9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti."

Transkript

1 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých je v letošním roce 27 a pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Kuklové budou spolu sdílet jednu první třídu. Slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků proběhne v sále Kina Počátky a následně budou děti spolu s rodiči odvedeny na základní školu, kde budou všichni seznámeni se standardními požadavky třídní učitelky. Na starší žáky čeká ve škole nemalé překvapení, protože právě letní období je nejvhodnější k opravám, rekonstrukcím a budování. S příchodem prázdnin děti ve školních lavicích vystřídali zkušení odborníci, řemeslníci a pracanti z různých odvětví a oborů, kteří se podíleli na vylepšení prostředí a chodu školního zařízení tak, aby čas v tomto zařízení byl příjemný a účelný nejen pro žáky, ale i jejich pedagogy. Některé opravy nejsou znatelné, ale většina je těch, které nelze přehlédnout. Za letošní léto se nám podařilo kompletně vyměnit odpady na WC v budově č. p V učebně č. 32 na II. stupni jsme provedli celkovou rekonstrukci podlahy a stěn. Třída byla vymalována a byl zde instalován nový, výškově stavitelný nábytek. Tabule ve třídách byly opatřeny novým nátěrem, taktéž byly natřeny dveře tříd a sokly na zdech. Drobné opravy potřebovaly šatní skříňky. Demontovalo a montovalo se spousta školního nábytku. Školu jsme vylepšili i zvenčí. Dvě patra oken na budově č. p. 361 byla opatřena venkovním nátěrem, nevynechaly se ani špalety. Natřena byla i střecha nad kuchyní a spojovací chodbou do haly. Dva měsíce utekly a my doufáme, že se bude žákům ve škole líbit a hlavně dařit. Však už se na ně těšíme! Za celý pedagogický kolektiv Mgr. Jaroslav Blažíček Foto: Karel Slavíček Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. Z obsahu: Slovo hejtmana Pozvánka na výstavu Co na to říkáte, pane starosto Z jednání rady Horní ulice jednosměrná? My obyčejní a neobyčejní lidé Mrazík DS AJeTo! Starožitné město Počátky Drakiáda SPV Počátky Kino Počátky MC Lvíček v roce 2012 Program MC Lvíček září Knihovna DJ FLUX Morávková a Carda Šachový oddíl TJ Spartak Křišťálový pohár Bilancování Turnaj starých gard Švagřičky se vrací

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA V létě si více všímáme přírody, máme na to přece jen více času už proto, že dny jsou delší. Při častých diskusích o přírodě jsem si opět připomněl, že nejlépe prospějeme rozvoji krajiny i zemědělcům konzumací českých produktů. Jednou ze základních potravin v našem jídelníčku jsou brambory. To je známý a pro nás samozřejmý fakt stejně jako skutečnost, že každý třetí český brambor vyroste na Vysočině. Ne tolik známý je fakt, že už od roku 1923 funguje u nás Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou, šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje také poradenské služby. I jeho zásluhou je vysoká kvalita této naší oblíbené poživatiny na našich polích i talířích. V srpnu jsem zahajoval v Oudoleni na Havlíčkobrodsku odborný bramborářský seminář spojený s výstavou vzorků hlíz raných odrůd brambor a přehlídkou odrůdových pokusů brambor. Díky příznivým podmínkám i odborníkům se u nás bramborám daří. A ty naše vysočinské jsou i chuťově nedostižné. Kdo má možnost porovnání, jinou bramboru už chtít nebude. Ale pozor, protože jsou tak dobré, je možno se jich přejíst, což se mi podařilo při ochutnávce na bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě. Příroda našeho kraje a zemědělská výroba patří k sobě a nelze je oddělit. A o potravinářských produktech to na Vysočině platí dvojnásob. Je dobře, že si častěji i při nákupech všímáme původu potravin a že díky mnoha i naším propagačním akcím už více preferujeme poživatiny české nebo ještě lépe regionální. Pomáháme tím nejen zemědělcům, ale zároveň ovlivňujeme stav přírody. S blížícím se podzimem pro mě končí čtyřleté období ve funkci hejtmana Kraje Vysočina. Vzpomínky a pocity z této etapy mého života jsou vesměs pozitivní. Především jsem se za tu dobu na všech úrovních potkal v našem kraji s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve fi rmách nejrůznějšího zaměření na všech místech jsem nalézal lidi, kterým o něco jde a umí zabrat. Také proto se cítíme na Vysočině příjemně a vnímáme, že náš kraj je regionem vlídných a schopných lidí. Rád bych všem našim občanům velmi poděkoval a popřál jim do dalšího období pevné zdraví a časté pracovní i soukromé radosti. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 2 Strá

3 Toto je název nové rubriky v Počáteckém zpravodaji. Je to jeden z dalších pokusů, jak probudit větší zájem veřejnosti o dění v našem městě. Na otázky občanů nebo redakční rady PZ bude odpovídat starosta Počátek Mgr. Karel Štefl. CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO DOTAZ: Okna v jedné třídě mateřské školy jsou v havarijním stavu. Plánuje se jejich výměna. Proč k tomu ještě nedošlo? 12. června 2012 bylo oznámeno Státním fondem životního prostředí ČR, že žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Počátky byla úspěšně přijata a bylo jí přiděleno akceptační číslo. Od té doby čekáme na odborné posouzení SFŽP a poté na následné rozhodnutí ministra. Pokud nám nebude přidělena dotace, postačí vypsat výběrové řízení malého rozsahu pouze na nákup a výměnu oken. Ostatní práce (zateplení, fasáda ) se budou realizovat postupně v nejbližší budoucnosti, ale bez dotace. Pokud dotace přidělena bude, musí se vypsat výběrové řízení na realizaci celého projektu (zateplení, fasáda, okna ) tak, jak to vyžadují podmínky SFŽP související s vypsanou výzvou pro poskytnutí dotace. Samozřejmě náklady projektu výrazně stoupnou, proto se nevyplatí realizovat tak nákladný projekt bez přidělené dotace! Dalším důvodem je veliká šance získat dotaci z důvodu ponížení poměru uznatelných nákladů (až na 38 %). Proto ze shora uvedených důvodů stále čekáme na kladné rozhodnutí SFŽP podepsané ministrem. 3 DOTAZ: Jak probíhalo budování protipovodňových opatření na toku Počáteckého potoka? Proč to bylo nutné? Která firma ji prováděla a proč byla vybrána? Kdo celou akci financoval? Spolupodílelo se finančně město? Prvopočátek úspěšného dokončení projektu ZKT Počátecký potok (Zvýšení kapacity toku Počátecký potok) vychází z žádosti ministerstva zemědělství ČR (léto 2006) o vypracování návrhů obcemi na protipovodňová opatření. Jednotlivé návrhy obcí, které bylo z pohledu obcí žádoucí realizovat v rámci programu prevence před povodněmi, byly na ministerstvo zemědělství (Mze) ČR podány prostřednictvím Povodí Moravy, s. p., Brno. Na základě došlých návrhů Mze ČR připravilo celkový návrh dokumentace shora uvedeného programu a po jeho projednání vláda ČR svým usnesením č ze dne schválila Dokumentaci programu Podpora prevence před povodněmi II, týkající se budování protipovodňových staveb v létech Na základě shora uvedených skutečností Rada města Počátky (RM) na zasedání č. 4 z schválila uložení pracovníkovi úseku životního prostředí Městského úřadu (MěÚ) Počátky p. Hůšovi vypracovat a podat grantovou výzvu dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi, na projekt rekonstrukce Počáteckého potoka a jeho levého přítoku z Městského rybníka ve lhůtě 1. termínu výzvy. Na základě zpracované a podané žádosti p. Hůšou O poskytnutí dotace na studii nebo projektovou dokumentaci opatření k ochraně před povodněmi rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace (usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0118/02/2007/ZK ze dne ). Dalším krokem bylo schválení RM č. 9 ze dne uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina (evidenční č. POV 04/01/2007) na realizaci projektové dokumentace Obnova části Počáteckého potoka, protipovodňová opatření, kdy město získalo podporu ve výši Kč (49 % z celkových nákladů), na příjemce dotace (Město Počátky) zbylo doplatit Kč (celkové náklady tedy byly % DPH = Kč, k tomu je třeba ještě připočítat náklady za hydrometeorologické údaje v celkové výši 3.141,60 Kč včetně DPH). K realizaci projektové dokumentace (PD) na základě výběrového řízení byla vybrána ze tří přihlášených projekčních kanceláří fi rma 3e-Projektování ekologických staveb s. r. o., Ing. Jaromír Šašek, Pelhřimov, která podala nabídku na zpracování projektové dokumentace s nejnižší cenou za dodržení všech stanovených podmínek. RM č. 12 ze dne shora uvedenou projektovou kancelář schválila a následně RM č. 16 ze dne schválila Smlouvu o dílo č. 8/2007 uzavřenou na zhotovení PD mezi Městem Počátky a 3e-Projektování ekologických staveb s. r. o., Pelhřimov. Po vypracování PD Obnova části Počáteckého potoka, protipovodňová opatření byl pověřen pracovník na úseku životního prostředí MěÚ Počátky p. Hůša sledováním grantových výzev umožňujících realizaci zpracovaného projektu. V lednu 2008 byla Městem Počátky oslovena Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Jindřichův Hradec (ZVHS) správce toku Počáteckého potoka o vypracování žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství (MZe) na akci Obnova části Počáteckého potoka, protipovodňová opatření. Na základě vodního

4 zákona o dotaci na obnovu vodních děl musí MZe žádat správce toku. ZVHS J. Hradec byla poskytnuta projektová dokumentace a vodohospodářská správa (ZVHS) podala žádost o dotaci na MZe ČR v průběhu měsíce března Po určité době MZe ČR vydalo pokyn ZVHS J. Hradec (Povodí Vltavy) k zadání vypracování projektové dokumentace na samotnou realizaci akce. Město Počátky vystupovalo v celé věci jako navrhovatel záměru a ZVHS J. Hradec (Povodí Vltavy) po provedení výběrového řízení na provedení prací při realizaci vodního díla jako zadavatel zakázky. Projektová dokumentace Obnova části Počáteckého potoka, protipovodňová opatření, kterou fi nancovalo s přispěním Kraje Vysočina Město Počátky byla použita jako podklad pro územní řízení. Zastupitelstvo města (ZM) na svém 17. zasedání ze dne schválilo poskytnutí věcného daru projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci Obnova části Počáteckého potoka, protipovodňová opatření, v počtu 3 ks vyhotovení formou darovací smlouvy ve prospěch obdarovaného: Zemědělská vodohospodářská správa ČR se sídlem v Brně. Důvodem bylo využití PD, která byla v majetku města, k vydání rozhodnutí ve prospěch ZVHS ČR Brno. Pro stavební řízení nechala ZVHS J. Hradec (Povodí Vltavy) přepracovat PD a tím došlo i ke změně názvu projektu na ZKT Počátecký potok (Zvýšení kapacity toku Počátecký potok). Na základě tohoto projektu došlo následně v průběhu více jak dvou let k realizaci protipovodňových opatření na toku Počátecký potok. Důvodem časové prodlevy (až dvouleté) byla částečná transformace Zemědělské vodohospodářské správy Č. Budějovice, Oblast povodí Vltavy, kdy se z organizační složky státu vyčlenil státní podnik Povodí Vltavy. Správcem vybraných vodních toků (včetně Počáteckého potoka) byl určen nově vzniklý státní podnik Povodí Vltavy. Od této chvíle se musely přepracovat všechny uzavřené smlouvy mezi Povodím Vltavy (investorem), Městem Počátky (navrhovatelem) a dalšími subjekty. Další příčinou zpoždění realizace celého projektu bylo čekání na schválení dotace poskytované MZe ČR. Realizaci projektu ZKT Počátecký potok prováděla fi r- ma Mane Stavební, spol. s. r. o., Okružní č. p. 2615, České Budějovice na základě výběrového řízení vypsaného investorem (s. p. Povodí Vltava). Celkové náklady projektu ZKT Počátecký potok dosáhly Kč bez DPH. Město Počátky se spolupodílelo fi nančně s Krajem Vysočina pouze na projektové dokumentaci (viz výše) a fi nancovalo napojení zrekonstruované pěší lávky směřující do ulice Tovární (jednalo se o částku Kč + 20 % DPH = ,40 Kč). Vlastní úprava koryta toku Počáteckého potoka proběhla v období od konce měsíce dubna do V měsíci červenci a v prvních dnech měsíce srpna 2012 byl časový prostor k odstranění závad a ve čtvrtek byla stavba úspěšně zkolaudována. Jiz Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 28 ZE DNE 23. ČERVENCE 2012 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města části p. p. č. 473/3 o výměře cca 450 m 2 v k. ú. Léskovec, předem určeným zájemcům manželům Janě a Vítězslavu Makovičkovým, trv. bytem Jihlava, kteří předloží nabídku ve výši minimálně10 Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatelé zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; žadatelé pozemek udržují na své náklady, dále se na pozemku nachází sklep, který dle místních obyvatel patří k domu č. p. 5 (vlastníci manželé Makovičkovi); na parcele jsou další 3 sklepy, tato část již není předmětem zájmu; stavební odbor nemá připomínky k případnému prodeji, sítě v majetku nebo správě VTS se na požadované části p. p. nenachází RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v č. p. 32 na Palackého náměstí, Počátky, s elektrickým vytápěním, s celkovou podlahovou plochou 38,50 m 2, za cenu nájmu minimálně Kč/měsíc + zálohy na služby 300 Kč/osobu/měsíc + poplatek na vybavení bytu 110 Kč/měsíc, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy a bezdlužnosti zájemce vůči městu; rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v č. p. 308 v ul. Rudé armády, Počátky, s vytápěním 4 na tuhá paliva, s celkovou podlahovou plochou 96,46 m 2, za cenu nájmu minimálně Kč/měsíc + zálohy na služby 300 Kč/osobu/měsíc, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy a bezdlužnosti zájemce vůči městu; rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro Daniela Skořepu, bytem Počátky, ve výši Kč na účet Občanského sdružení OKNA, Jindřichův Hradec, s využitím na částečnou úhradu nákladů spojených s integrovaným letním táborem pro děti se zdravotním postižením; příspěvek bude poukázán z finanční rezervy rady města konání hudební produkce Počátecký festival dechových hudeb, kterou uspořádá příspěvková organizace Kulturní zařízení města Počátky v sobotu od hodin na autobusovém nádraží v Počátkách; pořadatel vstoupí do jednání s uživatelem odstavné plochy autobusů; na uvedený projekt byla dne podána žádost o dotaci u RRA Vysočina v Jihlavě a dne byla žádost schválena Fondem malých projektů Vysočina Dolní Rakousko s celkových rozpočtem způsobilých výdajů ve výši Euro z toho fi nanční příspěvek z ERDF tvoří 85 % ( Euro) a fi nanční příspěvek žadatele 15 % (1.892 Euro) poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky dle 34 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

5 územních rozpočtů, na předfi nancování schváleného projektu Počátecký festival dechových hudeb ; jedná se o způsobilé výdaje v celkové výši Euro = Kč; v nastaveném rozpočtu KZM Počátky pro rok 2012 nebylo s takto velkým projektem počítáno prodej plastového kompostéru z majetku Kulturního zařízení města Počátky paní Ludmile Markové, trv. bytem Počátky, za cenu 490 Kč (20 % z pořizovací ceny); kompostér byl zakoupen v roce 2008, je v evidenci majetku příspěvkové organizace, která v současné době pro něj nemá využití pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 21 na Palackého nám., Počátky, o velikosti 1+1, s výměrou bytu 40 m 2 (s koupelnou, WC a předsíní, vybavený akumulačními kamny, kuchyňskou linkou a sporákem, elektrickým boilerem), panu Janu Kuchařovi, t. č. bytem Počátky, za cenu nájmu Kč/měsíc a zálohy na služby 220 Kč/ měsíc/osoba, s pronájmem na dobu určitou na dobu 1 roku, s podmínkou úhrady ročního předplaceného nájemného při podpisu nájemní smlouvy pronájem části p. p. č. 4524/70 o výměře 21 m 2 v k. ú. Počátky manželům Jitce a MUDr. Miroslavu Krystiánovým, trv. bytem Počátky, za cenu 5 Kč/m 2 /rok, za účelem výstavby krytého stání pro osobní automobil při splnění podmínek vyhlášených v záměru č. 13/2012; pronájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pronájem p. p. č. 252/2 o výměře m 2 v k. ú. Heřmaneč panu Miloslavu Mikoláškovi, trv. bytem Počátky, za cenu 2 Kč/m 2 /rok, při splnění podmínek vyhlášených v záměru č. 12/2012; pronájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce žádost Rybářství Telč, a. s., Lipnice Dačice, o překop hráze rybníka Vosiční v místě části p. p. č. 470/1 v k.ú. Prostý ostatní plocha, ostatní komunikace, z důvodu opravy výpustné roury a požeráku; jedná se o místní polní cestu vedoucí do Horní Vilímče; p. p. č. 470/1 je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001) nejvýhodnější nabídku od fi. VEMEX Energie, a. s., Dělnická 1324/9, Praha Holešovice, předloženou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu aktuálního znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k účasti ve výběrovém řízení na dodavatele zemního plynu pro odběrná místa města Počátky a jím zřizované organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní společnost; nabídka byla dle Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek doporučena hodnotící komisí jako ekonomicky nejvýhodnější s výslednou úsporou Kč bez DPH, za předpokladu stejné spotřeby zemního plynu za jeden kalendářní rok; na zakázku bylo osloveno 6 fi rem, v řádné soutěžní lhůtě bylo předloženo 5 nabídek, všechny splňovaly kritéria stanovená zadavatelem; další posuzované nabídky byly od fi rem: CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1, Ústí nad Labem Energie2, a. s., Křenova 438/7, Veleslavín, Praha 6 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s., Národní 37, Praha 1-Nové Město E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 5 nájemní smlouvu o pronájmu střešního prostoru věže budovy hasičské zbrojnice, Počátky, Žižkova č.p. 583, za účelem umístění webové kamery vč. napojení na stávající elektrické rozvody, sjednanou mezi Městem Počátky pronajímatelem a Alfa-helicopter spol. s r. o., pobočka Jihlava, Vrchlického 4843/61 nájemcem; společnost provozuje Leteckou záchrannou službu v Kraji Vysočina a zařízení bude využívat pro sledování povětrnostních podmínek v letovém koridoru; předběžně je domluveno poskytování snímků pro případné využití na webových stránkách města; nájemné je stanoveno v celkové výši 1 Kč/rok + paušální náhrada za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 900 Kč/rok Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce tělovýchovného zařízení ze dne , uzavřené mezi Městem Počátky půjčitelem a Tělovýchovnou jednotou Spartak Počátky vypůjčitelem, kterým se ruší původní text nahrazuje se textem novým: po skončení doby výpůjčky je vypůjčitel povinen předmět smlouvy vrátit ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ; důvodem žádosti TJ Spartak Počátky jsou schválené finanční prostředky na rok 2012 pro tělovýchovnou jednotu s podmínkou dlouhodobého pronájmu majetku (min. 10 roků) a nevypověditelnosti smlouvy v tomto období výměnu špaletových oken v bytě č. 3 bytového domu č. p. 14 na Palackého nám. v Počátkách, v ceně díla Kč bez DPH dle nejvýhodnější předložené nabídky fi. VLK Martin, Čelistná 9, Pelhřimov; náklady budou hrazeny z fondu oprav bytových prostor ošetření a nátěr oken v bytech č. 1 a 2 v přízemí domu č. p. 21 na Palackého nám. v Počátkách, v ceně díla Kč dle nejvýhodnější předložené nabídky fi. MALÍŘSTVÍ a NATĚRAČSTVÍ Jaroslav Vrábel a syn, Havlíčkova č. p. 219, Počátky; náklady budou hrazeny z fondu oprav bytových prostor RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden červen 2012 a leden červenec 2012 (do ) v porovnání se stejným obdobím v letech 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden červen 2012 a leden červenec 2012 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2011, 2010 a 2009 ve vztahu k upravenému rozpočtu závěrečné vyúčtování 1. ročníku festivalu Jeden svět Počátky 2012 předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky (KZM); regionální část Mezinárodního festivalu dokumentárního fi lmu o lidských právech uspořádalo občanské sdružení Javořice ve spolupráci s KZM Počátky v prostorách Multifunkčního kulturního centra v Počátkách ve dnech 19. až přehled ekonomických výsledků KINA Počátky za 2. čtvrtletí 2012, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky přehled čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období leden květen 2012, za měsíc květen 2012, za období leden čer-

6 6 ven 2012, za měsíc červen 2012 a ve 2. čtvrtletí 2012 oznámení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o provozu ZŠ v průběhu hlavních prázdnin: školní družina bude v průběhu prázdnin uzavřena, pravidelný provoz bude zahájen od 6.30 hodin, ve školní jídelně bude provoz od uzavřen z důvodu čerpání dovolených a sanitárního týdne, běžný provoz bude obnoven od informace ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o úpravě jízdního řádu autobusového spojení provozovaného dopravcem ICOM transport a. s. Jihlava na základě žádosti ZŠ předložené Krajskému úřadu Kraje Vysočina o rozšíření spoje č. 24 na lince Pelhřimov Počátky Stojčín o další zastávku v obci Častrov (odklon na trase z obce Veselá); úpravou bude žákům z obce Častrov umožněn odjezd po vyučování bez výrazné časové prodlevy a bude tím zajištěna bezpečnost dětí, které do této doby chodily ze zastávky obce Veselá pěšky po státní silnici; autobusové spojení mohou využívat i ostatní občané dotčených obcí výsledek kontroly z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, která byla provedena dne v Multifunkčním kulturním centru Kulturního zařízení města Počátky; podle výroku Protokolu o výsledku kontroly nebyly zjištěny rozpory s kontrolním seznamem náklady na úklid (převoz) panelů, dlaždic, dlažebních kostek, obrubníků a dalšího stavebního materiálu z místa v přední části překladiště na tuhý komunální odpad (TKO) Počátky, předložené společností Vodotechnické služby s. r. o. Počátky z důvodu pronájmu zvětšené plochy překladiště firmě SOMPO a. s. Pelhřimov; plánované fi nanční náklady na uvedené práce ve výši cca Kč budou čerpány z rozpočtu 2012 pro překladiště TKO Počátky, práce budou provedeny v období od do přehled čerpání prostředků na údržbu majetku města v 1. pololetí roku 2012 a podnět pro rozpočtovou změnu předložený jednatelem Vodotechnických služeb s. r. o. Počátky; bylo překročeno čerpání rozpočtu na středisku údržby komunikací a správy sportovišť z důvodu snížení rozpočtu společnosti proti roku 2011 a nepředpokládaných výdajů vynaložených v 1. pololetí; jednatel společnosti žádá o navýšení rozpočtu rozpočtovou změnou na středisko údržby komunikací o Kč a na středisko správy sportovišť o Kč z důvodu nepředpokládaných výdajů při rekonstrukci stropu a osvětlení ve sportovní hale zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne 21. června 2012 žádost paní Pavlíny Podhrázské o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 535, Počátky, Tyršova ul. (přízemí budovy mezi kadeřnictvím a cukrárnou) o výměře 16 m 2, podanou k ; v případě uzavření nájemní smlouvy s jiným nájemcem v průběhu výpovědní lhůty bude nájem ukončen tímto dnem, nejpozději však uplynutím řádné tříměsíční výpovědní lhůty, tj. dne žádost občanů a vlastníků nemovitostí v místní části Heřmaneč o pomoc při navrácení zvonu do místní kapličky, která je v majetku města Počátky; občané obce, zejména vlastníci rekreačních objektů, jsou ochotni spolupodílet se na investici a navrhují zrealizovat neveřejnou finanční sbírku na pořízení nového zvonu a takto získané finanční prostředky pak složit do pokladny MěÚ Počátky jako sponzorský dar či příspěvek a za pomoci města Počátky dofinancovat zbylou částku k zakoupení zvonu (pořizovací náklady jsou do 20 tisíc Kč); instalaci nového zvonu provedou na vlastní náklady; potřebnou částku lze čerpat z rozpočtu města na kulturní památky oznámení odboru dopravy Městského úřadu Pelhřimov o nabytí účinnosti opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na sídlišti v Počátkách; rada doporučuje realizaci úprav od

7 PŘÍBĚHY Z WASHINGTONU II K velkým zážitkům patří setkání s kongresmany a senátory. Problémům světa, zejména finančním a vztahům našich obou zemí jsme věnovali celý den. Budova Kongresu je zdálky rozpoznatelná svou typickou kopulí. Vnější vstupní schodiště je impozantní. Jako mnoho jiných jsme neodolali a učinili několik snímků, stejně jako opodál u Bílého domu. Uvnitř Kongresu nás čekala důkladná prohlídka. Většina bezpečnostního personálu jsou Afroameričané. Rychle jsme prošli nejznámějšími sály i běžnou prohlídkovou trasou. Pohled na kopuli zevnitř je úchvatný. Následoval přesun k ní vzhůru, kde v její bezprostřední blízkosti jsme využili prostoru pro novináře a tiskové konference viz snímek. Senátoři mají své kanceláře v přilehlých budovách tvořících jakési vnitřní město. Procházím širokou chodbou jedné z nich a na dveřích čtu mosazné štítky známých osob, včetně bývalých prezidentů USA. Do jednacího sálu dojíždí podzemní drahou. I to je zážitek. Jsou to pohodlné otevřené vagónky jako v dolech. Jedna dráha je vyhrazena turistům, druhá pro zvolené osoby. Senátorů je sto vždy dva za jeden z padesáti států USA. Při jednom setkání náhle dávají světelné signály na hodinách kanceláře informaci pro pana senátora, že v hlavním sále se bude hlasovat. Nejdříve se nám chtěl na chvilku omluvit. Pak nás raději pozval na samotné hlasování. Obamu neuvidíte, je na předvolební cestě, ale paní Clintonovou ano. Ochranka podzemní dráhy protestovala, přesto usedáme mezi známé senátory a společně míříme na hlasování. Okamžitě po něm se sál téměř vyprázdnil. Uvnitř zůstali diskutovat snad jen tři senátoři. Hlasovali o podpoře 400 mld USD v pomalu se rodícím problému světové finanční krize. Na závěr jednání předávám drobný upomínkový dar. Vzbudil rozpaky. Už při vstupu jsem měl se skleněnými broušenými popelníčky s emblémem našeho Parlamentu problém. Všechny mi vybalili. Zde musí každou drobnost senátor odevzdat, dokonce každé pozvání např. na večeři musí nahlásit. Nic si nesmí brát a nic vám nedají, ani kávu, MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání nebo vodu. Malou lahvičku s pitnou vodou jsme ve velkém vedru přece jen dostali od jednoho senátora vzpomněl si, jak byl při návštěvě v Praze pohoštěn. Vůbec naše stravování bylo pro množství práce a snahu využít racionálně času spíše náhodné. Snažím se systematicky vyzkoušet různé podniky toho druhu. V běžných podnicích vás služba u vchodu uvede na místo. Pít a případně si s někým popovídat můžete u baru. Ke stolu vás doprovodí v případě stolování. Najez se a uvolni místo dalším. Máme štěstí (a tím i protekci), že naši řeči porozuměla mladá zvědavá Polka. Žije tu s rodiči již dvacet let, ale každé prázdniny jezdí za babičkou do Evropy. Studuje a takto si po večerech přivydělává. Můžeme si sednout ke stolu jako u nás v hospodě a popíjet pivo. Vyzkoušel jsem během pobytu opravdu skoro vše od velice dobré restaurace až po občerstvení na ulici. Nedivím se, že jsou Američané ve své převaze obézní. V jídelně za dva rybí řízky s talířem hranolků s kečupem, nebo tatarkou a veliké sklenici koly zaplatíte necelou naší stovku. To množství se nedá sníst. Při pojížďkách hlavním městem náhle míjíme hotel Water Gate ze známé odposlechové aféry. Silnice uvnitř DC (Districhc Columbia), vnitřní části města spravované senátem se hrbolatostí blíží k našim z domovské obce dobře známým. Prý senátoři škudlí. Monumentálně zapůsobí pomník sedícího presidenta Lincolna, hřbitovy s pomníky pro padlé z Korejské války a z Vietnamu. Přejedete most a za řekou Potomac je již jiný stát s pětiúhelníkovou stavbou Pentagonu a na kopci další známý Arlingtonský vojenský hřbitov. Pro vnitrozemskou přepravu jsme raději zvolili vlak. Výhodou je, že nádraží je v samém centru města. Stejným vlakem i třídou, jakou o pár měsíců později volil prezident Obama k cestě na jeho inauguraci do Washingtonu, jsme my v opačném směru mířili na Baltimore, Wilmington, Philadelphii, Edison a Newark. Příště: Příběhy z New Yorku J. Třebický 7

8 Z veršů Josefa Vachka Chata nad řekou Příteli Miroslavu Hlouchovi Den končí. Pro slunce byl jen okem mrknutí, které teď zbarvilo skálu naproti za řekou. Blesk mládí utonul. Již nevrátí ho řeka. V ten čas, kdy kámen slunce obarví, starý muž u ohně čeká, až plameny věnec vzpomínek uvinou. Až opět uslyší znít chatou ten šťastný dětský smích, pro který by byl schopen spáchat i těžký hřích. Pro jednu společnou píseň. Dech vánku rozžhavil vzpomínky, které se změnily v květ. Není teď u ohně prázdného místa. Mládí se vrátilo ten večer zpět. Opět zní sborem ta známá píseň: Dávno, již zhasl den a nám se nechce jít spát. U staré chaty nad řekou kytara začala hrát. Řeka odnáší údolím do dáli její hlas. Tu noc u chaty nad řekou se pro nás zastavil čas. MRAZÍK Příběh o krásné a pracovité Nastěnce, statečném, ale domýšlivém Ivanovi a jejich lásce, která má tu čarovnou moc, že zlomí nejen pýchu a domýšlivost Ivanovu, ale také mocné kouzlo berly mrazilky, zná jistě každý z Vás. Ruský fi lmový režisér Alexander Rou se scénáristou Nikolajem Robertovičem Erdmanem natočili pohádku Mrazík před více než čtyřiceti lety v roce Hudbu tehdy DIVADELNÍ SPOLEK AJETO! 8 vytvořil Nikolaj Budaškin. Pohádka proběhla ruskou krajinou téměř bez povšimnutí a skončila ve fi lmovém archivu. Cesty umění jsou však nevyzpytatelné a nikdo tehdy nemohl tušit, jakou stezkou Mrazík nakonec vyrazí a kde si najde svůj domov. Stalo se tak právě u nás, v českých zemích, přičemž za úspěch pohádky mohl od počátku i skvělý český dabing. I díky němu znají Mrazíka téměř nazpaměť celé generace Čechů. Ruská fi lmová pohádka Mrazík tvoří po léta neodmyslitelnou součást českých televizních Vánoc. Každoročně dokáže přilákat ke sledování miliony našich dětí i jejich rodičů a patří po generace k nejoblíbenějším pohádkám vůbec. Obrovská popularita této pohádky se stala inspirací k jejímu přepracování do podoby pohádkového muzikálu na ledě, který se setkal s nebývalým ohlasem. Také nás tento projekt velice zaujal a to především pro své nádherné hudební zpracování Borisem Urbánkem, který vykouzlil úžasnou atmosféru typické ruské pohádky. Dá se říct, že některé jeho skladby předčily i písně původní z fi lmového zpracování. Od počátečního nadšení byl již jen malý krok k nápadu zahrajeme si MRAZÍKA u nás v divadelním spolku AJE- TO. A samozřejmě jako muzikál. Touto formou divadelního

9 umění jsme se nezabývali vlastně již od roku 2007, kdy jsme sehráli velice úspěšný muzikál Limonádový Joe. Pravdou zůstává, že vše nešlo tak rychle, jak se zdá, s tímto nápadem jsme s Janou Kráslovou koketovaly v podstatě několik let. Dokonce dvakrát byla jeho realizace prakticky na spadnutí. Ale až letos vše vyšlo a během jara jsme začaly se samotnou realizací muzikálu. Jak vlastně takový muzikál vzniká? Jde o velice časově náročnou záležitost, ke které je potřeba poměrně velké množství lidí zaujatých pro danou věc. V první řadě se musí napsat dobrý scénář, což neznamená, jen opsat text z televize. Jde především o úpravy jednotlivých scén, aby vyhovovaly jevištnímu provedení a nemusela se neustále předělávat scéna a zavírat opona. To diváka ruší, nebaví a vlastně v moderním divadle nemá co dělat. Protože scénáře upravuji a píšu již od vzniku našeho spolku, již většinou vím, jak dosáhnout kýženého efektu. Také jednotlivé postavy se musí upravit. Dělám to vždy na míru jednotlivého herce, protože, když začínám psát, již mám představu o jednotlivých hercích, co kdo ztvární. Píšu vždy s představou jednotlivé postavy. Současně s prací scénáristy přichází na scénu postava zaplněna kulisami a rekvizitami, že vlastně herec neměl žádný prostor pro hraní. Dnes se dělá scéna náznaková a hlavně se dává velký prostor herci pro jeho výrazové ztvárnění postavy, ale také se musí nechat prostor pro fantazii diváka, protože o tom vlastně celé divadlo je. Také managera, což je Jana Kráslová. Ta již v samém začátku musí zajistit autorská práva a to jak na text, tak v tomto případě i na hudbu. Také zajišťuje vhodné termíny pro muzikál. Musíme odhadnout, kolik času budeme potřebovat na samotnou realizaci a který datum by nám nejlépe vyhovoval jako premiéra. Mezitím se spojí také s jednotlivými herci, se kterými se musí dohodnout na obsazení, termínech na zkoušky, ale také termínech na samotná představení. Při cca třiceti lidech je to v současné době již docela oříšek. Při tomto projektu jsme museli řešit také otázku, zda hudbu reprodukovanou, či živou kapelu. S oběma máme již zkušenost. Obě alternativy mají svá pro a proti, což jsme si uvědomovali. Nakonec jsme se přiklonili sice k náročnější eventualitě, ale o to krásnější a diváky velmi oblíbené a to živé hudbě. Po utvoření scénáře a obsazení hry herci přichází na řadu vytvoření scény. Toto je hned po psaní scénáře můj další velký koníček. Vždy považuji za výzvu vytvořit scénu takovou, aby měl divák pocit, že tak to prostě má být. Nic tam neruší a zároveň nechybí. Pryč jsou doby, kdy byla scéna 9 při tvorbě této scény jsem vycházela ze zásady více je méně, ale při této hře je to velice náročné. V tak známém kuse, jako je Mrazík se prostě nemůže nic vynechat. Každý přece čeká na chalupu Ježibaby, na skálu dědečka Hříbečka, na pařez Nastěnky, chalupu dědy Mrazíka apod.

10 Budeme se těšit na všechny z vás, protože celý projekt je zaměřen především na rodinu jako celek. Rodiče si připomenou notoricky známé, kouzelné dílko, z něhož často dokonce citují a dětem tato klasická pohádka, atraktivností zpracování, vyplní mezeru v současné nabídce produkcí pro malé diváky. Vše se musí navíc vymyslet tak, aby to bylo funkční, ale zároveň bezpečné. Také vše musí být velmi skladné, protože velmi často jezdíme na zájezdní představení. Podle mého názoru se vše dobře povedlo, za což děkuji truhláři Standovi Fialovi, který se realizace mého nápadu uchopil. Souběžně s tvorbou scény již také Jana Kráslová začíná s tvorbou kostýmů. Záměrně nepíšu se šitím. Protože to je již poslední krok této náročné, ale zároveň nádherné práce. Kostým stejně jako scénář se musí vymyslet pro konkrétní postavu. Musí být funkční, pohodlný (vždyť mnohdy v něm herec tráví celý víkend), nápaditý a hlavně, jak už jsme si u Jany zvykli, originální. Tentokrát jde o práci více než náročnou. Vždyť Jana bez jakékoli pomoci musí ušít na téměř čtyřicet kostýmů. Protože někteří herci hrají i tři postavy. Většinu má již hotové a můžu již dopředu prozradit, že jestli se Vám líbily kostýmy na Limonádového Joa, na Noc na Karlštejně, na Herkulovy lázně, tak nyní vše předčila. Jsou prostě nádherné. Myslím, že hlavně díky nim se s námi ve své fantazii ocitnete na ruském venkově velmi rychle a snadno. Zároveň se všemi již zmíněnými činnostmi vznikají také jednotlivé písničky. Ke kterým se v první řadě musí zapsat notový zápis, poté ho musí nazkoušet muzikanti a následně jednotliví herci. Věřte, toto vždy patří k nejnáročnější složce chystaného hudebního projektu. Na vzniku hudby se podílí již tradičně Ota Krásl, tentokrát za vydatné pomoci Páji Krátké. Hudbu zkouší kapela SPEKTRA z Kamenice nad Lipou. I když máme živou hudbu, v době moderní techniky se bez zvukaře a technika již neobejdeme. V této roli máme tradičně zastání v Martinovi Kráslovi. Celá hra by však nemohla vzniknout bez nejdůležitějších aktérů a těmi jsou samotní herci, kteří letos obětovali celé léto k tomu, aby pro Vás co nejlépe nazkoušeli celý muzikál. Tentokrát se na celé realizaci podílí bezmála třicítka dospělých a desítka dětí. Ačkoli se může zdát, že muzikál je vlastně v současnosti již skoro celý na světě, tak opak je pravdou. Nyní se musíme vrhnout na dopilování choreografi í k jednotlivým písničkám, vymyslet účesy (v tomto případě hlavně příčesky) a líčení. Také nás čeká nelehký úkol vymyslet a poté vyrobit líbivý plakát a také programy. V době, kdy budete číst toto číslo zpravodaje, doufám, že veškeré přípravy budou již fi nišovat, i když, jak to znám do rána před premiérou bude vše jinak 10 Vstupenky jsou již v předprodeji v Lékárně u Sv.Kateřiny nebo na tel.: Také nás najdete na www. ajetodivadlo.cz. Termíny MUZIKÁLU MRAZÍK: premiéra 5. října 2012 od hodin, repríza 6. října od hodin v Kině. Za divadelní spolek AJETO Pavlína Krátká Podìkování Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit v úterý s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem panem Josefem TOLKNEREM. Rovněž děkujeme všem za slova útěchy a květinové dary. Poděkování patří i Pohřební službě panu Jaromíru Doležalovi za vzorné a důstojné vypravení pohřbu. Děkuje zarmoucená rodina Tolknerova a Hrnčířova. Děkujeme personálu oddělení č. 5 LDN za vzornou péči o naší maminku Žofi i Čekalovou. Zároveň děkujeme panu Doležalovi za vzorně připravené a důstojné rozloučení. Jana Tomandlová s rodinou

11 STAROŽITNÉ MĚSTO POČÁTKY VE 21. STOLETÍ O prázdninách Počátky poněkud ožívají turistickým ruchem. Zastavují se zde hlavně cyklisti, ale i náhodní návštěvníci Vysočiny, cizinci a tak podobně. Většinou marně bloudí po náměstí a hledají restauraci nebo kavárnu. Je totiž obvyklé, že na hlavním náměstí se dá najít to hlavní obchody, restaurace, radnice, Radnici na náměstí naštěstí máme, tu nám tady postavili zaplať pánbůh předci, zbylo i pár obchůdků, ale jinak je ošuntělé náměstí smutnou připomínkou kdysi vzkvétajícího města. Ne, že by člověk v dobách recese očekával, že to na počáteckém náměstí bude hučet jak v úle a obchody a služby všeho druhu tu pokvetou navzdor všeobecné ekonomické krizi. Ale přeci jen je úpadek města v současné době nebývalý a do očí bijící, což reprezentuje již na první pohled i stav náměstí. Všichni víme, že se plánuje jeho oprava. Plánuje se již dlouho, ale jak je v našem městě zvykem nikdo nic neví! Neví se, odkud se začne, jak se bude postupovat a ani jak to má nakonec vypadat. Ono se neví? Nebo se o tom s občany nechce moc mluvit? Podle mého názoru tak i tak! Obé vypovídá o úrovni vedení města. Radnice se sice vehementně hájí nedostatkem fi nancí, zdlouhavostí a nákladností archeologického průzkumu, který se bude muset při opravě povrchu náměstí provést, ale co naplat i tak by náměstí v současné době nemuselo vypadat tak, jak vypadá. Opravdu marně hledám příklad jiného náměstí, kde z chodníků a neupravených záhonů kolem stromů bují vegetace všeho druhu, kde stojí zaparkované vraky aut, shromaždiště starých popelnic okrášlených zeleným porostem. Tam, kde chybí strom, se ze záhonku stane parkoviště, či vhodné místo pro venčení psů. Tato vskutku příkladná péče značně zhoršuje vzhled náměstí, a sděluje návštěvníkům, že nám na tom vlastně moc nezáleží. To všechno dokreslují rozličná plastová okna, neforemné plastové dveře a jiné roztodivné úpravy domů, které se občas v naší památkové zóně objeví, i když by neměly. Při těchto úvahách se chtěj nechtěj dostaneme zpět do centra náměstí k radnici. Jsme město zapojené do sítě zdravých měst, ve kterém by měla fungovat příkladná komunikace mezi vedením města (starosta, rada města, zastupitelstvo) a občany. Na ofi ciálních stránkách města se uvádí: Zdravá města systematicky podporují kvalitu Vzpomínka Na Tebe ještě život čekal celý s úsměvem mládí, rozletem a touhou. Žili jsme pro Tebe, z Tebe radost měli a čas nám dá vzpomínku jen pouhou. Dne 9. září 2012 uplyne pět smutných let, kdy se s námi naposledy rozloučila naše TEREZKA. S velkou bolestí stále vzpomíná rodina. veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Dále se zde uvádí, že zdravé město: Je zejména projektem komunitním, který vytváří prostor pro posílení aktivit a zájmu obyvatel. Podílejí se na něm různé složky městské společnosti soukromý a neziskový sektor a veřejnost. Vzniká zde lepší vztah mezi radnicí a občany v oblasti sledování a naplňování společných hodnot v rámci rozvoje města. Velmi důležitý je zde názor obyvatel. Asi každý posoudí sám, nakolik je toto v Počátkách naplňováno. To, že o projektu zdravého města řada občanů nic neví a nikdy o něm neslyšela, jen potvrzuje, že u nás nefunguje. Ačkoliv je v rámci tohoto projektu zřízena Komise pro strategické plánování, kterou vede místostarosta PharmDr. O. Krásl, není známo nic o jejích výstupech. Bylo by zajímavé se dozvědět, kolikrát se tato komise sešla a k čemu vlastně dospěla. Pokud vím, tak se koordinátorka programu Zdravé město Počátky, paní Lída Marková už několikrát na zastupitelstvu snažila iniciovat jednání, zatím neúspěšně. Za těchto okolností Počátkám hrozí vyřazení ze sítě zdravých měst a tím ztráta řady výhod jako, vzdělávání, poradenství ohledně grantových řízení, školení, přístup k informačním kanálům o grantových programech a podobně. V Počátkách se absence jakéhokoli strategického plánování demonstruje na každém rohu, i na již zmiňovaném stavu Palackého náměstí. Poslední dokument, který se nějak týká rozvoje města nacházející se na ofi ciálních webových stránkách je z roku 2005 a je pod ním podepsaný bývalý starosta pan Třebický. Co dodat? Od té doby žije město asi pouze přítomností a jednou ročně se zmůže na to postříkat trávu na náměstí Roundapem. Hana V. Konvalinková 11

12 KINO POČÁTKY ZÁŘÍ 2012 Palackého náměstí 7 TOTAL RECALL sobota hodin 120 Kč 121 minut USA, Kanada české titulky Sci-fi, akční, dobrodružný, thriller. Nevhodné do 12 let REBELKA neděle hodin 120 Kč 100 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, Přístupný EXPENDABLES: Postradatelní sobota hodin 100 Kč 103 minut USA české titulky Akční, dobrodružný, thriller. Nevhodné do 15 let NORMAN A DUCHOVÉ neděle hodin 100 Kč 93 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, fantasy. Přístupný DRUHÁ ŠANCE sobota hodin 100 Kč 100 minut USA české titulky Komedie, drama, romantický. Nevhodné do 12 let MADAGASKAR neděle hodin 80 Kč 92 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný. Přístupný BASTARDI sobota hodin 90 Kč 97 minut ČR české Drama. Nevhodné do 15 let SuperClásico! neděle hodin 80 Kč 99 minut Dánsko české titulky Komedie. Přístupný RESIDENT EVIL: Odveta sobota hodin 120 Kč 117 minut USA, Německo české titulky Akční, horor, sci-fi, thriller. Nevhodné do 15 let LET S DANCE: Revolution neděle hodin 90 Kč 93 minut USA české titulky Hudební, romantický, drama. Nevhodné do 12 let NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ I v tomto čísle zůstaneme věrní ještě cuketě. Doba sklizně je v plném proudu a kolikrát si s ní nevíte rady. A tak se v lednici scvrkává a scvrkává, až je nepoužitelná. CUKETA PO ITALSKU Suroviny: 500 g cukety 350 g žampiónů 1 větší cibule 5 polévkových lžic sójové omáčky 1 malý kečup solamyl na zahuštění Postup: Na oleji zpěníme cibulku a přidáme k ní nakrájené žampióny, po chvilce i nakrájenou cuketu a sójovou omáčku. Vše ½ hodiny dusíme. Přidáme kečup a zahustíme solamylem. Jako příloha k takto připravené cuketě je nejvhodnější vařený brambor. A věřte, že jako hlavní chod je dost dobrý. Recept poskytla Lí. PEČENÁ CUKETA HLAVIČKA Suroviny: ½ kg cukety = nastrouhat 150 g kabanosu (jemný) či jiného salámu = nakrájet 100 g sýra cihla = nastrouhat 2 mrkve = nastrouhat 1 sklenice krupice ½ sklenice oleje 2 lžíce polohrubé mouky 3 stroužky česneku = vymačkat 2 velké cibule = nakrájet ½ prášku do pečiva 2 vejce = vyklepnout sůl, pepř, kmín, majoránka = dle chuti Postup: Všechny ingredience smícháme v míse. Vysypeme je na vymazaný plech a pečeme v troubě. Recept poskytla Květa Drechslerová. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 12

13 Rok 2012 vstoupil do druhé půlky a my, maminky v MC Lvíčku, se ohlížíme za uplynulým půl rokem v našem centru. V tomto roce pokračujeme s pravidelnými úterními hracími dvouhodinovkami. Dopoledními pro neškolkové děti, i odpoledními pro školkové děti. Jenom o prázdninách máme pouze hrací dopoledne. V průběhu roku jsme se s dětmi věnovali celé řadě témat jako rodina, zvířata, sněhuláci nebo jaro. Také jsme v dubnu nezapomněli na Velikonoce, v únoru na masopust, v červnu na Den dětí,... Ale ani maminky nezůstaly zkrátka, v letošním roce se konalo několik besed na téma finance, zdraví, kosmetika či bezpečnost. Nechyběly ani pravidelné večerní pokecy, kde jsme si s maminkami mohly bez dětí popovídat o radostech a strastech života, o tom, co nás zajímá či nezajímá. V lednu proběhla i burza oblečení a dalších věcí. K pravidelným činnostem v našem centru patří každý měsíc čtení dětem, v březnu jsme absolvovali i mimořádnou exkurzi do knihovny, kde se děti (ale i maminky) seznámily s nabídkou knížek pro děti všech věkových kategorií. Děkujeme paní knihovnici Pavle Kolářové za krásně připravenou besedu spojenou se čtením pohádky o Krtečkovi. Pohádku O Jabloňce nám přečetla hasička Pavla Martínková, které tímto také moc děkujeme. Pro děti to byl velice nevšední zážitek a každé dítě si z knihovny odnášelo minimálně jednu vypůjčenou knížku. V červnu jsme měli v úmyslu netradičně oslavit i Den dětí. Bohužel nám počasí dopoledne nepřálo, a tak s menšími dětmi kvůli dešti neproběhlo hraní na hřišti. Odpoledne se však počasí umoudřilo, takže jsme si společně s dětmi vyrazili pohrát a zadovádět si na hřiště na sídlišti. Za hřiště jsme s maminkami velice rády, protože je to pro děti opravdu skvělé. Vydovádí se, vykloužou se, vyhoupou se, vykolotočují se. Už i tady je vidět, jak které dítě se zapojuje do kolektivu nebo jak děti mezi sebou komunikují někdy je to tedy i z pohledu nás dospělých docela drsné, a to hlavně u větších dětí. MC LVÍČEK V ROCE V březnu také naše mateřské centrum oslavilo první (a doufáme, že i ne poslední!) narozeniny, nechyběl ani dortík. Na dětech vidíme, že do mateřského centra chodí rády, zvykly se vídávat s ostatními dětmi, půjčovat si hračky, více komunikovat. Velice mě těší, že se děti sami dožadují vyndání hudebních nástrojů a nechtějí o své oblíbené zpívání za žádnou cenu přijít. I o prázdninách, kdy tématicky netvoříme, se dožadují malování, lepení, přesně tak, jak jsou zvyklé. A to je pro nás ta největší odměna! Na závěr bych ráda poděkovala městu Počátky za jejich příspěvek na dovybavení klubovny a na nákup potřeb pro kreativní činnosti s dětmi, které děti mají velice rády Jsme rády, že nám město umožňuje používat klubovnu č. 1, kde se setkáváme, v budově kina (KZM) na náměstí v Počátkách. A doufám, že i nadále budou za námi chodit maminky se svými dětmi. Maminky, hlavně ty nové, co máte malé děti, nebojte se přijít mezi nás! Další zajímavý program chystáme i na září včetně výletu do Telče nebo přednášky o medu. Za MC Lvíček o. s., Lucie Bulíčková

14 KNIHOVNA POČÁTKY NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Krajinou domova s holí poutnickou II Jan Bauer Oheň a déšť Elizabeth Lowell Návrat Strážce duší Arnošt Vašíček Případ zeleného hadru Inna Rottová Žít pro lásku Barbara Cartland Pouta vášně Bertrice Small Abstinentka Táňa Kubátová Top krimi Poslední výkřik lehké ženy Záhady Strážce duší Fakta Odhalení Arnošt Vašíček Protektorát aneb česká každodennost Marie Michlová Smrt ve stříbrné zbroji Otomar Dvořák Splněná přání Jude Deveraux Top krimi Poslední sex Lotrasové, chmatáci a další darebáčci Pavel Toufar Tvoje dítě jako šance pro tebe Zdeňka Jordánová Zlatá chiméra Borgiů Juliette Benzoni Pro děti a mládež: Královna Elfů Bernhard Hennen K čertu! Helena Lehejčková Upírská střední Prvák Douglas Rees Deník mimoňky Příběhy z neslavnýho života Rachel Renée Russellová Rybáři a hastrmani Miloš Kratochvíl Pohádky z Větrné Lhoty Daniela Fischerová Lucky Luke Billy Kid R. Goscinny Vlny zmítané smrtí Carrie Ryanová Můj vysvlečenej deník Johana Rubínová Futurama dobývá vesmír NOVÉ KNIHY Z VÝMĚNNÉHO FONDU NAUČNÉ LITERATURY Z PELHŘIMOVSKÉ KNIHOVNY. PROGRAM MC LVÍČEK v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dvouhodinovky s říkankami a tvořením 1) pro NEŠKOLKOVÉ děti od 9 do 11 hod. 2) pro ŠKOLKOVÉ děti od 15 do 17 hod Téma Cestování!!! pouze dopoledne!!! Téma Moře (neděle) 12:30 hod. výlet do Telče na akci Kolečka v Lipkách Jde o zábavně - soutěžní odpoledne pro všechno, co se pohybuje na kolech, děti i dospělé. Jako doplňkový program a v případě nepřízně počasí půjdeme na návštěvu Telčského domu (je tam prostor na hraní pro děti) Téma Vítr - děti si vyrobí draky na Drakiádu pořádanou Cvičením rodičů s dětmi TJ Spartak Počátky Téma Den bez aut od 15:00 hod beseda o včeličkách s paní Martou Bečkovou z Pelhřimova Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: SOKOLOVNA AKCE ZÁŘÍ 2012 P. a. (zkratka) prodejní akce P. a. f. TEXTILTEAM spotřební zboží P. a. f. BELLITEX Secondhand 14

15 DJ FLUX DRŽME MU PALCE ZASE JEDE DO ANGLIE! V lednovém čísle Počáteckého zpravodaje jsem vás seznámila s Václavem Tunklem alias DJ FLUXEM. A představte si, že tento náš počátecký DJ se v soutěži československého finále DMC WORLD v kategorii TÝM opět umístil na 1. místě a v kategorii jednotlivec na místě 2! DJ Flux opět odjíždí na mistrovství světa do Londýna, které proběhne září 2012 v hale HMV FORUM. Držme mu palce! Více se dozvíte v příštím říjnovém čísle. A kdo chce DJ Fluxe vidět přímo v akci, má možnost! Bude hrát na party SAVE THE VINYL v Music Clubu v Počátkách. Lí. ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám dr. byt 2+1 v Počátkách, kompletně zateplený, pl. okna, parkoviště u domu. Cena Kč. Tel.: Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 na náměstí v Počátkách. Volný od září. Více na tel Prodám garáž v Nádražní ulici v Počátkách naproti Kalinovi. Tel.: Prodám nebo pronajmu byt 3+1 v Počátkách. Tel.:

16 58. ROČNÍK TURNAJE O KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR V době prázdnin mají fotbalisti ukončené soutěže a tudíž dobu volna, kterou oddíly věnují pořádání různých turnajů. Nejinak tomu bylo i u nás v Počátkách 14. července 2012, kdy na místním stadionu uspořádal oddíl kopané 58. ročník turnaje O Křišťálový pohár. Pro letošní ročník se výbor již dříve rozhodl pozvat atraktivnější soupeře.to se podařilo a přijela k nám do Počátek následující mužstva: FC GRAFFIN Vlašim účastník II.ligy v loňském ročníku se umístil na 11. místě s 36 body 1. SC Znojmo účastník II.ligy v loňském ročníku se umístil na 12. místě s 34 body FC Vysočina Jihlava B účastník nové soutěže juniorské ligy SK Dynamo České Budějovice B účastník nové soutěže juniorské ligy Turnaj byl rozlosován o předcházející sobotě a los stanovil následující sled zápasů: 1. VYŘAZOVACÍ ZÁPAS FC GRAFFIN Vlašim FC Vysočina Jihlava 2:1 (0:0), 2 Janda Kavka Komentář k zápasu trenéra FC GRAFFIN VLAŠIM Martina Frýdka: Soupeř z Jihlavy nás zaskočil agresivní hrou a zaslouženě se ujal vedení, po přestávce jsme však zlepšenou hrou a bojovností zápas otočili a podařilo se nám postoupit do fi nálového utkání, kde na nás čekalo Znojmo, které vyhrálo 4:0 nad juniorkou Dynama České Budějovice. 2. VYŘAZOVACÍ ZÁPAS 1. SC Znojmo SK Dynamo České Budějovice 4:0 (1:0) Okleštěk, Odehnal, Kostorek, Tuschel Komentář k zápasu trenéra SC Znojmo Leoše Kalvody: Do druhého utkání nastoupili naši borci proti rezervě Českých Budějovic. V utkání, které se hrálo 2 30 minut, na velice mokrém terénu a za střídavého deště, byl k vidění kvalitní zápas. V našem týmu se objevily dvě nové tváře Kostorek z Příbrami a Tuschel ze Slovenska. Oba se v utkání prezentovali i brankami. První branka padla již v 7.minutě, kdy se Okleštěk dostal k míči na hranici šestnáctky a krásnou střelou otevřel skóre zápasu. O minutu později Budějovice ohrozily znojemskou branku střela šla těsně kolem pravé tyče a Hrubý se musel hodně natahovat, aby pravou stranu brány pojistil. Poté jsme znovu ohrozili soupeře dvakrát my. Nejprve Lacko v 15.minutě netrefi l z jasné pozice a po něm Mudra po krásné kombinaci s Mandulem střílel nad. Těsně před poločasem obešel Tuschel i brankáře Budějovic, ale jeho zakončení ještě stačil obránce zahrát Vítězem 58. ročníku se tak stali hráči FC GRAFFIN Vlašim, kterým tímto gratulujeme. 16 na roh. Do druhé půle Znojmo začalo aktivněji než soupeř a Mandulova střela byla ztečována na roh. Ve 39 byl tvrdý zákrok na Lacka. Hnaníček z trestného kopu provětral budějovického golmana. Ten mokrý míč neudržel a Odehnal zvýšil z dorážky na 2:0. Budějovice ve snaze ještě zvrátit výsledek, otevřely obranu a ulehčily naši hru směrem dopředu. V 56 min. po akci založené Lackem, přes Mandulu zakončoval Kostorek. A v 58 to byl znovu aktivní Mandula, když našel výborně postaveného Tuschela. Jeho tvrdá rána z hranice šestnáctky znamenala konečný výsledek zápasu. Po tomto vítězství si naši hráči zahrají fi nále o Křišťálový pohár proti Vlašimi. Na turnaj neodcestovali zranění hráči, Cihlář, Zifčák, Podzemský a Mička. ZÁPAS O 3. MÍSTO FC Vysočina Jihlava SK Dynamo České Budějovice 1:2 (1:1) Koudela Čadek, Repa Ve vyrovnaném zápase byla šťastnější rezerva budějovického Dynama, která byla přesnější v koncovce. FINÁLE FC GRAFFIN Vlašim 1. SC Znojmo 3:0 (1:0) Jeřábek, Matějka, Matoušek Vítězná sestava Vlašimi: Toma (36. Drápela) Sus, Petrů, Kucalas, Drobňák (36. Janda) Hovorka, Matoušek, Macháček, Průcha Matějka, Jeřábek. Sestava Znojma: Doleček Sukup, Yonov, Odehnal (36 Lacko), Švarc Lukáš (36 Kostorek), Avdič, Živčic, Krhút (36 Tuschel) Andrejič, Okleštěk Komentář k zápasu trenéra FC GRAFFIN VLAŠIM Martina Frýdka: Začátek zápasu jsme začali velice dobře a šli do vedení po hezké akci zásluhou Jeřábka, poté nás podržel brankář Toma výbornými zákroky. Druhý poločas se nám opět podařilo hned v úvodu skórovat a v dalším průběhu velmi agresivního zápasu se nám podařilo dát ještě jednu branku a zaslouženě jsme vyhráli.

17 Při rozhodování zápasů se střídali rozhodčí: Nenadál Martin rozhodčí Gambrinus ligy, Reich Milan a počátečtí rozhodčí Doskočil Pavel a Chmel Aleš. Turnaj, kterému letos uškodilo proměnlivé počasí s častými přeháňkami, sledovalo 200 spokojených diváků. Výbor oddílu děkuje všem členům oddílu za pomoc při přípravě turnaje a obsluze ve stáncích při turnaji. Velké poděkování pak patří sponzorům turnaje: Město Počátky, FOPO Počátky p. Lehejček, Uzenářství p. Vojta, Hodinářství p. Brož, Halens pí Komínová, Potraviny Zmeškal, Elektro montáže a revize p. Bouzek, Elektra p. Janků, Optika Jaro p. Ročeň, Sportbar p. Škoda, JOPRA p. Preisinger, Lékárna Pod Javořicí p. Blecha, Uzeniny Mareček p. David Kysela, Pivovar Ježek, Zelenina p. Smrčka, Autokomplet p. Ižovský, Drogerie pí Hernová, Nápojová prodejna p. Nekola, Hračky Skalický, Slunovrat květiny pí Matoušková, Lékarna U sv. Kateřiny, Vinotéka p. Přech, Restaurace U Karásků, Javos p. Voharčík, Gaskom p. Komín, GE Money bank Počátky, Moser Legno, KZM Počátky, p. Mejsnar H. Olešná, Malířství p. Vrábel, Štepon Počátky, Agrodružstvo Počátky, I. Kamenická obchodní a stavební, VTS Počátky, Resort Sv. Kateřina, Nemocnice Počátky, ELZY p. D. Kadlec, Jan Kukla Produkce-obchod-služby Počátky, Kadeřnictví Jelínková-Přechová, Autoopravna p. Povolný krp POZVÁNKA TURNAJ STARÝCH GARD ZAČÁTKEM ZÁŘÍ Oddíl kopané pro příznivce tohoto sportu připravil ještě jeden turnaj a to Turnaj starých gard. Tento turnaj se uskuteční v sobotu 8. září 2012 od hodin na místním stadionu. V současné době, kdy čtete tento článek, jsou již mužstva známa a prezentována na vývěsce TJ nebo www stránkách. Naším plánem je účast čtyř mužstev: Počátky, Černovice, Kaliště, H. Cerekev. Občerstvení a dobrá nálada zajištěna. Přijďte podpořit naše již vysloužilé fotbalisty. výbor oddílu kopané Dechovky 21. století v Žirovnici Chodský večer Za vesnickými muzikanty Domažličanka a Josef Pospíšil Mezinárodní večer Drietomanka SK Doubravanka, Bohemia JP Jihočeský večer Babouci, Libkovanka, Soběslavská chasa mladá Moravský večer Zlaťanka + vánoční koncert Varmužova cimbálová muzika Žirovnice, sokolovna / od hodin vstupné 150 Kč možnost objednání na tel.: / změna programu vyhrazena 17 Sponzoři:

18 18

19 - KRBOVÉ a PALIVOVÉ DŘEVO prodej Kostelní Radouň DUB, BUK, BŘÍZA, OLŠE, SMRK. Délka štěpiny: 1m, 25, 33, 50 cm tel: , ,

20 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12 ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č. j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s. r. o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-31-2015 Termín jednání 26. října 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více