Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka"

Transkript

1 Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN Jiøí HASIL Praha Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Výuka cizím jazykùm v dy tradiènì sestávala z uèení poznatkùm z gramatiky a z uèení novým slovíèkùm. K tomu se pøidávaly v tradièním filologickém pojetí studia poznatky o literatuøe pøíslušného jazyka. A pozdìji se souèástí výuky cizím jazykùm staly tzv. reálie. Témìø revoluèní zmìnu do lingvodidaktiky pøinesly výsledky výzkumù profesorù Trima a van Eka (1993), které se staly metodickým základem spoleèného projektu Rady Evropy, jen vytvoøil základ pro jednotné pojetí jazykové výuky. V rámci tohoto projektu vznikl jednak Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky (Spoleèný evropský , dále Rámec), jednak postupnì vznikají popisy daných úrovní pro jednotlivé evropské jazyky. Tou zmìnou je uvìdomìní si faktu, e jazyková komunikace nikdy neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale v konkrétním kulturním, spoleèenském i pøírodním prostøedí, které na tuto komunikaci ne nepodstatným zpùsobem pùsobí a ovlivòuje ji. V lingvodidaktice, vycházející z uèení Trima a van Eka, se hovoøí o tzv. sociokulturní kompetenci, ji musí ka dý student pøi uèení se cizímu jazyku (spolu s kompetencemi jazykovou, sociolingvistickou, diskurzivní, strategickou a spoleèenskou) také zvládnout. V uvedené koncepci výuky cizím jazykùm hraje sociokulturní kompetence velmi dùle itou roli (blí e viz Šára 1999, srov. té Šára 2002). Èeština dnes patøí k nemnoha evropským jazykùm, které mají zpracované a publikované popisy na ètyøech úrovních: Breakthrough (Hádková, Línek, Vlasáková 2005; dále jen A1), Waystage (Èadská, Bidlas, Confortiová ; dále A2), Threshold (Šára, Bischofova, Confortiová ; dále B1) a Vantage (Holub, Adamovièová, Bischofová ; dále B2). Dnes u i probíhají prvotní pøípravné práce k popisu zbývajících dvou úrovní. Názvy jednotlivých úrovní, které Rámec dále specifikuje, se do èeštiny obtí nì pøekládají (Breakthrough Prùlom; Waystage Na cestì; Threshold Práh; Vantage Rozhled; Effective Operational Proficiency Úèinná operaèní zpùsobilost; Mastery Zvládnutí), je proto výhodnìjší u ívat pro jednotlivé úrovnì jejich symbolické oznaèení A1, A2 atd. Sociokulturní kompetence pøedstavuje tu stránku komunikaèních schopností, která se týká charakteristických vlastností dané spoleènosti a její kultury, jak je odráûí chování pøíslušníkù spoleènosti pøi komunikaci. Všechny skuteènosti, jeû tvoøí sociokulturní kompetenci, pøímo ovlivòují jazykový projev, odráûejí se ve všech jazykových rovinách a jejich neznalost jazykový projev silnì poznamenává a mùûe vést aû k vytvoøení závaûných bariér v komunikaèním aktu. Naopak, obraznì øeèeno, osvojení si náleûité sociokulturní kompetence pùsobí jako katalyzátor, který komunikaèní akt urychluje, usnadòuje a v mnohých pøípadech je ke zdárné realizaci tohoto komunikaèního aktu pøímo nezbytné (B2, s. 182). Jak jednotlivé úrovnì sociokulturní kompetenci popisují? Døíve ne se podrobnìji budeme vìnovat ka dé z úrovní, uveïme, jak tyto popisy vznikaly. Nejprve byla vypracována úroveò B1, a to na základì pilotní, anglické verze. Zbývající tøi úrovnì byly vytvoøeny paralelnì a o nìco pozdìji. B1 pøitom slou ila jako jakýsi odrazový mùstek a snad i vzor, jak má takový popis pro èeštinu vypadat. Tento postup byl sice vynucen vnìjšími okolnostmi, ale nebyl nejoptimálnìjší. Neumo nil autorùm popisù koordinovat svou èinnost a zajistit, aby jednotlivé úrovnì na sebe logicky navazovaly a aby byl beze zbytku zajištìn princip cyklického prohlubování osvojovaných poznatkù (tzn. aby úroveò vyšší do sebe zahrnovala úroveò ni ší). Nevedl také k tomu, aby autorské týmy plnì sjednotily své metodologické pøístupy ke zpracování popisù jednotlivých úrovní. Ve zpracování úrovnì A1 tvoøí popis sociokulturní kompetence 4. kapitolu (s ) a pøirozenì se prolíná i kapitolami dalšími, Nejmarkantnìji se to potom projevilo pøi popisu gramatiky èeského jazyka

2 pøedevším pak kapitolou osmou, nazvanou Interakèní modely. Je tøeba konstatovat, e autoøi vìnovali posti ení sociokulturní kompetence maximální pozornost, a to v pøesvìdèení, e u na úrovni A1 je znalost této kompetence dùle itìjší, ne bezduché ovládnutí gramatických pouèek. Úroveò A1 je vymezena jako prvotní kontakt s èeštinou, a proto je vliv sociokulturní kompetence na celkovou úspìšnost komunikace právì na této úrovni zásadní, protoûe rodilý uûivatel jazyka (v našem pøípadì Èech, Èeška) projevuje vìtší míru tolerance k prohøeškùm proti jazykové normì neû proti normì chování. Chceme-li tedy zajistit cizinci bezpeèný pohyb po historickém území jiû od samého poèátku jeho studia èeštiny, kdy samozøejmì není jeho jazyková komunikace bezchybná, je tøeba, aby byl pøedem pouèen o nejvýznamnìjších sociálních normách platných v Èeské republice (A1, s. 15). Ve 4. kapitole (A1, s ) zájemce o studium èeštiny jako cizího jazyka v podkapitole Místo komunikace získá pouèení o právních normách na historickém území èeštiny a o komunikaci s cizineckou policií a s policií. Druhá podkapitola pøináší obecné pouèení o komunikaci v Èeské republice (blí e jsou osvìtlena tabuová témata, neverbální komunikace a komunikace verbální vèetnì pouèení o funkèní stratifikaci èeštiny a o komunikaèní kompetenci cizince v èeštinì); tøetí podkapitola nese název Komunikace v krizové situaci a obsahuje nezbytné slovní obraty; ètvrtá pak Ka dodenní sociální kontakt mluvená komunikace a u ivatel v ní najde pouèení o pozdravech a zdvoøilostních frázích, o pøedstavování, tykání, vykání a oslovování a o telefonování. Pátá podkapitola je vìnována psané komunikaci (technika psaní, zápis podle hláskování, korespondence psaní adres a úprava dopisù, blahopøání k rùzným pøíle itostem a svátkùm, pozdrav z výletu, dovolené, kondolence, vzkazy, krátké textové zprávy, elektronická pošta). Šestá podkapitola se jmenuje ivot v Èeské republice a je nejrozsáhlejší. Obsahuje informace o rasové toleranci, o oblékání, o návštìvách v èeské rodinì a dále o oslavách narozenin, svátkù a výroèích svatby, o jídlech a stolování (vèetnì pouèení o nále itém dr ení pøíborù a zouvání pøi návštìvì èeských domácností). Další pododdíly jsou vìnovány pozvání do restaurace, na obìd apod., dávání spropitného, ubytování v hotelích, ubytovnách a bydlení, návštìvì ordinace, zdravotnických zaøízení, nemocnic a zdravotnímu pojištìní i zdravotním rizikùm, dále mírám, váhám a velikostem, udávání teploty, èasu a jeho rozdìlení, sportu a aktivitám ve volném èase, zvykùm a nábo enství, jako i pouèení o Èeské republice (mapa, státní symboly, státní uspoøádání, poèasí a podnebí v Èeské republice). Závìreèná sedmá podkapitola se vìnuje metodickým doporuèením. Jak je z uvedeného pøehledu patrné, popis sociokulturní kompetence na úrovni A1 je opravdu dùkladný a všestranný (tento dojem ještì zesílí, kdy si uvìdomíme, e sociokulturní prvky prolínají zákonitì i dalšími kapitolami), pochopitelnì není a ani nemù e být zcela vyèerpávající, vìnuje se pøedevším popisu vnìjších reálií a extralingválních lingvoreálií (blí e viz Hasil 2002, s ); plnì tak odpovídá místu sociokulturní kompetence v celkovém konceptu Trimovy a van Ekovy lingvodidaktické komunikativní metody. Bohu el se autoøi pøi zpracování této kapitoly nevyvarovali jistých nemístných zjednodušení a nepøesností. Nelze napøíklad souhlasit s tvrzením, e v Èeské republice jsou (lidové) zvyky ivé pøedevším na vesnici, a to zejména na ji ní a jihovýchodní Moravì a na Valašsku. Je pouze nìkolik tradic, které se stále dodr ují na celém území (A1, s. 28). Zde popsány jsou zvyky vánoèní a velikonoèní, zmínìny dušièky a fakt, e nevìsty se pøi svatebním obøadu obvykle oblékají do bílých šatù. To není pravda. Autoøi popisu A1 v úvodu své práce v souladu s dnes u obecnì pøijatým názorem (viz napø. Hronek 1985, Hrdlièka 2002) o tom, kdy a jak a v jakém rozsahu má být do výuky èeštiny jako cizího jazyka zaøazeno pouèení o stratifikaci èeštiny, konstatují, e pro tuto úroveò nepøedpokládají ovládnutí prvkù obecné èeštiny èi jiného substandardního útvaru (A1, s. 2; dále srov. s ). Je proto velmi zará ející a nepochopitelné, e se v textu objeví nezpochybnitelný a pro úroveò A1 nepøijatelný moravismus mrskut (A1, s. 29) a na O tom, ûe zvyky, tradice a obyèeje jsou dodnes ûivé i na èeské vesnici a v èeských mìstech podrobnìji viz Langhammerová

3 jiném místì vìta Kolik máte let? (A1, s. 11), v Èechách pøevá nou vìtšinou uèitelù èeštiny jako cizího jazyka a u ivatelù èeského jazyka jednoznaènì odmítaná jako nepochybnì nespisovná, substandardní, moravská. Tyto dílèí výtky ale v ádném pøípadì nemohou zpochybnit jednoznaènì pøíznivý dojem, který zpracování sociokulturní kompetence na úrovni A1 vyvolává. Zpracovatelé popisu èeštiny na úrovni A2 zaøadili pouèení o sociokulturní kompetenci pøedevším do kapitoly osmé (A2, s ). Je zde patrná jistá závislost na pilotní verzi popisu angliètiny na úrovni B1 a zdá se, e autoøi této kapitoly pøi jejím koncipování zvolili cestu zredukování popisu sociokulturní kompetence z èeské úrovnì B1. V koneèném výsledku porovnání èeské úrovnì A1 a A2 vyznívá, a to v souladu s Rámcem, tak, e u ivatel úrovnì A2 ji do sebe absorboval vše, co pøedpokládá popis úrovnì A1 a nyní si má své nabyté poznatky upevnit, usouvzta nit a doplnit o nìkteré další dílèí poznatky. Osmá kapitola obsahuje úvod, v nìm je uvedeno: [...] specifikace sociokulturní kompetence pro úroveò A2 vychází z moûností studentù, a proto charakteristika jednotlivých sloûek této kompetence je v dalším textu vymezena pøedevším jako schopnost být si vìdom (pøedevším nìkterých spoleèenských zvyklostí a rituálù) a být obeznámen (s urèitými aspekty cizí kultury). Specifikace rovnìû zahrnuje nástin toho, co má student v cizím jazyce umìt dìlat (A2, s. 112). Dále zde najdeme tøi podkapitoly. První z nich je vìnována popisu spoleèenských zvyklostí (nejazykových i jazykových), druhá spoleèenským rituálùm (spojeným s návštìvou, jídlem a pitím) a tøetí všeobecným zkušenostem (ka dodenní ivot stolování, pracovní doba, státní svátky, trávení volného èasu, ivotní podmínky ivotní úroveò v ÈR, etnické slo ení obyvatelstva, systém zdravotní a sociální péèe, bydlení, mezilidské vztahy struktura spoleènosti, vztahy v rodinì, vztahy mezi pohlavími, formálnost, neformálnost spoleèenského styku, vztahy mezi rasami, resp. etniky, politické strany, základní hodnoty a postoje ke spoleèenským tøídám, tradicím, národní identitì a cizincùm, k politice, nábo enství a kultuøe). Autoøi zde rovnì odkazují na další kapitoly, v nich se sociokulturní kompetenci v jiné souvislosti dotýkají (konvenèní zaèátky rozhovorù, jazykové funkce týkající se ádosti, prosby, nabídky, podìkování, omluvy, vyjádøení souhlasu a nesouhlasu atd.). Autoøi zpracování popisu na úrovni B1 se pøi zpracování kapitoly jedenácté, vìnované sociokulturní kompetenci (B1, s ), inspirovali pilotní anglickou verzí B1. To není výtka, to je pouze konstatování faktu; inspirace pilotní verzí byla nutná z nìkolika dùvodù. Pøedevším je tak v souladu s Rámcem zajištìna kompatibilita s ostatními popisy evropských jazykù, je tak zajištìn i jednotný metodologický pøístup k popisùm evropských jazykù a nalézt by bylo mo no i dùvody další. U ivatel, který se postupnì seznamuje s jednotlivými úrovnìmi, nabývá dojmu, e zpracování sociokulturní kompetence neustále roste a prohlubuje se. Kapitola o sociokulturní kompetenci na úrovni B1 je mnohem rozsáhlejší ne adekvátní kapitola na úrovni A2, navíc pouèení o této kompetenci najdeme na úrovni B1 i v dalších kapitolách pøedevším v kapitole tøetí (Rozšíøená charakteristika, B1, s. 3 9), sedmé (Specifické pojmy, B1, s ), osmé (Interakèní modely, B1, s ) a dvanácté (Kompenzaèní strategie, B1, s ). Kapitola Sociokulturní kompetence pro èeštinu na prahové úrovni má dvì podkapitoly. První z nich se jmenuje Univerzální zkušenosti a tvoøí ji pouèení o ka dodenních zkušenostech, ivotních podmínkách, mezilidských vztazích a hlavních hodnotách a postojích. Druhá podkapitola má název Spoleèenské konvence a rituály a je rozèlenìna na dva pododdíly: a) mimojazykové (mluva tìla, rituály pøi návštìvì, rituály pøi jídle a pití), b) jazykové (zde se u ivatel dozví pouèení o existenci dvou variant èeského lexikogramatického kódu, bì nì oznaèovaných jako spisovné èeština a obecná èeština; také se zde odkazuje na další kapitoly B1). Jedenáctá kapitola B1 obsahuje i partii nazvanou Zdvoøilostní konvence, zde najde u ivatel pouèení o tom, jak vést rozhovor s partne

4 rem, aby byl tento rozhovor plynulý, aby v nìm komunikanti dosáhli svých zámìrù a aby byl veden na urèité spoleèenské úrovni. I zpracovatelé popisu èeského jazyka na úrovni B2 se sna ili respektovat obecné zásady dané Rámcem a Trimovými a van Ekovými principy popisu úrovní evropských jazykù. Respektovali pøi tom ale té specifika èeského jazyka. To platí i o popisu sociokulturní kompetence. I kdy popisy úrovní A1 a B2 byly vypracovávány paralelnì a bez zøejmé koordinace, koneèný výsledek vytváøí dojem, e v pøípadì sociokulturní kompetence se zpracování na úrovni B2 sna í rozvíjet na vyšším stupni úroveò A1. A je to dobøe. Velmi dùle ité je té konstatování, e student na ni ších úrovních se mìl se zásadami sociokulturní kompetence seznámit a mìl si jich být vìdom, na úrovni B2 by je mìl aktivnì ovládat a øídit se jimi (B2, s. 189). Je tøeba si rovnì uvìdomit, e na ni ších úrovních (pøedevším na A1) byly akcentovány pøedevším tzv. reálie vnìjší a lingvoreálie extralingvální, na úrovni B2 jsou to pøedevším lingvoreálie intralingvální (blí e viz Hasil 2002). Proto je pouèení o sociokulturní kompetenci na této úrovni obsa eno pøedevším v kapitole jedenácté (Sociokulturní kompetence s podkapitolou Sociolingvistická kompetence, B2, s ), ale té v kapitole tøetí (Rozšíøená charakteristika, B2, s. 3 15), páté (Jazykové funkce, B2, s ), osmé (B2, s ), dvanácté (Kompenzaèní strategie, B2, s ) a také v dodatku A (Lexikální exponenty specifických pojmù pro B2, B2, s ). Na úrovni B2 se popisu sociokulturní kompetence vìnuje, jak u bylo øeèeno, pøedevším 11. kapitola. V jejím úvodu je u ivatel blí e seznámen s významem sociokulturní kompetence jako integrální souèásti celkové komunikativní kompetence. Pøehled jednotlivých sloûek sociokulturní kompetence studenta, který se uèí èesky, musí být z pochopitelných dùvodù i na úrovni B2 pouze výbìrový a má za úkol pouze exemplifikovat (B2, s. 182). I na této úrovni jsou popsány jednak univerzální zkušenosti (ka dodenní situace, ivotní podmínky, mezilidské vztahy, hlavní hodnoty a postoje), jednak spoleèenské konvence a rituály: 189 a) mimojazykové mluva tìla, rituály pøi návštìvì, rituály pøi jídle a pití; b) jazykové stratifikace èeštiny, tykání a vykání, oslovování vèetnì u ívání titulù, pozdravy, archaismy a historismy, èasová historická urèení, lokální urèení, tradice, tradièní zvyky, obyèeje, lidové tance, písnì apod., názvy jídel, nápojù a pochoutek, politicky motivované jazykové jednotky, literárnì èi kulturnì motivované jednotky, zkratky a zkratková slova, frazeologické a idiomatické jednotky. Další souèástí 11. kapitoly je pomìrnì rozsáhlé pouèení o zdvoøilostních konvencích v èeštinì. I v této souvislosti je u ivatel úrovnì B2 veden k tomu, aby si byl tìchto konvencí nejen vìdom, ale aby byl schopen jich aktivnì vyu ívat k dosa ení maximální mo né míry úspìšnosti pøi vedení dialogu. Student na úrovni B2 je schopen dodrûovat zdvoøilostní konvence vùèi svému partnerovi, a to ve smyslu pozitivním i negativním. V pozitivním slova smyslu to znamená nejen zájem o partnera, pochopení pro jeho potøeby, pøání, názory, pro jeho víru i mínìní atd., ale i rùzné formy blahopøání k rùzným pøíleûitostem, chvály a obdivu k jeho vlastnostem apod., patøí sem i projevy soucitu k jeho potíûím a problémùm [...]. Student je téû schopen zdvoøilou formou odmítnout úplatek, vyhnout se zbyteèné úzkosti, zármutku, nebo rozmrzelosti nad tím, co jeho partner v dialogu øekl. Je téû schopen skrýt své rozpaky a momentální rozmrzelost vyvolanou osobními problémy rùzného druhu. Pozitivní zdvoøilostní konvence kontrastují s konvencemi negativními, které pøedstavují pøedevším opaky konvencí pozitivních (B2, s. 188). K dosa ení svých komunikaèních cílù dovede vyu ít všech gramatických a lexikálních prostøedkù. Nedílnou souèástí 11. kapitoly je té relativnì rozsáhlý popis sociolingvistické kompetence (B2, s ), tj. náznak popisu stratifikace èeského jazyka a seznámení s fonologickými, morfologickými, syntaktickými a lexikálními zvláštnostmi obecné èeštiny. U ivatel je zde veden k tomu, aby byl o této slo ité problematice informován a aby si byl nejen vìdom existence standardní èeštiny a jejích forem substandardních, ale aby se sna il svých poznatkù o stratifikaci èeštiny prakticky pou ívat. Zpracovatelé popisu úrovnì B2 si pøi tom 190

5 jsou vìdomi, e cizinec se mù e jen tì ko orientovat (B2, s. 202) v této i pro rodilé mluvèí èeského jazyka slo ité situaci, která se navíc v èase neustále promìòuje, a e proto mu není mo né dát jednoznaèný»návod k pou ití«. Student èeštiny si ale musí být vìdom popsané situace a mìl by být schopen vnímat signály z èeského prostøedí, které ho mohou orientovat (B2, s. 202). Takto osvojovaná sociokulturní i sociolingvistická kompetence mù e být dùle itým klíèem k spoleèenské úspìšnosti u ivatele. Shròme na závìr, e sociokulturní kompetence tvoøí na všech úrovních popisu èeského jazyka velice dùle itou slo ku tìchto popisù. Zpracovatelùm se podaøilo vytvoøil, pøesto e pracovali nekoordinovanì, jednolitý, na sebe navazující celek stále se prohlubujících poznatkù tvoøících sociokulturní kompetenci studenta èeského jazyka. Takto vcelku chápaná sociokulturní kompetence dává pøedpoklady k tomu, aby se u ivatel popisù èeského jazyka v èeském kulturním, spoleèenském i jazykovém prostøedí stal plnohodnotným a úspìšným úèastníkem komunikace a aby se i sblí il s tímto èeským prostøedím a integroval se do nìho. A to je pro vytváøení multikulturní a plurilingvní spoleènosti èeské a i evropské nesmírnì dùle ité. H r o n e k J., 1985, Otázky obecné èeštiny ve vztahu k výuce cizincù, [in:] J. Tax a kol., Èeština jako cizí jazyk I. Materiály z první metodologické konference Ústavu slovanských studií filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Karlova, Praha, s L a n g h a m m e r o v á J., 2004, Lidové zvyky, nakladatelství Lidové noviny, Praha. Spoleèný evropský referenèní rámec. Jak se uèíme jazykùm, jak je vyuèujeme a jak v jazycích hodnotíme, 2002, Univerzita Palackého, Olomouc. Š á r a M., 1999, Uèíme se uèit èeštinì promìna pøedstav o jazykové kompetenci, [in:] Pøednášky z XLII. bìhu Letní školy slovanských studií, díl I.: Pøednášky z jazykovìdy, Univerzita Karlova, Praha, s Š á r a M., 2002, Threshold Level 1990 Prahová úroveò: Èeština pro cizince (Èeština v jazykových projektech Rady Evropy), [in:] Èeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. sympozia o èeštinì jako cizím jazyku, Univerzita Karlova, Praha, s Š á r a M., B i s c h o f o v a J., C o n f o r t i o v á H., C v e j n o v á J., È a d s k á M., H o l u b J., L á n s k á L., P a l k o v á Z., T u r z í k o v á M., 2001, Prahová úroveò èeština jako cizí jazyk, Council of Europe, Strasbourg. Literatura È a d s k á M., B i d l a s V., C o n f o r t i o v á H., T u r z í k o v á M., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò A2, Tauris, Praha. E k J. A. van, 1993, Objectives for Foreign Language Learning I. + II., Council of Europe Press, Strasbourg. H á d k o v á M., L í n e k J., V l a s á k o v á K., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò A1, Ministerstvo školství, mládeûe a tìlovýchovy ÈR a nakladatelství Tauris, Praha. H a s i l J., 2002, Lingvoreálie, [in:] Pøednášky z XLV. bìhu Letní školy slovanských studií, Desk Top Publishing UK FF, Praha, s H o l u b J., A d a m o v i è o v á A., B i s c h o f o v á J., C v e j n o v á J., G l a d - k o v a H., H a s i l J., H r d l i è k a M., M a r e š P., N e k v a p i l J., P a l - k o v á Z., Š á r a M., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò B2, Tauris, Praha. H r d l i è k a M., 2002, Cizí jazyk ÈEŠTINA, nakladatelství Institut sociálních vztahù, Praha

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky a zahraničními kulturními instituty v České republice Název

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

úč úč ž ů ž Č Č č č ů ž úč č úč ť Ň č ú Ý č č Ú Ú ť ú č ď ů ž š úč ž úč úč ž ť ď ť ď ž ú č č úč š ž Ů č č ú úč ž ů ť úč ž ž ž Ů č ž ú č Š úč č Úč Č Č š ď š Š š Ó Ó ž ůč ú Ď ť ž ů ů č ů Č ů ž úč Ý č ž úč

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V HRADCI KRÁLOVÉ 2. SEMESTR_JARO 2013 Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Předkládáme Vám základní

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Kompetenční profil ředitelů škol. Milan Bareš

Kompetenční profil ředitelů škol. Milan Bareš Kompetenční profil ředitelů škol Milan Bareš Cíle výzkumů Výzkum 1: návrh kompetenčního profilu ředitelů škol Výzkum 2: ověření kompetenčního profilu důležitost kompetencí s ohledem na fázi profesní dráhy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

6. KONFERENCE. 20.10.2010 Hradec Králové. Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková

6. KONFERENCE. 20.10.2010 Hradec Králové. Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková Emoční č ová á osa. 6. KONFERENCE Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Hradec Králové Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková Emoční ová osa. (pokus o case study) Většinou využívány metody

Více

1 POSTAVENÍ SOCIOKULTURALITY VE SPEKTRU JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ

1 POSTAVENÍ SOCIOKULTURALITY VE SPEKTRU JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ Výzkum jazykových potřeb studentů německého jazyka s ohledem na jejich budoucí profesní uplatnění Mgr. Tomislav Potocký (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Sociokulturní kompetence zahrnuje

Více

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání.

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Camille Latimier 19.4.2013 CO TO JE ÚMLUVA? Členské státy OSN můžou vytvořit

Více

CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST

CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST ANGLIČTINA NĚMČINA FRANCOUZŠTINA RUŠTINA ŠPANĚLŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE 2013 2014 CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník

VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník 6/2011 - ČERVEN VÍTEJTE Obsah Úvodník TOP Téma: Hlídání koridorů 3 Novinky z Webdispečinku 1. Statistiky - Vozidla/Spotřeba mezi tankováními 6 2. Nástroje -Úkoly (Servisní události) 7 3. Generování knihy

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ANGLIČTINA CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 2012 2013 NĚMČINA FRANCOUZŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE RUŠTINA

ANGLIČTINA CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 2012 2013 NĚMČINA FRANCOUZŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE RUŠTINA ANGLIČTINA NĚMČINA FRANCOUZŠTINA ČEŠTINA PRO CIZINCE RUŠTINA CENÍK DOCHÁZKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST 2012 2013 jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

š ó ř ú ÚČ Í ř ČÍ ř š Č ř ú ú ž ž ó ž ř ů ž ř ž ř ž ů ž ů ň ž ů ů ů ů ů ž ř ů ř ú ú ž ž ř ž ž ž ň ř ů ř ň ň ř š ú ú ů ú ů ž ů ú ž ó ž ú ř ž ňš ř řš ž ř ú ú ž ž ň ř ů ř ž ř ř ř ž ž ú ř ú ú ž ú ř ů ů ř š

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ď ž Č č č ě Ů š ž Ů Ů Ů ě Ů Ů ě ů Úč ě ě š Š ů Ů ú Ů ěž Ů ě ě Ů č ě Ů ÚČ Č ě č Úč č č š ě Ů ě ě úč č š č Č č Ů č č ÚČ ž š č ů č č Ž ň ž č ě ž ÚČ Č č č č š č ě Ú úč Ů ž ě š Ů ě Ů č š Ů č Í Ů č Ů ě č č ů

Více

Čtyřicet pět let pražské Letní školy slovanských studií

Čtyřicet pět let pražské Letní školy slovanských studií Čtyřicet pět let pražské Letní školy slovanských studií Události v Československu v roce 1989 se odrazily i v zájmu cizinců o studium českého jazyka, o poznávání české kultury, historie i současnosti.

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít?

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? STUDENT ŠKOLA HR DESATERO KVALITY 1. Škola o sobě poskytuje pravdivé a úplné informace. 2. Škola disponuje odpovídajícím zázemím. 3. Škola

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví v době mimořádných událostí nebo krizí v rámci Bezpečnostní politiky ČR Vivienne Soyková LF UK, Ústav humanitních

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více