programy pro tomíky. Pedpokládá se spolené zahájení a možná i zakonení, tomíkm nabídneme bžecké trasy dosplých a pidáme nkteré další, chystáme odpolední a veerní programy. Naše oddíly se mohou hlásit pedevším jako úastníci srazu, uzávrka pihlášek je Zatím nás zajímá pedbžný zájem oddíl a odhadovaný poet úastník. Vedoucí upozorujeme, že v pátek jsou jednodenní prázdniny a tak mohou s oddíly pijet už na zahájení ve tvrtek

7 Školící akce na podzim 2007 Školení vedoucích oddíl TOM * Kamenka, Školení zaínajících vedoucích bude uspoádáno opt v podzimním období o víkendu Akce je zamena pedevším zaínajícím vedoucím v oddílech, kteí nedávno pekroili vk 18 let a chtjí získat kvalifikaci vedoucího oddílu TOM. Úastníky ekají nejen pednášky z mnoha oblastí oddílového života, ale i ukázky zajímavých sport a her. Jako lektoi budou psobit zkušení vedoucí oddíl našeho kraje. Úastnický poplatek iní 250 K, zahrnuje ubytování na lžkách ve vlastním spacáku a stravování v sobotu a v nedli (na pátek vlastní). Je splatný pi zahájení školení. Úastníkm bude proplacena jedna cesta na základ pedložených jízdenek s využitím slev. Pihlášky zašlete poštou vedoucímu školení - Soptíkovi Petru Holušovi, Horymírova 10, Ostrava Zábeh, nebo e- mailem na adresu a to nejpozdji do 8. íjna Pihlášení dostanou podrobné pokyny. Celostátní vzájemná výmna zkušeností * Teš CVVZ je strhující akce, pi které se po celý víkend poslouchají i zkoušejí zajímavé nápady, prohlížejí nástnky i debatuje se známými i neznámými úastníky protože všichni jsou postiženi prací s dtmi, tak se zde mimoádn snadno navazují nová pátelství bez ohledu na barvu kroje a šátku. Loni jsme poádali úspšnou CVVZ v Ostrav. CVVZ je urena pro vedoucí a jejich mladé pomocníky od 15 let, piemž za úastníka do 18 let se musí zaruit jeho starší vedoucí. V letošním roce zavítá CVVZ do Tešt, což je pro nás sice dost daleko, ale krajská rada zajiš uje autobus na CVVZ, který bude dotován z grantu Moravskoslezského kraje. Pihlásit se mžete jedin internetem na stránce kde jsou taky uvedeny všechny informace v. programu. A hned mi pak dejte vdt na adresu abych za Vás zaplatil úastnický poplatek, hlavn mi pošlete vaše úastnické íslo pro identifikaci platby. Zaregistrujte se prosím do konce záí, abych stihl za vás do zaplatit úastnický poplatek. Krajská rada za vás uhradí úastnický poplatek 400 K a ást náklad na dopravu, úastníci budou hradit v autobuse jen 200 K. Neváhejte s pihláškou, pozdji pihlášení mají omezenu možnost výbru program. Pro úastníky z Moravskoslezského kraje jsem již nechal zablokovat na ubytování celé 3. patro v internátu. Rádcovský kurz Ostrava * Krajská rada Asociace TOM a oddíl BVÚ Vás zvou na Rádcovský kurz, který se uskutení v sobotu 24. listopadu 2007 v klubovn oddílu BVÚ v Ostrav - Pívoze. Na rádcák zveme každého, kdo si chce zahrát nové i staré hry a chce se nco nauit z tábornických a turistických znalostí. Tato akce je urena jak vedoucím družin - rádcm, tak instruktorm i vedoucím. U odborných témat budou hlavní náplní výcvikové hry. Prezentace úastník probíhá od 8.00 do 8.30 hod. v klubovn BVÚ na Kišanov 15 v Ostrav - Pívoze (tram 12, zastávka Dl Odra). Úastnický poplatek 10 K. Ukonení se pedpokládá do hod. Je teba si donést s sebou tužku, blok na psaní, sportovní obuv, obživu. 7

8 aj a káva bude k nalezení u poadatel a v malém bufetu bude možno si nco malého koupit. Pihlášky není poteba posílat, ale poadatelé je pivítají. Pihlašujte se na stránkách kde jsou také podrobné pokyny. Spolupráce s VŠB - TU Ostrava pi využití GPS Projekt spolupráce s Vysokou školou báskou technickou univerzitou Ostrava, Ústavem geoinformatiky se bhem prázdnin úspšn rozbhl, oddíly si podle domluveného harmonogramu pjovaly pro svj program naviganí pístroje GPS. Nyní je pipravena další fáze projektu, v pondlí 17. záí 2007 budeme na VŠB propojovat zaznamenané projdené trasy s poízenými fotografiemi a vytváet webovskou prezentaci své akce, pípadn vytvoení plakátu z pochodu. Tyto prezentace a plakáty bude následn hodnotit odborná komise. Spolupráce vyvrcholí konferencí a vyhlášením vítz soutže pi píležitosti celosvtové propaganí akce GIS DAY v týdnu ped Doufáme, že pístroje GPS si budete moci pjovat na víkendové akce i nadále. Akce KT EDT Evropské dny turistiky * Sobota Beskydský Mont Blanc výstup na Tanenici. Start individuální z Malenovic a z Pržna, kontrola v cíli od 9 do 15 hod.. Informace: Ladislav Vonzino, tel , 28. Dálkový pochod a cyklojízda Mánesovou stezkou, start ve Stíteži, Návsí, Tinci a v Mostech v 6 10 hod. Podrobnosti na Info: Vra Byczanská, tel , , Pší trasy: 12 km (Mosty u J.), 15 km (Návsí), 20 km (adca), 25 km (Tinec), 35 km (Stítež) 52 km (Stítež). Cyklotrasy: 25 km, 45 km, 65 km (Tinec) Nedle Bezruv výplaz na Lysou horu. Trasy jsou individuální z Ostravice, Malenovic, Visalají i Frýdlantu n/o. Kontrola je na vrcholu Lysé hory 8 15 hod. Poádá odbor KT Lysá hora Ostravice. Info: Dušan Štsek-tel , 50 let odboru KT Baník Ostrava * Pipravovaný program: 10:00 h slavnostní zahájení na hišti apkovy sokolovny, projevy estných host a sponzor akce ukázky z innosti turistického oddílu mládeže SIRIUS prohlídka klubovny odboru a TOM SIRIUS 8

9 11:30 h hromadný start pochodu CESTOU NECESTOU po trasách: 50, 40, 30, 20, 10 km. Délka tras bude úmrná vku turist... Cíl bude na hlavním nádraží D v Pívoze. (zmna možná) 14:00 h setkání všech zúastnných ve Sloupové síni nádraží D v Ostrav-Pívoze. Promítání fotografií z uplynulé doby, výmna vzpomínek a zkušeností. Ktiny brožury 50 let Cestou necestou s turisty Baníku. 6. Podzimní vítkovská padesátka * Start pochodu: hod. na Mstském úad ve Vítkov, námstí Jana Zajíce 7 Cíl: nejpozdji do hod. na námstí Jana Zajíce Startovné: 30 K dosplí; 15 K dti, studenti a dchodci; 60 K rodinné (2 dosplí a 2 dti) Pipravili jsme pro vás trasy: 10, 20, 25, 30 a 50 km Informace: Pavel Vaásek ( ), Daniela Olbertová ( , ) 120. výroí otevení chaty Švarná Hanka * Významné jubileum další turistické chaty v Beskydech oslavíme o volném pátku 28. záí Program u chaty od 11 hodin. Pístup od autobusových zastávek Staré Hamry, most (8 km), Staré hamry, rozc. erné (7 km) nebo Krásná, Visalaje (5 km pímo a 8 km pes Bílý kíž). Podrobnosti: Jan Sládek, Na Pasekách 191, Horní Datyn, , tel , Další významné akce KT na podzim pochod Kolem Ostravy, Start: zast. tramvají Poruba Vesinská, trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km, cíl Ostrava Poruba, restaurace Esso. Poádá Sportovní klub policie (díve pod nj patil dnešní odbor KT Dálava), kontakt Josef Chudárek, Alšovo nám. 693, Ostrava Poruba, , tel Zimní táboení v Údolí bažin, Horní Datyn, Podrobnosti Antonín Vraneka, K. Košála 35, Horní Datyn, , tel , Zimní táboení Klondyke 07, Morávka Smrina, Podrobnosti Jan Sládek, Na Pasekách 191, Horní Datyn, , tel , Zahranií 2008 Dotace na zahraniní akce Stále více se rozšiuje nabídka a okruh akcí, kterých se úastní naše oddíly v zahranií. Již nyní je nejvyšší as se rozhodnout pro úast na nkteré z nich, protože již koncem záí se uzavírá možnost 9

10 podání žádosti o dotaci z programu Marco Polo, ve kterém Ministerstvo školství dotuje dtem a mládeži do 26 let dopravu z 50 %. Na 10 dtí do 18 let mže být dotován navíc jeden starší vedoucí. Není teba si dlat tžkou hlavu s reciproní návštvou a shánt kontakty na zahraniní kolektivy. Pi úasti na srazech toto není poteba a výše uvedené akce jsou všechno srazy mládeže (mimo zájezd do Irska). Pokud plánujete vtší úast ze svého oddílu a troufáte si naplnit vlastní autobus (nebo nadpoloviní vtšinu autobusu), tak neváhejte a podejte si žádost o dotaci sami. Ústedí vám na vyžádání zašle formulá, do kterého hlavn uvedete plánovaný rozpoet a náklady na dopravu. Toto ovšem musíte zvládnout do konce záí, protože v íjnu už je poteba souhrnný projekt podat na MŠMT. Dosud mají tomíci dobré jméno a dostávají dotaci tém na všechny projekty. Nesmíme si je ale zkazit žádostí na akci, která se pak neuskutení. Pokud tedy uvažujete o nkteré z výše uvedených akcí, kontaktujte v prbhu záí pedsedu KR Mojmíra Nováka, který vám pomže se zpracováním jednoduchého rozpotu a hlášenky akce. Ze stejného zdroje je možné též erpat dotaci na pobyt zahraniní delegace u nás. Na tento úel je možno erpat 70 % náklad na ubytování, stravování a programové výdaje (vstupné, jízdné na výlety, drobný materiál) až do výše 250 K na úastníka a den. Krom toho mohou být pobyty v zahranií dotovány stejn, jako tuzemské tábory. Toto opatení se vztahuje nejen na Slovensko (již nkolik let) ale nov na všechny státy Evropské unie. Jistým omezením je, že jeden oddíl takto mže dotovat nejvýše 21 dn ze všech letních prázdninových akcí. Zájezd do Irska * Youth rally FICC jsou již minulostí, ale bhem velikononích svátk i nadále vyrážíme za poznáváním Evropy. V minulých dvou letech jsme poznávali Francii (2006 Paíž a 2007 Provence) a tak v roce 2008 chceme vyrazit do jiného kouta Evropy, kde jsme ani pes úspšný seriál FICC ješt nebyli. Jednou z možností bylo ecko, ale po letošních letních požárech asi nebude tou pravou destinací. Druhou možností, která zatím vítzí, je IRSKO, tzv. zelený ostrov, kde není ani poádná zima ani poádné léto., Chceme navštívit všechny ásti ostrova, úžasné krajinné scenérie, kouzelná jezera, úchvatné západní pobeží, rozvaliny klášter, v Severním Irsku ležící Schody obr, msta Dublin, Cork, Belfast a další. Po cest také nco z Velké Británie, resp. její specifickou ást Wales. Pedpokládáme dopravu autobusem s naším oblíbeným idiem Tondou Tihelkou, ubytování v mládežnických hostelech, stravování vlastní. Chceme vyjíždt ráno ve tvrtek na poátku velikononích prázdnin, abychom v pátek již byli v Anglii a v sobotu v Irsku. Tam pobudeme až do tvrtka , v pátek bude celodenní zastávka v Anglii a v sobotu chceme být veer doma. Z 9 nocí to budou 2 v autobuse (po cest tam a zpt), 2 v Anglii (nebo Walesu) a 5 v Irsku v ubytovnách. Žáci a studenti se musí uvolnit z výuky na 4 dny od 25. do , dosplí budou potebovat 6 dn z dovolené. Cena zájezdu ješt není definitivn stanovena, pedbžný odhad je kolem K. Bhem podzimu vydáme podrobné informace, závazné pihlášky budeme pijímat do konce ledna Zájezd není dotován, protože nejedeme na setkání mládeže a úastní se jej vtšinou dosplí. 39. stretnutie TOM na 55. letním srazu slovenských turist Svidník, zájezd Další akce, kterou navštvujeme každoron, je letní sraz Klubu slovenských turist. V roce 2008 se uskutení po letošní Turzovce až na východním Slovensku pod prsmykem DUKLA ve Svidníku. Poadatelé zajišují atraktivní trasy s prvodcem, my si díky doprovodnému autobusu udláme samostatný poznávací program celého regionu. Poplatky za ubytování a úast na srazu bývají pijatelné, je možno si též objednat stravování, nebo si vait z vlastních zásob. KR bude usilovat o dotaci na jeden autobus. Pokud budou o tomto srazu uvažovat velké oddíly, je žádoucí, aby si podaly vlastní žádost o dotaci Marco Polo. 10

11 Samotný sraz zaíná v pondlí a koní v nedli My vyrazíme už v sobotu hned po ukonení školy a první dva dny strávíme na táboišti u obce Bobrovec v Západních Tatrách Roháích, kde si v pípad pkného poasí stihneme njakou vysokohorskou túru podle zdatnosti úastník. Podle zájmu úastník zájezdu si jej mžeme o nkolik dn prodloužit nap. pobytem v Polsku, kde jsou nap. nedotené BIESZCZADY Deutscher Wandertag * Nmecko, Fulda, Sraz nmeckých turist se již nkolikrát objevil v našem termínovém kalendái. Akce s úctyhodnou tradicí je strhujícím setkáním tisíc turist, kteí pochodují kížem krážem po nabízených trasách, úastní se zájezd, navštvují výstavy a koncerty, atd. Je až s podivem, že se tohoto srazu úastní jen minimum len jejich mládežnické sekce DWJ. Nicmén nás na tyto srazy táhne možnost poznání urité lokality sousední zem Nmecka. V roce 2008 se sraz koná ve FULD v Hesensku. Nmetí poadatelé nám obvykle zajišují ubytování v tlocvin i stravování za pijatelnou cenu. V roce 2008 se sraz koná v trochu netradiním termínu na konci našeho školního roku, i když v Nmecku nejsou jednotné školní prázdniny, tam to má každá spolková zem njak jinak. Už jsme ale také absolvovali tento sraz v záí na pobeží Baltského moe. Pokud má nkterý oddíl zájem o úast a teba si chce cestování po Nmecku trochu prodloužit do prázdnin, kontaktujte do pedsedu KR, abychom spolen naplánovali dotaci pro váš oddíl. Sraz rakouských tomík * Annaberg u Mariazell, Akce, která se už pece jen u nás zabydlela, Jirka Homolka ji navštvuje nkolik let s rznými moravskými oddíly. Není to žádná monstrózní akce, úastníci se poítají na desítky a nikoli na stovky. Bývá ale umístna do atraktivního místa v rakouských Alpách a s instruktory je možno absolvovat nkolik vysokohorských túr. Tím je dán charakter akce je urena pro starší leny a instruktory z oddíl. Podle zájmu je volena doprava auty, mikrobusem i autobusem. Sraz se pravideln koná na pelomu ervence a srpna. Pokud máte zájem, kontaktujte pímo Jirku Homolku, tel , Schengenský prostor V roce 2008 se nám již bude do okolních zemí mnohem lépe cestovat, protože od vstupujeme spolen se Slovenskem, Polskem a Ma arskem do tzv. Schengenského prostoru, kde jsou zrušeny hraniní kontroly. Dtem tak již nebudou muset rodie vyizovat cestovní pasy... Léto Letní sraz TOM * Msto Albrechtice, Letní srazy TOM se již zabydlely mezi vrcholnými akcemi tomík. V roce 2008 bude již 27. Letní sraz tom hostit Moravskoslezský kraj a umístíme jej v podhí Jeseník, na Krnovsku v Mst Albrechticích. 11

12 Máme zde již bohat vyzkoušenu spolupráci se Stední školou zemdlství a služeb, která nám nabízí ubytování na internátu nebo ve stanech na zahrad, hišt a tlocvinu a také útulnou jídelnu. Za turistickým a poznávacím programem mohou úastníci vyrazit nejen do vrcholové ásti Jeseník, ale také do Zlatých Hor, na Osoblažsko, kam nás sveze úzkokolejka eských drah, za rozhlednami Krnovska i na vzdálenjší Slezskou Hartu nebo do Opavy. Pokud vás tato nabídka zaujala, rezervujte si prázdninový týden od 2. do Prázdniny Podzimní prázdniny Vánoní prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny v okrese Opava Jarní prázdniny v okrese Ostrava Jarní prázdniny v okrese Karviná Jarní prázdniny v okrese Frýdek - Místek Jarní prázdniny v okrese Nový Jiín Jarní prázdniny v okrese Bruntál Velikononí prázdniny Letní prázdniny Podzimní prázdniny Vánoní prázdniny Akce a projekty RADAMOK 4. roník soutže Azimut * Rada dtí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK) poádá v sobotu 13. íjna 2007 již 4. roník soutže AZIMUT, která je urena všem dtským organizacím v Moravskoslezském kraji. Místem konání je Ostrava Blský les a soutží se v rogainingu na 1 hodinu (najít co nejvíce kontrol podle mapy) a na to navazuje stezka s nkolika brannými a turistickými úkoly. Soutž je dotována pknými cenami od Armády R. Soutží dvojice, kategorie jsou podle vku: do 10 let, do 14 let, do 18 let a nad 18 let, kluci, dívky, mix. Úastnický poplatek je 20 K na hlídku. Pihlášky zasílejte na nejpozdji do pátku Staroblská pažba * AVZO (Asociace víceúelových základních organizací technických sport a inností), oddíl SIHASAPA poádá v sobotu již 5. roník veejné soutže ve stelb ze vzduchové pušky a pistole. Akce se koná u klubovny oddílu Sihasapa v Ostrav Staré Blé, která se nachází na Mitrovické ulici, nedaleko Sokolovny, poblíž kižovatky s Junáckou. 12

13 Z propozic vybíráme: Soutž zaíná v 8.00 a koní v 17.00, kdy bude také slavnostní vyhlášení vítz a pedání cen. Prezentace bude probíhat po celou dobu soutže; poslední soutžící se mohou pihlásit v Zúastnit se mže každý kdo pijde, samostatn udrží zbra v pedepsané poloze a bude dodržovat pravidla bezpenosti stelby. Soutžit se bude v trojboji s disciplínami dle vkové kategorie. Soutžící jsou rozdleni do tí kategorií: do 10-ti let o vzduchová puška vleže o vzduchová puška v kleku o vzduchová pistole ve stoje od 11-ti do 15-ti let o vzduchová puška vleže o vzduchová puška ve stoje o vzduchová pistole ve stoje od 16-ti let výše o vzduchová puška v klee o vzduchová puška ve stoje o vzduchová pistole ve stoje Disciplíny se budou stílet ve výše uvedeném poadí a to podle následujících pravidel: stílí se ze vzdálenosti 10-ti metr používají se standardní tere pro rekreaní stelbu (jednotlivá pole po 6-ti mm) ped zmnou zbran má soutžící nárok na 3 nástelné stely. v každé disciplín má soutžící k dispozici 5 stel. pi stelb se musí ídit pokyny rozhodích musí dodržovat bezpenostní pravidla pi stelb a to pedevším: o nabitá zbra musí vždy míit smrem k term. o pojistku mže stelec uvolnit až ve chvíli kdy zane míit. o vzduchové pistole pojistku nemají, proto je teba dávat zvýšený pozor pi manipulaci s nabitou zbraní a závr natahovat až ve chvíli, kdy míí hlave k term. soutžící nesmí manipulovat s míidly zbran soutžící mže použít vlastní zbra, pokud odpovídá technickým a bezpenostním pedpism. použití dioptru, i jiného zaízení usnadující míení není dovoleno. Prbžné výsledky budou vyvšovány pravideln v prbhu soutže na brán ped zahradou klubovny. Soutž se bude konat za každého poasí. Kontakt na poadatele: Vladimír Peter PAVOUK, tel , stránky: 1. Countrybál RADAMOK * Ostrava Svinov, RADAMOK chce obohatit život vedoucích a instruktor další spoleenskou akcí, kterou bude COUNTRYBÁL. Jako termín byl zvolen zaátek plesové sezóny, letos sobota Countrybál se bude konat v sále Autoškoly Spáil v Ostrav Svinov, Bílovecká ul. u hišt. Ceny vstupenek a jejich prodej budou zveejnny na stránce RADAMOK ale pedbžný zájem mžete hlásit už nyní na 13

14 Projekty RADAMOK Projekt Mediální podpora dtských oddíl Zástupci len RADAMOK se domnívají, že naše organizace a oddíly jsou málo mediáln známé a tak schválili v rámci koncepce innosti RADAMOK projekt Mediální podpory dtských sdružení a oddíl. Nyní jsme domluveni s Moravskoslezským deníkem, že bude zveejovat v regionálních (i celokrajských) novinách vaše lánky a fotky. Pozdji chceme kontaktovat i rozhlas a televizi. Zapojením do projektu souhlasíte s podáváním pravidelných zpráv (nejmén jedenkrát msín) redaktorovi, který vás bude mít na starosti. Zajímavou zprávu vždy doprovo te jednou fotografií s velkým rozlišením. S podáváním zpráv mžete zaít okamžit. Bhem podzimu pak pedpokládáme odpolední seminá, který by byl vnován psaní lánk, píp. fotografování. Organizace Pihláška k úasti na projektu MEDIÁLNÍ PODPORA Základní kolektiv Zástupce pro média Adresa zástupce v. PS Telefon, Pihlašujeme se k úasti na projektu Mediální podpora Zajímavé aktivity, které chceme médiím nabídnout Vyplnnou pihlášku zašlete poštou nebo em na adresu: RADAMOK, Stodolní 9, Moravská Ostrava, nebo Projekt Klubovny a Táborové základny V Moravskoslezském kraji bude možno erpat dotace Evropské unie v letech 2007 až 2013 pomocí Regionálního operaního programu (ROP). Plné znní pipravovaného programu lze nalézt na stránce Tento program obsahuje podprogramy, pomocí nichž mžeme erpat evropské peníze na mimoškolní vzdlávání i na rozvoj mst a venkova. V tchto podprogramech bude dotována zejména tvorba a obnova infrastruktury, tedy vybavení pro naši innost. Minimální ástka dotace na jeden projekt je 1,5 mil. K a proto chceme spojit úsilí všech dtských sdružení a zpracovat dva projekty, pomocí nichž bychom na evropské peníze spolen dosáhli. Navrhujeme dva projekty: Klubovny dtských neziskových organizací Táborové základny dtských neziskových organizací, 14

15 piemž základní informace o obou projektech jsou uvedeny v píloze. K úasti na obou projektech (i jen jednom z nich) se mohou pihlásit základní lánky dtských sdružení s právní subjektivitou (oddíly TOM, SPJF, TU, skautská stediska, pionýrské skupiny, pední hlídky RR a další) i organizace s dtmi a mládeží pracující (nap. SDH, MK a další). K úasti na projektu zveme leny RADAMOK, kteí pracují celoron s dtmi a mládeží, mají vlastní klubovny i stanové základny. Navrhované projekty nejsou ureny pro organizace nabízející sociální služby, resp. v rámci sociálních služeb pracující s dtmi a mládeží (nap. nízkoprahové kluby), protože pro n jsou ureny jiné podprogramy ROP. ástka, kterou bude možno pro jednu organizaci získat, není pedem stanovena. Domníváme se, že optimální ástka pro jednu klubovnu i pro jeden tábor bude K. Už jen proto, že vlastní spoluúast iní 15 % a domníváme se, že mžete vlastními silami získat. Další výdaje, spojené s administrací a zajištním projektu chceme pokrýt sami. Úelovost výdaj není v programu pesn stanovena. Chceme, aby z projekt bylo možno erpat nejen na stavební obnovu kluboven a obnovu táborového materiálu, ale také na vybavení pro zajímavý program vetn odborných školení vedoucích. Vedlejším efektem projektu by mohla být rznorodá nabídka atraktivních inností, které budou jednotlivé kolektivy zajišovat. V nkterých pípadech mže projekt sloužit i k poízení nemovitosti (nap. táborového pozemku), protože 10 % z celkových náklad na projekt mže být investováno do nákupu nemovitostí. Pvodn ml být ROP již nyní schválen, ale tento proces se protahuje. Pedpokládá se, že první výzvy ke zpracování projekt mohou být vyhlášeny v závru roku Pokud se tak stane, bude pak již jen málo asu na zpracování projektu, takže vlastní jednání a zpracování podklad chceme udlat bhem podzimu. Pokud chcete do projektu vstoupit, pihlaste se prosím na poštovní nebo ovou adresu do 15. záí Tento dopis a pihlášku bude možné si stáhnout ze stránek RADAMOK Pedpokládáme, že koncem záí udláme spolenou schzku pihlášených úastník projektu a vlastní podklady z jednotlivých oddíl budeme zajišovat na individuálních schzkách. Ale už nyní mžete jednat s vlastníky kluboven i táborových pozemk o dlouhodobém pronájmu (aspo desetiletém) i o možnosti prodeje. Aby ml projekt šanci na úspch, tak musí být vcná nápl i žádost o financování co nejkonkrétnjší a nejpodrobnjší A stejn jako jiné granty, i tento je jen Hra o peníze. Kdo se nezúastní urit nevyhraje. Kdo se zúastní mže vyhrát, ale taky mže prohrát. Mojmír Nováek, pedseda RADAMOK Soutž ve sbru víek z PET lahví Od záí 2007 vyhlašuje RADAMOK 4. roník soutže ve sbru víek z PET lahví, která je urena pro jednotlivce, malé, stední, stednvelké a velké kolektivy, školní tídy i pro mateské školy. Cílem je nasbírat co nejvíce víek z PET lahví v pepotu na jednoho lena kolektivu. Pihlášky jsou uvedeny na stránce RADAMOK a musí být vyplnny do konce listopadu Ke sbru víek mžete od poadatel dostat pytle a když jich máte nasbíráno dostatené množství, víka od vás odvezeme. Sbr víek koní 30. dubna Soutž je vyhodnocena na Bambiriád 2008 a vítzové kolektiv na prvních tech místech získávají autobusové zájezdy, na dalších místech pak sportovní poteby i ceny podle vlastního výbru. Slezský Tomík. 49 Vydáno v záí 2007 v potu 120 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže v psobnosti Moravskoslezského kraje a v oblasti Moravskoslezské KT. Vydala Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM, pedseda (krajánek) ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. dom , mob , zam , kl. 21, e- mail: Uzávrka píštího ísla bude a bude obsahovat akce v období leden až duben

16 Pihláška k úasti na projektu ROP MSK Organizace Základní kolektiv IO Zástupce kolektivu Adresa zástupce v. PS Telefon, Pihlašujeme se k úasti na projektu: KLUBOVNY: ANO NE TÁBOROVÉ ZÁKLADNY: ANO NE V projektu KLUBOVNY chceme pedevším realizovat V projektu TÁBOROVÉ ZÁKLADNY chceme pedevším realizovat Adresa klubovny Místo tábora Datum vyplnní Podpis a razítko Vyplnnou pihlášku zašlete poštou nebo em na adresu: RADAMOK, Stodolní 9, Moravská Ostrava, nebo nejpozdji do

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005 SLEZSKÝ 40 Záí 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2004 2005 24. - 26. 9. 2004 55. sraz oddíl na Bítovském mlýn (poádá oddíl BVÚ) 25. 9. 2004 Vítkovská padesátka

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2007 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2006 Výroní zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM

Více

Termíny akcí 2001 2002

Termíny akcí 2001 2002 SLEZSKÝ 30 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2001 2002 28. - 30. 9. 2001 52. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 5. 7. 10. 2001 Školení vedoucích

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000 1. Stav Rady mládeže V roce 2000 pracovala Rada mládeže v první polovin roku ješt v zabhnutém tempu pravidelných akcí pro mládež a msíních schzek samotné rady mládeže. V RM jsou dva lenové VV - ing. Mojmír

Více

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Pro nový zpravodaj? Již adu let vydává Rada mládeže KT a nyní Moravskoslezská krajská rada A-TOM zpravodaj Slezský tomík, který informuje

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001 SLEZSKÝ 29 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Ostravského kraje Termíny turistických závod 2001 Turistické závody: 31. 3. 2001 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Ostrava (oblast Slezsko) 15.

Více

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R V ervenci 2005 se naše delegace zúastnila 105. roníku srazu nmeckých turist. Takových skvlých akcí, i zahraniních, mžete s krajskou radou nebo

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2008 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006 SLEZSKÝ 43 Záí 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2005, významné akce 2006 9. 11. 9. 2005 EDT Evropské dny turistiky (poádá KT, oblast Moravskoslezská) 16.

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Termíny dalších akcí v roce 2002

Termíny dalších akcí v roce 2002 SLEZSKÝ 32 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Turistické závody v roce 2002 Základní kola TZ 13. 4. 2002 Turistický závod II. stupn Bílovec (krajský pohár) 20. 4. 2002 Turistický

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 47 Leden 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 1. 1. 2007 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 6. 1. 2007 39. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 45 Bezen 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 18. 3. 2006 Zahájení jarních km, Slezské Beskydy (TOM 1303 Maracaibo Tinec) 1. 4. 2006 Kulikiáda

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko 1. Stav Rady mládeže v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Od roku 2000 pracuje v Moravskoslezském kraji aktivn Ostravská krajská rada Asociace

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 44 Leden 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 1. 1. 2006 Novoroní tylístek, 9 pochod akce KT 6. 8. 1. 2006 Novoroní hraní, Karviná (DDM Juventus

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2008

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2008 SLEZSKÝ 50 Leden 2008 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2008 1. 1. 2008 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 5. 1. 2008 40. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000 SLEZSKÝ 24 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1999-2000 24. - 26. 9. 1999 50. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 1. - 3. 10. 1999 INKU 98 9. 10. 1999

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005 SLEZSKÝ 41 Leden 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2005 8. 1. 2005 37. Zimní sraz turistických oddíl, Ostravice (MS KR) 22. 1. 2005 36. ZTTV Zimní

Více

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3.

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3. SLEZSKÝ 17 Bezen 1997 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Turistické závody 1997 Termíny: 21. - 23. 3. Seminá k Turistickým závodm v oblasti Slezsko 22. 3. TZ 3. stupn v Orlové

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 38 Leden 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 10. 1. 2004 36. Zimní sraz, Ostravice 16. 18. 1. 2004 Snm Asociace TOM v Ostrav 22. 25. 1.

Více

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001 SLEZSKÝ 27 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí 2000-2001 8. 10. 9. 2000 Mezinárodní turistický závod - Fryšták 9. 9. 2000 Dálkový pochod KT Tinec 22. 24. 9. 2000 INKU

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 35 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 11. 1. 2003 KR ATOM : 35. Zimní sraz na Ostravici 12. 1. 2003 KR ATOM: Plánovací návštva nové chalupy

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Konference DJINY STAVEB

Konference DJINY STAVEB Konference DJINY STAVEB Klub Augusta Sedláka a Národní technické muzeum ve spolupráci se Sdružením pro stavebnhistorický przkum a partnery poádá od roku 2000 pravidelné konference, zabývající se historií

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999 SLEZSKÝ 21 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1998-1999 18. - 20. 9. 1998 Opavské hrátky 25. - 27. 9. 1998 49. tábornický sraz v Kyjovicích 3. 10. 1998 Turistická

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroní zpráva Skanska CZ region Brno s.r.o.

Výroní zpráva Skanska CZ region Brno s.r.o. Výroní zpráva 2004 Skanska CZ region Brno s.r.o. Výkonný výbor : IO : 69749892 DI : CZ69749892 Ing. ubomír Sedlák pedseda.ú.: 1561436319/0800 Heidi Kadiová Adresa : Jana Kopecká Víta Nejedlého 440/20 682

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen červenec 2009 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2007 Výroní zpráva Asociace TOM R, Moravskoslezské krajské rady

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Mendelova univerzita v Brn. OBŽNÍK. 2/2013 Zimní podniková rekreace

Mendelova univerzita v Brn. OBŽNÍK. 2/2013 Zimní podniková rekreace Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 7. íjna 2013 Všem pracovištím MENDELU j.: 20026/2013-989 OBŽNÍK. 2/2013 Zimní podniková rekreace Oddlení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brn ve spolupráci

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Kvten 2004 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: Fotbalový klub Pelou Datum konání: 30. ervna - 3. ervence 2005-1 - Výbor turnaje: Pedseda Místopedseda František Kivka RSDr. Ladislav Roušar, pedseda FK Pelou Pedsedové

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

TOM-MY. Akce roku 2010 Již po šesté vydáváme tento tradičí zpravodaj pro vedoucí a mládež Asociace TOM ČR z MS kraje

TOM-MY. Akce roku 2010 Již po šesté vydáváme tento tradičí zpravodaj pro vedoucí a mládež Asociace TOM ČR z MS kraje TOM-MY Akce roku 2010 Již po šesté vydáváme tento tradičí zpravodaj pro vedoucí a mládež Asociace TOM ČR z MS kraje Ukázka činnosti TOM 4340 Mušketýrci na Dni Země v Ostravě Pečujme zodpovědně o svěřené

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

(p.. 59) íslo 2/2010 záí

(p.. 59) íslo 2/2010 záí (p.. 59) Redakce: J.Punochá íslo 2/2010 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm Út:

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více