ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. BØEZEN 2006 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. Redakce: MěÚ Šluknov, telefon: , , e.mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. BØEZEN 2006 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. Redakce: MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam."

Transkript

1 ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: MěÚ Šluknov, telefon: , , e.mail: BØEZEN 2006 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè Tradičně se 14. února na náměstí Míru objevily stánky s Valentýnskými cukrovinkami, nabízející nejrůznější dobroty, ovšem se společným symbolem lásky - srdcem. Díky mrazivému počasí u nich tak velký nával nebyl, větší zájem zřejmě byl o květiny, které si zájemci mohli vybrat pěkně v teple květinářství. A dalším důvodem mohla být i skutečnost, že Svatý Valentýn u nás zatím nezdomácněl. To můžeme konstatovat po malém průzkumu mezi našimi spoluobčany nejrůznějších věkových kategorií. Nejčastěji jej slaví a uznávají hlavně teenageři a mladí do třiceti let. Starší páry tomuto importovanému svátku moc nefandí a dávají při svých projevech lásky partnerovi přednost políbení pod rozkvetlou třešní na 1. máje. Úplně nejlíp to ale pojali ti, kteří si lásku dávají najevo v průběhu celého roku - takže i na Valentýna, na 1. máje a pak kdykoli je napadne...

2 Šluknovské noviny - strana 2 Ptáte se - odpovídáme. Ptáte se - odpovídáme. Ptáte se Přál bych si, aby na křižovatce mezi kašnou a Klubem byl přechod pro chodce. Aby sloužil pro bezpečí mé a mých kamarádů, když jdeme do školy a pro spolubydlící v našem městě. Byl bych rád, aby se to řešilo, než se někomu něco stane. Josef Vykoukal, žák 3. C Na výše uvedený příspěvek se dá reagovat bezesporu tak, že s ním budeme v plné míře souhlasit, ale bohužel situace v této problematice není tak jednoznačná, aby se dala zúžit na takováto prostá konstatování typu přechod pro chodce někde chceme, tak ho tam budeme mít. To by platilo pouze v případě, že by tato záležitost patřila výhradně do samostatné působnosti města Šluknov, což by pochopitelně bylo logické, ale v současně platné právní úpravě tomu tak není. Proto se nyní pokusím uvést na pravou míru některé záležitosti zřizování přechodů pro chodce na pozemních komunikacích a skutečnosti aplikovat na náš modelový příklad. Město Šluknov může být pouze žadatelem o zřízení přechodu pro chodce (jedná se vlastně o místní úpravu provozu na pozemních komunikacích), ale ze zákona nemá možnost vzhledem ke své působnosti ho povolit. Žádost musí mít určité náležitosti, ve složitějších případech musí obsahovat i projektovou dokumentaci. K místní úpravě provozu na pozemních komunikacích je dále nutné vyjádření dotčeného orgánu státní správy, kterým je věcně a místně příslušné okresní ředitelství Policie ČR (pro město Šluknov je to dopravní inspektorát okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně). K povolení navržené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Pro celý šluknovský výběžek se jedná o odbor komunálních věcí, Městského úřadu Rumburk, který vydá o místní úpravě provozu na pozemních komunikacích rozhodnutí ve správním řízení (týká se i umísťování dopravních značek, dopravních zařízení, přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zvláštního užívání pozemních komunikací, uzavírek na pozemních komunikacích apod.). Náš případ je navíc ještě poněkud složitější, přechod pro chodce zde před nedávnem existoval, ale protože se nejedná o místní komunikaci, ale silnici II. třídy (II/ 266), může město Šluknov situaci v dané věci ovlivnit ještě méně než na místních komunikacích. Ještě za působnosti Okresního úřadu v Děčíně na pozici silničního správního úřadu a na základě podnětu správce komunikace (Správa a údržba silnic) bylo rozhodnuto o redukci přechodů pro chodce na silnicích ve vlastnictví státu v okrese Děčín (rok 1999). Nutno bohužel říci, že tento krok nebyl proveden v souladu s potřebami všech dotčených měst (nejednalo se pouze o problém města Šluknov, ale o celý okres Děčín). Po tomto nevratném kroku by bylo nutné pro zpětné umístění přechodu pro chodce v místech, kde do té doby existoval, zajistit nově všechna potřebná povolení dotčených orgánů státní správy. Na základě platné legislativy je uvedení v předešlý stav nereálné, a to z několika důvodů. Původní přechod kříží frekventovanou křižovatku, bylo by velmi problematické jeho osvětlení pro zhoršenou viditelnost (stanovisko ministerstva vnitra ČR k zřizování přechodů pro chodce na pozemních komunikacích), přechod se zřizuje kolmo k trase komunikace, vzhledem k šířce komunikace by bylo nutné vybudovat středový ostrůvek apod.. Na závěr se pokusím o menší trochu optimistický pohled do budoucna. Město Šluknov připravuje komplexní rekonstrukci náměstí, která se z dlouhodobého hlediska a vzhledem k jeho současnému stavu, jeví jako nezbytná. Součástí přípravy tohoto záměru je i komplexní vyřešení tras pro pěší, jako v případě prostoru před zámkem, kde v současné době probíhá výstavba autobusového terminálu, která vyřeší propojení náměstí, pěší zóny a ul. T. G. Masaryka se supermarketem E-delta a šluknovským zámkem. Závěry o přesném umístění nového přechodu pro chodce propojujícího náměstí Míru a pěší zónu si netroufám předem učinit, ale mohu všechny občany města ujistit, že tento problém bude zcela jistě obsažen v zadání pro odborné projektanty, jež se budou zpracováním projektové dokumentace zabývat a výsledkem, jak doufám, bude spokojenost všech. S přípravou této projektové dokumentace by se mohlo začít již v letošním roce. Bc. Martin Benda, vedoucí odboru V a ŽP

3 Šluknovské noviny - strana 3 Každý vlastník osobního i nákladního automobilu, se může dostat do situace, kdy vůz doslouží a nezbývá, než se ho zbavit. Hledá způsob jak auto rozřezat, odstranit nezužitkovatelné věci a kapotu a jiné kovové části dát do sběrných surovin, kde utrží nějakou korunu. To se zdá jako nejjednodušší řešení, ale rozhodně není v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Jaký je správný postup při likvidaci doslouživšího vozu? Dle 37 zákona o odpadech je každý, kdo se zbavuje autovraku, povinen předat jej pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. To znamená pouze na řízeném vrakovišti, které je pro nás nejbližší ve Varnsdorfu. Je to FB Automobil s.r.o. Varnsdorf, Karlínská 1839, provozovatelem je pan František Bartoš. Zde Vám bude vystaven doklad o likvidaci vozidla. Tento doklad jste povinni předložit odboru dopravy, který váš vůz vyřazuje z evidence motorových vozidel a též při kontrole obecního úřadu. Vlastník vozidla je na základě 37 odst. 2 zákona o odpadech povinen umístit vozidlo před jeho předáním oprávněné osobě na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité, kdo je poslední vlastník vozidla uvedený v registru motorových vozidel. Dále Vám sdělujeme, že podle ust. 11 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění jsou vlastník registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, zástavní věřitel a další osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, povinni požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Rumburk) o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel. Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby uvedené v 11 Jak správnì nakládat s autovraky povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Jistě Vás napadne, co se stane, když nedodržíte zákon. Podle ustanovení 69 zákona o odpadech uloží obecní úřad pokutu až do výše Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem. To znamená, v případě, že ho odloží jinam než na řízené vrakoviště. Stejně tak se vystavuje finančnímu postihu i ten, kdo neoprávněně autovrak převzal, (jakékoli sběrné suroviny, které nemají povolení k výkupu autovraků) neboť provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Tuto pokutu ukládá Česká inspekce životního prostředí a může ji uložit až do výše Kč. OVŽP, MěÚ Šluknov Město Šluknov obdrželo v lednu poděkování firmy EKO- KOM, a. s., za to, že v našem městě třídíme mimo jiné i kartonové obaly. Protože toto poděkování náleží hlavně Vám, kteří jste se o to zasloužili, tento dopis Vám touto cestou předáváme. Zároveň se i my připojujeme a za to, že odpady třídíte, Vám děkujeme. Odbor výstavby a životního prostředí

4 Šluknovské noviny - strana 4 Ekologické centrum radí jak správnì tøídit odpad Výše poplatku za odpad činí ve Šluknově 360 Kč. V porovnání s jinými městy se jedná o poměrně nízkou částku. Nejlépe jsou na tom v Teplicích, kde svoz odpadu hradí město samo. Naproti tomu v Praze je výše poplatku závislá na objemu nádoby a četnosti svozu. Např. za popelnici o objemu 110 litrů s četností svozu 1x za 2 týdny zaplatí Pražan 103 Kč měsíčně. Systém poplatků za odpad, bohužel, nemotivuje k třídění odpadu. Motivace tedy musí přijít odjinud. O to se snaží také Krajský úřad Ústeckého kraje, který zahájil informační kampaň zaměřenou na třídění odpadů, kterou připravil ve spolupráci s obalovou společností EKO- KOM. Pro domácnosti v kraji je připraveno 250 tisíc letáků s titulkem Novoroční předsevzetí. V něm je možné vyhrát řadu cen. Pokud by se třídění stalo samozřejmostí pro každého, dal by se snížit podíl odpadu, který končí v klasických kontejnerech a poté na skládkách a ve spalovnách až na 35%. Přestože se na televizních obrazovkách i na internetu stále více setkáváme s reklamními spoty, které vtipnou formou vybízejí k třídění odpadu, tato činnost se ještě nestala pro velkou část Čechů samozřejmostí tak, jako je tomu u obyvatel vyspělých zemí. Z celkového množství papírového odpadu, který je obsažen v komunálním odpadu vytřídíme pouze 17,8 %, u plastů je tento podíl ještě nižší - 8,5 % a skla 12,8%. Lepší představu nám poskytnou kilogramy vytříděného odpadu na obyvatele a rok: 5,2 kg papíru, 1,9 kg plastu, 1,8 kg skla. Posuďte sami: Je to hodně nebo málo? Pokud si nevíte rady, jak máte s určitým druhem odpadu naložit, můžete využít Zeleného telefonu Ekologického centra Most Dispečeři vám zde poradí nejen jak správně třídit, ale také, kde najdete nejbližší velkoobjemový kontejner. Starý nábytek, televizi, pneumatiky, odpad ze zeleně, nebezpečný odpad apod. můžete odložit ve sběrném dvoru v areálu Technických služeb města Šluknova. Jeho provozní doba: Po - Pá: 7-14 hod., So: 7-11 hod. Vybitých baterií se může- te zbavit v některých supermarketech a prodejnách elektrospotřebičů. Prošlé léky a rozbité teploměry můžete odevzdat v lékárně. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Ing. Soňa Hykyšová První zamìstnaný v projektu Aktivní padesátka Paní Naďa již na prvním svépomocném klubu pro nezaměstnané nad 50 let působila nejvíce sklesle, byla psychicky na dně, rozhořčená na svého bývalého zaměstnavatele a skeptická ke své budoucnosti. Však také byla propuštěna po dlouhých 32 letech poctivé práce. Stalo se to v dubnu 2005, kdy dostala výpověď. Nemohla se vyrovnat s tím, že je najednou konec, že přestala být užitečná v zaměstnání, na které byla tak dlouho zvyklá. Když se evidovala na Úřadu práce v Rumburku, nevěřila, že ještě někdy ve svém věku získá nějakou práci. Byla odhodlaná ke všemu myslitelnému úsilí, jen aby byla znovu platná, aby mohla opět pracovat. Začala obcházet zaměstnavatele, marně však nabízela své zkušenosti. Dozvěděla se od zprostředkovatelky na ÚP Rumburk o projektu Aktivní padesátka Charitního sdružení Děčín, který pomáhá nezaměstnaným a ohroženým nezaměstnaností nad 50 let. Hned na prvním setkání s případovým manažerem projektu Aktivní padesátka podepsala dohodu o spolupráci a v ní zaškrtla všechny typy služeb, které projekt poskytuje, tj. navštěvování svépomocných klubů, individuální konzultace s případovým manažerem a návštěvy občanského poradce - specialisty v Občanské poradně Rumburk. Z individuálních konzultací vyplynulo, že je paní Naďa spolehlivá, pracovitá, umí dobře komunikovat s lidmi, je pečlivá a má snahu se nadále vzdělávat. Mezi prvními se zapsala do rekvalifikačního počítačového kurzu. Byla ochotna dojíždět. V té době manažer projektu získal informace o nabídce jednoho zaměstnavatele, který sháněl spolehlivého člověka. Po bližším poznání vlastností paní Nadi ji případový manažer doporučil novému zaměstnavateli, kterého společně navštívili a sjednali podmínky nástupu do nového zaměstnání. Paní Naďa nastartovala novou profesní kariéru s úplně jinou náplní práce než na jakou byla celý život zvyklá, to ji však vůbec neodradilo. Důležité totiž pro ni je, že opět pracuje. Je smířená i s dojížděním a díky nové práci je opět veselá a vyrovnaná. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROP- SKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ- TEM ČR Zdena Ondrušová, případový manažer projektu Aktivní padesátka

5 Šluknovské noviny - strana 5 Jako každý rok připravili pracovníci kulturního oddělení MěÚ na začátku února na velkém sále domu kultury dětský karneval. V neděli se tu sešly děti od batolat až po ty nejstarší školáky. Letos ovšem měli předškoláci mohutnou převahu nad staršími dětmi. A tak se tu našly i sotva roční masky, které byly prezentovány v náručí svých maminek a operativně na místě byly upraveny i věkové kategorie pro vyhodnocení: nejsilněji zastoupená byla ta první - do 4 let. Defilovali v ní gladiátoři, rytíři, různá zvířátka, čarodějnice, černokněžníci a kouzelníci, vodník, čertíci a další. Dort pro vítěze si odnesli bratranci Karel Baborák a Gabriel Bernhard v kostýmech gladiátorů (2. místo čertice - Zdenička Skopalová, 3. místo zajíček - Zdeněk Vlk). V kategorii od 4 do 8 let zvítězil Spiderman Honza Grünwald, 2. místo obsadila kočička Lenka Králová a třetí odměněnou byla Lenka Heřmanová v kostýmu tanečnice. V poslední kategorii od 8 do 14 let se o první místo podělily čarodějnice M. Vybíralová a tanečnice K. Heřmanová, druzí byli M. Černovský a B. Halamka coby Křemílek a Vochomůrka a třetí místo obsadila čertice Terezka Petříková. Všechny děti byly v průběhu odpoledne ještě mnohokrát odměněny sladkými odměnami při nejrůznějších soutěžích a po celý karneval tančily a řádily při hudbě na parketu. Prostě veselé a vydařené odpoledne. Uvádíme na pravou míru V minulém čísle ŠN jsme Vás u titulní fotografie v článku z maturitního plesu studentů SLŠ informovali o ojedinělé studentce v oboru Olze Dvořáčkové. Omylem bylo uvedeno, že se jedná o obor lesní hospodářství. Tento obor již několik dívek u nás vystudovalo. Správný název oboru, ve kterém je uvedená studentka opravdu první v historii naší lesnické školy i v republice, a jehož studenti měli na sále DK svůj maturák je myslivecké hospodářství. První myslivkyni i jejím kolegům-maturantům a třídní Mgr. Gabriele Krebsové se za toto nedopatření omlouváme. (redakce) Zveme Vás OS ODS Šluknovsko, Pražská 2951, Varnsdorf poøádá v sobotu 18. března 2006 ve 20 hodin v Domě kultury ve Šluknově 1. ples Oblastního sdružení Šluknovsko Občanské demokratické strany. K tanci a poslechu hraje PELETON pod vedením Jiřího Janka, předtančení pod vedením p. Kestnerové. Část výtěžku plesu bude věnována Dětskému domovu v Lipové. Vstupné 100 Kč. Předprodej v oblastní kanceláři ODS, Pražská 2951, Varnsdorf mobil: ,

6 Šluknovské noviny - strana 6 Únor ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Únor ve Šluknovì 1. února Výroba v Bekonu byla definitivně zastavena Po sto osmi letech ukončila svou práci největší přádelna ve Šluknově, podnik BEKON, a.s. Především díky obrovskému a neregulovanému vstupu výrobců z dálného východu na evropský textilní trh a jejich nízkým cenám se společnost potýkala s nedostatkem zakázek a s finančními problémy, způsobenými neplacením zboží zákazníky, už delší dobu, ale teprve nové vedení společnosti se rozhodlo výrobu definitivně zastavit. O práci tak přišlo posledních třiadevadesát zaměstnanců Bekonu. Zároveň byly zastaveny platby za energie, a tak se brány továrny nadobro zavřely. Velmi teď záleží na přístupu majitelů a správkyně konkursní podstaty, aby se z velkého a zachovalého objektu rychle nestala další průmyslová ruina ve městě. popředí vystupuje nutnost výstavby nové zbrojnice s lepším prostorovým uspořádáním. Částečně proti tomu se ale staví nový návrh koncepce okresního záchranného systému, který počítá se soustředěním profesionálů do nového objektu na průmyslové zóně v Rumburku. Práce na jeho projektu začnou až v roce 2007, takže samotná stavba se dá očekávat v letech 2008 až Do té doby musíme šluknovské potíže řešit sami. Velitel ve své zprávě ukázal i další činnosti, kterými se dobrovolní hasiči zabývají - práci s dětmi, stanování na Doubku, účast na finále hry Plamen v Plzni, pořádání Memoriálů Josefa Včely a Standy Matyáše, hlídková činnost při autokrosových závodech nebo při fotbalovém utkání Varnsdorf - Bohemians, zájezd na dočesnou do Žatce pro hasiče i jejich partnerky, společná cyklistická jízda skoro 170 lidí po hasičských zbrojnicích po obou stranách státní hranice, to všechno dobrovolní hasiči ve svém volném čase stihnou. Problémy jsou s technikou a výstrojí - především s jejím stářím a rostoucími cenami, ale to už je záležitostí jednání s městem a nadřízenými složkami HZS. Přejeme všem 52 dospělým členům SDH a je- 3. února Hasiči hodnotili na valné hromadě Jako první ve městě svolal svou hodnotící valnou hromadu Svaz dobrovolných hasičů ve Šluknově. Ze zprávy velitele Jindry Müllera vyplynulo, že přes všechny problémy jsou hasiči stále jednou z nejaktivnějších složek. Vždyť na údržbě techniky odpracovali 670 hodin a 410 hodin strávili na asistenčních hlídkách. V jejich činnosti se prolíná působnost profesionální jednotky a dobrovolných hasičů, protože obě jsou ve stejném objektu. V něm je ale stále méně místa a proto stále více do PRODEJNÍ VÝSTAVA dekorovaného skla fy SKLOLUXUS CZECH REPUBLIC Petra Horáka byla 21. února zahájena vernisáží ve výstavní síni Domu kultury ve Šluknově a potrvá až do 24. března. Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Je možné ji navštívit i v jiném termínu po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle Vstupné činí pro děti 5 Kč, pro dospělé 10 Kč.

7 Šluknovské noviny - strana 7 jich čtrnácti mladým následovníkům hodně úspěchů v dalším roce a děkujeme za obětavost při zásazích v roce uplynulém. 6. února Sever jednal o výstavbě společného vodovodu Starostové svazku obcí Sever se v Dolní Poustevně sešli k prvnímu společnému jednání s vedením Severočeských vodovodů a kanalizací z Ústí nad Labem na téma pokračování výstavby společného vodovodu ze Chřibské do Dolní Poustevny. Severozápadní část výběžku od Mikulášovic přes Vilémov a Lipovou do Dolní Poustevny trpí trvale nedostatkem pitné vody pro své lidi, což v budoucnu může být vážným důvodem pro omezení nové výstavby, napojování rodinných domků a obytných domů i průmyslových objektů, čímž by se zcela zhroutila budoucnost regionu. Stávající dálkový vodovod končí ve Šluknově a je proto nutné připravit jeho pokračování. Celá stavba bude rozdělena do několika etap, přičemž první povede od nás přes Velký Šenov do vodojemu v Mikulášovicích, další trasa povede do Vilémova a Dolní Poustevny a třetí se bude okruhem vracet jakoby zpět do Horní Poustevny a Lobendavy. Čtvrtá část pak propojí přes Velký Šenov obec Lipovou. Je možné, že s prací na projektu, která začne už v příštích měsících dojde k dílčím změnám a upřesnění, ale podstatná je snaha obcí, SčVK a SVS tento problém vyřešit. Stejně důležitá je ale i spolupráce obcí celého regionu, protože na tak velké dílo jedna obec nebo město nemá peníze a naopak Evropské fondy neposkytnou prostředky na relativně malé záležitosti. Do výběžku se tak vedle velkého projektu na budování čističek a kanalizací dostanou další prostředky, tentokrát na skupinový vodovod. 13. února Lesnická škola chce pro studenty hřiště Rada města se zabývala požadavkem vedení Střední lesnické školy na přechodné využití pozemku vedle hlavní budovy jako sportovního hřiště pro zajištění hodin tělesné výchovy studentů. V předchozích obdobích se tělesná výchova provozovala na škvárovém hřišti stadionu, ale protože loni byla plocha oseta travou a nesmělo se na ni vstupovat, dokud se porost neuchytí, měli studenti dost problémů. Členy rady požadavek školy poněkud zaskočil, protože si nedokázali dost dobře představit sportoviště těsně vedle hlavní komunikace a navíc v době, kdy se na zatravněnou tréninkovou plochu už vstupovat může, škola ale namítá, že na ní stejně nebude povolen například vrh koulí nebo hod oštěpem, aby se nezničila, a na své žádosti trvá. Celý problém se proto přenese na jednání příštího zastupitelstva města v březnu. 16. února Noční ruch na skládce má přijatelné vysvětlení Dost velký rozruch vzbudila neobvyklá činnost v nočních hodinách na skládce v Rožanech. Všichni víme, jak citliví jsme v tomto období na jakékoli zprávy, které by mohly znamenat další nelegální dovoz německého odpadu do naší oblasti, a tato byla jednou z nich. Naštěstí bylo vysvětlení vcelku přijatelné. Společnost Ekoservis, která pro město zajišťuje svoz popelnic, měla asi půldenní poruchu na vozidle. Aby byl dodržen stanovený týdenní harmonogram, bylo zajištěno náhradní vozidlo, porouchané bylo uvedeno do provizorního stavu a svoz byl proveden odpoledne a večer. Protože řidiči mají v takových případech přístup na skládku v Rožanech i v mimopracovní dobu, pohybovala se na ní vozidla Ekoservisu večer s rozsvícenými reflektory, což vzbudilo pochopitelnou pozornost. Naštěstí tedy nešlo o nelegální ukládání německého odpadu jako v některých jiných městech - i když jak jsme mohli vidět, televize Nova na své mapě Rožany jako místo skládky německých odpadků klidně uvádí. 21. února Dekorované sklo z Mikulášovic Vernisáží byla zahájena prodejní výstava dekorovaného skla Petra Horáka, majitele firmy Skloluxus v Mikulášovicích. První návštěvníci na vlastní oči viděli, jak krásné záležitosti mohou vzniknout z čirého skla, pokud jim ruka skláře dá správný ladný tvar, a jak se tato nádhera může ještě vystupňovat barevnou nebo zlatou dekorací. Na výstavě je možno vedle skleněných výtvorů, vhodných pro potěšení oka, vidět i ukázky zboží, které je možné použít jako dárky k nejrůznějším příležitostem v rodině nebo jako upomínkové či žertovné předměty pro obchodní partnery. Mnoho možností se nabízí v oboru potiskovaného porcelánu jako připomínky na návštěvu pozoruhodných turistických bodů

8 Šluknovské noviny - strana 8 nebo měst. Výstava bude otevřena ještě v březnu a skutečně stojí za to ji shlédnout. 25. února Královští hasiči hodnotili svůj nejslavnější rok Snad nejslavnější rok ve své historii hodnotila organizace Svazu dobrovolných hasičů v Království. Její dětské družstvo zvítězilo nejprve v okresním a potom v krajském kole soutěže Plamen a probojovalo se tak do celostátního finále v Plzni - Lubenci. Příprava na účast v tomto vrcholném závodě se stala záležitostí nejen všech královských hasičů, ale i kolegů ze Šluknova či Velkého Šenova, kteří pomohli s ubytováním nebo dopravou, šluknovské radnice, která finančně pomohla s vybavením závodníků, sponzorů i mnoha dalších obětavých lidí, kteří s hasičinou nemají zdánlivě nic společného. Děti, i když nakonec nezvítězily, prožily několik nezapomenutelných dní, pocítily atmosféru velkých závodů se všemi klady i zápory, a hlavně velmi dobře reprezentovaly naše město i výběžek. Celostátní finále Plamene však není jediné, čím se hasiči mohou chlubit. V Království je registrováno 39 členů starších 18 let a 22 mladých ve věku od šesti do osmnácti let. Jejich práce spočívá v údržbě vozové techniky, v práci na udržování hasičské zbrojnice a klubovny, ale i v přípravě výjezdové jednotky, zařazené do krajského záchranného systému. Snad největší význam má ale fakt, že se společně pravidelně scházejí a připravují program pro své malé nástupce. Učí je nejen základům hasičského řemesla, ale společně navštěvují plavecký bazén, zimní stadion i turistické zajímavosti. Jako všude, ani zde nejsou jen klady, existují i problémy. Členská základna stále stárne, chybí především střední generace hasičů, kteří se mohou zapojit do výjezdové jednotky. Problémem je i to, že stále není svolávací siréna napojená na automatické spouštění z dispečinku a při výjezdu se tak ztrácejí důležité minuty. V závěru schůze ocenili starosta SDH i velitel výjezdové jednotky Olgu Sivákovou medailí za 10 let práce ve sboru a Josefa Kryštofíka za 40 let věrnosti a činnosti u hasičů. Celému sdružení v Království pak poděkoval starosta města ing. Kořínek a potvrdil stálou podporu ze strany radnice. Také v Císařském se hasičí činí Jen o několik hodin později se sešla třetí valná hromada hasičů v tomto měsíci, tentokrát SDH Císařský. Toto nejmladší sdružení se při svém vzniku potýkalo snad s největšími problémy, ale z hodnotící zprávy se ukázalo, že kolektiv, který je věkovým průměrem určitě nejmladší ve Šluknově, většinu potíží už dokázal překonat a jeho činnost je velice pestrá a zaměřená především na práci s nejmladší generací hasičů. Protože v Císařském není výjezdová jednotka, je zaměření organizace především na požární sport a na akce pro ostatní občany Císařského i Šluknova. Proto se mohou pochlubit účastí dvou družstev na Memoriálu Milana Machary ve Vilémově, na Memoriálu Standy Matyáše v Království a na olympiádě na Čtverci v Dolní Poustevně, za jinou soutěží se vypravili až na Frýdlantsko. V létě pro veřejnost připravili tradiční pálení čarodějnic, podíleli se na druhém srazu Matýskářů v Poustevně a s dětmi z partnerského sdružení strávili sedm dní na letním táboře na Valdeku. Hlavním problémem je pro toto sdružení hasičárna a klubovna, kde by se mohli scházet. Zatím mají k dispozici bývalou kotelnu pod školní jídelnou, ale konečným cílem je návrat do zbrojnice v Císařském. Ten je však závislý na umístění techniky profesionálů i dobrovolných hasičů ze Šluknova v nových prostorách. V závěru zasedání proběhla volba nového velitele sdružení, protože původně zvolený ze své funkce odstoupil, a tak byl na dobu jednoho roku zvolen do čela císařských hasičů Ondřej Švec. 26. února Dočkáme se dalšího supermarketu ve městě? Na pondělní dopoledne se ke starostovi města objednali na jednání zástupci společnosti REWE, což je jeden z velkých obchodních řetězců, provozujících mimo jiné i prodejny Penny. Protože jednání proběhne až po uzávěrce našich novin, nemůžeme teď sdělit důvod a výsledek společného jednání. Dá se ale předpokládat, že by se mělo jednat o druhém marketu ve městě. Město doporučuje plochy u Císařského, společnost předběžně žádá pozemky v centru, a tak bude jednání zřejmě dost obtížné.

9 Šluknovské noviny - strana 9 Lidská práva v zařízeních sociálních služeb Čtvrtý vzdělávací seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb se uskutečnil ve dnech 15. a 16. února 2006 v Doubici u Krásné Lípy. Setkání se konalo v rámci projektu Život s podporou, tréninkového programu pro klienty se zdravotním postižením. Realizátorem projektu placeného z programu EU Phare 2003 RLZ je občanské sdružení Agentura Pondělí. Tématem setkání byla práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, tzn. jaká jsou práva klientů v denních centrech i v ústavních zařízeních, co je to způsobilost klientů k právním úkonům, V pondělí 20. února 2006 byl předán výtěžek 3. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé!, který se podařilo vybrat ve Varnsdorfu a Šluknově. Dopoledne za přítomnosti poslance Parlamentu ČR a starosty města Varnsdorfu v jedné osobě Ing. Josefa Poláčka, došlo k předání výtěžku sbírky Pozvedněte slabé! vybranému v loňském roce ve Varnsdorfu. Starosta se stal rovněž dárcem, když poskytl dar Kč. Příjemci výtěžku se staly Domov svaté M. Magdalény v čele s vedoucí Hanou Venturovou. Ta obdržela Kč na projekt Návrat radosti do života, určený pro handicapované matky s dětmi. Jan Fiala, vedoucí T klubu z Krásné Lípy, obdržel šek na Kč. Za tyto prostředky bude financován projekt S T klubem za poznáním, urjaký by měl být opatrovník a co patří k jeho povinnostem apod. Lektory semináře byli Mgr. Lucie Rybová z Úřadu vlády ČR a Mgr. Pavel Kras, soudce z Okresního soudu v Děčíně sděluje Monika Lampová, vedoucí pořádající Agentury Pondělí. První den bylo setkání určeno pro vedoucí pracovníky z jednotlivých zařízení, druhý den pro jejich zaměstnance. Na semináři bylo celkem 30 pracovníků poskytujících sociální služby na Šluknovsku, kromě zaměstnanců Agentury Pondělí to byli pracovníci z Ústavů sociální péče v Jiříkově, Brtníkách, a Krásné Lípě, z Domova důchodců v Lipové, z města Krásná Lípa a z Communia Varnsdorf. Občanské sdružení Agentura Pondělí Šluknov nabízí poradenství, pracovní asistenci a sociální rehabilitaci osobám se specifickými potřebami. Posláním agentury je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni. Kontakt: Kamila Staňková, tel.: , Na Šluknovsku pøedáno pøes 50 tisíc ze sbírky Pozvednìte slabé! čený pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příjemkyní daru byla rovněž Ing. Pavlína Šafusová, předsedkyně sdružení Na Křižovatce, která za něj zrealizuje projekt Podpora kontaktních míst určený pro sociálně znevýhodněné občany žijící na Šluknovsku. Velkou zásluhu na varnsdorfském výtěžku sbírky měli dobrovolníci z řad studentů Biskupského gymnázia. Odpoledne téhož dne byly v Domě kultury rozdělovány finanční prostředky vybrané ve Šluknově. Obdržela je Agentura PON- DĚLÍ, která získala Kč. Z nich dovybaví a zajistí provoz terapeutické dílny určené pro zdravotně a mentálně postižené. Druhou podpořenou organizací byla Základní a praktická škola G. Pelechové. Mgr. Miroslav Marek sdělil, že obdržených Kč použijí na vzdělávání handicapovaných žáků se speciálními potřebami. Za tak úspěšný výtěžek ve Šluknově mohou především studenti Střední odborné školy Šluknov. Nadace EURONISA ukončila v prosinci 2005 třetí ročník sbírky Pozvedněte slabé!. V něm se podařilo vybrat v 15 městech Euroregionu Nisa celkem přes 656 tisíc korun. Souhrnně se podpoří 36 neziskových organizací. Tento ročník osobně zaštítil herec Stanislav Zindulka. Ve třetím ročníku využily vybrané neziskovky možnost vybírat příspěvky do svých pokladen pod hlavičkou sbírky Pozvedněte slabé!, což se ukázalo jako velmi efektivní. 36 neziskovek dohromady vybralo přes 150 tisíc korun. Peníze získané ve zbylých 13 městech budou rozděleny do dubna 2006.

10 Šluknovské noviny - strana 10 Rodinná kronik onika Přivítali jsm e nové občánky: Lukáše Mika Nelu Černou Kristýnu Kalejovou Terezu Tovarovou Manželství uzavřeli: Milan Čermák a Martina Palková Miloslav Černý a Zdeňka Laluhová Rozloučili jsme se s: paní Jiřinou Melicharovou paní Miluší Juhasovou paní Boženou Čelkovou paní Blaženou Matějkovou panem Vladislavem Šrajberem Blahopřejeme občanům, kteří se v únoru letošního roku dožili životních jubileí: 60 let pp. Lubomír Bednář, František Hanuš, Eva Hájková, Marie Hodboďová, Věra Šnajdrová 65 let pp. Vladimír Rezek, Krista Černá, Josef Bolík 70 let pp. Alexandr Truneček, Milada Roháčková, Olga Nivnická 75 let pp.mária Dreveniaková, Vlasta Chvojková 80 let pp. Agnes Stárková, Marie Hlávková 81 let pp. Karel Žofka, Libuše Hojná 82 let pp. Angelka Elišková, Růžena Suchardová, Václav Bakeš, Jiřina Součková 83 let pp. Jindra Jalčová, Marie Šímová, Helena Svobodová 85 let p. Mária Bilá 86 let p. Josef Panchartek 87 let p. Margita Svobodová 89 let p. Věra Vlčková 90 let p. Božena Zabelová Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevného zdraví. Vzpomínky Dne 9. února 2006 zemřela ve věku 82 let naše milá maminka, babička a prababička paní JIŘI- NA MELICHAROVÁ. Ve svém srdci ji i nadále bude nosit syn Miroslav Melichar, snacha Stanislava Melicharová, vnučky Mirka, Dana a Pavla a všechna pravnoučata. Zároveň celá rodina děkuje pracovnicím DD ve Šluknově, které se o ni pečlivě staraly. Dne 17. března 1985, v předvečer svých 58. narozenin, zemřel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan WOLFGANG VIETZE. Stále vzpomínají manželka Irmgard a synové Herwig a Lothar s rodinami * * * Dne 18. března 2006 by se dožil 85 let náš tatínek, dědeček a pradědeček pan JOSEF SVO- BODA. S láskou vzpomínají děti Míla, Milan, Jana a Iva s rodinami. Nikdy nezapomeneme! Na konci února oslavila malé jubileum naše milá a usměvavá kolegyně Renáta Parkmanová. Přejeme jí stálé zdraví, štěstí a lásku. Spolupracovníci z oddělení kultury MěÚ

11 Šluknovské noviny - strana 11 KPVH zve všechny své příznivce na březnový koncert, který má hned několik přívlastků: netradiční, originální a neopakovatelný. Jeho protagonistou bude totiž hudební skladatel, klavírista a improvizátor JIŘÍ PAZOUR a podobu koncertu mohou částečně ovlivnit i sami posluchači! Ve středu se v 19 hodin v sále Domu kultury ve Šluknově bude konat VEČER KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE. Zazní nejrůznější variace na známé melodie, představené v různých hudebních stylech. Umělec dokáže hudebně ztvárnit nálady, dojmy, představy nebo stylově posouvat obecně známé skladby. Pak nastává to nejatraktivnější - do průběhu koncertu mohou vstoupit posluchači. Kdokoli z přítomných může napsat svoje přání, poskytnout materiál pro improvizaci a navrhnout způsob zpracování. JIŘÍ PAZOUR (35) je absolventem AMU. Věnuje se koncertní činnosti, kompozici (kromě jiného např. hudbě k filmům, pohádkám a divadelním představením) a od roku 1995 působí jako pedagog na pražské konzervatoři. Jeho Večery klavírní improvizace dosáhly velké popularity doma i v zahraničí a jsou vždy mimořádným zážitkem pro široký okruh posluchačů. Chtěli byste třeba slyšet, jak by vypadal Čajkovského b-moll klavírní koncert zahraný v C dur nebo árie Měsíčku na nebi hlubokém jako tango? Tak nesmíte na březnovém setkání chybět! Za výbor KPVH Lenka Houžvičková Ze školních lavic ZŠ Vohradského Od listopadu jsme my, třeťáci ze ZŠ Šluknov, jezdili na plavecký kurz. Někteří z nás se báli a nechtěli se kurzu zúčastnit. Naše paní učitelky nám vysvětlily, jak je fajn, když umíme plavat a slábily nám, že budou stále nablízku. Nakonec jsme jezdili všichni. A vůbec jsme nelitovali. Nejenže zmizel strach, ale co jsme se toho naučili! Paní plavčice byly moc hodné a pomáhaly nám, co to šlo. Kurz utekl jako voda a byla tu poslední hodina. Závodili jsme a pak dostávali diplomy a sladkosti. Z každé třídy ten nejrychlejší ještě dostal tričko s logem Plavecké školy. Celé naše úsilí bylo zakončené vysvědčením, kde byly jen samé pochvaly. A tak místo strachu tu byl velmi příjemný pocit a smutné loučení. Moc se těšíme na příští kurz. Žáci třetích tříd ZŠ Šluknov a p. učitelka H. Syrochmanová Dopisy, čtenáři a život aneb Napsali jste nám Koncertní sezóna v plném proudu Koncertní sezóna ve Šluknově vstoupila do druhé poloviny a je třeba říci hned úvodem, že úspěšně. Organizátoři připravili velmi kvalitní program - ten a hlavně interprety hudby nám mohou široko daleko závidět. Jen tak namátkou - Lovecké trio, nebo poslední Bennewitzovo kvarteto, to jsou špičkové záležitosti. A tak se můžeme jen těšit na zbývající akce. Je jen trochu škoda, že návštěvnost neodpovídá kvalitě předvedených programů. Někteří příznivci vážné hudby váží cestu do Varnsdorfu nebo Rumburku v naději, že uvidí nebo uslyší něco proti Šluknovu mimořádného, ale ať přijdou na koncert do domu kultury. A poznají, že se hluboce mýlí. Vážení přátelé hudby, přijďte se podívat na kvalitu i doma, ve Šluknově! Závěrem dovolte poděkovat za obětavou práci členům výboru občanského sdružení KPVH a popřát jim do další záslužné práce pro nás všechny hodně zdaru. Jiří Kulštejn, Šluknov

12 Šluknovské noviny - strana 12 Ze školních lavic ZŠ J. Vohradského ve Šluknovì Chvály není nikdy dost a proto již tradičně uveřejňujeme jména těch žáků, kteří si veřejnou pochvalu podle svých třídních učitelů zaslouží: 1.A - Za výborné výsledky a aktivitu při vyučování chválím Kačku Barcalovou, Bohunku Mundlovou, Bertíka Petrouška, Martinku Růžičkovou, Odru Schneidera, Dominika Šebka, Jindru Štibingra, Mirušku Váchovou, Dáňu Vereckého, Zdendu Zadinu, Kristýnku Záhajskou, Leničku Zemanovou. Při vyučování jsou aktivní a pochvalu zasluhují: Honzík Grünwald, Davídek - Son Nguyen, Radim Svatoš, Míša Žák. Vzorně se chovají: Kristýnka Beláková, Vanda Loukotková, Majda Nevrlá, Pavlínka Tichá. Chválím také Marka Kadlčka, Míšu Navrátila, Fandu Repaše, Dana Ucrainschiho za velkou snahu a vzornou přípravu do školy. 1.B - Chválím všechny děti za snahu. Protože je velmi důležité čtení, chválím nejlepší čtenáře: Petru Kyselovou, Péťu Máje, Danielu Novákovou, Elišku Papežovou, Danielu Podhorovou, Milana Poláka, Davida Raicharta, Alexe Šidélku, Verču Šteflovou, Dana Zabilku a Tomáše Buie. 1.C - Chválím nejlepší čtenáře: Kristýnku Machovou, Honzíka Němce, Káťu Dostálovou, Lenku Heřmanovou, Báru Otáhalovou a Tomáše Krále. 2.A - Chválím všechny děti z 2.A za dobrý prospěch v 1. pololetí, za bezproblémové chování a kladný přístup ke škole. Všichni jsou správní školáci. 2.B - Pochvalu si zaslouží celá třída, při vyučování všichni pracují velmi dobře, snaží se a učivo zvládají. 2.C - Chválím většinu dětí ze 2.C za pěkný prospěch a snaživost. Za krásnou úpravu sešitů zaslouží pochvalu Honza Paleček a Martin Žďárský a Pavlínka Kadlecová. 3.A - Za vzorné chování chválím: Kačku Faloutovou, Petru Bohdalovou, Lindu Dugong, Elišku Hladíkovou, Verču Kočovou, Martinu Taušovou, Leonu Lukáčovou. Za velkou snahu o zlepšení prospěchu: Anetu Karalovou a Kačku Vašíčkovou. Celou třídu pak chválím za soutěživost a kamarádské chování. 3.B - Velká pochvala patří celé třídě za soutěživost, ochotu pomáhat jeden druhému a schopnost vytvářet ve třídě příjemnou pohodu. Za dobrou přípravu a znalosti chválím: Naděnku Vránovou, Honzíka Prince, Andrejku Svatošovou a Nikču Pálkovou. Za vzorné chování: Honzíka Prince, Barunku Štichovou, Klárku Jandovou, Marušku Černou a Simonku Kroužkovou. 3.C - Chválím všechny žáky za snahu při dosažení co nejlepších výsledků, zejména pak Veroniku Goldmannovou, Dominiku Antlovou, Petrušku Šimonkovou, Haničku Figurovou a Danušku Havlíčkovou. 4.A - Chválím třídu za velmi pěkný přístup ke spolužákovi Péťovi. Dále pak Tadeáše Sochora, Pavlínku Váchovou a Verču Žďánskou za výborný prospěch, Beátku Málkovou a Péťu Lufta za přípravu do školy. 4.B - Chválím Honzíka Dvořáka za vzornou přípravu do školy, za výborný prospěch pak: Dominika Oplta, Tomáše Klímu, Nikolu Lukáčovou, Lindu Novotnou a Denisku Filipovskou. 4.C - Chválím Marii Svobodovou a Evu Žďánskou za zvláštní zájem o školní dění a vyučování. 5.A - Chválím Karolínu Bílkovou a Pavla Grundzu za zlepšení prospěchu a Romana Pham Vana za vzornou úpravu všech sešitů. 5.B - Chválím Josefa Bilku za snahu a Pavla Beníčka za výrazné zlepšení v NJ 5.C - Chválím Ladu Frýdovou za velké zlepšení v letošním roce a svědomitou práci v divadelním kroužku. Chválíme žáky II. stupně: 6.A - Dianu Novotnou, Šárku Sokolovou, Danielu Šimonkovou a Kláru Špirochovou za aktivitu při vyučování a vzorné plnění svých povinností. 6.B - Michalu Vybíralovou, Jesiku Kunzeovou, Báru Sokolovou, Nikolu Líbalovou, Adélu Zezulovou, Kláru Mládkovou, Nikolu Kondášovou Sabinu Vápeníkovou a Janu Zímovou za pomoc s výzdobou třídy a chodby, Marka B., Tomáše D., a Jožku T. za snahu při nácviku vystoupení, Dominiku Krejčí za vzorné plnění služby. 7.A - Lukáše Knížka za zlepšení v chování i v prospěchu, Rendu Plachého za pečlivé plnění povinností služby, Verču Krejčíkovou, Lucku Beníčkovou a Šárku Viktorinovou za pěkně připravený program besídky pro třídu. 7.B - Blanku Vereckou a Karolínu Fráňovou za aktivitu v hodinách, Naďu Karalovou za vzorné chování, Lukáše Jandu, Jana Krále, Ondřeje Nevrlého, Mirka Macháčka, Terezu Patkaňovou, Radku Patkaňovou za pomoc při výzdobě třídy. 7.C - Markétu Váchovou za snahu stmelovat třídní kolektiv, Moniku Nehasilovou, Míšu Polívkovou, Míšu Kremlovou, Markétu Zajíčkovou za aktivitu při hodinách Nj a Čj, Katku (Le Thi) za výborné výsledky. 8.A - Natálii Baranovou za příkladnou svědomitost a píli. 8.B - Janu Kellerovou, Standu Koukola, Janu Linhartovou, Káju Líbalovou, Kláru Novákovou, Ondru Skotnicu, Pavlu Skotnicovou, Vaška Strašila, Nikolu Štechovou, Petru Štibingrovou a Fandu Zelenku za pěkné studijní výsledky. 9.A - Nikolu D., Lindu, Zdeňka, Lukáše, Bohdanu, Míšu, Nikolu F., Káťu, Lucku F., Lenku, Petru, Štěpánku, Kačku, Sandru, Lucku D., Pavla, Láďu, Jakuba, Jirku, Kubu, Radka, Tomáše a Davida za pěkně připravenou mikulášskou besídku pro naše prvňáčky. 9.B - Pavlu Hubenou a Ditu Camfrlovou, za odevzdání nalezených peněz, Michala Humra a Míšu Meistnerovou za ztvárnění pohádkových postav na besídce. 9.C - Kláru Sochorovou za pěkné umístění na olympiádě v ČJ, Tomáše Štěpána za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Třídní učitelky ZŠ

13 Šluknovské noviny - strana 13 Dìtský koutek V minulém čísle Šluknovských novin jsme Vám slíbili, že tentokrát už bude náš koutek jarní. Bohužel, počasí zatím na to moc nevypadá, a tak je na nás, abychom Vás do té jarní nálady naladili alespoň naší doplňovačkou.vyluštit její tajenku - to bude Váš úkol, chcete-li být zařazeni do losování o volné vstupenky do kina Dukla. Tajenka z minulého čísla zněla SNĚŽENKA, správně ji vyluštili a poslali Pepa Vykoukal a Martinka Růžičková (oba ze Šluknova). Oba si tedy mohou vyzvednout v Městské knihovně volňáska do kina na jedno představení podle vlastního výběru. Pokud toužíte po odměně ve formě pastelek, fixů nebo vodovek, musíte ke správnému řešení doplňovačky přidat ještě nějaký ten obrázek - co třeba nějakou jarní kytičku, když už se nám blíží ten první jarní den? Nebo radši napíšete jarní básničku? Jen nezapomeňte: musíte to doručit do 20. března na adresu redakce ŠN (MÚ Šluknov, nám. Míru 1) nebo do schránky Šluknovských novin na budově radnice, či do schránky městské knihovny. Budeme se těšit! 0 N 0 N N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 0 Na obrázku jste jistě poznali narcis, který je stejně jako další kytička, jejíž jméno najdete v tajence doplňovačky, symbolem jara. Nakreslíte nám ještě další jarní květiny? 0 N ruka klepetáè bodavý hmyz ocas symbol moudrosti chlapecké jméno zmrazená pochoutka hlodavec velehory Doplňovačka: políčka zamračená nevyplňujte, ta usměvavá naopak skrývají tajenku...

14 Šluknovské noviny - strana 14 Novinky městské knihovny Romány Děti si vzít nenechám: Dramatický příběh o zoufalství, odhodlání a naději - Donya Al Nahi, Český thriller - Zdeněk Blažek, Klinika - Henry Denker, Toskánské dobrodružství aneb O jídle, životě a fernetu - James Hamilton Paterson, Pětatřicet skvělých průvanů a jiné povídky - Miroslav Horníček, To je váš pes? - Jan Hromek, Kdybys nebyla, vymyslím si tě - Ivan Kraus, Synové a milenci - David Herbert Lawrence, Přerušený příběh - Torqny Lindgren, Záhada žlutých žabek - Halina Pawlowská, Holubí mambo - C. D. Payne, Mládí v hajzlu: Kniha 5., Mladík pod pantoflem - C. D. Payne, Kobercové (fantasy) - Terry Pratchett, Stařec a moře piva - Miloslav Švandrlík, Ordinace v růžové zahradě - Jana Vašinová. Krimi romány Zdravím tě, temnoto - Sandra Brownová, Panoptikum - Jeffery Deaver, Soukromý život doktora Crippena - Richard Gordon, M... jako msta - Sue Graftonová, Kdo se dívá, když spíš - Mary Hoggins-Clarková, Tvář (horor) - Dean R. Koontz, Slyšte! Román z 87. revíru - Ed Mac Bain, Hippokratovo společenství - Michael Palmer, Mistr zločinu - James Patterson, Případ Raffael - Iain Pears, Dilema: Detektivní román z prostředí dostihového sportu - Jenny Pitmanová, Kmotr se vrací - Mark Winegardner. Historické romány Dynastie Morlandů (25. díl) Sbohem Viktorie! - Cynthia Harrod Eaglesová, Ester, nová královna: Peršané - Bernard Hébert, Usirova tajemství (3. díl) Ohnivá cesta - Christian Jacq. Naučná literatura Anatomie člověka, Češi ve wehrmachtu: Zamlčované osudy - František Emmert, Uvolněte se, prosím... - Jan Kraus, O čem sní ženy (2.) - Olga Sommerová, Viděl jsem peklo (2. díl) - Tvrtko Vujity, Učebnice obecné psychologie - Alena Plháková, Dítě v předškolním období, Med jako lék a medové recepty, Čakry a nádí, Skládáme ubrousky, Plastické dekorace z ubrousků, Originální šperky z vaší dílny, Latinsko-český a česko- latinský slovník, Desátý klíč - Ladislav Štaidl. Romány pro ženy Krásná dědička - Rexanne Becnelová, Divoká srdce - Sharron Drakeová, Nenasytná - Virginia Henleyová, Ve vichřici života - Vlasta Javořická, Milenec z temnot - Teresa Medeirosová, Místo nejtemnější - Amanda Quicková, Nevhodný návrh - Julia Quinnová, Šlechetná duše - Magde Swindellsová, Hořké tajemství - Barbara Woodová. Knihy pro mládež Moja a jiná zvířata: ZOO Praha uvádí - Romana Auděrová, Mají zvířata sny? - Jiří Černý, Fouskovy skoropohádky - Josef Fousek, Bouřlivé počasí - Anita Qaneviová, Nové Mikulášovy patálie (1. díl) Návrat z prázdnin - René Goscinny, Káťa a Škubánek - Hana Lamková, Emilovy další skopičiny - Astrid Lindgrenová, Moje písničky: Lidové písničky s kresbami H. Zmatlíkové, Moje první kniha o lidském těle, Vrtkavé štěstí: Tajemství pravděpodobnosti, Lumpárny darebáka Davida - Francesca Simonová, Kopyto, Mňouk a zaživa pohřbený fakír - Miloslav Švandrlík, Klíč k matematice aneb Přijdu na to sám!, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa (Pro 2. stupeň ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Dívčí románky I bez Kláry mám spoustu průšvihů - Jitka Komendová, Šeptej do ticha - Lenka Lanczová, Z deníčku neobyčejné patnáctky - Sandra Lanczová, Kdo pochopí Mariku? - Věra Řeháčková, Diamantové holky - Jacqueline Wilsonová.

15 Šluknovské noviny - strana 15 Až se zima zeptá Copak jsi dělal v létě? náš od přírody snědý hrdina na tuto otázku může odpovědět tak jedině Dyk nedělej tlak do hlavy. Jinak si totiž neumíme vysvětlit jeho chování teď, když panuje Paní zima. O co že se jedná? Společně se svýma bráchama jde cestou k lesu-zimou se třesu a pilou uřízne takřka vše, co mu přijde pod ruku. Co na tom, že stromy nejsou jeho a že nemá povolení k jejich kácení. Von byl nalomenej, tak sem ho podříznul, odpověděl náš hrdina, když ho strážník žádal o předložení povolení. Ani malé dítě se tak nediví, jako se divil tento drvoštěp, když byl převezen na policii. Jelikož to nebylo poprvé, co snědý hoch bral z cizího, bylo jeho jednání posouzeno jako trestný čin, za který bude patřičně odměněn. ÚLOMKY ŠLUKNOVSKÝCH NEPRAVOSTÍ (ze svodek městské policie, připraveno ke dni ) Už několikrát jsme v našich příspěvcích uváděli případy, ve kterých hrál hlavní roli alkohol. Nejinak tomu bylo i v příběhu jedné ženy. Na ni alkohol působil, jako špenát na Pepka námořníka. Biceps, triceps, hurá - jsem nejsilnější na celym světěéé!!! A s každým dalším douškem pomyslná síla rostla a s ní ruku v ruce i agresivita. Naše paní pepková se tak nevyhnula ani policistům, kteří byli přivoláni na zkrocení zlé ženy. Po menším fyzickém přemlouvání se podařilo policistům zkrocenou ženu naložit do služebního vozu a odvézt ji na policii, kde její fyzický i verbální výkon byl náležitě ohodnocen. Pozor, pozor!!! Důležité sdělení!!! Po delším zkoumání jsme nuceni oznámit, že bylo objeveno nové pracovní zařazení. Jedná se o jakousi odnož pokrývače. Noční odkrývač, pracovní místo Šluknov, pracovní doba - zásadně za tmy. A buďte si jisti, že vám odkryje i to, co tma zakryje. Partičku takových odkrývačů se podařilo načapat zrovna ve chvíli, kdy se pokoušeli svůj lup zpeněžit ve sběrných surovinách. Samozřejmě, že vše popírali, lhali a vymýšleli si. I zde se ale potvrdilo známé pořekadlo: Lež má krátké nohy a kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe. Nutno přiznat, že tito výtečníci vypadali, že jsou zde z pekla jen na exkurzi - hotoví čerti. Všichni známe pohádkový příběh Alibaba a čtyřicet loupěžníků. Nám by stačilo sehnat jen Alibabu a můžeme klidně točit další pokračování. Máme tady v našem městě totiž jednoho loupežníka a ten je tak činný, že dokáže pracovat i za zbývajících 39 kradačů. Je to chlapík činu, rozbíjí výlohy, okrádá podvodem, nejraději má mobilní telefony, násilně přepadá (nemohoucí i zdravé), lstivě se dokáže vplížit do cimérky, kde pak krade, až to duní. Co naplat, že strážci zákona nenechavce již několikrát polapili, když nakonec ho nikdo nechce vsadit za mříže. I když možná, kdo ví? Strážníci Černý a Horčička, MP Šluknov tel.: , mobilní telefon Je tu jeden tvoreček, co chová se jak boreček. Krade, bije, loupí, ve výběru není skoupý. Velký pozor na něj dejte, napálit se nenechejte. Jeho lstivost záviděla by i liška, tichý on umí být jak myška. Vážně už to dost přehání, nejeden člověk ho nahání. Past však sklapla, a hřebínek mu cvakla. A hele: je tu jeden známý boreček, ten si půjde hačnout na svůj zadeček.

16 Šluknovské noviny - strana 16 Pojïte s námi na pohádky Ve dnech 1. a 2. dubna 2006 proběhne v Divadle mladých B. Halamky ve Šluknově již 15. ročník loutkářské a divadelní přehlídky. Každoročně představujeme divákům loutkářské soubory z děčínského okresu. Není nás mnoho. Mimo šluknovské soubory Rolnička a Kvítko jsou zde jen LS Pomněnka a mládežnický soubor Škrobáci z Dolní Poustevny, varnsdorfské Pastelky a soubor dddd ZUŠ Děčín. Poslední dva jmenované soubory se bohužel nemohou letošního 15. ročníku zúčastnit, a tak jsme se rozhodli představit vám dva soubory z Liberce, protože Šluknov kdysi k libereckému kraji patřil. Oba soubory jsem viděla hrát na přehlídce Turnovský drahokam a jejich představení byla velice zdařilá a téměř profesionální. Věřím, že i vám se budou líbit, pokud s dětmi do divadla zavítáte. Součástí 15. ročníku přehlídky bude i výstava loutek v Kulturním domě ve Šluknově. Vernisáž výstavy bude v hodin. Ve dnech přehlídky - v sobotu a v neděli bude výstava rovněž otevřena od 16 do 18 hodin. Bližší informace o představeních a přehlídce naleznete na plakátech. J. Jaburková, vedoucí LS Rolnička FOTO Z DISKETY

17 Šluknovské noviny - strana 17 Šluknov pøehrál i Rumburk (Varnsdorfský zimní turnaj) SK Plaston Šluknov- Rumburk 4:2 Sestava Šluknova: Janda Petr, Holešovský A., Kulhavý Jaroslav, Rýdl Karel, Hlavsa Petr, Očipka Peter, Kopčan Jaroslav, Kirchner Zdeněk, Stelmaščuk R., Blažek Petr, Čurgali Ladislav. Připraveni: Hajduk Jaroslav, Jírův Petr, Novotný Petr. Po úspěchu z předešlého týdne s Vilémovem chtěl Šluknov potvrdit vítězství a pokořit dalšího soupeře z oblastního přeboru. V prvních 20 minutách byl ovšem Rumburk lepším mužstvem. Výsledkem byla v 15. minutě penalta, kterou bez problémů Přibyl proměnil 0-1. Rumburk mohl ještě zvýšit, když před prázdnou brankou trefil jen tyč Eliáš. Zazvonění tyče konečně Šluknov probudilo a od té chvíle byl zápas v režii Šluknova. Ve 35. minutě přišlo vyrovnání, když po nahrávce Čurgaliho zakončil přesnou střelou Stelmaščuk 1-1. Do přestávky se již hrálo na jednu branku, ovšem žádný gól již nepadl. Druhý poločas začal ve stejném stylu, jako konec prvního. Mužem druhého poločasu byl střídající Hajduk. Již po pěti minutách po přihrávce Kirchnera z otočky na vzdálenější tyč získal pro Šluknov vedení 2-1. Za dalších pět minut znovu Hajduk, tentokrát v roli nahrávače, poslal do ideální šance Blažka, který s přehledem zavěsil 3-1. To už soupeř rezignoval a odpadl jak fyzicky tak psychicky. Hlavně Očipka používal soupeře jako slalomové branky. Prosadil se i střelecky, když po samostatném nájezdu na branku obešel i brankáře a vstřelil gól do prázdné branky 4-1. V závěru se podařilo Rumburku ještě snížit na konečných 4-2 z přísně nařízené penalty. Ohlasy po utkání: Tentokrát jsme se zeptali jen Jaroslava Hajduka, který byl vyhlášen mužem zápasu. Bylo vidět, že jsi měl z gólu velkou radost. Byl jsi na tento zápas nějak zvlášť vyhecovaný? Velkou radost jsem měl. Je to derby a to je vždy hodně vyhecované. Proti Rumburku se mi střelecky daří a jsem rád, že jsem se v turnaji konečně střelecky prosadil. Jak vidíš svoji budoucnost v týmu? Budu se snažit probít do A mužstva, ale jestli se to povede, to uvidíme časem. Hlavně udělám všechno, abych pomohl v boji o postup do oblastního přeboru. Popiš nám svůj gól! Hledáme děti ve věku 3-6 let, které by měly zájem o hasičský kroužek. Kromě hasičských soutěží se děti zúčastňují různých výletů, táborů a besídek i akcí, pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Císařský. Pro bližší informace volejte sl. Kristína Hájková, jednatel SDH Císařský. Na malé hasiče se těší vedoucí mládeže: Kristí- Dostal jsem krásnou nahrávku od Kaizra na vápno a z otočky jsem dal technickou střelu k tyči. Jsem rád, že se mi ten zápas povedl a děkuji trenérovi, že mi dal šanci. Nohejbalový turnaj Za účasti deseti mužstev se 11. února 2006 konal v místní tělocvičně nohejbalový turnaj. Začínalo se v 8 hodin, hrálo se na dvě skupiny, z každé postupovala dvě mužstva. Finálovou skupinu tak sehrála čtyři mužstva a konečné pořadí bylo následující: 1. HABACK 2. JANĎÁCI 3. FINSKÁ PRÁCE 4. PLATON K dispozici jsme měli kuchyňku, proto bychom chtěli poděkovat vedení školy za její zapůjčení. Poděkování patří i ostatním sponzorům, včetně městského úřadu. Speciální poděkování patří důchodkyni paní Nedomové, která nám formou sponzorského daru uvařila velký hrnec vynikající bramborové polévky. Oddíl nohejbalu, kapitán Daniel Janda NÁBOR DĚTÍ - PŘIJĎTE MEZI NÁS na Hájková, Ondřej Švec a Jan Švec.

18 Šluknovské noviny - strana 18 Divadelní soubor Domu kultury Rumburk vystoupil ve čtvrtek 16. února v našem městě s fraškou anglických autorů Ray Cooneyho a Johna Chapmana Teď ne, darling v překladu J. Z. Nováka a režii J. Mrštíka. Premiéru měla tato komedie v roce 1967, v roce 1970 byla hrána v New Yorku a v roce 1973 se dočkala filmové podoby s Ray Cooneym v jedné z rolí. Divadelní soubor DK Rumburk má v současné době třicet členů a v jeho repertoáru jsou jak představení pro děti, tak i pro dospělé náročné diváky. Divadlo ve Šluknově není až tak běžnou záležitostí. Ale pověst hry i divadelního souboru do sálu městského kina přilákala diváky i z okolních měst a vesnic a některé dokonce až z Varnsdorfu. Všichni se těšili na dobrou zábavu a vtipné dialogy. A dlužno říci, že jejich očekávání se naplnilo. Smích, který zazníval sálem to jen potvrzoval. V pátek dvacátého čtvrtého února byly v Domě kultury vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže městské knihovny Z pohádky do pohádky. Zúčastnily se jí děti z mateřské školy Svojsíkova a Žižkova, které dostaly pěkné ceny a dort. Nakonec si zatančily v rytmu disco.

19 Šluknovské noviny - strana 19 Advokát Vladimír Diviš oznamuje, že otevřel v Rumburku, v objektu České pojišťovny a.s., Palackého 205, pobočku advokátní kanceláře Kvalitní a rychlé právní služby za přijatelné ceny nejen v těchto oblastech: - sepis a posouzení smluv a smluvních vztahů - převody nemovitostí - soudní vymáhání pohledávek vč. exekuce - pracovní a rodinné právo - obch. agenda, zakládání firem, zápisy do obch. rejstříku - daňové poradenství Objednejte si telefonicky schůzku a přijďte se včas poradit se svými právními problémy. Mgr.Vladimír Diviš, Advokátní kancelář, Radniční 23/1, Děčín tel./fax: ; mob.: ; Autoservis Žďánský Václav oznamuje ukončení činnosti. Všem zákazníkům přeji hodně štěstí a zdraví! Václav Žïánský Instalatér - topenáø Alois BALDA nabízí své služby v oboru: - rekonstrukce koupelen - koupelny na klíč - vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné rozumné ceny Alois BALDA K. H. Borovského 809, Šluknov tel. č.: , ZOO CENTRUM na pìší zónì ve Šluknovì prodej terarijních zvířat, potřeb a krmného hmyzu, pavouci, štíři, hadi, chameleoni, leguáni atd. krmivo, kosmetika, hraèky koèky, psy i ptáèky vše pro akvaristy

20 !Program kina Dukla Šluknov březen 2006 SO hod. MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA - Premiéra animovaného hororu USA, v němž prý láska hroby přenáší! Vstupné Kč. ST hod. LOVCI DINOSAURŮ - akční sci-fi USA/SRN. Exkluzivní lovecké expedice do prehistorického věku. Vstupné Kč. ČT a hod. LETOPISY NARNIE - film USA. Prožijte neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel, s překrásnými záběry z okolí Pravčické brány. FILM V ČESKÉM ZNĚNÍ. Vstupné Kč. SO hod. STRAŠPYTLÍK - animovaná pohádka pro celou rodinu, v níž i malé kuřátko se může stát velkým hrdinou. FILM V ČESKÉM ZNĚNÍ. Vstupné Kč. SO hod. LEGENDA O ZOR- ROVI - romanticko- dobrodružný film USA v hlavních rolích s Antonio Banderasem a Catherine Zeta-Jones. Vstupné Kč. ÚT a hod. JAK SE KRO- TÍ KROKODÝLI - nová česká rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Vstupné Kč. ST hod. RESTART - český film. Strhující jízda současnou Prahou začíná! Hrají: Jan Révai, Filip Čapka a další. Vstupné Kč. ČT hod. V MOCI ĎÁBLA - horor USA. Mladá dívka v souboji se samotným ďáblem... Vstupné Kč. ÚT hod. DOMINO - film USA. Keira Knightley v roli modelky, která opustila kariéru a stala se lovkyní lidí. Vstupné Kč. Jaroslav Dušek. Vstupné Kč. Představení pro děti v a ve hod. S BROUČ- KEM JE ZLE - pásmo českých pohádek. Vstupné: dospělí Kč, děti Kč. Majitelé průkazu tělesně postižených - sleva max. 50 % ze vstupného. Dùm kultury Šluknov březen od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS- TON od 16 hodin - Zadáno pro KSČM od 19 hodin - VELKÁ MÓDNÍ SHOW s taneční zábavou (ve spolupráci s ČSSD), hraje NOVA MIX Martina Svobody, vstupné 80Kč od 17 hodin - KONCERT - Účinkují Dana Langerová - zpěv, Simona Hečová - violoncello, Bára Straková a Zuzana Haladová - jejich žákyně ze Šluknova od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS- TON od 16 hodin - Zadáno pro KSČM hodin - prodejní akce firmy CITEX od 20 hodin - PLES OS ODS ŠLUK- NOVSKO - vstupné 100 Kč od 14 hodin - ŠRAMLÍK - nedělní taneční odpoledne, vstupné 50 Kč hodin - prodej obuvi firmy KOZA od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS- TON od 19 hodin - KONCERT KPVH - Jiří Pazour, klavírní improvizace od 20 hodin - PLES ZÁKLADNÍ ŠKO- LY ŠLUKNOV od 19 hodin - Zadáno pro TJ PLAS- TON v hodin - VERNISÁŽ výstavy loutek * * * od 14 hodin - ŠRAMLÍK - nedělní taneční odpoledne, vstupné 50 Kč ST hod. JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁ- KEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ - nová česká tragikomedie o životě na nádraží, v hlavní roli Do probíhá ve výstavní síni DK PRODEJNÍ VÝSTAVA DEKOROVANÉ- HO SKLA firmy SKLOLUXUS. Otevřeno: Po-Pá 8-15 hodin, So hodin. MP Šluknov , Policie ČR Šluknov Hasiči Šluknov Pohotovost Velký Šenov ŠLUKNOVSKÉ NOVINY - měsíčník pro šluknovské občany. Vydává MěÚ Šluknov, náměstí Míru 1, Šluknov, IČO v nákladu kusů. Šéfredaktor: Daniela Štindlová (tel.: , ). Redakční rada: Mgr. Jitka Slaninová, Hana Jandová, Zdeněk Kirchner a Bc. Iva Barcalová. Nepodepsané materiály jsou redakční. Povoleno MK ČR pod r. č. E Tisk: Tiskárna - Aleš Gall, Šluknov. Inzerce se přijímá v úředních hodinách v městské knihovně - p. Štindlová. Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Uzávěrka každého čísla do 25. dne v měsíci. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí.

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdruţení pod číslem jednacím

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN

I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN HLAVNÍ PARTNEŘI SK DFO PARDUBICE MĚSTO PARDUBICE I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN SK DFO PARDUBICE o.s. vs. AC SPARTA PRAHA Sobota 17. 10. 2009 v 10:30 Letní stadion Pardubice. Juniorky od 13:00 Vážení

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více